1. Základní nastavení telefonu
Vložení SIM karty
Zapnutí telefonu a PIN
Vložení paměťové karty
2. Kontakty
Kopírování ze SIM karty do telefonu
Založení nového kontaktu
Upravení kontaktu včetně fotky
3. Volání
Nastavení vyzvánění
Hlasová schránka
Nastavení hlasitosti hovoru
Zobrazení klávesnice při volání
Zobrazení kontaktů při volání
Hlasitý odposlech
Přidržení hovoru
4. SMS a MMS
Nastavení střediska zpráv
Upozornění o doručení SMS
Nastavení tónů
Nastavení MMS
5. Ostatní
Změna motivu
Přidání dlaždice na úvodní obrazovku
Odebrání dlaždice z úvodní obrazovky
Bluetooth - Zap./Vyp.
Bluetooth - párování telefonů
Bluetooth - odesílání obrázků
Budík
Nastavení seznamu čísel pevné volby
Pevná volba
Změna velikosti dlaždice
6. Zabezpečení
Zapnutí PIN kódu
Změna PIN kódu
Nastavení zámku displeje
Reset přístroje do továrního nastavení
7. Internet
Zap./Vyp. internetu v ČR
Zap./Vyp. internetu v zahraničí
Přihlášení do Wi-Fi sítě
Zap./Vyp. přístupového bodu
Nastavení e-mailu
Nastavení internetu
8. Aplikace
Založení Microsoft účtu a stažení aplikace
Vložení SIM karty
1. Z telefonu sundáte
zadní kryt.
2. SIM kartu umístíte na
vyznačené místo.
3. Vložíte baterku.
4. Zacvaknete zadní kryt.
3. Vložíte baterku.
4. Zacvaknete zadní kryt.
A je to! :-)
Vložení paměťové karty
1. Z telefonu sundáte
zadní kryt.
2. Vyndáte baterku a
paměťovou kartu
umístíte na vyznačené
místo.
A je to! :-)
Zapnutí telefonu a PIN
1. Delším stisknutím
tlačítka
Zapnout/Vypnout se
rozsvítí displej.
2. Poté zadáte váš PIN a
je to.
Kopírování ze SIM karty do telefonu
1. Na úvodní obrazovce
stisknete dlaždici Lidé.
2. Nyní ťuknete na
Importovat kontakty ze
SIM karty.
3. Vyberete kontakty, které
chcete přesunout ze
SIM karty do telefonu.
Nakonec ťuknete na
Importovat. A je to! :-)
Založení nového kontaktu
1. Na úvodní obrazovce
stisknete dlaždici Lidé.
2. Ťuknete na tlačítko +.
3. Dále stačí vyplnit
potřebné údaje jako je
telefonní číslo, jméno.
Celou akci dokončíte
stisknutím tlačítka
Uložit.
Upravení kontaktu včetně fotky
1. Na úvodní obrazovce
2. Vyberete kontakt, který
3. Poté ťuknete na ikonu
5. Můžete vybrat fotku z
6. Pořízenou fotku uložíte
7. Poté ještě fotku oříznete 8. Veškeré úpravy
stisknete dlaždici Lidé.
galerie a nebo vyfotit
novou fotku pomocí
foťáku. Ten zapnete
ťuknutím na ikonu s
foťákem.
chcete upravit.
stisknutím tlačítka
přijmout.
tužky.
a ťuknete na OK.
4. Nyní můžete upravit
údaje kontaktu. Fotku
přidáte ťuknutím na
dlaždici přidat fotku.
dokončíte stisknutím
ikony uložit.
9. A je to! :-)
Nastavení vyzvánění
1. V menu stisknete
dlaždici Nastavení.
5. Výběr provedete
ťuknutím na melodii. A
máme hotovo! :-)
2. Ťuknete na řádek
vyzváněcí tóny+zvuky.
3. Dále ťuknete do řádku
Vyzváněcí tón.
4. Melodie se přehraje
stisknutí ikony play.
Hlasová schránka
1. Na úvodní obrazovce
stisknete dlaždici
Telefon (sluchátko).
2. Poté stisknete tlačítko
Možnosti (tři tečky) a
zvolíte Nastavení.
Nastavení hlasitosti hovoru
1. Nastavovat hlasitost lze
jen v průběhu hovoru.
2. Hlasitost regulujete
pomocí postranních
tlačítek telefonu.
3. Zkontrolujete číslo
hlasové schránky, jestli
je shodné s tím na naší
obrazovce.
4. Pokud ne, tak ťuknete
na vypínač a napíšete
do pole
+420603123311.
Zobrazení klávesnice při volání
1. V průběhu hovoru
stisknete ikonu
Klávesnice.
2. A je to hotové! :-)
Zobrazení kontaktů při volání
1. V průběhu hovoru
stisknete tlačítko
Windows.
2. Poté ťuknete na dlaždici 3. A je to! :-)
Lidé.
Hlasitý odposlech
1. Během hovoru stisknete 2. A je to hotové! :-)
tlačítko hlasitý poslech.
Přidržení hovoru
1. V průběhu hovoru
stisknete tlačítko
přidržet.
2. A je to! :-)
Nastavení tónů
1. V menu stisknete
2. Ťuknete na řádek
3. Dále ťuknete do řádku
5. Ťuknete do řádku Zvuk
6. Melodie se přehraje
7. Výběr provedete
dlaždici Nastavení.
oznámení.
vyzváněcí tóny+zvuky.
ťuknutím na ikonu play.
spravovat zvuky
aplikací.
ťuknutím na melodii. A
máme hotovo! :-)
4. Nyní stisknete dlaždici
Zprávy.
Upozornění o doručení SMS
1. Na úvodní obrazovce
stisknete dlaždici Zprávy
(bublina se smajlíkem).
2. Poté stisknete tlačítko
Možnosti (tři tečky) a
zvolíte Nastavení.
3. Nakonec ťuknete na
vypínač u volby
Potvrzení o doručení
SMS.
Nastavení střediska zpráv
1. Na úvodní obrazovce
stisknete dlaždici Zprávy
(bublina se smajlíkem).
2. Poté stisknete tlačítko
Možnosti (tři tečky) a
zvolíte Nastavení.
3. V případě, že se číslo
střediska zpráv liší, stačí
jej ručně přepsat
(+42060305200)
poklepáním na řádek
Číslo SMS centra.
Nastavení MMS
1. V menu stisknete
2. Ťuknete na řádek
5. Nyní už jen vyplníte
6. Nakonec stisknete
dlaždici Nastavení.
údaje dle naší
obrazovky. Do pole
uživatelské jméno a
heslo napíšete ''mms''.
mobilní síť+SIM.
tlačítko Uložit. A je to za
námi! :-)
3. Poté ťuknete na řádek
nastavení SIM.
4. Nyní stisknete tlačítko
přidat APN pro MMS.
Zap./Vyp. internetu v ČR
1. V menu stisknete
dlaždici Nastavení.
2. Ťuknete na řádek
mobilní síť+SIM.
3. Internet
zapnete/vypnete
stisknutím vypínače na
konci řádku Datové
připojení.
Zap./Vyp. internetu v zahraničí
1. V menu stisknete
dlaždici Nastavení.
2. Ťuknete na řádek
mobilní síť+SIM.
3. Internet v zahraničí
zapnete/vypnete v řádku
Možnosti dat při
roamingu.
Nastavení internetu
1. V menu stisknete
2. Ťuknete na řádek
5. Nyní už jen vyplníte
6. Nakonec stisknete
dlaždici Nastavení.
údaje dle naší
obrazovky. Do pole
uživatelské jméno a
heslo napíšete ''gprs''.
mobilní síť+SIM.
tlačítko Uložit. A je to za
námi! :-)
3. Poté ťuknete na řádek
nastavení SIM.
4. Nyní stisknete tlačítko
přidat APN pro připojení
internetu.
Přihlášení do Wi-Fi sítě
1. V menu stisknete
dlaždici Nastavení.
2. Ťuknete na řádek Wi-Fi. 3. Wi-Fi zapnete/vypnete
5. V případě, že se jedná o 6. A je to! :-)
zabezpečenou Wi-Fi síť,
tak je potřeba zadat
heslo a stisknout tlačítko
hotovo.
stisknutím vypínače.
4. Jakmile se zobrazí
nějaká dostupná Wi-Fi
síť, tak na ní stačí
ťuknout.
Zap./Vyp. přístupového bodu
1. V menu stisknete
dlaždici Nastavení.
5. Úpravy dokončíte
stisknutím tlačítka OK.
2. Ťuknete na řádek
sdílení internetu.
3. Sdílení internetu
zapnete/vypnete
ťuknutím na vypínač.
4. Případnou úpravu
nastavení provedete
stisknutím tlačítka
nastavit.
Nastavení e-mailu
1. Na úvodní obrazovce
stisknete dlaždici E-mail
(poštovní obálka).
2. Pokud zde není uveden
Váš poskytovatel
e-mailu, tak ťuknete na
rozšířené nastavení.
5. Vyplníte potřebné údaje. 6. Do pole server SMTP
Název serveru POP3 se
liší dle poskytovatele
služby.
opíšete následující údaj.
Vše dokončíte ťuknutím
na tlačítko přihlásit se. A
je to! :-)
3. Zadáte vaši e-mailovou
adresu a heslo. Dále
ťuknete na tlačítko další.
4. Dále ťuknete na řádek
Internetový e-mail.
Zapnutí PIN kódu
1. Na úvodní obrazovce
stisknete dlaždici
Telefon (sluchátko).
5. A je to! :-)
2. Poté ťuknete na
Možnosti (tři tečky) a
zvolíte Nastavení.
3. PIN zapnete/vypnete
ťuknutím na vypínač v
řádku Zabezpečení SIM
karty.
4. Nakonec zadáte PIN
kód k vaší SIM kartě.
Změna PIN kódu
1. Na úvodní obrazovce
stisknete dlaždici
Telefon (sluchátko).
2. Poté ťuknete na
Možnosti (tři tečky) a
zvolíte Nastavení.
3. Dále ťuknete na změnit
PIN kód SIM karty.
4. Nakonec zadáte starý a
poté i nový PIN.
Nastavení zámku displeje
1. V menu stisknete
dlaždici Nastavení.
5. Heslo případně můžete
změnit a to přes tlačítko
změnit heslo. A je to! :-)
2. Ťuknete na řádek
zamykací obrazovka.
3. Dále ťuknete na vypínač 4. Vytvoříte si nové heslo a
v řádku Heslo.
ťuknete na tlačítko
hotovo.
Reset přístroje do továrního nastavení
1. V menu stisknete
dlaždici Nastavení.
5. A ještě jednou potvrdíte,
že chcete telefon
smazat. A je to! :-)
2. Ťuknete na řádek o
systému.
3. Dále ťuknete na tlačítko
obnovit tovární
nastavení telefonu.
4. Potvrdíte, že chcete
telefon smazat.
Založení Microsoft účtu a stažení aplikace
1. Na úvodní obrazovce
2. Stisknete lupu v dolní
3. Poté zadáte název
4. Stisknete tlačítko
5. Pro stažení aplikace je
6. A protože zatím účet
7. Zde vyplníte
8. Dále si zvolíte své heslo
stisknete dlaždici Store
(nákupní taška).
nutné být přihlášen k
Microsoft účtu. Stisknete
tedy tlačítko přihlásit se.
části obrazovky.
nemáte, tak ťuknete na
vytvořit účet.
hledané aplikace a
vyberete ji ze seznamu
vyhledaných aplikací.
požadované údaje a
posunete se dále po
obrazovce.
instalovat.
k Microsoft účtu a
stisknete tlačítko další.
9. Vyplníte další
požadované údaje a
pokračujete stisknutím
tlačítka další.
13. Tak a je to! :-)
10. Zde zadáte své
telefonní číslo a zvolíte
si alternativní e-mail.
Dále pokračujete
stisknutím tlačítka další.
11. Zde je několik
volitelných možností a
stisknutím tlačítka další
odsouhlasíte smluvní
podmínky k poskytování
služeb Microsoftu.
12. Zde si můžete nastavit
zálohu telefonu na
zabezpečených
serverech Microsoftu.
Což je docela šikovná
věc, tak proč jí
nepoužívat.
Změna motivu
1. V menu stisknete
dlaždici Nastavení.
2. Ťuknete na řádek
úvodní
obrazovka+motiv.
3. V řádku Pozadí změníte 4. V řádku Barva motivu si
pozadí.
Přidání dlaždice na úvodní obrazovku
1. V menu si vyberete
dlaždici, kterou chcete
přidat na úvodní
obrazovku a podržíte na
ní prst.
2. Po pár vteřinách se
zobrazí nabídka
možností. Ťuknete na
volbu připnout na
úvodní obrazovku.
3. A je to! :-)
změníte barvu dlaždic.
Změna velikosti dlaždice
1. Na úvodní obrazovce
podržíte pár vteřin prst
na dlaždici, u které
chcete změnit velikost.
2. Velikost dlaždice
změníte ťuknutím na
symbol šipky.
Odebrání dlaždice z úvodní obrazovky
1. Na úvodní obrazovce
podržíte pár vteřin prst
na dlaždici, kterou
chcete odstranit.
2. Dlaždici odstraníte
ťuknutím na symbol
škrtnutého špendlíku.
Bluetooth - Zap./Vyp.
1. V menu stisknete
dlaždici Nastavení.
2. Ťuknete na řádek
Bluetooth.
3. Bluetooth
zapnete/vypnete
ťuknutím na vypínač.
4. A je to!
:)
Bluetooth - párování telefonů
1. V menu stisknete
dlaždici Nastavení.
5. A je to hotové. :-)
2. Ťuknete na řádek
Bluetooth.
3. Telefon začne
automaticky vyhledávat
okolní zařízení.
Ťuknutím na vybraný
přístroj odešlete
požadavek pro
párování.
4. Požadavek musí oba
dva přístroje potvrdit
klepnutím na tlačítko ok.
Bluetooth - odesílání obrázků
1. Na úvodní obrazovce
stisknete dlaždici Fotky.
2. U vybrané fotky
3. Dále stisknete dlaždici
4. Ze seznamu vyberete
2. Ťuknete na symbol +.
3. Zvolte čas a možnosti
4. A je to! :-)
stisknete tlačítko sdílet.
Bluetooth.
zařízení na které chcete
obrázek poslat. A je to!
:-)
Budík
1. V menu stisknete
dlaždici Budíky.
budíku. Poté stisknete
tlačítko uložit (disketa).
Pevná volba
1. Na úvodní obrazovce
stisknete dlaždici
Telefon (sluchátko).
5. A je to! :-)
2. Poté ťuknete na
Možnosti (tři tečky) a
zvolíte Nastavení.
3. Ťuknete na vypínač v
řádku Povolená čísla.
4. Zadáte svůj PIN2.
Nastavení seznamu čísel pevné volby
1. Pokud máte zapnutou
pevnou volbu, tak na
úvodní obrazovce
stisknete dlaždici
Telefon (sluchátko).
5. Zadáte váš PIN2. A je
to! :-)
2. Ťuknete na tlačítko +.
3. V řádku uložit do zvolíte 4. Poté stisknete tlačítko
volbu FDN a vyplníte
požadované údaje.
uložit (disketa).
Download

Návod pro Nokia Lumia 635