Plná moc
kterou já níže podepsaný(á) __________________________________________________
r.č. _____________ bytem __________________________________________________
zmocňuji __________________________________________________________________
r.č. _____________ bytem _________________________________________________,
aby mne zastupoval v řízení po _______________________________________________
před soudy příslušnými k projednání tohoto dědictví, před notáři jako soudními komisaři,
pověřenými provedením úkonů v tomto řízení, před jinými orgány, i v jednání s třetími
osobami, a aby zejména:
1) v souladu s ustanovením § 17a a § 15a o.s.ř. vznesl případnou námitku podjatosti
soudce a přísedících, kteří mají podle rozvrhu práce věc projednat a rozhodnout,
zapisovatelů nebo jiných zaměstnanců soudu, znalců, tlumočníků a notáře – soudního
komisaře, notářských koncipientů, notářských kandidátů a jiných zaměstnanců notáře
(viz poučení na následující straně),
(Jedná se o tyto osoby: JUDr. Vlasta Cízlová – předsedkyně soudu, Jarmila Englberthová –
soudní tajemnice, JUDr. Jana Borská – notářka, Mgr. David Borský – notářský kandidát, Mgr.
Daniel Borský – notářský koncipient, Mgr. Šimon Mědílek – notářský koncipient, Mgr.
Dominika Rabová – notářská koncipientka, Mgr. Naďa Bezděkovská – notářská koncipientka,
Lucie Zívalová – notářská tajemnice, Karolína Klimešová – notářská tajemnice, Bc. Eva
Vepřeková – notářská tajemnice, Bc. Petra Mašková – kancelářská pracovnice).
2) dědictví po uvedeném zůstaviteli neodmítl nebo odmítl,
3) zúčastnil se všech jednání v této věci zejména předběžného šetření, soupisu a
projednání, činil návrhy, prohlášení a vyjádření a předkládal písemná podání,
4) uzavíral dohody o vypořádání dědictví nebo jiné smíry, práva a závazky náležející
k dědictví uplatňoval, popíral nebo se jich vzdal, věci a práva k dědictví náležející zcizil
nebo zatížil nebo jiné hodnoty přijímal a příjem stvrzoval a závazky zemřelého plnil,
5) přijímal jakékoliv rozhodnutí a jiné písemnosti a vůbec vše činil, čeho bude vyžadovat
skončení projednání tohoto dědictví. Souhlasím s tím, aby tento můj zástupce uzavřel
mým jménem dohodu o vypořádání dědictví, i kdybych podle ní neobdržel z dědictví
žádný podíl. Mezi sebou jsme dohodnuti a naše zájmy nejsou ve vzájemném rozporu.
V ________________ dne ____________
______________________
podpis
Poučení:
1) Účastník je povinen námitku podjatosti soudce (přísedícího) uplatnit nejpozději při
prvním jednání, kterého se zúčastnil soudce (přísedící), o jehož vyloučení jde;
nevěděl-li v této době o důvodu vyloučení nebo vznikl-li tento důvod později, může
námitku uplatnit do 15-ti dnů poté, co se o něm dozvěděl. To platí i pro uplatnění
námitky podjatosti zapisovatele nebo jiného zaměstnance soudu, znalce, tlumočníka,
notáře pověřeného provedením úkonů soudního komisaře a jeho zaměstnanců.
2)
a/ V námitce podjatosti musí být zřetelně uvedeno, kdo ji činí, které věci se týká, co
sleduje, proti kterému soudci (přísedícímu) směřuje, v čem je spatřován důvod
pochybnosti jeho nepodjatosti, popřípadě kdy se o něm účastník podávající námitku
dozvěděl, a jakými důkazy může být prokázán.
b/ Je-li námitka podjatosti učiněna písemným podáním, musí z tohoto podání být
také patrno, kterému soudu je určeno, musí být podepsáno a datováno a musí být
předloženo soudu s potřebným počtem stejnopisů i přílohami, aby jeden stejnopis
zůstal u soudu a po jednom vyhotovení obdržel každý z účastníků, jestliže je to třeba.
c/ Pokud námitka nebude obsahovat náležitosti uvedené pod písm. a/, nebude k ní
soud přihlížet.
Poučení jsem vzal na vědomí dne __________ podpis zmocnitele ________________
Download

Plná moc pro dědické řízení