1. Základní nastavení telefonu
Vložení SIM karty
Vložení paměťové karty
Zapnutí telefonu a PIN
2. Kontakty
Kopírování ze SIM karty do telefonu
Založení nového kontaktu
Upravení kontaktu včetně fotky
3. Volání
Nastavení vyzvánění
Číslo hlasové schránky
Nastavení hlasitosti hovoru
Zobrazení klávesnice při volání
Hlasitý odposlech
Přidržení hovoru
Zobrazení kontaktů při volání
4. SMS a MMS
Upozornění o doručení SMS
Nastavení tónů
Nastavení MMS
Nastavení střediska zpráv
5. Ostatní nastavení
Změna pozadí displeje
Bluetooth - Zap./Vyp.
Budík
Změna stylu domovské obrazovky
Bluetooth - párování zařízení
Bluetooth - odesílání obrázků
Identifikace volajícího (CLIP/CLIR)
Nastav. kontaktů v seznamu pevné volby
Pevná volba
6. Zabezpečení
Nastavení zámku displeje
Zap./Vyp. PIN kódu
Změna PIN kódu
Reset přístroje do továrního nastavení
7. Internet
Nastavení internetu
Zap./Vyp. internetu v ČR
Zap./Vyp. internetu v zahraničí
Přihlášení do Wi-Fi sítě
Zap./Vyp. přístupového bodu
Nastavení e-mailu
8. Aplikace
Založení účtu v Google Play
Vyhledání a stažení aplikace
Vložení SIM karty
1. Z telefonu sundáte
zadní kryt.
2. SIM kartu umístíte na
vyznačené místo na
obrázku.
3. Vložíte baterku.
Vložení paměťové karty
1. Nejprve sundáte zadní
kryt telefonu.
2. Paměťovou
kartu vložíte na
vyznačené místo.
3. Nakonec zacvaknete
zpět zadní kryt.
4. Zacvaknete zadní kryt.
A je to! :-)
Zapnutí telefonu a PIN
1. Delším stisknutím
tlačítka zapnout/vypnout
se rozsvítí displej.
2. Poté zadáte váš PIN a
je to.
Kopírování ze SIM karty do telefonu
1. Na domovské
obrazovce stisknete
ikonu Kontakty.
5. A je to hotové! :-)
2. Stisknete tlačítko
Možnosti a zvolíte
Import/Export.
3. Dále ťuknete na řádek
Import z SIM.
4. Nyní stačí zaškrtat pole
u kontaktů, které chcete
ze SIM karty do telefonu
přesunout. Stisknutím
tlačítka IMPORT celou
akci dokončíte.
Založení nového kontaktu
1. Na domovské
obrazovce stisknete
ikonu Kontakty.
2. Poté ťuknete na siluetu
se symbolem plus.
3. Dále stačí vyplnit
potřebné údaje jako je
telefonní číslo, jméno.
Celou akci dokončíte
stisknutím tlačítka
ULOŽIT.
4. A je to!
Upravení kontaktu včetně fotky
1. Na domovské
2. Vyberete kontakt, který
3. Poté ťuknete na symbol
4. Nyní můžete upravit
5. Fotku pořídíte
6. Pořízenou fotku uložíte
7. Poté obrázek oříznete
8. Úpravu kontaktu
obrazovce stisknete
ikonu Kontakty.
stisknutím tlačítka s
foťákem.
chcete upravit.
potvrzením OK.
tužky.
tažením za strany
modrého čtverce. Celou
akci dokončíte
stisknutím OK.
údaje kontaktu. Fotku
přidáte ťuknutím na
siluetu a řádek Vyfotit.
dokončíte stisknutím
tlačítka ULOŽIT.
9. A je to! :-)
Nastavení vyzvánění
1. Na domovské
obrazovce stisknete
ikonu Nastavení.
2. Ťuknete na řádek Zvuk.
3. Dále ťuknete na řádek
Vyzváněcí tón telefonu.
4. Zde si už jen stačí
vybrat melodii. Až
budete s výběrem
hotoví, tak stačí ťuknout
na tlačítko POUŽÍT.
Číslo hlasové schránky
1. Na domovské
obrazovce stisknete
ikonu Nastavení.
5. V případě, že se číslo
Hlasové schránky liší,
lze jej ručně přepsat stačí na něj ťuknout.
2. Ťuknete na řádek
Hovory.
3. Dále ťuknete na řádek
Hlasová pošta.
4. Zde zvolíte možnost
Konfigurace.
Nastavení hlasitosti hovoru
1. Nastavovat hlasitost lze
jen v průběhu hovoru.
2. Hlasitost regulujete
pomocí postranních
tlačítek telefonu.
Zobrazení klávesnice při volání
1. V průběhu hovoru
stisknete tlačítko
Číselník.
2. A je to hotové! :)
Zobrazení kontaktů při volání
1. V průběhu hovoru
stisknete tlačítko Další.
2. Poté ťuknete na tlačítko
Kontakty.
Hlasitý odposlech
1. V průběhu hovoru
ťuknete na tlačítko
Hlasitě.
2. A je to hotové! :)
3. A je to!
:)
Přidržení hovoru
1. V průběhu hovoru
stisknete tlačítko Další.
2. Poté ťuknete na tlačítko
3. A je to! :-)
2. Ťuknete na řádek SMS
3. Poté ťuknete na řádek
Přidržet.
Nastavení tónů
1. Na domovské
obrazovce stisknete
ikonu Nastavení.
a MMS.
Vyzváněcí tón.
4. Zde si už jen stačí
vybrat melodii. Až
budete s výběrem
hotoví, tak stačí ťuknout
na tlačítko POUŽÍT.
Upozornění o doručení SMS
1. Na domovské
obrazovce stisknete
ikonu Nastavení.
2. Ťuknete na řádek SMS
a MMS.
3. Zde stačí zatrhnout
možnost Vyžádat
hlášení o doručení.
Nastavení střediska zpráv
1. Na domovské
obrazovce stisknete
ikonu Nastavení.
2. Ťuknete na řádek SMS
a MMS.
3. Poté ťuknete na řádek
Číslo SMS střediska.
4. V případě, že se číslo
střediska zpráv liší, stačí
jej přepsat.
Nastavení MMS
1. Na domovské
2. Ťuknete na řádek
3. Dále ťuknete na řádek
5. Nyní už jen vyplníte
6.
7. Nakonec stisknete
obrazovce stisknete
ikonu Nastavení.
údaje dle naší
obrazovky.
Mobilní sítě.
Do pole heslo napište ''mms''.
Jména přístupových
bodů.
tlačítko ULOŽIT.
4. Stisknete tlačítko
Možnosti (tři tečky) a
zvolíte Názvy APN.
Zap./Vyp. internetu v ČR
1. Na domovské
obrazovce stisknete
Nastavení.
2. Ťuknete na řádek
Mobilní sítě.
3. Dále ťuknete na řádek
Datové připojení.
Zap./Vyp. internetu v zahraničí
1. Na domovské
obrazovce stisknete
Nastavení.
2. Ťuknete na
řádek Mobilní sítě.
3. Internet v zahraničí
zapnete/vypnete
zaškrtnutím pole na
konci řádku Datový
roaming.
4. Internet zapnete
ťuknutím na řádek
T-Mobile CZ a vypnete
ťuknutím na řádek
vypnout.
Nastavení internetu
1. Na domovské
2. Ťuknete na řádek
3. Dále ťuknete na řádek
5. Nyní už jen vyplníte
6. Do pole heslo napíšete
7. Nakonec stisknete
obrazovce stisknete
ikonu Nastavení.
údaje dle naší
obrazovky.
Mobilní sítě.
''gprs''.
Jména přístupových
bodů.
tlačítko ULOŽIT.
4. Stisknete tlačítko
Možnosti (tři tečky) a
zvolíte Názvy APN.
Přihlášení do Wi-Fi sítě
1. Na domovské
obrazovce stisknete
Nastavení.
2. Nejdříve je třeba Wi-fi
zapnout. Stačí stisknout
vypínač na konci řádku
Wi-Fi.
5. V případě, že se jedná o 6. Poté kliknete na tlačítko
zabezpečenou Wi-Fi, je
třeba zadat heslo.
Připojit. A je to! :-)
3. Pro zobrazení
dostupných Wi-Fi sítí
stisknete řádek Wi-Fi.
4. Ťuknete na jednu z nich
a zahájí se připojování.
Zap./Vyp. přístupového bodu
1. Na domovské
2. Ťuknete na
5. Případnou úpravu
6. Úpravy dokončíte
obrazovce stisknete
Nastavení.
nastavení provedete
stisknutím na
řádek Konfigurace
hotspotu Wi-Fi.
řádek Další...
stisknutím tlačítka
Uložit. A je to hotové. :-)
3. Dále ťuknete na
řádek Tethering a
přenosný hotspot.
4. Přístupový bod
zapnete/vypnete
zaškrtnutím pole v řádku
Přenosný hotspot WiFi.
Nastavení e-mailu
1. Na domovské
obrazovce stisknete
ikonu E-mail (poštovní
obálka).
2. Pokud zde není uveden
Váš poskytovatel
e-mailu, tak ťuknete na
Ostatní.
5. Vyplníte potřebné údaje. 6. Nastavení serveru
Název serveru POP3 se
liší dle poskytovatele
služby. Níže stisknete
tlačítko Další a budete
pokračovat v nastavení.
SMTP opíšete z naší
obrazovky. Dále
pokračujte stisknutím
tlačítko Další.
3. Zadáte vaši e-mailovou
4. Ťuknete na POP3.
7. Toto nastavení je
8. Nyní účet pojmenujete
adresu a heslo. Dále
ťuknete na tlačítko
Ruční nastavení.
volitelné. Pokračujete
stisknutím tlačítka Další.
libovolně. Celou akci
dokončíte stisknutím
tlačítka Hotovo. A je to!
:)
Zap./Vyp. PIN kódu
1. Na domovské
obrazovce stisknete
Nastavení.
5. Dále zadáte Váš PIN. A
je to! :-)
2. Ťuknete na řádek
Zabezpečení.
3. Dále ťuknete na řádek
Nastavení zámku karty
SIM.
4. PIN zapnete/vypnete
zaškrtnutím pole na
konci řádku Zamknout
kartu SIM.
Změna PIN kódu
1. Na domovské
obrazovce stisknete
Nastavení.
5. Nakonec zadáte starý
PIN kód a poté nový.
2. Ťuknete na řádek
Zabezpečení.
3. Dále ťuknete na řádek
Nastavení zámku karty
SIM.
4. Stisknete řádek Změnit
kód PIN karty SIM.
Nastavení zámku displeje
1. Na domovské
2. Ťuknete na řádek
5. Nyní stačí dvakrát za
6. Nakonec zadáte záložní
obrazovce stisknete
ikonu Nastavení.
sebou nakreslit vzor.
Vše uložíte stisknutím
tlačítka Potvrdit.
Zabezpečení.
kód a vše dokončíte
stisknutím tlačítka OK. A
je to hotové! :-)
3. Dále ťuknete na řádek
Zámek obrazovky.
4. Vyberete třeba Gesto.
Reset přístroje do továrního nastavení
1. Na domovské
obrazovce stisknete
Nastavení.
5. Nakonec stisknete
tlačítko Resetovat. A je
to! :-)
2. Ťuknete na řádek
Zálohování a obnovení
dat.
3. Dále ťuknete na řádek
Obnovení továrních dat.
4. Stisknete tlačítko
Resetovat telefon.
Založení účtu v Google Play
1. Na domovské
obrazovce stisknete
ikonu Obchod Play.
2. Vytvoříte si e-mailový
účet od Google
stisknutím tlačítka Nový.
3. Dále zadáte vaše jméno 4. Vymyslíte si libovolnou
a příjmení.
e-mailovou adresu. Dále
postupujete podle
pokynů průvodce.
Vyhledání a stažení aplikace
1. Na domovské
2. Stisknete lupu v pravém 3. Zadáte název hledané
5. Poté přijmete podmínky
6. Po dokončení instalace
obrazovce stisknete
ikonu Obchod Play.
aplikace klepnutím na
tlačítko Přijmout.
horním rohu obrazovky.
programu do vašeho
telefonu můžete aplikaci
Otevřít, nebo ji
Odinstalovat.
aplikace a vyberete ze
seznamu požadovanou
aplikaci.
7. A je to! :-)
4. Stisknutím tlačítka
Instalovat, spustíte
instalaci do vašeho
telefonu.
Změna pozadí displeje
1. Na domovské
obrazovce stisknete
tlačítko Možnosti a poté
vyberete Tapety.
5. A je to! :-)
2. Ťuknete na Tapeta
plochy.
3. Zde si vyberete tapetu,
která se vám líbí.
4. Stisknete tlačítko
NASTAVIT TAPETU.
Změna stylu domovské obrazovky
1. Na domovské
obrazovce stisknete
ikonu Nastavení.
5. Pro návrat do
standardního stylu
ťuknete na dlaždici
Stand. vých. obr.
2. Ťuknete na řádek Styl
domovské obrazovky.
3. Dále ťuknete na
Jednoduchý a poté na
tlačítko POUŽÍT.
4. A je to! :-)
Bluetooth - Zap./Vyp.
1. Na domovské
obrazovce stisknete
ikonu Nastavení.
2. Bluetooth
zapnete/vypnete
stisknutím vypínače na
konci řádku Bluetooth.
3. A je to! :-)
Bluetooth - párování zařízení
1. Na domovské
obrazovce stisknete
Nastavení.
5. A je to za námi!
:)
2. Ťuknete na řádek s
názvem Bluetooth.
3. Telefon začne
automaticky vyhledávat
okolní zařízení.
Ťuknutím na vybraný
přístroj odešlete
požadavek pro
spárování.
4. Požadavek musí oba
dva přístroje potvrdit
klepnutím na
tlačítko Párovat.
Bluetooth - odesílání obrázků
1. Na domovské
obrazovce stisknete
Galerie.
2. Ťuknete na obrázek,
3. Vyberete Bluetooth.
4. Váš telefon začne
2. Stisknete plus v levém
3. Nastavíte čas buzení a
4. A je to! :-)
který chcete odeslat.
Poté stisknete v horní
liště tlačítko Sdílet.
vyhledávat okolní
zařízení se zapnutým
Bluetooth. Ťuknete na
jedno z nich a obrázek
se začne odesílat.
Budík
1. Na domovské
obrazovce stisknete
Hodiny.
dolním rohu obrazovky.
dny kdy chcete, aby
budík zvonil. Vše
potvrdíte ťuknutím na
HOTOVO.
Pevná volba
1. Na domovské
obrazovce stisknete
ikonu Nastavení.
5. Nakonec zadáte PIN2 a
je to hotové! :-)
2. Ťuknete na řádek
Hovory.
3. Dále ťuknete na řádek
Povolená telefonní čísla.
4. Zde vyberete možnost
Zapnout funkci
Povolená telefonní čísla.
Nastav. kontaktů v seznamu pevné volby
1. Na domovské
2. Ťuknete na řádek
3. Dále ťuknete na řádek
4. Zde vyberete možnost
5. Dále stisknete tlačítko
6. Vyplníte požadované
7. Nakonec zadáte PIN2.
8. A je to hotové! :-)
obrazovce stisknete
ikonu Nastavení.
Možnosti a zvolíte Přidat
kontakt.
Hovory.
údaje a stisknete
tlačítko Uložit.
Povolená telefonní čísla.
Seznam povolených
telefonních čísel.
Identifikace volajícího (CLIP/CLIR)
1. Na domovské
obrazovce stisknete
ikonu Nastavení.
5. Nakonec vyberete jednu
z možností.
Doporučujeme vybrat
Výchozí nastavení sítě.
2. Ťuknete na řádek
Hovory.
3. Dále ťuknete na řádek
Další nastavení.
4. Zde vyberete možnost
ID volajícího.
Download

Návod pro Huawei Ascend Y330