66. ročník mezinárodní soutěže NKO
MEMORIÁL FRANTIŠKA
VOJTĚCHA
Nové Dvory
13. - 15. září 2013
Českomoravská kynologická unie
Českomoravská kynologická jednota
Českomoravská myslivecká jednota, o. s.
Okresní myslivecký spolek ČMMJ Kutná Hora
Klub chovatelů německých krátkosrstých ohařů Praha
Pobočka Poděbrady
ve spolupráci
s Mysliveckým sdružením Nové Dvory
a Mysliveckým sdružením Kačina Svatý Mikuláš
pořádají
66. ročník mezinárodní soutěže NKO
MEMORIÁL FRANTIŠKA VOJTĚCHA
o titul „Všestranný vítěz NKO ČR 2013 - MFV“
se zadáním titulu - CACT, res. CACT FCI
ve dnech 13. - 15. září 2013
Slavnostní zahájení 66. ročníku MFV se uskuteční
v sobotu 14. září 2013 v 8.00 hodin
na Masarykově náměstí v Nových Dvorech
Memoriál Františka Vojtěcha 2013
1
František Vojtěch
Pan František Vojtěch se narodil
16. července 1866 ve Zlivu u Libáně. Již od
svého mládí se věnoval loveckým psům.
Vystudoval vyšší lesnický ústav v Bělé pod
Bezdězem. V té době již cvičil a předvedl svého
prvního ohaře. Do prvního zaměstnání nastoupil jako lesní adjunkt u hraběte Nostitze
v Plané u Mariánských Lázní. V roce 1891
se ve svých 25 letech stal členem Ústředního
spolku pro ochranu honby a chovu psů v
Království Českém. V roce 1901 se vrátil do
svého rodného kraje, kde nastoupil u barona
Libicka, jako lesní správce ve Skřivanech.
Ve svých 66 letech v roce 1932 odešel do
důchodu.
Byl průkopníkem československé myslivecké
kynologie. Stal se funkcionářem tehdejší
Kynologické unie, kde zastával funkci zemského kynologického referenta. Účinně propagoval lidovou myslivost a kynologii. Své bohaté zkušenosti z výcviku loveckých psů ochotně
předával mladým i zkušeným cvičitelům doma i v zahraničí. Své psy předváděl
na „hledačkách“ a výstavách v Čechách, na Moravě, v Rakousku i v Německu. Ke svým
80. narozeninám v roce 1946 obdržel od Československé myslivecké jednoty v Praze nádhernou plaketu, jako uznání za padesátiletou práci pro českou kynologii a současně byl jmenován
vrchním rozhodčím na Memoriál Karla Podhajského v Plzni.
Pan František Vojtěch zemřel v Hradci Králové 17. listopadu 1946.
Za svůj život vycvičil a předvedl desítky ohařů, se kterými získal 63 prvních, 22 druhých
a 14 třetích cen. K trvalému uctění památky Františka Vojtěcha byl v roce 1947 založen
„Memoriál Františka Vojtěcha“, jako chovná zkouška německých krátkosrstých ohařů,
o titul:
VŠESTRANNÝ VÍTĚZ NKO ČR
Díky Františku Vojtěchovi a všem dalším nadšeným chovatelům a cvičitelům má naše
současná kynologie tak vysokou úroveň.
2
Memoriál Františka Vojtěcha 2013
Organizační výbor
66. ročníku Memoriálu Františka Vojtěcha
Ředitel:
Jaroslav Šembera
Správce:
Josef Kout
Jednatel:
Ivana Procházková
Ekonom:
Ivana Procházková
Ubytovatel:
Jitka Přibylová
Zpracování výsledků:
Jitka Přibylová
Veterinární služba:
MVDr. Eduard Wagner
Pořadatelská služba:
členové MS Nové Dvory
Vedoucí velké pole:
Bohumil Pazdera a Luboš Beran
Vedoucí malé pole:
Karel Přenosil
Vedoucí vodní práce:
František Valenta
Vedoucí les:
Barvy:
Tomáš Pavlík
Vlečky:
Květa Horelová
Drobné disciplíny:
Václav Štál
Memoriál Františka Vojtěcha 2013
3
Čestné předsednictvo
66. ročníku Memoriálu Františka Vojtěcha
Jiří Rajdl
Starosta obce Nové Dvory
Ing. Jiří Vrba
Starosta obce Hlízov
Josef Novák
Předseda KCHNKO Praha
Vlastimil Kašík
Předseda pobočky KCHNKO Poděbrady
František Barták
Předseda OMS ČMMJ Kutná Hora
Jiří Volenec
Předseda kyn. komise OMS ČMMJ K. Hora
Pavel Král
Předseda MS Nové Dvory
Vladimír Skřivan
Předseda MS Kačina Svatý Mikuláš
4
Memoriál Františka Vojtěcha 2013
Program
Pátek 13. září 2013
14.30 – 15.30 hod.
Ubytování účastníků MFV
15.30 – 16.30 hod.
Prezentace účastníků, veterinární přejímka psů,
chata MS Nové Dvory
16.30 – 17.00 hod.
Fotografování účastníků MFV
17.00 hod.
Porada rozhodčích, Zámecká restaurace
v Nových Dvorech
18.00 hod.
Pracovní zahájení 66. ročníku MFV
na Masarykově náměstí v Nových Dvorech,
losování a rozdělení psů do skupin,
organizační záležitosti
Sobota 14. září 2013
6.30 hod.
Snídaně na chatě MS Nové Dvory
8.00 hod.
Slavnostní zahájení 66. ročníku MFV
na Masarykově náměstí v Nových Dvorech
8.45 hod.
Odjezd do honiteb a zahájení prací (pole, les, voda)
20.00 – 24.00 hod.
Společenský večer s hudbou,
Zámecká restaurace v Nových Dvorech
Neděle 15. září 2013
7.00 hod.
Snídaně na chatě MS Nové Dvory
8.00 hod
Zahájení druhého dne 66. ročníku MFV, organizační
pokyny, představení zúčastněných ohařů, Panská zahrada
v Nových Dvorech a odjezd do honiteb
odpoledne
Po ukončení posuzování v honitbách vyhlášení výsledků,
předání diplomů a věcných cen, slavnostní ukončení
66. ročníku MFV na Masarykově náměstí
v Nových Dvorech
Memoriál Františka Vojtěcha 2013
5
Podmínky soutěže
I.
Na MFV se zkouší podle platného zkušebního řádu pro VZ ohařů. Soutěže se
může zúčastnit nejvýše 20 psů a fen NKO bez rozdílu stáří, z toho 5 ze zahraničí.
V případě nenaplnění počtu zahraničních účastníků se doplní stanovený počet
psů z ČR. Pořádající pobočka klubu má právo přednostního výběru pro 2 NKO
na tuto soutěž a ti musí splňovat podmínky pro výběr na MFV.
Podmínky účasti:
U zahraničních účastníků mají přednost ti, kteří mají jakoukoliv zkoušku z výkonu.
Z ČR mají přednost:
1. Chovní psi a kandidáti chovu
2. Chovné feny a kandidátky chovu
3. Z ostatních psů a fen ti, kteří absolvovali
1. PZ a VZ v I. ceně, nebo
2. PZ a LZ v I. ceně, nebo
3. PZ a SZVP v I. ceně, nebo
4. PZ nebo LZ v I. ceně.
U účastníků z ČR mají přednost členové KCHNKO Praha, kteří v tomto klubu
zapisují vrhy a registrují chovné jedince.
O výběru NKO na tuto soutěž rozhodne výbor KCHNKO Praha po termínu
uzávěrky přihlášek. Neobstojí-li pes nebo fena v některé disciplíně, v soutěži dále
nepokračuje. Této soutěže se může NKO zúčastnit pouze jedenkrát.
II.
Vítěz v I. ceně získá ocenění „Všestranný vítěz NKO ČR - MFV“ a bude zapsán
do pamětní knihy vítězů. Všichni vůdci obdrží diplom a hodnotné věcné ceny.
Návrh na udělení titulu CACT obdrží pes, který se umístil v I. ceně s nejvyšším
počtem bodů. Druhý pes v pořadí v I. ceně obdrží res. CACT.
III.
Sbor rozhodčích na návrh KCHNKO Praha deleguje ČMMJ Praha.
IV.
Přihlášky zasílejte doporučeným dopisem na adresu výcvikáře klubu:
Antonín Žižka, Kamýk 46, 412 01 Litoměřice
Uzávěrka přihlášek je 16. srpna 2013, k přihlášce bude připojena kopie průkazu
původu psa.
6
Memoriál Františka Vojtěcha 2013
Výbor KCHNKO Praha si vyhrazuje právo výběru psů a fen pro tuto soutěž.
O výsledku výběru budou vůdci psů písemně vyrozuměni do 27. srpna 2013.
V.
Vůdce vybraného psa z ČR uhradí startovné ve výši 1 500,- Kč do 4. září 2013
převodem na účet klubu u Poštovní spořitelny ČSOB, č. ú.: 185 368 601/0300
nebo složenkou typu „C“, na adresu ekonoma:
Mgr. Eva Illová, Mohelno 514 , 675 75 Mohelno
Jako variabilní symbol uvádějte 201301.
Pokud platba nebude uskutečněna v daném termínu, bude automaticky tento
vůdce vyřazen a bude povolán náhradník.
Vůdce vybraného psa ze zahraničí uhradí startovné ve výši 1500,- Kč při
přejímce psů v pátek 13. září 2013. Svoji účast musí potvrdit písemně výše
uvedenému výcvikáři klubu do 31. srpna 2013.
Pokyny pro vedoucí psů
I.
Doklady k účasti na soutěži:
1)
Průkaz původu psa.
2)
Vůdce psa musí mít u sebe platný lovecký lístek, zbrojní průkaz,
průkaz zbraně a doklad o pojištění.
II.
Vůdce se dostaví k soutěži včas, musí být vybaven podle zkušebního řádu,
myslivecky oblečen a se zbraní.
III.
Pořadatel neručí za případná onemocnění psů, za úhyn nebo ztrátu psa a neručí
za škody způsobené psem v průběhu soutěže. Za škody způsobené psem ručí
vůdce psa. O krmení psa se stará vůdce sám.
IV.
K soutěži nebudou připuštěni nemocní jedinci a hárající feny.
Memoriál Františka Vojtěcha 2013
7
Veterinární podmínky
I.
Soutěže se mohou zúčastnit jen psi klinicky zdraví, v dobré kondici a musí
pocházet z místa prostého nebezpečných nákaz přenosných na masožravce.
II.
Psi a feny chovatelů z ČR musí být doprovázeni očkovacím průkazem, nebo
pasem zvířete v zájmovém chovu (dle § 6, odst. 3, zákona č. 166/1999 Sb. v platném znění), kde bude potvrzena vakcinace proti vzteklině, psince, parvoviróze,
infekční hepatitidě a leptospiróze a zvíře bude v imunitě proti těmto nákazám
dle doporučení výrobce očkovací látky. V dokladu doprovázejícím zvíře musí být
uvedena doba účinnosti látky.
Psi chovatelů z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané
nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003 ve znění
pozdějších předpisů.
Psi a feny, kteří neprošli ve stanovené době veterinární přejímkou, se nesmí
soutěže zúčastnit.
Disciplíny 66. ročníku Memoriálu Františka Vojtěcha proběhnou
v těchto honitbách:
Polní disciplíny
Lesní disciplíny
Vodní disciplíny
8
Memoriál Františka Vojtěcha 2013
Myslivecké sdružení Nové Dvory
Myslivecké sdružení Nové Dvory
Myslivecké sdružení Kačina Svatý Mikuláš
Myslivecké sdružení Nové Dvory
Ubytování
Pro delegované rozhodčí je ubytování zajištěno v Zámecké restauraci v Nových
Dvorech (pro jednu osobu). Pro rodinné příslušníky je nutno si ubytování zajistit
u paní Jitky Přibylové, tel: 723 172 878, do 31. srpna 2013.
Vůdci psů si ubytování zajišťují samostatně v Autokempu v Malešově.
Telefon: 327 595 386.
Uzávěrka přihlášek na ubytování je 31. srpna 2013
Stravování
Pro všechny účastníky MFV je stravování zajištěno na chatě MS Nové Dvory.
Občerstvení je po oba soutěžní dny zajištěno v poli, u vody a v lese pořádajícím
MS Nové Dvory.
Doprava
Během soutěže si vůdci a korona zajišťují dopravu do honiteb vlastními
prostředky.
Klub chovatelů německých krátkosrstých ohařů Praha, pobočka Poděbrady
srdečně zve všechny přátele myslivosti, myslivecké kynologie a příznivce
německých krátkosrstých ohařů k zhlédnutí této vrcholné kynologické soutěže.
Josef Novák
Předseda KCHNKO Praha
Vlastimil Kašík
Předseda pobočky Poděbrady
Memoriál Františka Vojtěcha 2013
9
Dosavadní vítězové
Memoriálu Františka Vojtěcha
Roč. Rok
Místo konání
Jméno psa – feny
Jméno vůdce
Bydliště
1.
1947
Hradec Králové
Alan Štítary
Kellerstein J.
Praha
2.
1948
Kroměříž
Chodka Záběhlice
Šmikmátor Z.
Krásov
3.
1949
Jihlava
Mars Tišnov
Knoll R.
Brno
4.
1950
Opočno
Cita z Kaňkovských vrchů
Petrák J.
5.
1951
Kojetín
Dar z Považia
Laco M.
6.
1952
Jihlava
Lux z Uhřic
Slabý J.
7.
1953
Kolín
Palha z Hřebíkova
MUDr. Brunclík V.
Praha
8.
1954
Nymburk
Bor Záběhlice
Statečný F.
Praha
9.
1955
Moravský Písek
Erno ze Strakova
Zemánek B.
Mor. Písek
10. 1956
Ostrava
Ron Zahrádky
Šrámek R.
Rožnov p. R.
11. 1957
Opava
Borka Javořice
Šmikmátor Z.
Svrčov
12. 1958
Jičín
Erik z Radimku
Charouzek B.
Cerhenice
13. 1959
Chlumec n. Cidl.
Flot od Žižkova stolu
Mazura F.
Chotěboř
14. 1960
Přerov
Dral Javořice
Krystl J.
Radčice
15. 1961
Nymburk
Drak ze Smrkové luhy
Rumreich O.
Oslavany
16. 1962
České Budějovice
Car Javořice
Šmikmátor Z.
Svrčov
17. 1963
Svrčov
Foro z Českých luhů
Pražák A.
Č. Budějovice
18. 1964
H. Králové, Brno
Bor z Ješína
Tošovský J.
Litomyšl
19. 1965
Pardubice
Arno z Drdláku
Nejedlý M.
Dětěnice
20. 1966
Tábor, Jičín
Astor z Homolky
Černý J.
Opočno
21. 1967
Havlíčkův Brod
Tom von Hanstein
Hlouch S.
Brno
Nový Jičín
nekonal se
22. 1969
Znojmo, Nymburk
Aron ze Strunkovic
Chán E.
Velké Březí
23. 1970
Rakovník
Edon z Kluče
Munzar V.
H. Králové
24. 1971
Strážnice
Cézar z Kvítele
Novák J.
Klapý
25. 1972
Kutná Hora, Brno
Ariola v.d. Haraska
Pačes V.
Nové Město n. V.
26. 1973
Opočno, Náměšť n. H. Brit z Opletova
Fišera V.
Olomouc
27. 1974
Litoměřice, Jihlava
Dan z Hejtmánku
Hradil A.
Chropyně
28. 1975
České Budějovice
Majka Kořenice
Novák J.
Kolín
29. 1976
Přerov
Borek ze Žlíbku
Cetl Č.
Ořechov
30. 1977
Opava
Gal z Nezvalova kraje
Banás O.
Šurany
31. 1978
Ostrava
Majka z Klokočky
Hendl J.
Lukavec
32. 1979
Most
Heros Želevská kyselka
Mareš J.
Straškov
1968
10
Memoriál Františka Vojtěcha 2013
Polabec
33. 1980
Ostrava
Freya Javořice
Šmikmátorová Z.
Domašov
34. 1981
Přerov
Ivan z Nezvalova kraje
Banás O.
Šurany
35. 1982
Nymburk
Jas z Dvorov
Banás O.
Priberta
36. 1983
Klatovy
Ora z Husína
MVDr. Nejdl J.
Klatovy
37. 1984
Litomyšl
Nurmi Tišnov
Banás O.
Priberta
38. 1985
Rakovník
Gron Drátaře
Banás O.
Priberta
39. 1986
Prostějov
Gero z Poděbradské roviny
Kratochvíl V.
Keblice
40. 1987
Ostrava
Zyr od Žumborky
Vančura V.
Úmyslovice
41. 1988
Klatovy
Gron z Písecké Ameriky
Hynek R.
Písek
42. 1989
Náměšť
Aran z Panšťáku
Knotek M.
Mohelno
43. 1990
Havlíčkův Brod
Hexi z Písecké Ameriky
Hynek R.
Písek
44. 1991
Mladá Boleslav
Fatina z Vrchlabských luk
Chvalovský F.
Poděbrady
45. 1992
Česká Lípa
Body z Davle Vinic
Dufek V.
Davle
46. 1993
Klatovy
Kazi ze Zítkového rybníka
Dvořák V.
Mažice
47. 1994
Náchod
Bojar Tišnov
Knotek M.
Mohelno
48. 1995
Brno - venkov
Bora Fransto
Hrouda J.
Kolín
49. 1996
Poděbrady, Košík
Jola ze Světlíku
Formánek J.
Liberec
50 1997
Pardubice
Nero Skalník
Ing. Klement L.
Lipník n. B.
51. 1998
Česká Lípa
Flik od Blatského potoka
Dvořák V.
Mažice
52. 1999
Přerov
Toxi Hunters of Gračes
Navrátil P.
N. Heřmínovy
53. 2000
České Budějovice
Or Afoli
Formánek J.
Liberec
54. 2001
Rychnov n. Kn.
Nestor z Tarnow. krainy
Banás O.
Šurany
55. 2002
Račice
Mars z Kvítele
Hendl J.
Lukavec
56. 2003
Tachov
Kety z Lučkovic
Dufek R.
Bojanovice
57. 2004
Vnorovy
Vigo Afoli
Viktora T.
Břilice
58. 2005
Kolín
Fedra z Čeperáku
Semerád V.
D. Heřmanice
59. 2006
Bartošovice n. M.
Cilka z Okřešic
Macák Š.
Vištuk
60. 2007
Nové Město n. M.
Ram z Jaroslavských polí
Drahokoupil F.
Jilemnice
61. 2008
Třeboň
Gona z Čeperáku
Ing. Semerádová M.
D. Heřmanice
62. 2009
Plzeň
Lord z Města Budějovic
Ing. Prázný P.
Č. Budějovice
63. 2010
Liberec
Orka ze Srbeckých luhů
Malý P.
Frýdlant v Č.
64. 2011
Veselí n. M.
Basty zo Šurianského kopca Banás O. ml.
Šurany
65. 2012
Fryčovice
Gary z Visálku
Lukavec
66. 2013
Kutná Hora
Hendl J.
Memoriál Františka Vojtěcha 2013
11
Nové Dvory
Nové Dvory byly založeny v polovině
12. století mnichy cisterciáky z nedalekého
Sedleckéoho kláštera jako jejich hospodářský
dvůr. Až v roce 1591 zde nový majitel Kašpar
Melichar ze Žerotína vystavěl renesanční zámek,
založil rybník, obory a obec dostala své současné
jméno. V době třicetileté války byly Nové Dvory
zcela zničeny Švédy a zámek vypálen. Roku
1679 koupil Nové Dvory a okolní vesnice baron
Bernard Věžník. Ten položil základ budoucímu
novodvorskému panství, přestavěl zničený zámek na barokní s kaplí sv. Martina,
kostel sv. Anny s dominikánskou rezidencí (v době rušení klášterů se z této residence stala škola, která se v roce 1953 přestěhovala do zámku, kde je dodnes).
V roce 1701 byly císařem Leopoldem I. Nové Dvory povýšeny na městečko. Po
svou výstavnost, nádherný park a obory bohaté na zvěř i výhodnou polohu na
cestě z Vídně do Prahy se staly oblíbenou zastávkou císařských rodin. V letech
1750 a 1754 zde například pobývala císařovna Marie Terezie. Posledním majitelem novodvorského panství byla rodina Chotků, která se významně zapsala
do dějin Českého království. Rodina Jana Rudolfa Chotka, který si také nechal
postavit nedaleko empírový zámek Kačina, je pohřbena na novodvorském
hřbitově v kapli sv. Kříže postavené v roce 1928. Během II. světové války zámek
v Nových Dvorech obsadila německá armáda a po jejím skončení přešel celý
objekt do majetku obce.
V novodobé historii se Nové Dvory staly střediskovou obcí. Je zde zdravotní
středisko, základní škola, mateřská škola. V obci jsou vybudovány všechny
inženýrské sítě a velkých změn doznalo i celé Masarykovo náměstí. V obci také
působí celá řada zájmových organizací, které se podílejí na společenském životě
celé obce. V současné době má obec Nové Dvory 823 obyvatel a 280 domů.
12
Memoriál Františka Vojtěcha 2013
Hlízov
Hlízov patří mezi nejstarší obce na Kutnohorsku
a Kolínsku. Původně se jmenoval Hlídov. Jeho
obyvatelé totiž hlídali hranice oldřišské župy proti
župě čáslavské. Roku 1143 byla ves darována nově
založenému sedleckému klášteru cisterciáků, jehož
vlastnictvím zůstala až do husitských válek.
Až do roku 1547 stála v osadě tvrz, která však
nebyla obydlena a začala chátrat. V 18. století zde
byl vystavěn pozdně barokní zámeček
s hospodářským dvorem. V roce 1746 zde nechala Anna Šofmanová vystavět
kapli zasvěcenou čtrnácti pomocníkům.
Z východní strany obtéká Hlízov řeka Klejnarka, na níž byl v první polovině
18. století vybudován mlýn. Svému původnímu účelu sloužil ještě na konci
20. století jako mísírna směsí pro hospodářská zvířata. Z dalších majitelů je
nejvýznamnějším hrabě Jan Rudolf Chotek, který připojil hlízovské panství
k panství novodvorskému. U zámku v té době vznikl pivovar a vinopalna.
Součástí novodvorského velkostatku zůstal Hlízov i po zrušení roboty v roce
1848. Po roce 1918 byl z části dvora vytvořen zbytkový statek, jenž později
odkoupil ovčárecký akciový cukrovar.
V novodobém Hlízově se nachází mateřská škola, pošta, dům s chráněnými
byty a kulturní dům. V současné době má Hlízov 525 obyvatel.
Memoriál Františka Vojtěcha 2013
13
Myslivecké sdružení Nové Dvory
Myslivecké sdružení Nové Dvory bylo založeno dne 1.1.1960 na základě
sloučení MS Malín, MS Nové Dvory a MS Hlízov. Při svém vzniku provozovalo
myslivost na 1308 ha zemědělské půdy obhospodařované tehdejším JZD Kačina.
Mysliveckou chatu spolu se skladištěm krmiva a zařízením pro odchov pernaté
zvěře si členové mysliveckého sdružení vystavěli v letech 1972 až 1975. Při této
výstavbě bylo odpracováno členy sdružení 4.437 brigádnických hodin.
V současné době má myslivecké sdružení 29 členů a myslivost provozuje na
1372 ha půdy. Tato honitba je převážně polní honitbou, kde převažuje zvěř
drobná (bažant, zajíc), místy se vyskytují i koroptve. Také se zde loví zvěř srnčí
a černá. V poslední době se výskyt černé zvěře zvýšil, naproti tomu naopak zvěře
zaječí a bažantí stále ubývá. V roce 2012 byla produkce ulovené zvěře na 1 ha
půdy 1,15 kg. Tento koeficient však zvyšuje právě nárůst počtu černé zvěře.
14
Memoriál Františka Vojtěcha 2013
MS Nové Dvory je tradičním spolupořadatelem kynologických akcí již od
přelomu 70. let minulého století, kdy zde proběhly například „Porovnávací
zkoušky“ ohařů z několika států; za posledních 10 – 15 let byly v teritoriu MS
Nové Dvory realizovány nejdůležitější kynologické akce, jako Memoriál Mileny
Štěrbové, 3krát Memoriál Františka Horela, Memoriál ing. Dostála, vysoce byla
kynologickou veřejností hodnocena organizace Podhajského memoriálu, který se
uskutečnil před deseti lety, často je v Nových Dvorech pořádáno „Polabské derby“
ohařů a řada běžných zkoušek loveckých psů, které každoročně zajišťuje OMS
Kutná Hora.
Při „memoriálech“ a zkouškách vyššího typu MS Nové Dvory úzce spolupracuje
s MS Svatý Mikuláš, kde probíhají některé lesní disciplíny, a tak tomu je i při
letošním „Vojtěchově memoriálu“.
Pavel Král, předseda MS Nové Dvory
Memoriál Františka Vojtěcha 2013
15
K uskutečnění a zdárnému průběhu
66. ročníku Memoriálu Františka Vojtěcha
přispěli následující sponzoři:
Kolínská lesní společnost s. r. o., Hradišťko I, Pobřežní 151, 280 02 Kolín
BOIRON CZ, s. r. o., Pobřežní 3/620, 186 00 Praha 8
DESIKA, s. r. o., Kondrac 115, 258 01 Vlašim
VERAN s. r. o., Moravská 352, 573 01 Chrudim
PT SERVIS konzervárna spol. s r. o., Purkyňova 1000, 390 01 Tábor
PROSTAV s. r. o., Na Chmelnici 533/II, Poděbrady
Řeznictví a uzenářství „U Nováků“, Jaroslav Novák, Dukelských hrdinů, 280 02 Kolín IV
Řeznictví a uzenářství „U Rozkošných“, Josef Rozkošný, Zborovská 444, 535 01 Přelouč
ELEKTROVASURY, společnost s r. o., Kolesa 9, 533 14 Kladruby nad Labem
AUTOSERVIS PROCHÁZKA, PaG servis, společnost s r. o.
Bystrá 1720, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice
Ing. Jan Procházka, Zemědělská výroba, 289 17 Semice 327
F C C, a. s., Zelený pruh 99, 140 50 Praha 4
Okresní myslivecký spolek ČMMJ Kolín, Sokolská 111, 280 02 Kolín 2
Okresní myslivecký spolek ČMMJ Kutná Hora, U Jelena 487, 284 01 Kutná Hora
Chovatelská stanice „MALPELO“ Ing. Jiří Knotner, Přední Lhota, Poděbrady
Chovatelská stanice „ZE SOKOLEČSKÝCH POLÍ“, Stanislav Ludvík, Sokoleč
Chovatelská stanice „KOŘENICE“, Josef Novák, Kolín
Organizační výbor Memoriálu Františka Vojtěcha
děkuje touto cestou všem sponzorům.
16
Memoriál Františka Vojtěcha 2013
Natřete to štípancům!
účinně pomáhá redukovat svědění a bolest
má jedinečné přírodní složení
NOV
INK
A!
neobsahuje parabeny
je šetrný k vaší pokožce
www.boiron.cz
Dapis gel 210 x 148,5.indd 1
11.7.2013 16:03:02
 Centrum MFV, chata MS
Nové Dvory
Vodní práce
Les - Drobné disciplíny
 Velké pole
 Malé pole
 Les - barvy
 Les - vlečky
 Ubytování Autokemp Malešov
Download

MEMORIÁL FRANTIŠKA VOJTĚCHA