Základní škola Blatnice
Provozní řád školní jídelny
Číslo jednací 8/2012
1.Školní jídelna se řídí zákonem č.561/2004 Sb. (školský zákon), vyhláškou
č.107/2005 Sb.(pravidla pro školní stravování), č.84/2005 Sb.(o nákladech
na závodní stravování), č.137/2004 (o hygienických požadavcích na stravovací
služby...), č.258/2000 Sb. a 274/2003 Sb.(ochrana veřejného zdraví) a dále
zněním pozdějších předpisů. Všechny tyto dokumenty jsou k nahlédnutí
u vedoucí školní jídelny.
Provozní řád je platný od 1. září 2012 a nahrazuje provozní řád ,platný
od 1. února 2012
Školní jídelna zajišťuje tyto typy stravování:
a) školní stravování žáků Základní školy Blatnice
b) závodní stravování zaměstnanců školy
c) stravování bývalých zaměstnanců - důchodců (podle vyhl.č.84/2005 Sb
§ 3, odst. 6 )
d) stravování cizích strávníků
2. Přihlášení stravování
Každý strávník vyplní přihlášku ke stravování (u dětí zákonný zástupce)
a seznámí se s provozním řádem, který visí na nástěnce v jídelně a je
k nahlédnutí na webových stránkách školy. Přihláška platí po celou školní
docházku.
Strávník obdrží složenku na zaplacení přihlášeného stravování.
Po zaplacení předloží ústřižek vedoucí školní jídelny jako doklad o zaplacení.
Strávník, který platí stravné přes účet, nahlásí vedoucí školní jídelny datum
zaplacení stravného.
Stravné musí být zaplaceno do konce předešlého měsíce (příklad:
stravné na měsíc listopad musí být zaplaceno do konce října tj. 31. 10.). Placení
stravného v jiném termínu musí být projednáno s vedoucí školní jídelny.
3. Cena obědu
Zákonní zástupci žáků hradí stravné ve výši finančního normativu
na potraviny ve znění vyhlášky č.107/2005 Sb. o školním stravování.
Žáci - strávníci se rozdělují do tří skupin:
Žáci ve věku
7-10 let
platí 20,- Kč
Žáci ve věku
11-14 let platí 22,- Kč
Žáci ve věku
15 a výše platí 24,- Kč
Žáci 1., 2. a 3. třídy dostávají dotaci od Obce Blatnice ve výši 10,- Kč na 1 oběd.
4. Práva a povinnosti strávníka
Každý strávník má právo si oběd odhlásit, osobně nebo telefonicky na tel.
čísle 377321781 a to den předem, nejdéle do 12,00 hodin . Řádně odhlášené
obědy se budou odečítat z platby takto: sudý měsíc v dalším sudém měsíci,
lichý měsíc v dalším lichém měsíci (příklad: odhlášky z měsíce září budou
odečteny z platby za měsíc listopad /lichý/, odhlášky z měsíce října budou
odečteny z platby za měsíc prosinec /sudý/)
První den nepřítomnosti žáka ve škole, lze vydat oběd domů viz § 4 odst.9
vyhlášky č.107/2005 Sb. o školním stravování. Od druhého dne nepřítomnosti
žáka ve škole, nelze vydávat stravu domů, je tedy nutné obědy odhlásit.
Neodhlášené a nevyzvednuté obědy propadají.
Na začátku školního roku obdrží každý strávník průkaz strávníka, který
předkládá vždy s předložením dokladu o zaplacení a je mu potvrzeno zaplacení
příslušného měsíce. U výdeje obědů pak předkládá průkaz strávníka na požádání
vedoucí školní jídelny.
5. Organizace
Školní jídelna zajišťuje stravování jen ve dnech školního vyučování.
Obědy se vydávají od 11,40 do 13,40 hodin. Pro cizí strávníky od 11,00
do 11,30 hodin. Jídelníček je zveřejňován na nástěnce ve školní jídelně
a na webových stránkách školy. Pro cizí strávníky na vchodových dveřích
školní kuchyně. Změna jídelníčku je vyhrazena.
Žáci při čekání na jídlo i během oběda, zachovávají klid a dodržují
pravidla slušného chování. Jídlo a nápoje konzumují strávníci ve školní jídelně
u stolu vsedě. Použité nádobí a příbory ukládají na určené místo.
Je zakázáno úmyslně poškozovat vybavení školní jídelny. V případě
nevhodného nebo hrubého jednání může být strávník na základě § 31 zákona
č.561/2004 Sb. vyloučen z jídelny, v opakovaných případech může být
i trvale vyloučen ze stravování.
6. Dohled ve ŠJ
Z důvodu zajištění bezpečnosti a ochrany žáků je ve školní jídelně
pověřen dohledem pracovník vykonávající pedagogický dozor. Dojde-li
k znečištění podlahy např. vylitou polévkou nebo pitím, učiní nutná opatření,
aby nedošlo k uklouznutí procházejících žáků. Žáci nahlásí toto pracovnici
provádějící úklid jídelny.
Vychovatelka školní družiny provádí dohled u svého oddělení.
Dojde-li ve školní jídelně k úrazu, ohlásí žák úraz pracovníkovi
konajícímu pedagogický dohled nebo vedoucí školní jídelny. V případě nutnosti
poskytne pracovník žákovi první pomoc, informuje rodiče, případně zajistí
odvoz k lékařskému ošetření. O úrazu provede zápis do knihy úrazů.
7. Stravování zaměstnanců
Stravování zaměstnanců se řídí vyhláškou č.84/2005 Sb. ve znění
pozdějších předpisů tj. vyhláškou č. 94/2006 a vyhláškou č.17/2008 Sb.
Cena obědu od 1.února 2012
24,- Kč
8. Při ukončení školní docházky jsou zákonní zástupci povinni žáka
ze školního stravování odhlásit z důvodu případného vyrovnání plateb
za stravné.
V Blatnici dne 14. 6. 2012
Vypracovala:
vedoucí školní jídelny
Cízlová Anna
Schvaluje:
ředitelka školy
Blanka Hájková
Download

Provozní řád školní jídelny