1. Základní nastavení telefonu
Vložení SIM karty a baterky
Zapnutí telefonu a PIN
Vložení paměťové karty
2. Kontakty
Kopírování ze SIM karty do telefonu
Založení nového kontaktu
Upravení kontaktu včetně fotky
3. Volání
Nastavení vyzvánění
Číslo hlasové schránky
Nastavení hlasitosti hovoru
Zobrazení klávesnice při volání
Zobrazení kontaktů při volání
Hlasitý hovor
Čekání na lince
4. SMS a MMS
Upozornění o doručení SMS
Nastavení tónů
Nastavení MMS
Nastavení střediska zpráv
5. Ostatní
Změna pozadí displeje
Přidání ikon na plochu
Zapnutí / Vypnutí Bluetooth
Bluetooth - spárování přístrojů
Bluetooth - odesílání obrázků
Budík
Reset přístroje do továrního nastavení
Pevná volba
Identifikace volajícího (CLIP/CLIR)
Nastavení kontaktů v seznamu pevných voleb
6. Zabezpečení
Zamknutí a odemknutí telefonu
Zapnutí PIN kódu:
Změna PIN kódu:
7. Internet
Nastavení internetu v ČR
Nastavení internetu v zahraničí
Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě
Zapnutí / Vypnutí přístupového bodu
Nastavení e-mailu
8. Aplikace
Založení účtu v Google Play
Vyhledání a stažení aplikace
1
Vložení SIM karty a baterky
telefonu sundáte zadní 2. Vyndáte baterku a SIM
1. Zkryt.
kartu umístíte na
vložíte zpět
3. Poté
baterku.
zadní kryt a
4. Zacvaknete
hotovo. :-)
3. Nyní zpět vložíte baterii.
zacvaknete
4. Nakonec
zpět zadní kryt.
vyznačené místo na
obrázku.
Vložení paměťové karty
sundáte zadní
1. Nejprve
kryt telefonu.
baterii a poté
2. Vyndáte
vložíte paměťovou kratu
na námi vyznačené
místo.
2
Zapnutí telefonu a PIN
stisknutím
zadáte váš PIN a je
1. Delším
2. Poté
tlačítka Zapnout/Vypnout
to.
se rozsvítí displej.
Kopírování ze SIM karty do telefonu
menu kliknete na
1. VKontakty.
2. Stisknete
tlačítko Možnosti a
3. Vyberete možnost
Import ze SIM karty.
stačí zaškrtat pole
4. Nyní
u kontaktů, které chcete
ze SIM karty do telefonu
přesunout. Klepnutím na
tlačítko Hot. celou akci
dokončíte.
zvolíte Import/Export.
3
Založení nového kontaktu
na
1. Klepnete
ikonu Kontakty.
na obrazovce
2. Poté
stlačíte siluetu se
Dále stačí vyplnit
3. potřebné
údaje jako je
symbolem plus.
telefonní číslo, jméno.
Celou akci dokončíte
stisknutím tlačítka Uložit.
Upravení kontaktu včetně fotky
1. Zvolíte ikonu Kontakty.
kontakt, který
2. Vyberete
chcete upravit.
siluety foťáku 4. Poté obrázek oříznete
3. Stisknutím
pořídíte fotku.
tažením za strany
Poté kliknete na siluetu
postavy a zvolíte
Fotografovat.
modrého čtverce. Celou
akci dokončíme
stisknutím tlačítka Hot.
4
Nastavení vyzvánění
menu
1. Vvyberete
Nastavení.
na
2. Dále zvolíte záložku Toto 3. Klepnete
možnost Vyzvánění.
zařízení a kliknete na
Zvuk.
jen zvolíte melodii.
4. Dále
Vše uložíte stisknutím
tlačítka OK a je vše
hotovo! :)
Číslo hlasové schránky
na
1. Klepnete
ikonu Telefon.
Zmáčknete tlačítko
2. Možnosti
a
3. Zvolíte možnost Nast.
hlasové schránky.
případě, že se číslo
4. VHlasové
schránky liší,
lze jej ručně přepsat.
vyberete Nastavení
hovorů.
5
Nastavení hlasitosti hovoru
hlasitost lze
1. Nastavovat
jen v průběhu hovoru.
regulujete
2. Hlasitost
pomocí postranních
tlačítek telefonu.
Zobrazení klávesnice při volání
průběhu hovoru pro
1. Vzobrazení
klávesnice
2. A je to hotové! :)
stisknete
ikonu Klávesnice.
6
Zobrazení kontaktů při volání
průběhu hovoru
1. Vzmáčknete
tlačítko
2. A je to!
:)
Možnosti a vyberete
Kontakty.
Hlasitý hovor
průběhu hovoru
1. Vvyberete
2. A je to hotové! :)
možnost Reprod.
7
Čekání na lince
průběhu telefonování
1. Vstisknete
tlačítko
Přidržet.
pokračování v
2. Pro
hovoru klepnete na
Uvolnit.
Upozornění o doručení SMS
menu klepnete na
1. Vikonu
Zprávy.
2. Stisknete
tlačítko Možnosti a
zaškrtneme
3. Nakonec
políčko v řádku
Potvrzení o doručení.
vyberete
položku Nastavení.
8
Nastavení tónů
menu klepnete na
1. Vikonu
Zprávy.
2. Stisknete
tlačítko Možnosti a
kliknete na řádek s
3. Dále
názvem Vybrat
vyberte
položku Nastavení.
vyzváněcí tón.
9
vyberete jednu
4. Nakonec
z melodíí a je to hotové!
:)
Nastavení MMS
menu klepnete na
1. Vikonu
Nastavení.
ťuknete na záložku
2. Poté
Připojení a vyberete
3. Kliknete na Mobilní sítě.
Další sítě.
Stisknete tlačítko
5. Možnosti
a zvolíte Nový
náze přístupového..
pole Uživatelské
6. Do
jméno a Heslo napíšete
klepnete na
4. Poté
řádek Názvy
přístupových bodů.
7. Posledních pár řádků...
''mms''.
10
jsme skoro u konce.
8. Už
:)
Nastavení střediska zpráv
na
1. Klepnete
ikonu Zprávy.
2. Stisknete
tlačítko Možnosti a
případě, že se číslo
3. Vstřediska
zpráv liší, stačí
jej ručně přepsat
poklepáním na
řádek Středisko zpráv.
zvolíte
položku Nastavení.
11
Změna pozadí displeje
1. Stisknete
tlačítko Možnosti a
vyberte Nastavit pozadí.
5. A je to!
např. na
2. Kliknete
řádek Domovská
zvolíte možnost
3. Dále
Pozadí.
si stačí jen vybrat.
4. Nyní
Celou akci uložíte
stisknutím
tlačítka Nastavit pozadí.
obrazovka.
:)
12
Přidání ikon na plochu
menu vyberete
1. Zaplikaci,
kterou chcete
mít k dispozici na úvodní
obrazovce. Pár vteřin na
ni podržíte prst.
vás po chvíli
2. Telefon
přenese na úvodní
akci dokončíte
3. Celou
tím, že přestanete prst
na ikoně držet.
obrazovku. Tažením
ikonu přemístíte na
libovolné místo.
Zapnutí / Vypnutí Bluetooth
menu
1. Vvyberete
Nastavení.
na záložku
2. Kliknete
Připojení. Poté
3. A je to!
posunete posuvník v
řádku Bluetooth směrem
do prava.
13
:)
Bluetooth - spárování přístrojů
menu
1. Vvyberete
Nastavení.
tuto akci je nutné mít 3. Telefon začne
2. Pro
automaticky vyhledávat
zapnuté Bluetooth. Poté
okolní zařízení.
Klepnutím na vybraný
přístroj odešlete
požadavek pro
spárování.
klepnete na řádek s
názvem Bluetooth.
musí oba
4. Nakonec
přístroje akceptovat
požadavek pro párování
klepnutím na
tlačítko OK.
Bluetooth - odesílání obrázků
menu kliknete na
1. Vikonu
Galerie.
na obrázek,
2. Kliknete
který chcete odeslat.
vyberete možnost
3. Nyní
Bluetooth.
telefon začne
4. Váš
vyhledávat okolní
zařízení se zapnutým
Bluetooth. Poklepáním
na jedno z nich zahájíte
odesílání obrázku.
Poté kliknete na tlačítko
Sdílet.
14
Budík
menu vyberete
1. Vikonu
Hodiny.
2. Klepnete na Vytvořit
upozornění.
čas buzení a
3. Nastavíte
dny kdy chcete, aby
budík zvonil. Vše
potvrdíte klepnutím na
ikonu Uložit.
15
Pevná volba
menu kliknete na ikonu 2. Stisknete tlačítko
1. VTelefon.
Možnosti a vyberete
3. Ťuknete na Další
nastavení.
Nastavení hovorů.
5. Kliknete na Zapnout
pevnou volbu.
6. Nakonec zadáte PIN2 a
je to hotové! :)
16
řádek s názvem
4. Zvolíte
Čísla pevné volby.
Nastavení kontaktů v seznamu pevných voleb
menu kliknete na
1. VTelefon.
Stisknete tlačítko
2. Možnosti
a zvolíte
3. Klepnete na Další
nastavení.
Nastavení hovorů.
5. Zvolíte Seznam čísel
pevné volby.
Stisknete tlačítko
6. Možnosti
a vyberete
kliknete na
7. Nakonec
Uložit a je to! :)
Přidat kontakt.
17
4. Kliknete na řádek Čísla
pevné volby.
Identifikace volajícího (CLIP/CLIR)
menu kliknete na ikonu 2. Stisknete tlačítko
1. VTelefon.
Možnosti a zvolíte
3. Ťuknete na Další
nastavení.
Nastavení hovorů.
vyberete jednu
5. Nakonec
z možností. My
doporučujeme nastavení
dle naší obrazovky.
18
4. Kliknete na řádek ID
volajícího.
Reset přístroje do továrního nastavení
menu kliknete na ikonu 2. Klepnete na záložku
1. VNastavení.
Účty a poté na Záloha a
na řádek
3. Ťuknete
Obnovit tovární data.
obnovení.
stisknete
5. Nakonec
tlačítko Odstranit vše.
19
4. Kliknete na Resetovat
zařízení.
Zamknutí a odemknutí telefonu
menu
1. Vvyberete
Nastavení.
horní části obrazovky
2. Vkliknete
na záložku
3. Klepnete na Zámek
displeje a
vyberete Znak.
Zařízení. Poté zvolíte
možnost Zamknout
displej.
dokončení nového
5. Pro
nastavení si vytvoříte
kód, který použijete v
případě, že znak
zapomenete.
20
Dále stačí dvakrát za
4. sebou
nakreslit znak,
který bude fungovat jako
zámek pro váš displej.
Zapnutí PIN kódu:
klepnete
1. Vnamenu
Nastavení.
2. Vyberete záložku Další.
Poté ťuknete na položku
Zabezpečení.
zvolíte řádek s
3. Nyní
názvem Nastavte
zámek SIM karty.
si zvolíte
5. Nakonec
libovolný PIN kód a je
to! :)
21
zatrhnete příslušné
4. Dále
pole.
Změna PIN kódu:
klepnete
1. Vnamenu
Nastavení.
zvolíte řádek s
2. Zvolíte na záložku Další. 3. Nyní
názvem Nastavte
Poté kliknete na
Zabezpečení.
zámek SIM karty.
22
4. Dále zvolíte Změnit PIN
kód SIM karty. Nakonec
zadáte starý a poté i
nový PIN.
Nastavení internetu v ČR
klepnete
1. Vnamenu
Nastavení.
horní části obrazovky
2. Vvyberte
záložku
3. Dále ťuknete na Mobilní
sítě a poté na řádek
Názvy přístupových
bodů.
Připojení. Poté kliknete
na Další sítě.
pole Uživatelské
5. Do
jméno a Heslo napište
6. Už jsme skoro u konce.
7. Posledních pár řádků...
''gprs''.
Stisknete tlačítko
4. Možnosti
a poté Nový
název přístupového..
8. Stisknutím
tlačítka Možnosti a
následným klepnutím
na Uložit celou akci
dokončíte.
23
Nastavení internetu v zahraničí
menu zvolíte
1. Vikonu
Nastavení.
2. V oddílu Připojení
vyberete Další sítě.
3. Dále kliknete na Mobilní
sítě.
24
zaškrtnete
4. Nakonec
příslušné pole.
Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě
menu
1. Vvyberte
Nastavení.
2. V záložce Přípojení
zapnete Wi-Fi
posunutím posuvníku
směrem doprava.
klepnete na řádek s 4. Vyberete libovolnou
3. Nyní
názvem Wi-Fi.
Wi-Fi ve vašem okolí.
V případě, že je Wi-Fi
5. uzamčená
je třeba zadat
heslo. Nakonec klepnete
na tlačítko Připojit.
25
Zapnutí / Vypnutí přístupového bodu
menu
1. Vvyberete
Nastavení.
2. V záložce Přípojení
ťuknete na Další sítě.
zapnutí HOTSPOTU 4. V momentě kdy
3. Pro
stačí posunout posuvník
posuvník zezelená,
doprava.
Zde si můžete
5. přenastavit
některé
údaje. V případě, že
budete upravovat
nastavení kliknete na
tlačítko Konfigurovat.
Akci případně dokončíte
klepnutím na
tlačítko Uložit.
26
poklepete na
řádek Přenosný aktivní
bod W..
Nastavení e-mailu
menu kliknete na
1. Vikonu
E-mail.
vaši E-mailovou
2. Zadáte
adresu a heslo. Dále
3. Zde vyberete Účet
POP3.
poklepete na
tlačítko Ruční nast.
na
5. Klepnutím
tlačítko Další budete
pole server SMTP
6. Do
opište následující údaj.
potřebné údaje.
4. Vyplníte
Název serveru POP3 se
liší dle poskytovatele
služby.
nastavení je
7. Toto
volitelné. Pokračujte
stisknutím tlačítka Další.
pokračovat v nastavení.
27
pojmenujte
8. Nyní
libovolně účet. Celou
akci dokončíte
stisknutím
tlačítka Hotovo.
Založení účtu v Google Play
na
1. Klepnete
ikonu Obchod Play.
si E-mailový
2. Vytvoříte
účet od Google
zadáte vaše Jméno 4. Vymyslíte si libovolnou
3. Dále
a Příjmení.
e-mailovou adresu.
stisknutím tlačítka Nový.
5. Poté si vytvoříte Heslo.
si možnost
6. Zvolíte
obnovení účtu, pro
Nastavení účtu
7. dokončíte
vyplněním
posledních údajů.
případ, že byste heslo
zapomněli.
28
opíšete
8. Nakonec
bezpečnostní kód a je to
hotové. :)
Vyhledání a stažení aplikace
na
1. Klepnete
ikonu Obchod Play.
2. Stisknete lupu v pravém
horním rohu obrazovky.
zadáte název
3. Poté
hledané aplikace.
vyberete ze
4. Nyní
seznamu požadovanou
aplikaci.
5. Stisknutím
tlačítka Instalovat,
spustíte instalaci do
vašeho telefonu.
přijmete podmínky
6. Poté
aplikace klepnutím na
dokončení instalace
7. Po
programu do vašeho
telefonu můžete
aplikaci Otevřít, nebo ji
rovnou Odinstalovat.
tlačítko Přijmout.
29
Download

Návod pro Samsung i9195 Galaxy S4 mini