1. Základní nastavení telefonu
Vložení SIM karty a baterky
Vložení paměťové karty
Zapnutí telefonu a PIN
2. Kontakty
Kopírování ze SIM karty do telefonu
Založení nového kontaktu
Upravení kontaktu včetně fotky
3. Volání
Nastavení vyzvánění
Číslo hlasové schránky
Nastavení hlasitosti hovoru
Zobrazení klávesnice při volání
Zobrazení kontaktů při volání
Hlasitý hovor
Čekání na lince
4. SMS a MMS
Nastavení střediska zpráv
Upozornění o doručení SMS
Nastavení tónů
Nastavení MMS
5. Ostatní
Změna pozadí displeje
Přidání ikon na plochu
Zapnutí / Vypnutí Bluetooth
Budík
Reset přístroje do továrního nastavení
Bluetooth - spárování přístrojů
Bluetooth - odesílání obrázků
Pevná volba
Nastav. kontaktů v seznamu pevné volby
Identifikace volajícího (CLIP/CLIR)
6. Zabezpečení
Změna PIN kódu
Zamknutí a odemknutí telefonu
Zapnutí PIN kódu
7. Internet
Nastavení internetu v ČR
Nastavení internetu v zahraničí
Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě
Zapnutí / Vypnutí přístupového bodu
Nastavení e-mailu
8. Aplikace
Založení účtu v Google Play
Vyhledání a stažení aplikace
1
Vložení SIM karty a baterky
telefonu sundáte zadní
baterku a SIM
1. Zkryt.
2. Vyndáte
kartu umístíte na
vložíte zpět
3. Poté
baterku.
zadní kryt a
4. Zacvaknete
je hotovo. :-)
3. Nyní vložíte zpět baterii.
zacvaknete
4. Nakonec
zpět zadní kryt.
vyznačené místo na
obrázku.
Vložení paměťové karty
sundáte zadní
1. Nejprve
kryt telefonu.
baterii a poté
2. Vyndáte
vložíte paměťovou kratu
na vyznačené místo.
2
Zapnutí telefonu a PIN
stisknutím
1. Delším
tlačítka Zapnout/Vypnout
se rozsvítí displej.
zadáte váš PIN a je
2. Poté
to.
Kopírování ze SIM karty do telefonu
menu kliknete na
1. VKontakty.
2. Stisknete
tlačítko Možnosti a
3. Vyberete možnost
Import ze SIM karty.
stačí zaškrtat
4. Nyní
kontakty, které chcete ze
SIM karty do telefonu
přesunout. Klepnutím na
tlačítko Hot. celou akci
dokončíte.
zvolíte Import/Export.
3
Založení nového kontaktu
na
1. Klepnete
ikonu Kontakty.
na obrazovce
2. Poté
stisknete tlačítko +.
Dále stačí vyplnit
3. potřebné
údaje jako je
telefonní číslo, jméno.
Celou akci dokončíte
stisknutím tlačítka Uložit.
4
Upravení kontaktu včetně fotky
1. Zvolíte ikonu Kontakty.
kontakt, který
2. Vyberete
chcete upravit.
kliknete na siluetu
3. Poté
postavy.
4. Zvolíte volbu
ikony foťáku
5. Stisknutím
pořídíte.
fotku uložíte
6. Pořízenou
potvrzením tl. Uložit.
obrázek oříznete
7. Poté
tažením za strany
8. A je to!
modrého čtverce. Celou
akci dokončíte
stisknutím tlačítka Hot.
5
Fotografovat.
Nastavení vyzvánění
menu
1. Vvyberete
Nastavení.
oddílu Zařízení
2. Vkliknete
na položku
na
3. Klepnete
možnost Vyzváněcí tón
Zvuk.
zařízení.
jen zvolíte melodii.
4. Dále
Vše uložíte stisknutím
tlačítka OK a je vše
hotovo! :)
Číslo hlasové schránky
na
1. Klepnete
ikonu Telefon.
Zmáčknete tlačítko
2. Možnosti
a
3. Zvolíte možnost Nast.
hlasové schránky.
případě, že se číslo
4. VHlasové
schránky liší,
lze jej ručně přepsat.
vyberete Nastavení
hovorů.
6
Nastavení hlasitosti hovoru
hlasitost lze
1. Nastavovat
jen v průběhu hovoru.
regulujete
2. Hlasitost
pomocí postranních
tlačítek telefonu.
Zobrazení klávesnice při volání
průběhu hovoru pro
1. Vzobrazení
klávesnice
2. A je to hotové! :)
stisknete
ikonu Klávesnice.
7
Zobrazení kontaktů při volání
průběhu hovoru
1. Vzmáčknete
tlačítko
2. A je to!
:)
Možnosti a vyberete
Kontakty.
Hlasitý hovor
průběhu hovoru
1. Vvyberete
2. A je to hotové! :)
možnost Reprod.
8
Čekání na lince
průběhu telefonování
1. Vstisknete
tlačítko
Podržet.
pokračování v
2. Pro
hovoru klepnete na
Uvolnit.
Upozornění o doručení SMS
menu klepnete na
1. Vikonu
Zprávy.
2. Stisknete
tlačítko Možnosti a
zaškrtnete
3. Nakonec
políčko v řádku
Potvrzení o doručení.
vyberete
položku Nastavení.
9
Nastavení tónů
menu klepnete na
1. Vikonu
Zprávy.
2. Stisknete
tlačítko Možnosti a
kliknete na řádek s
3. Dále
názvem Vybrat
vyberete
položku Nastavení.
vyzváněcí tón.
10
vyberete jednu
4. Nakonec
z melodíí a je to hotové!
:)
Nastavení MMS
menu klepnete na
1. Vikonu
Nastavení.
ťuknete na
2. Poté
položku Další
3. Kliknete na Mobilní sítě.
nastavení.
Stisknete tlačítko
5. Možnosti
a zvolíte Nový
název přístupov..
klepnete na
4. Poté
řádek Názvy
přístupových bodů.
vyplníte podle
6. Údaje
7. Posledních pár řádků...
následujících obrazovek
a do pole Uživatelské
jméno a Heslo napíšete
''mms''.
11
jsme skoro u konce.
8. Už
:)
Nastavení střediska zpráv
na
1. Klepnete
ikonu Zprávy.
2. Stisknete
tlačítko Možnosti a
případě, že se číslo
3. Vstřediska
zpráv liší od
zobrazeného na
obrázku, stačí jej ručně
přepsat poklepáním na
řádek Středisko zpráv.
zvolíte
položku Nastavení.
12
Změna pozadí displeje
1. Stisknete
tlačítko Možnosti a
vyberete Nastavit
pozadí.
např. na
2. Kliknete
řádek Domovská
zvolíte možnost
3. Dále
Pozadí.
si stačí jen vybrat.
4. Nyní
Celou akci uložíte
stisknutím
tlačítka Nastavit pozadí.
obrazovka.
5. A je to! :)
13
Přidání ikon na plochu
menu vyberete
1. Zaplikaci,
kterou chcete
mít k dispozici na úvodní
obrazovce. Pár vteřin na
ni podržíte prst.
vás po chvíli
2. Telefon
přenese na úvodní
akci dokončíte
3. Celou
tím, že přestanete držet
obrazovku. Tažením
ikonu přemístíte na
libovolné místo.
prst na ikoně.
Zapnutí / Vypnutí Bluetooth
menu
1. Vvyberete
Nastavení.
posuvník v
2. Posunete
3. A je to! :)
řádku Bluetooth směrem
doprava.
14
Bluetooth - spárování přístrojů
menu
1. Vvyberete
Nastavení.
tuto akci je nutné mít 3. Telefon začne
2. Pro
automaticky vyhledávat
zapnuté Bluetooth. Poté
okolní zařízení.
Klepnutím na vybraný
přístroj odešlete
požadavek pro
spárování.
klepnete na řádek s
názvem Bluetooth.
5. A to je vše!
15
musí oba
4. Nakonec
přístroje akceptovat
požadavek pro párování
klepnutím na
tlačítko OK.
Bluetooth - odesílání obrázků
menu kliknete na
1. Vikonu
Galerie.
na obrázek,
2. Kliknete
který chcete odeslat.
vyberete možnost
3. Nyní
Bluetooth.
zařízení se zapnutým
Bluetooth. Poklepáním
na jedno z nich zahájíte
odesílání obrázku.
Poté kliknete na tlačítko
Sdílet.
Budík
menu vyberete
1. Vikonu
Hodiny.
2. Klepnete na Vytvořit
upozornění.
telefon začne
4. Váš
vyhledávat okolní
čas buzení a
3. Nastavíte
dny kdy chcete, aby
budík zvonil. Vše
potvrdíte klepnutím na
ikonu Uložit.
16
Pevná volba
menu kliknete na ikonu 2. Stisknete tlačítko
1. VTelefon.
Možnosti a vyberete
3. Ťuknete na Další
nastavení.
Nastavení hovorů.
5. Kliknete na Zapnout
pevnou volbu.
6. Nakonec zadáte PIN2 a
je to hotové! :)
17
řádek s názvem
4. Zvolíte
Čísla pevné volby.
Nastav. kontaktů v seznamu pevné volby
menu kliknete na
1. VTelefon.
Stisknete tlačítko
2. Možnosti
a zvolíte
3. Klepnete na Další
nastavení.
Nastavení hovorů.
5. Zvolíte Seznam čísel
pevné volby.
Stisknete tlačítko
6. Možnosti
a vyberete
kliknete na
7. Nakonec
Uložit a je to! :)
Přidat kontakt.
18
4. Kliknete na řádek Čísla
pevné volby.
Identifikace volajícího (CLIP/CLIR)
menu kliknete na ikonu 2. Stisknete tlačítko
1. VTelefon.
Možnosti a zvolíte
3. Ťuknete na Další
nastavení.
Nastavení hovorů.
vyberete jednu
5. Nakonec
z možností.
Doporučujeme vybrat
Výchozí síť.
19
4. Kliknete na řádek ID
volajícího.
Reset přístroje do továrního nastavení
menu kliknete na ikonu 2. Klepnete na
1. VNastavení.
položku Záloha a
na řádek
3. Ťuknete
Obnovit tovární data.
obnovení.
stisknete
5. Nakonec
tlačítko Odstranit vše.
20
4. Kliknete na Resetovat
zařízení.
Zamknutí a odemknutí telefonu
menu
1. Vvyberete
Nastavení.
zvolíte položku
2. Poté
Zamknout displej.
Dále stačí dvakrát za
5. sebou
nakreslit znak,
dokončení nového
6. Pro
nastavení si vytvoříte
který bude fungovat jako
zámek pro váš displej a
ťuknete na tl.
Pokračovat.
3. Klepnete na Zámek
displeje.
záložní PIN kód, který
použijete v případě, že
znak zapomenete.
21
4. Vyberete položku Znak.
Zapnutí PIN kódu
klepnete
1. Vnamenu
Nastavení.
ťuknete na položku
2. Poté
Zabezpečení.
zvolíte řádek s
3. Nyní
názvem Nastavte
zámek SIM karty.
zadáte PIN kód
5. Nakonec
k vaší SIM kartě a je to!
:)
22
zatrhnete příslušné
4. Dále
pole.
Změna PIN kódu
klepnete
1. Vnamenu
Nastavení.
kliknete na
2. Poté
Zabezpečení.
zvolíte řádek s
3. Nyní
názvem Nastavte
zámek SIM karty.
zadáte starý a
5. Nakonec
poté i nový PIN.
23
4. Dále zvolíte Změnit PIN
kód SIM karty.
Nastavení internetu v ČR
klepnete
1. Vnamenu
Nastavení.
2. Poté kliknete na Další
Stisknete tlačítko
5. Možnosti
a poté Nový
vyplníte podle
6. Údaje
7. Už jsme skoro u konce.
následujících obrazovek
název přístupového.
nastavení.
3. Dále ťuknete na Mobilní
sítě.
a do pole Uživatelské
jméno a Heslo napíšete
''gprs''.
24
4. Zatrhnete Mobilní data a
poté kliknete na řádek
Názvy přístupových
bodů.
8. Posledních pár řádků...
Nastavení internetu v zahraničí
menu zvolíte
1. Vikonu
Nastavení.
vyberete položku
2. Poté
Další nastavení.
3. Dále kliknete na Mobilní
sítě.
zaškrtnete
4. Nakonec
příslušné pole Datový
roaming.
25
Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě
menu
1. Vvyberte
Nastavení.
Wi-Fi
2. Zapnete
posunutím posuvníku
klepnete na řádek s 4. Vyberete libovolnou
3. Nyní
názvem Wi-Fi.
Wi-Fi ve vašem okolí.
směrem doprava.
V případě, že je Wi-Fi
5. uzamčená
je třeba zadat
heslo. Nakonec klepnete
na tlačítko Připojit.
26
Zapnutí / Vypnutí přístupového bodu
menu
1. Vvyberete
Nastavení.
2. Kliknete na Další
nastavení.
na položku
3. Ťuknete
Sdílení přip. a př. akt.
bod.
V momentě kdy
5. posuvník
zezelená,
poklepete na
řádek Přenosný aktivní
bod Wi-Fi.
stisknutí tl.
6. Po
Konfigurovat si můžete
nastavení
7. Upravené
uložíte klepnutím na
tlačítko Uložit.
přenastavit některé
údaje.
27
zapnutí HOTSPOTU
4. Pro
stačí posunout posuvník
doprava u položky
Přenosný aktivní bod
Wi-Fi.
Nastavení e-mailu
menu kliknete na
1. Vikonu
E-mail.
vaši E-mailovou
2. Zadáte
adresu a heslo. Dále
3. Zde vyberete Účet
POP3.
poklepete na
tlačítko Ruční nast.
na
5. Klepnutím
tlačítko Další budete
pokračovat v nastavení
6. Do pole Server SMTP
opište zobrazený údaj z
obrázku displeje. Poté
pokračujete stisknutím tl.
Další.
potřebné údaje.
4. Vyplníte
Název serveru POP3 se
liší dle poskytovatele
služby.
nastavení je
7. Toto
volitelné. Pokračujete
stisknutím tlačítka Další.
28
pojmenujete
8. Nyní
libovolně účet. Celou
akci dokončíte
stisknutím
tlačítka Hotovo.
Založení účtu v Google Play
na
1. Klepnete
ikonu Obchod Play.
si E-mailový
2. Vytvoříte
účet od Google
zadáte vaše Jméno 4. Vymyslíte si libovolnou
3. Dále
a Příjmení.
e-mailovou adresu. Dále
postupujete podle
pokynů průvodce.
stisknutím tlačítka Nový.
29
Vyhledání a stažení aplikace
na
1. Klepnete
ikonu Obchod Play.
2. Stisknete lupu v pravém
horním rohu obrazovky.
zadáte název
3. Poté
hledané aplikace a
vyberete ze seznamu
požadovanou aplikaci.
přijmete podmínky
5. Poté
aplikace klepnutím na
tlačítko Přijmout.
dokončení instalace
6. Po
programu do vašeho
7. A je to!
telefonu můžete
aplikaci Otevřít, nebo ji
rovnou Odinstalovat.
30
4. Stisknutím
tlačítka Instalovat,
spustíte instalaci do
vašeho telefonu.
Download

Návod pro Samsung S7710 Galaxy Xcover 2