Diplomové práce řešené
Termín obhajoby v červnu 2011
Řešitel
Téma diplomové práce
Anglický název
Školitel
Hradec Michal
Vliv gasotransmiteru H2S na stárnutí prasečích
oocytů
Effect of gasotransmiter H2S on meiotic
maturation of porcine oocytes
Sedmíková
Konečná Jana
Diabetes mellitus u malých zvířat
Diabetes mellitus in small animals
Rajmon
Langerová Kateřina
Vliv gasotransmiteru H2S na růst prasečích
oocytů
Effect of gasotransmiter H2S on growth of
porcine oocytes
Sedmíková
Ondrová Zuzana
oocyty-fytoestrogeny
oocytes
Rajmon
Sochůrková Jana
Analýza průběhu reprodukčních funkcí klisen
Analysis of the course of reproductive
functions in mares
Rajmon
Termín obhajoby v červnu 2010
Řešitel
Téma diplomové práce
Anglický název
Školitel
Beranová Simona
Úloha izoforem protein kinázy C při exocytóze
kortikálních granul prasečích oocytů
partengeneticky aktivovaných donorem oxidu
dusnatého.
The role of protein kinase C isoforms in
cortical granules exocytosis of porcine oocytes
parthenogeneticaly activated by nitric oxide
donor.
Sedmíková
Bodnárová Gabriela
Vyhodnocení výsledků mikrobiologického
Evaluation of results of microbiological
vyšetřování jatečně upravených těl skotu a prasat examination of
Rajmon
Brzobohatý Luboš
Zhodnocení efektu variantní imunoprofylaxe
circovirových onemocnění v užitkovém chovu
prasat
Evaluation of effects of variant circoviral
immunoprophylaxis in a pig production farm
Rajmon
Hirschová Magdalena
Histologie zárodečných buněk ve vaječníku
štěněte těsně po narození
Histology of the ovarian germ cells of the
perinatal dogs
Rozinek
Hlubučková Michaela
Výskyt zubního kamene a opotřebení chrupu u
plemen velký pudl
Incidence of tartar and dental abrasion in large
poodles
Rajmon
Horáková Jana
Oxid dusnatý a meiotická kompetence oocytů
prasete
Nitric oxide and meiotic competence of
porcine oocytes
Chmelíková
Hrušková Lucie
Efektivita běžných schémat odčervení v psí
populaci v oblasti Praha Západ a Beroun
Efficiency of dog antiworm therapy in the
region Praha Západ and Beroun
Slavík
Ivanovová Hana
Zhodnocení průběhu porodů u plemene bernský
salašnický pes
Evaluation of the course of delivery in Bernese
Mountain Dogs
Rajmon
Janská Petra
Zhodnocení metod užívaných k diagnostice BSE
Evaluation of methods used in BSE diagnostics Rajmon
Kloučková Amálie
Vliv zearalenonu a jeho metabolitů na kvalitu
kančích spermií
Influence of zearalenone and its metabolites on
the quality of pig spermatozoa
Rajmon
Kolbabová Tereza
Hodnocení kvality semene hřebců v závislosti na
použité technologii konzervace
Influence of the conservation technology on
the semen quality in satallions
Slavík
Kovalská Jana
Úloha plazmatického leptinu u skotu a ověření
možných způsobů stanovení
The role of plasma leptin in ruminants and
attestation methods of detection
Härtlová
Krejcárková Adéla
Porovnání kvalitativních změn v semeni hřebců
při rozdílné technologii konzervace
Influence of conservation technology on the
semen quality in satallions
Slavík
Míšková Kamila
Vztah parametrů mléčné užitkovosti a
reprodukce ve stádě holštýnských dojnic
Relationship of milk production parametres to
reproduction in a herd of Holstein cows
Rajmon
Mrázová Iveta
Úloha interakce renin-angiotenzinového systému
a systému oxidu dusnatého a oxidativního stresu
v patofyziologii Goldblattovské hypertenze:
studie na geneticky modifikovaných zvířatech
Role of the interaction between the reninangiotensin system and the NO system and
oxidative stress in the pathophysiology of
Goldblatt hypertension - study in the
genetically modified animals
Rozinek
Navrátilová Veronika
Vliv inhibice c-Jun terminální kinázy na stabilitu
DNA u stárnoucích oocytů prasete.
The effect of c-Jun terminal kinase inhibition
on DNA stability of aged porcine oocytes.
Sedmíková
Nevoral Jan
Úloha c-Jun N-terminální kinázy při stárnutí
oocytů prasete.
The role of c-Jun N-terminal kinase in ageing
of porcine oocytes.
Sedmíková
Nováková Kamila
Reprodukční výkonnost vybraných klisen a
hřebců plemene American Quarter Horse
Reproductive efficiency of selected mares and
stallions of the American Quarter Horse breed
Rajmon
Šefrová Jaroslava
The influence of body weight and inclusion
Vliv hmotnosti jalovic českého strakatého skotu a time into reproduction process of Czech
doby jejich zařazení do reprodukčního procesu
Fleckvieh heifers on their subsequent
na následnou reprodukční výkonnost a užitkovost reproduction efficiency and performance.
Jílek
Šilerová Adéla
Vliv genisteinu a genistinu na kvalitu kančích
spermií
Effect of genistein and genistin on the quality
of pig spermatozoa
Rajmon
Škopek Jan
Sledování funkce tyreoidy prostřednictvím
hormonu T3 a T4 u psů s nadváhou nebo
výraznými ztrátami hmotnosti.
Evaluation of Thyroid Hormones T3 and T4 in
Obese Dogs and Dog with Weight loss.
Härtlová
Švecová Štěpánka
Sledování energetické bilance v tranzitním
období u krav pomocí kyseliny citrónové
Relationships among energy metabolites and
citric acid in transition period
Slavík
Wimmerová Gabriela
Změny v expresi NO-syntázy během růstu a
meiotického zrání oocytu prasete
Nitric oxide synthase changes during porcine
oocyte growth and meiotic maturation
Chmelíková
Žalmanová Tereza
Vliv gasotransmiteru H2S na meiotické zrání
prasečích oocytů
Effect of gasotransmiter H2S on meiotic
maturation of porcine oocytes.
Sedmíková
Diplomové práce obhájené v červnu 2009
Řešitel
Téma diplomové práce
Anglický název
Školitel
Hošková Kristýna
Vliv biochaninu A na meiotické zrání oocytů
prasete
Influence of biochanin A on pig oocyte meiotic
maturation
Rajmon
Kučerová Chrpová Veronika
Lokalizace izoforem syntázy oxidu dusnatého
během meiotického zrání a parthenogenetické
aktivace oocytů prasete
Localization of Nitric Oxide Synthase Isoforms
during Meiotic Maturation and
Parthenogenetic Activation of Porcine Oocytes Sedmíková
Lavičková Barbora
Vliv daidzeinu na meiotické zrání oocytů prasete
Influence of daidzein on pig oocyte meiotic
maturation
Rajmon
Matěchová Lenka
Možnosti využití Elisa testů pro stanovení
koncentrace progesteronu v kravském mléce
The possibility of using Elisa Tests for
detection progesteron levels in bovine milk
Härtlová
Melicharová Petra
Vliv nízkých dávek zearalenonu na fertilitu
prasniček
Influence of low doses of zearalenone on gilt
fertility
Rajmon
Musilová Tereza
Závislost hladiny progesteronu v mléce na post
partální ovariální aktivitě
Dependency of the progesterone levels in the
bovine milk on post partum ovarial activity
Härtlová
Růžek Jan
Zdravotní stav telat na farmě Mrákov
Health status of calves in the farm Mrákov
Rajmon
Řimsa Jan
Regulační význam oxidu dusnatého a faktorů
cGMP dependentní signální kaskády na průběh
meiotického znovuzahájení prasečích oocytů v
podmínkách in vitro
Regulation effect of nitric oxide and cGMP
dependent pathway on meiotic resumption of
pig oocytes in vitro
Chmelíková
Trnovská Jaroslava
Vliv těžkých kovů na hematologické a
biochemické ukazatele u potkana
The influence of heavy metals on
hematological and biochemical parameters in
rat
Fučíková
Vacková Kateřina
Faktory ovlivňující vznik gastrických ulcerací u
klusáků
Factors influenced gastric ulceration in the
Trotters
Härtlová
Diplomky obhájené v červnu 2008
Řešitel
Téma diplomové práce
Anglický název
Školitel
Krejčová Miroslava
Vliv kinázy Src na meiotické zrání prasečích
oocytů
Effect of Src kinase on the meiotic maturation
of porcine oocytes
Sedmíková
Thumová Monika
Úloha angiotenzinu-(1-7), nového komponentu
renin-angiotenzinového systému, v patofyziologii
hypertenze u "two-kidney, one-clip"
Goldblattovských potkanů
The role of angiotensin-(1-7), a new
component of renin-angiotensin system, in
pathophysiology of hypertension in "twokidney, one clip" Goldblatt rats
Rozinek
Download

Diplomové práce řešené