1. Volání
Hlasitý hovor
Zobrazení kontaktů při volání
Nastavení hlasitosti hovoru
Zobrazení klávesnice při volání
Přidržení hovoru
Číslo hlasové schránky
Nastavení vyzvánění
2. SMS a MMS
Nastavení střediska zpráv
Nastavení MMS
Nastavení tónů
Upozornění o doručení SMS
3. Základní nastavení telefonu
Vložení paměťové karty
Zapnutí telefonu a PIN
Vložení SIM karty a baterky
4. Kontakty
Kopírování ze SIM karty do telefonu
Upravení kontaktu včetně fotky
Založení nového kontaktu
5. Ostatní
Bluetooth - Zap./Vyp.
Přidání ikony na plochu
Změna pozadí displeje
Bluetooth - párování přístrojů
Bluetooth - odesílání obrázků
Budík
Pevná volba
Nastav. kontaktů v seznamu pevné volby
Identifikace volajícího (CLIP/CLIR)
Odebrání ikony z plochy
6. Zabezpečení
Nastavení zámku displeje
Zapnutí PIN kódu
Změna PIN kódu
Reset přístroje do továrního nastavení
7. Internet
Nastavení internetu
Zap./Vyp. internetu v zahraničí
Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě
Zap./Vyp. přístupového bodu
Nastavení e-mailu
Zap./Vyp. internetu v ČR
8. Aplikace
Založení účtu a stažení aplikace
1 z 33
Vložení SIM karty a baterky
1. Z telefonu sundáte
zadní kryt.
2. SIM kartu umístíte na
vyznačené místo.
3. Vložíte baterku.
Vložení paměťové karty
1. Nejprve sundáte zadní
kryt telefonu.
2. Paměťovou kartu vložíte 3. Nakonec zacvaknete
na vyznačené místo.
zpět zadní kryt.
2 z 33
4. Zacvaknete zadní kryt.
A je to! :)
Zapnutí telefonu a PIN
2. Poté zadáte PIN k vaší
SIM kartě.
1. Přidržte tlačítko
zapnout/vypnout do té
doby než se rozsvítí
displej.
3 z 33
Kopírování ze SIM karty do telefonu
1. V menu stisknete ikonu
Kontakty.
2. Stisknete Možnosti a
zvolíte Správa kontaktů.
3. Vyberete možnost
Importovat/Exportovat.
5. Nakonec zaškrtnete
pole u kontaktů, které
chcete ze SIM karty do
telefonu přesunout a
stisknete tlačítko
Importovat.
4 z 33
4. Dále zvolíte Importovat
z SIM.
Založení nového kontaktu
1. V menu stisknete ikonu
Kontakty.
2. Poté ťuknete na symbol
+.
3. Dále stačí vyplnit
potřebné údaje jako je
telefonní číslo, jméno
atd. Celou akci
dokončíte stisknutím
tlačítka Uložit.
5 z 33
Upravení kontaktu včetně fotky
1. V menu stisknete ikonu
2. Vyberete kontakt, který
3. Poté ťuknete na symbol
4. Nyní můžete upravit
5. Obrázek můžete vybrat
6. Fotku pořídíte
7. Pořízenou fotku uložíte
8. Poté obrázek oříznete
Kontakty.
z galerie nebo pořídit
novou fotku a to přes
možnost Přidat snímek.
chcete upravit.
stisknutím tlačítka se
symbolem foťáku.
tužky.
stisknutím tlačítka OK.
6 z 33
údaje kontaktu. Fotku
přidáte ťuknutím na
siluetu.
tažením za strany
modrého čtverce a
nakonec stisknete
tlačítko OK.
9. Veškeré úpravy
dokončíte stisknutím
tlačítka Uložit.
Nastavení vyzvánění
1. V menu stisknete ikonu
Nastavení.
2. V záložce Zvuk zvolíte
Vyzvánění.
3. Zvolíte si melodii a
stisknete tlačítko OK.
7 z 33
Číslo hlasové schránky
1. V menu stisknete ikonu
2. V záložce Sítě zvolíte
5. Poté vyberete Číslo
6. V případě, že se číslo
Nastavení.
hlasové schránky.
Nastavení hovorů.
3. Vyberete možnost
Hlasová schránka.
Hlasové schránky liší,
přepište ho podle naší
obrazovky.
8 z 33
4. Dále zvolíte Nastavení.
Nastavení hlasitosti hovoru
1. Nastavovat hlasitost lze
jen v průběhu hovoru.
2. Hlasitost regulujete
pomocí tlačítek na zadní
straně telefonu.
Zobrazení klávesnice při volání
1. V průběhu hovoru
stisknete tlačítko
Číselník.
2. A je to hotové! :)
9 z 33
Zobrazení kontaktů při volání
1. V průběhu hovoru
stisknete tlačítko
Kontakty.
2. A je to! :)
Hlasitý hovor
1. V průběhu hovoru
stisknete tlačítko
Hlasitě.
2. A je to hotové! :)
10 z 33
Přidržení hovoru
1. V průběhu hovoru
ťuknete na Přidržet.
2. A je to! :)
11 z 33
Nastavení tónů
1. V menu stisknete ikonu
Zprávy.
2. Stisknete Možnosti a
zvolíte Nastavení.
3. Vyberete možnost
Nastavení oznámení.
5. Zvolíte si melodii a
stisknete tlačítko OK.
12 z 33
4. Dále zvolíte Zvuk
upozornění.
Upozornění o doručení SMS
1. V menu stisknete ikonu
Zprávy.
2. Stisknete Možnosti a
zvolíte Nastavení.
3. Vyberete možnost SMS. 4. Nakonec zaškrtnete
políčko na konci řádku
Potvrzení o doručení.
13 z 33
Nastavení střediska zpráv
1. V menu stisknete ikonu
Zprávy.
2. Stisknete Možnosti a
zvolíte Nastavení.
3. Vyberete možnost SMS. 4. Poté zvolíte Adresa
střediska služeb.
5. V případě, že se číslo
střediska zpráv liší,
přepište ho podle naší
obrazovky.
14 z 33
Nastavení MMS
1. V menu stisknete ikonu
2. V záložce Sítě zvolíte
3. Vyberete možnost
5. Stisknete Možnosti a
6. Nyní už jen vyplníte
7. Nakonec stisknete
Nastavení.
zvolíte Nový APN.
Tethering & Sítě.
údaje dle naší
obrazovky. Do pole
heslo napíšete mms.
Mobilní sítě.
Možnosti a zvolíte
Uložit.
15 z 33
4. Poté zvolíte Názvy
přístupových bodů.
Zap./Vyp. internetu v ČR
1. V menu stisknete ikonu
Nastavení.
2. Internet
zapnete/vypnete v
záložce Sítě a to
stisknutím vypínače na
konci řádku Mobilní
data.
Zap./Vyp. internetu v zahraničí
1. V menu stisknete ikonu
Nastavení.
2. V záložce Sítě zvolíte
Tethering & Sítě.
3. Vyberete možnost
Mobilní sítě.
16 z 33
4. Nakonec zaškrtnete
pole na konci řádku
Roamingová data.
Nastavení internetu
1. V menu stisknete ikonu
2. V záložce Sítě zvolíte
3. Vyberete možnost
5. Stisknete Možnosti a
6. Nyní už jen vyplníte
7. Nakonec stisknete
Nastavení.
zvolíte Nový APN.
Tethering & Sítě.
údaje dle naší
obrazovky. Do pole
heslo napíšete gprs.
Mobilní sítě.
Možnosti a zvolíte
Uložit.
17 z 33
4. Poté zvolíte Názvy
přístupových bodů.
Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě
1. V menu stisknete ikonu
Nastavení.
2. Wi-Fi zapnete/vypnete v 3. Dostupné Wi-Fi sítě
záložce Sítě a to
stisknutím vypínače na
konci řádku Wi-Fi.
zobrazíte ťuknutím na
řádek Wi-Fi.
5. V případě, že se jedná o 6. A je to! :)
zabezpečenou Wi-Fi síť
je třeba zadat heslo a
stisknout tlačítko
Připojit.
18 z 33
4. Poté stačí zvolit vámi
vybranou Wi-Fi síť.
Zap./Vyp. přístupového bodu
1. V menu stisknete ikonu
2. V záložce Sítě zvolíte
3. Sdílení internetu
5. A je to! :) Případnou
6. Dále vyberete možnost
7. Veškeré úpravy
Nastavení.
změnu nastavení
provedete stisknutím
řádku Wi-Fi hotspot.
Tethering & Sítě.
Nastavení přístupového
bodu Wi-Fi.
zapnete/vypnete
stisknutím vypínače na
konci řádku Wi-Fi
hotspot.
dokončíte stisknutím
tlačítka Uložit.
19 z 33
4. Vymyslíte si přístupové
heslo do Wi-Fi hotspotu
a stisknete tlačítko
Uložit.
Nastavení e-mailu
1. V menu stisknete ikonu
E-mail.
2. Pokud zde není uveden
Váš poskytovatel
e-mailových služeb, tak
vyberete možnost
Ostatní.
5. Vyplníte potřebné údaje. 6. Nastavení SMTP
Název serveru POP3 se
liší dle poskytovatele
služby. Stisknete tlačítko
Další a budete
pokračovat v nastavení.
serveru opíšete z naší
obrazovky a stisknete
tlačítko Další.
3. Zadáte vaši e-mailovou
adresu a heslo. Dále
stisknete tlačítko Ruční
nastavení.
7. Nyní libovolně
pojmenujte účet a
stisknete tlačítko
Hotovo.
20 z 33
4. Zde vyberete POP3 a
stisknete tlačítko Další.
Zapnutí PIN kódu
1. V menu stisknete ikonu
Nastavení.
2. V záložce
Obecné zvolíte
Zabezpečení.
3. Vyberete možnosti
Nastavení zámku karty
SIM.
5. Nakonec zadáte PIN
kód k vaší SIM kartě.
21 z 33
4. PIN zapnete/vypnete
zaškrtnutím políčka na
konci řádku Zamykat
kartu SIM.
Změna PIN kódu
1. V menu stisknete ikonu
Nastavení.
2. V záložce Obecné
zvolíte Zabezpečení.
3. Vyberete možnost
Nastavení zámku karty
SIM.
5. Nakonec zadáte starý a
poté nový PIN.
22 z 33
4. Dále zvolíte Změnit kód
PIN karty SIM.
Nastavení zámku displeje
1. V menu stisknete ikonu
2. V záložce Displej
5. Dále stačí dvakrát za
6. Nakonec si ještě zvolíte
Nastavení.
sebou naťukat kód a
stisknout tlačítko
Potvrdit.
vyberete možnost
Uzamknout obrazovku.
3. Dále zvolíte Vyberte
zámek obrazovky.
záložní PIN.
23 z 33
4. Vyberete třeba Knock
Code.
Reset přístroje do továrního nastavení
1. V menu stisknete ikonu
Nastavení.
2. V záložce Obecné
zvolíte Zálohování a
restart.
3. Vyberete možnost
Obnovení továrních dat.
5. Nakonec vše potvrdíte
stisknutím tlačítka
Smazat vše.
24 z 33
4. Dále stisknete tlačítko
Resetovat telefon.
Založení účtu a stažení aplikace
1. V menu stisknete ikonu
Obchod Play a dále
postupujte podle video
návodu, který naleznete
zde.
25 z 33
Změna pozadí displeje
1. V menu stisknete ikonu
2. V záložce Displej
5. Zvolte si jednu tapetu a
6. A je to! :)
Nastavení.
stisknete tlačítko
Nastavit tapetu.
vyberete možnost
Domovská obrazovka.
3. Dále zvolíte Tapeta.
26 z 33
4. Vyberete třeba Galerie
tapet.
Přidání ikony na plochu
1. V menu vyberete
aplikaci, kterou chcete
mít k dispozici na
úvodní obrazovce a pár
vteřin na ní podržíte
prst.
2. Po chvilce se přenesete 3. Celou akci dokončíte
na úvodní obrazovku.
Tažením ikonu
přemístíte na libovolné
místo.
tím, že ikonu přestanete
držet.
Odebrání ikony z plochy
1. Přidržíte prst na ikoně,
kterou chcete odebrat z
plochy.
2. Po chvíli s ní můžete
volně pohybovat.
Odstraníte jí přetažením
na nápis Odebrat.
27 z 33
Bluetooth - Zap./Vyp.
1. V menu stisknete ikonu
Nastavení.
2. Bluetooth
zapnete/vypnete v
záložce Sítě a to
stisknutím vypínače na
konci řádku Bluetooth.
28 z 33
Bluetooth - párování přístrojů
1. V menu stisknete ikonu
Nastavení.
2. V záložce Sítě zvolíte
Bluetooth.
3. Telefon začne
automaticky vyhledávat
okolní zařízení.
Ťuknutím na vybraný
přístroj odešlete
požadavek pro
párování.
5. A je to! :)
29 z 33
4. Požadavek musí oba
dva přístroje potvrdit
klepnutím na tlačítko
Párovat.
Bluetooth - odesílání obrázků
1. V menu stisknete ikonu
Galerie.
2. Vyberete obrázek, který
3. Vyberete Bluetooth.
4. Váš telefon začne
2. Nový budík přidáte
3. Nastavíte čas buzení a
4. A je to! :)
chcete odeslat a
stisknete tlačítko Sdílet
v horní liště.
vyhledávat okolní
zařízení se zapnutým
Bluetooth. Ťuknete na
jedno z nich a obrázek
se začne odesílat.
Budík
1. V menu stisknete ikonu
Hodiny.
ťuknutím na symbol +.
dny kdy chcete, aby
budík zvonil. Vše
potvrdíte stisknutím
tlačítka Uložit.
30 z 33
Pevná volba
1. V menu stisknete ikonu
Nastavení.
2. V záložce Sítě zvolíte
Nastavení hovorů.
3. Vyberete možnost
Povolená telefonní čísla.
5. Nakonec zadáte PIN2.
31 z 33
4. Dále zvolíte Zapnout
funkci Povolená
telefonní čísla.
Nastav. kontaktů v seznamu pevné volby
1. V menu stisknete ikonu
2. V záložce Sítě zvolíte
3. Vyberete možnost
5. Nový kontakt přidáte
6. Vyplníte požadované
7. Nakonec zadáte PIN2.
Nastavení.
ťuknutím na symbol +.
Nastavení hovorů.
údaje a stisknete
tlačítko Uložit.
Povolená telefonní čísla.
32 z 33
4. Dále zvolíte Seznam
povolených telefonních
čísel.
Identifikace volajícího (CLIP/CLIR)
1. V menu stisknete ikonu
Nastavení.
2. V záložce Sítě zvolíte
Nastavení hovorů.
3. Vyberete možnost Další
nastavení.
5. Nakonec vyberete jednu
z možností.
Doporučujeme vybrat
Podle sítě.
33 z 33
4. Dále zvolíte ID
volajícího.
Download

Návod pro LG Spirit 4G LTE (H440n) - T