Strana 1/24
PRONATAL s.r.o.
Řízený dokument: LP-SP-IVF-01
Vydání: 2
Dokumentace integrovaného systému managementu
LP-SP-IVF-01
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
IVF LABORATOŘ
Zpracoval
Pracovní funkce
Jméno
Datum
Zástupce odborné vedoucí
IVF laboratoře
Manažer ISM SP
MUDr.Š.Vilímová
Mgr.K.Hrbková
10.6.2014
Schválil
Vedení laboratoří SP
MUDr. Vladimír Sobotka,
Doc. MUDr. Tonko Mardešič, CSc.
10.6.2014
Podpis
Za řízení dokumentu odpovídá: Manažer IVF
Platné od: 10.6.2014
Za revize a aktualizaci dokumentu odpovídá: Odborný vedoucí IVF
Strana 2 (celkem 24)
PRONATAL s.r.o.
Řízený dokument: LP-SP-IVF-01
Vydání: 3
Obsah
1
Úvod ...................................................................................................................................................................... 5
1.1
Účel a rozsah platnosti ............................................................................................................................. 5
1.2
Odpovědnost ............................................................................................................................................ 5
1.3
Definice, zkratky, pojmy .......................................................................................................................... 5
1.4
Související dokumentace .......................................................................................................................... 6
2
Identifikace laboratoře a důležité údaje ............................................................................................................... 7
2.1
Základní informace o laboratoři ................................................................................................................ 8
2.2
Úroveň a stav akreditace pracoviště .......................................................................................................... 8
2.3
Organizace laboratoře, její vnitřní členění, vybavení a personální obsazení ................................................ 8
2.4
Provozní doba .......................................................................................................................................... 9
2.5
Zaměření laboratoře ................................................................................................................................. 9
2.6
Přehled nabízených vyšetření.................................................................................................................. 10
2.7
Informace o poskytovaných vyšetřeních.................................................................................................. 10
2.7.1
2.7.2
3
Vyšetření v embryologické laboratoři ......................................................................................... 10
Vyšetření v andrologické laboratoři ............................................................................................ 11
Manuál pro odběry primárních vzorků .............................................................................................................. 11
3.1
Identifikace primárního vzorku ............................................................................................................... 11
3.2
Žádanka pro laboratorní vyšetření ........................................................................................................... 12
3.3
Informovaný souhlas .............................................................................................................................. 12
3.4
Používaný odběrový systém ................................................................................................................... 13
3.5
Příprava pacienta před vyšetřením .......................................................................................................... 13
3.6
Postup pro odběr vzorku......................................................................................................................... 14
3.7
3.8
3.9
3.6.1 Odběr oocytů ............................................................................................................................. 14
3.6.2 Hlavní chyby při odběru oocytů:................................................................................................. 14
3.6.3 Odběr ejakulátu.......................................................................................................................... 14
3.6.4 Hlavní chyby při odběrech ejakulátu:.......................................................................................... 15
Operace se vzorkem, stabilita, převzetí laboratoří .................................................................................... 15
Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky.............................................................................. 16
Informace k předání vzorků .................................................................................................................... 16
4
Preanalytické procesy v laboratoři ..................................................................................................................... 17
4.1
Příjem vzorků v IVF laboratoři ............................................................................................................... 17
4.1.1 Identifikace pacienta na štítku zkumavky .................................................................................... 17
4.2
Kriteria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (nestandardních) primárních vzorků ...................................... 17
4.3
Manipulace se vzorky a skladování materiálu před vyšetřením ................................................................ 18
5
Fáze po vyšetření................................................................................................................................................. 18
5.1
Likvidace biologického materiálu po vyšetření........................................................................................ 18
6
Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří ................................................................................................... 18
6.1
Forma vydávaných výsledků .................................................................................................................. 18
6.2
6.3
6.4
6.5
6.1.1 Telefonické sdělování výsledků .................................................................................................. 19
6.1.2 Komunikace s lékaři indikujícími vyšetření................................................................................. 19
Výsledkový list ...................................................................................................................................... 19
Vydávání výsledků přímo pacientům ...................................................................................................... 19
Úhrada vyšetření samoplátci a cizinci ..................................................................................................... 20
Změny výsledků a nálezů ....................................................................................................................... 20
Strana 3 (celkem 24)
PRONATAL s.r.o.
Řízený dokument: LP-SP-IVF-01
Vydání: 3
6.6
6.7
6.8
Doby trvání jednotlivých vyšetření ......................................................................................................... 20
Konzultační činnost laboratoře ............................................................................................................... 21
Způsob řešení stížností ........................................................................................................................... 21
7
Přílohy................................................................................................................................................................. 21
8
LIST ZMĚN A REVIZÍ ...................................................................................................................................... 22
Strana 4 (celkem 24)
PRONATAL s.r.o.
Řízený dokument: LP-SP-IVF-01
Vydání: 3
Vážené kolegyně, vážení kolegové, všichni naši pacienti,
tato Laboratorní příručka Vám přináší informace o naší laboratoři a jejích službách pro Vás.
Je určena lékařům, zdravotním sestrám a pacientům.
Doufáme, že v ní naleznete vše potřebné pro naši dobrou spolupráci.
Kolektiv pracovníků IVF laboratoře PRONATAL, společnost s ručením omezeným
Strana 5 (celkem 24)
PRONATAL s.r.o.
Řízený dokument: LP-SP-IVF-01
Vydání: 3
1 Úvod
1.1 Účel a rozsah platnosti
Cílem příručky je informovat lékaře a žadatele o laboratorní vyšetření o tom, jaká vyšetření IVF
laboratoř Sanatoria PRONATAL poskytuje, o podmínkách správného odběru vzorků a systému
evidence a zpracování vzorků v IVF laboratoři, o způsobu vydávání výsledků a způsobu
komunikace mezi pacientem, lékařem a laboratoří. V této příručce mohou pacienti i ošetřující
lékaři nalézt potřebné informace o indikovaných vyšetřeních, formuláře pro informovaný souhlas.
Příručka IVF laboratoře je součástí řízené dokumentace PRONATAL medical group; její aktuální
verze je dostupná na webových stránkách www.pronatal.cz. Tištěná verze je k dispozici u
manažera kvality Pmg.
1.2 Odpovědnost
Za zpracování a aktualizaci této příručky odpovídá odborný vedoucí IVF laboratoře.
1.3 Definice, zkratky, pojmy
Obecné:
Pmg
SP
ISM
PISM
zaměstnanec
pracovník
LP
COCs
IUI
IVF
ICSI
zkrácený název pro PRONATAL medical group jako síť center a
společností jako organizačních složek, vázaných smluvními a majetkovými
vztahy, obecně organizace
Sanatorium PRONATAL - zkrácený název pro PRONATAL společnost
s ručením omezeným, která je nositelem vlastnických práv k ochranné
známce a know-how certifikovaného ISM s autonomními akreditovanými
laboratořemi, obecně řídicí společnost
integrovaný systém managementu
příručka integrovaného systému managementu, používá se jako první
složka kódu pro všechny příručky, v tomto systému vydávané
osoba s uzavřenou pracovní smlouvu podle Zákoníku práce
osoba vykonávající činnost pro organizaci nebo jednotlivé společnosti,
se smluvním vztahem uzavřeným buď podle Zákoníku práce
(zaměstnanec), nebo podle jiných právních úprav. Tato definice platí i pro
personál subdodavatelů
laboratorní příručka
kumulo-oocytární komplexy
intrauterinní inseminace
in vitro fertilizace
intracytoplasmatická injekce spermie do oocytu
Strana 6 (celkem 24)
PRONATAL s.r.o.
Řízený dokument: LP-SP-IVF-01
Vydání: 3
PICSI
hCG
WHO
TZ
„fysiologická“ ICSI, neboli „Pre-selected ICSI“
lidský choriongonadotropin
Světová zdravotnická organizace
tkáňové zařízení
PLUS
SPA
NORD
REPRO
RČ
SOP
PP
centrum PRONATAL PLUS
centrum PRONATAL SPA
centrum PRONATAL NORD
centrum PRONATAL REPRO
rodné číslo
standardní operační postup
pracovní postup
1.4 Související dokumentace
Žádanka na punkci oocytů a embryí (součást lékařské zprávy)
Výsledkové listy
1.1.01. Žádost a informovaný souhlas s léčbou neplodnosti metodou mimotělního oplodnění a
souvisejícími metodami
3.03. Žádanka o zpracování spermatu
3.12. Poučení při odběru ejakulátu
3.25. Poučení o zásadách zisku spermií mimo Sanatorium PRONATAL
1-SOP-Pmg-02 Punkce oocytů
4-SOP-Pmg-06 Hodnocení oocytů
4-SOP-Pmg-08 Hodnocení embryí v průběhu in vitro kultivace
4-SOP-Pmg-14 Hodnocení ejakulátu dle manuálu WHO
6-SOP-Pmg-01 Zisk ejakulátu
OS-06-Pmg Vedení zdravotnické dokumentace a ochrana dat
OS-07-Pmg Nakládání s odpady
Strana 7 (celkem 24)
PRONATAL s.r.o.
Řízený dokument: LP-SP-IVF-01
Vydání: 3
2 Identifikace laboratoře a důležité údaje
Název organizace
PRONATAL, společnost s ručením omezeným
Identifikační údaje
IČO: 61250813 DIČ: CZ61250813
Statutární zástupci organizace
MUDr. Vladimír Sobotka
MUDr. Tonko Mardešič,CSc.
Adresa
Na Dlouhé mezi 4/12, 147 00 Praha 4
Kontaktní údaje
00420 261 711 606 www.pronatal.cz,
[email protected]
Vedení laboratoří SP
MUDr.V.Sobotka – vedoucí laboratoří
Doc.MUDr.T.Mardešić, CSc. –zástupce vedoucího
Mgr.K.Hrbková – manažer kvality SP
Název pracoviště
IVF laboratoř
Adresa
Na Dlouhé mezi 12/4, Praha 12, Kamýk
Okruh působnosti laboratoře
Pro PRONATAL, společnost s ručením omezeným
Předmět činnosti
Odborný vedoucí laboratoře
Provádění vyšetření biologického materiálu
v oblasti IVF
MVDr.L.Jelínková, CSc., [email protected]
Zástupce odborné vedoucí laboratoře
MUDr.Š.Vilímová, [email protected]
Vedoucí laborantka
M.Chybová
Odborný garant
Doc.MUDr.T.Mardešić, CSc.
MUDr.V.Sobotka
Manažer kvality
MVDr.L.Jelínková, CSc.
Telefon/fax
00420 261 711 606
Mailová adresa
[email protected]
Webové stránky
www.pronatal.cz,
Strana 8 (celkem 24)
PRONATAL s.r.o.
Řízený dokument: LP-SP-IVF-01
Vydání: 3
2.1 Základní informace o laboratoři
IVF laboratoř je pracoviště Laboratoří Sanatoria PRONATAL, které jsou součástí společnosti
PRONATAL, společnost s ručením omezeným. Zajišťuje laboratorní služby pro gynekologickou
a urologickou ambulanci SP.
Vyšetření jsou prováděna pro pojištěnce českých i zahraničních zdravotních pojišťoven
i pro samoplátce.
Laboratoř pracuje nestranně a nezávisle na mateřské organizaci co se týká výsledků vyšetření,
kvality jejích služeb a správnosti vyšetření.
2.2 Úroveň a stav akreditace pracoviště
Certifikace dle ISO 9001:2008
IVF laboratoř je certifikována od r. 2000 pro systém řízení kvality dle DIN EN ISO 9001:2008,
LGA InterCert GmbH, Tillystr. 2, DE 90431 Nürberg.
Akreditace dle ISO 15189:2007
Od roku 2012 je laboratoř akreditovaná dle normy ISO 15189:2007 zdravotnické laboratoře –
zvláštní požadavky na kvalitu a způsobilost u Českého institutu pro akreditaci, o.p.s.
Od roku 2010 je IVF laboratoř rozhodnutím SÚKLu schváleným tkáňovým zařízením.
IVF laboratoř se pravidelně účastní systému externího hodnocení kvality.
IVF laboratoř používá materiály certifikovaných výrobců (se značkou CE 93/42).
Zaměstnanci IVF laboratoře splňují svým vzděláním veškeré podmínky odborné způsobilosti.
2.3 Organizace laboratoře, její vnitřní členění, vybavení a personální obsazení
I. Členění laboratoře
IVF laboratoř Sanatoria PRONATAL je členěna na dva úseky:
 úsek embryologie
 úsek andrologie
II. Prostory pracoviště
Laboratoř se nachází v I. podlaží budovy na adrese Na Dlouhé mezi 4/12, 147 00 Praha 4.
Další zázemí pro potřeby laboratoře je ve společných prostorách budovy: sklad kritického
spotřebního materiálu; šatny, WC, denní místnost, školící místnost.
Ve stejné budově jsou umístěny i ordinace gynekologů, urologa a zákrokový sálek.
Strana 9 (celkem 24)
PRONATAL s.r.o.
Řízený dokument: LP-SP-IVF-01
Vydání: 3
III. Personální zastoupení
6 VŠ pracovníků laboratoře
3 laborantky
1 administrativní pracovnice
2.4 Provozní doba
Provozní doba (minimální)
pondělí – pátek
od 8:00 do 15:00 hodin
sobota, neděle
dle medicínských požadavků
příjem materiálu
od 8:00 do 15:00 hodin, podle dohody možno
přizpůsobit dle potřeb klientů
2.5 Zaměření laboratoře
Naše laboratoř provádí metody asistované reprodukce a s nimi související vyšetření:
Akreditované:
 spermiogram (vyšetření spermatu) dle WHO manuálu
 hodnocení oocytů
 hodnocení embryí
Neakrediované:
 preparace spermií pro IUI (intrauterinní inseminace)
 preparace gamet (oocytů a spermií) a fertilizace oocytů in vitro konvenční IVF metodou
nebo mikromanipulační technikou ICSI (intracytoplasmatická injekce spermie)/PICSI
(„fysiologická“ ICSI – pre selected ICSI)
 kultivace a příprava embryí pro transfer in utero
 asistovaný hatching prováděný mechanicky
 biopsie blastomer a trofoektodermu mechanicky prováděná v rámci preimplantačního
screeningu aneuploidií, neimplantační diagnostiky chromosomálních strukturálních aberací
a monogenních chorob
 kryokonzervace embryí, gamet (oocytů, spermií) a testikulární tkáně
Strana 10 (celkem 24)
PRONATAL s.r.o.
Řízený dokument: LP-SP-IVF-01
Vydání: 3
2.6 Přehled nabízených vyšetření



Hodnocení spermií
Hodnocení oocytů
Hodnocení embryí
2.7 Informace o poskytovaných vyšetřeních
2.7.1 Vyšetření v embryologické laboratoři
2.7.1.1 Hodnocení oocytů a embryí
Hodnocení oocytů a embryí je nedílnou součástí metodiky zajišťující léčbu sterility pomocí in
vitro fertilizace. Hodnocení oocytů je prováděno dle 4-SOP-Pmg - 06 Hodnocení oocytů.
K získání oocytů je nezbytný invazivní výkon, kterým je punkce (odběr) oocytů vaginální cestou
po předchozí hormonální stimulaci pacientky. Punkce oocytů je prováděna na základě indikace
lékaře – gynekologa. Místem pro odběr oocytů je zákrokový sálek SP, který bezprostředně sousedí
s IVF laboratoří. Po předání folikulární tekutiny s oocyty do IVF laboratoře, následuje jejich
separace z folikulární tekutiny a hodnocení pod stereomikroskopem.
Hodnocení oocytů zahrnuje hodnocení COCs (kumulo-oocytárních komplexů) podle charakteru
kumulární masy, hodnocení zralosti a morfologických znaků oocytů.
Oocyty jsou po krátké době tzv. preinkubace (2 - 6 hodin) fertilizovány metodou konvenční in
vitro fertilizace (použity jsou celé COCs) nebo mikromanipulační metodou ICSI/PICSI. Úspěšnost
celého procesu in vitro fertilizace je mj. závislá na dodržení standardních podmínek při
vyhledávání COCs ve folikulární tekutině, denudaci oocytů a hodnocení zralosti a morfologických
znaků oocytů; tato činnost je prováděna v laminárním boxu (třída čistoty A) při teplotě 36 - 37°C.
V termínu hodnocení embryí je obsaženo hodnocení fertilizace oocytů 16 – 20 hod. po jejich
inseminaci, během další kultivace (2 – 5, resp. 6 dní) hodnocení pravidelnosti dělení buněk,
velikosti a počtu blastomer, počtu buněčných jader, podílu buněčných fragmentů, u stadia
blastocysty velikosti blastocelu, hodnocení ICM a trofoektodermu, příp. fysiologického
hatchingu. Hodnocení provádíme pod stereomikroskopem a invertovaným mikroskopem,
v laminárním boxu (třída čistoty A) při teplotě 36 - 37°C. Hodnocení embryí je prováděno dle
4-SOP-Pmg-08 Hodnocení embryí v průběhu in vitro kultivace.
Indikace k vyšetření:
1. léčba neplodnosti metodou mimotělního oplodnění
Strana 11 (celkem 24)
PRONATAL s.r.o.
Řízený dokument: LP-SP-IVF-01
Vydání: 3
2.7.2 Vyšetření v andrologické laboratoři
2.7.2.1 Hodnocení spermiogramu
Hodnocení ejakulátu je základní vyšetření plodnosti muže. Hodnocení spermií je prováděno dle
4-SOP-Pmg-14 Hodnocení ejakulátu dle manuálu WHO.
Toto vyšetření je indikováno při podezření na infertilitu či subfertilitu u muže. Výsledkem
vyšetření ejakulátu je spermiogram. Zhodnocením jednotlivých parametrů spermiogramu je možné
stanovit diagnózu. Hranice normy u jednotlivých parametrů SPG jsou definovány v Manuálu
Světové zdravotnické organizace WHO pro vyšetření a zpracování lidského spermatu. Normální
hodnoty spermiogramu byly stanoveny na základě rozsáhlého klinického výzkumu, kdy spodní
hranice normy byla určena podle nejnižší hodnoty daného parametru u mužů, kteří za ≤ 12 měsíců
pravidelného nechráněného styku dosáhli gravidity u partnerky.
Stanovení normálních hodnot spermiogramu umožňuje standardizaci vyšetření ejakulátu
a srovnatelnost výsledků v mezinárodním měřítku.
Pro standardizaci výsledků je nutné dodržovat určené podmínky způsobu odběru ejakulátu,
zejména dobu pohlavní abstinence.
Indikace k vyšetření:
1. k základnímu vyšetření - spermiogram
2. pro kryokonzervaci ejakulátu
3. pro další použití:
 IUI
 mimotělní oplození formou IVF/ICSI/PICSI
4. pro darování spermatu
3 Manuál pro odběry primárních vzorků
V této kapitole jsou popsány správné způsoby odběru a identifikace primárních vzorků
biologického materiálu. Obsažené informace jsou důležité nejen pro pracovníky laboratoře, ale
zejména pro odesílající lékaře – gynekology, urology a personál zodpovědný za odběry a označení
primárních vzorků a manipulaci se vzorky. Správný způsob odběru primárních vzorků a správná
manipulace s nimi do doby převzetí v IVF laboratoři jsou důležité pro správný výsledek vyšetření.
Každý primární vzorek (nádobka či zkumavka s biologickým materiálem) musí být jednoznačně
identifikován a do laboratoře musí být dodán s nalepeným identifikačním štítkem a s vyplněnou
žádankou o vyšetření.
3.1 Identifikace primárního vzorku
Vzorky biologického materiálu bez řádné identifikace se v laboratoři nesmí vyskytovat.
Strana 12 (celkem 24)
PRONATAL s.r.o.
Řízený dokument: LP-SP-IVF-01
Vydání: 3
Každý vzorek biologického materiálu musí být označen tak, aby byla zajištěna jednoznačná
identifikace a nezaměnitelnost vzorku.
Pracovník provádějící odběr vzorku nalepí na odběrovou nádobu identifikační štítek s těmito
údaji:
− jméno a příjmení pacienta
− rodné číslo (číslo pojištěnce), datum narození nebo identifikační číslo pacienta
vygenerované v IVF centru (u nepojištěných cizinců – samoplátců)
− datum odběru
Za jednoznačné označení vzorku odpovídá pracovník provádějící odběr biologického materiálu.
3.2 Žádanka pro laboratorní vyšetření
Pracovník provádějící odběr primárního vzorku zapisuje na žádanku:
− jméno a příjmení pacienta
− rodné číslo (číslo pojištěnce), datum narození nebo identifikační číslo pacienta
vygenerované v IVF centru (u nepojištěných cizinců – samoplátců)
− kód zdravotní pojišťovny pacienta
− titul, jméno a příjmení, odbornost a identifikační číslo lékaře požadujícího vyšetření (IČP);
vždy je nutné razítko a podpis lékaře
− požadované vyšetření
− datum odběru
− základní diagnózu dle MKN-10
− odpovídající klinické údaje o pacientovi
− datum a čas odběru primárního vzorku (pokud jsou dostupné a jsou podstatné pro péči
pacienta)
− datum a čas přijetí vzorku laboratoří, pokud to je účelné
− datum vystavení žádanky
− jako nepovinný údaj je možno uvést bydliště či telefonní číslo pacienta
Za správnost vyplnění žádanky zodpovídá pracovník pověřený lékařem indikujícím vyšetření.
Lékař svým podpisem potvrzuje správnost údajů na žádance. Veškeré údaje musí být vyplněny
čitelně. Údaje psané rukou musí být vždy čitelné a požadavky jednoznačně formulované.
3.3 Informovaný souhlas
Informovaný souhlas vyšetřované osoby s vyšetřením je součástí lékařské dokumentace pacienta
a je uložen v kartě pacienta. Bez lékařské indikace není možné přijmout vzorek do laboratoře a
provést žádné vyšetření. Indikující lékař je zodpovědný za správné informování pacienta před
vyšetřením.
Před odběrem oocytů je nezbytný písemný souhlas: 1.1.01. Žádost a informovaný souhlas s
léčbou neplodnosti metodou mimotělního oplodnění a souvisejícími metodami.
Před vyšetřením ejakulátu je nutná písemná žádost pacienta: 3.03. Žádanka o zpracování spermatu
Strana 13 (celkem 24)
PRONATAL s.r.o.
Řízený dokument: LP-SP-IVF-01
Vydání: 3
3.4 Používaný odběrový systém
Primární vzorky biologického materiálu (oocyty, embrya, ejakulát) musí být do laboratoře
dodávány ve sterilních jednorázových odběrových nádobkách nebo zkumavkách.
Odběrové nádoby na ejakulát:
Odběrové kelímky, výrobce: F.L.Medical, dodavatel: firma Dispolab, katalogové číslo: 25036
1080
Zkumavky na odběr oocytů:
Odběrové zkumavky 14 ml, výrobce: Greiner Bio One, dodavatel: Dialab, katalogová čísla:
191 170, 191 160
Kultivační misky pro kultivaci embryí:
Misky 4 well NUNC, výrobce: Nunc A/S, dodavatel: fa Schoeller Pharma, katalogové číslo:
144444
Center Well Dish, výrobce: NUNC A/S, dodavatel: firma Schoeller Pharma, katalogové číslo:
150260
Petriho misky NUNC, výrobce: NUNC A/S, dodavatel: firma Schoeller Pharma, katalogové číslo:
150270
PRIMOVISION misky, výrobce: Cryo-Innovation Ltd., dodavatel: fa Digital Pro, katalogové
číslo: TLD09-01, TLD09-02, TLD16-01, TLD16-02
3.5 Příprava pacienta před vyšetřením
Odběr oocytů
Před odběrem oocytů je nutná příprava pacientky ošetřujícím gynekologem (hormonální
stimulace, event. spontánní cyklus). Ovariální stimulace je nedílnou součástí IVF a svým vlivem
na kvalitu získaných oocytů bezprostředně ovlivňuje výsledky celé léčby. Volba optimálního
stimulačního protokolu při léčbě metodou mimotělního oplodnění má za cíl získání optimálního
bezpečného počtu oocytů a optimální kvality (zralosti) oocytů. Závěrečné zrání folikulů je
navozeno aplikací hCG; odběr oocytů je plánován za 34 - 36 hodin po aplikaci hCG.
Odběr ejakulátu
Před odběrem ejakulátu a jeho vyšetřením v andrologické laboratoři je nezbytné, aby byla
dodržena sexuální abstinence (doba od poslední ejakulace by měla být v rozmezí 2 – 7 dnů).
Pacient musí být řádně ústně i písemně poučen o zásadách odběru ejakulátu. Odběr musí být
proveden dle hygienických zásad, uvedených na Poučení při odběru ejakulátu v odběrové
místnosti.
Strana 14 (celkem 24)
PRONATAL s.r.o.
Řízený dokument: LP-SP-IVF-01
Vydání: 3
3.6 Postup pro odběr vzorku
3.6.1 Odběr oocytů
Oocyty se získávají v naprosté většině případů transvaginální punkcí (přes poševní stěnu)
pod kontrolou vaginální ultrazvukové sondy viz 1-SOP-Pmg-02 Punkce oocytů . Tento výkon se
provádí ambulantně v krátké anestezii, výjimečně v analgosedaci. Bolestivost výkonu je však
minimální a na výslovné přání pacientky jej lze provádět i bez anestezie či pouze v místním
znecitlivění.
Po odběru je nutné neustále udržovat zkumavky s folikulární tekutinou v teplotním rozmezí
36 - 37°C (v termobloku umístěném na vyhřívané plotýnce).
3.6.2 Hlavní chyby při odběru oocytů:
 neoznačená nebo nedostatečně označená zkumavka
nezbytnou součástí procesu je jednoznačné nezaměnitelné označení zkumavek s folikulární
tekutinou (s COCs, resp. oocyty), které jsou předávány v termobloku ze zákrokového sálku (jméno
a příjmení pacientky, rodné číslo pacientky, datum odběru) tak, aby v žádném případě nemohlo
dojít k záměně.
 teplota
pokud nebylo dodrženo teplotní rozmezí, při kterém musí být s folikulární tekutinou s COCs, resp.
oocyty zacházeno, je proveden záznam v embryologickém protokolu.
Odebrané řádně označené vzorky s folikulární tekutinou je nutno přijmout v každém případě (jsouli splněny předepsané podmínky před přijetím pacientky k OPU na zákrokový sál – např. osobní
doklady k identifikaci pacientky); není možné jí odmítnout (jedná se součást léčby).
 nepodepsaný informovaný souhlas
3.6.3 Odběr ejakulátu
Zisk ejakulátu je standardně prováděn masturbací, v odběrové místnosti v blízkosti andrologické
laboratoře, aby se zabránilo teplotním výkyvům vzorku a aby byl minimalizován čas mezi
odběrem a zpracováním vzorku viz 6-SOP-Pmg-01 Zisk ejakulátu. Vzorek má být odebírán po
standardní době pohlavní abstinence, minimálně 2 a maximálně 7 dnů, do sterilní, jednoznačně
označené nádobky se širokým hrdlem. Nádobka je označena jménem, příjmením, rodným číslem
pacienta.
Odběr ejakulátu v odběrové místnosti TZ
Odběr ejakulátu je prováděn v odběrové místnosti tkáňového zařízení k tomu určené (v těsné
blízkosti andrologické laboratoře) a do označené plastové nádobky (nádobku vydává pracovník
andrologické laboratoře). V odběrové místnosti musí být písemné instrukce pro odběr ejakulátu,
jak hygienické aspekty, tak poučení o důležitost kompletnosti vzorku (všechny frakce ejakulátu).
Po získání vzorku předá pacient uzavřenou nádobku s ejakulátem osobně do andrologické
laboratoře, laborantka zkontroluje předání (kontrola identifikačních údajů na žádance s údaji na
odběrové nádobce).
Strana 15 (celkem 24)
PRONATAL s.r.o.
Řízený dokument: LP-SP-IVF-01
Vydání: 3
Odběr mimo TZ
Odběr mimo TZ je možný až pro dvou prokazatelně neúspěšných pokusech v odběrové místnosti
tkáňového zařízení. V tom případě pacient obdrží Poučení o zásadách zisku spermií mimo
Sanatorium Pronatal; toto Poučení potvrdí jak lékař, tak pacient svým podpisem. Pacient obdrží
označenou sterilní nádobku na vzorek. Ejakulát musí být dopraven do laboratoře pouze osobně,
do hodiny po odběru, při teplotě 20°C až 37°C. Při předání vzorku potvrdí pacient původ vzorku
za použití formuláře Prohlášení při předání ejakulátu. Výjimečně lze upustit od pokusu získat
vzorek v odběrové místnosti, např. u onkologických pacientů, hospitalizovaných v jiném zařízení.
V tom případě převezme vzorek od pacienta pracovník TZ za použití předepsaných formulářů.
3.6.4 Hlavní chyby při odběrech ejakulátu:
 během transportu nedodržení požadované teploty vzorku a doby transportu
 nevyhovující délka sexuální abstinence
 akutní onemocnění vyšetřovaného muže, antibiotická léčba
 odběr do nestandardních nádobek (např. lékovky…)
 nepopsaná nebo nedostatečně popsaná zkumavka
 nepodepsaný informovaný souhlas
Vyšetření lze provést ve všech výše uvedených případech, avšak je třeba pacienta, event.
indikujícího lékaře upozornit, že výsledek není příliš validní a je jej třeba za standardních
podmínek zopakovat.
3.7 Operace se vzorkem, stabilita, převzetí laboratoří
Odběr primárních vzorků probíhá:
oocyty – na zákrokovém sálku. Ze zákrokového sálku je okénkem do IVF laboratoře předán
přenosný termoblok se zkumavkami obsahujícími punktovanou folikulární tekutinu. Všechny
zkumavky v termobloku jsou označeny štítkem se jménem, příjmením, rodným číslem pacientky a
datem odběru. Každý termoblok obsahuje vždy punktát pouze jedné pacientky. V embryologické
laboratoři jsou termobloky umístěny na vyhřívanou plochu laminárního boxu.
ejakulát – v odběrové místnosti tkáňového zařízení k tomu určené (v těsné blízkosti andrologické
laboratoře), ve výjimečných (indikovaných) případech i mimo TZ za splnění podmínek uvedených
v Poučení (viz bod 3.6.2). Po získání vzorku předá pacient uzavřenou nádobku s ejakulátem
osobně do andrologické laboratoře, laborantka zkontroluje předání. Ejakulát ponechán v odběrové
nádobce po dobu 20 (max. 60 minut) při laboratorní teplotě (18 - 28°C) za účelem zkapalnění –
viz SOP Zisk ejakulátu.
embrya - nelze hovořit o odběru materiálu v pravém slova smyslu; embrya vznikají na základě
spojení gamet (oocytů a spermií), které získáváme při odběru folikulární tekutiny a ejakulátu.
Hodnocení morfologických znaků a vývoje embryí je prováděno v laminárním boxu (třída čistoty
A) při teplotě 36 - 37°C (vyhřívaná plotýnka) co nejkratší možnou dobu; kultivace embryí probíhá
v CO2/O2 inkubátoru. Pokud zjistíme, že nebylo dodrženo teplotní rozmezí, při kterém musí být s
embryi zacházeno, provedeme záznam v embryologickém protokolu.
Strana 16 (celkem 24)
PRONATAL s.r.o.
Řízený dokument: LP-SP-IVF-01
Vydání: 3
3.8 Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky
Obecné zásady bezpečnosti práce s biologickým materiálem jsou obsaženy ve Vyhlášce
Ministerstva zdravotnictví č. 306/2012 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku
a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení.
Na základě této vyhlášky byly stanoveny tyto zásady pro bezpečnost práce s biologickým
materiálem:
 každý vzorek (veškerý biologický materiál) je nutno považovat za potenciálně infekční;
při zacházení s ním musí být dodržovány všechny zásady správné laboratorní praxe.
 žádanky ani vnější strana zkumavky nesmí být kontaminovány biologickým materiálem.
 vzorky jsou umístěny do uzavíratelných zkumavek či jiných nádob tak, aby nemohlo dojít
k rozlití, potřísnění biologickým materiálem nebo jinému znehodnocení vzorku.
Vyšetření dárců buněk na sexuálně přenosné choroby (hepatitis B a C, HIV 1,2 a syfilis dle
přílohy č. 4 vyhlášky 422/2008 Sb.), a to v době odběru oocytů a spermíí.
3.9 Informace k předání vzorků
Nádobky s buňkami musí být jednoznačně označeny, aby nedošlo k záměně. Identifikační údaje
uvedené na primárním vzorku se musí shodovat s údaji na žádance.
Vzorek musí být jednoznačně identifikován nejméně následujícími údaji:
 jméno a příjmení vyšetřované osoby
 číslo pojištěnce (rodné číslo), resp. rok narození
 datum odběru; event. čas předání vzorku do laboratoře, je-li to účelné
Laboratoř vzorku vede záznamy o přijetí vzorků v knize odběru vzorků a v databázích programu
zdravotnické dokumentace SmartMEDIX (v této databázi je možno vytiskout štítky
s identifikačními údaji pacienta) a Meditex.
Ke každé šarži buněk musí být přiložen protokol o získání buněk, provedených vyšetřeních
u původců buněk a o zpracování buněk.
Ke zpracování nejsou přijímány vzorky, jejichž původci jsou pozitivní na HIV. V případě HCV
jsou přijímáni pouze pacienti, u kterých se jedná o přeléčenou infekci, s výsledky testu PCR neg.
Strana 17 (celkem 24)
PRONATAL s.r.o.
Řízený dokument: LP-SP-IVF-01
Vydání: 3
4 Preanalytické procesy v laboratoři
4.1 Příjem vzorků v IVF laboratoři
4.1.1 Identifikace pacienta na štítku zkumavky
Všichni pracovníci IVF laboratoře jsou zaškoleni pro příjem vzorků. Přijímající pracovník provádí
kontrolu neporušenosti zkumavek a nádobek s primárními vzorky, zda jsou zřetelně, čitelně a
úplně vyplněny identifikační štítky a zda souhlasí údaje na štítkách s údaji na žádankách.
Do databáze se zapisuje:
− jméno a příjmení pacienta
− rodné číslo (číslo pojištěnce, datum narození) pacienta
− jméno odesílajícího lékaře
− požadované vyšetření
4.2 Kriteria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (nestandardních) primárních vzorků
Chyby zjištěné při příjmu vzorků:
1/ chyby identifikace
a/ chybějící a nedohledatelná identifikace
 při CHYBĚJÍCÍ A NEDOHLEDATELNÉ IDENTIFIKACI na zkumavce vzorek nelze
přijmout
b/ neúplná identifikace
 NEDOSTATEČNĚ OZNAČENÝ VZOREK - částečně nesprávné jméno nebo RČ,
případně chybí jedna část identifikace na štítku a na žádance je kompletní identifikace
pacienta, ale vzorek nelze zaměnit s jiným vzorkem – v takovém případě vzorek lze
přijmout; současně je třeba provést záznam o neshodě v dokumentaci pacienta
2/ chyby na žádance
Pokud je vzorek jednoznačně identifikovatelný, ale chybí pouze některé údaje na žádance, jsou po
ústní nebo telefonické domluvě s lékařem požadujícím vyšetření nebo ze SmartMEDIXU
doplněny chybějící údaje.
3/ chyby při odběru
Při zjištění chyb při odběru vzorku (např. nesprávná zkumavka, málo materiálu) je tato informace
zapsána na žádanku a přijímající pracovník rozhodne, zda je možné vzorek dále zpracovat příp.
s jakým omezením. Pokud nelze některá vyšetření provést, je o tom žadatel informován a důvod je
zaznamenán do výsledkového listu.
4/ postup při porušení celistvosti odběrových zkumavek
Zjistí-li přijímající pracovník, že je odběrová zkumavka poškozena, vzorek se zpracuje. Tato
skutečnost je zaznamenána do databáze SmartMEDIX k příslušnému vzorku, do písemné
Strana 18 (celkem 24)
PRONATAL s.r.o.
Řízený dokument: LP-SP-IVF-01
Vydání: 3
dokumentace o vzorku a do Knihy neshod. V případě jakýchkoliv nejasností ve výsledku vyšetření
je požadován nový odběr, pokud to typ vzorku dovolí.
5/ nekvalitní materiál
Všechny informace o odchylkách v kvalitě biologického materiálu jsou zaznamenány
v příslušných protokolech – výsledkovém listu.
4.3 Manipulace se vzorky a skladování materiálu před vyšetřením
Odebraný biologický materiál (folikulární tekutina, ejakulát) je vyšetřován bezprostředně po
odběru a dodání do laboratoře; manipulace s embryi probíhá za předepsaných podmínek během
jejich kultivace. Vzorky nejsou před hodnocením skladovány.
5 Fáze po vyšetření
5.1 Likvidace biologického materiálu po vyšetření
Morfologicky abnormální, nezralé a neoplozené oocyty, stejně jako embrya nevhodná k přenosu in
utero a kryokonzervaci a dále nepoužitelný ejakulát (po zhodnocení parametrů, po fertilizaci) jsou
- stejně jako materiály, které přišly do kontaktu s biologickými vzorky - hodnoceny a likvidovány
jako nebezpečný odpad a tudíž umístěny do koše na nebezpečný odpad dle OS-07-Nakládání s
odpady.
Jehly a skleněné kapiláry jsou vyhozeny do kontejnerů určených pro ostrý nebezpečný odpad.
6 Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří
6.1 Forma vydávaných výsledků
Kontrola výsledků
Hodnocení oocytů a embryí provádí VŠ pracovník embryologické laboratoře, který je k hodnocení
zaškolen. Každý výsledek je kontrolován odpovědnou osobou (vedoucím laboratoře či jeho
zástupcem).
Hodnocení spermií provádí laborantka, která je k hodnocení zaškolena. Každý výsledek je
kontrolován vedoucí laborantkou.
Veškeré operace prováděné během vyšetření jsou dohledatelné a autorizované podpisem.
Vydávání výsledků
IVF laboratoř vydává výsledky vyšetření vždy v písemné formě, zároveň jsou zaneseny
do dekursu pacienta/ky v programu SmartMEDIX. Předávání kopií výsledků pacientům se řídí
Směrnicí OS-06-Pmg-Vedení zdravotnické dokumentace a ochrana dat.
Strana 19 (celkem 24)
PRONATAL s.r.o.
Řízený dokument: LP-SP-IVF-01
Vydání: 3
Hodnocení oocytů a embryí je součástí zprávy vydávaně ošetřujícím gynekologem po ovariální
punkci, resp. po přenosu embryí in utero.
V případě hodnocení parametrů ejakulátu je pacientovi předána kopie výsledku na vyžádání
(3.01), pouze osobně, na základě předložení dokladu totožnosti s fotografií. Výsledky vyšetření
jsou sděleny partnerce pacienta pouze po jeho písemném informovaném souhlase.
Pacientům interpretuje výsledky vždy pověřený pracovník TZ s odpovídající odborností.
6.1.1 Telefonické sdělování výsledků
Telefonicky se výsledky hodnocení oocytů, embryí či spermií nesdělují. Výjimečně v nutných
případech sdělíme paciemtům nezbytné údaje, po ověření totožnosti pomocí předem domluveného
hesla, zaznamenaného v databázi SMARTMedix.
6.1.2 Komunikace s lékaři indikujícími vyšetření


S lékaři v rámci TZ, indikujícími vyšetření, komunikují pracovníci laboratoře denně
na ranním hlášení nebo v průběhu dne osobně či telefonicky.
Odesílajícím externím lékařům (týká se vyšetření ejakulátu) je odeslán výsledek vyšetření
v písemné podobě prostřednictvím vyšetřovaného pacienta (výsledkový list předán proti
podpisu pacienta).
6.2 Výsledkový list
Výsledkový list v písemné podobě obsahuje:
− identifikaci pacienta (jméno a RČ), příp. číslo vzorku, diagnózu
− identifikaci laboratoře, která výsledek vydala
− identifikaci vyšetření
− identifikaci požadujícího subjektu (indikujícího vyšetření)
− datum odběru vzorku
− podpis osoby, která vyšetření provádí
− výsledek vyšetření a jednotky příslušné referenční intervaly (pokud jsou určeny)
a hodnocení výsledků, je-li účelné
− jméno a podpis osoby osoby, která výsledek propustila příp. interpretaci výsledků a jiné
poznámky (např. kvalita primárního vzorku, která mohla nežádoucím způsobem ovlivnit
výsledek vyšetření), razítko zařízení.
6.3 Vydávání výsledků přímo pacientům
 Výsledkový list s vlastními výsledky hodnocení oocytů a embryí je součástí závěrečné lékařské
zprávy, je předáván automaticky pacientce po ukončení IVF cyklu. Lékařskou zprávu předává
ošetřující lékař.
Strana 20 (celkem 24)
PRONATAL s.r.o.
Řízený dokument: LP-SP-IVF-01
Vydání: 3
 Výsledkový list hodnocení spermiogramu je předáván na vlastní žádost pacienta. K předání
výsledku vyšetření spermiogramu je kompetentní vedoucí IVF laboratoře nebo jeho zástupce a
vedoucí laborantka andrologické laboratoře.
6.4 Úhrada vyšetření samoplátci a cizinci
Úhrady vyšetření samoplátců a cizinců se řídí vnitřními předpisy společnosti PRONATAL
Medical group a platným ceníkem.
6.5 Změny výsledků a nálezů
Oprava identifikace pacienta
Opravou identifikace pacienta se rozumí oprava rodného čísla a změna nebo významná oprava
příjmení a jména pacientů, příp. způsobu pojištění.
Pracovník laboratoře opraví data v databázi předepsaným způsobem, vedoucí laboratoře opravu
zkontroluje, propustí výsledek, vytiskne nový výsledkový list a odešle s případným komentářem
indikujícímu lékaři.
Při opravě pojišťovny nebo drobných opravách jména se na oddělení nezasílá nový výsledkový
list, oprava se zaznamená v laboratoři v dokumentaci pacienta.
Oprava výsledkové části
Opravou výsledkové části se rozumí oprava (změna údajů) textové informace u odeslaných
výsledkových listů.
Pokud některý pracovník zjistí, že byl výsledek špatně stanoven a odeslán, informuje vedoucího
úseku. Ten rozhodne, jak se výsledek opraví. Co nejdříve se domluví s odesílajícím lékařem na
výměně původního výsledkového listu za správný.
Laboratoř eviduje opravu výsledkové části v programu zdravotnické dokumentace SmartMEDIX.
Změna nálezu musí být zaznamenaná v dokumentaci pacienta s datem a jménem osoby odpovědné
za tuto změnu. V laboratoři je uložen původní výsledek a nový výsledkový list s vysvětlením, jaký
byl důvod změny nálezu.
6.6
Doby trvání jednotlivých vyšetření
 hodnocení kvality oocytů je prováděno bezprostředně po jejich odběru
 hodnocení embryí je prováděno denně (po celou dobu jejich kultivace) a je k dispozici
před embryotransferem, resp. kryokonzervací
 hodnocení ejakulátu je prováděno po jejich zkapalnění cca do hodiny po odběru; výsledek
vyšetření je k dispozici cca za 2 hodiny po odběru
Strana 21 (celkem 24)
PRONATAL s.r.o.
Řízený dokument: LP-SP-IVF-01
Vydání: 3
6.7 Konzultační činnost laboratoře
Upozornění a komentáře k výsledkům ovlivňující interpretaci jsou uvedeny v textové části
výsledkového listu. Individuální konzultace jsou umožněny kontaktem s odbornými pracovníky
laboratoře. Konzultaci za úsek embryologie provádí vedoucí laboratoře nebo jeho zástupce,
konzultaci za úsek andrologie je kompetentní provádět vedoucí laborantka.
6.8 Způsob řešení stížností
Postup při převzetí a řešení stížnosti klientů je popsán ve vnitřních předpisech Pmg.
Veškerá opatření a aktivity v rámci kontroly kvality v Pmg směřují k tomu, aby situace směřující
ke vzniku stížnosti vůbec nevznikaly. Každý pracovník je povinen převzít stížnost. Málo závažné
stížnosti vyřeší na místě a informuje vedoucí laboratoře. Závažnější stížnosti předá k řešení
vedoucímu laboratoře. Pro registraci stížností slouží příslušné formuláře.
7 Přílohy
Žádanky na vyšetření
Informované souhlasy
Výsledkové listy
Strana 22 (celkem 24)
PRONATAL s.r.o.
Řízený dokument: LP-SP-IVF-01
Vydání: 3
8 LIST ZMĚN A REVIZÍ
Revizní list
Datum revize
Výsledek revize
Revize č.1
3.3.2013
Revize č.2
10.6.2014
Revize č.3
Dokument vyhověl – nevyhověl*
Dokument vyhověl – nevyhověl*
Dokument vyhověl – nevyhověl*
Vydána verze 02
Revidující odp. osoba MVDr.L.Jelínková,
CSc.
Podpis
Datum revize
Výsledek revize
Vydána verze 03
MVDr.L.Jelínková,
CSc.
Revize č.4
Revize č.5
Revize č.6
Dokument vyhověl – nevyhověl*
Dokument vyhověl – nevyhověl*
Dokument vyhověl – nevyhověl*
Revidující odp. osoba
Podpis
*) – nehodící se škrtněte
Strana 23 (celkem 24)
PRONATAL s.r.o.
Řízený dokument: LP-SP-IVF-01
Vydání: 3
ROZDĚLOVNÍK
Řízené dokumentace číslo: LP-SP-IVF-01
Číslo
Orig.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Datum
Funkce a jméno–převzal a byl seznámen
10.6.2014 Manažer kvality SP – Mgr.K.Hrbková
10.6.2014 Manažer IVF – MVDr.L.Jelínková, CSc.
Podpis
Strana 24 (celkem 24)
PRONATAL s.r.o.
Řízený dokument: LP-SP-IVF-01
Vydání: 3
ZÁZNAM O SEZNÁMENÍ
Řízené dokumentace číslo: LP-SP-IVF-01
Číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Datum
Funkce a jméno–byl seznámen
Podpis
Download

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA IVF LABORATOŘ