ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ - HUKUK FAKÜLTESİ
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT UNIVERSITÄT – RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT
I. TİCARET HUKUKU
ULUSLARARASI
SEMPOZYUMU
I. INTERNATIONALES
SYMPOSIUM
ZUM HANDELSRECHT
27 Kasım 2014 Perşembe
Donnerstag, 27 November 2014
08:30 – 15:30 – KAYIT (REGISTRIERUNG)
09:00 – 09:15 – AÇILIŞ KONUŞMALARI (BEGRÜßUNG)
Not: Tebliğ başına konuşma süresi 15 dakikadır.
(Anmerkung: Für jeden Vortrag sind insgesamt 15 Minuten vorgesehen)
BİRİNCİ OTURUM/ERSTE SITZUNG
(09:15 – 10:45)
Oturum Başkanı (Sitzungsleiter): Prof. Dr. Kemal ŞENOCAK
Prof. Dr. Wolfgang SERVATIUS – 5 Jahre Gesetz zur Modernisierung des
deutschen GmbH-Rechts – kritische Analyse und Ausblick (Alman Limited Şirketler
Hukukunun Modernizasyonu Hakkında Kanun’un 5. Yılında Eleştirel bir Analizi ve
Değerlendirilmesi)
Prof. Dr. Mustafa ÇEKER – Limited Şirketlerde Ortak Sayısının Sınırlandırılması
(Begrenzung der Gesellschafterzahl in der GmbH)
Doç. Dr. Şafak NARBAY & Arş. Gör. Buğra KESİCİ – Ticaret Ortaklıklarında
Yapısal Değişiklik Kararına Karşı Öngörülen İptal Davası Üzerine “Karşılaştırmalı
Bir İnceleme” (“Eine vergleichende Untersuchung” der Anfechtungsklage gegen
Umwandlungsbeschlüssen der Handelsgesellschaften)
Yrd. Doç. Dr. Hülya ÇOŞTAN – Limited Şirkette Genel Kurul Karar Nisapları
(Beschlussquorum in der GmbH-Gesellschafterversammlung)
Soru - Cevap (Fragen und Diskussion)
10:45 – 11:00 – Kahve Arası (Kaffeepause)
1
İKİNCİ OTURUM/ZWEITE SITZUNG
(11:00 – 12:30)
Oturum Başkanı (Sitzungsleiter): Prof. Dr. Wolfgang SERVATIUS
Prof. Dr. Barbara GRUNEWALD – Insiderrecht und Ad-Hoc-Publizität (İçeriden
Öğrenenlerin Hukuku ve Ad Hoc - Açıklama)
Doç. Dr. Çağlar MANAVGAT – Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Çıkarma ve
Satma Hakkı - Türk Ticaret Kanunu ve AB Düzenlemeleriyle Karşılaştırmalı Bir
Değerlendirme (Squeeze out und Sell out Rechte bei Publikumsgesellschaften – Eine
vergleichende
Untersuchung
nach
dem
Türkischen
Handelsgesetzbuch
und
Regelungen der EU)
Dr. Tizian TROXLER – Regulierung übermässiger Vergütungen bei börsenkotierten
Aktiengesellschaften (Corporate Governance) [Borsaya Kayıtlı Anonim Şirketlerde
Ölçüsüz Ücretlendirmelerin Düzenlenmesi (Corporate Governance)]
Yrd. Doç. Dr. Muzaffer EROĞLU – Anonim Şirket Yönetim Kurulunda Belirli
Niteliklerde Üye Bulundurma Zorunluluğu (Die Pflicht, im Vorstand der
Aktiengesellschaft Mitglieder mit bestimmten Qualifikationen zu haben)
Soru Cevap (Fragen und Diskussion)
Öğle Yemeği (Mittagessen)
ÜÇÜNCÜ OTURUM/DRITTE SITZUNG
(13:30 – 15:15)
Oturum Başkanı (Sitzungsleiter): Prof. Dr. Barbara GRUNEWALD
Prof. Dr. Erol ULUSOY – Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması İlkesinin
Uygulanmasında Son Gelişmeler (Neuere Entwicklungen in der Praxis der
Durchgriffshaftung)
Doç. Dr. Rauf KARASU – Emredici Hükümler İlkesinin Kapalı Tip Anonim
Şirketler ve Limited Şirketler Açısından Doğurduğu Sorunlar ve Çözüm Önerileri
(Probleme
des
börsennotierten
Grundsatzes
der
Aktiengesellschaften
Satzungsstrenge
und
Lösungsvorschläge)
2
in
der
nicht
GmbH-Gesellschaften
und
Doç. Dr. Mehmet ÖZDAMAR – 6102 Sayılı TTK Hükümleri Çerçevesinde Anonim
Şirketlere Ayni Sermaye Konulmasına İlişkin Çeşitli Sorunlar (Rechtsfragen der
Einbringung von Sacheinlagen in die Aktiengesellschaften nach dem Türkischen
Handelsgesetzbuch mit der Nr. 6102)
Yrd. Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU – Pay Sahipleri Açısından “Eşit Şartlarda Eşit
İşlem” İlkesi (Grundsatz der Gleichbehandlung der Aktionäre im gleichen Umstand )
Soru - Cevap (Fragen und Diskussion)
15:15 – 15:30 – Kahve Arası (Kaffeepause)
DÖRDÜNCÜ OTURUM/VIERTE SITZUNG
(15:30 – 17:00)
Oturum Başkanı (Sitzungsleiter): Prof. Dr. İsmail KIRCA
Prof. Dr. Jan LIEDER – Rechtsstreitigkeiten über vinkulierte Namensaktien (Bağlı
Nama Yazılı Pay Senetlerine İlişkin Hukuki Uyuşmazlıklar)
Dr. Rafael HARNOS – Vertretung der Aktiengesellschaft durch den Aufsichtsrat
(Anonim Şirketin Gözetim Kurulu Tarafından Temsili)
Yrd. Doç. Dr. Neslihan KARATAŞ DURMUŞ – Ticaret Kanunu Kapsamındaki
Şirket
Toplulukları
ve
Bunların
Vergi
Hukuku
Karşısındaki
Durumları
(Gesellschaftengruppe (Konzern) nach dem Türkischen Handelsgesetzbuch und ihre
steuerliche Rechtstellung)
Arş. Gör. A. Oğuzhan HACIÖMEROĞLU – Bağımsız Denetçinin Haklı Sebeple
Görevden Alınması Ve Uygulamada Yaratabileceği Usuli Problemler (Berechtigte
Abberufung des unabhängigen Prüfers und ihre prozessuale Probleme in der Praxis)
Soru - Cevap (Fragen und Diskussion)
Kapanış (Ende): 17:00
3
Download

Ticaret Hukuku Uluslararası Sempozyumu / Internationales