ZADAVATEL:
Město Lipník nad Bečvou
náměstí T.G.Masaryka 89/11
Lipník nad Bečvou
ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU
ZPRACOVATEL:
Ekotoxa s.r.o.
Fišova 403/7
Brno, Černá Pole
OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ LIPNÍK NAD BEČVOU
3. AKTUALIZACE 2014
VÝKRES PROBLÉMŮ
LEGENDA
1 : 20 000
0
500
1 000
1 500
2 000 m
tisk: září 2014
2 Přírodní hodnoty a jejich ochrana
10 Záplavová území a protipovodňová opatření
Natura 2000
Záplavová území
STAV
NÁVRH
Natura 2000 - ptačí oblast
STAV
NÁVRH
záplavové území stanovené (Q100)
Natura 2000 - evropsky významná lokalita
Zvláště chráněná území
přírodní rezervace (PR)
přírodní památka (PP)
STAV
PUPFL
regionální biocentrum
NÁVRH
STAV
NÁVRH
STAV
Zvláštní zásahy do zemské kůry
STAV
území ekologických rizik
Hranice vymezení území
Ochrana vodních toků
vodní tok
Ochrana vodních zdrojů, přírodních léčivých
zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod
zranitelná oblast
Kladníky
Radotín
Soběchleby
Dolní Nětčice
Horní Nětčice
IDENTIFIKACE STŘETŮ A PROBLÉMŮ V ÚZEMÍ
trasa kanálu D-O-L (předpokládaný střet : územní systém
ekologické stability)
nesoulad osy a koridoru VRT
D.x
hranice území ve správě ORP
B.x – K ES : Území nadprůměrně využívané, přírodní struktury zřetelně narušené,
ekologické funkce
Kód
B.1
B.2
B.3
Obec
KES
Lhota, Kladníky, Radotín, Soběchleby, Símře, Dolní Nětčice, Horní Nětčice 0,1 < KES ≤ 0,3
Jezernice, Přední Familie, Zadní Familie
0,1 < KES ≤ 0,3
Osek nad Bečvou
0,1 < KES ≤ 0,3
hranice obce
ROZVOJOVÉ OBLASTI A ROZVOJOVÉ OSY
1
rozvojová osa nadregionálního významu (OS10, OS11)
rozvojová oblast nadregionálního významu (RO3)
16 Vyhodnocení vlivu na půdní fond
STAV
NÁVRH
STANOVENÍ ZÁSAD PRO OCHRANU A EXPLOATACI
LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN (ZÚR OLK)
Klasifikace půdního fondu
BPEJ, třída ochrany 1
Urbanistická analýza a koncepce - krajinářské hodnoty
NÁVRH
Lhota
zástavba v záplavové území Q100
trasa kanálu D-O-L (předpokládaný střet : zastavitelné území)
STAV
silnice II. třídy
9 Ochrana vodních zdrojů a toků
Týn nad Bečvou
Símře
trasa kanálu D-O-L (předpokládaný střet : zastavěné území)
15 Vymezení území
17 Ostatní jevy - problémové jevy a urbanistická koncepce
silnice III. třídy
Zadní Familie
Pod Hůrkou
Hlinsko
NÁVRH
územní rezervy
skládka
silnice I. třídy - rychlostní
silnice I. třídy
STAV
NÁVRH
BPEJ, třída ochrany 2
dálnice
Závodí
Nové Dvory nad Bečvou
STŘETY A ZÁVADY ZE ZÚR OLK
hranice zastavitelné plochy
ochranné pásmo zařízení letecké dopravy
Silniční doprava
STAV
Přední Familie
Lipník nad Bečvou
OHROŽENÍ V ÚZEMÍ
zdroj znečištění vod
NÁVRH
civilní letiště
Trnávka
zastavitelné plochy vs. záplavové území Q100
hranice zastavěného území
Letecká doprava - zařízení pro leteckou dopravu
Jezernice
Osek nad Bečvou
vedení elektrické sítě ZVN vs. NATURA evl
C.20
Loučka
Dolní Újezd
Vicínov Veselíčko
křížení silnic I. a II. třídy s trasami ÚSES
hranice katastru
železniční trať celostátní
Bohuslávky
Skoky
NÁVRH
C.x
zdroj znečištění ovzduší
6 Doprava
Drážní doprava
STAV
Podhoří
skládka
poddolované území
STAV
ÚZEMNÍ STŘETY
Znečištění prostředí
NÁVRH
sesuvné území
Zavadilka
Staměřice Mokř
Pančava
NÁVRH
4 Ochrana území se zvláštními podmínkami
sesuvné území
nízký koeficient ekologické stability
14 Hygiena prostředí, ochrana území
staré důlní dílo
Nepříznivé inženýrsko-geologické poměry
B.x
Vrchní Pila
vodní nádrž
Využití nerostných surovin
STAV
průtah komunikace I. třídy zastavěným územím obcí
plocha lesa hospodářského
nadregionální biokoridor
STAV
A.1
plocha lesa zvláštního určení
Vodní hospodářství
3 Ochrana a využívání nerostných surovin
plocha přestavby
Stání
13 Ochrana technické infrastruktury
nadregionální biocentrum
NÁVRH
NÁVRH
místní (lokální) biocentrum
regionální biokoridor
STAV
11 Lesní a půdní fond
Územní systém ekologické stability
místní (lokální) biokoridor
MAPOVÝ LIST 16 x 20 KM
URBANISTICKÉ, DOPRAVNÍ A HYGIENICKÉ ZÁVADY
STAV
prognózní zdroj surovin - objekt lze využít částečně nebo podmínečně
po splnění vybraných technických a environmentálních podmínek
prognózní zdroj surovin - objekt nelze využít komplexně (je dotčen limity
ochrany přírody), v současné době převažují zákonné zájmy o ochraně
dílčích složek ŽP nad zájmy využití ložiska
NÁVRH
místa se shodným krajinným typem ZÚR
Urbanistická analýza a koncepce - urbanistické hodnoty
devastované území (brownfields)
Poznámky k legendě:
1
všechny obce ORP Lipník tvoří specifickou oblast s nevyváženým udržitelným rozvojem
C.x – Křížení silnic I. a II. třídy s trasami ÚSES
Kód
C.1
C.2
C.3
C.4
C.5
C.6
C.7
C.8
C.9
C.10
C.11
C.12
C.13
C.14
C.15
C.16
C.17
C.18
C.19
Obec
Hlinsko, Týn nad Bečvou
Lipník nad Bečvou
Radotín
Osek nad Bečvou
Lhota
Lipník nad Bečvou
Lipník nad Bečvou
Lipník nad Bečvou
Osek nad Bečvou
Lipník nad Bečvou
Lipník nad Bečvou
Jezernice
Dolní Újezd
Dolní Újezd
Lhota
Lipník nad Bečvou, Bohuslávky
Dolní Újezd, Bohuslávky
Dolní Újezd
Dolní Újezd
Číslo
Typ
Kat. ÚSES Stav ÚSES
komunikace komunikace
437
2 NBK
návrh
434
2 LBK
návrh
437
2 LBK
návrh
47
1 LBK
návrh
437
2 LBK
návrh
437
2 NBK, RBC
návrh
47
1 LBK
návrh
35
1 LBK
návrh
47
1 LBK
návrh
437
2 LBK
návrh
437
2 LBK
návrh
47
1 LBK
návrh
35
1R LBK
návrh
437
2 LBK
návrh
437
2 LBK
návrh
35
1R LBK
návrh
35
1R LBK
návrh
35
1R RBK
návrh
437
2 RBK, LBK
návrh
Download

VÝKRES PROBLÉMŮ LEGENDA - Město Lipník nad Bečvou