Sehr geehrte
Geschäftsfreunde,
Vážení
obchodní
přátelé,
wir
sindčeská
tschechische
Firma, die se
sichvývojem,
mit Elektronikentwicklung,
-Herstellung
undNa
jsme
firma, zabývající
výrobou a prodejem
elektroniky.
-Verkauf trhu
beschäftigt.
Auf dem
tschechischen
wirkenletech
wir seitse
über
10daří
Jahren,
in deni
českém
fungujeme
již více
jak 10 let,vMarkt
posledních
nám
pronikat
letzten
Jahren
gelingt
es
uns
ins
Ausland
einzudringen.
Trotzdem
verfolgen
wir
hauptsächlich
den
do zahraničí. Přesto sledujeme hlavně český trh a nejraději se zabýváme vývojem a výrotschechischen
Markt
und
am liebsten befassen
wirtoho,
uns mit
Entwicklung
und jinými
Herstellung
dessen,
was bei
braubou toho, co je
u nás
upotřebitelné.
Vážíme si
že jsme
oslovováni
firmami,
pro vývoj
a uns
výrobu
chbar
ist.
Wir
schätzen
es,
dass
wir
von
anderen
Firmen
wegen
Entwicklung
und
Herstellung
von
bestimmten
Sonurčitých zařízení na zakázku. Neméně důležití jsou pro nás koncoví zákazníci - obyčejní lidé. Tito lidé nás
deranlagen
angesprochen
werden.
Nicht weniger
wichtig
sind fürvýrobě
uns dienového
Endkunden
– Alltagsmenschen.
Diese
dovedli k myšlence,
vyvinutí,
zkouškám
a nakonec
samotné
produktu,
který zajistí vypuštění
Menschen
unsbez
zurnutnosti
Idee, zur přítomnosti
Entwicklung,člověka.
zu den Prüfungen
und schließlich
zur tuto novinku v našem
a zavření haben
drůbeže
Rádi bychom
Vám představili
Herstellung
eines
neuen
Produktes
selbst
geführt,
das
Auslassen
und
sortimentu, a nabídli Vám tímto velkoobchodní spolupráci.
Schließen des Geflügels ohne Notwendigkeit der
JEDNÁ SE O AUTOMATICKÝ OTVÍRAČ DVEŘÍ.
Menschanwesenheit sicherstellt. Wir möchten Ihnen
Tento výrobek
můžeme
nabídnout veSortiment
dvou variantách
- liší se zdrojem
diese
Neuheit
in unserem
vorstellen
und
napájení - a to 12V model s názvem SI59 (napájí se externím napětím např. z
hiermit
eine
Großgeschäftszusammenarbeit
baterie nebo
adaptérem
ze sítě) a solární model SO60 (napájí seanbieten.
přes solární
článek a obsahuje akumulátor).
AUTOMATISCHER
TÜRÖFFNEROba modely mají možnost ovládání dvířek
časovým nebo soumrakovým spínačem.
Dieses Produkt können wir in zwei Varianten anbieten – sie unterscheiden sich
durch
die Stromversorgung
– und být
zwarblíže
das 12V-Model
mitse
Bezeichnung
SI59
S navracejícím
se trendem
k přírodě
spousta lidí
(mit
externer
Batteriek oder
Netzadapter)
und das
stěhuje
na Spannung
venkov aversorgt,
znovu z.B.
se vrací
chovu
slepic, krůt,
kachen, hus,
křepelek,versorgt,
bažantů...
K chovu zvířat
Solarmodel
SO60perliček,
(über eine Solarzelle
mit Akkumulator).
Bei beiden
patří neodmyslitelně
také brzké
vstávání
a starost o jejichbedient
Modellen
kann die Tür entweder
über Zeitoder Dämmerungsschalter
vypuštění, samozřejmě krmení, podestýlky, vše potřebné a
werden.
večerní zavření. Bohužel do hospodaření doma se většinou
motá
ve městě
péče
rodinu...pro
některé
hospodáMit
dempráce
zurückkehrenden
Trendader
Naturonäher
zu sein ziehen
viele Menschen
auf das Land
ře und
je tosierutina,
kterézurpřivykli,
ale upřímně
- každý
je někdy
um
kehren wieder
Hühner-, Puten-,
Enten-, Gänse-,
Perlhühner-,
Wachtel-, Fasanenzucht...zurück.
Zur Tierhaltung
gehören
unwegdenkbar
auch das
frühzeitiges
die Sorge für
nemocný,
každý má
někdy
větší starosti
než
velké aAufstehen,
každý sowie
by občas
ihr
Auslassen,
selbstverständlich
für die
Unterstreuen,
alles Notwendige
und das abendliche
vypustil
RANNÍ
VSTÁVÁNÍ
KEFütterung,
SLEPICÍM.
Náš výrobek
má naprosto
Schließen. Meistens
ist das Wirtschaften
mit dernamontování
Arbeit in der Stadtzvládne
und mit Fürsorge
für die
Familie
jednoduché
ovládání
a i celkové
každý.
Naším
verbunden .. für einige Hauswirte ist dies eine Routine, an die sie sich gewöhnt haben, aber ehrlich gesagt
cílem
nebyl
hlavolam,
ale
samého
počátku
jsme
přímo
spolupracovali
s
– jeder von uns ist manchmal krank, jeder hat manchmal größere als große Sorgen und jeder würde ab und
několika
chovateli aAUFSTEHEN
chtěli jsme
vyvinout
pomocníka
podle
jejich
představ.
zu DAS MORGENDLICHE
ZU DEN
HÜHNERN
aussetzen. Unser
Produkt
verfügt
über eine
Ve
zkratce
hobby
chovatele,
kteří odjíždějí
do práce
ještě
absolut
einfachepro
Bedienung
und
auch den Gesamteinbau
schafft jedermann.
Unser
Ziel za
war tmy
keine a
slepice
jimWir
dosud
otvíral
hodný
soused,a
kteří
si chtějí přispat
a při tom
Denkaufgabe.
haben von
Anfang
an mit einigen
Züchtern
zusammengearbeitet
und gewollt,
einen
nezanedbat
svou drůbež
, a takéKurz
progesagt
ty, kteří
se chováním
drůbežedieživí
a
Helfer nach ihren Vorstellungen
zu entwickeln.
den Helfer
für die Hobby-Züchter,
zur Arbeit
noch mit Dunkel
fahren und deren
Hühner
bisher vom freundlichen
Nachbarnalomeni
ausgelassenawurden,
und für
mohou
být dočasně
nějak
indisponováni,
namoženi,
prostě
diejenige, die své
längerslepice
schlafen und
dabei ihr Geflügel
vernachlässigenže
wollen,
sowieprodukt
für diejenige,
nemohou
obstarat...
Jsmenicht
přesvědčeni,
Tento
se die
von der Geflügelzucht
und vorübergehend
irgendwie
krank
sein können
samozřejmě
hodíleben
i jako
vchod pro kočky
a indisponiert,
psy - jakoüberanstrengt,
alternativní
řešení,
když
und ihre Hühner einfach nicht versorgen können ... Wir sind überzeugt, dass dieses Produkt auch als ein
se
Vám nechce z postele, a Váš
miláček se dobývá na zahradu. Psi i kočky
Eingang für Katzen und Hunde geeignet ist – als eine alternative
jsou schopni
se aufstehen
za nějakou
Lösung,
wenn Sie nicht
wollendobu
und Ihr naučit
Schmuserčasový
in den
interval,
kdy
jim vchod
otevře
a zas
je pustí
Garten
gehen
will. se
Die Hunde
und Katzen
sind fähig,
in einer
dovnitř. Zeit den Zeitintervall zu lernen, wann ihnen der Eingang
bestimmten
geöffnet wird und sie wieder hinein lässt.
HLAVNÍ FUNKCE AUTOMATICKÉHO OTVÍRAČE DVEŘÍ:
HAUPTFUNKTIONEN
DESsoumrakovým
AUTOMATISCHENsnímačem
TÜRÖFFNERS:
- ovládání dvířek
nebo
- Türbedienung
über
einen Dämmerungsschalter oder eine Zeituhr
časovými
hodinami
- Möglichkeit
derakustické
akustischensignalizace
Signalisierungpřed
vor Türschließung
- možnost
zavřením dvířek
- kontaktlose
Türsensoren
- bezkontaktní
snímače polohy dvířek
- Gerätespeisung
12V (SI59)12V
oder(SI59)
über eine
Solarplatte
(SO60)
- napájení přístroje
nebo
solárním
panelem (SO60)
- Tür
einschließlich
Kugellaufschienen
- dvířka včetně kuličkových vodících lišt (dvířka PVC o velikosti 300x 400mm)
(PVC-Tür 300x 400 mm)
Protože všechna zvířata jsou schopna reagovat na určitý podnět, umí náš výrobek vysílat také
signál.
tohotozuprocesu
zvukové
před zavírání,
lze Bei
spustit
Weilzvukový
alle Tiere fähig
sind,Při
aufopakování
bestimmten Anlass
reagieren, (tedy
kann unser
Produktsignalizace)
auch ein akustisches
Signal senden.
podmíněný
reflex
a drůbež
seeiner
naučí
sama zalézat
uslyší
tento
Z praxe
od chovateWiederholen
dieses
Prozesses
(also bei
akustischen
Anzeige) vždy,
vor demkdyž
Schließen
kann
man zvuk.
den bedingten
Reflex
auslösen und
lů víme, že automaticky
se taklernt
stane
deseti opakováních
procesu.
Existují
das Geflügel
es, cca
selbstpo
zu kriechen,
wenn es diesen tohoto
Klang hört.
Aus der Praxis
von také
den Züchtern
výjimky
- adass
proespřípad,
že bynach
Vaše
drůbež
nereagovala
se lekala, lze tento
wissen wir,
dazu ungefähr
zehn
Wiederholungen
dieses nebo
Prozesses
akustický
signál
vypnout.
automatisch kommt. Es gibt jedoch auch Ausnahmen – und für den Fall, dass Ihr
Geflügel nicht reagiert oder sich grault, kann man dieses akustische Signal
Všechny
potřebné údaje a informace o nastavení jsou
ausschalten.
přehledně znázorněny na dvouřádkovém LCD
displeji,
samozřejmě
v českém
jazyce.
Přístroj
je
Alle
notwendigen
Angaben
und Auskünfte
über
die
napájen bezpečným
napětím, nehrozí
úraz el.
Einstellung
sind auf dem zweizeiligen
LCD-Display
übersichtlich
dargestellt,je
selbstverständlich
in deutscher
proudem. Ovládání
naprosto jednoduché.
Sprache.
Das
Gerät
ist mit sicherer
Spannung
Všechny
naše
výrobky
mají stejný
druhversorgt,
menu, es
droht
Stromschlag.
Die Bedienung
absolut
jestlikein
umíte
ovládat jeden
přístroj, ist
umíte
ovládat
einfach. Alle unsere Produkte haben denselben
i všechny ostatní. Nastavení se uchová i po
Menu-Typ. Falls Sie ein Gerät bedienen können, können
přerušení
energie.
Vysoké
zaručíbleibt
Sie
auch alle el.
anderen
bedienen.
Diekrytí
Einstellung
dlouhodobý
a bezchybnýerhalten.
provoz Die
i zahohe
auch
nach Stromunterbrechung
extrémních
podmínek.
Deckung
garantiert
einen langzeitigen und problemlo-
sen Betrieb auch unter extremen Bedingungen
Podrobnější informace naleznete na: http://www.malapa.cz/produkty/solarni-energie/SI59/ a http://www.malapa.cz/produkty/solarni-energie/SO60/
Download

Vážení obchodní přátelé,