Známe své památky a tradice?
Turistický průvodce regionem Lipenska
1
Mikroregion Lipensko
Úvod
Mikroregion Lipensko je dobrovolným svazkem jedenácti obcí,
který vznikl v roce 2001. Rozkládá se v údolí Moravské brány, některé
z obcí leží na úpatí Oderských či Hostýnských vrchů. Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí od 222 metrů v Oldřichově po 358 metrů ve
Veselíčku. Krajina je členitá a rozmanitá. Od zemědělských lánů protkaných řekou Bečvou a drobných potoků se proměňuje v kopcovitou
část, kde se střídají pole s lesy a která tvoří předhůří Oderských vrchů. V mikroregionu žije přes 14 tisíc obyvatel a patří tak mezi střední až větší mikroregiony v Olomouckém kraji.
Publikace o památkách a turistických zajímavostech obcí mikroregionu Lipensko jen velmi stručně shrnuje a popisuje charakteristiku jednotlivých vesnic, zaznamenává nejdůležitější dochované památky v obcích a krajině, jimiž jsou kostely, kapličky a kaple, křížky,
boží muka, ale také historické zajímavosti jakými jsou hrad Helfštýn,
městské hradby, ale i památné stromy, mlýn, zámek či zvonice. Přináší přehled, který ovšem nemusí být zdaleka nepodstatným zdrojem
informací shromážděným na jednom místě. Pokud publikace alespoň
trochu rozšíří povědomí o mikroregionu, pak splní svůj účel.
Vesnice žily v minulosti životem lidí pracujících a odkázaných na
dané území i na historické a politické okolnosti. Svědčí o tom také
názvy některých obcí, které se mnohdy odvozují od běžných činností,
krajinných zajímavostí nebo práce, jež lidi v daném místě zaměstnávala. A všude, kde se objevují drobné historické památky, objevují se
také příběhy, z nichž se některé dochovaly dodnes. O to významnější
pak mají tato místa odkaz pro budoucí generaci. Někdo zde žil, někdo
zde chodil, někdo si na těchto místech něco připomínal. Tato forma
byla pro tehdejší generace čitelná a srozumitelná. Buďme rádi za tyto
„svědky historie“ a i nadále je ochraňujme a opatrujme jako největší
poklady minulosti. Jako „galerii pod širým nebem“.
Staměřice
Skoky
Veselíčko
Podhoří
Bohuslávky
Loučka
Dolní Újezd
Tupec Trnávka
Jezernice
Lipník nad Bečvou
Osek nad Bečvou
Týn nad Bečvou
Nové Dvory
Oldřichov
Hlinsko
Lhota
Kladníky
Olomouc
Prostějov
2
Přerov
3
Obce mikroregionu Lipensko
Bohuslávky
Dolní Újezd
místní části– Skoky
– Staměřice
Hlinsko
Jezernice
Kladníky
Lhota
Lipník nad Bečvou
městské části– Nové Dvory
– Loučka
– Podhoří
– Trnávka
Oldřichov
Osek nad Bečvou
Týn nad Bečvou
Veselíčko
4
Kulturní památky Lipenska
6–7
8–11
12–13
14–15
16–17
18–21
22–23
24–25
26–33
34–35
36–37
38–39
40–41
42–43
44–47
48–51
52–57
V městské památkové rezervaci Lipník nad Bečvou se nachází téměř stovka nemovitých kulturních památek. Zajímavosti jsou však
k vidění i v jednotlivých obcích a místních částech města. Z významnějších památek je nejcennější hrad Helfštýn (nejmohutnější hradní
zřícenina v České republice) v katastru Týna nad Bečvou, který ročně
navštíví více než sto tisíc turistů, zejména v souvislosti s mezinárodním setkáním kovářů Hefaiston; dále je to zámek s anglickým parkem
a francouzskou zahradou a vojenský hřbitov s památníkem vojáků
z napoleonských válek ve Veselíčku; kostel Povýšení sv. Kříže v Oseku
nad Bečvou či železniční viadukty u Jezernice.
Dokladem pradávného osídlení území mikroregionu jsou významné archeologické vykopávky v Hlinsku a nejnověji na trasách dálnice
D47 u Podhoří a Jezernice a D1 u Oseka a Veselíčka.
Všechny obce mají na svém území i řadu památek místního významu (kapličky, kříže, sochy, zvoničky apod.). V místní části Lipníka nad
Bečvou, v Podhoří, se nad obcí nalézají zbytky hradu Drahotuš, který
byl v raném středověku svědkem vzniku města i celého panství. Týn
nad Bečvou si připomíná letní pobyty hudebního skladatele Bedřicha
Smetany, jehož dcera Gabriela je pochována na hřbitově v Týně a její
jméno nese i lesní cesta kolem Helfštýna k Hranicím (Gabrielka).
5
4
Bohuslávky
8
6
Bohuslávky se nachází severozápadně od Lipníka nad Bečvou v nadmořské výšce 295 metrů těsně pod Oderskými vrchy. Sousedí s obcemi
Loučka a Dolní Újezd. Obec je samostatnou obcí od roku 1990 a má
staletou historii. Přesný letopočet jejího vzniku se přesně neví, ale jak
napovídají historické dokumenty, lze bezpečně doložit dobu prvního
osídlení a založení osady před rok 1300. První zmínka o obci je z roku
1322 a nachází se v tzv. Oseckém misálu. Bohuslávky se mohou pochlubit velkou plochou lesa, nesoucího název Obora. Nachází se západně od
obce, na severu je ohraničený silnicí z Bohuslávek na Dolní Újezd. Dominantou lesa je 200 let starý dub letní. V obci je aktivní klub důchodců,
sportovní klub a sbor dobrovolných hasičů.
9
Památky
1. Kaple Všech svatých byla postavená kolem roku 1800
2. Vzácný kříž z vápence z roku 1859 je na rozcestí k Trnávce
3.Pískovcový kříž u kaple byl postaven na počest památce vojínů padlých
v letech 1914 – 1918
4.Pomníček Svaté Trojice je nejmladší památkou v obci a pochází z roku
1910. V současnosti si ji obec považuje jako velkou vzácnost.
5. Budova obecního úřadu s hasičskou zbrojnicí
6.Budova bývalé školy pochází z roku 1876. V roce 2010 ji obec zrekonstruovala na Společenský dům.
7. Výletiště je místem zábavy a oddechu.
8. Bývalý revír v Oboře, stavba z roku 1800.
9.Les Obora a Študentova naučná stezka. U památného dubu, jenž je také znakem obce, začíná naučná stezka, jejíž součástí je pět informačních panelů s podrobnostmi o floře a fauně a životě v lese. Lesní
naučná stezka dostala název podle významné osobnosti Františka Študenta, který žije v budově lesního revíru na okraji
Obory od roku 1949 a s jehož jménem je
spojeno hospodaření v lesích a v okolí obce
Bohuslávky více než 60 let.
e-mail: [email protected] www.bohuslavky.cz
1/3
6
7
Dolní Újezd
Obec leží pět kilometrů severozápadně od Lipníka nad Bečvou,
v údolí pod výběžkem Oderských vrchů. K vesnici patří místní části
Skoky a Staměřice, nachází se v nadmořské výšce 280 až 350 metrů. Nejstarší písemné zmínky o Dolním Újezdě se datují do poloviny
14. století, svůj název získala obec teprve za Pernštejnů, majitelů
helfštýnského panství, jemuž i část obce náležela.
Památky
1. Kříž na hřbitově
Původně trámový dřevěný kříž měl své místo na hřbitově již v dubnu roku
1788. Kříž museli kvůli nepřízni počasí dvakrát nahradit. Poprvé v roce 1834,
poté v roce 1857. Chatrné dřevo později vystřídal kámen. Podobu kříže mu
dal sochař Arnošt Melický z Olomouce. 3. července 1880 uvádí farář Halda
v dopise, že kříž nechal zhotovit mlynář Jan Novák.
2. Kostel svatého Havla
V Újezdě původně stávala jen malá zvonička, která sloužila především ke
svolávání lidí při požáru. Až v letech 1775 a 1776 vystavěla obec malý kostel
zasvěcený sv. Havlu. Patrocinium zřejmě vycházelo ze starší tradice. Kostel
byl kamenný a měl dvě věže.
Stavba stávajícího kostela sv. Havla započala v roce 1846, k jeho vysvěcení došlo
17. října 1852 za velké slávy a účasti kněží z okolí. Zvon sv. Petr byl ve věži kostela umístěn již v roce 1848, v roce 1853 zakoupila obec za 500 zlatých varhany,
hlavní oltář zkompletoval po třech letech výroby v roce 1858 zámečník Ignác
Lipner z Veselíčka. Mezi poslední významné opravy patří především nová elektrifikace a instalace zabezpečovacího zařízení či jeho výmalba, sanace obvodového
zdiva a opravy venkovního nátěru a vybudování chodníků kolem kostela.
1
8
2a
2b
9
Dolní Újezd
Dolní Újezd
Kříž před kostelem
Kříž před kostelem stával od roku 1798. Jako dřevěný s měděným nebo
železným plechem, na němž je vymalována figura Krista, je uváděn ještě
v roce 1844. V roce 1849 jej nahrazuje kamenný kříž, jenž pořídili za 140
zlatých Jan a Marie Kopeční. Na současném kříži stojí, že kříž nechali zhotovit Innocenc a Anna Vellechovi na památku svého v boji padlého syna
Antonína.
Socha P. Marie Svatohostýnské před kostelem
Socha dříve stávala v zatáčce k Tupci, na dnešní místo před kostel ji nechal
přesunout teprve. Zatloukal. Za její zhotovení se zasloužili František a Anna
Zendulkovi z č. 10 – jak dokládá nápis zezadu s vročením 1904. Téhož roku
byla socha posvěcena a podle dokladu z roku 1912 i natřena barvou, která
se měla oloupávat.
3. Kříž u požární nádrže
Z obecní pastviny přemístila obec kříž k požární nádrži v roce 1930 „z nutných důvodů“ a zavázala se o něj starat v plném rozsahu. Vzadu stojí, že jej
v roce 1906 věnoval „ku cti a chvále Boží“ Jos. Vymětal.
4. Kříž u silnice k Lipníku n.B.
Nápis zezadu
DOBRODINCY VICTORIN A LUCIA HOWORA 1862
S PŘISPĚWKEM OBCE D: ÚJEZDSKÉ
(zprava na patě kříže)
ERNEST MELNICKY V HOLOMOUCI
2c
10
3
5
6
5. Kříž u zemědělského družstva
Ke cti a chvále Boží věnovali kříž manželé František a Vincencie Kopeční
z Dolního Újezda v roce 1906. V jeho nice se nacházela soška Panny Marie,
která byla ukradena kolem roku 2006.
6. Kříž u kaštanu
Žádost o zřízení kamenného kříže s Ježíšem na cestě s procesím (prý dvě
zastavení za hřbitovem) pochází z roku 1853. Jeho zřizovatelem byl Jan
Onderka z č. 2, který na něj věnoval 210 zlatých. Kříž zhotovila kamenická
firma vdovy Josefy Melnické v Olomouci. Revers ke kříži pochází z 19. září
1853 a celá obec se v něm zavazuje o kříž dobře starat a opatrovat i do
budoucna.
e-mail: [email protected]
www.dolni-ujezd.cz
4
11
Skoky
Skoky byly založeny na přelomu let 1821 a 1822 jako tzv. újezdská kolonie. Obec se osamostatnila až v roce 1924, přičemž v roce
1960 byla sloučena s obcí Staměřice, a ty pak následně v roce 1976
opět s Dolním Újezdem jako současné místní části. První osadníci
Skoků pocházeli z blízkého okolí a postavili si zde po obou stranách
silnice z Olomouce do Lipníka nad Bečvou 22 domků.
1. Kaple svatého Jana Nepomuckého a kříž u kaple
Roku 1824 vyhověla olomoucká konsistoř žádosti lipenské vrchnosti z prosince roku 1821 vystavět v nové kolonii trámový kříž s měděným nebo železným plechem, na kterém byla vymalována postava ukřižovaného Ježíše Krista.
Pravděpodobně z této doby také pocházela malá kaple zasvěcená sv. Janu Nepomuckému, která se spolu s křížem vyskytuje již na katastrální mapě se stavem
z roku 1830. I přes relativně časté požáry
v obci a velký požár v roce 1853, kdy
shořelo spolu s hostincem devatenáct
domů, zůstala kaple ušetřena, zatímco
dřevěný kříž bylo nutné již v roce 1849
nahradit. Kaple nejspíš sloužila také jako
zvonička, která svolávala jak k náboženským úkonům, tak v případě uvedených
požárů. Kapličku bylo nutné v roce 1868
zbourat a postavit novou, větší, která na
1
místě stojí dodnes.
V kapli se nacházel obraz sv. Jana Nepomuckého, který snad pocházel již
z původní kapličky. Sloužily se zde jen soukromé bohoslužby a patřila k zastávkám procesí při tzv. křížových dnech na konci května. Dřevěný kříž nahradili
občané Skoků roku 1881 stávajícím kamenným.
2
12
2. Boží muka s obrázkem Panny Marie
Dopisem z 31. května 1896 žádal farář František Střída o povolení k posvěcení sošky B.P.M. Lurdské, kterou zakoupila osada Skoky a jež stávala v poli
mezi Tupcem a Skoky, v místech zastavení o křížových dnech. V roce 1912 byla
soška opravena. Měla své místo v cihlové skříňce na sloupu, který byl obehnán
zábradlím. V současnosti tam již není, neboť byla ukradena.
13
Staměřice
3
Nejstarší písemný záznam o Staměřicích pochází z roku 1322. Zpočátku malá a chudá obec se v 19. století skládala jen z dvanácti domovních čísel, k tomu ale měla ještě dvě samoty – Mokř se třemi čísly
a Zavadilku s jedenácti. K obci patřil i tzv. Prostřední a Horní mlýn na
nedalekém toku Říka. Na Zavadilce u zájezdního hostince, jež bývala
živější částí obce, stával v místě dnešního parkoviště motorestu Moravanka kříž. Se zvyšující se životní úrovní místních obyvatel přibyly ve
Staměřicích roku 1856 kamenný a dřevěný kříž na cestě k Prostřední
pile. V obci byl již v 18. století zvonek a posléze malá dřevěná zvonička,
jež stávala přibližně pět metrů vpravo od kříže před současnou kaplí.
1.Kaplička u svatého Antoníčka
Kaple je nevelká půlkruhová zděná stavba krytá břidlicí. Stojí nad studánkou a plní i ochranu proti jejímu zanesení a znečištění vody. Vchod do kapličky
kryje dřevěná branka. Na oltáříčku je umístěna soška sv. Antoníčka, kterému je
stavba zasvěcena. Nad vchodem je původní nápis: „Jako jelen dychtí po studnici vod, tak dychtí duše má, po tobě Bože.“ Původní soška sv. Antonína byla
v roce 1995 ukradena a je nahrazena levnou sádrovou. O kapličku se vždy
starali Antonínové z Velkého Újezda, Staměřic a okolí. Scházeli se zde hlavně na
svátek sv. Antonína. Roku 1957 spolek Antonínů stavbu kaple zvýšil, nově ji
pokryl, odvodnil okolí a vybudoval nový odtok z pramene vyvěrajícího z kapličky. Zpráva o tom je zazděná v mosazném pouzdře ve štítu.
1
2. Kaple Panny Marie sedmibolestné a kříž
Kapli nechala zhotovit rodina Calábkova z č. 2 na památku za zemřelou
dceru a jejího synka. K rozhodnutí o postavení došlo začátkem 1900. Otec zemřelé Vincenc Calábek zadal práci zednickému mistru v Přáslavicích Janu Košovi.
Na stavbu přispěli i další dobrodinci. Olomoucký malíř B. Važanský zde vypodobnil sv. Cyrila a Metoděje, sv. Václava a sv. Ludmilu. Za pět let byla kaple dokončena, mše se zde sloužily dvakrát do roka. Před kaplí, na místě dřevěného kříže,
který se zřítil, byl postaven v roce 1856 nový kamenný. Kříž byl svěcen v srpnu
1856 a byl obecní, revers k udržování sepsala obec 26. července 1856.
3. Kříž na Zavadilce
Kamenný kříž bez nápisu s letopočtem 1789 pořídila vrchnost veselíčského
panství. Stával původně v místě dnešního parkoviště motorestu Moravanka, dnes
se již nachází na jiném místě. Tento kříž patřil vrchnosti Podstatských pravděpodobně jen do roku 1848, kdy zanikl velkostatek a obec se osamostatnila.
2
14
15
Hlinsko
Hlinsko se rozkládá čtyři kilometry jižně od Lipníka nad Bečvou, nad
Moravskou bránou v nadmořské výšce až 300 metrů. Okolí obce je
bohatým archeologickým nalezištěm z doby neolitu. Není jisté, kdy
přesně obec vznikla. Podle pověsti však existovala již v desátém století. První historická zmínka pochází z roku 1304, první písemná vlastivědná zpráva z roku 1919 od Jana Baďury. Učinil tak v publikaci Lipenský okres na straně 175. Obec Hlinsko patřila k helfštýnskému panství.
V obci jsou v současné době aktivní hasiči, nohejbalisté či myslivci.
Památky
1.Pomník Alfréda ze Skenů je
z roku 1930
2. Kostel sv. Bartoloměje
3.Socha sv. Antonína u silnice
ve směru na Lipník
4.Kamenný kříž z roku 1930
pořídili manželé Marie a
František Macháčovi
5.Víceúčelová budova je
bývalá škola. V současnosti
slouží jako hospoda, kulturní
dům, na školní zahradě vzniklo
nové dětské hřiště.
6. Zaniklá osada Hradisko
e-mail: [email protected]
www.obec-hlinsko.cz
1
16
3
2
5
4
17
2
7
18
19
Jezernice
Jezernice
Jezernice leží čtyři kilometry severovýchodně od Lipníka nad Bečvou, v údolí Moravské brány. Obec je vesnicí ulicového typu. Rozkládá
se po obou březích Jezernického potoka, pravobřežního přítoku řeky
Bečvy. Leží v nadmořské výšce 259 metrů, má 660 obyvatel a katastrální území o rozloze 928 hektarů. Součástí obce je osada Přední Familie. První písemná zpráva o obci pochází z roku 1353, kdy Jezernice
patřila drahotušskému panství.
6. Biocentrum Zlomy – odpočívka, informační tabule, památný strom obce.
7. Památník k 10. výročí samostatnosti obce, památný strom obce.
8.Pamětní deska na domě č.134 věnovaná letci Františku Zapletalovi,
členu československé zahraniční jednotky letectva ve Velké Británii. Padl
16. 10. 1940 při návratu z náletu na Brémy.
9. Kamenný kříž naproti domu č. p. 31 – pozemek parc. č. 2724/6
10. Kamenný kříž z r. 1862 (u kostela)
11. Kamenný kříž z r. 1871 (na hřbitově parc. 1252/3)
12. Kamenný kříž z r. 1892 (naproti domu č. p. 173, parc. č. 226/4)
13. Kamenný kříž z r. 1898 (v poli u Loučky, parc. č. 1125 PK ZE)
14. Kamenný kříž z r. 1899 (v areálu Agrochovu, parc. č. 229/25)
15. Kamenný kříž z r. 1914 (naproti domu č. p. 225, parc. č. 93/3)
16. Dřevěný kříž na Famíliích
17. Odpočívka + informační tabule u viaduktů
18. Informační tabule u pošty
19.Informační tabule u silničního mostu přes Jezernický potok, památný strom
obce.
20. Odpočívka u podchodu na Familie
21. Informační tabule na Familiích
Památky
1. Železniční viadukty
Technická památka a stavební zajímavost na Severní dráze císaře Ferdinanda je monumentální 343 metry dlouhý a deset metrů vysoký viadukt
se 41 oblouky, z nichž 30 má světlost 6,5 metru. Současná podoba viaduktu pochází z roku 1873, kdy byla v tomto úseku vybudována druhá
kolej. Původně, při vzniku trati mezi stanicemi Lipník nad Bečvou – Bohumín v roce 1847, stál na místě současného jezernického viaduktu cihlový
most, pro druhou kolej byl přistavěn most kamenný. V roce 1999 – 2001
prošel viadukt rozsáhlou rekonstrukcí, která umožnila zvýšit nápravový
tlak železničních vozidel na 22,5 tun. Nosnou funkci po rekonstrukci zajišťuje železobetonová klenba, zatímco původní cihlová klenba a vyzdívka
plní roli původního historického vzhledu.
2.Pomník Svobody s bystou T. G. Masaryka byl vybudovaný v roce 1938
k 20. výročí samostatnosti Československa.
3.Socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1835, u domu č. p. 158, se signaturou J. T.
4. Kostel sv. Martina z 15. století.
5.Přední Familie – mokřad, ornitologicky bohatá nivní lokalita; přilehlý úsek
řeky Bečvy je místem výskytu kriticky ohrožené ryby hrouzka Kesslerova.
1
20
Další významné body
1. Hřbitov Jezernice
2.Základní a mateřská škola Jezernice, Jezernice 39,
581 771 752
3.Dům kultury a sportu, Jezernice 12, hospůdka
a sauna v zimním období
4. Sportovní areál Jezernice s letní hospůdkou
4
5. Hasičská zbrojnice, Jezernice 161
6. Pošta, Jezernice 82, 581 771 749
7. Agrochov Jezernice, a.s., Jezernice 42, 581 250 516
8. Wienerberger cihelna Jezernice, spol. s r.o.,
9.ZENA – prodejna drůbeže, Jezernice 145, 581 771 772, 777 024 292
10.Smíšené zboží, Romana Bočanová, Jezernice 226, 581 771 780
11. Pohostinství u Mansbartů, Jezernice 8, 581 773 522
12. Autoservis, Navrátil Michal, Jezernice 20, 775 254 246
e-mail: [email protected]
www.jezernice.cz
21
Kladníky
8
Kladníky leží na pokraji oblasti Záhoří, šest kilometrů od Lipníka
v údolí Lhotského potoka (nyní Šišemka) v nadmořské výšce 346 metrů. K obci patří dvůr Vidláč a samota Větřák. V blízkosti obce směrem
na Pavlovice u Přerova stávala ves Olbramice, která se od roku 1519
uvádí jako pustá ves. Podle dochovaných materiálů zde bývala bohatá
lesnatá oblast, kde se hojně těžilo dřevo. Název obce se tedy zřejmě
odvozuje od těžby a zpracování dřeva (kládí) – Ves kladníků, lidí, kteří
rubali klády. Kladníky přišly asi odúmrtím na moravského markraběte
Jana, který roku 1371 ves i s tvrzí daroval svým služebníkům bratřím
Oldřichovi, Damiánovi a Štěpánovi a jejich mužským potomkům za
služby mu prokázané lénem. 4. června roku 1372 je o tom učiněn zápis
v zemských deskách a s tím i první zmínka o obci Kladníky.
5
1
22
Památky:
1.Kaple Navštívení P. Marie, stavba zahájena v roce 1922 na místě původní zvonice z roku 1848. Kaple byla vysvěcena 13. 9. 1925. Na kapli je
místěna pamětní deska se jmény padlých v první světové válce.
2. Dřevěný větrný mlýn, ojedinělá technická památka, jež pochází z roku 1829.
Postavil ho mlynář František Skopal ze Soběchleb. Obytné stavení postavil až po
roce 1847. V držení mlýna se do roku 1959 vystřídalo celkem 15 majitelů. Od
roku 1909 se mlýn stal majetkem Eduarda a Otylie Honových. Honovi pocházeli ze Slezska. Jejich syn František, narozen v roce 1901, převzal mlýn v roce 1931.
V roce 1983 bylo vnitřní zařízení toho mlýna odvezeno do Valašského muzea
v Rožnově pod Radhoštěm, kde je fungující součástí skanzenu Mlýnská dolina.
Na původním místě od té doby stojí pouze původní skelet mlýna, od té doby
neudržován. Po roce 1990 se v rámci restituce mlýn dostal do vlastnictví Ing.
Václava Hona, potomka majitelů, od té doby mlýn chátrá. Stav se nezměnil ani
po smrti majitele, kdy vlastnictví přešlo na jeho dceru Elišku.
3. Socha sv. Antonína se nachází u kaple
4. Socha sv. Josefa Pěstouna u kaple
5. Socha Ježíše Krista stojí při výjezdu z obce směrem k Hlinsku
6.Socha sv. Panny Marie Hostýnské je na rozcestí Pavlovice u Přerova –
Hlinsko-Lhota
7. Socha sv. Jana Nepomuckého stojí při výjezdu z obce směrem ke Lhotě
8.Dřevěný kříž s malovaným korpusem Ježíše Krista stojí při výjezdu z obce
směrem na Bezuchov
e-mail: [email protected]
www.kladniky.cz
23
Lhota
Lhota leží čtyři kilometry jihovýchodně od Lipníka nad Bečvou.
S nadmořskou výškou 340 metrů je nejvýše položenou obcí na Záhoří
a je právem nazývaná „brána Záhoří“. O pradávném osídlení míst, kde
se nyní Lhota nachází, svědčí nález pěti mohyl s popelnicemi a železným
mečem. Původní název obce zněl Kozařina Lhota. První písemná zmínka
pochází z roku 1275 ve spojení se jménem Petra z Kozařiny Lhoty.
V obci se každoročně koná masopustní vodění medvěda ukončené
zábavou s tradičním pochováváním basy, následují dětské šibřinky,
velikonoční klapotání, vítání občánků, oslava mezinárodního dne dětí,
koláčová zábava, v září slaví obec hody a řadu dalších akcí. Obec se
také každoročně účastní tradičního mezinárodního sjezdu Lhot a Lehot, který v roce 1999 rovněž uspořádala. V obci působí od roku 1895
sbor dobrovolných hasičů, v jejichž péči je unikátní starobylá hasičská
stříkačka. Pod patronátem SDH působí sportovní hasičské družstvo
a také oddílů stolních tenistů.
2/5
3
6
24
4
1.Kaple sv. Václava se zvonicí
z roku 1834
V roce 1834 si obyvatelé postavili
malou kapli se zvonicí zasvěcenou
sv. Václavovi. V současné době se
zde konají bohoslužby jen o svatováclavských hodech a obec Lhota
spadá pod hlinskou farnost.
2. Kříž z roku 1868
1
3.Socha Cyrila a Metoděje
Socha pochází z roku 1910 a je darem manželů Janotových
4. Kříž z roku 1908
5.Památník padlých v 1. světové válce z roku 1929
6.Kulturní dům a hasičská zbrojnice, dětské hřiště
7. Hostinec
8. Bývalá škola, dnes obecní úřad
V roce 1876 – 1976 fungovala v obci škola tzv. jednotřídní.
9. Knihovna
10. Sportovní areál
e-mail: [email protected]
www.lhotaulipnika.cz
25
26
Lipník nad Bečvou
Lipník nad Bečvou
Lipník nad Bečvou je centrem Mikroregionu Lipensko a je rovněž pověřeným úřadem III. stupně pro obce
z mikroregionu, který se z devadesáti
procent kryje se spádovým územím
pověřeného úřadu. Město leží na dohled od hradu Helfštýn v rovině Moravské brány, kudy protéká řeka Bečva. Rozkládá se v nadmořské výšce
od 233 do 246 metrů, z jedné strany
ho lemují Hostýnské vrchy, z druhé
Oderské.
První zprávy o osadě pocházejí
z roku 1238. Původně patřil Lipník ke
hradu Drahotuši, později se stal sou- 3/4
částí panství Helfštejn. Nejpozději za Pernštejnů na konci 15. století
bylo město opevněno a nastala doba velkého rozkvětu. V 16. století
zde působilo množství cechů. K nejstarším patřil zámečnický, obuvnický a krejčovský. Největší katastrofou v dějinách Lipníka byla třicetiletá válka. Do města vtrhli vzbouření Valaši, později Švédové,
město decimoval mor. Po období katastrof však opět nastala doba
prosperity. V roce 1842 se rozšířila železnice z Vídně přes Přerov až do
Lipníka. Ten se stal na pět let koncovou stanicí dráhy a také jedním
z největších překladišť zboží v monarchii. Za novověkých válek nebylo město vážněji poškozeno, následující nešťastné zásahy (likvidace
starší zástavby kvůli výstavbě panelových bloků) se historickému
centru vyhnuly. Město tak může být hrdé na historické jádro obehnané hradbami s dosud zachovalými baštami. Na náměstí ve tvaru písmene L tak dodnes obdivujeme renesanční a barokní domy s gotickými jádry a zachovanými podloubími, mariánský sloup a dvě kašny.
Samostatný komplex tvoří piaristická kolej se zahradou, kostel sv.
Františka Serafinského a zámek s parkem. Ve městě v minulosti žila
početná židovská komunita, dokladem toho je synagoga a dva židovské hřbitovy.
Turistické informační centrum pořádá od května do září prohlídky
města s průvodcem. Návštěvníci mají možnost vidět nejvýznamnější
památky a seznámit se s historií města.
Památky
1.Městské hradby – pozůstatky městských hradeb patří k nejzachovalejším na Moravě a dodnes viditelně obklopují i se svými sedmi baštami historické jádro města. Vznikly jako vymezující, uzavírající a obranný systém
města a měřily 1137 metrů. V dochované podobě byly vybudovány koncem
15. a začátkem 16. století.
2.Náměstí s kašnami – centrem městské památkové rezervace je náměstí
T. G. Masaryka. Původně bylo čtvercové, postupem času získalo podobu
písmene „L“. Najdeme zde dvě kašny. Starší se sochou sv. Floriána pochází
z roku 1700. Druhá kašna se sochou sv. Jana Nepomuckého je z roku 1859.
Mariánský sloup postavili roku 1694.
3.Kostel sv. Jakuba – farní kostel se nachází na nejstarším území města
a jedná se patrně o románskou stavbu. Zřejmě před rokem 1400 byl znovu
vystavěn v gotickém stylu. Původně byly ve věži kostela zavěšeny i zvony.
Když však město v roce 1604 pořídilo nový velký zvon Michal, třásla se při
jeho zvonění celá věž, což bylo důvodem k postavení samostatné zvonice
v sousedství kostela.
4.Zvonice – je jediná na Moravě, která se dochovala v původní podobě. Navíc
se od jiných zvonic liší svou velikostí. Věž má půdorys deset krát deset metrů,
vysoká je 24 metrů. Byly do ní přemístěny všechny zvony z kostela sv. Jakuba.
5.Kostel sv. Františka Serafinského – bratrský kostel byl postaven v goticko-renesančních formách. Jedná se o výjimečné dílo, protože bratrské
kostely nemívaly věže. Po necelých 100 letech byl přestavěn ve stylu raného
baroka. Kostel má velmi dobrou akustiku.
6.Kostel Nejsvětější Trojice – v roce 1610 byl postaven na západní straně
zámku jednolodní kostel určený německým luteránům. Dnes jsou v jeho
prostorách kanceláře Vojenských lesů a statků.
1
2
27
Lipník nad Bečvou
2
Lipník nad Bečvou
8/9
7.Piaristický klášter – klášter vybudovali piaristé povolaní kardinálem Františkem z Dietrichštejna po roce 1622 z bývalého domu Jednoty bratrské,
který byl v letech 1660 – 1670 kompletně přestavěn. Studoval zde ve školním
roce 1833/34 J. G. Mendel, zakladatel genetiky. Kolej byla uzavřena a předána městu v roce 1884.
8. Zámek – původně renesanční zámek byl vystavěn Bruntálskými z Vrbna na
přelomu 16. a 17. století, v 19. století byl přestavěn ve stylu pozdního klasicismu. Součástí zámeckého areálu je park se vzácnými dřevinami a unikátní zahradní terasou na střeše hospodářské budovy. V současné době zde
sídlí městský úřad.
9.Střešní zahrada – technicky zajímavá a dodnes originální úprava terasy
na střeše bývalých stájí, přeměněná v zahradu. V době svého vzniku to
byla první střešní zahrada v zemích severně od Alp.
10.Synagoga – pochází z počátku 16. století, je nejstarší na Moravě a po
pražské Staronové synagoze druhá nejstarší v ČR. V současnosti slouží jako
modlitebna Sboru církve československé.
11.Starý židovský hřbitov – nachází se zde tumba významného rabína
a myslitele B. T. Fränkela, dodnes hojně navštěvovaná zbožnými chasidský-
10
28
10
11
12
mi Židy. Odhadem se zde nalézalo 1500 až 1800 náhrobků. Hřbitov, který
poničili nacisté, byl rekonstruován s pomocí organizace Agudath Israel of
America a otevřen v roce 1992.
12.Nový židovský hřbitov – Židovská obec koupila pozemek v sousedství
Starého hřbitova, kde bylo roku 1883 zřízeno nové pohřebiště. Poslední
pohřeb se zde konal v roce 1942. Za války strhli nacisté obřadní síň, na
konci 80. let byl hřbitov poničen, rekonstrukce probíhala v 90. letech.
13.Kaple sv. Josefa – raně barokní stavba z roku 1695 se nachází v sousedství pošty.
14.Kaple sv. Rocha – v Osecké ulici, vznikla na památku morové epidemie
roku 1716, při níž zahynulo 145 osob.
15.Kaple sv. Petra – stavba z roku 1698, ve stěně jsou zabudovány staré
náhrobní kameny, dnes v rekonstrukci jako obřadní síň.
16.Kaple sv. Anny – postavena roku 1699, nachází se na nejvyšším bodu
města a je odtud vynikající rozhled do celého údolí Moravské brány.
17.Kaple na Nanebevzetí Panny Marie – tato místa sloužila k poslednímu rozloučení odsouzeného na smrt.
18. Katův domek – stával na rohu Katovy ulice (dnes Palackého) a Staré.
13
2
29
3
5
30
31
Lipník nad Bečvou
20
Lipník nad Bečvou
21
19.Gutmannův nadační dům – zde bydlel rodák Gutmann, hostinský, jenž
se obchodováním domohl velkého jmění, a jehož potomci, stonásobní milionáři, dosáhli i šlechtictví.
Významné body
20.Galerie Konírna – se nachází v pravém (západním) hospodářském křídle
zámku v budově bývalé konírny pod střešní zahradou. Celoročně se zde
konají různé výstavy.
21. Zámecký park – založen v polovině 17. století knížetem Dietrichsteinem
zprvu jako okrasná zahrada s ovocnými stromy. Vývoj parku byl ovlivněn
francouzskými styly, od roku 1880 zaveden styl anglického přírodně-krajinářského parku, který se zachoval až do současnosti.
22.Radnice – k jejím stavebním úpravám došlo v roce 1851, kdy byla kompletně přestavěna ve stylu klasicismu a historismu. Vznikla propojením
třech samostatných budov. Zajímavostí je věžička s hodinami.
23. Středisko volného času Lipník nad Bečvou – zařízení pro zájmové
vzdělávání a poskytování služeb v oblasti kultury. Nabízí kvalitní a smysluplné využití volného času pro všechny věkové skupiny.
22
32
25
26
24.Meditační zahrada – přiléhá k východní straně presbytáře farního kostela sv. Jakuba. Má tvar nepravidelného pětiúhelníku o celkové výměře asi
3 000 metrů čtverečních. Meditační zahrada nabízí lidem možnost relaxace, klidného spočinutí či zamyšlení.
25.Turistické informační centrum – je po celý rok k dispozici turistům. Od
začátku května do konce září pořádá zdarma prohlídky města s průvodcem.
Průvodce seznámí návštěvníky s nejvýznamnějšími památkami i historií města. Nachází se na náměstí T. G. Masaryka (vchod z průchodu K Nadsklepí).
Tel.: 581 773 763, web: http://info.mesto-lipnik.cz
26.Přírodní rezervace Škrabalka – pozůstatek lužního lesa, roste zde na
50 druhů chráněných rostlin, rezervací vede naučná stezka, kolem ní se
táhne značená cyklostezka Bečva, Jantarová cyklotrasa.
Lipník nad Bečvou, nám T. G. Masaryka 89/11,
751 31 Lipník n. B., tel.: 581 722 111; fax: 581 722 201
E-mail: [email protected]
Webové stránky: www.mesto-lipnik.cz
Facebook: http://www.facebook.com/MestoLipnikNadBecvou
24
33
Nové Dvory
Nové Dvory leží necelých pět kilometrů od Lipníka nad Bečvou,
jehož jsou místní částí a nachází se v nadmořské výšce 227 metrů. Za
ofi­ciální rok založení se považuje rok 1831. Na rozdíl od okolních vesnic, které většinou vznikly při velké kolonizaci, mají Nové Dvory specifický vývoj. Ve 2. polovině 18. století postavili Dietrichštejnové v místě
dnešních Nových Dvorů dvůr nazvaný Karlův, který byl určen k chovu
ovčího a hovězího dobytka. Roku 1908 si místní obyvatelé pozemky,
které měli dosud v nájmu, odkoupili. Od roku 1921 nese obec název
Nové Dvory.
5
Památky
1.Kaplička zasvěcená sv. Vendelínovi (patronu dobytka), kterou si roku
1850 postavili obyvatelé a ozdobili jí soškou svatého Floriána (patrona hasičů), je přes 250 let stará.
2.Socha Panny Marie Svatohostýnské postavená v roce 1889 záměrně
na jižním okraji vesnice.
3.Kamený kříž z roku 1900 nechali postavit manželé Jan a Františka Hradílkovi.
4.Pomník bratří Josefa a Antonína Ocelkových, novodvorských rodáků
sloužících za druhé světové války u anglického letectva.
5.Pomník amerického letce Martina Zeberského, který zahynul v troskách letadla zasaženého Němci roku 1944 a dopadl i se svým strojem v blízkosti oseckého jezu.
6.Památný strom Šídlo je hruška obecná, vysazená při založení obce.
Památným stromem byla vyhlášena roku 1996.
Významné body
7. Knihovna byla založena v roce 1924. Knihovna funguje nepřetržitě až do
současnosti v budově osadního výboru.
8. Budova sboru dobrovolných hasičů, kteří ve vesnici působí od roku 1947.
9. Dětské hřiště se nachází za budovou hasičů.
10.Fotbalové hřiště, kde se hraje malá kopaná již minimálně 60 let. Muži se
zde scházejí každou neděli dopoledne.
11.Multifunkční hřiště bylo vybudováno v roce 2010. Slouží zejména hráčům
tenisu, volejbalu nebo fotbalu.
12. Studánka s minerální vodou, kterou po celý rok navštěvují místní i turisté.
Adresa: Nové Dvory, 751 31 Lipník nad Bečvou
34
35
Loučka
Loučka se rozprostírá v rovinaté krajině čtyři kilometry severně od
Lipníka nad Bečvou, jehož je místní částí, v nadmořské výšce 296 metrů. Původní jméno obce zní Loučka Mezení a první zmínka o vsi je
datována rokem 1374. Loučka patřila původně k helfštýnskému panství a současně zde sídlil vladyčí rod (Jakeš Čížek z Loučky). Za napoleonských válek museli obyvatelé ve vesnici ubytovat vojáky. Roku
1869 byla v obci zřízena samostatná duchovní správa. Škola byla založena roku 1876. Časté požáry iniciovaly v roce 1902 vznik sboru dobrovolných hasičů. V první světové válce padlo jedenáct občanů Loučky,
z nichž jeden byl francouzský legionář. Po skončení druhé světové
války vznikla v obci sokolská jednota. Obec se v devadesátých letech
postupně rozšiřovala o nové ulice. V současné době svou činnost rozvíjí hasiči, sokoli a spolek včelařů.
3
2
9
8
Památky
1.Barokní kostel sv. Karla Boromejského z roku 1769 s novodobou
hudební kruchtou.
2. Kaplička sv. Antonína v horní části obce
3. Kamenný kříž z roku 1869
4.Pamětní deska obětem I. světové války z roku 1936 s bronzovým
reliéfem dvojice vojáků
Významné body
5. Základní škola a mateřská škola Loučka
6. Sportovní a dětské hřiště
7. Kaskádovité rybníky Hejnice
8. Loučský rybník leží na severu obce
9. Kulturní dům
Adresa: Loučka, 751 31 Lipník nad Bečvou
1
36
37
Podhoří
Podhoří leží na úpatí Oderských vrchů pod horou, což také vysvětluje název obce. Je vzdálené sedm kilometrů severovýchodně
od Lipníka nad Bečvou v nadmořské výšce 346 metrů. První písemný
doklad o Podhoří pochází z roku 1372. Vesnice vznikla původně jako
podhradí hradu Drahotuš, jehož rozvaliny dodnes můžeme najít
v kopci nad kostelem sv. Havla (cca 800 metrů po lesní cestě). Hrad
Drahotuš založil Bohuš z Třebovic (později z Drahotuš), kterému
území v Moravské bráně daroval za věrné služby Přemysl Otakar II.
Hrad byl postaven během 60. let 13. století na strategickém místě
nad Moravskou bránou. Do roku 1976 bylo Podhoří katastrálně i politicky samostatnou obcí. Od onoho roku je městskou částí Lipníka
nad Bečvou. Nad Podhořím se tyčí nejhlubší údolí Jezernického potoka zvané Peklo, v jehož strmých svazích lze spatřit zvrásněné břidlice
z období karbonu.
2
Památky
1.Kostel sv. Havla ze 13. století má románské jádro, gotický portál a sluneční hodiny
2. Zřícenina hradu Drahotuš z roku 1269
3. Budova bývalého společenského domu a hospody z roku 1932
4.Památník k 30. výročí osvobození obce Podhoří sovětskou armádou
5. Dřevěný kříž na horním konci Podhoří
6. Kamenný kříž u bývalého JZD
7. Kamenný kříž u zastávky uprostřed obce
8. Kamenný kříž u zastávky na dolním konci obce
5
8
38
Další významné body
9. Hluboké říční údolí Peklo (skalní výchozy, hájenka, studánka)
10. Fotbalové a dětské hřiště
11.Výletiště, jež slouží ke konání
vesnických zábav
12. Myslivecká chata
13. Knihovna má sídlo v budově
bývalé školy
www.podhori.cz
1
39
Trnávka
Trnávka je místní částí Lipníka nad Bečvou, nachází se od něj severozápadním směrem nad stejnojmenným potokem. Název Trnávka je
odvozen od přírodních poměrů, neboť původní osada ležela v lukách
s trnitými keři. Obec má rozlohu 175 hektarů a nachází se v nadmořské
výšce 250 metrů. První zmínky jsou datovány rokem 1275, kde se připomíná osoba Svrčoně z Trnávky. V kapli zasvěcené sv. Antonínovi Paduánskému z roku 1875 se nachází zdařilý výtvarně řešený bronzový
zvon z roku 1864 od významného zvonaře Wolfganga Strauba s reliéfem sv. Jiřího a Panny Marie s Ježíškem. Během 2. světové války jej
zabavili němečtí vojáci, po válce se zvon vrátil zpět na své místo. Jeho
hlas se znovu rozezněl teprve v roce 2008 díky přičinění a finančnímu
přispění místních obyvatel a města Lipník nad Bečvou.
3
1
1
Památky
1.Kaple sv. Antonína Paduánského z roku 1875 s bronzovým zvonem odlitým roku 1864, postavena na místě bývalé dřevěné zvonice.
2. Kříž z roku 1829 s plastickým korpusem Krista a reliéfem P. Marie Bolestné.
3.Kříž z roku 1894 s reliéfem P. Marie zhotovený nákladem manželů Knopových z Trnávky. V roce 2008 přemístěn z polí k místní kapli.
Další významné body
4. Kulturní dům
5. Výletiště a hřiště
web: akce-trnavka.wz.cz
2
40
41
Oldřichov
Oldřichov se rozkládá jihozápadně od Lipníka nad Bečvou na levém břehu Bečvy, po obou stranách silnice, v nadmořské výšce 222
metrů. Vesnice vznikla v roce 1787 rozparcelováním sušického dvora
na šestnáct dílů pro šestnáct starousedlíků. V roce 1817 patřila ves
ke katastru Sušic, její oficiální název zněl Ulrychov podle úředníka
olomoucké kapituly Karla Ulrycha. Jméno Oldřichov se poprvé objevuje v roce 1920.
4
1
1.Kaple sv. Filipa a Jakuba na návsi byla postavena v letech 1899 až 1900
na místě staré zvonice na paměť velkého požáru, který v Oldřichově zničil
v roce 1874 většinu domů. Vysvěcena byla v roce 1902. Kaple byla v průběhu
let několikrát opravována a od roku 2012 je v ní zřízena stálá výstavní expozice znázorňující obrazem i textem historii této významné dominanty obce.
2.Kříž u kaple byl vybudován v roce 1901 a obci jej věnovala Antonie Pumprlová. V roce 2012 byl zčásti restaurován.
3.Památník padlých z 1. a 2. světové války před kaplí zhotovil kamenický
mistr Stanislav Šromota ze Sušic – Kudlova. Jsou na něm umístěny fotografie
a jména tří padlých občanů v 1. světové válce a tří padlých v 2. světové válce.
4.Socha sv. Josefa s Ježíškem se do obce dostala kolem roku 1960 z Oseka. Stáří a původ sochy není znám. Nyní stojí u silnice od Sušic v místě, kde
dříve stával dřevěný kříž.
5.Socha Panny Marie Svatohostýnské – ochránkyně Moravy pochází z roku
1935 a stojí u silnice na Osek. Na její zhotovení uspořádali oldřichovští občané
sbírku.
e-mail: [email protected]
www.oldrichovnamorave.cz
42
43
10
4
6
9
8
OÚ
5
11
12
13
15
44
45
Osek nad Bečvou
Osek nad Bečvou
Osek nad Bečvou se rozkládá po pravém břehu Bečvy a po obou
stranách kdysi důležité obchodní i vojenské cesty z Lipníka do Přerova. Nachází se v nadmořské výšce 225 metrů. Podle archeologických
nálezů bylo území osídleno již asi 1500 let před Kristem. První písemná zmínka o obci z roku 1322 existuje v Apographech Jana Jiřího ze
Středové. Píše se v ní, že osada Osek má svůj kostel, hřbitov a mlýn.
Název je prý odvozen od „seče“ (lesní osekané stromy) nebo od „osjekání“ (jedna voda se vlévá do druhé).
ního vchodu jsou dvě reliéfní kamenné pamětní desky zasazené v roce 1922 na
paměť vojáků, občanů Oseka, kteří zahynuli v 1. světové válce. Před budovou
stojí kamenný pomník z května roku 1948 věnovaný šesti obětem nacismu za
2. světové války a kamenný pomník zbudovaný v roce 1972 k 650. výročí první
písemné zmínky o Oseku. Škola se v Oseku poprvé připomíná v roce 1622.
11.Budova bývalé „Rolnicko-občanské záložny pro Osek a okolí“
pochází z roku 1930. Od sedmdesátých let 20. století sloužila i jako sídlo
obecního úřadu a pošty.
12.Sokolovna z roku 1931 má v průčelí pamětní desku z roku 1945 s fotografiemi tří náčelníků Sokola, které nacisté umučili v koncentračním táboře
v Osvětim roku 1943.
13. Most přes Bečvu s pamětní deskou na oběti 2. světové války.
14. Osecký jez na řece Bečvě z roku 1933
15. Bývalý mlýn s malou vodní elektrárnou pochází z roku 1911.
Památky
1.Farní kostel Povýšení Svatého Kříže z roku 1791, farní hřbitov
a ohradní zeď z 18. století. Ve vstupních pilířích byly sochy sv. Antonína a sv. Floriána. Před zdí jsou umístěny sochy sv. Judy Tadeáše a sv. Jana
Nepomuckého z roku 1748 a kříž z roku 1834.
2. Fara se poprvé připomíná v roce 1322.
3.Vjezdová brána do bývalého panského dvora je zastřešená, obloukovitě
zaklenutá, pochází ze 17. století.
4. Kaple sv. Anny z roku 1840.
5.Kaplička p. Marie Lourdské byla vystavěná v roce 1908. Nahradila
původní dřevěný sloup s obrázkem z roku 1888.
6. Socha Panny Marie z roku 1930 stojí před č. 38.
7. Kamenný kříž stojí u hlavní silnice u Trnavy z roku 1843.
8. Kamenný kříž se nachází u silnice k Veselíčku.
9. Kamenný kříž je na Rybářích.
10. Škola z roku 1896 byla rozšířena v roce 1931. Moderní přístavba s tělocvičnou je z roku 1992. V zádveří hlavního vchodu jsou umístěny sochy svatých Cyrila a Metoděje a pamětní deska z roku 1896, na průčelí školy v místech původ-
1
46
2
Další významné body obce
· Obecní úřad, pošta
· Mateřská škola
· Potraviny
·Vodní plocha Jadran, koupání a rybaření, Restaurace u Jadranu
– tel.: 608 721 211
· Restaurace U Splavu – tel.: 604 507 093
· Motorest a ubytování Osečanka – tel.: 775 709 043
· Pohostinství u Lachů – tel.: 604 563 138
· Ubytovna U Pálenice – tel.: 603 981 542
· Požární zbrojnice
e-mail: [email protected]
· Železniční zastávka
· Smuteční síň a nový hřbitov
www.oseknadbecvou.cz
3
47
8
9
48
4
49
Týn nad Bečvou
Týn nad Bečvou
Týn nad Bečvou se rozprostírá čtyři kilometry jihovýchodně od Lipníka n. B., na úpatí a svahu kopce Krásnice pod hradem Helfštýnem a na
levém břehu řeky Bečvy. Přestože nejstarší písemná zmínka o obci je
z roku 1447, kdy Týn patřil helfštýnskému panství, život v blízkosti obce
zde existoval už v období lužické kultury, což dokumentují nálezy žárových hrobů, a lidé tu přebývali i v mladší době kamenné, o čemž svědčí
nálezy předmětů z tohoto období. Ve vesnici je v současné době aktivní
myslivecké sdružení, sbor dobrovolných hasičů, sokoli, v obci je činná
kulturní komise, která ve spolupráci s místními spolky pořádá vítání
občánků, plesy, zábavy, vítání prázdnin, vodění medvěda, Týnské hody,
setkání důchodců a oslavy obecních výročí. V Týně je mateřinka i první
stupeň základní školy, lesopark, v jehož areálu je víceúčelové hřiště.
Památky
1. Hrad Helfštýn je jedním z nejrozsáhlejších hradů ve střední Evropě. Vznikl na
počátku 14. století a také důvodem založení Týna bylo pravděpodobně vytvořit
zázemí pro Helfštýn. Počátky obce jsou tak úzce spojeny s dějinami hradu
a jeho vládnoucími moravskými a českými rody. Více na www.helfstyn.cz.
2.a) Kostel Panny Marie. Na prvním hřbitově založeném roku 1707 byla v ro­
ce 1733 postavena hřbitovní kaple stejného názvu. V roce 1777 přibyla
věž kostela v roce 1847 apsida.
b) Kamenný kříž z roku 1863 má reliéf P. Marie, kalich s hostií a dvěma
palmovými ratolestmi a kamennou postavou Krista. Na své náklady jej
nechala zhotovit obec.
c) Náhrobek Gabrielky Smetanové je z roku 1946. V roce 1852 a poté
v roce 1854 zde pobýval Bedřich Smetana, který sem jezdil ke své sestře
a švagrovi Matějkovým. Spřátelil se zde s varhaníkem a správcem místní školy
Josefem Barbířem, navštívil svého bratra Antonína, sládka v Hranicích. V červenci roku 1854 mu zde zemřela na tuberkulózu dvouletá dcera Gabriela.
1
50
7
2a
2b
2c
3.Socha sv. Jana Nepomuckého je barokním dílem z roku 1788. V roce
2012 opravil sochu restaurátor.
4.Dřevěný kříž z roku 1879 má na plechu malovanou siluetu Krista. Restaurace proběhla roku 2009.
5.Kamenný kříž nechali roku 1896 na novém hřbitově postavit manželé
Josef a Marie Šlosarovi.
6.Kamenný kříž věnovali roku 1889 obci manželé Jan a Anna Schulzovi,
tehdejší mlynáři v Týně.
Další významné body
7.Dům č. p. 166 s pamětní deskou, která upomíná na pobyt Bedřicha Smetany.
8. Budova obecního úřadu (druhá školní budova z roku 1875).
9. Pomník obětem I. světové války z roku 1925 stojí na návsi.
10. Sokolovna z roku 1932
11. Budova školy z roku 1938
e-mail: [email protected]
12. Cyklostezka Bečva
www.tynnb.cz
3
5
6
51
52
53
Veselíčko
Veselíčko
Veselíčko leží na úpatí Oderských hor, sedm kilometrů na západ
od Lipníka nad Bečvou. Krajině dominuje Zámecký kopec s nadmořskou výškou 358 metrů a zámek, v jehož budově sídlí dětský domov
se školou. Veselíčko je samostatnou obcí, její součástí je i místní část
Tupec. V obci je mateřská škola a řada aktivních spolků: hasiči, sokoli, myslivci, občanské sdružení Záhoří, zahrádkáři či klub důchodců,
klub pro děti a rodiče a Ranč Mustang Veselíčko.
Počátky existence vesnice spadají do období mladší doby kamenné. První písemná zmínka pochází z roku 1275. Od roku 1573 bylo Veselíčko majetkem šlechtického rodu Podstatských z Prusinovic, později Podstatských-Liechtensteinů.
Památky
1.Obecní úřad a pomník obětem světových válek – Budova obecního
úřadu sloužila do roku 1983 jako škola. Před ní stojí pomník z roku 1964
na památku občanů, kteří padli za první i druhé světové války. V rohu Kubanovy zahrady stojí dřevěný kříž s ukřižovaným Ježíšem.
2.Zámecký park – Park zřejmě vznikl teprve po vybudování zámku.
Hlavní zásluhu na vytváření francouzské zahrady od roku 1777 měl podle historiků Alois Arnošt, anglická zahrada se datuje až v roce 1830 za
Leopolda II. Vrátit čtyřhektarový zámecký park a zahradu do podoby
okolo roku 1930, kdy byl prakticky v zásadních rysech ukončen jejich
vývoj, bylo hlavním cílem rekonstrukce, která se uskutečnila v letech
2010 – 2011.
3.Zámek s kaplí sv. Františka Paluánského – Zámek, jemuž dal v roce
1769 pozdně barokní podobu fulnecký stavitel Thalherr, byl majetkem rodu
Podstatských-Liechtensteinů. Dvoupatrová budova je obdélníkového půdorysu, náležel k ní bývalý hospodářský dvůr s chlévem, stodolou a obytnými
přízemními domky. V současnosti zde sídlí dětský domov se školou, zámek
1
54
2
3
15
prošel v roce 2011 rekonstrukcí. V kapli sv. Františka Paduánského jsou
vzácné fresky, které však chátrají.
4.Socha sv. Josefa z roku 1783 stojí v zahrádce mezi domem č. 7 a bývalou
hospodářskou budovou zámku. Svatý Josef je patronem bratrstev a řeholních společností pojmenovaných po něm; karmelitánů; manželů a křesťanských rodin... řemeslníků, tesařů a mnoha dalších.
5.Socha sv. Aloise se nachází u zámku hned za bránou. Socha je poškozená, má uražené jedno rameno kříže. Sv. Alois je patronem mládeže a studentstva. Jeho atributy jsou lilie, kříž, lebka a růženec. Sochu vytvořil roku
1780 Karel Kafka z Přerova.
6.Socha sv. Floriána z roku 1760 a památná lípa se nachází před domem č. 7. Socha pochází od sochaře Jana Michaela Scherhaufa. Dvakrát se
již opravovala. Poprvé v roce 1909 a podruhé roku 1975. Svatý Florián je
považován za patrona profesí, které souvisejí s ohněm.
7.Socha sv. Felixe stojí na odbočce směrem na Svrčov u kamenolomu na
pokraji dubového lesa.
8.Socha sv. Antonína Paduánského stojí v prostoru u Lukavce za topoly
ve směru na Svrčov. Socha muže držícího dítko v náručí byla zhotovena
v roce 1943. Poté, co vandalové urazili soše Antonína hlavu, začali lidé říkat místu „u bezhlavého“. Později se hlava našla, v současnosti je socha
8
25
55
Veselíčko
Veselíčko
opravena a má opět svou původní podobu. Sv. Alois je například patronem
za znovunalezení ztracených věcí.
9.Hubertka. V lese při cestě od sv. Antoníčka k dřinové aleji stávala soška
sv. Huberta. Dnes zbyl jen dřevěný kůl a dřevěná bouda – chata sloužící
nájemcům honitby k odpočinku při lovu.
10.Kaplička Panny Marie Lurdské se nachází v lese za Lukavcem. Podle
pověsti ji nechal z vděčnosti postavit otec jedné z hraběcích dcer, kterou na
tomto místě přimáčkla kláda při kácení. Podle jiné verze se komtesa ukryla
při mohutné bouři za vzrostlou jedlí.
11. Památník napoleonských válek u vojenského pohřebiště.
Nad vesnicí v lese u vojenského hřbitova stojí žulový pomník z roku 1905,
postavený ke 100. výročí od napoleonských válek, kdy zámek Podstatských
sloužil jako lazaret. Na něm vzadu stojí: „Chrabrým vojínům rakouským a ruským ve zdejším zámku za válečných 1805, 1809 a 1812 zesnulým, poslední
tuto odpočinek dopřán“. Vpředu se píše, že pomník byl „zbudován spolkem
vojenských vysloužilců okolí Prosenického přispěním vysokoblahorozeného
hraběte Podstatského-Lichtensteina císaře ruského ministerstva války, okolních obcí a spolků a korporací i dobrodinců“.
12.Kaplička Panny Marie na Zámeckém vrchu se nachází u bývalého školního hřiště. Uvnitř je obraz Božského srdce, a srdce Panny Marie i několik
sošek svatých. Dodnes se zde v květnu konají „májové“ pobožnosti.
13.Zvonička u hasičské zbojnice, kamenný kříž. Zvonička je „ukryta“ na vyvýšeném místě za požární zbrojnicí. V roce 1970 ji hasiči opravili, z původní
stavby zůstal jen dřevený nosník zvonku, tradiční provoz nahradili elektrickým pohonem. Zvon zhotovila roku 1876 brněnská firma Webr, na jeho reliéfu stojí: sv. Jene a Maria orodujte za nás! Zvon se podařilo za druhé světové
války ukrýt a zachránit. Poblíž zvoničky před Pospíšilovým stojí kamenný kříž,
jenž nechala postavit v roce 1872 obec. V roce 2012 obec kříž zrenovovala.
15.Kaple sv. Františka Serafinského v Tupci a usedlost č. p. 28. Kaple
stojí uprostřed návsi, má pěkně upravený interiér a v době mariánských
svátků v květnu se zde konají pobožnosti. Před kaplí stojí kamenný kříž,
jenž pořídila obec Tupecká v roce 1860.
16.Socha Panny Marie Svatohostýnské se nachází za zahradou Kramplových nedaleko sadu. Pořídili ji František a Cecílie Kramplovi v roce 1897.
18.Místní hřbitov s kamenným křížem. Kříž stojí uprostřed hřbitova, v roce
1891 jej nechali postavit manželé Kubanovi. Původně stával před domem
96 ve skale, odkud byl na dnešní místo převezen.
19.Socha Panny Marie Bolestné se nachází v kopci ve směru z Veselí před
Pospíšilovým. V roce 1900 ji nechali postavit manželé Kramplovi. V době
mariánských svátků v květnu se zde schází starší ženy ke společné modlitbě.
22.Kaple sv. Jana na Vicinově z roku 1707 je pravděpodobně nestarší ze
tří kaplí ve Veselíčku. Je v ní umístěna socha sv. Jana Nepomuckého a také
se zde konávaly v květnu bohoslužby.
6
56
10
11
Další významné body
14. Mateřská škola oslavila v roce 2012 65 let od svého založení.
17. Ranč Mustang Veselíčko
20. Kamenolom / Archeologické centrum
21. Vlčince – historie naleziště z pravěké doby mamutů
23. Tři rybníky (evropsky významná přírodní lokalita)
24. Švýcarský domek
[email protected]
25. Přehradu Lukavec postavila obec v roce 1997 www.obec-veselicko.cz
12
13
22
57
Moravská brána
Regionální produkty
Sdružení cestovního ruchu Moravská brána
Značka HANÁ – regionální produkt®
Volné sdružení Moravská brána tvoří subjekty, které působí v oblasti cestovního ruchu. Vzniklo na základě myšlenky o rozdělení turistické oblasti Střední Morava na menší atraktivnější celky. Území mezi Hranicemi, Lipníkem nad Bečvou
a Přerovem je oblastí s vysokým potenciálem cestovního ruchu, proto se spolupráce těchto subjektů v oblasti logicky nabízí.
Výrobky a produkty pocházející z oblasti Haná se mohou ucházet o značku HANÁ regionální produkt®. Tato
značka garantuje zejména místní původ výrobku, ale také
jeho kvalitu a šetrnost k životnímu prostředí. To vše ocení
jak turisté, kteří si chtějí pořídit pravý a kvalitní suvenýr z Hané, tak
místní obyvatelé, kteří chtějí nákupem podpořit „svého” místního výrobce.
Místním živnostníkům, zemědělcům, malým a středním firmám proto značka
přináší především konkurenční výhodu a zvýšení odbytu, ale také propagaci a reklamu pro jejich produkty a sounáležitost s regionem a vzájemnou spolupráci.
Propagace značky a značených výrobků probíhá jednak formou reklamních
tiskovin (katalog výrobků, plakáty, letáky apod.) a prostřednictvím médií (webové stránky včetně e-shopu, rádia, televize), jednak na společných akcích a prezentacích výrobců. A protože je značení výrobků v jistém smyslu turistickým
produktem, mohou se výrobci účastnit také různých veletrhů cestovního ruchu,
jako např. Regiontour v Brně nebo mezinárodní Holiday World v Praze.
Značku uděluje občanské sdružení MAS Moravská cesta třem typům výrobků a produktů:
– Řemeslné výrobky, stavby a umělecká díla: např. výrobky ze dřeva, slaměné
ozdoby, krajky, šperky, keramika, sklo, papírové obaly, upomínkové předměty, nábytek a další
– Potraviny a zemědělské produkty: např. mléko, sýry, maso, vejce, pečivo,
obiloviny, ovoce, zelenina, víno, nápoje (šťávy a mošty), med a další
– Přírodní produkty: např. lesní plody, léčvé byliny, čaje, extrakty z rostlin pro
kosmetické účly, minerání voda a další
Kontakt: Julie Zendulková
(tel.: 724 111 510, e-mail: [email protected]).
www.regionalni-znacky.cz/hana/
Nevšední zážitky na zemi i v podzemí, pěšky i na kole
•
•
•
•
•
Cíl spolupráce:
Prodloužení pobytu turistů v regionu
Výměna informací (propojenost mezi zúčastněnými subjekty)
Vzájemné předávání materiálů
Rozvoj turismu v regionu
Jednotná komunikace, tvorba a propagace značky „Moravská brána“
•
•
•
•
•
•
•
•
Partneři volného sdružení Moravská brána:
Statutární město Přerov, www.prerov.eu
– Městské informační centrum Přerov
Město Hranice, www.mesto-hranice.cz
– Městské informační centrum Hranice
Město Lipník nad Bečvou, www.mesto-lipnik.cz
– Turistické informační centrum Lipník nad Bečvou
Hrad Helfštýn, www.helfstyn.cz
Zbrašovské aragonitové jeskyně, www.jeskynecr.cz
Lázně Teplice nad Bečvou, www.ltnb.cz
Muzeum Komenského v Přerově, www.prerovmuzeum.cz
Hranická rozvojová agentura, www.hranicko.eu, www.regionhranicko.cz
Ať už si k návštěvě cyklostezky Bečva vyberete kteroukoli roční dobu, můžete
se těšit na příjemný zážitek. Od pramenů Rožnovské a Vsetínské Bečvy až po
soutok s Moravou máte na 160 km možnost poznávat pamětihodnosti, přírodní
krásy, lidové tradice i místní speciality Valašska, Moravské brány a Hané. Bezpečné a komfortní stezky sledující tok Bečvy, jsou jako stvořené pro cyklisty a in-line
bruslaře každého věku, ale využít je mohou i vozíčkáři, turisté a běžkaři.
www.cyklostezkabecva.com
58
MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®
Část regionu je zapojena do regionální značky Moravská brána. Koordinátorem je Hranická rozvojová agentura
(HRA).
www.regionalni-znacky.cz/moravska-brana
59
Vydal:
Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Lipensko
Náměstí T. G. Masaryka 89
Lipník nad Bečvou 751 31
IČ: 70956464
www.mikroregion-lipensko.cz
[email protected]
Kontakt:
Tomáš Šulák, předseda DSO MRL
[email protected]
Tel. 775 949 142
Zpracovala:
Středomoravská agentura rozvoje venkova, o.p.s.
Kostelec u Holešova 58, 768 43
www.smarv.cz
[email protected]
Grafická úprava a tisk: Ondřej Havlík (774 724 774)
Mapy: Jaroslav Burian ([email protected])
Publikace vznikla díky projektu
„Známe své památky a tradice?
Průvodce regionem Lipenska“,
který získal podporu
z Programu obnovy a rozvoje venkova
Ministerstva pro místní rozvoj ČR 2012
60
Download

Známe své památky a tradice?