Pozvánka na seminář na téma:
Einladung zu einem Seminar zum Thema:
Změny v odpovědnosti statutárních
orgánů – má se management obávat
rizika?
Änderungen in Verantwortung
der VERTRETUNGSORGANE – soll DIE
GESCHÄFTSFÜHTUNG ANGST VOR RISIKO haben?
Vážená paní, vážený pane,
již 1. 1. 2014 nabude účinnosti nový zákon o obchodních
korporacích, který mimo jiné přinese podstatné změny
v postavení statutárních orgánů obchodních společností
a jejich odpovědnosti. Na novou právní úpravu je zapotřebí
se připravit již nyní.
Dovolujeme si Vás proto pozvat na námi pořádaný seminář
„Změny v odpovědnosti statutárních orgánů – má se
management obávat rizika?“ Cílem semináře je poskytnout
účastníkům přehled nejdůležitějších změn v odpovědnosti
statutárních orgánů a poskytnout odpověď na otázku, nakolik
se management obchodních společností bude muset obávat
přijímat obchodní rozhodnutí. Seminář je určen zejména
pro statutární orgány, vedoucí právních oddělení nebo
personalisty. Na konci semináře bude dán prostor pro otázky
účastníků a společnou diskuzi.
Sehr geehrte Damen und Herren,
bereits ab 1. 1. 2014 soll das neue Gesetz über Körperschaften des
privaten Rechts („Körperschaftsgesetz“) in Kraft treten, das u.a. wesentliche
Änderungen in der Stellung und Verantwortung der Vertretungsorgane
der Handelsgesellschaften bringt. Auf die neue Rechtsregelung sollte man
sich schon heute vorbereiten.
Wir erlauben uns daher, Sie zu einem von unserer Rechtsanwaltkanzlei
organisierten Seminar „Änderungen in der Verantwortung der Vertretungsorgane – soll die Geschäftsführung Angst vor Risiko haben?“ einzuladen.
Das Ziel unseres Seminars ist, den Beteiligten eine Übersicht der wichtigsten
Änderungen in der Verantwortung der Vertretungsorgane zu bieten sowie
die Frage zu beantworten, inwieweit sich die Geschäftsführung fürchten
muss, Geschäftsentscheidungen zu treffen. Unser Seminar ist vor allem
für Geschäftsführung, Leiter der Rechtsabteilungen oder Personalleiter
bestimmt. Am Ende des Seminars steht Zeit für Fragen der Teilnehmer und gemeinsame Diskussion zur Verfügung.
Termín: Termin: Program: – Smlouva o výkonu funkce a odměňování
– Pravidla jednání členů orgánů – péče řádného
hospodáře, pravidlo podnikatelského úsudku,
střet zájmů
– Zvláštní pravidla pro insolvenci – vyloučení
člena statutárního orgánu z výkonu funkce,
ručení při úpadku korporace
– Vybrané daňové aspekty
14. 11. 2013 von 9 bis 11 Uhr (abhängig vom Ausmaß
der Fragen)
Ort: LTA Melzer Brázdil s.r.o. advokáti, Prag 2,
Anglická 140/20, 4. Stock
Vortragende: • Mgr. Marek Demo, advokát (Rechtsanwalt)
• JUDr. Alice Mlýnková, advokátní koncipientka
(Anwaltskonzipientin)
• Ein Steuerberater aus der Kanzlei LTA Tax s.r.o.
Programm: – Vertrag über die Ausübung der Funktion und Vergütung
– Regeln für Handlung der Vertretungsorgane – Sorgfalt
eines ordentlichen Kaufmanns, Business Judgment Rule,
Interessenkollision
– Sonderregeln für Insolvenz – Ausschluss eines
Vertretungsorganmitglieds von Ausübung seiner Funktion,
Haftung im Falle der Insolvenz der Gesellschaft
– Steuerliche Aspekte
Seminář bude veden v českém jazyce.
Das Seminar wird in tschechischer Sprache geführt.
Cena a registrace:
Účastnický poplatek činí 350 Kč za osobu. Počet
účastníků je omezen, proto Vás prosíme o rezervaci
Vašeho místa nejpozději do 7. 11. 2013. Do tohoto dne
je také možné bezplatné storno rezervace.
Poplatek uhraďte prosím ihned po registraci převodem
na bankovní účet č. 5128590006/4000 vedený
u LBBW Bank CZ, jako variabilní symbol uveďte
IČ Vaší společnosti.
Teilnahmegebühr und Registierung:
Die Teilnahmegebühr beträgt 350 CZK pro Person (Erfrischung während
des Seminars inklusive). Die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt, deshalb
bitten wir Sie um Reservierung spätestens bis zum 7. 11. 2013. Bis zu
diesem Datum ist auch eine kostenfreie Stornierung der Reservierung
möglich. Überweisen Sie bitte die Gebühr umgehend nach der
Registrierung auf das Bankkonto Nr. 5128590006/4000 geführt bei
der LBBW Bank CZ, als variables Symbol (variabilní symbol) verwenden
Sie die Identifikationsnummer (IČ) Ihrer Gesellschaft.
Pro přihlášení a další dotazy nás neváhejte kontaktovat
na adrese [email protected] či telefonicky
na čísle +420 246 089 010.
Zur Anmeldung und bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen an der E-Mail
Adresse [email protected] oder unter der Telefonnummer
+420 246 089 010 gerne zur Verfügung.
S přátelským pozdravem
Váš LTA tým
Mit freundlichen Grüßen
Ihr LTA Team
14. 11. 2013 od 9 do 11 hod. (v závislosti
na dotazech účastníků)
Místo: LTA Melzer Brázdil s.r.o. advokáti, Praha 2,
Anglická 140/20, 4. p.
Přednášející: • Mgr. Marek Demo, advokát
• JUDr. Alice Mlýnková, advokátní koncipientka
• Daňový poradce z kanceláře LTA Tax s.r.o.
LTA / Anglická 140/20, CZ – 120 00 Praha 2 / Phone: +420 246 089 010 / E-mail: [email protected] / www.LTApartners.com
Download

Změny v odpovědnosti statutárních orgánů – má se management