Českomoravská myslivecká jednota, o.s.
ve spolupráci s Okresním mysliveckým spolkem Praha – západ
a Fakultou lesnickou a dřevařskou České zemědělské univerzity v Praze
pod patronátem
Českomoravské kynologické jednoty
a Českomoravské kynologické unie
pořádají
MEMORIÁL
KARLA PODHAJSKÉHO
75. ročník
se zadáním titulu „Vítěz MKP“, CACIT, Res. CACIT - čekatelství Mezinárodního šampióna práce,
CACT a Res. CACT – čekatelství šampiona práce ČR
v honitbách Honebního společenstva Velké Přílepy
a Honebního společenstva Statenice – Tuchoměřice
ve dnech 27. - 29. září 2013
pod záštitou
ministra zemědělství České republiky
hejtmana Středočeského kraje
děkana Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze
www.mkp2013.cz
Karel Podhajský
(24.5.1871 – 12.9.1930)
Karel Podhajský, rodák z Litomyšle, zasvětil celý svůj život přírodě a lovu. Poznatky získané neúnavným
studiem si ověřoval vlastní praxí. Ve své době byl mezinárodně uznávaným odborníkem nejen v kynologii,
ale i v myslivosti. V roce 1923 se osobně podílel na založení Československé myslivecké jednoty.
Chov loveckých psů se stal pro Podhajského celoživotním posláním. Zajímal se zejména o ohaře, které
považoval za nezbytné pomocníky při výkonu práva myslivosti. Doma míval vždy více psů, které cvičil a
také předváděl. Začínal s pointery, které dovezli na litomyšlské panství Valdštejnové. Roku 1895 pak dostal
Podhajský první krátkosrsté ohaře. Podhajského úsilí o zkvalitnění a rozšíření chovu loveckého psa,
všestranného ohaře, se dostalo plného uznání a všem myslivcům a kynologům zůstane navždy vzorem jeho
skromnost, nadšení a odbornost.
Působil jako odborný spisovatel a redaktor v kynologii, byl rozhodčím při výstavách a zkouškách psů,
autorem zkušebních řádů pro soutěže loveckých psů a také prvním předsedou Československé kynologické
jednoty. V roce 1923 založil Československou plemennou knihu loveckých psů, kterou vedl až do své smrti
v r. 1930. V kynologii byl uznávanou autoritou, a proto nebylo téměř zkoušky nebo výstavy loveckých psů,
kam by nebyl pozván jako rozhodčí. Jeho kniha "Ohař všestranný jako zachránce zvěře“ je považována
odborníky za vynikající dílo české myslivecké literatury.
K uctění jeho památky se letos koná již 75. ročník Memoriálu Karla Podhajského.
Karel Podhajský, ein gebürtiger aus Litomyšl, hat sein ganzes Leben der Natur und der Jagd gewidmet. Die
Kenntnisse, die er durch sein unermüdliches Studium erlangt hat, hat er sich selber Praktisch überprüft. Zu
seiner Zeit, war er ein international anerkannter Experte nicht nur in der Kynologie sondern auch im
Jagdwesen. Im Jahre 1923 hat er sich persönlich an der Gründung des Tschechoslowakischen Jägervereins
beteiligt.
Die Zucht der Jagdhunde wurde für Karel Podhajský eine lebenslange Berufung, vor allem war er
interessiert in Jagdhunde, die er als nötige Helfer bei der Durchführung des Jagd rechts ansah. Zu Hause
hatte er immer mehrere Hunde, die er zur Ausbildung und Vorführung nutzte. Er hat mit Pointern begonnen,
die die Valdstejns auf das Litomyšler Herrschaftsgut brachten. Im Jahre 1895 bekam Herr Podhajský die
ersten Jagdhunde mit kurzem Haar. Die Bemühung von Karel Podhajský eine Verbesserung und
Ausbreitung der Jagdhundzucht, und vor allem die Zucht von vielseitigen Jagdhunden bekam volle
Anerkennung, und ist für alle Jäger und Kynologen ein Vorbild von Bescheidenheit, Begeisterung und
Fachlichkeit, nicht nur für Heute, aber auch für die Zukunft.
Er war als fachlicher Schriftsteller und Redaktor in der Kynologie tätig, weiterhin auch als Schiedsrichter
bei Hundeausstellungen und Hundeprüfungen und er war auch der Autor der Prüfungen für den Wettbewerb
der Jagdhunde, darüber hinaus war er auch der erste Vorsitzender des Tschechoslowakischen
Kynologievereins. Im Jahre 1923 gründete er das erste Tschechoslowakische Jagdhund Zuchtbuch, das er
bis zu seinem Tod im Jahre 1930 führte. In der Kynologie war er eine anerkannte Autorität, und deshalb
gab es fast keine Prüfung oder Jagdhund Ausstellung, zu der er nicht als Schiedsrichter eingeladen wurde.
Sein Buch „Der vielseitige Jagdhund als ein Retter für das Wild“ wird von Experten als ausgezeichnetes
Werk der tschechischen Jäger Literatur angesehen.
Zur Ehrung seines Andenkens wird dieses Jahr schon der 75. Jahrgang des „Memorials von Karel
Podhajský“ veranstaltet.
Memoriál Karla Podhajského (Memorial von Karel Podhajský)
Memoriál Karla Podhajského je vrcholnou mezinárodní soutěží ohařů v ČR. Poprvé se soutěž konala již
v roce 1932 v Bystrci u Brna pod názvem Všestranné zkoušky Karla Podhajského. Nejprve zkoušky
probíhaly jednou za dva roky, v roce 1944 se kvůli válce nekonaly. Později od roku 1946 se zkoušky začaly
konat každoročně, již pod novým názvem Memoriál Karla Podhajského. Memoriálu se účastní nejlepší ohaři
ze střední Evropy – deset ohařů z České republiky a deset ohařů ze zahraničí.
Das Memorial von Karel Podhajský ist eine internationale spitzen Veranstaltung der Jagdhunde in der
Tschechischen Republik. Erstmals wurde die Veranstaltung schon im Jahre 1932 in der Stadt Bystrci bei
Brno unter der Bezeichnung Vielseitigkeit Prüfungen des Karel Podhajský veranstaltet. Am Anfang wurden
die Prüfungen alle 2 Jahre veranstaltet. Im Jahre 1944 sind sie wegen dem Krieg ausgefallen. Seit dem
Jahre 1946 wurden die Prüfungen unter neuer Bezeichnung als Memorial von Karel Podhajský jedes Jahr
veranstaltet. An dem Memorial nehmen die besten Jagdhunde aus Mittel Europa teil – davon zehn aus der
Tschechischen Republik und zehn aus dem Ausland.
Karel Podhajský
Fakulta lesnická a dřevarská České zemědělské univerzity v Praze - místo, kde se snoubí
lesnictví, myslivost a myslivecká kynologie
Fakulta lesnická a dřevařská vznikla usnesením Akademického senátu VŠZ v roce 1990 jako nástupkyně
původní Lesnické fakulty, která byla založena jako samostatný obor Vysoké školy zemědělského a lesního
inženýrství při ČVUT v r. 1920.
V současné době poskytuje vzdělání v bakalářských oborech Lesnictví, Dřevařství, Provoz a řízení
myslivosti, Hospodářská a správní služba v lesním hospodářství a Podnikání v dřevozpracujícím a
nábytkářském průmyslu. Dále pak v bakalářských oborech vyučovaných v anglickém jazyce - Game
management a Forestry. V magisterských oborech Lesní inženýrství, Dřevařské inženýrství a v oborech
s anglickou výukou Forestry, Water and Landscape Management, Tropical Forestry and Agroforestry
(společně s Institutem tropů a subtropů ČZU v Praze) a Forest Engineering. Na tyto dva stupně navazují
obory doktorského studia: Pěstování lesů, Dendrologie a šlechtění lesních dřevin, Hospodářská úprava lesa,
Technika a mechanizace v lesním hospodářství, Ochrana lesů a myslivost, Ekonomika a řízení podniku,
Forest Protection and Game Management a Silviculture. V současné době studuje na fakultě více než 2000
studentů ve všech stupních a formách studia.
Studijní obor Provoz a řízení myslivosti poskytuje bakalářské univerzitní vzdělání v oboru myslivost.
Zabývá se do hloubky právními, biologickými a ekonomickými aspekty tohoto odvětví. Tento studijní obor
je na fakultě otevřen již od roku 2006. Po jeho úspěšném absolvování studenti získají nejen titul Bc.,
hospodářské a vyšší myslivecké zkoušky, ale hlavně rozšíří znalosti v koníčku, který je nebo bude pro
mnohé povoláním. Jedním ze stěžejních předmětů je právě Myslivecká kynologie, kterou garantuje a
přednáší doc. Ing. Vladimír Hanzal, CSc. Předmět je zaměřen na získání znalostí o organizaci kynologie,
chovu a držení psů se zaměřením na loveckou kynologii, jednotlivé skupiny plemen loveckých psů a jejich
využívání v honitbách. Dále studenti získají základní znalosti o výchově a výcviku psů, péči o psa a jeho
výživu, včetně zásad hygieny chovu a péče o zdraví psa.
Chceme naplnit to co je naším heslem: MIHI CURA FUTURI (pečuji o budoucnost) a nad tím košatící se
strom, který vyjadřuje symbol bytí lidského rodu od kořenů dávnověkosti až po právě rašící ratolesti
přítomnosti. Všechny větve stromu navzájem od sebe sebevíc vzdálené spojuje jeden kmen a míza, která
stejně jako krev proudí celým stromem života. Rok co rok narůstají nové větve a strom plodí. Propletené
větve koruny stromu dávaly a dávají možnosti poznání nejrůznějších souvislostí, jimiž nás život obklopuje.
Dveře fakulty jsou otevřeny studentům každého věku.
http://www.fld.czu.cz
https://www.facebook.com/fld.czu.cz
Die Fakultät der Forst und Holzbearbeitungswissenschaften bei der Tschechischen Landwirtschafts
Universität in Prag - ein Ort wo sich Försterei, Jägerkunst und Jägerkynologie heiraten
Die Fakultät der Forst und Holzbearbeitungswissenschaften wurde im Jahre 1990 durch Beschluss des
Akademischen Senats des VŠZ als Nachfolger der ursprünglichen Forstfakultät, die als eigenständiges Fach
bei der Hochschule der Landwirtschaft und des Forstingenieurwesens bei der ČVUT im Jahre 1920
gegründet wurde.
Gegenwärtig wird das Studium in den Bachelorfächern Forstwesen, Holzverarbeitung, Betrieb und Leitung
der Jagdkunst, Wirtschaft und Administrationsdienst in der Forstwirtschaft und gewerbliche Tätigkeit in der
Holzverarbeitungs und Möbel Industrie, weiterhin auch Bachelorfächer in der englischen Sprache – Game
Management
und
Forestry
und
die
Masterfächer
–
Forstingenieurswesen,
Holzverarbeitungsingenieurswesen und in der englischen Sprache Forestry, Water and Landscape
Management, Tropical Forestry and Agroforestry (zusammen mit dem Institut für Tropen und Subtropen bei
der ČZU in Prag) und Forest Engineering angeboten. Auf diese beiden Stufen schließen Fächer des
Doktorstudiums an. Es sind die Fächer – Pflanzung von Wäldern, Dendrologie und Hölzerzüchtung,
Wirtschaftlichebearbeitung des Waldes, Technik und Mechanisation in der Forstwirtschaft, Schutz des
Waldes und Jagdwessen, Ökonomie und Leitung des Betriebs, Forest Protection and Game Management
und Silviculture. Gegenwärtig studieren rund 2000 Studenten an der Fakultät in allen Formen und Stufen
des Studiums.
Das Studienfach Betrieb und Leitung der Jagdkunst bietet eine fachliche Bachelor Universität Bildung im
Fach Jagdwessen. Es befasst sich in der Tiefe mit den rechtlichen, biologischen und ökonomischen Aspekten
dieses Fachs. Das Fach ist auf der Fakultät schon seit dem Jahre 2006 geöffnet. Nach der Absolvierung des
Studiums, erhalten die Studenten nicht nur den Titel Bc., die höheren wirtschaftlichen und Jagdprüfungen,
aber sie vertiefen vor allem Ihr Wissen in ihrem Hobby, das für viele zum Beruf wird. Eines der Hauptfächer
ist die Jägerkynologie, welche von doc. Ing. Vladimír Hanzal, CSc. vorgetragen und garantiert wird. Das
Fach ist vor allem gedacht, für das erlangen der Bildung in der kynologischen Organisierung, Zucht und
Haltung der Hunde die für die Jägerkynologie ausgebildet sind und die einzelnen Jagdhundrasen und ihre
Nutzung für die Jagd. Weiterhin erhalten die Studenten das Grundwissen über die Ausbildung und die
Erziehung der Hunde, ihrer Pflege und der Ernährung, im Inbegriff sind auch die Kenntnisse über die
Hygiene bei der Zucht und der Pflege um die Gesundheit des Hundes.
Wir wollen das erfüllen, was unser Motto sagt: MIHI CURA FUTURI (ich pflege um die Zukunft) und über
dem ein dichtbelaubter Baum, der das Dasein der Menschlichenrasse symbolisiert, von den Wurzeln der
Urzeit bis hin zu den neuen sprossen der Gegenwart. Alle Äste des Baums, auch wenn sie noch so entfernt
sind, sind sie mit dem Baumstamm und der Lymphe verbunden, die wie das Blut durch den ganzen Baum des
Lebens fliest. Jedes Jahr wachsen immer neue Äste und der Baum trägt Früchte. Die durchgeflochtenen
Äste der Baumkrone, gaben und gäben immer noch die Gelegenheit zur Erkennung aller möglichen
Zusammenhänge, die uns das Leben bietet.
Die Türen der Fakultät sind offen für alle Studenten, unabhängig von ihrem Alter.
1 - Rektorát
2 - Aula
3 - Fakulta agrobiologie, potravinových
a přírodních zdrojů
4 - Fakulta lesnická a dřevařská
4a -Fakulta životního prostředí
5 - Provozně ekonomická fakulta
6 - Technická fakulta
7 - Kolej A
8 - Kolej BCD
9 - Kolej EFG
10 -Kolej JIH
11 – Menza
12 - Klub „C“
13 – Sportcentrum
14 - PEF - katedra jazyků, katedra práva
15 - FAPPZ - katedra veterin. Disciplín
16 - Výukové skleníky
17 - TF – dílky
18 - TF - kruhový pavilon
19 - FAPPZ - pavilon A
20 - FAPPZ - pavilon B
21 - FAPPZ - meteorologická stanice
22 - Zdravotní středisko
23 - Unico – Agric
24 - Pavilon PEF, dílny FLD
25 - FAPPZ - experimentální stáj
26 - SIC + kongresový sál
Středočeský kraj leží uprostřed Čech. Úzká vazba s hlavním městem a hustá dopravní síť činí polohu kraje
mimořádně výhodnou. Kraj je pro Prahu významným zdrojem pracovních sil, doplňuje pražský průmysl,
zásobuje Prahu potravinami a poskytuje Praze svůj rekreační potenciál.
Krajina v nejbližším okolí Prahy nabízí nepřeberné množství turistických příležitostí v mnoha rekreačních
oblastech, tvořících prstenec kolem hlavního města, kam jakoby ani nedoléhal ruch metropole. Zatímco
jihozápadní část k východiskům tras především do kopcovitého terénu brdských hřebenů, severovýchod je
vstupní branou do Polabské nížiny. Hlavní vodní tepny této oblasti, řeky Labe a Vltava spolu s Berounkou a
Sázavou, tvoří přirozená místa odpočinku, která jsou vyhledávána turisty stejně tak, jako množství historických
sídel s jejich památkami.
Mittelböhmische Region
Die Mittelböhmische Region liegt in der Mitte von der Tschechischen Republik. Ein enger Bund zwischen der
Hauptstadt und ein dichtes Verkehrsnetz machen die Lage der Regionen sehr strategischen. Die Region ist für
Prag ein bedeutungsvoller Lieferant von Arbeitskräften, er ergänzt die Pragerindustrie, beliefert Prag mit
Lebensmitteln und stellt Ihr sein Rekreationpotential zu Verfügung.
Die Landschaft in der nächsliegend Umgebung um Prag, bietet umfangreiche touristische Möglichkeiten in
vielen Rekreation gebieten, die einen Ring um die Hauptstadt bilden in denen es den Anschein hat, das der Lärm
der Stadt weit entfernt ist. Der südwestliche Teil ist der Ausgangspunkt vor allem zu den hügeligen Wanderwegen
in den Teil Brdské Lesy, der Nordosten ist das Tor in das Elbertiefland. Die Hauptwasser Adern dieser Region,
die Flüsse Elbe und Moldau mit den Flüssen Berounka und Sázava, bilden natürliche Flächen zur Erholung, die
ein beliebtes Ziel für Touristen sind, sogleich aber auch die historischen Siedlungen mit Ihren zahlreichen
Denkmälern.
Únětická kultura
V letech 1870-1882 roztocký lékař Čeněk Ryzner vÚněticích na Holém vrchu objevil a prozkoumal pohřebiště z
rané doby bronzové. Podle něj je pojmenována tzv. únětická kultura, k níž později byly přiřazeny i nálezy z
dalších míst Evropy.
Únětická kultura vznikla na konci eneolitu, kolem roku 2300 př. n. l., z prostředí místních kultur a pod vlivem
z jihovýchodu nesoucím znalost bronzu. Východní hranici obývaného území v době největšího rozkvětu tvořila
slovenská řeka Žitava. Směrem na západ zasahovalo osídlené území až do Porýní. Severní hranici tvořilo střední
Německo a Velkopolsko (Poznaňsko), jižní hranicí pak byla řeka Dunaj. Únětická kultura v této oblasti střední
Evropy hrála vůdčí úlohu po dobu asi 500 let a její jádro se nacházelo v Čechách. Územím procházely důležité
obchodní cesty spojující sever a jih, po kterých putovala měď, jantar a další artikl. Únětická kultura zaniká na
konci starší doby bronzové, po roce 1700 př. n. l.
Únětizer Kultur
In den Jahren 1870 bis 1882 entdeckte und untersuchte der Roztoker Arzt Čeněk Ryzner in Únětice auf dem
„blanken Hügel“ eine Grabstätte aus der früheren Bronzezeit. Nach ihm wurde die sogenannte „Únětická
kultura“ – Únětizer Kultur - benannt und später wurden zu ihr weitere Funde aus Ausgrabungsorten in Europa
zugefügt.
Die Únětizer Kultur entstand am Ende der Kupferzeit um das Jahr 2300 v. u. Z. aus dem Umfeld der hiesigen
Kulturen und unter dem Einfluss des Südostens, der das Wissen über die Bronzebearbeitung besaß. Die östliche
Grenze des bewohnten Gebietes bildete in den Jahren des größten Wachstumes der Slowakische Fluss Žitava. In
Richtung Westen war das Gebiet bis zu dem Rein besiedelt. Die nördliche Grenze wurde von mittlere
Deutschland und Großpolen gebildet (Gebiet um Poznań) und die östliche Grenze von der Donau. Über 500
Jahre spielte die Únětizer Kultur in diesen gebietet die Hauptrolle. Ihr Kern befand sich in Böhmen. Das Gebiet
kreuzten zahlreicher wichtige Handelsrouten die den Norden und den Osten verbanden. Auf diesen Wegen
wurden hauptsächlich Kupfer, Bernstein und andere Artikel transportiert. Die Únětlicher Kultur ging zu Grunde
am Ende der älteren Bronzezeit im Jahre 1700 v. u. Z.
Program 75. ročníku Memoriálu Karla Podhajského:
(Programm des 75. Jahrgangs des Karel Podhajský Memorials):
27.9.2013 – pátek (Freitag)
(Adresa/Adresse: - Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 – Suchdol)
14:00 – 16:00
prezence účastníků v areálu České zemědělské univerzity (klub C)
Präsenz der Teilnehmer im Areal der Tschechische Landwirtschaft Universität (Klub C)
15:30 – 16:00
veterinární přejímka psů (klub C)
tierärztliche Untersuchung (Klub C)
17:00 – 18:00
porada rozhodčích v prostorách Fakulty lesnické a dřevařské ČZU
Preisrichterbesprechung im Areal der Tschechische Landwirtschaft Universität, Fakultät der Fors und
Holzbearbeitungswissenschaften
16:00 – 18:00
ubytování účastníků – Koleje ČZU (KaM)
Unterbringung der Teilnehmer - die Studentenwohnheime der Tschechische Landwirtschaft Universität
18:00
informace k organizaci MKP a losování do skupin (klub C)
Information zur Organisation des MKP und Auslosung und Gruppeneinteilung (Klub C)
19:00
večeře v prostorách ČZU (klub C)
Abendessen im Areal der Tschechische Landwirtschaft Universität (Klub C)
20:00
ukončení oficiální části dne, společné posezení (klub C)
Beendigung offizielles Teiltag, freundschaftliches Beisammensein ( Klub C)
28.9.2013 - sobota (Samstag)
07:00 – 08:00
snídaně pro vůdce a doprovod v prostorách ČZU (klub C)
Frühstück für die Hundeführer und die Teilnehmer im Areal der Tschechische Landwirtschaft Universität
(Klub C)
08:00 – 08:30
příjezd hostů, porada rozhodčích – Fakulta lesnická a dřevařská ČZU
Ankunft der Gäste, Preisrichterbesprechung - Fakultät der Fors und Holzbearbeitungswissenschaften im
Areal der Tschechische Landwirtschaft Universität
do 09:00 / bis 09:00 Uhr
nástup vůdců – slavnostní prostor před rektorátem ČZU
Antritt der Hundeführer - Festplatz vor dem Rektorat der Tschechische Landwirtschaft Universität
09:00
slavnostní zahájení, proslovy hostů
feierliche Eröffnung, Festreden der Gäste
10:00
odjezd na určená pracoviště v honitbách dle pokynů vrchního rozhodčího
Abfahrt der Teilnehmer in die Jagdreviere nach der Anweisungen von den Oberpreisrichter
18:00
večeře pro vůdce a doprovod – v prostorách ČZU (klub C)
Abendessen für die Hundeführer und die Teilnehmer im Areal der Tschechische Landwirtschaft Universität
(Klub C)
20:00
slavnostní posezení s hudbou - v prostorách ČZU (klub C)
gesellschaftliches Beisammensein mit der Musik im Areal der Tschechische Landwirtschaft Universität
(Klub C)
29.9.2013 - neděle (Sonntag)
07:00 – 08:00
snídaně pro vůdce a doprovod v prostorách ČZU (klub C)
Frühstück für die Hundeführer und die Teilnehmer im Areal der Tschechische
Landwirtschaft Universität (Klub C)
do 08:00 / bis 08:00 Uhr
nástup vůdců – slavnostní prostor před rektorátem ČZU
Antritt der Hundeführer - Festplatz vor dem Rektorat der Tschechische Landwirtschaft Universität
08:00
zahájení druhého dne soutěží a odjezd na určená pracoviště dle pokynů vrchního rozhodčího
Tageröffnung und Abfahrt der Teilnehmer in die Jagdreviere nach der Anweisungen von den
Oberpreisrichter
16:00
návrat z pracovišť
Rückkehr aus der Jagdreviere
16:00 – 17:30
večeře (klub C)
Abendessen (Klub C)
do 18:00
nástup vůdců – slavnostní prostor před rektorátem ČZU
Antritt der Hundeführer - Festplatz vor dem Rektorat der Tschechische Landwirtschaft Universität
18:00
slavnostní zakončení – vyhodnocení
feierlicher Abschluss – Auswertung
Čestné předsednictvo 75. ročníku Memoriálu Karla Podhajského:
(Ehrenvorstand des 75. Jahrgangs des Karel Podhajský Memorials):
Ministr zemědělství ČR - ministr zemědělství České republiky
MVDr. Josef Řihák - hejtman Středočeského kraje
prof. Ing. Marek Turčáni, PhD. – děkan Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze
Ing. Jaroslav Palas - předseda ČMMJ Praha
Ing. Jaroslav Kostečka, Ph.D. - jednatel ČMMJ Praha
Ing. Jiří Chmel - místopředseda ČMMJ Praha
Ing. Jiří Papež - místopředseda ČMMJ Praha
MVDr. Lubomír Široký - předseda ČMKU
Pavel Štangl – předseda ČMKJ
Věra Dvořáková - jednatelka ČMKJ
Jiří Procházka - předseda kynologické komise ČMMJ Praha
Ing. Michal Gaube - Lesy České republiky – generální ředitel
Ing. Jiří Janota – Vojenské lesy a statky - ředitel
Ing. Lenka Zumrová - ředitelka pojišťovny Halali, a.s.
Martina Fialová – vedoucí podnikové prodejny České zbrojovky v Praze
Ing. Terezie Kořínková - starostka obce Úholičky
Václav Kášek - starosta obce Horoměřice
Jan Jakob - starosta města Roztoky
Ing. Jan Sládek - starosta obce Statenice
Ing. Petr Hejl - starosta městské části Praha - Suchdol
Ing. Vladimír Vytiska - starosta obce Únětice
Věra Čermáková - starostka obce Velké Přílepy
Ing. Jaroslav Radostný – starosta obce Tuchoměřice
Organizační výbor 75. ročníku Memoriálu Karla Podhajského:
(Organisationskomitee des 75. Jahrgangs des Karel Podhajský Memorials):
Ředitel:
Správce:
Jednatel:
Ekonom:
Ubytování:
Propagace:
Doprava:
Vedoucí prací velké pole:
Vedoucí prací malé pole:
Vedoucí prací voda:
Vedoucí prací les:
Zpracování dat:
Překladatel:
Veterinární služba:
Pořadatelský sbor:
Jaroslav Hrubý
Josef Semerád
Bc. Radim Duda
Hana Dudová
Veronika Vaštová
Jana Staňková
Miroslav Plašil
Jiří Pařízek
Zdeněk Laštovka
MVDr. Radim Duda
Petr Mikeš
Jana Staňková, Alena Piklová, Ludmila Fuchsová
Romana Masojídková
MVDr. Radim Duda, MVDr. Iveta Nováková
Ivana Němcová, Radek Dufek,
studenti a pracovníci ČZU v Praze
Organizační a fotografické práce – ČZU: Prof. Ing. Jaroslav Červený, CSc.
Ing. Vlastimil Hart, Ph.D.
Ing. Tomáš Kušta, Ph.D.
Lovecké troubení a signály:
Česká zemědělská univerzita v Praze
Delegace rozhodčích (Delegation der Presrichter):
Vrchní rozhodčí (Oberpreisrichter):
Josef Musil (Pelhřimov)
Rozhodčí (Preisrichter):
Velké pole (Grosses Feld):
Ing. Jiří Formánek ml. (Liberec)
Josef Korelus (Kolín)
Mgr. Tibor Haššan (Slovensko)
Lesní práce – "barvy" (Wald - Schweisse):
František Švec (Litoměřice)
Antonín Žižka (Litoměřice)
Petr Rubeš (Litoměřice)
Josef Tinka (Uherské Hradiště)
Ing. Baltazár Molnár (Slovensko)
Malé pole (Klenes Feld):
Milan Turek (Benešov)
Ing. Jaroslav Havlát (Mladá Boleslav)
¨
Les – vlečky (Wald - Schleppe):
Bohuslav Mužák (Mělník)
Libor Kunt (Litoměřice)
Vodní práce (Wasser):
Eduard Martínek (Plzeň)
Břetislav Uchytil ml. (České Budějovice)
Ján Šiška (Slovensko)
Les - drobné disciplíny
(Wald – Stöbern, Buschieren, Nachsuche):
Václav Kratochvíl (Litoměřice)
Václav Charvát (Mladá Boleslav)
Bc. Jiří Kubát ml. (Praha)
Rozhodčí – náhradníci (Preisrichter – Reservist):
Kratochvíl Jiří (Litoměřice)
Kašík Vlastimil (Kolín)
Jerman František (Kladno)
Koldinský Václav (Plzeň)
Všeobecná ustanovení 75. ročníku Memoriálu Karla Podhajského
(Allgemeine Bestimmungen und Hinweise für die Teilnehmer des 75. Jahrgangs des Karel Podhajský Memorials)
Memoriál Karla Podhajského je vrcholná mezinárodní soutěž ohařů v ČR o titul „Vítěz MKP“. Memoriálu
se zúčastní maximálně 20 ohařů, z toho deset z České republiky a deset ze zahraničí. Z ČR se psi kvalifikují
z Memoriálu Richarda Knolla (MRK). Na MRK psi postupují na základě výsledků z všestranných zkoušek a
nominačních zkoušek. Pokud se nepřihlásí deset psů se zahraničí, může být připuštěno více psů z ČR. Výběr
psů ze zahraničí provádí ČMMJ na návrh kynologické komise ČMMJ.
Zkouší se dle zkušebního řádu Českomoravské myslivecké jednoty pro zkoušky loveckých psů „Pes a lov“
platného od 1. 1. 2008. Dále platí ustanovení „Řádu ochrany zvířat při zkouškách lovecké upotřebitelnosti
nebo svodu loveckých psů“, schválené Ústřední komisí pro ochranu zvířat Ministerstva zemědělství pod č. j.
37243/2005-11020.
Soutěž je posuzována sborem rozhodčích delegovaných Českomoravskou kynologickou jednotou, o.s.
Vůdce psa se dostaví společně s nominovaným psem na místo prezence v čase určeném těmito propozicemi,
přičemž musí být vhodně myslivecky ustrojen, případně vybaven loveckou zbraní. Dále bude vybaven
potřebnými pomůckami pro vedení psa a doklady určenými zkušebním řádem ČMMJ a zákonnými předpisy
(průkaz původu psa, očkovací průkaz psa, a pokud je vybaven loveckou zbraní, též lovecký lístek, zbrojní
průkaz a doklad o pojištění odpovědnosti za škodu dle § 48 zákona o myslivosti 449/2001 Sb.).
Vůdce s platným loveckým lístkem a zbrojním průkazem střílí po dobu soutěže sám, nebo si střelce zajistí.
Vůdce bez loveckého lístku si zajistí střelce, popř. mu bude přidělen pořadatelem za 200,- Kč/den. Zajištění
střelce je nutno oznámit pořadateli – OMS Praha západ, do 15.9.2013.
Vůdce je povinen mít psa pod svým dohledem po celou dobu trvání soutěže, zajistit pro něj napájení a
krmení a rovněž se odpovídajícím způsobem podílet na jeho ochraně před utrpením. Pes musí být v průběhu
soutěžních disciplín upoután na vodítko, mimo doby, kdy je sám zkoušen při určité disciplíně. Vůdce psa
odpovídá za případné škody psem způsobené. Pořadatel neručí za poranění nebo ztrátu psa.
Vůdci psů a další účastníci Memoriálu Karla Podhajského jsou povinni dbát pokynů vedoucích jednotlivých
skupin, závodčích, případně dalších členů organizačního výboru.
Das Memorial von Karel Podhajský ist eine internationale spitzen Veranstaltung der Jagdhunden in der
Tschechischen Republik um den Titel „Gewinner von MKP“. An dem Memorial nehmen maximal 20
Jagdhunde teil – davon zehn aus der Tschechischen Republik und zehn aus dem Ausland. In der
Tschechischen Republik kvalifizieren sich die Hunde aus dem Memorial von Richard Knoll (MRK). Der
Vorschritt der Hunde auf dem MRK wird aus den Ergebnissen der Vielseitigkeit und der Nominationprüfung
berechnet. Wenn nicht zehn Hunde aus dem Ausland angemeldet sind, ist es möglich mehrere Hunde aus der
Tschechischen Republik zuzulassen. Die Auswahl der ausländischen Hunde führt die ČMMJ auf den
Vorschlag der kynologischen Kommission des ČMMJ durch.
Die Prüfungen werden nach dem Regelwerk der jäger Vereinigung von Böhmen und Mähren (ČMMJ –
Anmerkung des Übersetzers) „der Hund und die Jagd“ gültig ab dem 1.1.2008 durchgeführt. Weiterhin
gelten die Bestimmungen „Des Ordens der Tierschützer bei den Prüfungen für die Jagdtauglichkeit oder der
Sammlung von Jagdhunden“ genehmigt durch die Tierschutz Kommission des Ministeriums für
Landwirtschaft unter der Nummer 37243/2005-11020.
Der Wettbewerb wird beurteilt durch die Preisrichter der kynologischen Vereinigung für Böhmen und
Mähren. Der Hundeführer erscheint zusammen mit dem nominierten Hund zum Ort der Präsenz in der Zeit
die durch diese Propositionen bestimmt wurde, wobei muss er adekvate Jägerkleidung, gegebenenfalls auch
eine Jagdwaffe tragen. Weiterhin muss er mit den nötigen Hilfsmitteln zur Führung des Hundes und vor
allem mit den nötigen Dokumenten die durch die ČMMJ und das gültige rechtliche Regelwerk
(Bescheinigung über die Herkunft des Hundes, den Impfschein des Hundes und im Falle einer Jagdwaffen
Tragung den gültigen Waffen und Jagdschein und den Versicherung Nachweis über die Versicherung von
Schadens Verantwortung laut § 48 des Jagdgesetzes Nummer 449/2001 Sb.)bestimmt wurden ausgestattet
sein.
Der Hundeführer mit einen gültigen Jagdschein und Waffenschein schießt im Verlauf der Prüfung selbst,
oder er beschafft sich dazu einen Schützen. Ein Hundeführer ohne gültigen Jagdschein besorgt sich einen
Schützen selbst, oder er wird ihm von dem Veranstalter für 200,- CZK/Tag zugewiesen. Die Beschaffung
eines Schützen muss bis zum 15.9.2013 beim OMS Prag West gemeldet werden.
Der Hundeführer ist verpflichtet den Hund im ganzen Verlauf der Veranstaltung unter seiner Aufsicht zu
haben, für Ihn Futter und Wasser gewährleisten, und sicherstellen das der Hund nicht Physisch oder
Psychische leidet. Der Hund muss im Verlauf der Disziplinen angeleint sein, mit Ausnahme der Zeit, wo er
sich selbst bei einer Disziplin der Prüfung unterzieht. Der Hundeführer ist verantwortlich für Schäden, die
durch den Hund verursacht werden. Der Veranstalter haftet nicht für mögliche Verletzungen des Hundes
oder seinen Verlust.
Die Hundeführer und alle anderen Teilnehmer des Memorials von Karel Podhajský sind verpflichtet sich
nach den Anweisungen der einzelnen Gruppenführer, Schiedsrichter und gegebenenfalls anderer Teilnehmer
des Veranstaltungskomitees zu Richten und Ihnen folge zu leiste.
Zadávání titulů (Titelvergabe:):
Uspěje-li vítěz v I. ceně obdrží titul CACIT (čekatelství Mezinárodního šampióna práce). Druhý pes uspějeli v I. ceně obdrží titul Res. CACIT. Nejlepší pes plemene v I. ceně získává titul CACT (čekatelství
šampióna práce ČR) a druhý nejlepší pes plemene získává Res. CACT. Tituly CACT a Res. CACT se
zadávají pro všechna zúčastněná plemena.
Veškeré tituly nejsou nárokové a náleží psům za mimořádný výkon. Je na sboru rozhodčích, zda tituly zadá
či nikoliv.
Wenn der Gewinner erfolgreich in dem I. Preis ist, erhält er den Titel CACIT (Anwärter auf den
Internationalenchampion der Arbeit), der zweite Hund, wenn er in dem I. Preis erfolgreich ist, erhält den
Titel Res. CACIT. Der beste Hund der Rasse in dem I. Preis erhält den Titel CACT (Anwärter auf den
Tschechischenchampion der Arbeit) und der zweite Hund der Rasse erhält den Titel Res. CACT. Die Titel
CACT und Res. CACT werden für alle teilnehmenden Rassen verliehen.
Alle Titel sind nicht ansprüchlich und werden den Hunden für außerordentliche Leistungen verliehen - es
liegt an den Schiedsrichtern, ob sie diese Titel verleihen.
Přihlášky (Anmeldungen):
Přihlášky zasílejte do 15. září 2013 na adresu / Die Anmeldungen reichen bis 15. September 2013 auf
folgende Adresse ein:
OMS Praha západ, areál VÚLHM, Jíloviště – Strnady 136. PSČ 156 04 Praha 5, Zbraslav
E-mail: [email protected]
Tel: +420 602 211 194
Startovné (Startgeld):
Poplatek činí 2000,- Kč a bude vybírán na místě při prezenci.
Die Gebühr beträgt 2000,- CZK und ist vor Ort bei der Präsenz zu entrichten.
Veterinární podmínky (Tierärztliche Bedingungen)
Psi a feny účastnící se této soutěže musí být klinicky zdraví, v dobré kondici a musí pocházet z místa
prostého nebezpečných nákaz přenosných na masožravce.
Psi a feny chovatelů z ČR musí být doprovázeni očkovacím průkazem, nebo pasem zvířete v zájmovém
chovu (dle § 6, odst. 3, zákona č. 166/1999 Sb. v platném znění), kde bude potvrzena vakcinace proti
vzteklině a zvíře bude v imunitě proti těmto nákaze dle doporučení výrobce očkovací látky. V dokladu
doprovázejícím zvíře musí být uvedena doba účinnosti látky. Psi chovatelů z členských zemí EU a třetích
zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003
ve znění pozdějších předpisů.
Veterinární přejímku psů provede 27. 9. 2013 v době od 15.30 hodin do 16.00 hodin soukromý veterinární
lékař, kterého pořadatel zajistí na celou dobu trvání akce. Psi a feny, kteří neprošli ve stanovené době
veterinární přejímkou, se nesmí soutěže zúčastnit.
Tyto podmínky se týkají i psů, která se MKP přímo neúčastní, ale jsou v místech průběhu této soutěže
přítomní.
Alle Hunde und Hündinnen müssen in einer guten klinischen Gesundheit und in einer guten Kondition sein,
weiterhin müssen sie aus einem Ort stammen der frei von übertragbaren Krankheiten auf Fleischfresser ist.
Hunde und Hündinnen von tschechischen Züchtern müssen mit einem Impfschein oder einem Tierschein aus
der Hobbyzucht begleitet werden (nach § 6, Abs. 3, Gesetzes Nr. 166/1999 Sb. in gültiger Fassung), wo die
Impfung gegen Tollwut bestätigt werden und das Tier befindet sich in der Immunität durch die Impfstoffe
laut der Empfehlung des Herstellers. Im Begleitdokument für das Tier muss das Wirksamkeitsdatum
angegeben sein. Hunde von EU Züchtern und Züchtern aus dritten Ländern müssen die gültigen
Voraussetzungen des Europäischen Parlaments und des Europäischen Rats Nr. 998/2003 vom 26. 5. 2003 im
Sinne der nachträglichen Vorschriften.
Die veterinäre Übernahme der Hunde führt am 27.9.2013 in der Zeit von 15:30 bis 16:00 Uhr ein privater
Tierarzt durch der von den Veranstaltern für den Verlauf der ganzen Veranstaltung bestellt wird. Die Hunde
und Hündinnen die nicht durch die Übernahme im genannten Termin durchkommen, dürfen nicht an der
Veranstaltung teilnehmen.
Diese Bestimmungen gelten auch für Hunde, die nicht an dem MKP teilnehmen, aber sind in der Zeit der
Veranstaltung am Platz anwesend.
Námitky (Protest):
Vůdce psa může mít námitky proti ohodnocení psa jen tehdy, může-li dokázat, že při zkouškách nebyl
dodržen zkušební řád. Námitky musí podat ihned písemně po oznámení výsledků ocenění z jednotlivých
disciplín a rozhodčí jsou povinni ihned seznámit s námitkou vrchního rozhodčího a ve spolupráci s ním
námitku vyřešit. Vůdce musí při podání námitky složit kauci ve výši 2000 Kč zástupci pořadatele (jednatel
nebo ekonom organizačního výboru MKP). Námitka je přijata až po složení této kauce. V případě
neoprávněného protestu peníze propadají ve prospěch pořadatele.
Dodatečné námitky ani později podaná písemná oznámení se neberou v úvahu.
Der Hundeführer darf Einspruch gegen die Bewertung des Hundes nur dann erheben, wenn er beweisen
kann, dass nicht im Sinne der Prüfungsordnung gehandelt wurde. Der Einspruch muss schriftlich erfolgen
direkt nach der Bekanntmachung der Ergebnisse der einzelnen Disziplinen, die Schiedsrichter sind
verpflichtet sofort den Hauptschiedsrichter über den Einspruch zu verständigen und mit seiner Beihilfe den
Einspruch zu lösen. Der Hundeführer muss mit dem einreichen des Einspruchs eine Kaution in Höhe von
2000,- CZK bei dem Vertreter des Veranstalters (Schriftführer oder Ökonom des Veranstaltungskomitees des
MKP) hinterlegen. Der Einspruch wird nur nach dem hinterlegen dieser Kaution entgegengenommen. Im
Falle eines unrechtmäßigen Einspruchs verfällt das Geld zu Gunsten des Veranstalters.
Nachträgliche Einsprüche oder spät eingereichte schriftliche Bekanntmachungen werden nicht
berücksichtigt.
Ubytování (Unterkunft):
Ubytování pro rozhodčí a startující je zajištěno na kolejích v areálu České zemědělské univerzity ve
dvoulůžkových pokojích hotelového typu. Cena ubytování je 310 – 385 Kč za osobu a noc.
Die Unterkunft für die Preisrichter und für die Hundeführer ist durch die Studentenwohnheime im Areal der
Tschechische Landwirtschaft Universität sichergestellt (Zweibettzimmer wie im Hotel). Unterkunftpreis
beträgt von 310,00 bis 385,00 CZK pro Kopf ung Nacht.
Kontakt (Kontaktadresse): Veronika Vaštová tel.: +420 602 288 046, e-mail : [email protected]
Stravování (Verpflegung):
Pro všechny účastníky MKP je stravování zajištěno v organizačním centru - klubu „C“ České zemědělské
univerzity a na stanovištích v jednotlivých honitbách. Závazné objednávky na snídaně a večeře sdělte
prosím do 15.9.2013.
Die Verpflegung für alle Teilnehmer des MKP ist im Organisationszentrum – Klub C, der Tschechische
Landwirtschaft Universität , sowie an Standorten in den einzelnen Jagdrevieren sichergestellt. Bitte bis
15.09.2013 teillen Sie die verbindliche Bestellungen für die Frühstücke und die Abendessen mit.
Kontakt (Kontaktadresse): Ivana Němcová, tel.: +420 774 963 263, e-mail: [email protected]
Doprava (Transport):
Během soutěže si účastnící zajišťují dopravu vlastními prostředky, parkování je možné v areálu České
zemědělské univerzity. Pro soutěžící zajišťuje pořadatel doprovod mezi jednotlivými pracovišti zaváděcími
vozidly. Kontakty na řidiče zaváděcích vozů obdrží účastníci při prezentaci.
Die Teilnehmer stellen seinen Transport im Lauf des Wettbewerbs nur mit eigenen Transportmitteln sicher.
Für die Wettbewerbsteilnehmer wird die Begleitung zwischen den einzelnen Arbeitsplätzen durch
Zubringerfahrzeuge sichergestellt. Kontakte an Fahrer der Zubringerfahrzeuge werden bei der Präsenz
übergeben
Vedoucí dopravy (Transportleiter): Miroslav Plašil, tel. :+420 775 242 025
Veterinární služba (Tierärztliche Dienst):
MVDr. Radim Duda (Veterinär) - tel. +420 776 320 847
MVDr. Iveta Nováková (Veterinär) - tel. + 420 603 115 646
Veterinární dozor zajišťuje Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj.
Tierärztliche Inspektion wird durch Bezirktierärztlicheverwaltung für Bezirk Mittelböhmen sichergestellt.
Kontaktní osoba (Ansprechperson):
Bc. Radim Duda – tel. +420 777 571 224
Memoriál Karla Podhajského – bodovací tabulka:
Předmět
Nejnižší známka
pro cenu
Koeficient
Maximální
počet bodů
Známka
za výkon
Počet bodů
Práce v poli
1. Společný hon
2. Hledání - systém
- rychlost
- vytrvalost
3. Vystavování
4. Postupování
5. Nos
6. Klid před zvěří pernatou
7. Klid před zvěří srstnatou
8. Chování po výstřelu
9. Dohledávka střelené a
pohozené zvěře pernaté a
srstnaté
10. Přinášení vlečené pernaté
zvěře na dálku v poli
11. Poslušnost
2
3
3
3
3
2
3
3
3
3
2
3
2
3
3
2
3
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
1
1
1
5
4
2
3
8
5
10
2
3
2
20
16
8
12
32
20
40
8
12
8
3
2
2
5
20
2
3
2
3
1
2
5
5
20
20
189
142
94
1. Ochota k práci v hluboké
vodě
2. Přinášení kachny z hluboké
vody
3. Nahánění a dohledávka
střelené, nebo postřelené
kachny v rákosí
4. Dohledávka kachny v rákosí
3
2
1
4
16
3
2
2
4
16
2
2
1
5
20
2
2
1
5
Celkem
Práce v lese
58
43
29
1. Přinášení lišky přes překážku
2. Šoulačka s odložením
3. Práce na pobarvené stopě
a) vodič
b) oznamovač vč.hlasitého
c) hlasič
4. Přinášení vlečeného zajíce v
lese
5. Přinášení vlečené lišky v lese
6. Vyhledávání zvěře houštinách
7. Slídění
8. Dohledávka pohozené lišky
9. Chování na stanovišti
10. Vodění na řemeni
2
2
2
2
1
1
2
4
8
16
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
6
7
8
4
24
28
32
16
3
2
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
1
1
4
3
3
4
2
2
16
12
12
16
8
8
115
86
58
3
3
2
3
3
2
2
2
1
29
300
19
200
Celkem
Práce ve vodě
Celkem
Přinášení
1. pernaté zvěře
2. srstnaté zvěře
3. lišky
Celkem
38
Nejnižší počet bodů pro cenu 400
Maximální počet bodů
Celkový počet bodů
Výsledná kvalifikace
236
20
72
144
4
4
4
16
16
16
48
500
cena
Richtertabelle:
Disziplin
Niederste Note
für Preis
Koeffizie
nt
Höchst
anzahl
der Punkte
Note
Anzahl der
Punkte
Feldarbeit
1. Gemeinsam Jagd
2. Suche- Systems
- Geschwindigkeit
- Ausdauer
3. Vorstehen
4. Nachziehen
5. Nase
6. Benehmen vom Federwild
7. Benehmen vom Haarwild
8. Schussruhe
9. Nachsuche des erlegten Federwilds
und Haarwilds
10. Bringen des schleppen Federwilds
und Haarwilds ( auf dem Feld)
11. Gehorsam
Insgesamt
Wasserarbeit
2
3
3
3
3
2
3
3
3
3
2
3
2
3
3
2
3
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
1
1
1
5
4
2
3
8
5
10
2
3
2
20
16
8
12
32
20
40
8
12
8
3
2
2
5
20
2
3
2
3
1
2
5
5
20
20
189 142
94
236
1. Bereitschaft zur Arbeit im
Tiefwasser
2. Bringen der Ente aus tiefen Wasser
3. Stöbern und Nachsuche der erlegten
Ente im Schilf
4. Nachsuche der Ente im Schief
3
2
1
4
16
3
2
2
2
2
1
4
5
16
20
2
2
1
5
Insgesamt
Waldarbeit
58
43
29
1. Bringen des Fuchses über der
Hindemis
2.Birsche mit der Hundaussetzung
3. Schweissarbeit
a) Riemenarbeit
b) Totverweiser
c) Totverbeller
4. Bringen des schleppen Hasen im
Wald
5. Bringen des schleppen Fuchses im
Wald
6. Stöbern der Wild in Buschwerken
7. Buschieren
8. Nachsuche des erlegten Fuchses
9. Benehmen am Stand
10. Riemenführigkeit
2
2
1
2
8
2
2
1
4
16
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
6
7
8
4
24
28
32
16
3
2
2
4
16
2
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
2
1
1
1
3
3
4
2
2
12
12
16
8
8
115
86
58
3
3
2
3
3
2
2
2
1
Insgesamt
Bringen
1. Bringen von Federwild
2. Bringen von Haarwild
3. Bringen von Fuchs
Insgesamt
Niedersteanzahl der Punkte für
Preis
Höschstanzahl der Punkte
20
72
144
4
4
4
38 29 19
400 300 200
16
16
16
48
500
Summeanzahl der Punkte
Resultat
Preis
Vítězové Memoriálu Karla Podhajského
Rok
1932
1934
1936
1938
1940
1942
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
Jméno psa
Myra Nikolsburg
CH. Princ Alan Tišnov
Herta Rita Tišnov
Rela Tišnov
Afra Windfang
Ďas Tivolli
Řina Tišnov
Bard Nižbor
Drak Tišnov
Boj z Černých polí
Dan Malkovice
CH. Erik z Radimku
Argo z Dančiny
Tom Tišnov
Bělka (zv. Zorka) Javořice
Alfo Pőtmes
Adar Krásná Ves
Bor Tišnov
Tok z Kladna
Bojka z Mistisk
Mina z Lešan
Don z Podzvičínska
Argo Lesan Šelle
Argo z Karlovy Obory
Amar z Mézlova sadu
Gája z Marušinky
Ajax ze Sázavanu
Elka z Nových parcel
Alán za Střezetic
Aida ze Satranky
Nora z Hradecka
Hecht von Schleminger Forst
Aida Luxor
Ariolo v.d. Haraska
Ron od Pramene Svratky
Evar z Báhoňa
Bojar z Dvorov
Lord z Poděbradky
Juno z Čandalu
Avar Harmany
Ivo z Jihočeských lesů
Flot z Cechu
Ivan z Nezvalova kraje
Alan z Lukavských strání
Ibis z Bilice
Aran z Točánku
Chytra z Trocnovských luhů
Plemeno
NKO
NKO
NKO
NKO
P
NKO
NKO
P
NKO
NKO
NKO
NKO
ČF
NKO
NKO
NKO
NKO
NKO
ČF
ČF
NKO
NKO
MŽO
ČF
ČF
NKO
NKO
NKO
NKO
NKO
ČF
DO
NKO
NKO
NKO
ČF
NKO
NKO
ČF
NKO
NKO
NKO
NKO
NKO
NKO
NKO
ČF
Vůdce
O. Pressler
Ing. Th. Holoubek
Richard Knoll
Richard Knoll
Richard Knoll
Robert Sýkora
Richard Knoll
Dr. Ing. J. Steinitz
Karel Krýza
Zd. Šmikmátor
Luboš Macourek
Boh. Charouzek
Josef Bednář
Richard Knoll
Zd. Šmikmátor
Josef Kellerstein
Vilém Munzar
Vilém Svoboda
Václav Pražák
Ludvík Vacek
František Skopal
Vilém Munzar
Miloš Heger
B. Nedvěd
František Skopal
J. Zetek
Milan Novotný
Josef Plašil
Vilém Munzar
Jan Černý
Dr. Zd. Rušavý
Vl. Kaiser
Rudolf Kristl
Vl. Pačes
Mir. Matějka
Št. Krasňanský
Otto Banás
Vojt. Bartovič
Št. Krasňanský
Ing. Josef Jursa, Csc.
Otto Banás
František Horel
Otto Banás
Václav Kratochvíl
Marián Korič
Václav Kratochvíl
Josef Burián
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Gron z Drátaře
Gor z Poděbradské roviny
Katka z Vínku
Hary z Bouzovských polí
Drina od Šumborky
Bojar Kořenice
Brok z Polánky
Cira z Husína
Ela Li-ja
Dan z Dorytky
Cid z Trubějovské hájenky
Hart z Jugoslávských polí
Pol Kořenice
Sent Kořenice
Bela z Citovských polí
Or Afoli
Mars z Kvítele
Asta Hájský revír
Kety z Lučkovic
Vigo Afoli
Oro z Kvítele
Rena z Kvítele
Uran z Kvítele
Barbar z Mešinské hájovny
Arany z Tišňovských revírů
Eron od Blavy
Hip z Ouhelí
NKO
NKO
NKO
NKO
NKO
NKO
NKO
NKO
ČF
DO
NKO
NKO
NKO
NKO
NKO
NKO
NKO
ČF
NKO
NKO
NKO
NKO
NKO
NKO
MKO
NKO
NKO
Otto Banás
František Chvalovský
Petr Rubeš
Josef Novák
Jiří Vilkus
Josef Novák
Ing. Josef Jursa, Csc.
Dr. Josef Nejdl
Vl. Baraník
Milan Kvíz
František Drahokoupil
Vlad. Kolář
Jar. Novák
Bohumil Novák
Jiří Kratochvíl
Ing. Jiří Formánek
Josef Hendl
Jiří Černý
Radek Dufek
Tomáš Viktora
Olga Hrabáková
Josef Novák
Josef Hauf
Jiří Pospíšil
Ing. Jiří Indra
Vlastimil Polakovič
Vladimír Dufek
Všem účastníkům, rozhodčím,
organizátorům, sponzorům a divákům
děkujeme za zdárný průběh 75.
Memoriálu Karla Podhajského.
Download

Propozice na 75. Memoriál K. Podhajského