26. ročník mezinárodní soutěže NKO
Českomoravská kynologická unie
Českomoravská kynologická jednota
Českomoravská myslivecká jednota, o.s.
Okresní myslivecký spolek ČMMJ Břeclav
Klub chovatelů německých krátkosrstých ohařů Praha
Jihomoravská pobočka KCHNKO Praha
ve spolupráci
s Mysliveckým sdružením Šitbořice
pořádají
pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška
dne 15. - 17. srpna 2014
26. ročník mezinárodní kynologické soutěže NKO
Memoriál Jindřicha Steinitze
se zadáním titulů CACIT - FCI a res. CACIT - FCI a
CACT - FCI a res. CACT – FCI.
v honitbě MS Šitbořice a Horní Bojanovice
Slavnostní zahájení 26. ročníku MJS bude v sobotu 16. srpna 2014 v 8:30 v areálu KD Šitbořice,
26. ročník Memoriálu Jindřicha Steinitze
Čestné předsednictvo:
JUDr. Michal Hašek
hejtman Jihomoravského kraje
Antonín Lengál
starosta obce Šitbořice
Jan Polák
předseda OMS Břeclav
Josef Novák
předseda KCHNKO Praha
Jiří Studýnka
předseda Jihomoravské pobočky
KCHNKO Praha
Organizační výbor:
ředitel
Ladislav Vokál
správce
Jiří Studýnka
ekonom
Ivo Bébar
vedoucí na velkém poli
Marek Nečas
vedoucí na malém poli
Ivan Brázda
vedoucí na vodní práci
Milan Bureš
člen organizačního výboru
Antonín Zoubek
elektronické zpracování výsledků
Mgr. Eva Illová
veterinární služba
MVDr. Zdenek Blažek
Dr. Ing. Jindřich Steinitz se narodil 13. března 1895 v jihočeských Libějicích. Od
svého mládí byl držitelem a cvičitelem mnoha loveckých psů, mezi nimiž převažovali němečtí
krátkosrstí ohaři. Po druhé světové válce se začal zabývat myšlenkou, jak u nás chov
německého krátkosrstého ohaře zlepšit. Ne v každém případě docházelo ke vhodnému krytí a
někdy byla běžná i velmi úzká příbuzenská plemenitba. Již tehdy nabyl Dr. Steinitz
přesvědčení, že pouze liniová plemenitba se zachováním tří volných generací, musí přinést
žádoucí výsledky. Začal tedy liniovou plemenitbu energicky rozšiřovat a propagovat. V roce
1960 byl Dr. Steinitz postaven do čela chovu NKO jako hlavní poradce a svým přehledem a
energií jemu vlastní dokázal v chovu prosadit radikální změny. Využívaje dlouholetých a
bohatých zkušeností z chovu koní vypracoval a zavedl po svém nástupu do funkce hlavního
poradce chovu liniovou plemenitbu a kontrolu dědičnosti vad a předností. Dnes s odstupem
let se jasně prokazuje, že uvedená forma chovu se plně osvědčuje. Liniová plemenitba našla
ohlas nejen v jiných klubech u nás, ale i u chovatelů v zahraničí. Vyvrcholením cvičitelské
vyspělosti Dr. Steinitze bylo jeho vítězství na NKP, jež získal se svým psem pointrem Bardem
Nižbor. Dr. Steinitz zemřel po delší nemoci 7. listopadu 1973 v Pardubicích, kdy se ještě před
svou smrtí snažil ze všech sil naznačit svým následovníkům směr chovu německého
krátkosrstého ohaře. Za velké zásluhy Dr. Jindřicha Steinitze o zkvalitnění chovu NKO a
k trvalému uctění jeho památky založila v roce 1974 východočeská pobočka KCHNKO
„soutěž o putovní pohár Dr. Ing. Jindřicha Steinitze“ s mezinárodní účastí, jako projev úcty
k člověku, jenž tolik vykonal pro zušlechtění chovu našeho NKO. V letošním roce se
uskuteční již 26. ročník této soutěže.
Lidé odcházejí, ale jejich záslužná práce zůstává!
Vážený pane předsedo,
děkuji Vám za Váš dopis, jímž jste se na mě obrátil s žádostí o převzetí
záštity nad 26. ročníkem Memoriálu Jindřicha Steinitze, který se uskuteční ve
dnech od 15. do 17. srpna 2014 v Šitbořicích.
Těší mne, že po vydařeném posledním ročníku této soutěže německých
krátkosrstých ohařů ve Vnorovech bylo uspořádání dalšího ročníku svěřeno opět
zástupcům Vaší jihomoravské pobočky, a proto rád pokračuji v již započaté
tradici a svoji osobní záštitu hejtmana Jihomoravského kraje poskytuji.
Vážený pane předsedo, věřím, že nejen samotná soutěž, ale i doprovodný
společenský program zpříjemní účastníkům společně strávené chvíle a přispějí
k tomu, aby se opět na Jižní Moravě cítili co nejlépe.
S pozdravem
JUDr. Michal Hašek
hejtman Jihomoravského kraje
Program 26. ročníku Memoriálu Jindřicha Steinitze:
Pátek 15. 8. 2014
16:00 – 18:00 hod. Ubytování, prezentace a veterinární prohlídka psů, chata
MS Šitbořice
18:00 – 19:00 hod. Porada rozhodčích, chata MS Šitbořice
19:00 hod.
Losování, rozdělení psů do skupin, organizační záležitosti,
společenské posezení, chata MS Šitbořice
Sobota 16. 8. 2014
6:30 hod.
Snídaně, KD Šitbořice
8:30 hod.
Slavnostní zahájení 26. roč. MJS, areál KD Šitbořice
Představení soutěžících psů, vůdců a rozhodčích
Odjezd do honitby MS Šitbořice a Horní Bojanovice
Zahájení prací pole a voda
20:00 hod.
Společenský večer, areál KD Šitbořice
Neděle 17. 8. 2014
6:30 hod.
Snídaně, KD Šitbořice
8:00 hod.
Zahájení 2. dne 26. roč. MJS, chata MS Šitbořice
Odjezd do honiteb dle soutěžních disciplín
17:00 hod.
Vyhlášení výsledků a slavnostní ukončení
26. roč. MJS, KD Šitbořice
Podmínky soutěže:
Soutěž byla založena na počest Dr. Ing. J. Steinitze v roce 1974 a konala
se až do roku 1985 každoročně. Od roku 1986 se koná každý druhý rok
jako mezinárodní soutěž se zadáním titulu CACIT, případně res. CACIT a
CACT, případně res. CACT.
Zúčastnit se může maximálně 22 psů NKO, z toho 10 soutěžících ze
zahraničí. V případě nenaplnění počtu zahraničních účastníků, doplní se
stanovený počet psů z ČR. Titulem CACIT, CACT může být hodnocen
pes nebo fena, jež splňují požadavky FCI.
Soutěže se mohou zúčastnit psi a feny NKO, bez rozdílu stáří.
Pole a voda se zkouší podle platného zkušebního řádu pro MKP, navíc při
polních disciplínách se zkouší přinášení srstnaté zvěře na dálku podle
zkušebního řádu pro PZ.
V případě, že z některé disciplíny pes/fena obdrží známku 0, dále již
v soutěži nepokračuje.
Vítěz v I. ceně získává návrh titulu CACIT a CACT, kopii putovního
poháru a bude zapsán do pamětní knihy vítězů. Druhý v I. ceně získává
návrh titulu res. CACIT a CACT.
Sbor rozhodčích na návrh KCHNKO Praha deleguje ČMKJ.
Přihlášku i kopii PP zašlete doporučeným dopisem na adresu výcvikáře:
Antonín Žižka
Kamýk 46, Litoměřice 412 01
Tel.: 777 626 25
Uzávěrka přihlášek je 21. 7. 2014. KCHNKO Praha si vyhrazuje právo
výběru psů a fen pro tuto soutěž. Výběr se řídí schválenými pravidly
uvedenými v klubovém zpravodaji č.1/2013. Vůdce vybraného psa z ČR
uhradí startovné ve výši 1500,- Kč do 6. srpna 2014 na adresu:
Ivo Bébar, Křehlíkova 2, Brno - Slatina 627 00. Nebo převodem na
účet č.: 185 368 601/ 0300 variabilní symbol : 022014
Pokud platba nebude uskutečněna, bude povolán náhradník.
Zahraniční vedoucí psů zaplatí startovné 150,- EUR na místě konání, při
přejímce v pátek 15. srpna 2014. Svoji účast musí potvrdit písemně výše
uvedenému výcvikáři klubu do 31. července 2014. Soutěžící ze Slovenska
zaplatí startovné ve výši 1500,- Kč, taktéž v místě konání memoriálu.
Všeobecná ustanovení
Soutěž se řídí Řádem a zabezpečením ochrany a péče o zvířata na základě vyhlášky
244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona 449/2001 Sb. o
myslivosti a pověření č. 1/2002 k organizování zkoušek psů z výkonu MZ ČR
s účinností od 1. 7. 2002 schváleno pod č.j. 6725/2002-5005. Řád ochrany zvířat při
zkouškách lovecké upotřebitelnosti byl schválen Ústřední komisí na ochranu zvířat
dne 23. 2. 2006 pod č.j. 37243/2005-11020. Zkouší se dle platného zkušebního řádu
vydaného ČMMJ pro zkoušky ohařů, platného od 1. 4. 2014 a podmínek soutěže
Memoriálu Jindřicha Steinitze.
Veterinární podmínky
Psi chovatelů z ČR musí mít očkovací průkaz (dle §6 veterinárního zákona) nebo
pas zvířete v zájmovém chovu, kde bude potvrzena vakcinace proti vzteklině a
zvíře bude v imunitě proti této nákaze dle doporučení výrobce vakcíny. Psi
chovatelů z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané
nařízením Evropského parlamentu a rady č. 998/2003 ze dne 26. 5. 2003 v platném
znění. Veterinární přejímku psů provede soukromý veterinární lékař, kterého si
zajistí pořadatel. Veterinární dozor provede správní úřad. Psi, kteří neprošli ve
stanovené době vet. přejímkou, se nesmí akce zúčastnit.
Pokyny pro vedoucí psů
Vůdce psa musí mít u sebe lovecký lístek, zbrojní průkaz, průkaz o pojištění, PP
psa, očkovací průkaz psa, vodítko, brokovnici s dostatečným množstvím nábojů.
Vůdce psa se dostaví k soutěži včas a musí být myslivecky ustrojen! Vůdce psa
plně zodpovídá za škody způsobené jeho psem. Přeprava zvířat musí být prováděna
v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání ve znění
pozdějších předpisů a vyhláškou č. 193/2001 Sb. o ochraně zvířat při přepravě.
Pořadatel neručí za ztrátu ani zranění psa, ani nepřejímá povinnost o krmení a
napájení psa. Při podání protestu proti porušení ZŘ, musí být složena jistina ve výši
2000 Kč/100EUR.
Vítězové Putovního poháru a Memoriálu Jindřicha Steinitze:
Erka z Valských lesů
1.
1975
Pardubice
2.
1976
Rychnov nad Kněžnou Eron ze Zadního háje
Miroslav Matějka
3.
1977
Ústí nad Orlicí
Alan z Valské stráně
Václav Marek
4.
1978
Havlíčkův Brod
Iris z Jihočeských lesů
Václav Mora
5.
1979
Chrudim
Žofka z Radimku
Václav Kratochvíl
6.
1980
Jičín
Cira z Vaňátova dvora
Jaroslav Fidler
7.
1981
Pardubice
Blesk z Látek
Josef Hendl
8.
1982
Náchod
Cvik z Jahodové stráně
Karel Kupec
9.
1983
Rychnov nad Kněžnou Lili z Hlízova
Alois Jelínek
10.
1984
Litoměřice
Aran z Točánku
Václav Kratochvíl
11.
1985
Opava
Irek z Malsínů
Václav Vančura
12.
1986
Mladá Boleslav
Gron z Drátaře
Otto Banas
13.
1988
Rychnov nad Kněžnou Cit ze Zvěřinských luk
František Chvalovský
14.
1990
České Budějovice
Bojar Kořenice
Josef Novák
15.
1992
Havlíčkův Brod
Dachs v. Schweetzer Moor
Karl Heinz Lange
16.
1994
Strakonice
Bojar Tišnov
Miloš Knotek
17.
1996
Havlíčkův Brod
Sid ze Štípek
Miloš Knotek
18.
1998
Pardubice
Hella vom Gleistal
Gerhard Kirbst
19.
2000
Tachov
Salto von Lingenauer Holz
Miloš Knotek
20.
2002
Havlíčkův Brod
Flora z Davle Vinic
Vladimír Dufek
21.
2004
České Budějovice
Majka z Prosečské vysočiny
Jaroslav Skála
22.
2006
Strakonice
Art Kořenice
Jaroslav Novák
23.
2008
Litoměřice
Flik z Visálku
Josef Hendl
24.
2010
Pardubice
Asta z Keblouky
Václav Kratochvíl
25.
2012
Hodonín
Kir od Blatského potoka
Václav Dvořák
26.
2014
Břeclav
?
Jaroslav Veverka
?
Delegace rozhodčích na 26. ročník MJS, Šitbořice 16. – 17. 8. 2014:
Vrchní rozhodčí:
MVDr. Čestmír Šrámek CSc.
KCHNKO Praha
Ostatní rozhodčí:
Petr Volný
Martin Petr
Ladislav Banás ml.
KCHNKO Praha
KCHNKO Praha
Slovensko
velké pole
velké pole
velké pole
Vladimír Semerád
Václav Maňhal
Bronislav Procinger
KCHNKO Praha
KCHNKO Praha
KKO Brno
malé pole
malé pole
malé pole
František Navrátil
Vladimír Bláha
Marcel Krenz
KCHNKO Praha
KCHNKO Praha
Německo
voda - rákos
voda - rákos
voda - rákos
MVDr. Marie Šerá
Antonín Paleček
Ing. Dieter Kowarovsky
KCHNKO Praha
KCHNKO Praha
Rakousko
voda
voda
voda
Náhradníci:
Radomír Hasta
Ivo Entl
Pavel Pilař
KCHNKO Praha
KCHNKO Praha
KCHNKO Praha
MS Šitbořice
Myslivecké sdružení hospodaří na 1.123 ha honitby s rozmanitou kulturou plodin.
Převážnou část tvoří orná půda, dále pak 53 ha lesa, 3 ha vodní plochy a 85 ha ostatní. Jsou to
remízky stvořené buď přírodou, nebo rukama myslivců. Nadmořská výška je zde rozmanitá.
Nejnižší - dolní rybník 204 m n.m. a nejvyšší - Líchy - 339 m.n.m. Zazvěření honitby je
následovné u spárkaté zvěře - srnčí a u drobné - zajíc, bažant a koroptev. Na tuto zvěř, výměru
honitby a úživnost je určen kmenový stav, který se nesmí snížit a navýšení se plánovitě odloví.
Přechodnou zvěří je zvěř černá a z pernaté zvěře převážně veškeré vodní ptactvo. Starostí myslivce
není jen lov, ale také chov, zušlechťování a krmení zvěře. Proto v honitbě máme několik krmných
zařízení se solí (tzv. liz), který je důležitý pro zdraví zvěře. Také se zaměřujeme na umělý odchov
bažanta obecného a jeho introdukci, v našich dvou odchovnách, chováme každoročně kolem 1200
bažantů, které následně vypouštíme do volné přírody. Krmení získáváme buď samovýrobou,
převážně však od Zemědělského družstva. Zpestřením pro členy a příznivce myslivosti jsou
zkoušky psů a svod psů s přehlídkou trofejí. Dále pak pořádání obecní zabijačky a Svatohubertské
mše. Pro milovníky jídel ze zvěřiny, připravujeme dle možností, alespoň dvakrát ročně zvěřinové
hody spojené s taneční zábavou. V roce 2012 jsme pořádali ve spolupráci s KCHNKO Praha IX.
ročník Porovnávacích zkoušek mezi Rakouskými a Českými chovateli NKO. Akce to byla velmi
zdařilá a úspěšná. Doufáme, že i dnešním MJS navážeme na kvalitně námi pořádané kynologické
podniky.
Obec Šitbořice
Šitbořice leží 25 kilometrů jihovýchodně od Brna. V místech, kde se Dyjskosvratecký
úval mění v úpatí Ždánického lesa. Údolí rozbíhající se do prudkých kopců neširokými
úžlabinami je ze západu střeženo Strážkami, z východu stíněno Domaninami a
Svatojánkem.Nejstarší stopy osídlení sahají do doby neolitu a doby římské. Slované území
osidlovali od doby středohradištní. Minulost je připomínána bohatými archeologickými
nálezy v trati Padělky pod Strážkami a v části Staré Hory. Sídelní objekty z doby bronzové
a starší železné byly zjištěny na kopci Malé Domaniny a Prostřední Torhéty. Název obce se
patrně nese již z přelomu tisíciletí, kdy na návrší Hradisko stála tvrz obývaná pánem
Ješutbořem, odtud Ješutbořice, poté Jestbořice a později Šitbořice. První písemná zmínka je
z roku 1255, obec již měla kamenný kostel a faru. Ves ovládali páni z Deblína a Lomnice,
v dalších desetiletích se vystřídalo mnoho majitelů, od roku 1824 pak Šitbořice patřily pánům,
z Klobouk u Brna.Obec měla vždy zemědělský charakter, ve 14. století proslula svými
vinicemi a řídila se vlastním horenským právem. Obecní pečeť tuto činnost zobrazuje
vinařskými symboly, uvedenou pečeť doposud obec používá. Pro Šitbořice jsou typické vinné
sklepy kopané v pískovci a zpevněné spraši. Nacházíme je jak na návrší Hradisko, tak v údolí
zvaném Žleb. Sklepy jsou tvořeny pouze klenbou pod úrovní zemského povrchu, nestojí nad
nimi lisovna, jak je to zvykem v okolí. Šíje sklepů není klenutá cihlami, je vyhloubená přímo
do skály. Nejvíce sklepů vzniklo před druhou světovou válkou. Dalším charakteristickým
znakem Šitbořic je sirovodíkový minerální pramen Štyngar. O vzniku jeho názvu se nese
pověst o německém šlechtici, který se napil vody z pramene a pravil: „Das stinkt!” („To
smrdí!”). Užívá se také název Štengar. Voda je oblíbená a známá v širokém okolí.
Šitbořice jsou známé ve sportu díky pořádání turnajů mistrů světa v kolové. Na
pravidelné únorové zápolení se sjíždějí k odvetě úřadující i mistři i soupeři provázení
stovkami fanoušků. Šitbořické sportovní celky jsou známy i ve světě sportovních šipek.
Družstvo slaví úspěchy v celorepublikové soutěži jednotlivců i párů. Někteří členové se
účastnili i mistrovství světa. Několikrát do roka se v Šitbořicích konají nejrůznější kulturní
akce. Posledního dubna se koná tradiční stavění máje, kterou na rozloučenou stavěli chlapci
odvedení na vojnu. Nyní se na vojnu již nechodí, ale stavění máje zůstalo i s večerní taneční
zábavou. Na svátek svatého Václava vesnice slaví krojované hody. V sobotu odpoledne
prochází dědinou krojovaný průvod k Sokolovně, kde je poté hodová zábava. Druhý den,
v neděli, si děvčata do průvodu oblékají slavnostnější kroj, chasa opět zamíří k Sokolovně,
kde všichni tancují až do rána. Základní škola organizuje slavnost na Den dětí a maškarní
ples. Při škole pracuje řada kroužků, například včelařský, divadelní, folklórní atd. V obci
nechybí sbor dobrovolných hasičů. V roce 1998 oslavil 100leté výročí založení.
K významnému výročí byla opravena hasičská zbrojnice, konala se slavnostní přehlídka
sboru. Hasičský sbor se šitbořickou chasou pořádají Martinské hody, občas se vesnice sejde
i na hasičském plese. V Šitbořicích působí řada dalších spolků, mezi nimi Myslivecké
sdružení. Každoročně pořádá myslivecký ples. Český zahrádkářský svaz organizuje na
velikonoční neděli místní výstavu vín s ochutnávkou a taneční zábavou. Tělovýchovná
jednota Sokol má kromě oddílu kolové i svoji fotbalovou jedenáctku, řada občanů je členy
Orla. Šitbořice v roce 1998 zvítězily v soutěži Vesnice roku v okrese Břeclav a staly se
i Vesnicí roku v regionu Brno, kde byly oceněny Bílou stuhou. Oba úspěchy se podařilo
zopakovat i v roce 2001. Ve vesnici žije 1940 obyvatel v bezmála 600 domech. Šitbořice jsou
přirozenou spádovou obcí pro sousední Diváky a Nikolčice. Řada obyvatel je zaměstnána
v podnicích vzniklých z bývalého zemědělského družstva, většina však dojíždí do zaměstnání
do Brna, průmyslového a kulturního centra jižní Moravy. Dlouholeté pořádání Turnajů mistrů
světa v kolové dalo vzniknout i spolupráci a vyměně zkušeností se švýcarskou obcí Dinhard.
Každoročně se zástupci obou vesnic setkávají nad různými tématy: řízení obce, školství,
podnikání… Dinhard v roce 2000 navštívil šitbořický pěvecký sbor mládeže. Při májových
oslavách Švýcarům kromě písní předvedl i slavnostní kroje.
Ubytování
Pro rozhodčí a vedoucí psů je zajištěno ubytování přímo v obci Šitbořice, a to
v ubytovně vinného sklepa Maryša patřící zemědělské společnosti ZEMAX, a.s.
a dále ve Společenském domě. Ubytování pro rozhodčí a vůdce objednávejte
telefonicky u Jiřího Studýnky na tel. čísle: 725 704 903. Pro ostatní je možnost
ubytování v Hotelu Formanka a Autokempu Hustopeče, tel.: 775 095 522,
775 565 762, 519 414 680.
Sponzoři Memoriálu Jindřicha Steinitze:
Obec Šitbořice
Zemax, a.s., Šitbořice
Pramos, a.s., Šitbořice
MS Šitbořice
Řeznictví Hanuška & Jedon, Blučina
Janíček & Čupa, speciální výroba uzenin s.r.o., Židlochovice
MF reklama Praha, s.r.o.
2.000 Kč
Mgr.Eva Illová, Mohelno
2.000 Kč
Jana Pelánová, Velká Bíteš
1.000 Kč
Petr Petrovský, Vlasatice
1.000 Kč
Miloš Knotek, Mohelno
1.000 Kč
Jiří Studýnka, Šitbořice
1.000 Kč
Zdeňka Nečasová, Náměšť n.Osl.
500 Kč
Milan Knotek, Mohelno, věnuje kalač FISKARS v hodnotě 2 500 Kč jako
odměnu pro vůdce
Download

26. ročník mezinárodní soutěže NKO