Obsah
ZPRAVODAJ
Klub chovatelů německých
krátkosrstých ohařů Praha
Vydavatel: Klub chovatelů německých
krátkosrstých ohařů Praha, Jungmannova 25, 115 25 Praha 1, IČO: 493 69 954.
Vychází 2x ročně (červen, prosinec),
číslo 2/2010 vyšlo 15. 12. 2010.
Redaktor:
Ing. Ondřej Kozub
(tel.: 608 831 864).
Tisk: Tiskárna Jan Průša, Klučov
Registrace MK: MK ČR E 15948.
Články k uveřejnění zasílejte elektronickou
poštou nebo na disketách. Redakce si vyhrazuje právo redakčních úprav jednotlivých příspěvků a možnost jejich případného zkrácení.
Přetisk je povolen se souhlasem redakce
a autorů příspěvků.
Adresář výboru klubu:
Předseda: Novák Josef, Křičkova 1368,
280 02 Kolín V, tel.: 607 814 014,
email: josefnovak.kolin@seznam.cz
Místopředseda: Bébar Ivo, Křehlíkova 2,
627 00 Brno - Slatina, tel.: 776 654 248
Hlavní poradce chovu: MVDr. Šrámek
Čestmír, CSc., Údolní 1, 69172 Klobouky u Brna, tel.: 519 419 824, 777 944 933,
email: cestmir.sramek@seznam.cz
Jednatel: Stierand Josef, Kramolna 131,
547 01 Náchod, tel.: 602 173 198,
email: jirilelek@tiscali.cz
Ekonom: Koblasa Josef, Maršov 11,
391 75 Malšice, tel.: 381 277 315,
732 175 483, 381 478 115
Matrikář: Mastný Karel, Na Čachně 816,
332 02 Starý Plzenec, tel.: 721 042 510
Redaktor: Ing. Kozub Ondřej,
Drtinova 575, 583 01 Chotěboř,
tel.: 608 831 864
email: ondrej.kozub@seznam.cz
Výcvikář: Musil Josef, Lipnická 1221,
396 01 Humpolec, tel.: 721 375 083
Člen výboru: Volný Petr,
Fryčovice 583, 739 45, tel.: 605 202 451
email: rtepynlov@seznam.cz
Předseda dozorčí rady: Nehyba Oldřich,
Kelč - Lhota 51, 756 43 Kelč,
tel.: 725 466 474
email: nehybaoldrich@seznam.cz
Předseda kárné komise: Žižka Antonín,
Kamýk 46, 412 01 Litoměřice,
tel.: 777 626 250, email: a.zizka@email.cz
Foto na titulní straně: Vítězové soutěží MFV a MJS
2010.
Obsah ................................................................................................ 1
Slovo pro... ........................................................................................ 1
72. ročník Memoriálu Karla Podhajského .................................... 2
72. ročník Memoriálu Karla Podhajského .................................... 3
36. ročník Memoriálu Richarda Knolla ........................................ 4
36. ročník Memoriálu Richarda Knolla ........................................ 5
63. ročník Memoriálu Františka Vojtěcha .................................... 6
63. ročník Memoriálu Františka Vojtěcha .................................... 7
24. ročník Memoriálu Jindřicha Steinitze..................................... 8
24. ročník Memoriálu Jindřicha Steinitze..................................... 9
17. ročník Moravskoslezského poháru ...................................... 10
39. ročník zkoušek Dr. Kleemanna ............................................. 10
17. ročník Moravskosezského poháru ........................................ 11
Ohař roku 2009 .............................................................................. 12
Dědičnost nežádoucích vad ......................................................... 13
Seznam chovných psů ................................................................... 14
Přehled výsledků loveckých zkoušek po chovných psech ........ 18
Plán výstav na rok 2011 ............................................................... 19
Klubová výstava psů Náměšť na Hané ........................................ 20
Mezinárodní výstava psů Brno .................................................... 22
Národní výstava psů Klatovy ....................................................... 23
Mezinárodní výstava psů Brno .................................................... 24
Česká národní výstava psů Mladá Boleslav................................ 24
Mezinárodní výstava psů Mladá Boleslav .................................. 25
19. Moravskoslezská národní výstava psů Brno ....................... 26
Oblastní výstava psů Prahah Džbán .......................................... 26
Mezinárodní výstava psů České Budějovice ............................. 27
Pozvánky na členské schůze ......................................................... 28
Pozvánka na výstavy 2011 ............................................................ 30
Společenská rubrika ...................................................................... 30
Členské příspěvky .......................................................................... 31
Adresy předsedů poboček ............................................................ 31
Adresy poradců chovu .................................................................. 31
Klubové kynologické akce v roce 2011 ....................................... 32
Společenská rubrika ...................................................................... 32
Členská přihláška ........................................................................... 32
Noví členové KCHNKO ................................................................ 32
Slovo pro...
Vážení členové KCHNKO,
končí nejen rok 2010, ale i celé volební období. Při
ohlédnutí zpět vidíme úspěšné sezóny jak chovatelů, dresérů, tak i pořadatelů našich tradičních memoriálů. Naši
psi nás výborně reprezentovali i na mezinárodních soutěžích MKP, Dunajském poháru a porovnávací soutěži Rakousko - Česká republika. Výborné výkony střídaly
i horší. Mrzí mě velký počet vypadlých psů jak v kvalifikaci na MRK, tak na samotných memoriálech. Naší prioritou zůstává všestranný ohař, který se svým
výkonem nejvíc přibližuje potřebám v myslivecké praxi. Musíme ale respektovat i světový trend trialů. Sice nelovíme křepelky, orebice ani koroptve individuálně, ale proč by „sportovní“ kynologie nemohla stát vedle té naší. Je na nás
chovatelích, pro který směr se rozhodneme. Vždyť i tolik přirovnávání koně
mají dostihy rovinové, překážkové a krosové. Vždy jde ale o kvalitu. Staré rčení zní „přes výkon ke kráse“. Snažme se, abychom to nedělali obráceně. Velký
počet zadaných titulů, ale ne za stejných podmínek (CAC na klubové výstavě
s účastí 90 psů nebo na jiných za účasti 20 psů, CACT na MRK nebo PZ) nevypovídá o skutečné kvalitě psa. Škoda, že chovatelé, ale i členové klubu se tak
málo zúčastňují našich klubových memoriálů, kde převážně běží čekatelé chovu a chovní jedinci.
Závěrem chci poděkovat vám všem na pobočkách, kteří jste všechny naše
memoriály připravovali na špičkové úrovni, ale i OMS a MS za propůjčení honiteb a pořadatelskou činnost. Všech si vás ohromně vážíme. Přeji vám hodně
zdraví a volného času pro chov a výcvik NKO.
Josef Musil
výcvikář
1 • Zpravodaj 2/2010
72. ročník Memoriálu
Karla Podhajského
2. až 3. října 2010, Židlochovice
rozhodčí měli možnost
posoudit v plném rozsahu vlohové i výcvikové
vlastnosti psů.
S odstupem několika let se tato vrcholná kynologická akce konala na
Jižní Moravě. Zajištěním byl pověřen
OMS Břeclav, avšak veškerou organizační práci prováděly Lesy České republiky s. p., Lesní závod Židlochovice
v čele s ředitelem Ing. Tomášem Blahou
a kolektivem jeho spolupracovníků.
Z toho vyplývá, že slavnostní zahájení
bylo provedeno v prostorách zámku Židlochovice za účasti čestného předsednictva, velmi početné korony, za doprovodu
trubačské skupiny Sekáči. Po tomto nezbytném ceremoniálu, který moderoval
ředitel Ing. Blaha přistoupil vrchní rozhodčí Miroslav Matějka k představení
jednotlivých soutěžících. Dále představil
rozhodčí, které delegovala Kynologická
komise ČMMJ.
Polní práce probíhaly v přehledné honitbě LZ Židlochovice poblíž Rumunské bažantnice. Všichni
soutěžící
měli zajištěnu práci
svých svěřenců
ve velmi dobře zazvěřené honitbě, takže
Vodní práce se uskutečnily v honitbě MS
Těšany na velké vodní
nádrži s rozsáhlým porostem rákosí, kde bohužel jen dva psi dosáhli na
plný počet bodů. Je pravdou, že druhý den byl v
této části poměrně silný vítr, který ovlivňoval disciplínu ,, Ochota k práci
na hluboké vodě‘‘. Rozhodčí byli nároční
u všech vodních disciplin, ale uvědomme
si, že se jednalo o vrcholnou kynologickou akci, před níž museli účastníci z ČR
projít VZ, kvalifikací a MRK.
Lesní práce probíhaly již tradičně
v polesí Diváky, kde byly jednotlivé disciplíny vzorně připraveny. Zkušební terén byl náročný a již při ,, Přinášení lišky
přes překážku‘‘ předváděli psi velmi dobré výkony. Rovněž u dalších disciplín se
projevila dobrá výcviková připravenost.
Ze závěrečného vyhlášení výsledků vyplynulo, že z celkového počtu 20 soutěžících jich 7 neuspělo. Z toho ze 7 KO 3,
ze 4 ČF 2, ze 2 DrO 1 a dále neuspěl
1 DO.
Závěrem bych chtěl poděkovat kolektivu pracovníků LZ Židlochovice za velmi
dobré organizační zajištění a hladký průběh této náročné vrcholné kynologické
akce.
Ivo Bébar
Sbor rozhodčích MKP
vrchní rozhodčí: Miroslav Matějka
velké pole: Konečný Pavel, Loskot
Miloš, MVDr. Šrámek Čestmír CSc.,
Mgr. Nowicki Ryszard (Polsko)
malé pole: Šebesta Karel, Knitl
Lubomír
vodní práce: Tomaštík Vlastimil,
Kaplan František, Burian Zdeněk (SRN),
MUDr. Drabletz Andrej (Polsko)
práce na barvě: Benda René, Mgr. Tupec Pavel, Malý Jaroslav, Zavřel Josef,
Karaszewski Jerzi (Polsko)
vlečky: Škrba Vojtěch, Kaplan Pavel
drobné disciplíny: Vyskočil Pavel,
Šmikmátor Jan
Vítězem MKP se po dlouhých letech stal
MOK Arany z Tišnovských revírů I.c.
492 b. CACT, nejlepší pole – vedoucí
Ing. Indra Jiří. Český fousek Vax z Těšínovských buků obsadil 2. místo v I. c. 478 b.
CACT, nejlepší les – vedoucí Maša Jaroslav.
KO Olli vom Delme Horst, vedoucí Koldinský Václav získal 3. místo v I. c. a titul
CACT. Vedoucímu byl předán pohár za
nejlépe umístěného psa člena KCHNKO
Praha. Na 4. místě skončila polská účastnice Urszula Lichniak s KO Heder Moon
Eyes, který získal v I. c. 456 b. a titul res.
CACT. Za nejlepší práci na barvě byl vyhodnocen KO Jago od Blatského potoka
III. c. 470 b. vedoucí Dvořák Václav, rověž
člen KCHNKO Praha. Pes KO Malomkozi
Soma polského vůdce Marka Pádélko
předvedl nejlepší práci na vodě
a skončil ve III. c. se 440 b.
Olli vom Delme Horst, 3. místo, CACT,
vedoucí Koldinský Václav
Jago od Blatského potoka, III. c. 470 b.,
vedoucí Dvořák Václav
◀
◀
Zpravodaj 2/2010 • 2
Mám zato, že pro mnohé účastníky byl
letošní Memoriál poznamenán určitým
zklamáním, což by však nemělo mít vliv
na další úspěšný vývoj lovecké kynologie.
Doufám, že letošní krizové stavy drobné
zvěře v polních honitbách nebudou mít
za následek pokles zájmu o chov a výcvik
loveckých psů a přál bych si, aby se lovecké kynologii začala věnovat mladá generace myslivců, tak aby byla zachována
dobrá úroveň kynologické tradice v ČR.
3 • Zpravodaj 2/2010
2. - 3.10.2010
Jiroušek Jií
Ing. Michl Jií
Olli vom Delme Horst
Heder Moon Eyes
Aran z Lovických taras
Astor od Chvalovického
rybníka
Ali z Lužianských záhrad
Jago od Blatského potoka
Wanda z Mešinské hájovny Duda Radim
Cifra z Hodského hája
Malomkozi Soma
Cila z Fanali
Dora od Blavy
Julo Koenice
Lord z Msta Budjovic
Lisa od Jemiluk
Erny ze Zlatého Kouta
Quaestor II vom Wildbaren Banas Otto
Ajka Soókyho dvor
Fexa z Fanali
10
7
17
1
6
14
18
11
19
13
4
16
15
20
12
5
9
8
Oškera Peter
Juhás Luboš
Hejna Václav
Voíšek Jaroslav
Ing. Prázný Petr
Banás Ladislav
Kulifaj Anton
Ing. Rušák Imrich
Pudelko Marek
Honišek Radovan
Dvoák Václav
Barantal Martin
Lichniak Urszula
Koldinský Václav
Maša Jaroslav
Vax z Tšínovských buk
3
Vdce
Arany z Tišnovských revír Ing. Indra Jií
Jméno psa
2
íslo
losu
plemeno
KO
CF
NDO
DO
CF
KO
KO
KO
KO
KO
NDO
POI
KO
NDO
KO
CF
KO
KO
CF
MOK
3
3
4
4
V
V
V
O
1 2 4
3 4 4
3 3 4
4 2 4
3 3 4
4 3 4
4 3 4
4 4 4
4 4 4
4 4 4
4 4 4
4 4 4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
pinášení vleené per. na dálku
poslušnost
0
3
1
4
2
40
20
40
40
1
3
4
1
3
3
2
2
3
3
4
3
V
4
4
4
4 3 180
4 4 189
3 3 211
4 4 206
4 4 221
4 4 233
4 4 204
4 3 207
4 4 236
3 4 226
4 4 236
4 4 231
4
3
4
CELKEM V POLI
4 4 236
ochota k práci v hluboké vod
V
O
V
V
0
3
2
4
3
4
4
3
3
4
4
4
4
4 4 4
klid ped zví pernatou
4
3
3
4
3
4
4
3
3
4
4
4
4
nos
4
chování po výstelu
V
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
postupování
4
klid ped zví srstnatou
4
2 4 4
3 4 4
4 4 4
vystavování
4
dohl.stel. a poh. Per. a srst.
H
4
4 4 4
2
V
3 4 4
4 4 4
3 4 4
4 4 4
HO 4
4
V
4 4 4
3 4 4
3
V
4 4 4
2
4
V
4 4 4
V
4
práce na barv jako
O
hledání systém a styl
4 4 4
hledání rychlost
3
4
hledání vytrvalost
V
spolený hon
O
pinášení kachny z hl. vody
2
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
3
4
3
4
4
3
4
nahánní a dochledávka kachny v rákosí
1
2
0
0
2
2
3
4
4
1
1
2
3
2
2
2
3
4
dohledávka kachny v rákosí
0
0
0
0
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
CELKEM VE VOD
21
38
0
28
20
42
50
63
72
60
49
53
50
59
54
58
62
59
72
pinášení lišky pes pekážku
4
4
4
4
4
4
2
4
4
2
3
4
4
4
4
4
4
šoulaka s odložením
4
4
4
4
4
3
1
4
4
4
4
3
4
3
4
4
3
vodi
4
4
4
2
2
4
4
4
4
4
4
4
3
vyhledávání zve v houštinách
3
4
4
4
hlasi
PRÁCE V LESE
Barva
oznamova v. hlasitého
PRÁCE VE VOD
CELKEM V LESE
chování na stanovišti
vodní na emeni
dohledávka pohozené lišky
pinášení vleené lišky v lese
pinášení vleeného a zajíce v lese
4 4 4 4 4 4 4 136
4 4 3 4 4 4 4 133
4 4 4 4 4 4 4 136
4 4 4 4 4 4 4 124
4 4 4 4 4 4 4 133
4 4 4 4 4 4 4 120
3 4 3 4 4 2 4 109
4 4 4 4 4 4 4 136
4 4 4 4 4 4 4 136
4 4 4 4 4 4 4 136
4 3 4 4 4 4 4 130
4 4 4 4 4 4 4 132
4 4 4 4 4 4 4 136
3 4 4 4 4 4 4 128
4 4 4 4 4 4 4 130
4 4 4 4 4 4 4 140
4 4 4 4 4 4 4 136
PINÁŠENÍ
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
pinášení pernaté zve
PRÁCE V POLI
slídní
Memoriál Karla Podhajského
4
4
4
3
3
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
pinášení lišky
Pehled výsledk Memoriál Karla Podhajského 2. - 3.10.2010
pinášení srstnaté zve
- výsledková tabulka
44
48
48
44
44
48
48
48
48
44
48
48
48
PINÁŠENÍ CELKEM
72. ročník Memoriálu Karla Podhajského
CELKOVÉ BODY
21
38
40
156
161
196
206
407
420
440
446
450
470
432
446
474
456
476
478
492
CELKOVÉ POADÍ
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
VÝSLEDNÁ CENA
N
N
N
N
N
N
N
III.
III.
III.
III.
III.
III.
II.
II.
II.
I.
I.
I.
I.
24.4.2008
17.11.2005
11.2.2007
14.4.2006
16.7.2005
21.6.2006
22.5.2007
28.11.2007
12.6.2006
14.9.2004
1.7.2007
26.5.2007
20.4.2006
18.4.2006
6.3.2005
28.5.2007
4.3.2007
6.7.2007
5.7.2007
1.1.2006
Vržen(a) dne
36. ročník Memoriálu
Richarda Knolla
4. - 5. září 2010, Plzeň
Letošní ročník MRK, druhé nejvýznamnější soutěže loveckých psů
v naší republice, zavítal opět po
třinácti letech na Jižní Plzeňsko.
Nelehkého úkolu pořadatele memoriálu se ujal Oblastní myslivecký spolek
Plzeň spolu s kynologickou komisí
OMS a mysliveckými sdruženími Buková, Dobřany, Kotovice
a Úherce – Zbůh.
livých plemen, zastoupení
bylo následující – 8 německých krátkosrstých ohařů,
4 čeští fousci, 2 pointři,
2 velcí munsterlandští ohaři a jednoho zástupce měli
maďarský ohař krátkosrstý,
německý ohař drátosrstý,
německý ohař dlouhosrstý
a výmarský ohař krátkosrstý.
Vrchní rozhodčí Martínek
představil sbor rozhodčích,
který posuzoval jednotlivé
disciplíny.
◀
K jednotlivým pracovištím je třeba dodat, že největší překážkou na letošním
memoriálu byla voda. Největší problém dělalo psům
těžké rákosí, hlavně při dohledávce kachny. Malé pole
bylo umístěno na rozsáhlé
roviny, což ocenili jak vůdci,
rozhodčí i korona. Prostory na kterých se prováděly
disciplíny velkého pole byly
dobře zazvěřeny. Lesní disciplíny byly situovány za obcí
Buková. Jednalo se o rovinaAsta z Keblouky, vedená Kratochvílem Václavem,
získala 466 b. v 1. ceně, titul CACT
tý les s dobrým přehledem.
Ohrádka byla po oba soutěžní dny hojně
Jednotlivá pracoviště byla rozmístěnavštěvována a použité lišky, patřily spíše
na po celém okrese, což kladlo nelehký
k drobnějším.
úkol zajištění přejezdů pro organizační
štáb. Cesty však byly dobře značeny, proCo se týká našeho chovatelského kluto neměli účastníci akce problém se do
bu měli jsme i na letošním MRK svoje
jednotlivých prostorů dostat. Jako místo
zástupce, nejen mezi vůdci, ale i v rozslavnostního zahájení MRK byl vybrán
hodcovském sboru. A nyní jak letošní
zámecký park v Merklíně. Ředitel me36. MRK dopadl. Z 20 přihlášených psů
moriálu Ing. Drexler Vladimír spolu
dokončilo soutěž 9 psů. KCHNKO Praha
s vrchním rozhodčím p. Martínkem
reprezentovalo 6 vůdců a úspěšně zaEduardem přivítali vzácné hosty, početkončili čtyři.
nou koronu a 20 ohařů, z kterých měl
vzejít pozdější Všestranný vítěz ČR 2010
Vítězem se stala fena pointra Wanda
a CACT, res. CACT. Co se týká jednotz Měšínské hájovny se ziskem 473 bodů
Zpravodaj 2/2010 • 4
v 1. ceně, získala titul „Všestranný vítěz
ČR 2010“ titul CACT a byla oceněna za
nejlepší vodní práci. Vůdcem této šampionky byl Duda Radim. Jako druhá
v pořadí skončila fena NKO Asta z Keblouky, vedená Kratochvílem Václavem,
získala 466 b. v 1. ceně, titul CACT. Vůdci feny byl mimo jiné předán pohár pro
nejlepšího NKO KCHNKO Praha na této
soutěži. V pořadí třetí byl opět zástupce našeho klubu p. Koldinský Václav se
psem Olli vom Delme Horst, který získal
459 bodů v 1. ceně, titul Res. CACT a byl
oceněn za nejlepší lesní práci. Český fousek Lisa od Jemiluk, vedená p. Voříškem
byla oceněna za nejlepší polní práci.
Na MRK byly zadány tři první ceny,
dvě druhé a čtyři třetí. šest psů bylo odvoláno a pět psů neuspělo.
Závěrem mně dovolte poděkovat OMS
Plzeň, kynologické komisi, mysliveckým
sdružením a všem lidem, kteří vynaložili
úsilí a věnovali svůj volný čas při organizaci 36. ročníku Memoriálu Richarda
Knolla. A našim zástupcům z KCHNKO
Praha přeji mnoho úspěchů na 72. ročníku Memoriálu Karla Podhajského 2010
v Židlochovicích.
Zpracoval Mastný Karel
s použitím podkladů OMS Plzeň
Sbor rozhodčích
Velké pole – MUDr. Novotný Vlastimil,
Ing . Formánek Jiří, Šafařík Miroslav
Malé pole – Uchytil Břetislav st.
a Musil Josef
Vodní práce – MVDr. Šimek František,
Růžička Miroslav a Štich Jiří
Barvy – Švec František, Žižka
Antonín, Kouba Jaroslav a Švábek Jan
Vlečky – Bejda Jaroslav, Rubeš Petr
Drobné disciplíny – Uchytil
Břetislav ml., Šefl Jaroslav, Semerád Josef
5 • Zpravodaj 2/2010
P
F
F
P
P
P
F
JAGO od Blatského potoka
VAX z T�šínovských buk�
ODIN z Knollovy školy
WANDA z Mešinské hájovny
UTHA vom Wulkaboden
PETRS od Krále z Brusnice
FLLO Plameni Pas
OMAR z Knollovy školy
2
3
4
5
6
7
8
9
10 LEONTÝNKA od Nezdického potoka
P
P
P
P
F
F
ERNY ze Zlatého kouta
JIM z Kroko�ínských les�
LORD z M�sta Bud�jovic
ARAN z Lov�ických taras�
ASTA z Keblouky
ARANY z Tišnovských revír�
16
17
18
19
20
P
KIRKI Ciperro
14
15
P
OLLI vom Delme Horst
P
13
12 ASTOR od Chvalovického rybníka
P
P
LISA od Jemiluk
1
NET WK-SB
F
P
Jméno psa/feny
�íslo losu
11
Pohlaví
V�dce
MOK Ing.Indra Ji�í
KO Kratochvíl Václav
CF Jiroušek Ji�í
KO Ing.Prázný Petr
VOK Valský Zden�k
DO Hejna Václav
VMO Ing.Fialová Lenka
KO Koldinský Václav
2. Hledání - systém a styl
3
2. Hledání - rychlost
4
2. Hledání - vytrvalost
4
3. Vystavování
4
4. Postupování
4
5. Nos
4
6. Klid p�ed zv��í pernatou
4
7. Klid p�ed zv��í srstnatou
4
8. Chování po výst�elu
4
9. Dohledávka st�. a pohozené zv��e pern. a srst.
4
4
10.P�inášení vle�ené pernaté na dálku v poli
4 232
11. Poslušnost
4
4
4
3
4
4
4
2
4
4
4
3
4
4
4
4
4
3
2
4
4
3
4
4
4
4
2
4
3
3
2
3
3
2
3
4
3
2
3
0
1
3
0
2
3
2
1
0
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
- -
4
3 152
4
3 134
-
- - - - - - - - - - - - 3
-
- - - - - - - - - - - - -
4 225
3 223
3 207
3 195
-
3
4
4
4
4
-
0
4
4
3
4
- - - - - - - - - -
3
4
2
4
4
3
4
3
2
4
3
3
3
4
O
O
V
V
V
V
V
3
4
1
3
3
4
3
3
3
2
4
3
3
2
4
3
4
4
3
3
2
4
4
4
4
4
4
3
4
4
3
4
2
4
4
2
4
3
4
1
4
4
4
4
3
4
2
3
3
1
4
0
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
1
3 206
3 225
2 175
4 228
3 169
4 220
3 191
HO 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 212
V
H
KO Ing.Michl Ji�í
V
VMO Fialová Zuzana
POI Zahradní�ek Frant.
O
O
V
KO Bárta Lumír
KO Müller Lud�k
CF Ing. Zapletal Jakub
V
V
O
O
POI Duda Radim
MVDr.Mašek Ji�í
1. Spole�ný hon
4
Sou�et bod� v poli
HO 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 0 4 4 206
V
Barva
KO Knotek Miloš
CF Maša Jaroslav
KO Dvo�ák Václav
CF Vo�íšek Jaroslav
Plemeno
NDO
Identifikace
1. Ochota k práci v hluboké vod�
2
4
4
3
4
4
3
4
3
-
2
4
4
2
2
4
4
3
4
4
2. P�inášení kachny z hluboké vody
3. Nahán�ní a dohledávka kachny v rákosí
3
4
3
-
4
2
1
0
0
4
3
4
3
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
3
2
3
2
3
3
4
3
4
3
4
4
0
4
4
65
63
72
54
62
67
38
67
63
-
49
53
43
-
60
67
-
4
- -
47
57
48
1
2
Sou�et bod� ve vod�
1
3
2
3
4. Dohledávka kachny v rákosí
- - -
4
3
3
4
3
4
4
4
4
4
1. P�inášení lišky p�es p�ekážku
4
4
2
2. Šoula�ka s odložením
4
4
4
4
3
3
1
3
2
4
3
1
4
4
3
4
0
4
3
4
4
3
4
- -
- -
- -
3
3
- -
4
2
3
4
4
- -
5. P�inášení vle�ené lišky v lese
4
4
4
4
3
2
7. Slíd�ní
4
4
4
8. Dohledávka pohozené lišky
4
4
4
9. Chování na stanovišti
2
4
4
4
-
-
-
4
4
- 3
3
3
- 3
4
3
4
- -
- -
4
- -
4
4
- -
- -
4
- -
4
4
- -
- -
4
4
3
4
3
4
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
3
3
4
2
4
4
2
1
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
0
4
4
4
4
4
4
1
4
4
4
4
81
-
-
4
4
4
4
- -
4
4
4 130 4
4 130 4
4 122 4
3 129 4
4 109 4
4 130 4
3 107 4
4 132 4
4
4
4
3
3
4
4
4
4
- -
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
- - -
- - -
- - -
4
4 130 4
4 124
4
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
-
-
4
4
4
- - 4 134 3
-
4 132 4
4 133 4
- - - - - - - - - -
4
- -
4
- - - - - - - -
4
4
4
4
4
Sou�et bod� v lese
2 116 3
10. Vod�ní na �emeni
- - - - - - - - - -
4
4
4
- -
a) vodi�
c) hlasi�
-
b) oznamova� v�. hlasitého
4. P�inášení vle�eného zajíce v lese
4
6. Vyhledávání zv��e v houštinách
P�inášení
1. P�inášení pernaté zv��e
Práce v lese
2. P�inášení srstnaté zv��e
Práce ve vod�
48
48
48
44
44
48
48
48
48
-
48
-
-
-
-
44
-
48
48
44
Sou�et bod� v p�inášení
Práce v poli
3. P�inášení škodné zv��e
- výsledková tabulka
Po�et bod�
448
466
417
455
384
465
384
459
393
-
312
-
-
-
-
473
-
428
434
449
Výsledky
III.
I.
-
II.
-
III.
-
I.
III.
-
-
-
-
-
-
I.
-
III.
-
II.
Cena
3. Práce na pobarvené stop�
36. ro�ník - Memoriálu Richarda Knolla - Plze� - 4.-5. zá�í 2010
7.
2.
4.
6.
3.
9.
-
-
-
-
-
1
-
8
5.
Po�adí
36. ročník Memoriálu Richarda Knolla
neusp�l
neusp�l
neusp�l
odvolán
neusp�la
odvolán
odvolán
odvolán
odvolán
odvolán
neusp�l
Poznámka
63. ročník Memoriálu
Františka Vojtěcha
17. - 19. září 2010, Sychrov
Polovina září je v kynologickém kalendáři vyhrazena pro klubové zkoušky, soutěže a memoriály. Náš klub v
této době tradičně pořádá memoriál
Františka Vojtěcha. V letošním roce již
63. ročník, pod záštitou OMS v Liberci,
pořádala severočeská pobočka. Úvodem je třeba říci, že perfektně.
V pátek 17.9.2010 na sraz a veterinární prohlídku z původně 22 přihlášených
psů se dostavilo 18, což bylo trochu zklamáním. Vždyť na tomto memoriálu by
mělo být v zájmu chovatelů a majitelů
chovných psů, fen a kandidátů chovu
tyto jedince presentovat. Sobotní zahájení memoriálu na zámku Sychrov bylo
za velkého počtu přihlížejících opravdu
slavnostní a působivé. Jsem rád, že naše
pracovní akce nepřeháníme jejich počtem (klubové PZ LZ VP), ale pořádané
soutěže a memoriály jsou v tak krásném
prostředí a slavnostní atmosféře. Po krátkých projevech ředitele memoriálů
a hostů představil vrchní rozhodčí jednotlivé vůdce a na návrh severočeské
pobočky a výboru klubu delegované rozhodčí Byl to zkušený a výborně posuzující tým rozhodčích, pro který byla čest
posuzovat v kraji tak výborných chovatelů a dresérů.
Po slavnostních fanfárách trubačů se
účastníci rozjeli na jednotlivá pracoviště.
Bylo rozumné, že byly vybrány tak, aby
vzdálenost od centra nepřesáhla 10 km.
Práce na velkém poli probíhala ve výborně zazvěřené řepě. Zazvěření neobvyklé,
ale chytře vymyšlené, ku spokojenosti
rozhodčích i vůdců. Oba dva dny byla
radost se na práci psů i rozhodčích dívat.
Práce na poli.
Zpravodaj 2/2010 • 6
Dohledávky na malém poli se zkoušely ve vysoké trávě a vlečka s pernatou
na prostorných lukách. Ani zde nebyly
žádné problémy, s kterými by si psi nebo
zkušení rozhodčí neporadili. Na vodních
disciplínách byla hluboká voda s dobrým
vstupem a širokým přehledným výhledem. Rákosí středně těžké, které bylo
dobře využito u obou sousedících rybníků. Lesní práce probíhaly poblíž zámku
Sychrov. Centrem byla myslivecká chata
s kompletním zázemím. V přesné délce,
ale v náročném terénu byly dobře vyznačené dráhy barev a vleček. Drobné disciplíny měly přehledný a nenáročný terén.
Všude pracovali zkušení a velmi ochotní
pořadatelé, takže celý den probíhala organizace a přesuny mezi disciplínami bez
nejmenší chybičky.
Je krásným zvykem, že druhý den po
zahájení hlavní poradce chovu provede
představení psů. Tentokrát MVDr. Čestmír Šrámek CSc. podrobně popsal
i přednosti předků, které mělo velký
ohlas u zúčastněných. Vyzdvihl hlavně
exteriér, ale i práci našich psů v porovnání s německými. Jediné naše rezervy vidí
ve vodní práci.
Práce na poli, vodě a v lese probíhaly
i druhý den k radosti všech zúčastněných
velice dobře. Vždyť i celkový výsledek 7
prvních a 6 druhých cen je odpovídající
významu této soutěže. Pro 5 psů, kteří
memoriál nedokončili, se konečnou staly
lesní práce. Vítězem se po vyrovnaném
výkonu stala Orka ze Srbeckých luhů
vůdce Přemysl Malý 489 b. s oceněním
nejlepší práce na vodě. Na 2 místě se
umístil Ador Liškův Liol 487 b. vůdce
Tomáš Krutina s oceněním nejlepší barva. Na 3 místě Diana z Čimelických strání 482 b. nejlepší práce na poli vedená
Ing. Jiřím Formánkem ml. Nejlepší les a
4 místo s 477 b. získal Gero Afoli vedený
Pavlem Prokorátem.
Na první pohled je vidět, že domácí
prostředí hraje velkou roli nejen ve fotbale. Tento memoriál se vyznačoval velkou pečlivostí a srdečností pořadatelů.
Vždyť i široké a chutné občerstvení jak
na chatě v lese, tak na poli i u vody, hodně hodnotných cen a výborné ubytování
dává základ ke spokojenosti. A spokojeni
byli určitě všichni, což potvrdili při vyhlašování výsledků dlouhým potleskem
všem jednotlivě jmenovaným.
Nyní chci zmínit 4 hlavní osoby memoriálu, aniž bych chtěl urazit ostatní nejmenované, ale ochotné a pracovité pořadatele. Podporu OMS Liberec a jeho zájem
o tuto soutěž dával ředitel memoriálu pan
Josef Ždárský, předseda OMS. Za pořadatele Pavel Prokorát a za severočeskou
pobočku Ing. Jiří Formánek ml. Můj velký
dík patří za bezvadné zpracování výsledků
paní Aleně Pikové. Přes všechny starosti
a potíže, které s velkou vodou Liberecký
kraj měl, jste připravili a organizovali memoriál Františka Vojtěcha nejen hlavou
a rukama, ale hlavně srdcem.
Josef Musil
vrchní rozhodčí
Sbor rozhodčích
Velké pole: Václav Kratochvíl,
Petr Herčík, Jan Švábek
Malé pole: Rudolf Krpeš, Josef Kořínek
Voda: Vladimír Mráz, Jaroslav Vosáhlo
Barvy: Lubor Libich, Václav Maňhal,
Jaroslav Šefl, Jan Šlouf, Antonín Žižka
Vlečky: Josef Jarolím, Josef Semerád
Drobné disciplíny: MVDr. Josef Nejedl,
Josef Kratochvíl.
7 • Zpravodaj 2/2010
- výsledková tabulka
63. ročník Memoriálu Františka Vojtěcha
24. ročník Memoriálu
Jindřicha Steinitze
21. - 22. srpna 2010, Kolesa
K uctění památky hlavního poradce
chovu NKO a zakladatele chovných linií MVDr. ing. Jindřicha Steinitze pořádá KCHNKO Praha každé dva roky
zkoušky polní a vodní práce posuzované podle zkušebního řádu pro Memoriál Karla Podhajského.
Zakladatelem této soutěže byla v roce
1974 Východočeská pobočka KCHNKO
a jmenovitě pan František Mazura z Chotěboře. MJS je jednotlivými disciplínami
obdobou IKP – Mezinárodních zkoušek
krátkosrstých ohařů, které pořádá každé
dva roky Světový klub chovatelů krátkosrstých ohařů, jehož jsme členem.
Letošní 24. ročník se uskutečnil
ve dnech 21. – 22. 8. 2010 ve spolupráci
s OMS Pardubice v areálu Kolesa a jeho
okolí. Když jsem jel na letošní memoriál,
myslel jsem si, že mě nemůže nic překvapit. Opak je pravdou. Pardubická kynologická komise OMS vedená ing. Josefem
Paroubkem, který byl ředitelem memoriálu, je kolektiv zkušených profesionálů,
kteří mají za sebou úspěšné uspořádání
Memoriálu Karla Podhajského i Richarda Knolla a všech dalších kynologických
akcí. Přesvědčili nás už při přípravě, že
mají vše dokonale promyšlené a nenechávají nic náhodě. Jejich spolupráce
s jednotlivými mysliveckými sdruženími
je obdivuhodná. Dnes se setkáváme spíše
s neochotou. Protože se jedná o soutěž
s mezinárodní účastí, pamatovali i na naše
přátele ze Slovenska a Německa. Slavnostní a přátelskou atmosféru po celé tři dny
provázelo slunečné a teplé počasí.
K páteční prezentaci a losování dne 20.
8. se dostavilo celkem 22 německých krátkosrstých ohařů – 17 psů z ČR, 2 psi ze
Slovenska a 3 psi z Německa. Zároveň byl
představen sbor rozhodčích a jejich rozdělení k posuzování určených dosciplín.
Je diskutabilním zvykem, že klubové akce
posuzují pouze rozhodčí z klubu, kteří se
dívají na psy, které i doma chovají, pořád
stejnýma očima. Předseda Východočeské
pobočky KCHNKO, přítel Josef Stierand,
letos pozval k posuzování i zástupce jiných klubů a tak jsme měli možnost přivítat mezi námi nestora chovu českých
fousků pana Josefa Čeliše z Bašnic. Je vždy
dobré, když svůj názor vysloví nestranný
rozhodčí, který má zkušenosti s jiným
plemenem ohařů.
Zpravodaj 2/2010 • 8
Lovecký pes a kůň od pradávna vždy
patřili k sobě. Při slavnostním zahájení
v sobotu ránu na závodišti Vasury – Kolesa vytvořili koně s jezdci impozantní
kulisu, která nadchla všechny přítomné.
Polní práce se konaly v honitbě MS
Vasury-Kolesa. K dispozici byl rovinatý
terén s jetelotravním porostem. Z divoké
zvěře byl přítomen zajíc, srnčí zvěř
a křepelky. Obohacení odchovaným
bažantem a divokým králíkem je zbraň
dvousečná.
Pokud má pes stoprocentní klidy před
zvěří, kterou přináší až na povel, má šanci
na maximální ohodnocení. Dnes se ukazuje, že pokud chce vůdce „nabodovat“
a vyhrávat, musí cvičit na uměle odchované pernaté a srstnaté zvěři. Ale to pro
praktickou myslivost nechceme. Pokud se
používá vypouštěná pernatá zvěř z voliéry, při chycení a vypouštění na ní zůstává
2 x lidský pach, při přepravě dochází vždy
k mikroporanění s krvácením na hlavě a
letkách a pokud se rozfoukne peří a použije se lupa, vždy se najdou na kůži kapičky barvy. Pes lupu nepotřebuje, na to
má nos. Správně považuje tuto zvěř za poraněnou a vrozený instinkt mu káže zvěř
aportovat. Nehledě na to, že dohledávky
a vlečky se zkouší na zhaslé zvěři s lidským pachem. Divokou pernatou zvěř
žádný pořadatel nezajistí, když ji nemá.
Je nutné, aby tuto skutečnost řešily zkušební řády. Přišli za mnou vůdci
z Německa s tím, že u nich se také používá
vypouštěný bažant. Pokud po vystavení
bažant odletí a pes ho chytí, je penalizován.
Pokud bažant po vystavení neodletí a pes
ho přinese, považuje se za poraněnou zvěř
a není to chyba. Myslím si, že tento názor
stojí za zvážení. Musím objektivně konstatovat, že řada psů v pravé poledne a ve
vedru předvedla vynikající
výkon na velkém poli s plným nasazením v rychlosti
i vrozených vlastnostech.
Už jenom pamětníci vědí,
že v takovém vedru v srpnu jsme lovili koroptve. Jenom vytrvalí psi při hledání a hlavně dohledávkách
obstáli.
Vodní práce se konaly v
MS Mezilesí Vápno. Ryb-
ník s plně vyhovujícím rákosím
a přítomností dostatečného množství
vodní pernaté zvěře umožnil prozkoušení všech psů. Zde jsem se mýlil, že mě
nemůže nic překvapit.
Pořadatelé z MS Vápno totiž vyřídili na
úřadě uzávěru silnice kolem rybníka po
oba dny. Tím vytvořili bezpečný koridor
mezi hlubokou vodou a rákosím. Ani
jeden okolo jedoucí řidič neprotestoval,
netroubil a nedovolil si uzávěru projet.
V dnešní době, kdy se řidiči předhánějí
v aroganci a agresivitě, je to neuvěřitelné.
Protože jsme byli u rybníka, podávaly se
ve stánku s občerstvením rybí speciality
a na silnici místo aut hrála živá hudba
a tančilo se. Byl vytvořen velice příjemný
prostor pro diskuse a vzpomínání až do
pozdních večerních hodin.
V neděli při slavnostím zakončení byly
vyhlášeny výsledky a rozdány poháry
a velmi hodnotné ceny. Z celkové počtu 22 psů 8 psů skončilo v l. ceně, 4 psi
skončili ve II. ceně, 7 psů si odneslo III.
cenu. 3 psi neobstáli. Několik psů splnilo
podmínky pro zadání pracovních titulů,
to znamená, že prokázali vystavení pernaté zvěře a přesvědčili rozhodčí o snaze
ulovit živou kachnu. Několik psů, bohužel, ztratilo naději na vítězství obdržením
nízké limitní známky.
Vítězem se získáním titulu CACIT
a CACT se stala Asta z Keblouky vedená
Václavem Kratochvílem z Keblic, na druhém místě se získáním titulu res. CACIT,
res. CACT a Nejlepší pole se umístnil Jago
od Blatského potoka s vůdcem Václavem
Dvořákem z Mažic. Titul Nejlepší voda
vybojoval Doran ze Soldátovy hvězdy
vedený Josefem Rozkošným z Přelouče.
Každý, kdo se o chov NKO zajímá, měl
možnost si vybrat chovného psa na krytí
podle výkonu na poli i ve vodě a hlavně
v rákosí. Přesto, že úroveň našich psů je
na velmi dobré úrovni jak po stránce pracovní i exteriérové, je neustále co zlepšovat, zejména ve vrozených vlastnostech.
MVDr. Čestmír Šrámek, CSc.
vrchní rozhodčí
9 • Zpravodaj 2/2010
5
Nera z Kocmánku
Pavel Kaplan
CZ
D
CZ
Vladimír Dufek
Christian Kmezik
Hip z Ouhelí
16 Ivo vom Theelshof
3
D
CZ
CZ
CZ
CZ
SK
D
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
SK
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
Stát
Dietmar Oertel
Ajax Starý háj
4
21 Utz vom Gleistal
Jaroslav Novák
Petr Koš�ál
Mik Ko�enice
6
Ji�í Studýnka
Jun Ko�enice
2
14 Kira z �adovky
MVDr. Ondrej Zechmeister
Petra Viniarská
Malpa z Bilice
7
Marcel Krenz
Jan Šlouf
Ibis od Nezdického potoka
20 Ida vom Theelshof
Ing. Josef Poledne
Il Ko�enice
8
MUDr. Václav Ma�hal
1
13 Draco Jasénky
Milan Jirout
Jan P�ža
Uran od Klapavce
18 Aura z Bysterského revíru
9
Ladislav Banás
19 Ares spod Agátov
Jaroslav Novák ml.
22 Lar Ko�enice
Josef Rozkošný
Lumír Bárta
17 Omar z Knollovy školy
František Kupka
Václav Dvo�ák
12 Jago od Blatského potoka
10 Igor z Husína
Václav Kratochvíl
11 Asta z Keblouky
15 Doran ze Soldátovy hv�zdy
V�dce
Los Pes/fena
�����������������������������
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
��������������������������������������
������������������������������
4
4
4
3
4
4
2
3
4
4
3
2
4
2
1
2
4 4
4 3
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
3 3
4 4
3 4
4 4
4 4
4
4
4
2 3
4
4
1
3 3
4
1
��������������������������������
3 4
����������������������������������
4 4
�����������
64
60
53
57
62
57
58
72
54
67
72
72
67
62
72
72
67
72
68
72
����������������������������
���������������������������
��������������
��������������������
���������������������������������������
����������������������
����������������������������
���������������������������
������
��������������
��������������
�����������
���������
���������������
4
4 0
4 3
88
36
220
4 4
4 4 4
4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 0
0
241
255
252
252
264
264
270
256
255
255
266
245
254
260
266
273
269
276
276
3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 2 4 4 4 2 3
4 4 4 4 4 2 4 2 3 4 4 4 4 4 4 3
4 3 3 3 4 4 4 3 1 4 4 4 4 4 3 4
4 4 4 4 3 3 4 1 4 4 4 4 4 3 4 4
3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 1 2 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4
4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3
4 3 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 3 3
4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 3 4 4 4 3 4
4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4
3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4
3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3
4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
�������������
����������
������������������������������������������
Výsledky
88
100
220
301
308
309
314
321
322
342
310
322
327
338
312
316
332
338
340
341
344
348
Celkový po�et bod�
Práce v poli
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
II.
II.
II.
II.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
Cena
Práce ve vod�
�����������
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
nejlepší voda
Poznámka
CACIT, CACT, Vít�z MJS 2010,
res.CACIT, res.CACT, nejl. pole
24. ro�ník sout�že MEMORIÁL JIND�ICHA STEINITZE - Kolesa - 21.-22. srpna 2010
- výsledková tabulka
24. ročník Memoriálu Jindřicha Steinitze
Po�adí
17. ročník Moravskoslezského
poháru
14. - 15. srpna 2010, Studénka
Krásné, slunečné počasí přivítalo
účastníky XVII. Ročníku Moravskoslezského poháru – VZ ohařů, kteří se
sešli v krásném prostředí hotýlku Antlér ve Studénce.
Tento pohár ohařů se uskutečnil ve
dnech 14. a 15. srpna 2010. Soutěž pořádala Severomoravská pobočka klubu
chovatelů německých krátkosrstých
ohařů, letos ve spolupráci s Městem Studénka a dále s okresním mysliveckým
spolkem Nový Jičín a mysliveckým sdružením Racek Pustějov a mysliveckým
sdružením Fulnecko.
Za zvuku loveckých fanfár nastoupilo
devatenáct ohařů. Milými hosty byli starosta Města Studénky pan Ladislav Honusek,
39. ročník zkoušek
Dr. Kleemanna
23. - 26. 10. 2010, Zistersdorf
Z pověření Světového výboru Klubu
chovatelů NKO uspořádal rakouský
Klub ve dnech 23. – 26. 10. 2010
v Zistersdorfu tuto mezinárodní akci,
na kterou bylo přihlášeno 151 jedinců NKO, zůčastnilo se však 140 NKO.
Z toho 76 fen a 64 psů. Z Německa to
bylo 120 účastníků, z Rakouska 14,
z České republiky 3, ze Slovinska
2 a ze Slovenska 1.
Na hodnocení výkonů bylo delegováno
105 rozhodčích, z toho 71 z Německa,
24 z Rakouska, 5 z České republiky,
2 z Maďarska, 2 ze Švýcarska a 1 ze Slovenska.
Ve čtvrtek bylo oficiální zahájení zkoušek a následovala přehlídka exteriéru
přhlášených psů. Hodnocení bylo provedeno ve dvou kruzích – psi a ve dvou
kruzích – feny.
Výsledky exteriéru:
PSI
I. c. 30 - 47%
II. c. 34 - 53%
Celkem 64 - 100%
FENY
I. c. 46 - 61%
II. c. 30 - 39%
76 - 100%
Mezi nejlepší jedince byli vybráni jen
psi z Německa a Rakouska a to:
PSI:
1. hnědák - Plato vom Niemen (Ungaro vom Hege-Haus x Quelle vom Dinkelhof)
Maj.: Dr Axel Schaefer, Německo
Zpravodaj 2/2010 • 10
dále předseda OMS Nový Jičín pan Krečmer, předseda pobočky pan Petr Volný, zástupci sponzorů pan Lubomír Vavroš, pan
Radek Šindelář a v neposlední řadě dozor
z Českomoravské myslivecké jednoty Praha pan Jan Toman. Po úvodním ceremoniálu nastoupilo deset ohařů na polní a vodní
práce a devět ohařů do lesa.
Les byl pro zkoušky dobře připraven,
všechna pracoviště řádně označena, pole
dobře zazvěřena zajícem a bažantem.
Práci na všech úsecích sledovala, jak je
na tomto poháru zvykem, velmi početná
a fundovaná korona.
Čas rychle ubíhal vůdcům, koroně
i rozhodčím a najednou zde byl druhý
den a závěr soutěže.
2. černý bělouš - Yanosch vom Osterberg
(Ungaro vom Hege-Haus x Nanni vom Osterberg)
Maj.: Helmut Merle, Německo
3. světlý hnědý bělouš - Darwin vom Hege hof
(Baron vom Hege-Hof x Dolly vom Altenbruch)
Maj.: Siegfried Hofstetter, Německo
4. hnědý bělouš - Ilo von der Zista (Rocky von
Neuaarenberg x Arissa von der Zista),
Maj.: Mf. Ing. Leopold Staudigl, Rakousko
5. hnědý bělouš - Whisky von Neuarenberg
(Rocky von Neuarenberg x Cimba vom Schnepfenstrich)
Maj.: Antje Engelbart – Schmidt, Německo
FENY:
1. hnědka - Wallie vom Osterberg (Lux vom Osterberg x Nanni vom Osterberg)
Maj.: prof. Herbert Lemmer, Německo
2. černá bělouška - Diestel vom Hinschen-Hof
(Quent vom Wiitekind x Wanja vom Hinschen-Hof)
Maj.: Joachim Schiedel, Německo
3. hnědka - Lena vom Riverwoods (Rocky vom
Neuarenberg x Vega II. vom Riverwoods)
Maj.: Josef Herman, Německo
4. hnědá bělouška - Desiree II. vom Otterbach
(Ex vom Welsbach x Cindy vom Otterbach)
Maj.: Manfred Wittland, Německo
5. hnědá bělouška - Sara vom Gottlesbrunnerhof
(Vox vom Alsheim x Miss vom Gottlesbrunnerhof)
Maj.: Mf. Franz Glock, Rakousko
V pátek a v sobotu probíhaly samotné
zkoušky. Z celkového přehledu vyplývá,
že titul KS (Kleemann Sieger) získalo
30 psů, tj. 47%. Neuspělo 34 psů – 53%.
U fen pak titul KS získalo 41 fen tj. 54%
a neuspělo 35 fen což je 46%.
Rozhodčí výkonů z ČR na této akci
byli: Ing. Václav Vlasák, Luděk Müller,
MUDr. František Nahodil, MVDr. Čestmír Šrámek a Vladimír Kulhánek.
Z ČR se této soutěže zúčastnil pes
Fram z Knollovy školy, vedoucí MUDr. Jiří Macháček, exteriér VD, v soutěži neuspěl. Dále se zúčastnil Uran z Kvítele,
vedoucí Josef Hauf, exteriér V, v soutěži
Sbor rozhodčích se shodl na tom, že
zde byla velmi dobrá úroveň vůdců i psů.
Rovněž potěšila účast i mladých vůdců.
Zhodnocení provedl vrchní rozhodčí
Ing. Tomáš Morbicer.
Vítězem poháru se stal pes KO UDAN
z Cenklova – majitel a vůdce pan Josef
Vrba ze Slavičína.
Pro všechny vůdce byly připraveny
hodnotné ceny, každý rozhodčí obdržel
malou upomínku. Celou akci ukončily
opět lovecké fanfáry a účastníci se rozjeli domů. Příští ročník se koná v městě
Litovli.
Chtěl bych touto cestou ještě jednou
poděkovat všem, kteří přispěli ke zdaru soutěže a to hlavně Městu Studénka,
členům mysliveckého sdružení Racek
Pustějov a mysliveckému sdružení Fulnecko a také všem sponzorům za podporu celé akce.
Libor Sedlák
organizační pracovník
neuspěl (známka 0 ze slídění v rákosí).
Posledním zúčastněným byl Emir Roncalli Špalíček, vedoucí Stanislav Šafář, exteriér VD, v soutěži neobdržel potřebný
počet bodů, takže rovněž neuspěl.
V neděli za nepříznivého, deštivého a silně větrného počasí se konalo závěrečné
přehlídkové hledání všech psů, kteří zvládli
zkoušky a obdrželi titul KS. Celému dění
přihlížela početná korona, která bohužel
díky počasí ubývala a závěrečné finále
shlédla už jen hrstka přilížejících. Ve finále
si to spolu rozdali první dva psi z přehlídky
exteriéru Plato vom Niemen a Yanosh vom
Osterberg a druhý jmenovaný černý bělouš
vyšel z tohoto běhu vítězně a odvezl si
z Rakouska k titulu KS i titul CACIT. Oba
psi jsou synové významného německého
plemeníka Ungara vom Hege-Haus.
V pátek se uskutečnilo jednání světového
výboru NKO. Byl projednán plán akcí na
příští rok. IKP 2011 se bude konat v oblasti
Hannoveru – Německo. Dunajský pohár se
bude konat rověž v Nemecku – v Bavorsku.
V kalendáři akcí se počítá s pořádáním IKP
v roce 2013 v České republice. Organizaci
bude zajišťovat KCHNKO Praha. Poradcem
pro organizaci IKP v ČR bude Ing. Kowarovsky – prezident Rakouského klubu NKO.
V dalším bodě jednání byla zamítnuta
přihláška klubu Krátkosrstý ohař Brno do
světového klubu NKO z důvodu, že členem
světového klubu může být podle statutu
pouze jedna zastřešující organizace pokud
je ve státě dva a více klubů. Výbor zároveň
uložil prezidentovi prof. Lemmerovi aby
dořešil situaci v ČR, ze které jsou členy dva
kluby. Stejná situace je v Rumunsku, kde
jsou kluby čtyři.
Ivo Bébar
11 • Zpravodaj 2/2010
NKO V
NKO H
Ladislav Sláma
Josef Vrba
Martin Rusek
Josef Kusala
Jiří Pospíšil
ELZA z Krutého lesa
UDAN z Cenklova
ARGO od Jemčinských dubů
CEROLA z Kusalova chovu
ATOS od Svaté vody
HARRY ze Šimárniku
5
6
7
8
9
NKO V
NKO V
Jaroslav Trejbal
Břetislav Jelínek
Jaromír Urbančík
Josef Polišenský
12 ATAC z Bohumínské mokřiny
13 KARIN od Věžeckého potoka
14 ART TEREX
15 JERRY z Nemilanských hájů
NKO V
NKO O
Milan Jirout
Luděk Műller
Jan Rycka
18 URAN od Klapavce
19 GERT ze Štípek
20 JAS z Kobeřic
ČF
V 4
3
4
0
NKO V
Lubomír Jurka
0
0
2
4
17 VANESSA z Ustína
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
0
4
0
0
4
4
4
4
0
4
0
0
4
Vystavování
4
Postupování
4
4
2
4
3
4
4
2
4
4
4
0
4
4
4
4
4
0
4
3
2
Klid před zvěří srstnatou
Klid před zvěří pernatou
4
4
0
4
4
3
4
4
3
3
3
4
4
4
0
0
0
4
4
0
4
4
2
0
3
0
2
0
3
0
0
0
4
0
0
4
4
4
3
3
0
4
4
4
4
4
0
4
0
0
4
4
4
3
4
4
4
0
4
0
0
4
4
4
3
4
0
4
4
4 4 4
4
4 1 3 4
0
4
0 0 0 0
0
4 4 4 4
4
4
0
4
0
0
Přin. vleč. zvěře na dálku v poli
4
4
0
4
4
3
3
0
4
0
0
3
4
3
4
4
4
4
4
233
219
208
0
224
0
0
218
226
194
223
233
167
236
220
231
0
218
233
233
Poslušnost
4
CELKEM V POLI
4 3 4
0
4
4
4 3 4 0
4 3 3 4
4
3
4
0
4
3
4
Dohl. střel. a pohoz. pern. a srst.
4 4 4 4
4
4
0
4
4
4 4 4 4 4 3 4
4
3
4 4 4 4
4
4
4
4
4
0
4 3 3 4
0
Chování po výstřelu
4 4 3 4
Nos
4 4 4 4
4
Hledání - vytrvalost
4 4 4 4
2
4
NKO V
Václav Maňhal
16 DRACO Jasénky
NKO O
MOK O
NKO V
Jan Matějek
11 AVAR od Kamenného rohu
NKO V
V 4
Karel Pantůček
ČF
10 NIKOLAS od Nezdického potoka
Marek Latina
4
V 4
4
0
4
4
V 3 4
0
4
4
4
4
4
0
Hledání - systém a styl
4
Hledání - rychlost
4
NKO O
ČF
ČF
4
V 3
4
ČF
JÁŠA z Kobeřic
3
Zdeněk Glauder
NKO O
Vladimír Bláha
BLACK Moravský Šternberk
2
Společný hon
V 4
POI
František Srnec
Vůdce
Plemeno
PRIM z Knollovy školy
Jméno psa
Práce na barvě jako
1
Los
14.-15.8.2010
Studénka
Ochota k práci v hlub. vodě
4
Přinášení kachny z hl. vody
Nahán. a dohled. kachny v rákosí
4
4
4
4
4
4
0
4
3
4
4
0
4
4
4
4
0
4 4 4
4
4
Dohledávka kachny v rákosí
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
0
4
0
4
4
4
0
4
0
0 0
4
0
0
4
3
4
2
4
4
4
0 0
3 4
0
0
4
4 4 4 4
1
4
4 4 3 4
4
4
4
4
0
4
4 4
3
CELKEM VE VODĚ
67
72
62
0
67
0
0
72
72
60
72
67
72
67
72
72
0
72
72
68
Přinášení lišky přes překážku
2
4
4
0
4
4
4
0
4
4
3
Šoulačka s odložením
4
4
4
4
0
4
3
4 4
3
3
4
4
2
3
4
4 4
3
4
2
0
4
4
4
0
4
4
2
vodič
oznamovač vč. hlasitého
0
4
0
2
0
3
4
3
0
4
3
0
3
4
2
0
4
4
0
0
4
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
Přinášení vlečené lišky v lese
hlásič
0
0
4
4
4
4
4
4
0
4
4
4
4
4
4
0
0
0
0
0
0
0
4
4
4
4
4
0
4
4
4
4
0
4
4
4
Dohledávka pohozené lišky
0
4
4
3
Chování na stanovišti
0
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4 4 4
0
4
4
3
Vodění na řemeni
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
0
0
0
4
4
4
3
4
3
3
4
4
4
4
4
4
4
0
4
4
4
4
4
4
4
4
4 4
4 4
4
4
4
4 2 4 2
4
3
4 4 4 4
4
3
4
4
4 4 4 4
4
4
0 0 0 0 0 0
4
4
4
0
4
4
0 4 4 4
0
0
0
0
0
0
0
4
0
3
4
0 3 4 4
Přinášení vlečeného zajíce v lese
0 0 0 0
4
0
3
Vyhledávání zvěře v houštinách
PRÁCE V LESE
Slídění
PRÁCE VE VODĚ
CELKEM V LESE
124
135
125
133
130
28
120
126
134
120
136
120
0
136
136
144
0
132
140
112
PŘINÁŠENÍ
4
0
4
4
4
4
0
3
4
4
0
4
0
3
4
4
4
0
4
0
0
4
4
4
3
4
4
4
0
4
0
0
4
4
3
4
4
4
4
3
4
4
3
4
4
4
4
4 4 3
4
3
4 4 4
4
0
4
4
4
Přinášení pernaté zvěře
PRÁCE V POLI
Přinášení srstnaté zvěře
CELKOVÝ PŘEHLED VÝSLEDKŮ VŠESTRANNÝCH ZKOUŠEK, strana 1
Přinášení lišky
- výsledková tabulka
48
48
48
12
48
16
12
48
48
44
44
44
16
40
48
48
0
44
48
48
PŘINÁŠENÍ CELKEM
17. ročník Moravskosezského poháru
CELKOVÉ BODY
472
474
443
145
469
44
132
464
480
418
475
464
255
479
476
495
0
466
493
461
CELKOVÉ POŘADÍ
11
7
14
17
8
19
18
10
3
15
6
12
16
4
5
1
20
9
2
13
II.
I.
II.
I.
I.
I.
II.
I.
II.
I.
I.
I.
I.
I.
II.
VÝSLEDNÁ CENA
Ohař roku 2009
vyhodnocení
Na začátku roku 2010 bylo provedeno vyhodnocení soutěže Ohař roku
2009, kde se absolutním vítězem stal
NKO Barbar z Mešinské hájovny, majitel a vůdce Jíří Pospíšil.
Rovněž první tři místa obsadili NKO
z chovatelského klubu Praha. Vítězství
Barbara z Mešinské hájovny bylo oceněno na výroční spádové schůzi SM poboč-
Jméno psa
Barbar z Mešinské hájovny
Roxa z Jaroslav. Polí
Astor od Chvalov. Rybníka
Kalász Zoldmáli
Net WK SB
Echo z Ranského Letiště
Hero z Ranského Letiště
Eny Krásná ves
Il Kořenice
Polly z Potoňskej Lúky
Vabi z Ústína
Has z Dolnic
Desiree z Košumberka
Farad z Rozbornu
Citty od Červenického pot.
Gero z Pošné
Lisa od Jemiluk
Hart Kořenice
Pax z Potoňskej Lúky
Wanda z Mešinské hájovny
Alan z Chotusického údolí
Fat od Nezdického potoka
Odra ze Srbeckých luhů
Bryk Afoli
Cak z Chladné stráně
Fedra z Čeperáku
Pino z Potoňskej Lúky
Chán z Dolnic
Anita od Chvalovického ryb.
Harvy od Červenického pot.
Pigo z Očkovskej doliny
Chor z Krásného Hrušova
Arno z Radatinky
Borek z Chatrnosti
ky KCH NKO, kde bylo majiteli vysloveno poděkování za dobrou reprezentaci
klubu a byla mu předána věcná cena.
Další výsledky viz tabulka.
Všem soutěžícím, majitelům a vůdcům
výbor klubu srdečně blahopřeje a do
dalších soutěží a zkoušek přeje mnoho
zdaru.
Zpracoval
Nehyba Oldřich
plemeno
KO
KO
KO
MOD
POI
KO
KO
KO
KO
KO
KO
POI
IS
MMO
VOK
CF
CF
KO
KO
POI
DO
KO
KO
KO
CF
KO
KO
POI
KO
VOK
KO
DO
KO
CF
vůdce
Pospíšil Jiří
Kolář Vladislav
Ing. Michl Jiří
Kolář Karel
Zahradníček Fr.
Hauf Josef
Vítek Zdeněk
Svoboda Ladislav
Ing. Poledne Josef
Knotek Miloš
Hladík František
Bartl Martin
Hartl Martin
Beneš Michal
Marková Simona
Lhoták Zdeněk
Voříšek Jaroslav
Novák Jaroslav
Bárta Lumír
Duda Radim
Kaiser Vladimír
Mráz Vladimír
Polák Václav
Pilař Pavel
Ing. Novotný Jar.
Semerád Vladimír
Srnec František
Rathouský Pavel
Ing. Knoter Jiří
Lonský František
Viktora Tomáš
Staněk Jaromír
Brunclík Jaroslav
Staněk Zdeněk
Počet bodů dosažených na soutěžích
VZ Nom. MRK MKP Celkem
soutěž
487 278 488 476
1729
487 256 483 445
1671
491 235 469 474
1669
484 261 455 449
1649
486 246 446 439
1617
496 217 428 425
1566
486 202 435 426
1549
486 241 467 348
1542
492 273 466 162
1393
496 230 471 111
1308
496 269 457
1222
500 267 443
1210
496 250 464
1210
488 251 455
1194
491 267 423
1181
490 228 365
1083
490 258
748
496 244
740
494 237
731
493 234
727
496 228
724
492 230
722
488 231
719
494 225
719
489 229
718
495 220
715
492 215
707
487 212
699
487 207
694
491 202
693
486 193
679
488 190
678
489 170
659
487 26
513
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
DO POŘADÍ SE ZAPOČÍTAVAJÍ BODY, BEZ ROZDÍLU V JAKÉ CENĚ SE PES UMÍSTIL. O VÍTĚZI ROZHODL NEJVĚTŠÍ POČET ZÍSKANÝCH BODŮ.
Zpravodaj 2/2010 • 12
Dědičnost nežádoucích
exterierových vad u potomstva NKO
zjištěných na svodech v roce 2010
Poř. č. psa
/potomků
Jména rodičů
Vady potomstva
KCHNKO Praha
862/ 4
Ar z Jeklíku
Poř. č. psa
/potomků
Jména rodičů
Vady potomstva
1009/16
Charon z Knollovy školy
Gera z Řeznovského hájku
Winny Šípová
Bára z Čimelických strání
Ajda od Kounického potoka
6/0
3/0
4/0
3/0
1012/12
Body Chov z Kožlí
Kora ze Záveské ovčárny
Anny z Čimelickýh strání
Nina ze Záveské ovčárny
1/0
8 /1 - chudozubost
3/0
1013/3
Atos z Dobelických luk
Erby od Věžeckého potoka
Faby od Mohelského mlýna
1/0
2/0
1015/3
Hexa od Velkého Besta
César Boleslavské písčiny
3/1 - chudozubost
1/1 - monorchismus
1018/9
Hary z Jeklíku
Brok od Kounického potoka Ura z Kvítele
Chara z Knollovy školy
4/0
4/0
1/0
Ajda z Vážanského žlebu
2/1 - výška 70 cm
1021/2
Fany z Křelova
Pard ze Záveské ovčárny
2/1 - klešťový skus
Bona z Čimelických strání
4/0
1024/5
Linda ze Sukova kraje
Astor od Chvalovického rybníka
5/0
Lipa z Bilice
Dona z Podřipských hájů
3/1 – plachá povaha
1/0
1025/6
Ellis z Klobouckého lesa
King z Bohumínských bažin Juna ze Sedlinky
4/0
2/0
909/4
Jax z Kamenické leče
Aisha od Křenovky
5/1 - pes výška 70 cm
Lotty z Brettova dvora
3/1 - kryptorchismus
1026/5
Hary z Kuželova ranče
910/2
Holan od Prokop blesku
1027/8
Hart Kořenice
Dita ze Žandovských vrchů
Ester z Gruntu
5/1 - kryptorchismus
3/0
1029/4
Jun Kořenice
Era ze Žandovských vrchů
4/1 - klešťový skus
1031/13
Pino z Potoňskej lúky
Cyra z Mockova dvora
Poly ze Štípek
Ola Fransto
Amira z Čimelických strání
Astra z Dobelických luk
4/1 - předkus
3/0
3/1 – chudozubost P3,4
1/0
2/1 - nepravidelný skus
Bona z Moravcova dvora
Dina z Husína
1/0
3/0
881/1
Ralf Afoli
Hela z Haškovy lipnice
885/2
Lord z Jaros. polí
904/4
Ulf od řeky Lomnice
905/4
Atos z Oklikova
Dita z Němčického dvora
2/0
926/12
Jilka od Blatského potoka
Lesan z Proseč. vysočiny Aida z Husína
Zena Afoli
1/0
1/0
1/0
Ola Fransto
Aura z Bysterského revíru
Brita z Tchořovic
Zita ze Zítkového rybníka
3/0
2/0
1/0
3/0
936/4
Argo z Entlova dvora
Erny od Věžeckého potoka
Ambra ze Staré hory
Fina z Okřešic
1/0
1/0
2/0
946/4
Vigo Afoli
Týna ze Zítkového rybníka
Elza z Krutého lesa
3/0
1/0
959/6
Rys Kořenice
Hola Kořenice
Asta od Semické hůrky
5/0
1/0
964/13
Alina z Krištofova dvora
Cedr ze Soldátovy hvězdy Ola z Kvítele
5/0
8/0
965/5
Xandra Afoli
Miro z Prosečské vysočiny
5/1 - kryptorchismus
Zahraniční krytí/import
Aros z Fančali /8
969/7
Ajax od Luženské lípy
Jany z Mrákovské škály
Pegi z Chotíkova
Oňka s Odšovské doliny
4/2 - pes výška 69 a 70 cm
2/0
1/0
Eiko von der Zista /8
982/2
Bar ze Semického revíru
Sylva z Kvítele
Rona Afoli
1/0
1/0
984/4
Egon z Bachlu
Cita od Řeky Lomnice
4/ 3 - předkus
- 2x nepravid. skus
990/2
Far Kořenice
Alma od Sekácké hůrky
2/0
991/ 7
Caro Kořenice
Tysa z Kvítele
Sára ze Slavonic
3/1 - nepravid. skus
4/0
992/1
Uron Kořenice
Elza z Entlova dvora
1/0
995/7
Rap z Jaroslavských polí
Ajka od Ptáčovských konikleců 1/0
Dorka od Blatského rybníka
6/1 - chudozubost
997/7
Barbar z Mešin. hájovny
Borka z Klobouckého lesa
Era z Mešinské hájovny
Ambra z Rampachu
1/0
4/0
2/0
999/2
Gona z Čeperáku
Fat od Nezdického potoka
2/0
1000/4
Chyron z Pelhřimova
2/0
2/0
Betti od Horáčků
Dorka od Mileho
1004/2
Annet z Tálína
Amor z Rechelské samoty
2/0
1006/1
Gára z Mšených – lázní
Flot od Věžeckého potoka
1/0
1007/11
Amira z Čimelických strání
Gryl od Štítárského rybníka Gera z Davle – vinic
Gazi ze Tchořovic
6/1 - chudozubost
1/1 - chudozubost
4/0
V roce 2010 jsem obdržel výsledky jarních svodů od 208 jedinců s následujícími výsledky
( nepravidelný skus 4x, předkus 2x, chudozubost 6x, klešťový skus 2x, kryptorchid 4x,
nadměrná výška 4x, plachá povaha 1x) - celkem 23 vad (11,05 %). V roce 2007 bylo
předvedeno 236 jedinců - 27 vad (11,44%), v roce 2008 bylo předvedeno 260 jedinců
– 27 vad (10,38 %). V roce 2009 se počet vad zvýšil o 20 (na 16,60%). V letošním roce
se výskyt vrozených vad vrátil opět na dlouhodobých 11%. Je nutné,aby si chovatel před
zamýšleným krytím prošel výsledky jarních svodů několik let zpátky a pokud pes dá stejnou vadu s dvěma a více různými fenami, je nositelem této vady. Pak je reálný výskyt této
vady i u feny, pokud je nositelkou této vlohy. Není to vždy pravidlem, protože jsou známé
případy, kdy byl opakován úspěšný vrh tím samým psem a v druhém vrhu se vady vyskytly ve velké míře – ze 6 štěňat měli 4 psi předkusy, když v prvním vrhu nebyl ani jeden.
Lomar z Bilice /2
Sára z Czarnego dworu
Mida z Bilice
Xenti ze Štípek
Gája z Czarnego dworu
Eny od Nezdického potoka
Žofka Afoli
Lee V. G. /5
Una z Vešek
Ula od Svaté vody
Remo V.G. /1
Goga V.G.
Ulix H. Dream of Gračec /1 Sara
Vitus KS von Dinkelhof /2 Gloria z Czarnego dworu
Blo de la Haille Au Loup /2 Jetta Malomkozi
Visconte Dunid Aux Nobles
Ungaro KS v. Hege-Haus/1 Biene KS vom Hirschenacker
1/0
1/0
6/1 - chudozubost
5/0
3/0
2/0
3/0
2/0
1/0
1/0
2/0
1/0
1/0
1/0
KKO Jizerní Vtelno
51/2
Peron Andělský hrad
Besy z Cetechovic
2/0
061/6
Pino Andělský hrad
Mína ze Záplav
Chita z Pelhřimova
066/7
Ataman Duma Kazana
Bora z Pytlácké stezky
3/1 - chudozubost
3/2 - předkus
- klešť. skus, entrop.
7/0
067/1
Jasan z Bilice
Bora z Údolí podkovy
1/1 - předkus, chudozub.
070/8
Echo z Ranského letiště
Dora z Visálku
Faty z Býchorska
5/0
3/0
084/4
Nord z Českého lesa
Eli z Mšených - lázní
4/1 - chudozubost
087/14
Atari Jasénky
Avaline Griffy
Frona od hradu Lukova
Bělka Hastrmánek
1/0
7/1 - nepravidelný skus
5/1 – 2x řezáky navíc
mimo řadu
1/0
Brita z Pytlácké stezky
13 • Zpravodaj 2/2010
Poř. č. psa
/potomků
Jména rodičů
088/1
Tix z Kvítele
Dasta z Čeperáku
089/10
Dan z Ploskovic. zámků
Kira z Cidlinovy špičky
Cita z Lučkovic
Vady potomstva
1/0
Cedra z Droužkova
5/0
2/1 - chudozubost
- předkus
3/0
091/1
Fram z Knollovy školy
Rennie z Chlumína
1/0
097/6
Uran z Kvítele
Rennie z Chlumína
Lilian z Českého lesa
1/0
5/0
100/9
Dora z Býchorska
Best Baron od Habr.rybníka Chary z Knollovy školy
3/1 - chudozubost
6/1 - chudozubost
104/1
Art z Romanova chovu
1/0
Whitney Javořice
70 jedinců (neprav. skus 1x, předkus 3x, chudozubost 6x, klešťový skus 1x, entropium
1x, 1x nadpočetné zuby mimo řadu - celkem 13 vad (18,6%).
KKO Brno
028/1 (Brno)
Kazan ze Zlatkovské nivy Asta Čertova ťápa
036/7 (Brno)
Cidor od Věžec. potoka
1/0
Chantal Vlčí hrdlo
Terka Javořice
6/0
1/0
041/3 (Brno)
Vayt Šípová
Asta z Dolního mlýna
3/1 - pes 70 cm
043/3 (Brno)
Cik z Krutého lesa
Aida od Orlice Borohrádek
3/0
Lora z Vištuka
Cilka od Voj. hájku
Ina z Fortné
2/1 - chudozubost
1/0
1/1 - chudozubost
047/4 (Brno)
Vir Javořice
Seznam chovných psů
NKO ke dni 1. ledna 2011
925.
Athos z Krištofova dvora
13.1.2002
I., XI. g.l.
ČLP/KO/73153 v.d., ZV, PZ, LZ, SVP, VZ, MFV- vše I.c.,
nos 4, voda 4
o: Ergo z Týnce, m: Irma z Dvorského Sokoláku
maj. Divišek Josef, Chlumec nad Cidlinou
936.
Argo z Entlova dvora
03.05.2001 hnědák
II. g.l.
ČLP/KO/72538 výborný, CAC, ZV,PZ,SVP - I.c.,
VZ - II.c.,
nos 4, voda 3
o: Dan z Mezižlebí, m: Asta od Jakubsk. potoka
maj. Sázel František, Němčice nad Hanou
941.
Charlie z Vtelenských polí
06.10.2002 hn. bělouš
I. g.l.
ČLP/KO/73764 v.d., ZV, LZ, MFV - vše I.c.
nos 4, voda 4
o: Chary z Plentova dvora, m: Viviana z Vtel. Polí
maj. Vespalec Antonín, Moravský Krumlov
946.
Vigo Afoli
ČLP/KO/73348 výborný, CAC, R.CACIT, R.CACT,
ZV, PZ, LZ, SVP, VZ, MFV, MJS - vše I.c.,
nos, voda 4
o: Kyr z Hájské, m: Rona Afoli
maj. Viktora Tomáš, Starý Třeboň
24.04.2002 hn. bělouš
I., IV. g.l.
947.
Uno Afoli
ČLP/KO/73340 výborný, CAC, R.CAC, CACIB, BOB
ZV, PZ, LZ,VZ - vše I.c.,
nos 4, voda 4
18.04.2002 hnědák s náprs. o: Gron Kořenice, m: Rena Afoli
I., VI. g.l.
maj. Straka Ladislav, Němčovice
955.
Šan Kořenice
29.06.2002 hnědák
VI., I. g.l.
ČLP/KO/73618 v.d., ZV, PZ, LZ, Derby PDO-vše I.c.
VZ - II.c.
nos 4, voda 4
o: Gron Kořenice, m: Heda Kořenice
maj. Doubrava Jiří, Kolín
956.
Taran Kořenice
10.08.2002 hn. bělouš
VI., I. g.l.
ČLP/KO/73702 v.d., ZV, PZ, VZ, - vše I.c.
nos 4, voda 4
o: Faust z Husína, m: Ira Kořenice
maj. Beker Vítězslav, Lysůvky
957.
Toxy Kořenice
ČLP/KO/73705 v.d., ZV, PZ, LZ, MJS, VZ, - vše I.c.
Derby PDO - vítěz
nos 4, voda 4
o: Faust z Husína, m: Ira Kořenice
maj. Novák Jaroslav, Kolín
10.08.2002 hn. bělouš
VI., I. g.l.
Zpravodaj 2/2010 • 14
Poř. č. psa
/potomků
Jména rodičů
048/1 (Brno)
Fox z Koroptvárny
Katy od Kutnaru
050/2 (Brno)
Fredy z Procingerova dvora Arka Hastrmánek
053/6 (Brno)
Ken z Řadovky
Frita z Krutého lesa
Cora z Dubovských luhov
Heike von der Zista
Vady potomstva
1/0
2/0
3/0
2/1 - chudozubost
1/0
27 jedinců (chudozubost 3x, 1x nadměrný vzrůst) - celkem 4 vady (14,8%).
Celkový přehled:
V roce 2010 bylo vyhodnoceno z jarních svodů celkem 335 jedinců NKO. Po chovných psech vedených u KCHNKO Praha – 208 jedinců NKO, KKO Jizerní Vtelno - 70
jedinců NKO, KKO Brno – 27 jedinců NKO, po zahraničním krytí 23 psů a z importu
7 jedinců NKO. Z předvedených 328 tuzemských jedinců bylo zjištěno 41 vad což
je 12,50%. Z uvedeného přehledu vyplývá, že nejproblematičtější ze sledovaných
ukazatelů na Jarních svodech jsou u plemene NKO vady chrupu. Je nutné si uvědomit, že provádíme neustále negativní výběr – to znamená, že do chovu nezařazujeme
psy s vadami,ale jejich sourozence,kteří vadu nemají,ale jsou jejími nositeli , v chovu
využíváme. Z tohoto důvodu nemůže nikdy dojít k úplnému vymýcení dědičných vad.
V porovnání s rokem 2009 bylo vyhodnoceno o 101 jedinců méně a počet vad stoupnul o 2,95%.
V roce 2009 bylo v KCHNKO Praha zapsáno 386 štěňat, v KKO Brno 111 a v KKO
Jizerní Vtelno 127 štěňat. Z celkového počtu 624 zapsaných štěňat jsem obdržel
výsledky jarních svodů od 328 psů a fen (52,56%).
Svody dle dodaných posudkových listů zpracoval
MVDr. Čestmír Šrámek, CSc.
hlavní poradce chovu
959.
Rys Kořenice
01.01.2002 hn. bělouš
VI., II. g.l.
ČLP/KO/73063 výborný, CAJC, CAC, ZV, LZ, - I.c.
PZ, VZ - obě II.c.,
nos 4, voda 4
o: Grof od skály Prosičky, m: Ila Kořenice
maj. Viniarský Michal, Přelouč
960.
ČLP/KO/73379 výborný, ZVP, PZ, LZ, - vše I.c.
Žeryk z Brníkovské stráně VZ - I.c.,
nos 4, voda 4
09.04.2002 hn. bělouš
o: Dan z Rohatecka, m: Ufa z Brníkovské stráně
IX., III. g.l.
maj. Schoval Vladimír, Dolní Černůtky
961.
Bor z Ostašova
07.10.2002 hn. bělouš
IX., I. g.l.
ČLP/KO/73746 výborný, res. CAC, LZ - II.c., PZ, VZ - I.c.,
nos 4, voda 3
o: Argo z Bilice, m: Arina z Ostašova
maj. Nedvědický Milan, Lipník u Hrotovic
964.
ČLP/KO/73386 výborný, vítěz tř. PZ, LZ, - vše I.c.
Cedr ze Soldátovy hvězdy VZ - I.c.,
nos 4, voda 4
10.05.2002 hn. bělouš
o: Kazan ze Zlatkov. nivy, m:Mery z Klobouk u Brna
I. g.l.
maj. Matouš Josef, Sobotka
965.
ČLP/KO/73237 výborný, CAC, ZV, VZ, - vše I.c.
Miro z Prosečské vysočiny PZ, SZVP - II.c.,
nos 4, voda 2
20.03.2002 hn. bělouš
o: Or Afoli, m: Kety z Prosečské vysočiny
I. g.l.
maj. Kos Václav, Nová Buková
968.
Xavi Afoli
11.05.2003 hn. bělouš
I. g.l.
ČLP/KO/74062 velmi dobrý, ZVP, PZ, LZ, VZ - I.c.,
nos 4, voda 4
o: Jarik ze Záveské ovčárny, m: Rena Afoli
maj. Peřan Zdeněk, Lomnice nad Lužnicí
969.
Ajax od Luženské lípy
01.07.2001 hnědák
II. g.l.
ČLP/KO/72732 výborný, 2xCAC, R.CACIB,
Č.šamp., ZV, PZ, LZ, SZVP, VZ - I.c.,
nos 4, voda 4
o: Charik z Chotíkova, m: Ambra Příbram-Drkolnov
maj. JUDr. Klesa Miloslav, Domažlice
970.
Kyr z Kaznějova
12.06.2003 hn. bělouš
II. g.l.
ČLP/KO/74162 výborný, SZVP, PZ, LZ, VZ - I.c.,
nos 4, voda 4
o: Ergo z Týnce, m: Megi ze Štípek
maj. Pálek Petr, Lužná u Tachova
971.
Cit z Černých blat
17.01.2003 hn. bělouš
IV., I. g.l.
ČLP/KO/73821 velmi dobrý, ZV, PZ, LZ, VZ - I.c.
nos 4, voda 4
o: Had od Puchartu, m: Heda z Pilavy
maj. Kašík Jaroslav, Pavlovice u Přerova
972.
Rap Kořenice
ČLP/KO/73060 výborný, Res.CAC, ZV, SZVP, PZ,
LZ, VZ, MFV - I.c.
nos 4, voda 4
o: Grof od Skály Prosičky, m: Ila Kořenice
maj. Novák Bohumil, Bečváry
01.01.2002 hn. bělouš
I., II. g.l.
978.
Tas z Husína
21.09.2002 hn. bělouš
I. g.l.
ČLP/KO/73738 výborný CAC, PZ, SVP - I.c., VZ - II.c.
nos 4, voda 4
o: Edy z Husína, m: Jita z Husína
maj. František Vogl, Klatovy
979.
Gal z Rutvasu
ČLP/KO/73904 velmi dobrý, ZV, PZ, SVP, LZ
VZ - I.c.,
nos 4, voda 4
o: Jago Kořenice, m: Fera z Rutvasu
maj. Marek Hrůza, Nová Říše
13.04.2003 hn. bělouš
VI., I. g.l.
980.
Zorro z Klokočky – Kubát
06.04.2003 hn. bělouš
IX. g. l.
981.
Tom z Klokočky - Kubát
04.02.2001 hnědák
IX., II. g.l.
982.
Bar ze Semického revíru
05.03.2004 hnědý strakoš
I. g.l.
983.
César z Losíků
12.05.2004 hnědý bělouš
I. g.l.
984.
Egon z Bachlu
21.06.2004 hnědý bělouš
I. g.l.
985.
Gron z Kuželova Ranče
10.06.2004 hnědý bělouš
I. g.l.
986.
Vir z Husína
21.08.2003 hnědý bělouš
I. g.l.
ČLP/KO/73927 výborný, CAC, res. CACIB
ZV, PZ, LZ, SVP, VZ I. c., MFV II. C.
nos 4, voda 4
o. Kelly z Klokočky, m. Ajda z Klokočky
maj. Vladimír Mareš, Březnice
ČLP/KO/73927 výborný, Res. CAC,
PZ, LZ, SVP, VZ - I.c.,
nos 4, voda 4
o: Mrak z Klokočky, m: Ajda z Klokočky
maj. Břetislav Kubík, Hranice
ČLP/KO/74550 velmi dobrý, ZV, PZ, VZ - I.c.,
SZVP - II.c.,
nos 4, voda 4
o: Ajax z Býchorska, m: Heda z Dvorsk. Sokoláku
maj. Antonín Holub, Úvaly
ČLP/KO/74715 výborný, Vítěz třídy,
ZV, PZ, LZ,VZ - I.c.,
nos 4, voda 4
o: Ir z Okřešic, m: Bora z Losíků
maj. Libor Nehyba, Kelč
ČLP/KO/74814 výborný, CAJC,
ZV, PZ, LZ, SVP, VZ - I.c.,
nos 4, voda 4
o: Car od Mileho, m: Ajka Vlkýš Samota
maj. Bierhanzl Bořek, Březnice
ČLP/KO/74792 výborný, Res. CAC,
LZ - III.c., VZ - II.c.,
nos 4, voda 3
o: Kim ze Štípek, m: Lady ze Štípek
maj. Jiří Svoboda, Hrádek nad Nisou
ČLP/KO/74292 velmi dobrý, LZ - III.c.,
ZV, LZ, SVP, VZ - I.c., MFV - II.c.
nos 4, voda 4
o: Egon ze Švihovské skály, m: Jita z Husína
maj. Milan Horák, Luštěnice
987.
ČLP/KO/73098 výborný, Vítěz třídy mladých,
Kir z Dvorského Sokoláku ZV, PZ, SVP, VZ, MFV - I.c.,
nos 4, voda 3
02.01.2002 hnědý bělouš
o: Ajax z Býchorska, m: Asta z Hroudova dvora
I., XI. g.l.
maj. MS Ronov n/D., držitel: Josef Kváč Ronov n/D.
988.
Argo u Odluží
13.08.2004 hnědák
II. g.l.
ČLP/KO/74945 velmi dobrý,
ZV, PZ, - I.c., LZ, MFV - II.c.
nos 4, voda 2
o: Sok Javořice, m: Cita od Věžeckého potoka
maj. Ladislav Mašláň, Rajnochovice
989.
Dag Kořenice
22.06.2004 hnědák
VI., I. g.l.
ČLP/KO/74867 velmi dobrý, ZV, PZ, LZ, SVP, VZ - I.c.,
nos 4, voda 4
o: Faust z Husína, m: Šejny Kořenice
maj. Petra Viniarská, Přelouč
990.
Far Kořenice
ČLP/KO/75221 výborný, Res. CAC, PDO-Res.CACT
ZV, PZ, LZ, SVP, VZ - I.c.,
nos 4, voda 4
o: Prim Kořenice, m: Ira Kořenice
maj. MVDr. Toman Jan, Červené Poříčí
20.02.2005 hn. bělouš
VI., I. g.l.
991.
Caro Kořenice
15.06.2004 hnědák
VI., II. g.l.
992.
Uron Kořenice
16.01.2003 hnědák
VI., II. g.l.
994.
Perun z Hájské
26.01.2004 černý bělouš
XI., I. g.l.
995
Rap z Jaroslavských polí
30.04. 2005, černý bělouš
II. g. l.
ČLP/KO/74864 výborný, CAC, Klubový vítěz
ZV, PZ, VZ - I.c., PDO-Res. CACT
nos 4, voda 4
o: Kord z Chotíkova, m: Jeta Kořenice
maj. Martin Přibyl, Nové Dvory
ČLP/KO/73835 výborný, CAC 2x,
ZV, LZ, PZ, SZVP, VZ - I.c., MRK II.c,MKP II.c
nos 4, voda 4
o: Ax z Jeklíku, m: Jeta Kořenice
maj. Josef Šon, Litovel
ČLP/KO/74439 výborný, CAJC,
ZV, PZ, LZ, SZVP, VZ - I.c.,
nos 4, voda 4
o: Lesan z Prosečské vysočiny, m: Luna z Hájské
maj. František Kaplan, Pardubice
ČLP/KO/75408,výborný,CAC,CACIB,BOB,vít. Prahy 06
ZV,SVP,LZ,PZ,VZ – I. cena
nos 4, voda 3
o: Alan z Ptýrovských luk, m: Alma z Benetky
maj. František Dvořák, Turov
996.
Car z Malé Hranické
17.02.2003, hnědý bělouš
IV / I g. l.
ČLP/KO/73852, výborný, vítěz třídy, oblastní vítěz
ZV, LZ, PZ, VZ – I. cena
Nos 4, voda 4
o: Jarik ze Záveské ovčárny, m: Ajda z Fulvarku
maj. Marek Němčák, Henčlov
999.
ČLP/KO/75122, výborný 1,CAC,CACIB,BOB
Fat od Nezdického potoka PZ,SVP,MŠ,LZ,Hlubocké derby,VZ,MJS- I. c. MRK, CACT
Nos 4, voda 4
03.01.2005, hnědý bělouš
o. Reno Engholms, m. Rita od Nezdického potoka
I g. l.
maj. Vladimír Mráz, Blatná
1001.
Pigo z Očkovskej doliny
06.06.2005, hnědý bělouš
I g. l.
1002.
Pik z Očkovskej doliny
06.06.2005, hnědý bělouš
I g. l.
1003.
Abaj od Ptáčov konikleců
03.07.2005, hnědý bělouš
II. g. l.
ČLP/KO/75628, velmi dobrá
ZV,PZ,LZ,SZVP,VZ,MFV – I. cena
Nos. 4, voda 4
o. Vigo Afoli,m. Nela z Očkovskej doliny
maj. Tomáš Viktora, Třeboň - Břilice
ČLP/KO/75627, výborný
PZ,LZ,SZVP,VZ, MFV – I. cena
Nos 4, voda 4
o. Vigo Afoli, m. Nela z Očkovskej doliny
maj. Miroslav Matoušek, Třeboň - Břilice
ČLP/KO/75528/, velmi dobrá
ZV,PZ,VZ,Por. zk. CZ-Rak. – I. cena,Dunaj.pohár 07,
Res. CACIT,res. CACT
Nos 4, voda 3
o.Emír od Řeky Lomnice, m. Bára z Klobouckého lesa
maj. Karel Benáček, Třebíč
1004.
ČLP/KO/75163, výborný 1, CAC, res. CACIB
Amor z Rechelské samoty ZV,PZ,MŠ, SZVP,VZ – I. cena
Nos 4, voda 3
26.01.2005, hnědý bělouš
o.Ar z Jeklíku m. Chysa od Borovanské tůně
II. g. l.
maj. František Kandl, Vlhlavy
1005.
ČLP/KO/73839, velmi dobrá
Faust z Procingerova dvora SZVP,PZ,V Z – I. cena, Rak. PZ + SVP II. cena
Nos 4, voda 4
30.01.2003, hnědá
o. Fram ze Štípek, m. Bery ze Soldátovy hvězdy
II. g. l.
maj. Ing. Pavel Králík, Veverská Bitýška
1006.
ČLP/KO/74421, výborný
Flot od Věžeckého potoka ZV, PZ,SZVP, VZ – I. cena, LZ II. cena
Nos 4, voda 3
20.01.2004, hnědý bělouš
o. Výr z Krutého lesa,m. Gerta z Heřmanska
II. g. l.
maj. Roman Kalužík, Želechovice
1007.
ČLP/KO/74670, výborný
Gryl od Śtítárského rybníka PZ, LZ, VZ – I. cena
Nos 4, voda 4
10.04.2004, hnědá s náprs. o. Ar z Jeklíku,m.Gerta z Chotíkova
II. g. l.
maj. Emanuel Doležal, Třebnice
1008.
Pim z Jaroslavských polí
28.04.2004, hnědý bělouš
II. g. l.
1009.
Charon z Knollovy školy
11.08.2005, hnědý bělouš
IX / I g. l.
1010.
Chyt z Knollovy školy
11.08 .2005,hnědý bělouš
IX / I. g. l.
ČLP/KO/74697, velmi dobrý
ZV,PZ,VZ – I. cena, res. CACT
Nos 4, voda 4
o. Bred z Bujesil, m. Alma z Benetky
maj. Vladislav Kolář, Brandýs nad Orlicí
ČLP/KO/75609, velmi dobrá
ZV,PZ,LZ,SZVP,VZ – I. cena, CACT
Nos 4, voda 3
o. Odin vom Marchspitz, m. Dasta z Čeperáku
maj. Miloš Knotek, Mohelno
ČLP/KO/75610, velmi dobrá
ZV,PZ,LZ,SZVP,VZ – I. cena, res. CACT, MFT – res.
CACT
Nos 4, voda 4
o. Odin vom Marchspitz, m. Dasta z Čeperáku
maj. Tomáš Valehrach, Dražovice
1011.
ČLP/KO/74094, výborný
Argo od Nezdického potoka PZ I.cena, VZ II. cena
nos 4, voda 2
14.05.2003, černý bělouš
o. Hektor od Nezdického potoka,m.Gama Fransto
XI. g. l.
maj. Ing. Ivana Šindelářová, Bzí
1012.
Body Chov z Kožlí
15.08.2004, hnědá s nápr.
XI. g. l.
1014.
Anar z Farských luk
05.05.2005, hnědý bělouš
I. g. l.
ČLP/KO/74094, výborný
SZVP,PZ,MŠ,LZ,VZ – I. cena
nos 4, voda 4
o. Lesan z Prosečské vysočiny, m. Akina Chov z Kožlí
maj. Vladimír Žalud, samota Metel, Nítovice
ČLP/KO/75389, velmi dobrý
PZ, SZVP, VZ – I. c., LZ – II. c.
nos 4, voda 4
o. Viking z Vtelenských polí, m. Gera z Čeradic
maj. Antonín Laudát, Dobrohošť
1015.
ČLP/KO/ 75475, výborný, res. CAC
César Boleslavské písčiny ZV, PDO, PZ, VZ – I. c., CACT
nos 4, voda 3
09.06.2005, hnědá
o. Mit Kořenice, m. Bona Boleslavské písčiny
I./VI. g. l.
maj. Josef Jarolím, Stará Boleslav
15 • Zpravodaj 2/2010
1016.
Brit z Klokočky – Kubát
07.07.2005, hnědý bělouš
IX. g. l.
1017.
Cid z Malých úskoků
27.04.2003, hnědý bělouš
I. g. l.
ČLP/KO/75482, výborný, CAC
ZV, PZ, LZ, MFH - VZ - I. c., res. CACT
nos 4, voda 3
o. Prim z Klokočky, m. Majka z Klokočky
maj. Jaroslav Komberec, Tupadly
1033 .
Pluto z Levíku
ČLP/KO/74032, výborný, res. CAC
ZV, LZ, PZ, VZ – I. c.
nos 4, voda 4
o. Hron z Žerůtek m. Betty z Malých úskoků
maj. Vladimír Srba, Spomyšl
1034.
Ciro z Vážanského žlebu
18.01.2005, hnědý bělouš
I / IV. g. l.
03.04.2007, černý bělouš
II. / VI . g. l.
1018.
ČLP/KO/75401, výborný, CAC, CACIB, BOB
Brok od Kounického potoka ZV, PZ, LZ, SZVP, VZ – I. c., MFT – T. B.
Nos 4, voda 4
26.05.2005, hnědý bělouš
o. Jasan z Bilice, m. Era z Řeznovského hájku
I. g. l.
maj. Milan Knotek, Mohelno
1035.
Onyx z Českého lesa
1019.
George z Čeperáku
ČLP/KO/75279, velmi dobrý
ZV, PZ, VZ, MFV, Pohár Vysočiny - VZ - I. c.,CACT
nos 4, voda 4
o. Ralf Afoli, m. Dora z Čeperáku
maj. Vladimír Semerád, Heřmanice
1036.
Arno z Radatinky
ČLP/KO/76172, výborný, res. CACT, LZ, PZ, SZVP,
Hl. derby, MŠ, VZ – I. c.,res. CACT,MFV- I c, CACT,
MRK II c.
nos 4, voda 4
o. Vigo Afoli, m. Jessy z Města Budějovic
maj. Ing. Petr Prázný, České Budějovice
1037.
Atos od Svaté vody
19.03.2005, hnědý bělouš
I. g. l.
1020.
Lord z Města Budějovic
21.06.2006, hnědý bělouš
I. g. l.
1021.
Pard ze Záveské ovčárny
14.03. 2007, hnědá s nápr.
I. g. l.
ČLP/KO/76618, výborný, Oblastní vítěz
PZ, VZ – I. c.
Nos 4, voda 4
o. Has Juta z Bolatic, m. Kora ze Záveské ovčárny
maj.Vladislav Sedlák, Bzenec
1022.
ČLP/KO/ 76588, výborný
Gál ze Žandovských vrchů ZV, PZ, LZ, SZVP, VZ – I. c., MFV II. c
Nos 4, voda 3
02.03.2007, hnědá s nápr.
o. Dag Kořenice, m. Dita ze Žandovských vrchů
I./ VI. g. l.
maj. Josef, Kurča, Lázně Bohdaneč
1023.
Alan od Plavecké cesty
02.02.2006, hnědý bělouš
I. / XI. g. l.
ČLP/KO/75826, velmi dobrý
ZV, PZ, SZVP, LZ – I. c., MJS – III.c., MFV – II.c.
Nos 4, voda 2
o. Vigo Afoli, m. Linda ze Sukova kraje
maj. Antonín Tůma, Netvořice
1024.
ČLP/KO/75250, velmi dobrý
Astor od Chvalov. rybníka ZV, LZ, PZ, VZ, MFV, 2 x MRK, 2 x MKP
Nos 4, voda 4
06.03.2005, hnědý bělouš
o. Brit Boleslavské písčiny, m. Alina z Krištofova dvora
I. / XI. g. l.
maj. Ing. Jiří Michl, Chvalovice
1025.
ČLP/KO/ 75144, výborný, res. CAC
King z Bohumínských bažin ZV, PZ, SZVP – I. c.,LZ – III. c., MJS, VZ – II. c.,
MFV I.c.
Nos 4, voda 4
28.01.2005, černý bělouš
o. Lord Tergy, m. Jessy z Bohumínských bažin
II. g. l.
maj. Petr Volný, Fryčovice
1026.
Hary z Kuželova ranče
15.06.2006, hnědá
II. / VIII. g. l.
1027.
Hart Kořenice
14.03.2006, hnědá
VI. / I. g. l.
1028.
IL Kořenice
11.12.2006, hnědá
VI. / II. g. l.
1029.
Jun Kořenice
22.05. 2007, hnědý bělouš
VI. / II. g. l.
1030.
Pax z Potoňskej lúky
17.10.2006, hnědá
IX. g. l.
1031.
Pino z Potoňskej lúky
17.10.2006, hnědá
IX. g. l.
ČLP/KO/76166, velmi dobrý
PZ, VZ – I. c.
Nos 4, voda 4
o. Dix z Lučkovic, m. Lady ze Štípek
maj. Vladimír Fiala, Sibřina
ČLP/KO/75905, výborný,3x CAC, 2 x res. CAC,
3x res. CACIB, Český šampion, CACIB, BOB
ZV, PZ, SZVP, VZ – I. c., MJS – III. c.
Nos 4, voda 4
o. Keny ze Záveské ovčárny, m. Šejny Kořenice
maj. Jaroslav Novák, Kolín II
ČLP/KO/76442, výborný, res. CAC
ZV, PZ, SZVP, VZ, MRK - I. c.
Nos 4, voda 4
o. Gron Kořenice, m. Cisa Kořenice
maj. Ing. Josef Poledne, Zásmuky
ČLP/KO/76860, velmi dobrý
ZV, PZ, SZVP, VZ – I. c.
Nos 4, voda 4
o. Dag Kořenice, m. Rola Kořenice
maj. Petra Viniarská, Přelouč
30.07.2004, hnědá
IX. g. l.
26.02.2007, hnědý bělouš
I. g. l.
16.04.2008, hnědý bělouš
I. g. l.
ČLP/KO/76657, velmi dobrý
ZV,PZ,SZVP - I. c, VZ – II. c
Nos 4, voda 2
o. Geron Kořenice, m. Borka z Klobouckého lesa
Ivo Bébar, Brno – Slatina
ČLP/KO/74992, velmi dobrý
PZ,SZVP,2xLZ,MVV,MJS,3xVZ,MFV - I. c
Nos 4, voda 4
o. Kantus vom Rh“onblick, m. Lina vom Rh“onblick
Josef Plzák, Plzeň
ČLP/KO/76657, výborný
LZ,SZVP,PZ,VZ - I. c
Nos 4, voda 4
o. Vigo Afoli, m. Týna ze Zítkového rybníka
Ladislav Brunclík ml., Výrovice
ČLP/KO/77421, výborný, CAJC,vít.tř.ml., Nej. ml. pes
ZV,PZ,LZ,SZVP,MFV,VZ – I. c
Nos 4, voda 4
o. Lee V. G., m. Ula od Svaté vody
Jiří Pospíšil, Věrovany
1038 .
ČLP/KO/75417, výborný 1, CAC
Deny ze Soldátovy hvězdy PZ,SZVP,VZ – I. c
Nos 4, voda 3
02.06.2005, hnědý bělouš
o. Vigo Afoli, m. Ambra ze Soldátovy hvězdy
I. g. l.
Ladislav Janíček, Přibice
1039.
Draco Jasénky
23.03.2007, hnědá
I. g. l.
1040.
Hard z Ranského letiště
11.08.2006, hnědá
I. g. l.
1041.
Igor z Husína
24.05.2007, hnědá
I. g. l.
ČLP/KO/76704, CAJC,3xCAC,Klub. vít.,Nár. vít.,BOB
ZV,PZ,LZ,,MŠ- I. c, MFV II. c, CACT
Nos 4, voda 4
o. Avaline Esko, m. Trixie ze Štípek
Václav Maňhal, Olomouc
ČLP/KO/76334, velmi dobrý
PZ,LZ,SZVP,VZ - I. c
Nos 4, voda 3
o. Baron v. Amazonas, m.Etta z Ran. letiště
Vladimír Kunický, Lahošť
ČLP/KO/76889, výborný 1, Vít. třídy,Krajský vít.
ZV,Poh.hejt.,PZ,LZ,SZVP,VZ - I. c
Nos 4, voda 4
o. Nicki v. Gleistal, m. Tama z Husína
František Kupka, Sloupnice
1042 .
ČLP/KO/76011, výborný
Jago od Blatského potoka PZ,LZ,MFV,VZ, MŠ – I. c, CACT, MKP III. c.
Nos 4, voda 4
20.04.2006, hnědý bělouš
o. Gin Kamen. most, m. Gera od Blat. potoka
I. g. l.
Václav Dvořák, Mažice
1043 .
ČLP/KO/76941, velmi dobrý
Jasan od Borovanské tůně LZ, VZ - I. c
Nos 4, voda 2
09.07.2007, hnědý bělouš
o.Ulf od Řeky Lomnice,m.Dyta od Blat. potoka
I. g. l.
Josef Křivanec, Mladějovice
1044 .
Uran od Klapavce
22.06.2007, hnědá
I. g. l.
ČLP/KO/76911, velmi dobrý
ZV,PZ,LZ,SZVP,VZ,MFV - I. c
Nos 4, voda 4
o. Argo z Entlova dvora, m. Neli od Klapavce
Milan Jirout, Veliny
1045 .
ČLP/KO/75928, velmi dobrý
Fak ze Žandovských vrchů ZV,PDO,PZ,SZVP - I. c, VZ – MFH II. c
Nos 4, voda 3
28.03. 2006, hnědý bělouš o.Lesan z Pros.vysočiny,m.Katy z Očkov.doliny
I. / XI. g. l.
Václav Petránek, Kutná Hora
1046 .
ČLP/KO/76452, CAC, BOB, Vít.plem.,Nár.vít.
Ibis od Nezdického potoka ZV,PZ,LZ,SZVP,VZ - I. c
Nos 4, voda 4
31.12.2006, černý bělouš
o.Baron v. Amazonas,m. Eny od Nezd.potoka
II. g. l.
JUDr. Jindřich Kovářík, Plzeň
1047 .
Lar Kořenice
ČLP/KO/76947, velmi dobrý
ZV,PZ,LZ,SZVP,VZ,MFV – I. c., res. CACT
Nos 4, voda 4
o. Abajgáto Micu, m. Linda z Potoňskej lúky
maj. Lumír Bárta, Moravské Knínice
21.07.2007,hnědý bělouš
VI./ I. g. l.
ČLP/KO/ 76948, výborný
ZV,PZ,LZ,SZVP,VZ,MFV - I. c., SOLMS – I.c.
Nos 4, voda 4
o. Abajgáto Micu, m. Linda z Potoňskej lúky
maj. František Srnec, Moravské Knínice
09.03.2008, hnědý bělouš
VI. g. l.
Zpravodaj 2/2010 • 16
ČLP/KO/75153, velmi dobrý
ZV,PZ, Rak. pol. a vod. zk., VZ – I . c
Nos 4, voda 2
o. Charlie z Vtelen. polí, m. Eny z Levíku
MVDr. Marie Šerá, Ivančice
1048
Odin z Knollovy školy
ČLP/KO/77031, velmi dobrý
ZV,PDO,PZ,LZ,SZVP,VZ,MFV - I. c
Nos 4, voda 4
o. Rap Kořenice, m. Šejny Kořenice
Jaroslav Novák, Kolín 4
ČLP/KO/77239, výborný 1, Vít. tř. prac.,Obl.vít.
ZV,PZ,LZ,SZVP,VZ – I. c, CACT, SO 4
Nos 4, voda 4
o. Lee V. G., m. Chara z Knollovy školy
Miloš Knotek, Mohelno
1050 .
Mik Kořenice
12.05.2008, hnědá
VI. / I. g. l.
1051 .
Juk Kořenice
22.05.2007, hnědá
VI. / II. g. l.
1052 .
Ajax Starý háj
02.11.2006, hnědá
VIII. / II. g. l.
1053 .
Lesan Kordovina
06.04.2007, hnědý bělouš
VIII. / II. g. l.
ČLP/KO/77505,Čes.jun.šam.,4xCAJC,2xBOB
ZV,LZ, PZ,SZVP,VZ - I. c
Nos 4, voda 3
o. Atos z Dobelických luk, m. Rola Kořenice
Jaroslav Novák, Kolín II
1063.
Dag z Hamáče
ČLP/KO/76857, velmi dobrý
LZ - II. c,ZV,PZ,VZ- Poh.hejt.Vysočiny - I. c
Nos 4, voda 4
o. Dag Kořenice, m. Rola Kořenice
Libor Klabeneš, Chotěboř
1064.
Mrak Kordovina
ČLP/KO/76399, výborný
ZV,PZ,lZ,SZVP,VZ - I. c
Nos 4, voda 4
o.Ajax od Lužen. lípy, m.Alfa od Vel. smrků
Petr Košťál, Dohalice
1065.
Car z Klokočky – Kubát
ČLP/KO/76659, velmi dobrý
PZ – I. c, VZ – II. c
Nos 4, voda 4
o.Ajax od Lužen. lípy,m.Gera z Davle -vinic
Jaroslav Vávrovský, Polejovice
1066.
Hip z Ouhelí
1054.
ČLP/KO/76921, velmi dobrý
Endy z Čerazské bažantnice ZV,PZ,LZ,VZ – I. c., res. CACT
Nos 4, voda 2
04.07.2007, hnědý bělouš
o. Vigo Afoli, m. Dita z Čerazské bažantnice
I. / XI. g. l.
Jindřich Věchet, Roudná
1055.
Lero Kořenice
21.07.2007, hnědý bělouš
VI. / I. g. l.
1056.
Ador Liškův liol
10.03.2008, hnědý s nápr.
I. g. l.
1057.
Fin z Bachlu
04.04.2008, hnědý bělouš
I. g. l.
1058.
Iran z Ranského letiště
25.07.2008, hnědý bělouš
I. g. l.
1059.
Gery od Milačev. mohyl
22.04.2008, hnědý bělouš
I. / XI. g. l.
ČLP/KO/77032, velmi dobrý
ZV,PZ,VZ – I. c., LZ – II. c
Nos 4, voda 4
o. Rap Kořenice, m. Šejny Kořenice
Miloš Šána, Polná
ČLP/KO/77304, velmi dobrý
ZV,PZ,LZ,SZVP,VZ,MFV – I. c., 2 x res. CACT
Nos 4, voda 4
o. Fat od Nezdického potoka, m. Aida z Čibiho dvora
Tomáš Krutina, Tachov
ČLP/KO/77380, výborný,2 x Oblast. vítěz, 3 x Vítěz
třídy, CAC
ZV,MVV,PZ,LZ, 2 x VZ – I. c., SZVP II.c., CACT
Nos 4, voda 4
o. Fat od Nezdického potoka, m. Ajka Vikýš Samota
Pavla Lhotáková, Plzeň
ČLP/KO/77625, velmi dobrý
ZV,PZ,LZ,SZVP, 3 x VZ – I. c.
Nos 4, voda 4
o. Echo z Ranského letiště, m. Lilian z Českého lesa
Zdeněk Čechvala, Louny
ČLP/KO/77485, 5 x výb.,CAJC, 3 x Vít. tř.,
Krajský vít.,Nejlep. ml. jed.
ZV,2xPZ,LZ,SZVP,VZ – I. c., MJK – III. c.
Nos 4, voda 4
o. Ataman Duma Kazana, m. Senta od Nezdic. potoka
Jaroslav Duffek, Všeruby u Kdyně
1060.
ČLP/KO/76895, velmi dobrý
Black Moravský Šternberk ZV II. c., PZ,2xLZ,SZVP,VZ – I. c.
Nos 4, voda 4
31.05.2007, černý s nápr.
o. Ataman Duma Kazana, m. Ajda z Vážanského žlebu
II. g. l.
Vladimír Blaha, Šternberk
1061.
ČLP/KO/76423, velmi dobrý
Nero od Pavlov. Bohuslavice ZV,PZ,LZ,SZVP,VZ – I. c.
Nos 4, voda 3
21.11.2006, hnědý bělouš
o. Don od Mohelského mlýna, m. Luka od Pavlovské
II. g. l.
Monika Nevřivá, Náchod – Běloves
1062.
Udan z Cenklova
06.04.2007, hnědý bělouš
II. g. l.
ČLP/KO/76691, výborný
ZV,PZ,LZ,SZVP, 2 x VZ – I. c.
Nos 4, voda 4
o. Vox von Alsheim, m. Faty od Mohelského mlýna
Josef Vrba, Haluzice
03.03.2007, hnědý
II. / VI. g. l.
30.05.2008, hnědý
II. / VIII. g. l.
20.09.2006, hnědý
IX. g. l.
30.04.2008, hnědý bělouš
IX. g. l.
ČLP/KO/ 76563, výborný, CAC, res. CACIB
SZVP – II. c., LZ, VZ – I. c.
Nos 4, voda 3
o. Caro Kořenice, m. Cilka z Hamáče
Pavel Vyskočil, Borohrádek
ČLP/KO/77530, výborný
ZV,PZ,LZ,SZVP,VZ – I. c., res. CACT
Nos 4, voda 4
o. Ar z Jeklíku, m. Gera z Davle – Vinic
Emanuel Doležal, Třebnice
ČLP/KO/76371, velmi dobrý
PZ – I. c., VZ – II. c.
Nos 4, voda 2
o. Bojar z Kolšova, m. Uma z Klokočky – Kubát
Zdeněk Čebiš, Pečky
ČLP/KO/77525, velmi dobrý
PZ,2xLZ,2xSZVP,VZ – I. c.
Nos 4, voda 4
o. Amigo von der Ulfequelle, m. Uta Javořice
Vladimír Dufek, Davle
Informace o chovných psech NKO
Pro stáří byli vyřazeni tito psi:
885 Lord z Jaroslavských polí
904 Ulf od Řeky Lomnice
913 Mit Kořenice
920 Flik od Velkého Besta
928 Ir z Nemilanských hájů
931 Prim kořenice
933 Jik od Dvorského Sokoláku
939 Jun Fransto
943 Keny od Záveské ovčárny
958 Flok z Rutvasu
962 Art od Roztrhané skály
977 Mur z Husína
Uhynul:
973 Van Kořenice
Prodán:
997 Barbar z Mešinské hájovny
1049 Omar z Knollovy školy
Chovnost psa prodloužena na základě žádosti majitele o 1 rok
936 Argo z Entlova dvora
969 Ajax od Luženské lípy
981 Tom z Klokočky - Kubát
Doplňte změny v kartách chovných psů:
1020 Lord z Města Budějovic - MRK II. c.
1021 Pard ze Záveské ovčárny : nový majitel Vladislav Sedlák ml., Bzenec
1024 Astor z Chvalovického rybníka – MRK III. c., MKP II. c.
1025 King z Bohumínských bažin – MFV I. c.
1026 Hary z Kuželova ranče – správné číslo zápisu ČLP/KO/75166
1039 Draco Jasénky – majitel stejný, bydliště Olomouc
1042 Jago od Blatského potoka - MKP III. c.
1047 Lar Kořenice - dodatečně přidělena ještě I. g. l.
1050 Mik Kořenice – PZ I. c., oko hnědé
Informace pro uchovnění psa NKO:
Pokud splní pes podmínky chovnosti, zašlete mi, prosím, na jaře do konce května,
na podzim do konce října, originál průkazu původu psa, kopie tabulek všech zkoušek
včetně všestranných a kopie výstavního posudku.K tomu přiložte 10 ks barevných
fotografií psa o rozměru 10 x 10 cm s hlavou psa na levé straně a viditelnými všemi
čtyřmi běhy. Nezapomeňte uvést VAŠE TELEFONNÍ ČÍSLO pro rychlejší komunikaci
se zájemci o krytí.
MVDr. Čestmír Šrámek, CSc.
hlavní poradce chovu
17 • Zpravodaj 2/2010
Přehled výsledků loveckých zkoušek po chovných psech
NKO podle došlých tabulek od 1. 11. 2009 do 31. 10. 2010.
807
816
862
868
874
881
885
893
895
900
904
905
909
910
911
913
926
929
936
938
943
944
945
946
953
959
963
964
965
968
969
971
972
982
983
984
986
989
990
991
992
994
995
996
997
999
1000
1004
1007
1009
1012
1013
1018
1021
1024
1025
1027
1029
1031
Atos ze Štípek
68803
Gron Kořenice
69333
Ar z Jeklíku
70854
Koran Kořenice
70908
Haky z Pelhřimova
71373
Ralf Afoli
Lord z Jaroslavských polí
72095
Don od Mohelnského mlýna
71498
Argo z Chytkovy hájovny
Nicky vom Gleistal
72116
Ulf od řeky Lomnice
72143
Atos z Oklíkova
71598
Jax z Kamenické leče
71615
Holan od Prokopova blesku
71192
Brit z Čerazské bažantnice
70657
Mit Kořenice
72415
Lesan z Prosečské vysočiny
71813
Kord z Chotíkova
72365
Argo z Entlova dvora
72538
Bojar z Černické obory
72168
Keny ze Záveské ovčárny
72266
Ben od Borové skalky
71039
Tor ze Štípek
Vigo Afoli
73348
Art Kořenice
74283
Rys Kořenice
73063
Argo z Bilice
75687
Cedr ze Soldátovy hvězdy
73386
Miro z Prosečské vysočiny
73237
Xavi Afoli
74062
Ajax od Louženské lípy
72732
Cit z Černých blat
73821
Rap Kořenice
73060
Bar ze Semického revíru
74550
Cézar z Losíků
74715
Egon z Bachlu
74814
Vir z Husína
74292
Dag Kořenice
74867
Far Kořenice
Caro Kořenice
74864
Uron Kořenice
73835
Perun z Hájské
74439
Rap z Jaroslavských polí
75408
Car z Malé hranické
73852
Barbar z Měšinské hájovny
75575
Fat od Nezdického potoka
78216
Chyron z Pelhřimova
Armor z Ráchelské samoty
75163
Gryl od Štítarského rybníka
74670
Charon z Knolovy školy
75609
Body chov z Kožlí
74969
Atos z Dobelických luk
75644
Brok od Kounického potoka
75401
Pard ze Záveské ovčárny
76618
Astor od Chvalovického rybníka 75424
King z Bohumínských bažin
75144
Hart Kořenice
79905
Jun Kořenice
76860
Pino z Potoňskej lůky
76948
Baron vom Amazonas
VDH/DK0308
Vox vom Alsheim
OH2DK20483
Gin Kamenný most
SPKP4980
Lee Vg
HRNEK16500
Amigo vom Ulfeguelle
VDHZB0305
Eiko von der Zista
OH2DK20632
Avaline Esko
JRNKD80338
Basko vom der Zista
VDKDK19983
Heiko vom Osterberk
VDHDK0697
Best of Tížete
HR18630
Odin von Marchspitz
OHDK190010
Iboks vom Delme Horst
421
Blo de la Haille au Loup
GORA2094
Ulix Huntezs Dream
HT15203
Idol z Gramego dvoru
73303
Blo de la Taille au Loup
2094
Malom Kozi Joker
PKRVII7728
Darko Špalíček
SPK5740
Vitus Ks vom Dinkel Hof
VDHZB0785
Nero ze Starých levic
74549
Goran du Dual Status
PKR51405
Zpravodaj 2/2010 • 18
- - - 4 4 4 3,33 4 4
- - - 3 4 4 4 4 4
3,75 3,75 4 3,85 3,71 3,85 4 3 4
3 3 4 4 4 4 - - - - - - - - 3,5 3,5 3,5
- - - 4 4 4 4 4 4
- - - 4 3,6 4 - - - - - - - - - - 3 3 4 4 3,6 4 - - - - - 3,4 3,8 3,8 4 4 4
4 4 4 3,33 3,44 3,88 4 4 4
4 3,5 4 3,33 4 4 - - 2 3 3 3 4 4 - - 4 4 4 4 4 4 4 4 4
- - - - - - - - 3 3 3 3,5 4 4 3 4 4
3,5 3,5 3,8 3,83 3,45 3,95 3,75 4 4
- - - 2 4 4 - - 3 4 4 3,5 3,6 4 3,5 4 4
- - - 3 3 4 4 4 4
3,5 3 3,5 3,33 3,33 4 - - - - - - - - - - 4 4 4 3,83 3,83 4 3,5 4 4
- - - 3,85 3,85 4 3,8 4 4
3 3,5 4 3,8 4 4 - - 3,5 4 3,83 4 4 4 - - - - - - - - 4 4 4
3,2 4 4 3,5 2,5 3,5 - - 3,6 3,4 3,6 3,71 3,85 4 - - - - - 2 3 4 - - 4 4 4 4 3,75 4 4 4 4
4 4 4 4 3,5 4 - - 3,66 4 3,66 3,5 4 4 4 4 4
3,66 3,83 4 4 4 4 3 4 4
4 4 4 3,66 3,66 4 3 3 4
- - - - - - - - 4 4 4 4 4 4 3,66 4 4
- - - 3,5 3,5 4 4 4 4
- - - - - - - - 3,33 3,66 3,33 3,4 3,4 4 - - 4 4 4 4 4 4 - - - - - - - - 4 4 4
4 4 4 4 4 4 - - - - - 4 4 4 - - 3,44 3,55 3,88 3,37 3,56 3,75 4 4 4
3,88 3,66 3,88 4 3,8 3,9 4 4 4
3,75 3,75 4 3,5 3,33 3,66 - - 3,5 4 3,5 3,5 3,5 4 - - 3 4 4 - - - 3,5 4 4
3,5 3,75 4 3,5 3,5 4 - - - - - 3,5 3,5 4 - - 4 4 4 3,54 3,72 4 4 4 4
3 2 3 - - - - - - - - 4 4 4 - - 4 4 4 3,5 3 4 - - 4 4 4 3 4 4 - - 4 3,5 4 4 4 4 - - - - - 4 4 4 - - 3,33 3,33 4 4 4 4 - - 3,75 3,5 4 3,83 3,66 3,83 3,66 4 3,83
4 4 4 4 3,33 4 3,6 4 4
- - - 3,33 3,5 4 4 4 4
3 4 4 3,8 4 4 - - 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3,33 3,66 3,66 3 4 4 4 4 4
- - - 4 4 4 4 3,66 4
3 4 4 - - - - - 4 4 4 - - - 4 4 3
- - - 3 4 4 - - - - - - - - - - - - - - - - 4 4 4
- - - 4 4 4 - - 4 4 4 4 4 4 - - 3 4 4 - - - - - 3,5 4 4 - - - - - 2 2 3 - - - - - 4 4 4 3 4 4 - - 4 4 4 - - - - - - - - - - - - - 3 4 4 - - - - - -
1
1
2
1
2
2
1
4
1
3
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
3
1
1
2
1
1
1
-
1
2
1
1
1
1
1
1
1
-
1
1
1
1
1
-
2
3
1
2
2
1
2
1
2
7
1
1
1
2
4
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
1
1
1
2
1
2
7
2
2
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
-
-
3,5 4 4
3,33 4 4
3,83 3,66 3,91
3,5 3,5 4
3,5 3,5 3,5
4 4 4
4 3,6 4
3 4 4
3,83 3,5 4
3,5 3,83 3,83
3,5 3,58 3,91
3,5 3,87 4
2,5 3,5 3,5
4 4 4
- - 3,25 3,75 3,75
3,73 3,57 3,92
2 4 4
3,43 3,75 4
3,5 3,5 4
3,4 3,2 3,8
- - 3,77 3,88 4
3,83 3,83 4
3,57 3,85 4
3,66 4 3,88
4 4 4
3,28 3,57 3,85
3,66 3,66 3,83
2 3 4
4 3,87 4
4 3,83 4
3,56 4 3,85
3,77 3,94 4
3,66 3,66 4
- - 3,87 4 4
3,66 3,66 4
- - 3,37 3,5 3,75
4 4 4
4 4 4
4 4 4
4 4 4
3,42 3,57 3,8
3,9 3,75 3,9
3,6 3,5 3,8
3,5 3,66 3,83
3,33 4 4
3,5 3,66 4
3,5 3,5 4
3,64 3,78 4
3 2 3
4 4 4
3,66 3,33 4
3,5 3,5 4
4 3,5 4
4 4 4
3,5 3,5 4
3,75 3,75 3,87
3,77 3,77 4
3,6 3,7 4
3,5 4 4
4 4 4
3,5 3,83 3,83
45 3,8 4
3 4 4
4 4 3,5
3 4 4
- - 4 4 4
4 4 4
4 4 4
3 4 3
3,5 4 4
2 2 3
3,5 4 4
4 4 4
- - 3 4 4
4
1
1
1
2
1
1
1
11
2
2
1
2
6
5
5
3
4
3
6
3
3
1
3
2
1
10
9
4
2
1
4
2
2
1
1
2
3
4
1
3
2
3
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
8
1
2
3
6
6
10
7
2
1
2
28
1
11
1
4
6
7
5
4
1
2
9
1
5
3
2
10
3
3
2
1
5
3
1
2
1
19
13
7
7
2
2
4
13
2
3
1
2
3
2
6
3
7
5
3
1
2
1
1
1
1
1
1
-
3
1
1
2
2
1
2
2
1
9
4
1
1
2
5
4
1
2
2
1
3
1
1
1
1
1
9
5
5
1
2
1
3
1
1
-
1
1
1
2
2
1
4
3
1
7
2
1
1
5
1
2
2
1
2
2
2
3
2
3
2
2
1
1
6
2
1
2
1
2
1
1
1
2
1
-
2
3
1
2
2
3
2
1
3
11
3
1
1
6
4
2
1
2
4
1
1
1
1
1
3
3
1
1
1
2
2
2
2
1
2
1
1
2
8
3
2
1
2
1
1
1
1
1
1
4
2
1
Z nich
neuspělo
Celkem
Nos
Vyst.
Hled.
Nos
Vyst.
Nos
Hled.
Vyst.
Hled.
Nos
Celkový. ø Po chovném psu
Druh lovecké zkoušky a dosažený průměr známky
znám. ze
bylo předvedeno
ZV
PZ
VZ
LZ
SVP
všech zk.
jedinců
V ceně
Druh zkoušek
I. II. III. I. II. III.
ZV PZ VZ LZ SVP
Vyst.
ČLP
Hled.
Čís. Jméno psa
7
3
17
2
2
6
11
11
20
14
3
3
1
7
66
1
22
2
7
3
13
21
9
12
9
13
16
1
15
7
6
21
7
1
14
9
10
6
2
5
3
35
28
15
12
3
7
5
18
3
2
5
3
4
5
7
33
14
15
10
11
8
7
3
4
2
2
3
2
1
3
1
2
2
2
2
Pozn.
1PZ
1VZ
1LU
3
3
1PZ,1LZ
1PZ,1VZ
1PZ,1LZ,1VP
1PZ
1PZ
1VP
1ZV,1PZ,1LZ,1VZ 1LU,1VP
1
1PZ
1PZ
1VZ
1PZ
1PZ
2VP
2PZ
1PZ
3xBZ
1PZ
1VZ
1ZV
1VZ,1PZ
1ZV
1LU
1BZ
1PZ
1ZV,2PZ,1BZ,1LUPZ,1LULZ
3PZ
1PZ,1LZ
3PZ
1VP
2PZ
1ZV
1PZ
1LU
2PZ
1PZ
1BZ
3VZ,3LZ
1VP,1LZ
1PZ,1VZ
1VZ
1VZ
1BZ
1LZ,1PZ
1LZ
-
1LU
Pozn.
Celkem
Po chovném psu
bylo předvedeno
jedinců
Nos
Vyst.
Hled.
Nos
Vyst.
Nos
Hled.
Vyst.
Hled.
Nos
Vyst.
Hled.
Celkový. ø
znám. ze
všech zk.
KO II.
32
34
36
40
41
42
43
46
47
48
50
Sok Javořice
Sir Javořice
Vyr z Krutého lesa
Alan z Únanovského lomu
Has Juta z Boletic
Vayat Šípová
Lesan od Mohelského mlýna
Cik z Krutého lesa
Cigo ze Soldátovy hvězdy
Vir Javořice
Fox z Koroptvárny
Fredy z Procingerova dvora
Cidor od Vězeckého potoka
Flot od Vězeckého potoka
Ken z Řadovky
71232
71231
73681
71552
73935
74898
74653
73383
75088
75539
72588
74421
76505
4
4
3
4
2
3
4
4
4
4
4
4
- 3,4 4
- 3 4
- - 4 3,8 4
- 3,57 3,71
4 3,85 4
- 4 4
- 4 4
- 3,66 3,66
4 - 4 4 4
4 4 3
- 3 3
- 4 3,66
4 4 4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
-
4
-
4
-
3
1
-
1
-
-
3
1
3
1
-
1
-
- 3,4 4 4
- 3 4 4
- - - - 3,85 4 4
- 3,62 3,75 4
- 3,9 4 4
- 4 4 4
- 4 4 4
- 3,66 3,66 4
- 3 4 4
- 4 4 4
- 3 3,5 4
- 3 3 3
- 4 3,66 4
- 3,5 4 4
2
3
1
1
1
1
5
2
5
9
8
2
2
3
2
1
2
3
1
1
1
-
4
1
-
1
3
2
1
3
1
-
5
2
1
8
17
13
2
3
7
1
4
2
2
3
2
1PZ
1VZ
1PZ
1VP,1PZ
1PZ
1PZ
1PZ
-
1
1
1
5
1
2
2
2
2
1
1
1
2
-
1
1
1
-
-
1
1
9
2
6
5
5
2
1
1
1
1
1
13
1
1
5
4
1
4
1
3
3
3
3
1
1
1
3
5
1
8
1
1
1
2
1
1
8
2
1
1
2
1
1
1
2
1
2
2
1
1
7
1
3
2
1
1
3
1
1
1
3
-
2
2
1
2
6
42
5
3
3
24
1
13
2
10
5
9
4
7
10
5
2ZV,2PZ,2VZ,
1PZ
1PZ
1PZ
1VZ
-
KO III.
21
31
51
63
64
66
67
69
69
77
85
86
87
88
89
91
Lord Tergi
Alan z Pýrovských luk
Peron Andělský hrad
Zoran z Brníkovské stráně
Trix ze Štípek
Ataman Duma Kazana
Jasan z Bilice
Cit od Mileho
Car od Mileho
Echo z Ránského letiště
Arco Jasenky
Ben z Drnovických rovin
Aron z Farských luk
Atari Jasenky
Tix z Kvítele
Dan z Ploskovických zámků
Fram z Knollovy školy
Flik z Visálku
Faraon od Nezdického potoka
Fakír od Nezdického potoka
68588 - - - 4 4 4 - 69856 - - - 4 4 4 4 4
72049 3 4 4 - - - - 72456 3 3 3 - - - 4 4
73053 - - - 4 4 4 3,66 3,66
73910 3,57 3,71 3,85 3,8 4 4 3 4
74505 2,5 4 3,5 4 4 4 - 72552 - - - - - - 4 4
- - - - - - - 73025 3,66 3,83 4 3,8 4 4 3,87 3,87
74391 - - - - - - - 73006 3,6 3,8 3,6 4 4 4 4 4
75387 - - - 4 3 4 - 74394 3,4 3,8 3,8 3,66 4 4 - 75565 - - - 3 4 3 - 75324 3 2,5 3 3,33 3 3,66 4 4
74447 - - - 3,66 4 4 - 75933 4 4 4 4 4 4 - 75120 - - - 3,66 3,66 4 4 3,5
4 4 4 3 3 4 3 4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1
5
2
1
1
2
1
1
1
1
2
1
2
-
4 4 4
4 4 4
3 4 4
3,5 3,5 3,5
3,75 3,75 4
3,6 3,9 3,95
3 4 3,66
4 4 4
- - 3,78 3,78 4
- - 3,77 3,88 3,77
4 3 4
3,5 3,87 3,87
3 4 3
3,33 3 3,5
3,66 4 4
4 4 4
3,8 3,6 4
3,33 3,66 4
2VP,3LZ
1BZ
1LU
Přehled sestavil výcvikář Josef Musil z tabulek došlých v období od 1. 11. 2009 do 31. 10. 2010.
Plán výstav na rok 2011
a návrh rozhodčích za KCHNKO
Praha
Mezinárodní výstavy
05. - 6. 2 - DUO CACIB Brno
23. - 24. 4. - České Budějovice
14. - 15. 5. - Praha
22. 5. - Litoměřice
25. - 26. 6. - Brno
27. - 28. 8. - Mladá Boleslav
08. - 9. 10. - České Budějovice
5. - 6. 11. - Praha
MVDr. J. Nejdl
J. Krystl
J. Novák
ing. J. Formánek
MVDr. Č. Šrámek, CSc.
V. Kratochvíl
B. Novák
V. Koldinský
Národní výstavy
7. - 9. 1. - Olomouc
9. - 10.04. - Ostrava
21. 5. - Litoměřice
4. - 5. 6. - Klatovy
16. - 17. 7. - Mladá Boleslav
25. - 26. 9. - Brno
J. Hejda
J. Novák
V. Koldinský
P. Malý
P. Vyskočil
F. Kaplan
Klubové výstavy KCHNKO Praha
Klubová výstava I
7. 5. Slavkov u Brna
- Bude zadáván titul Klubový vítěz a tituly ve třídách.
B. Tašek , P. Malý
Klubová výstava II
10. 9. Rokycany
- Budou zadávány tituly ve třídách bez titulu Klubový vítěz.
V. Kratochvíl , ing. J. Formánek
Speciální výstava k 80. výročí založení KCHNKO Praha pro
všechny tři kluby
2. 7. Humpolec
- Bude zadáván titul Vítěz speciální výstavy 2011 a tituly ve třídách
Gerd Schad, Michael Hammerer - SRN, Johann Ecker - Rakousko
Oblastní výstavy
7. 5. Kutná Hora - Kačina
11. 6. Praha - Kunratice
Buchlovice
J. Hejda
M. Helcl
B. Tašek
MVDr. Čestmír Šrámek, CSc.
hlavní poradce chovu
19 • Zpravodaj 2/2010
Klubová výstava psů
Flik z Entlova Dvora
30.5.2009
D
o: Uron Kořenice
m: Elza z Entlova dvora
maj: Vančura František
Flok z Entlova Dvora
30.5.2009
nenastoupil
o:Uron Kořenice
m: Elza z Entlova dvora
m: Entl Ivo
Poprvé v historii jsme se ve výboru KCHNKO rozhodli
uspořádat druhou Klubovou výstavu bez zadání titulu Klubový
vítěz, ale se zadáváním titulů ve třídách.
Protože dosavadní klubové výstavy se konaly pouze v Čechách, padlo rozhodnutí tuto výstavu uspořádat na Moravě. Využili jsme příznivý termín a nabídku OMS Olomouc, aby naše
klubová výstava byla součástí Oblastní výstavy v Náměšti na
Hané dne 26. 6. 2010.
Střízlivým odhadem jsme počítali, že obsadíme jeden kruh
s počtem asi 30 NKO.
Ještě před uzávěrkou jsme už věděli, že kruhy budou dva
a zpráva po uzávěrce byla tím největším a nejpříjemnějším překvapením. Nikoho ani ve snu nenapadlo, že bude přihlášeno
89 jedinců plemene německý krátkosrstý ohař, z toho 32 psů
a 57 fen. Nádherný výstavní areál, krásné počasí a tradiční přátelská hanácká atmosféra nám dopřály prožít po dlouhé době
jeden velký kynologický svátek, kdy ve třech výstavních kruzích jsme měli možnost sledovat nejenom kvantitu, ale především kvalitu. Výběry do chovu se prováděly důstojně v kruhu,
napřed psi a po nich feny, tak jak to bývalo dříve a jak by to
mělo být.
Tato výstava jenom potvrdila, že Morava a Slezsko jsou širokou základnou chovu našeho plemene, se kterou se musí počítat
do budoucna. Velkému počtu předvedených psů jistě dopomohlo i vhodné umístění výstavy s dobrou sjízdností ze všech
stran. Hlavními aktéry výstavy ale zůstáváte Vy chovatelé a majitelé NKO, kteří jste ochotni prezentovat sebe a svůj chov. Za to
Vám patří naše poděkování.
MVDr. Čestmír Šrámek, CSc.
hlavní poradce chovu
Výsledky pro Zpravodaj připravil ing. Jiří Formánek.
Hantr od Hradu Lukova
22.2.2009
VD
o: Atari Jasénky
m: Frona od Hradu Lukova
maj: Spáčil Rostislav
Hart od Hradu Lukova
22.2.2009
VD
o: Atari Jasénky
m: Frona od Hradu Lukova
maj: Vyhlídal Milan
Ox ze Špičatého kopce
8.6.2009
V3
o: Fox z Koroptvárny
m: Katy od Kutnaru
m: Pelán Tomáš
Rek z Chrtíkova
17.6.2009
VD
o: Ajax od Luženské lípy
m: Pegi z Chrtíkova
m: Krystl Jaroslav
Žok z Ústína
17.4.2009
VD4
o: Pard ze Záveské ovčárny
m: Fany z Křelova
m: Šidák David
mezitřída:
Andy od Viltonky
20.10.2010
VD3
o: Barbar z Mešinské háovny
m: Ambra z Rampachu
m: Tomášková Ondřejka
Ax od Divnických vrchů
12.3.2009
VD
o: Brok od Kounického potoka
m: Ura z Květele
maj: Klabal Josef
PSI
třída štěňat:
Ares z Rumní
4.2.2010
VN1
Elfer V.G.
3.3.2009
Odvolal
o: Remo V.G.
m: Goga V.G.
maj: Sadloň Miroslav,
Hero od Hradu Lukova
22.2.2009
V2 r.CAC
o: Atari Jasénky
m: Frona od Hradu Lukova
maj: Trmík Tomáš
třída otevžená:
Argo od Viltonky
20.10.2010
V2 r.CAC
o: Barbar z Mešinské háovny
m: Ambra z Rampachu
maj: Páral Lukáš
Azor od Svaté vody
16.4.2008
VD4
o: Lee V.G.
m: Ula od Svaté vody
maj: Valenta Zdeněk
Dan z Losíků
16.3.2008
VD
o: Rys Kořenice
m: Bora z Losíků
maj: Ježák David
Dan z Týnského rybníka
30.6.2008
VD
o: Jasan z Bílice
m: Dana z Vtelenských polí
maj: Branč Jan
Fero z Krutého lesa
7.4.2007
V1 CAC
o: Cigo ze Soldátovy hvězdy
m: Lira Fransto
maj: Neugebauer Jaroslav
Frank z Dubovských lihov
11.3.2007
V3
o: Vox von Alsheim
m: Kora z Dubovských luhov
m: Pavel Pilař
Náměšť na Hané, 26. 6. 2010
Posuzoval Bohumil Novák (psi), ing. Jiří Formánek,
František Kaplan (feny)
o: Barbar z Mešinské hájovny
m: Clera Jasénky
maj: Baštová Jana
třída mladých:
Alf od Vrchlické přehrady
o: Jun Kořenice
11.2.2009
m: Era ze Žandovských vrchů
V1 CAJC nejlepší mladý jedinec maj: Mgr. Bedřich Hoferek
Aron od Lesa Svíbu
12.6.2009
V2
o: Píno z Potoňskej lúky
m: Cyra z Mockova dvora
maj: Srnec František
Bennet ze Snu Nemroda
27.4.2009
D
o:Dor JAsenky
m: Grappa ze Snu Nemroda
maj: Václavíková Liliana
César Moravský Šternberk
26.4.2009
VD
o: Lord z Jaroslavských polí
m: Ajda z Váženského žlabu
maj: Břečka František
Car Moravský Šternberk
26.4.2009
D
o: Lord z Jaroslavských polí
m: Ajda z Váženského žlabu
maj: Sýkorová Anna
Cid Moravský Šternberk
26.4.2009
VD
o: Lord z Jaroslavských polí
m: Ajda z Váženského žlabu
maj: Ing. Vlastimil Calábek
Zpravodaj 2/2010 • 20
Argo z Velkoněmčického dvora o: Fox z Koroptvárny
21.7.2008
m: Ceta od Vojkovského hájku
VD4
maj: Kočí Jan
Aston z Křelovského úmoří o: Cit z Černých blat
28.2.2009
m: Fatima z Křelova
V1 CAC BOB
maj: Halouzka Tomáš
třída pracovní:
Argo od Milotických jezer
26.10.2007
VD4
o: Ataman Duma Kazana
m: Ester z Gruntu
maj: Havlík Josef
Atos od Svaté vody
16.4.2008
V2 r.CAC
o: Lee V.G
m: Ula od Svaté vody
maj: Pospíšil Jiří
Don z Váženského žlebu
16.5.2008
V3
o: Barbar z Mešinské hájovny
m: Borka z Klobouckého lesa
m: Plevák Radek
Dor Jasénky
23.3.2007
V1 CAC
o: Avaline Esko
m: Trixie ze Štípek
maj: Cichoň W.
Nikolas od Nezdického potoka o: Eiko v.d. Zista
17.6.2008
m: Eny od Nezdického potoka
Odvolal
maj: Pantůček Karel
třída vítězů:
Draco Jasénky
23.3.2007
V1 CAC
o: Avaline Esko
m: Trixie ze Štípek
m: Maňhal Václav
FENY
třída štěňat:
Cira z Bysterského revíru
26.12.2009
VN1
o: Pino z Potoňskej lúky
m: Aura z Bysterského revíru
m: Vítová Lenka
třída mladých:
Aida z Křelovského úmoří
28.2.2009
D
o: Cit z Černých blat
m: Fatima z Křelova
maj : Dostál Martin
Aida z Machalova dvora
8.5.2009
V3
o: Aros z Fančali
m: Xenti ze Štípek
maj: Ungerman Jan
Aira od Lesa Svíbu
12.6.2009
D
o: Píno z Potoňskej lúky
m: Cyra z Mockova dvora
maj: Ing. Oldřich Masný
Aira ze Střelického lesa
25.2.2009
V
o: Brok od Kounického potoka
m: Hary z Jeklíku
maj: Krejčí Pavel
Astra od Vrbovického rybníka o: César Boleslavské Písčiny
22.4.2009
m: Hexa od Velkého Besta
V
maj: Šnajder Radek
Cora Moravský Šternberk
26.4.2009
VD
o: Lord z Jaroslavských polí
m: Ajda z Váženského žlabu
maj: Blaha Vladimír
Hera od Hradu Lukova
22.2.2009
V1 CAJC
o: Atari Jasénky
m: Frona od Hradu Lukova
maj: Grossmann Emil
Chantal z Klobouckého lesa o: King z Bohumínských bažin
1.5.2009
m: Ellis Z Klobouckého lesa
V2
maj: MVDr. Šrámek Čestmír, CSc.
Chrona ze Žandovských vrchů o: Hart Kořenice
14.7.2009
m: Dita ze Žandovských vrchů
D
maj:Vodička Arnošt
Neli z Řeznovského hájku
29.1.2009
V
o: Charon z Knollovy školy
m: Gera z Řeznovského hájku
maj: Šmídek Jaromír
Noly z Řeznovského hájku
29.1.2009
VD
o: Charon z Knollovy školy
m: Gera z Řeznovského hájku
maj: Moreso Zdeňek
Ogi ze Špičatého kopce
8.6.2009
VD
o: Fox z Koroptvárny
m: Katy od Kutnaru
maj: Sklenář František
Orka ze Špičatého kopce
8.6.2009
D
o: Fox z Koroptvárny
m: Katy od Kutnaru
maj: Ing. Ivo Pospíšil
Ráchel z Chrtíkova
17.6.2009
D
o: Ajax od Luženské lípy
m: Pegi z Chrtíkova
maj: Krystl Jaroslav
Xana Šípová
14.6.2009
VD
o: Charon z Knollovy školy
m: Winny Šípová
maj: Víteček Petr
mezitřída:
Airin od Viltonky
20.10.2008
VD
o: Barbar z Mešínské hájovny
m: Ambra Rampachu
maj: Tomíček Pavel
Ajša od Vrchlické přehrady o: Jun Kořenice
11.2.2009
m: Era ze Žandovských vrchů
VD
maj: Šončíková Barbora
Arka z Křelovského úmoří
28.2.2009
VD
o: Cit z Černých blat
m: Fatima z Křelova
maj: Lulovič Pavel
Asta od Viltonky
20.10.2008
nenastoupil
o: Barbar z Mešínské hájovny
m: Ambra z Rampachu
maj:Wollný Dušan
Axa z Křelovského úmoří
28.2.2009
VD
o: Cit z Černých blat
m: Fatima z Křelova
maj: Dokoupilová Jana
Bára od Milotických jezer
26.1.2009
V1 CAC
o: Hart Kořenice
m: Ester z Gruntu
m: Kurovec Josef
Dita od Lesa Dolku
2.12.2008
VD
o: Miro z Prosečské vysočiny
m: Xandra Afoli
maj: Hubník Petr
Elza V.G.
3.3.2009
V3
o: Remo V.G.
m: Goga V.G.
m:Ochman Rudolf
Heda od Hradu Lukova
22.2.2009
V2 r.CAC
o: Atari Jasénky
m: Frona od Hradu Lukova
maj: Lakomý Ivo
Kuna V.G.
28.9.2008
D
o: Best od Piteše
m: Gaza V.G.
m:Sadloň Miroslav
Vanda z Věšek
1.3.2009
V4
o: Charon z Knollovy školy
m: Una
m: Tománek Václav
Víla z Věšek
1.3.2009
V
o: Charon z Knollovy školy
m: Una
m: Hasta Vladimír
třída otevřená:
Alma od Svaté vody
16.4.2008
VD
o: Lee V.G.
m: Ula od Svaté vody
maj: Valenta Zdeněk
Amanda z Husárky
20.6.2008
VD
o: Car z Malé Hranické
m: Bora ze Skoků
maj: Vrana Josef
Arta z Hanzlovy Louky
9.6.2006
V1 CAC, nejlepší fena
o: Ajax od Luženské lípy
m: Tesy Javořice
maj: ing.Diviš Vladimír
21 • Zpravodaj 2/2010
Asta z Uhřičic
11.3.2006
VD
o:Ataman Duma Kazana
m: Bora ze Skoků
m: Olšanský Jiří
Linda z Cidlinovy špičky
5.6.2006
VD
o: Alan z Ptýrovských luk
m: Frona z Cidlinovy špičky
maj: Mlýnek Milan
Bona z Dobelických luk
21.8.2008
V
o: Miro z Prosečské vysočiny
m: Hera z Polánského revíru
maj: ing.Mácha Václav
Pera ze Záveské ovčárny
14.3.2007
VD
o: Has Juta z Bolatic
m: Kora ze Záveské ovčárny
maj: Mikulka Jiří
Brixi od Rusavského potoka o: Argo z Entlova Dvora
18.5.2008
m: Flora od Věžeckého potoka
VD
maj: Slezák M.
Ria z Ficáku
4.5.2008
VD
o: Has Juta z Bolatic
m: Orka z Ficáku
maj: Juda Václav
Cilka z Krutého lesa
14.4.2004
VD
o: Lesan z Prosečské vysočiny
m: Silva z Krutého lesa
maj:Dosoudil Miroslav
Vera z Bošovic
9.3.2008
VD
o: Barbar z Mešínské hájovny
m: Rita z Bošovic
maj: Navrátil František
Dora z Týnského rybníka
30.6.2008
VD
o: Jasan z Bílice
m: Dana z Vtelenských polí
maj: Branč Jan
Esta V.G.
3.3.2009
neposouzena
o: Remo V.G.
m: Goga V.G.
maj: Sadloň Miroslav
třída pracovní:
Alaska z Hanzlovy louky
9.6.2006
VD
o: Ajax od Luženecké lípy
m: Tesy Javořice
maj: ing.Diviš Vladimír
Eta V.G.
3.3.2009
V3
o: Remo V.G.
m: Goga V.G.
m: Sadloň Miroslav
Asta z Příluky
13.6.2005
VD
o: Brit od Liščího pole
m: Asta z Linhartického pole
maj: Cibulka Václav
Frída Boleslavské písčiny
4.7.2007
VD
o: Cedr ze Soldátovy hvězdy
m: Bona Boleslavské písčiny
maj: Procházka P.
Cessa ze Zlatiniv
30.5.2006
VD
o: Haky z Pelhřimova
m: Cira z Entlova dvora
maj: Hanák Miroslav
Elza z Krásného Boroví
20.8.2008
V2 r.CAC
o: Lesan od moselského mlýna
m: Cita z Krásného boroví
maj: Jedlička Josef
Hajdy z Klobouckého lesa
19.10.2008
V4
o: Flik z Visálku
m: Ellis z Klobouckého lesa
maj: MVDr Čestmír Šrámek
Hana ze Snu Nemroda
26.5.2008
V1 CAC
o: Trix ze Štípek
m: Deri z LasowJu Rajských
maj: W.Cichoň
Heda z Okřešic
8.9.2008
VD
o: Alan z Únanovského lomu
m: Era z Okřešic
maj:Holý Zdeněk
Frida z Trubějovské hájenky o: Atos z Oklíkova
1.3.2008
m: Žofra Afoli
VD
maj: Michalíček Ladislav
Gába ze Žandovských vrchů o: Dag Kořenice
2.3.2007
m: Dita ze Žandovských vrchů
V2 r.CAC
maj: Hél Jiří
Gira od Milavečských mohyl o: Ataman Duma Kazana
22.4.2008
m: Senta od Nezdického potoka
VD
maj: Vyčítal Josef
Kety z Jeklíku
31.12.2008
VD
o: Lesan z Prosečské vysočiny
m: Ola Fransto
maj: Indrák Miroslav
Lessy z Bohumínských bažin o: Ajax od Luženské lípy
23.6.2007
m: Jessy z Bohumínských bažin
V4
maj: Tašek Bohumil
Karin od Věžeckého potoka o: Vox von Alsheim
19.6.2007
m: Erby od Věžeckého potoka
V3
maj: Jelínek Břetislav
Nela od Pavlovské Bohuslavice o: Don od Mohelského mlýna
21.11.2006
m: Luka od Pavlovské
VD
maj: Voborník Jan
Mezinárodní výstava psů
Brno, 7. 2. 2010
Posuzoval MVDr. František Šimek
PSI
Třída mladých:
ANDY OD VITONKY, výborný 1, CAJC
Barbar z Mešinské hájovny x Ambra z Rampachu
maj: Tomášková Ondřejka
ALF OD VRCHLICKÉ PŘEHRADY, výborný
Jun Kořenice x Era ze Žandovských vrchů
maj: Mgr. Bedřich Hoferek
Zpravodaj 2/2010 • 22
Mezitřída:
GERT ZE ŠTÍPEK, výborný 1, CAC, CACIB, BOB
Tor ze Štípek x Brita z Ludger
maj: Kretek Michael
Třída otevřená:
BASCO VON OSTERBERG, výborný 1, CAC, res. CACIB
Heiko von Osterberg x Gina von Osterberg
maj: Urianková Jana
LERO KOŘENICE, velmi dobrý
Rap Kořenice x Šejny Kořenice
maj: Šána Miloš
Třída pracovní:
ARGO OD MILOTICKÝCH JEZER, velmi dobrý
Ataman Duma Kazana x Ester z Gruntu
maj: Havlík Josef
FENY
Třída mladých:
CHANTAL Z KLOBOUCKÉHO LESA, výborná
King z Bohumínských bažin x Ellis z Klobouckého lesa
maj: MVDr. Šrámek Čestmír CSc.
Psi třída otevřená
Calypso Celtic Dr. od Křenovky O: Atos z Oklikova
vybrán do chovu
18.5.2008
M: Tera ze Zítkového rybníka
V2
maj: Jeřábková Jana
Fin z Bachlu
4.4. 2008
V 1 CAC
O: Fat od Nezdického potoka
M: Ajka Vlkýš Samota
maj: Lhotáková Pavla
Gery od Milavečských mohyl O: Ataman Duma Kazana
22.4. 2008
M: Senta od Nezdického potoka
V3
maj: Duffek Jaroslav
Psi třída pracovní
Ador Liškův LIOL
10.3.2008
Neposouzen
O: Fat od Nezdického potoka
M: Aida z Čibiho dvora
maj: Krutina Tomáš
ASTA OD BAUERA, výborná 1, CAC, CACIB
Chyron z Pelhřimova x Ela od Mileho
maj: Šeráková Lucie
Psi třída vítězů
Ibis od Nezdického potoka
31.12.2006
V 1 CAC Nár. vítěz
O: Baron vom Amazonas
M: Eny od Nezdického potoka
maj: JUDr. Kovářík Jindřich
Třída otevřená:
NORA OD NEZDICKÉHO POTOKA, velmi dobrá
Eiko von der Zista x Eny od Nezdického potoka
maj: Ouzký Josef
Feny třída mladých
Ajša od Cikánského potoka O: Ataman Duma Kazana
21.4.2009
M: Bora z Pytlácké stezky
V2
maj: Kotlík Jiří
ELZA OD VOJKOVSKÉHO HÁJKU, velmi dobrá
Lesan od Mohelského mlýna x Viki Javořice
maj: Štěpánek Jiří
Andy od Cikánského potoka O: Ataman Duma Kazana
vybrána do chovu
21.4.2009
M: Bora z Pytlácké stezky
V 1 CAJC
maj: Kříž Jan
Mezitřída:
DIANA Z ČIMELICKÝCH STRÁNÍ, výborná 2
Lesan z Prosečské vysočiny x Amira z Čimelických strání
maj: ing. Formánek Jiří
TENGELIC MELLÉKI ALEXA, nedostavila se
KS Baja Bem Uctan Uno x Emma Szalonkaváro
maj: Frank Karel
Třída pracovní:
ENY OD MILAVEČSKÝCH MOHYL, velmi dobrá
Ataman Duma Kazana x Senta od Nezdického potoka
maj: Švarc Pavel
Třída šampionů:
PICTAN BRIZAMEA, výborná 1, CAC, res. CACIB
Atos ze Štípek x Don Korlenoneś Wicked Wizard
maj: Seppänen Maarit
Zpracoval Martin Petr
Národní výstava psů
Klatovy 5. - 6. června 2010
Posuzoval MVDr. Nejdl Josef
Psi třída mladých
Argo Náš Les
27.4.2009
V 1 CAJC
Iris od Blatského rybníka
vybrán do chovu
27.5.2009
V2
Psi mezitřída
Fram z Mešínské hájovny
15.1.2009
VD
O: Nord z Českého lesa
M: Eli z Mšených lázní
maj: Šlouf Jan
O: Rap z Jaroslavských polí
M: Dorka od Blatského rybníka
maj: Černý Vlastimil
O: Barbar z Mešínské hájovny
M: Era z Mešínské hájovny
maj: Pavlová Jana
Ira od Blatského rybníka
27.5.2009
D
Feny mezitřída
Faty z Oklikova
vybrána do chovu
1.2.2009
BOB vítěz V 1 CAC
O: Rap z Jaroslavských polí
M: Dorka od Blatského rybníka
maj: Blatský Milan
O: Atos z Oklikova
M: Lipa z Bilice
maj: Brožek Stanislav
Norma od Nezdického potoka O: Eiko von der Zista
16.6.2008
M: Eny od Nezdického potoka
V 2 Res. CAC
maj: Ing. Polák Milan
Feny třída otevřená
Alma Liškův LIOL
10.3.2008
V
O: Fat od Nezdického potoka
M: Aida z Čibiho dvora
maj: Sukupová Lenka
Bella od Panské paseky
vybrána do chovu
8.3.2008
VD
O: Vayt Šípová
Cira z Čimelických strání
vybrána do chovu
7.5.2008
V Res. CAC
O: Lesan z Prosečské vysočiny
Fida z Bachlu
4.4.2008
VD
O: Fat od Nezdického potoka
M: Ajka Vlkýš Samota
maj: Pešek Josef
Gaja od Lesa Krátoše
vybrána do chovu
8.4.2008
V
O: Lesan z Prosečské vysočiny
M: Ryna z Jaroslavských polí
maj: Sukupová Zdeňka
M: Brita z Tchořovic
maj: Sýkora Vratislav
M: Duffi od Rytíře Malovce
maj: Neruda Josef
23 • Zpravodaj 2/2010
Iris z Martinických hájů
vybrána do chovu
29.7. 2008
VD
O: Dan z Ploskovických zámků
Jola od řeky Lomnice
vybrána do chovu
18.1. 2008
V3
O: Ulf od řeky Lomnice
Karin od řeky Lomnice
26.1.2009
neposouzena
O: Ar z Jeklíku
M: Dina z Husína
maj: Volf Jan
M: Hella z Martinických hájů
maj: Volf Jan
M: Dina z Husína
maj: Jeslínek Pavel
Feny třída vítězů
Inka od Nezdického potoka O: Baron vom Amazonas
31.12. 2006
M: Eny od Nezdického potoka
V
maj: Paučová Adéla
Výběr do chovu provedli MVDr. Nejdl Josef, RNDr. Dvořák
Petr, Krystl Jaroslav.
Zpracovali Mastný Karel a Krystl Jaroslav
Mezinárodní výstava psů
Brno, 19. 6. 2010
Posuzoval Ing. Jaromír dostál, DrSc.
PSI
Mezitřída:
FRAM Z MEŠINSKÉ HÁJOVNY, výborný 1, CAC, CACIB
Barbar z Mešinské hájovny x Era z Mešinské hájovny
maj: Pavlová jana
Třída otevřená:
KORAN OD SLÁMY, výborná 1 – vybrán do chovu
Vigo Afoli x Elza z Krutého lesa
maj: Sláma Ladislav
Třída pracovní:
DRACO JASÉNKY, výborný 2, res. CAC
Avaline Esko x Trixie ze Štípek
maj: Maňhal Václav
Česká národní výstava psů
Mladá Boleslav, 17. 7. 2010
Posuzoval Ing. Jaroslav Havlát
Psi – třída mladých
Alf od Vrchlické přehrady
Nar.: 11.2.2009
Výborný 1, CAJC
o: Jun Kořenice
m: Era ze Žandovských vrchů
Maj.: Mgr. Hoferek Bedřich
KID Z GAJDOŠOVA DVORA, výborný 1, CAC, res. CACIB
Art od Roztrhané skály x Alka V. G.
maj: Labuda Milan
NIKOLAS OD NEZDICKÉHO POTOKA, nedostavil se
Eiko KS von der Zista x Eny od Nezdického potoka
maj: Pantůček Milan
FENY
Třída mladých:
ABRA OD MUTĚNICKÝCH RYBNÍKŮ - výborná 4
vybrána do chovu
Charon z Knollovy školy x Bára z Čimelických strání
maj: Kučerová Radka
CHANTAL Z KLOBOUCKÉHO LESA, výborná 3
vybrána do chovu
King z Bohumínských bažin x Ellis z Klobouckého lesa
maj: MVDr. Šrámek Čestmír CSc.
CORA MORAVSKÝ ŠTERNBERK, výborná 2
Lord z Jaroslavských polí x Ajda z Vážanského žlebu
maj: Blaha Vladimír
HERA OD HRADU LUKOVA, výborná 1, CAJC, nejlepší mladý
Atari Jasénky x Frona od Hradu Lukova
maj: Grossmann Emil
Třída otevřená:
ALMA KEIVIENTO, výborná 1, CAC
Malomkozi Soma x Malomkozi Jasmin
maj: Klíčová Kristyna
Třída pracovní:
EDDA ŠPALÍČEK, výborná 2, res. CAC
Dagobert vom Hege-Haus x Magda Tišnov
maj: Zeleňák Patrik
HAJDY Z KLOBOUCKÉHO LESA, výborná 1, CAC, CACIB,
BOB - vybrána do chovu
Flik z Visálku x Ellis z Klobouckého lesa
maj: MVDr. Šrámek Čestmír CSc.
Třída šampionů:
INKA OD NEZDICKÉHO POTOKA, výborná 1, CAC, res. CACIB
Baron vom Amazonas x Eny od Nezdického potoka
maj: Paučová Adéla
Zpracoval Martin Petr
Hak z Ouhelí
Nar.: 30.4.2006
Velmi dobrý 2
o: Amigo von der Ulfequelle
m: Ufa Javořice
Maj.: Hovorka Antonín
V třídě otevřené byl posouzen další pes, který nebyl uveden v
katalogu výstavy a byl oceněn:
Výborný 1, CAC, Národní vítěz
Psi – třída pracovní
Hasan z Býchorska
Nar.: 27.4.2008
Velmi dobrý 1
o: Ataman Duma Kazana
m: Dora z Býchorska
Maj.: Krojidlo David
Chero z Býchorska
rybníka
Nar.: 26.6.2009
Nenastoupil
o: Best Baron od Habrovického
Henry od Hradu Lukova
Nar.: 22.2.2009
Výborný 2
o: Atari Jasénky
m: Frona od Hradu Lukova
Maj.: MVDr. Froňková Andrea
o: Best Baron od Habr. rybníka
m: Dora z Býchorska
Maj.: Hála Luboš
Psi – třída otevřená
Ax Starý háj
Nar.: 2.11.2006
Nenastoupil
Feny – třída mladých
Chikita z Býchorska
Nar.: 26.6.2009
Výborná 1, CAJC,
nejl.ml.jed., BOB
o: Ajax od Luženské lípy
m: Alfa od Velkých smrků
Maj.: Novotný Michal
Kazi ze Tchořovic
Nar.: 14.6.2009
Velmi dobrá 3
o: Gryl od Štítárského rybníka
m: Gazi ze Tchořovic
Maj.: Hanzlík Václav
Zpravodaj 2/2010 • 24
m: Dora z Býchorska
Maj.: Čapková Tereza
Kessy od Řeky Lomnice
Nar.: 26.1.2009
Velmi dobrá 2
o: Ar z Jeklíku
m: Dina z Husína
Maj.: Flíček Vladislav
Feny – třída mezitřída
Kejra od Řeky Lomnice
Nar.: 26.1.2009
Velmi dobrá 2
Feny – třída dorostu
Cita z Bysterského revíru
Nar.: 26.12.2009
Nadějná 1
o: Ar z Jeklíku
m: Dina z Husína
Maj.: Kopsovi Ladislav a Jana
Feny – třída mladých
Arka od Lesa Svíbu
o: Pinó z Potoňskej lúky
Nar.: 12.6.2009
m: Cyra z Mockova dvora
Výborná 1, CAJC, Nej.ml.jed. Maj.: Ouzký Josef
o: Pinó z Potoňskej lúky
m: Aura z Bysterského revíru
Maj.: Vítová Lenka
V třídě mezitřída byla posouzena další fena, která nebyla uvedena v katalogu výstavy a byla oceněna:
Výborná 1, CAC
Chikita z Býchorska
Nar.: 26.6.2009
Výborná 2
o: Best Baron od Habr. rybníka
m: Dora z Býchorska
Maj.: Hála Luboš
Feny – třída otevřená
Bára od Panské paseky
Nar.: 8.3.2008
Nenastoupila
o: Vayt Šípová
m: Ryna z Jaroslavských polí
Maj.: Špaček Petr
Ixa Vlčí hrdlo
Nar.: 25.4.2009
Velmi dobrá 3
o: Cidor od Věžeckého potoka
m: Chantal Vlčí hrdlo
Maj.: Milcová Jana
Oxa z Budiměřických polí
Nar.: 17.6.2008
Nenastoupila
o: Cedr ze Soldátovy hvězdy
m: Ola z Kvítele
Maj.: Sokol Roman
Sindy z Knollovy školy
Nar.: 22.8.2009
Velmi dobrá 4
o: Best Baron od Habr. rybníka
m: Chary z Knollovy školy
Maj.: Bc. Illová Eva
Feny – třída pracovní
Felicia z Mšených lázní
Nar.: 29.1.2007
Výborná 1, CAC
o: Echo z Ranského letiště
m: Bria z Mšených lázní
Maj.: Mgr. Řepka Roman
Feny – třída mezitřída
Akira Vives Bohemia
Nar.: 23.4.2009
Velmi dobrá 3
o: Harry z Kuželova ranče
m: Aisha od Křenovky
Maj.: Horáček Tomáš
Hexa od Hradu Lukova
Nar.: 22.2.2009
Velmi dobrá 2
o: Atari Jasénky
m: Frona od Hradu Lukova
Maj.: Syrový Václav
Kora z Jeklíku
Nar.: 31.12.2008
Výborná 1, CAC, CACIB
o: Lesan z Prosečské vysočiny
m: Ola Fransto
Maj.: Tomeš Miroslav
Feny – třída otevřená
Bonnie z Tomešova dvora
Nar.: 23.9.2008
Výborná 1, CAC
o: Fram z Knollovy školy
m: Inspirace z Chlumína
Maj.: Tomeš Miroslav
Brixie z Dasnické kotliny
Nar.: 19.2.2009
Výborná 2, res. CAC
o: Peron Andělský hrad
m: Besy z Cetechovic
Maj.: Bretšnajdr Martin
Eda z Mockova dvora
Nar.: 26.3.2007
Velmi dobrá 4
o: Ataman Duma Kazana
m: Nety z Jenišovic
Maj.: Rous Josef
Feny – třída vítězů
Inka od Nezdického potoka o: Baron vom Amazonas
Nar.: 31.12.2006
m: Eny od Nezdického potoka
Výborná 1, CAC, Národní vítěz
Maj.: Paučová Adéla
V třídě vítězů byla posouzena další fena, která nebyla uvedena v
katalogu výstavy a byla oceněna:
Výborná 2
Zpracoval: Bohumil Novák
Mezinárodní výstava psů
Mladá Boleslav, 28. 8. 2010
Posuzoval František Kaplan
Psi – třída dorostu
Aeneas Fons Vitae
Nar.: 11.12.2009
Velmi nadějný 1
o: Vitus vom Dinkelhof
m: Abbey Ja-Sta Czech
Maj.: Pilbauerová Dominika
Altaj z Rumzí
Nar.: 4.2.2010
Nadějný 2
o: Barbar z Mešinské hájovny
m: Clera z Jasénky
Maj.: Kraj Martin
Psi – třída mladých
Sam z Knollovy školy
Nar.: 22.8.2009
Výborný 1, CAJC
o: Best Baron od Habr. rybníka
m: Chary z Knollovy školy
Maj.: Bc. Illová Eva
Psi – třída mezitřída
Henry od Hradu Lukova
o: Atari Jasénky
Nar.: 22.2.2009
m: Frona od Hradu Lukova
Výborný 1, CAC, CACIB, BOB Maj.: MVDr. Froňková Andrea
Psi – třída otevřená
Bruno z Tomešova dvora
Nar.: 23.9.2008
Velmi dobrý
o: Fram z Knollovy školy
m: Inspirace z Chlumína
Maj.: Tomeš Miroslav
Psi – třída pracovní
Hasan z Býchorska
Nar.: 27.4.2008
Výborný 1, CAC, res. CACIB
o: Ataman Duma Kazana
m: Dora z Býchorska
Maj.: Krojidlo David
Norma od Nezdického potoka o: Eiko von der Zista
Nar.: 16.6.2008
m: Eny od Nezdického potoka
Výborná 3
Maj.: Ing. Polák Milan
Feny – třída pracovní
Areta Cikorka
Nar.: 25.3.2007
Velmi dobrá 2
o: Vir z Husína
m: Cikorka od Rytíře Malovce
Maj.: Horáček Tomáš
Felicia z Mšených lázní
Nar.: 29.1.2007
Výborná 1, CAC
o: Echo z Ranského letiště
m: Bria z Mšených lázní
Maj.: Mgr. Řepka Roman
Kirké z Vtelenských polí
Nar.: 5.5.2007
Velmi dobrá 3
o: Faraon od Nezdického potoka
m: Iva z Vtelenských polí
Maj.: Ing. Bártová Petra
Feny – třída šampiónů
Inka od Nezdického potoka o: Baron vom Amazonas
Nar.: 31.12.2006
m: Eny od Nezdického potoka
Výborná 1, CAC, res. CACIB Maj.: Paučová Adéla
Jako kandidáti chovu byli doporučeni psi: Sam z Knollovy školy,
Henry od Hradu Lukova a feny: Arka od Lesa Svíbu, Sindy z Knollovy
školy, Kora z Jeklíku a Felicia z Mšených lázní. Výběr do chovu provedla tříčlenná komise ve složení: Fr. Kaplan, ing. V. Vlasák a J. Novák.
Zpracoval: Josef Novák
25 • Zpravodaj 2/2010
19. Moravskoslezská národní výstava psů
Brno, 25. 9. 2010
Posuzoval Josef Němec
Psi – třída mladých
Argo od Bojanovského smrku
Nar.: 23.12.2009
Nenastoupil
o: Rap z Jaroslavských polí
m: Gina z Klobouckého lesa
Maj.: Friala Filip
Bennte ze Snu Nemroda
o: Dor Jasénky
Nar.: 27.4.2009
m: Grappa ze Snu Nemroda
Výborný 1, CAJC, nejl.ml.jed. Maj.: Václavíková Liliana
Psi – třída mezitřída
Pino z Knollovy školy
Nar.: 22.3.2009
Velmi dobrý
o: Charon z Knollovy školy
m: Ajda od Kounického potoka
Maj.: Šabata Rudolf
Psi – třída otevřená
Argo od Viltonky
Nar.: 20.10.2008
Výborný 2, res. CAC
o: Barbar z Mešínské hájovny
m: Ambra z Rampachu
Maj.: Páral Lukáš
Mik Kořenice
Nar.: 12.5.2008
Výborný 1, CAC
o: Atos z Dobelických luk
m: Rola Kořenice
Maj.: Novák Jaroslav
Psi – třída pracovní
Baron z Čimelických strání o: Lesan z Prosečské vysočiny
Nar.: 22.11.2006
m: Brita ze Tchořovic
Velmi dobrý 2
Maj.: Konečná Jana
Kira z Řadovky
Nar.: 27.1.2007
Výborná 2, res. CAC
o: Vox von Alsheim
m: Fabi od Mohelského mlýna
Maj.: Studýnka Jiří
Feny – třída vítězů
Inka od Nezdického potoka o: Baron vom Amazonas
Nar.: 31.12.2006
m: Eny od Nezdického potoka
Výborná 1, CAC, Nár. vítěz
Maj.: Paučová Adéla
Jako kandidáti chovu byli doporučeni: Feny - Nuta Kořenice,
Emi od Orlice Borohrádek. Výběr do chovu provedla tříčlenná
komise ve složení: Bohumil Novák, Josef Novák a Miloš Knotek.
Výsledky odpoledních soutěží: Nejlepší chovatelská skupina
Posuzoval Miloš Kašpar
1. irský setr, chov.st.: REDWEED, chov.: Brauner Robert
2. whippet, chov.st.: z Úplňku, chov.: MVDr.Chrpa Stanislav
3. německý krátkosrstý ohař, chov.st.: Kořenice, chov.: Novák Josef
Zpracoval: Josef Novák
Chovatelská stanice Kořenice - 3.místo v soutěži o nejlepší chovatelskou skupinu (soutěžilo 10 chovatelských skupin).
Hart Kořenice
o: Keny ze Záveské ovčárny
Nar.: 14.3.2006
m: Šejny Kořenice
Výborný 1, CAC, Nár. vítěz, BOB Maj.: Novák Jaroslav
Feny – třída mladých
Jola z Pelhřimova
Nar.: 7.10.2009
Velmi dobrá 3
o: Ulf od Řeky Lomnice
m: Bona z Čimelických strání
Maj.: Flašar Radek
Lira z Vinného kraje
Nar.: 28.7.2009
Nenastoupila
o: Ken z Řadovky
m: Frida z Krutého lesa
Maj.: Neugebauer Jaroslav
Nuta Kořenice
Nar.: 24.5.2009
Výborná 1, CAJC
o: Rys Kořenice
m: Hola Kořenice
Maj.: Novák Jaroslav
Orka ze Špičatého kopce
Nar.: 8.6.2009
Velmi dobrá 2
o: Fox z Koroptvárny
m: Katy od Kutnaru
Maj.: Pospíšil Ivo
Feny – třída mezitřída
Carla z Dobelických luk
Nar.: 16.3.2009
Velmi dobrá
o: Pinó z Potoňskej lúky
m: Asta z Dobelických luk
Maj.: Nováček Miloš
Sanda ze Záveské ovčárny
Nar.: 1.3.2009
Velmi dobrá
o: Body Chov z Kožlí
m: Nina ze Záveské ovčárny
Maj.: Huňáčková Petra
Vila z Vešek
Nar.: 1.3.2009
Výborná 1, CAC
o: Charon z Knollovy školy
m: Una
Maj.: Hasta Vladimír
Feny – třída otevřená
Emi od Orlice Borohrádek
Nar.: 12.3.2008
Výborná 1, CAC
o: Vayt Šípová
m: Běla od Orlice Borohrádek
Maj.: Vyskočil Pavel
Kika V. G.
Nar.: 28.9.2008
Odstoupila
o: Best od Piteše
m: Gaza V. G.
Maj.: Jirgala David
Zpravodaj 2/2010 • 26
Oblastní výstava psů
Praha - Džbán, 2. 10. 2010
Posuzoval Petr Buba
Psi – třída dorostu
Black Jack Ja-Sta Czech
Nar.: 20.3.2010
Velmi nadějný 1
o: Caro KS vom Rahe
m: Alie Ja-Sta Czech
Maj.: Zámrský Čeněk
Psi – třída otevřená
Apolo Malpelo
Nar.: 29.2.2008
Velmi dobrý 1
o: Vigo Afoli
m: Anita od Chvalovic. rybníka
Maj.: Ing. Knotner Jiří
Argo ze Staré jizby
Nar.: 5.7.2006
Velmi dobrý 2
o: Gin Kamenný most
m: Arina Špalíček
Maj.: Rác Vlastimil
Feny – třída mezitřída
Osaca z Vtelenských polí
Nar.: 1.1.2009
Výborná 2
o: Eiko KS von der Zista
m: Gaja z Czarnego Dworu
Maj.: Pavliš Miroslav
Percy z Cidlinovy špičky
Nar.: 23.4.2009
Výborná 1, Obl. vítěz
o: Dan z Ploskoviských zámků
m: Kira z Cidlinovy špičky
Maj.: Berka Václav
Sendy ze Záveské ovčárny
Nar.: 1.3.2009
Velmi dobrá
o: Body Chov z Kožlí
m: Nina ze Záveské ovčárny
Maj.: Gottwald Ondřej
Feny – třída pracovní
Kirké z Vtelenských polí
Nar.: 5.5.2007
Dobrá
o: Faraon od Nezdického potoka
m: Iva z Vtelenských polí
Maj.: Ing. Bártová Petra
Orka z Vtelenských polí
Nar.: 1.1.2009
Velmi dobrá
o: Eiko KS von der Zista
m: Gaja z Czarnego Dworu
Maj.: Kolařík Václav
FENY
třída mladých
Afrodite Fons Vitae
nar: 11.12. 2009
dobrá
O: Vitus vom Dinkelhof
M: Abbey Ja-sta Czech
Maj: Loffelmann Jindřich
Chery z Býchorska
nar: 26. 6. 2009
výborná
O: Best Baron od Habr. rybnika
M: Dora z Býchorska
Maj: Bezděková Kateřina
Jesie z Pelhřimova
nar: 7. 10. 2009
výborná 1,CAJC
výbrána do chovu
O: Ulf od Řeky Lomnice
M: Bona z Čimelických strání
Maj: Nejdl Josef , Dr
Lilly od Řeky Lomnice
nar: 9. 5. 2009
nedostavila se
O: Egon z Bachlu
M: Cita od Řeky Lomnice
Maj: Motyka Frant
Lory z Jeklíku
nar: 28. 8. 2009
velmi dobrá
vybrána do chovu
O: Pino z Potoňskej Lúky
M: Ola Fransto
Maj: Slavík Frant
Mezinárodní výstava psů
Nikol Kordovina
nar: 11.8. 2009
výborná
vybrána do chovu
O: Gryl od Štítarského rybníka
M: Gera z Davle – vinic
Maj: Novotný Karel
Posuzoval Lenka Fialová
PSI
třída mladých
Art z Václavské stráně
nar: 10. 7. 2009
velmi dobrý 2
Ráchel z Chotíkova
nar: 17. 6. 2009
výborná
vybrána do chovu
O: Ajax od Luženské lípy
M: Pegi z Chotíkova
Maj: Krystl Jaroslav
Jako kandidáti chovu byli doporučeni: psi - Apolo Malpelo a
Argo ze Staré jizby. Feny: Osaca z Vtelenských polí a Percy z
Cidlinovy špičky. Výběr do chovu provedla tříčlenná komise ve
složení: JUDr. Karel Nývlt, ing. Václav Vlasák a Josef Novák.
Zpracoval: Josef Novák
České Budějovice, 9. 10. 2010
Rek z Chotíkova
nar : 17. 6. 2009
výborný 1, CAJC, NMJ
vybrán do chovu
třída mezitřída
Bennet ze Snu Nemroda
nar: 27. 4. 2009
výborný 2, res CAC
O: Body Chov z Kožlí
M: Anny z Čimelických strání
Maj: Žalud Vladimír
O: Ajax od Luženské lípy
M: Pegi z Chotíkova
Maj: Krystl Jaroslav
O: Dor od Jasénky
M: Grappa ze Snu Nemroda
Maj: Václavíková Liliana
Henry od Hradu Lukova
O: Atari Jasénky
nar: 22. 2. 2009
M: Frona od Hradu Lukova
výborný 1, CAC , res CACiB Maj: Froňková Andrea ing.
třída otevřená
Argo Daniet Třeboň
nar: 25. 5. 2008
velmi dobrý 2
O: Chyron z Pelhřimova
M: Dorka od Míleho
Maj: Zaňák Jiří
Dar z Hamáče
Nar: 3.03.2007
výborný 1, CAC
O: Caro Kořenice
M: Cilka z Hamáče
Maj: Vegner Josef
třída pracovní
Jeryk od Řeky Lomnice
nar: 18. 1. 2008
výborný 1, CAC
O: Ulf od Řeky Lomnice
M: Dina z Husína
Maj: Kůrková Vendula
Nikolas od Nezdického potoka O: Eiko von der Zista
nar: 17. 6. 2008
M: Eny od Nezdického pototka
výborný 2, res. CAC
Maj: Pantůček Karel
třída šampionů
Amo Theogonia
O: Atos ze Štípek
nar: 1. 7. 2006
M: Czama z Czarnego dworu
výborný 1, CAC, CACIB, BOB maj: Drábek - Boczkovská
mezitřída
Arwen Vives Bohemia
nar: 23. 4. 2009
nedostavila se
O:Hary z Kuželova ranče
M: Aisha od Křenovky
Maj: Kopejtkova Alena
Carla z Dobelických luk
nar: 16. 3. 2009
výborná
O: Pino z Potoňskej lúky
M: Astra z Dobelických luk
Maj: Nováček Miloš
Dita z Břilické zátoky
nar: 25. 3. 2009
výborná 2, res.CAC
vybrána do chovu
O: Lesan z Prosečské vysočiny
M: Zina ze Zítkového rybníka
Maj: Šubrt František
Flera z Jaroslavského vrchu O: Xavi Afoli
nar: 8. 2. 2009
M: Mira ze Záveské ovčárny
velmi dobrá
Maj: Bárta František
vybrána do chovu
Hera od Hradu Lukova
nar 22. 2. 2009
výborná 3
O: Atari Jasénky
M: Frona od Hradu Lukova
Maj:Grossmann Emil
Chikita z Býchorska
O: Best Baron odd Habr. rybníka
nar: 26. 6. 2009
M: Dora z Býchorska
výborná 1,CAC, res.CACIB Maj: Hála Luboš
vybrána do chovu
Omaha z Vtelenských polí
nar: 1. 1. 2009
výborná
O: Eiko KS von der Zista
M: Gaja z Czarnego dvoru
Maj: Čmejrek Zdeněk
Sendy ze Záveské ovčárny
nar. 1. 3. 2009
nedostavila se
O: Body Chov z Kožlí
M: Nina ze Záveské ovčárny
Maj: Gottwald Ondřej
Tosca Plameni Pas
nar. 23. 4. 2009
výborná 4
vybrána do chovu
O: Ulix Hunter´ s Dr. of Gračec
M: Sara
Maj: Lofffelmann Jindřich
27 • Zpravodaj 2/2010
třída otevřená
Akira Vives Bohemia
nar:23.4.2009
velmi dobrá
O: Hary z Kuželova ranče
M: Aisha z Křenovky
Maj: Horáček Tomáš
Alma Daniet Třeboň
nar: 25. 5. 2008
velmi dobrá
O: Chyron z Pelhřimova
M:Dorka od Míleho
Maj: Zaňák Jiří
Asta z Familie Moka
nar: 7. 11. 2008
výborná 2, res.CAC
vybrána do chovu
O: Uron Kořenice
M: Gera z Čeperáku
Maj: Mokrejš Karel
Asta z Vyskeřského kopce
nar: 6. 8. 2008
velmi dobrá
vybrána do chovu
O: Mit Kořenice
M: Zena z Zítkového rybníka
Maj: Trnka Pavel
Bona z Dasnické kotliny
nar: 19. 2. 2009
velmi dobrá
vybrána do chovu
O: Peron Andělský hrad
M: Besy z Čelechovic
Maj: Dvorský Vladimír
Cedra z Břízské cihelny
nar: 16. 3.2008
velmi dobrá
Vybrána do chovu
O: Bar ze Semického revíru
M: Rexa z Doškové chalupy
Maj: Linka Miloš
Dona od Vrbeckého potoka O: Bar ze Semického revíru
nar: 20. 5. 2008
M: Sylva z Kvítele
nedostavila se
Maj: Trubačová Tereza
Meggi od Nezdického potoka O: Baron vom Amazonas
nar: 25. 9. 2007
M: Eny od Nezdického potoka
výborná 3
Maj: Nečas Jaroslav
vybrána do chovu
Mia z Cidlinovy špičky
nar: 7. 7. 2006
velmi dobrá
vybrána do chovu
O: Alan z Ptýrovských luk
M: Indy z Cidlinovy špičky
Maj: Folwarczný Petr
Naty od Nezdického potoka O: Eiko von der Zista
nar: 17. 6. 2008
M: Eny od Nezdického potoka
výborná 1, CAC, CACIB
Maj: Nečas Jaroslav
vybrána do chovu
Rita z Ficáku
nar: 4. 5. 2008
výborná 4
O: Has Juta z Bolatic
M: Orka z Ficáku
Maj: Šustr Miloslav
třída pracovní
Areta Cikorka
nar: 25. 3. 2007
velmi dobrá 2
O: Vir z Husína
M: Cikorka od Rytíře Malovce
Maj: Horáček Tomáš
Ira z Ranského letiště
nar: 25. 7. 2008
výborná 1, CAC
vybrána do chovu
třída šampionů
Clera Jasénky
nar: 9. 12. 2006
nedostavila se
O: Echo z Ránského letiště
M: Lilian z Českého lesa
Maj: Krejza Antonín
O: Arco Jasenky
M: Pet ze Štípek
Maj: Buriánková Marketa
Komise pro výběr do chovu: Dvořák Václav, Krystl Jaroslav,
MVDr Šrámek Čestmír, CSc.
Zpracoval: Koblasa Josef
Zpravodaj 2/2010 • 28
Pozvánky na členské schůze
jednotlivých poboček KCHNKO
Pozvánka na
výroční schůzi
Západočeské pobočky KCHNKO Praha
Výroční členská schůze Západočeské
pobočky KCHNKO Praha se uskuteční
v neděli 13. února 2011 od 9.00 hodin
v restauraci penzionu U Matasů, Plzeň
– Černice, Selská náves č. 28.
Dopravní spojení: z centra Plzně trolejbusem – zastávka generála Lišky, automobilem směr Nepomuk, případně
sjezd z dálnice Praha – Rozvadov.
Program VČS:
1) Zápis a usnesení z minulé schůze
2) Zprávy funkcionářů klubu a pobočky
3) Volba výboru
4) Volby delegátů a kandidátů
na konferenci klubu
5) Diskuse, usnesení , závěr VČS
Výbor ZČ pobočky srdečně zve
všechny členky, členy a hosty. Pozvánky členům a členkám pobočky již
nebudou rozesílány.
Fiala Josef
předseda Západočeské pobočky
KCHNKO Praha
Pozvánka
Výbor Východočeké pobočky KCHNKO Praha zve své členy a příznivce myslivecké kynologie na výroční členskou schůzi – volební, která se koná
20. února 2011 v Pardubicích - Polabinách od 9.00 hodin.
Všechny členy zve výbor VČ pobočky.
POZVÁNKA
na výroční členskou schůzi Jihočeské pobočky KCHNKO
Výroční členská schůze Jihočeské pobočky KCHNKO Praha se uskuteční
v sobotu 22. ledna 2011 v 10. hodin v restauraci LADA (Paluba) v Soběslavi.
Schůze výboru pobočky proběhne od 9. hodin tamtéž.
Všechny příznivce Krátkosrstého ohaře, členy pobočky a též hosty
zve srdečně výbor Jihočeské pobočky KCHNKO Praha
Pozvánka
na výroční členskou schůzi Středočeské pobočky Poděbrady KCHNKO Praha
Výroční členská schůze Středočeské pobočky Poděbrady KCHNKO Praha se bude konat v neděli
13. února 2011 od 9.00 hodin v hostinci U Nováků v Kořenicích.
Pozvánky členům pobočky již nebudou rozesílány. Všechny členy pobočky a hosty srdečně zve výbor
pobočky.
na výroční členskou schůzi Jihomoravské pobočky, která se uskuteční
dne 12. 2. 2011 v 9:00 hod v hostinci paní Bébarové v Křižanovicích u Bučovic.
Program:
1)
Schválení zápisu a kontrola dohodnutých opatření z minulé výroční schůze.
2)
Volba návrhové a volební komise.
3)
Správa o činnosti Klubu a pobočky za rok 2010.
4)
Volba výboru pobočky a kandidátů na konferenci Klubu.
5)
Příprava 64. ročníku Memoriálu Františka Vojtěcha.
6)
Diskuze, návrh na opatření, závěr.
Osobní pozvánky nebudou rozesílány. Všechny členy JM pobočky zve výbor.
29 • Zpravodaj 2/2010
Pozvánka
na
VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI
Výroční členská schůze Severočeské
pobočky KCHNKO Praha se uskuteční
20. února 2011 v 10.00 hodin v Terezíně,
restaurace U památníku.
Výbor severočeské pobočky, srdečně zve
všechny členy, příznivce NKO a též hosty.
Pozvánky členům pobočky nebudou
rozesílány, jste srdečně zváni.
Všechny členy SČ pobočky zve výbor.
POZVÁNKA
NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI
SEVEROMORAVSKÉ POBOČKY
KCHNKO
Výroční schůze se bude konat v sobotu
dne 29. ledna 2011v 9. 00 hodin v Restauraci
„Lovecká chata DOUBRAVA” v Litovelském lese
- město Litovel.
Pozvánky členům pobočky již nebudou rozesílány.
Výbor pobočky zve všechny členy, příznivce a
hosty a těší se na hojnou účast.
Volný Petr
předseda SM pobočky
Pozvánka na výstavy
KCHNKO Praha pořádá 7. 5. 2011 v areálu zámeckého parku
ve Slavkově u Brna
Klubovou výstavu se zadáním titulu Klubový vítěz
a tituly ve třídách.
Zveme naše členy k hojné účasti na této výstavě , aby se potvrdilo , že velká účast v Náměšti na Hané nebyla náhodná.
Propozice a přihlášky budou k dispozici na volebních členských schůzích poboček, u všech funkcionářů klubu a na OMS
Prostějov, Pod Kosířem 16, 796 01 Prostějov, tel.: 582 344 854 ,
724 033 009.
V roce 2011 si KCHNKO Praha připomene 80. výročí svého
založení. Při této příležitosti je hlavním pořadatelem
Speciální výstavy německých krátkosrstých ohařů
pro všechny tři kluby v České republice.
Výstava se bude konat 2. 7. 2011 v Humpolci na závodišti
Zlatá podkova. Zadáván bude titul Vítěz speciální výstavy a tituly ve třídách. Posuzovat budou zahraniční rozhodčí . Zveme
Vás chovatele a majitele NKO k prezentaci vysoké úrovně chovu v našem klubu a zároveň v naší republice.
Propozice a přihlášky budou k dispozici na volebních členských schůzích poboček, u všech funkcionář klubu a na OMS
Pelhřimov, Na obci 1879, 393 01 Pelhřimov, tel.: 565 322 197.
Společenská rubrika
Blahopřejeme, nezapomeneme
Výbor Severomoravské pobočky
KCHNKO Praha oznamuje, že 10 srpna
2010 ve věku nedožitých 72 let po dlouhé
těžké nemoci opustil naše řady dlouholetý
člen Jaroslav Kašík z Pavlovic u Přerova.
Od svého mládí se věnoval myslivosti
a lovecké kynologii, úspěšně vodil své psy
na zkouškách lovecké upotřebitelnosti,
i na vyšších typech zkoušek včetně MFV,
MRK a MKP. Byl především chovatelem NKO, všestranným
rozhodčím z výkonu, často posuzoval na všech typech zkoušek,
včetně memoriálů. Od roku 1976 až do současné doby vykonával funkci předsedy kynologické komise OMS Přerov, kdy pod
jeho vedením proběhlo na okrese Přerov více vrcholných kynologických akcí, naposled MRK v roce 2009, kdy již byl vážně
nemocen. S odchodem pana Kašíka ztrácíme zkušeného a citlivého cvičitele, rozhodčího, organizátora a obětavého kamaráda.
Za dlouholetou práci pro myslivost a kynologii obdržel vyznamenání „Za zásluhy o myslivost“ I., II. a III. stupně.
Důstojné rozloučení s naším přítelem a kamarádem se uskutečnilo za velké účasti myslivců kynologů a smutečních hostů v
kostele v Pavlovicích u Přerova.
Čest jeho památce.
Výbor KCHNKO Praha,
výbor Severomoravské pobočky KCHNKO,
přátelé a kamarádi.
Zpravodaj 2/2010 • 30
Členské příspěvky
a poplatky
Závěrem odcházejícího roku 2010 či úvodu Nového roku
2011 dostáváte do Vašich rukou opět nové vydání našeho
klubového „Zpravodaje“ ve kterém, kromě mnoha pro vás
dalších zajímavých zpráv a informací, obdržíte i poukázku na
zaplacení členského příspěvku člena Klubu chovatelů německého krátkosrstého ohaře Praha
Výše členského příspěvku na rok 2011 a roky následující je
stanovena v částce 300,- Kč
Toto rozhodnutí o zvýšení členského příspěvku byl výbor Klubu chovatelů NKO nucen přijmout na své schůzi dne 24. 10. 2010
na základě zjištěných finančních ukazatelů pokladny klubu. Ta
bohužel není bezedná a po mimořádných výdajích (zřízení webových stránek, náklady na prezentaci Klubu, inflační růst všech
ostatních nákladů a cen) se zdála perspektiva finančních prostředků velmi mlhavá
Členské příspěvky jsou největším zdrojem příjmů do pokladny klubu a jsou zcela použity na úhradu nezbytných nákladů na
organizační činnost výboru klubu , na činnost poboček, na spolufinancování všech pořádaných klubových akcí a veškerý další
chovatelský servis.
Členský příspěvek člena Klubu chovatelů NKO Praha bude
i po zvýšení stále jedním z nejnižších v rámci chovatelských
klubů loveckých psů v ČR.
V posledních několika létech jsem v těchto místech každoročně sděloval, že příspěvková morálka členů našeho klubu je na
poměrně dobré úrovni, bohužel toto nelze říci o placení členských příspěvků na rok letošní tj. rok 2010. Většina členů uhradila členský příspěvek ve stanoveném termínu včas, ale poměrně dost členů s tímto úkonem otálelo a u některých byly platby
„vymáhány“ ještě v měsících podzimu roku 2010.
Chtěl bych Vás všechny v dobrém požádat, pokud to myslíte
s členstvím v Klubu upřímně a vážně, uhraďte členský příspěvek
v co nejkratší době po obdržení Zpravodaje s poukázkou tak,
jak je stanoveno ve stanovách klubu, a to do 31. ledna 2011
Členové klubu starší 70 let (tj. nar. do 31.12. 1940 a starší)
jsou od placení členských příspěvků de facto osvobození, úhrada ve „Zpravodaji“ přiložené poukázky na zaplacení členského
příspěvku je pro ně zcela dobrovolnou záležitostí.
Poukázka na zaplacení členského příspěvku bude předtištěna
tak, že platby budou adresovány přímo na účet klubu. Na poukázkách bude předtištěna vaše adresa, číslo a název účtu Klubu,
a variabilní symbol tj. vaše evidenční číslo.
Pro vás zůstane pouze poukázku ihned po doručení Zpravodaje KCHNKO č. 2/2010 podat ve výše zmíněném termínu na
poště, případně v peněžním ústavu.
Při případném placení příspěvku převodním příkazem
z vašeho účtu je rovněž důležité také uvést tento variabilní
symbol(vaše evidenční číslo). Opět bude umožněno příspěvek
zaplatit i na členských schůzích poboček, kde od vás vyberou
částky příspěvků jednotliví funkcionáři poboček.
Dále žádáme držitele chovných psů, aby taktéž zaplatili poplatek za uskutečněné krytí ve výši 100,- Kč. Tento poplatek je možné
platit v průběhu celého roku a nečekat na výzvu ekonoma. Totéž se
týká i placení poplatku 500,- Kč za každé ponechané 7 a 8 štěně.
Tyto poplatky je možno zaplatit peněžními poštovními poukázkami typu „C“ na adresu ekonoma klubu. Poukázky s vytištěnou adresou ekonoma na zaplacení poplatků za krytí nebo
poplatků za nadpočetná štěňata si můžete vyžádat u ekonoma
klubu nebo u jednotlivých předsedů poboček. Samozřejmě můžete použít čistou poštovní poukázku typu C, kterou obdržíte
na každé poště.
Také v těchto případech však můžete poplatky uhradit na
schůzích poboček.
Na ekonoma klubu se rovněž můžete obrátit s jakýmkoliv dotazem týkajícím se všech různých poplatků a plateb případně
i členství v klubu.
Děkuji Vám předem za dodržení termínu příslušných plateb
a těším se na jakoukoliv případnou spolupráci.
Josef Koblasa ekonom
Adresy předsedů poboček
KCHNKO
Poděbrady
Kašík Vlastimil
Jihočeská
Brožek Stanislav
Západočeská
Fiala Josef
Severočeská
Antonín Žižka
Východočeská
Stierand Josef
Jihomoravská
Bébar Ivo
Severomoravská
Petr Volný
Kundratice 23
281 26 Týnec n. L.
Na potoce 277/I.
391 81 Veselí n. Luž.
Kozolupy 206
330 32 Kozolupy
Kamýk 46
412 01 Litoměřice
Kramolna 131
547 01 Náchod
Křehlíkova 2
627 00 Brno-Slatina
Fryčovice 583
739 45 Fryčovice
Adresy poradců chovu
a jejich zástupců
Hlavní poradce
MVDr. Šrámek Čestmír, CSc.
Údolní 1
69172
Klobouky u Brna
Tel.: 777 944 933
Ing. Formánek J. ml. Bílý Kostel 249 463 32
Bílý Kostel
Tel.: 607 121 825, 485 143 008
Poděbrady
Novák Josef
Novák Bohumil
Jihočeská
Dvořák Václav
Brožek Stanislav
Západočeská
Krystl Jaroslav
Koldinský Václav
Severočeská
Malý Přemysl
Ing. Formánek J. ml.
Východočeská
Knytl Lubomír
Kaplan František
Jihomoravská
Petr Martin
Josef Novák ml.
Křičkova 1368 280 00
Tel.: 607 814 014
Bečváry 173
281 43
Tel.: 321 796 383
Kolín 5
Mažice 3
391 81
Tel.: 604 607 942
Na Potoce 277/I. 391 81
Tel.: 605 441 435
Veselí n. Luž
Na Mazinách 14 322 00
Tel.: 723 268 094
V Úvoze 343
331 51
Tel.: 373 332 859
Bečváry
Veselí n. Luž.
Plzeň - Radčice
Kaznějov
Na Hágu 235
464 01
Frýdlant v Č.
Tel.: 606 469 089, 482 311 591
Bílý Kostel 249 463 32
Bílý Kostel
Tel.: 607 121 825, 485 143 008
Slatina 88
566 01
Vysoké Mýto
Tel.: 724 264 755, 465 424 015
Lipec 23
530 02
Pardubice
Tel.: 777 672 634
U školy 467
594 51
Tel.: 725 647 165
Přímětice 36
669 02
Křižanov
Znojmo
Tel.: 604 110 508
Severomoravská
Tašek Bohumil
Jan Nastoupil
Stará cesta 1191 735 53
Tel.: 603 769 559
Večeřova 55/287 783 36
Tel.: 724 083 310
Dolní Lutyně
Křelov
31 • Zpravodaj 2/2010
Společenská rubrika
Blahopřejeme, nezapomeneme
Dne 27.11. 2010 oslavil své 80. narozeniny v kolektivu kynologů a své rodiny
František Menšík z Kostelce na Hané.
O myslivost se zajímal již od svého mládí a po dovršení 18 let složil zkoušky a
stal se členem ČMJ. V roce 1958 si koupil
a vycvičil prvního loveckého psa – krátkosrstého ohaře. Do KCHNKO vstoupil
v roce 1977 a založil chovnou stanici ,,Z
Rozkvantů‘‘ ve které odchoval 12 vrhů. Na
ZV předvedl 20 psů, na PZ 30 psů, na LZ 5 psů a na VZ 2 psy. Je
držitelem bronzového vůdcovského odznaku, rozhodčím z výkonu pro ZV, PZ a LZ. Dlouhá léta zastával funkci v místním MS.
Na návrh OV ČMMJ Prostějov obdržel vyznamenání ,,Za zásluhy
o myslivost I., II., a III. stupně‘‘
Jubilantovi přejeme do dalších let pevné zdraví, veselou mysl a
dobrou pohodu při výkonu myslivosti.
Výbor KCHNKO Praha a členové Jihomoravské pobočky
Klubové kynologické akce v roce 2011
Klubová výstava (Zadává se titul Klubový vítěz)
7. 5. 2011, Slavkov u Brna
Speciální výstava
2. 7. 2011, Humpolec
Moravskoslezský pohár
20. - 21. 8. 2011, Olomouc
1. Mokrý Stanislav
2. Baštová Jana
3. Petrusek Ladislav
4. Sedlák Vladislav ml.
5. Chalupa Pavel
6. Kolman Vladimír
7. Kolmanová Lenka
8. Hubík Petr
9. Mlýnek Milan
10. Vognar Vladislav
11. Vrana Josef ml.
12. Vrana Josef st.
13. Ing. Kratochvílová Hana
14. Dražný Václav
15. Duffek Jaroslav
16. Kopista Ondřej
17. Kovářík Daniel
18. Neděla Stanislav
19. Hél Václav
20. Hél Jiří
21. Sklenář Josef
22. Krejza Antonín
23. Staněk Radek
24. Tomešová Nikola
25. Vychron Aleš
26. Folwarczný Petr
Dambořice
Bučovice
Krhová
Bzenec
Velká Skrovnice
Hlušice
Hlušice
Racková
Hrachovec
Štětí
Nemochovice
Nemochovice
Volduchy
Křížatky
Všeruby u Kdyně
Úhřetice
Strakonice
Brno
Ostrožská Nová Ves
Bedihošť
Domašov u Šternberka
Postoloprty
Čičenice
Dubí
Rychtářov
Hříškov
JM
JM
SM
JM
VČ
VČ
VČ
JM
SM
SČ
JM
JM
ZČ
SČ
ZČ
VČ
JČ
JM
JM
JM
SM
SČ
JČ
SČ
JM
SČ
Přihlášku zasílejte matrikáři
klubu:
Karel Mastný, Na Čachně 816,
332 02 Starý Plzenec
Podpis žadatele.................................
V .............................dne ...................
Pište strojem nebo hůlkovým písmem. Složenku na uhrazení členských
příspěvků vyplňte čitelně.
Svým podpisem rovněž souhlasím, aby
KCHNKO pro své potřeby zpracovával a
uchovával mé osobní údaje.
Jsem - nejsem členem ČMMJ, registrován
u OMS: .................................................
Místo pro nalepení
kopie o zaplacení
členského příspěvku.
Mastný Karel – matrikář klubu
Jsem držitelem plemene: .....................................................................................
Od roku: .................................................................................................................
Mám chráněný název chovné stanice: ...............................................................
Jméno a příjmení: ......................................................................
Narozen/a dne: ..........................................................................
Rodné číslo: ................................................................................
Bydliště: ......................................................................................
PSČ: ......................................... Kraj: ..........................................
Žádám o přijetí za člena a prohlašuji, že budu zachovávat všechna ustanovení
Stanov a ostatních norem KCHNKO i všechna usnesení orgánů klubu.
Členská přihláška
do Klubu chovatelů německých krátkosrstých ohařů
KCHNKO
Memoriál Františka Vojtěcha
17. - 18. 9. 2011, Hodonín
Českomoravská kynologická jednota
115 25 Praha - Staré Město, Jungmannova 25
od 20. 5. 2010 do 7. 11. 2010
Od posledního vydání Zpravodaje se noví členové v pobočkách promítli následovně: Poděbradská pobočka – žádný nový člen, Západočeská 2, Jihočeská 2, Severočeská 5, Východočeská 4, Jihomoravská 10
a Severomoravská pobočka 3 noví členové.
KCHNKO PRAHA má k 7. 11. 2010 stav členů v pobočkách následující: Poděbradská 163, Západočeská 85, Jihočeská 117, Severočeská 50,
Východočeská 190, Jihomoravská 179 a Severomoravská 133 . Kromě
toho máme i 15 členů mimo ČR.
KCHNKO Praha má k 7. 11. 2010 stav členů 932.
Výbor klubu, jednotlivé pobočky vítají všechny nové členky, členy v
KCHNKO Praha a přejí jim mnoho radosti při chovu a výcviku německého krátkosrstého ohaře.
Klubová výstava
10. 9. 2011, Rokycany
Zpravodaj 2/2010 • 32
Noví členové KCHNKO
Download

zpravodaj 2/2010 - Klub chovatelů NKO