Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2013/14
Katedra podnikání a managementu
jméno interního pedagoga
Název tematického okruhu
prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc.
prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc.
doc. Ing. Dagmar Válková, CSc.
Rodinné podnikání v malé firmě
Analýza fází podnikání drobného podnikatele
Časová náročnost plnění všech rolí podnikatele
v mikrofirmách a malých firmách (snímek pracovního
dne)
Možnosti financování pracovního kapitálu v malých a
středních podnicích
Role státu při podpoře podnikání malých a středních
podniků
Současná ekonomická situace ČR a její vliv na MSP
Antidumpingové řízení – nástroj na ochranu
obchodu
Řízení výroby a optimalizace výrobních systémů
(štíhlá výroba, štíhlá administrativa, štíhlá údržba,
štíhlý výzkum a vývoj)
Podniková logistika, analýza, optimalizace a
organizace logistických procesů v podniku (nákup,
skladový management, dodavatelské řetězce,
obalová technika a logistika, trendy v oblasti štíhlé
logistiky)
Systémy řízení kvality v podniku (analýza,
optimalizace a organizace podnikových procesů,
využití mezinárodních norem a standardů)
Vedení a řízení lidí ve výrobě (motivační programy,
dimenzování kapacit lidských zdrojů, podniková
kultura)
Faktory a podmínky zahájení podnikatelské činnosti
Specifika, konkurenceschopnost MSP
Podnikatelský záměr
MSP – vývoj a specifika financování
Uplatnění manažerského účetnictví a controllingu
v podnikání
Finanční a daňová optimalizace hospodaření
podniků a v podnikání
Metodika a cíle manažerského účetnictví ve
doc. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.
doc. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.
doc. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.
doc. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.
doc. Dr. Ing. Ivo Formánek
doc. Dr. Ing. Ivo Formánek
doc. Dr. Ing. Ivo Formánek
doc. Dr. Ing. Ivo Formánek
Ing. Vendula Fialová
Ing. Vendula Fialová
Ing. Vendula Fialová
Ing. Vendula Fialová
Ing. Kamila Beňová
Ing. Kamila Beňová
Ing. Kamila Beňová
Ing. Pavlína Hronová
Ing. Pavlína Hronová
Ing. Pavlína Hronová
Ing. Pavlína Hronová
doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D.
doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D.
doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D.
doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc.
doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc.
Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.
Ing. Andrea Kolková, Ph.D.
doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.
doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.
Mgr. Ing. Tomáš Tykva
Mgr. Ing. Tomáš Tykva
prof. Ing. Jiří Polách, CSc.
prof. Ing. Jiří Polách, CSc.
prof. Ing. Jiří Polách, CSc.
Ing. Renáta Nešporková, Ph.D.,
MBA
Ing. Renáta Nešporková, Ph.D.,
MBA
doc. Ing. Boris Popesko, Ph.D.
doc. Ing. Boris Popesko, Ph.D.
vybraném podniku
Hodnocení podnikatelského prostředí v kontextu
rozvoje podnikání
Kvalita podnikání jako klíčový atribut podnikání a
rozvoje podniků
Podnikatelský záměr
Intrapodnikání jako nástroj posilování
výkonnosti podniků
Zaměstnanecké benefity (daňový a účetní pohled)
Leasing – zdroj financování firmy (daňový a účetní
pohled)
Daňový systém a fiskální politika státu
Rozvoj kompetencí podnikatelů a manažerů
Leadership v podnikání a managementu podniků
Finanční analýza podniku
Finanční analýza podniku
Leadership v podnikání a managementu podniků
Rozvoj kompetencí podnikatelů a manažerů
Faktory úspěchu v malém a středním podnikání.
Hodnocení podnikatelského prostředí v kontextu
rozvoje podnikání.
Financování MSF
Finanční analýza podniku
Finanční portfolio podniku
Analýza možností úvěrování podniku
Analýza finančního portfolia a cizích zdrojů podniku
Finanční rozpočty podniku
Kalkulace v průmyslovém podniku
Katedra marketingu a hodnototvorných procesů
jméno interního pedagoga
doc. Ing. Petr Besta, Ph.D.
doc. Ing. Petr Besta, Ph.D.
doc. Ing. Petr Besta, Ph.D.
doc. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Ing. Michal Červinka, Ph.D.
Ing. Michal Červinka, Ph.D.
Název tematického okruhu
Logistika jako součást obchodních procesů
Řízení kvality obchodní organizace
Strategie vstupu na zahraniční trhy
Řízení nákladů obchodně – logistických organizací
Mezinárodní obchod a marketing
Podnikání v obchodu a službách
Ing. Michal Červinka, Ph.D.
Strategie a taktika v obchodních podnicích a ve
službách
Ing. Michal Červinka, Ph.D.
Potenciál cargo přepravy v Moravskoslezském kraji se
zaměřením na leteckou přepravu (tzn. zejména
zmapování konkrétních výrobních a přepravních
společností s cílem získat i data o možných objemech
apod.)
doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
Plánovací proces v obchodních činnostech jako
základ kvality
Nástroje obchodního jednání a jejich užití při
uzavíráních obchodních smluv
Strategie, taktika a operativní řízení v obchodních
procesech
Integrita logistických a marketingových procesů
v podnikání.
Hodnocení efektivnosti výcviku v podmínkách
konkrétní firmy
Kaizen-možnost využití v podnikové praxi
CSR v podmínkách SME v rámci MSK
Motivace-motivační programy- hodnocení účinnosti
Podnikové procesy a jejich řízení a zlepšování
Analytické studie organizačních struktur a jejich
účelová inovace
Výrobní a výrobková strategie a kvalita
Optimalizace provozu a zeštíhlování organizací
Alternativy vstupu na mezinárodní trhy
Aktuální trendy v obchodě - retail
Marketing v podnikání v obchodu a službách
Marketing, marketing management ve službách
cestovního ruchu a volnočasových aktivitách
Marketing management v obchodě a službách
Management v cestovním ruchu a volnočasových
aktivitách.
Marketing a marketing management v podnikání
a/nebo v rozvoji území
Marketing a marketing management jako nástroj
konkurenceschopnosti podniků, organizací,
územních celků
Marketing, marketing management a podnikání
v obchodu/ službách/ cestovním ruchu/
volnočasových aktivitách
Možnosti vstupu či působení firem na mezinárodních
trzích
Marketingový mix ve firemním a neziskovém sektoru
Hodnocení spokojenosti zákazníků
doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
Prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
Prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
Prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
Prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
doc. Ing. Peter Ponický, Ph.D.
doc. Ing. Peter Ponický, Ph.D.
doc. Ing. Peter Ponický, Ph.D.
doc. Ing. Peter Ponický, Ph.D.
Ing. Milan Stoch, Ph.D.
Ing. Milan Stoch, Ph.D.
Ing. Milan Stoch, Ph.D.
Ing. Lenka Švajdová, Ph.D.
Ing. Lenka Švajdová, Ph.D.
Ing. Lenka Švajdová, Ph.D.
Ing. Vladimír Vavrečka, CSc.
Ing. Vladimír Vavrečka, CSc.
Ing. Vladimír Vavrečka, CSc.
doc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D.
doc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D.
doc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D.
doc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D.
Prof. Ing. Vítězslav Zamarský, CSc.
Prof. Ing. Vítězslav Zamarský, CSc.
Prof. Ing. Vítězslav Zamarský, CSc.
Prof. Ing. Vítězslav Zamarský, CSc.
Prof. Ing. Vítězslav Zamarský, CSc.
PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc.
PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc.
Analýza konkurenční pozice firmy na trhu
Vědecko-technické parky a jejich budoucnost
Inovace jako faktor posílení konkurenceschopnosti
firmy
Způsoby realizace inovací a jejich rozvoj
Ekonomické posouzení vhodnosti jednotlivých typů
biomasy jako paliva
Obnovitelné zdroje energie jako příležitost rozvoje
podnikání a zlepšení zaměstnatelnosti v území MAS Nízký
Jeseník
Vypracování nebo optimalizace marketingového
plánu zvolené firmy
Návrh/realizace marketingového šetření (produkt
firmy, regionu, odvětví)
Katedra informatiky a komunikace
jméno interního pedagoga
Název tematického okruhu
doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.
Podnikové informační systémy, jejich výběr a
nasazení
Projektové a procesní řízení informačních systémů
Zakládání informačně orientovaných podniků
Statistická analýza hospodářských ukazatelů.
Vyžití moderních informačních technologií v
obchodování
Využití cloudových technologií a jejich perspektivy
Analýza a návrh elektronického obchodu
Podpora prodeje pomocí elektronického obchodu
Analýza a současné trendy studentských mobilit
vysokých škol v EU
Marketingová komunikace mezinárodní jazykové
školy
Analýza a vývoj moderní mediální komunikace
doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.
doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.
RNDr. Zdeněk Taussik
Ing. Ivo Špička, Ph.D.
Ing. Ivo Špička, Ph.D.
doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.
Ing. Bronislav Heryán
Mgr. Růžena Dvořáčková
Mgr. Jan Skipala
Mgr. Janusz Karpeta
Katedra ekonomie, práva a společenských věd
jméno interního pedagoga
doc. PhDr. Olga Březinová, CSc.
doc. PhDr. Olga Březinová, CSc.
doc. PhDr. Olga Březinová, CSc.
Název tematického okruhu
Úloha zahraničního kapitálu v rozvoji podnikání v
ČR
Znevýhodněné skupiny osob na trhu práce a
možnosti jejich zaměstnávání
Podpora zaměstnávání a podnikání pomocí
doc. PhDr. Olga Březinová, CSc.
Ing. Renáta Nárožná
Ing. Renáta Nárožná
doc. PhDr. Olga Březinová, CSc.
doc. PhDr. Olga Březinová, CSc.
Ing. Radim Maňák, Ph.D
Ing. Radim Maňák, Ph.D
PhDr. Lukáš Durda
PhDr. Lukáš Durda
PhDr. Lukáš Durda
PaedDr. Jiří Mezulánik, CSc.
PaedDr. Jiří Mezulánik, CSc.
PaedDr. Jiří Mezulánik, CSc.
PaedDr. Jiří Mezulánik, CSc.
Prof. PhDr. Hana Vykopalová, CSc.
Prof. PhDr. Hana Vykopalová, CSc.
Prof. PhDr. Hana Vykopalová, CSc.
Prof. PhDr. Hana Vykopalová, CSc.
Prof. PhDr. Hana Vykopalová, CSc.
nástrojů aktivní politiky zaměst. v MSK
Uplatňování společensky odpovědného chování
podniků v MSK
Využití finanční podpory ze strukturálních fondů EU
k rozvoji podnikání
Společen. odpovědnost firem – srovnání ČR a
vybrané země
Legislativa na úseku živnostenského podnikání a její
dopad na vstup do podnikání
Právní aspekty řešení pohledávek ve firmě
Vybrané aspekty řízení lidských zdrojů
Aplikace nástrojů etického řízení v podnicích
Podnikavost jako klíčová kompetence
Kreativita a inovace v podnikatelské a manažerské
praxi
Intrapodnikání
Audit (analýza) komunikace (interní a/nebo
externí) komunikace ve zvolené firmě.
Kvalita života podnikatelů a manažerů, způsoby
jejich měření.
Interkulturní bariéry ve smíšených (nadnárodních)
společnostech
Týmová práce a řízení projektů ve firmách
Význam práce a pracovních podmínek ve vztahu k
výkonnosti (workoholismus, syndrom vyhořen
Motivační systém a motivační program v organizaci
Hodnocení, výběr a rozmisťování pracovníků v
organizaci
Firemní kultura
Motivace k práci v podmínkách jejího
společenského charakteru (nezaměstnanost)
Download

Okruhy témat bakalářských prací pro akademický rok 2013/14