High-tech
TEPELNÁ ČERPADLA
Vytápění a chlazení energií okolního prostředí
Společnost
OCHSNER
www.ochsner.cz / www.ochsner.at
2
Zavázáni pokroku
Společnost OCHSNER Wärmepumpen GmbH byla
založena v roce 1978 a již od samého počátku ji charakterizuje uvědomění si významu efektivního využívání energií,
průkopnický duch a soustavné inovace vlastních výrobků.
Společnost OCHSNER započala jako jeden z prvních
výrobců v Evropě průmyslově vyrábět tepelná čerpadla a je
dnes mezinárodně uznávána jako jedna z vedoucích firem
rozvoje technologie tepelných čerpadel. Výroba probíhá
výhradně v Rakousku a Německu.
Stále účinnější tepelná čerpadla s nejvyšším možným
užitkem pro zákazníka jsou výsledkem desetiletých
zkušeností a desetiletí trvajícího výzkumu a vývoje.
V zemi, ve vodě a ve vzduchu je k dispozici prakticky neomezené množství akumulované sluneční energie (solární
energie) aneb tepla ze země (geotermální energie).
Úsporné zacházení s neobnovitelnými zdroji a omezení emisí musí být naším společným cílem. Společnost
OCHSNER si klade za úkol, přispět využíváním energie
okolního prostředí ke zvládnutí naší společné národní i
globální energetické budoucnosti. Na základě optimálního
využívání tepla vyzařovaného do okolí jsou tepelná
čerpadla OCHSNER pro uživatele cenově nejvýhodnější
a z hlediska budoucnosti nejspolehlivější topnou a
klimatizační soustavou.
Síla tradice
Již v roce 1872 byl ve Slezsku založen kmenový závod OCHSNER. Výrobní program byl omezen na přístroje a čerpadla.
V letech 1946 až 1992 byl závod v Linci známý pro technické
výsledky dosažené u jeho procesních čerpadel. K jeho významným renomovaným zákazníkům patřily jak mezinárodní
investiční výstavba tak i US-Navy a NASA.
3
Od roku 1992 se Karl Ochsner a jeho tým soustředil výhradně
na sektor tepelných čerpadel. Je řídící postavou společnosti
společně s jeho synem, Karlem Juniorem.
OCHSNER
Specialista
www.ochsner.cz / www.ochsner.at
4
Výhody, které Vás přesvědčí
» NEZÁVISLOST
» PRO KAŽDÝ SYSTÉM ROZVODU TEPLA
» HOSPODÁRNOST
» BEZÚDRŽBOVÝ A ČISTÝ PROVOZ
» ŠETRNÝ VZTAH K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
» BEZPEČNÁ INVESTICE
Technologický lídr
- Jakost pro nejvyšší nároky
» KVALITA
Topná soustava je technickým srdcem každé budovy –
kterou zásobuje teplem a nesmí selhat. Proto by při koupi
tepelného čerpadla neměly být přijímány žádné kompromisy. Rozhodující jsou hospodárnost, bezpečnost provozu
a dlouhá životnost.
» LÍDR PRO REKONSTRUKCI VYTÁPĚNÍ
OCHSNER - jako první výrobce - uvedl na trh sériově
vyráběný program tepelných čerpadel pro všechny tepelné zdroje s přívodní teplotou topení až do 65°C. S těmito
lze provozovat i stávající topné soustavy s konvenčními radiátory.
» LÍDR V SYSTÉMU VZDUCH-VODA & ZEMĚ-VODA
Dělená tepelná čerpadla OCHSNER vzduch -voda jsou již
řadu let držiteli světového rekordu v účinnosti, jsou na trhu
nejméně hlučná zařízení a zajišťují nejnižší náklady na topení.
OCHSNER dosahuje i u zemního tepla (geotermální energie)
špičkovou hodnotu energetické účinnosti.
5
» Z načka
jakosti – potvrzené rekordní
účinnosti
Kvalitativně vysoce hodnotná tepelná čerpadla se rozpoznají na základě evropské značky jakosti EPHA.Touto značkou
jsou oprávněna být označena výhradně ta tepelná čerpadla,
která byla za přísných podmínek zkoušena nezávislými ústavy. Společnost OCHSNER dále obdržela jako absolutně
první výrobce značku jakosti pro tepelná čerpadla D-ACH. Výsledky zkoušek zkušebního střediska pro tepelná
čerpadla v Buchsu (Švýcarsko) lze ostatně online vyvolat
na www.wpz.ch. Přesvědčte se sami.
» TECHNOLOGICKÝ NÁSKOK
Špičková technologie společnosti OCHSNER je výsledkem
intenzivní a kontinuální výzkumné a vývojové činnosti. Výsledky vlastní výzkumné laboratoře společně s po desetiletí
získávanou praktickou zkušeností nabízejí již dnes řešení
pro požadavky zítřka.
OCHSNER
Tepelné čerpadlo
Systém - pro všechna použití
» TOPENÍ A CHLAZENÍ
Tepelná čerpadla OCHSNER jsou na vyžádání k dostání
s doplňující funkcí aktivního chlazení. Přitom dochází
s použitím chladicího okruhu tepelného čerpadla k
příjemnému temperování bez vzniku průvanu a nehlučnému
chodu, a to pomocí stávajícího systému rozvodu tepla
(např. stěnového vytápění, vytápění podlahou nebo speciálními radiátory.
» REKONSTRUKCE TOPENÍ
Nahraďte Váš topný kotel energeticky úsporným a
životní prostředí neznečisťujícím tepelným čerpadlem od
společnosti OCHSNER, s kterým Lze rovněž provozovat radiátory s přívodní teplotou do 65°C.
» PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY
(viz strana 19)
U společnosti OCHSNER máte možnost rozhodnout se pro
nejhospodárnější systém – ohřívejte Vaši užitkovou vodu nezávisle na topném zařízení – teplovodním tepelným
čerpadlem typové řady EUROPA – nebo ve spojení s Vaším
tepelným čerpadlem pomocí zásobníku teplé vody.
Specialista - pro všechny požadavky
» ÚPLNÝ PROGRAM VÝROBKŮ
od 2 do 1.000 kW topného výkonu
» VŠECHNY ZDROJE TEPLA
voda, zemní teplo, solanka/přímý ohřev a vzduch
» NEJJISTĚJŠÍ INVESTICE
Současná investice do kvalitativně vysoce hodnotného
zařízení tepelných čerpadel přináší nejen okamžitě zaručeně
vysoké úroky (=úspora provozních nákladů), nýbrž zvyšuje i
hodnotu Vaší budovy. S jistotou a bez rizika.
www.ochsner.cz / www.ochsner.at
6
Princip tepelného čerpadla
1 VYPAŘOVÁNÍ:
Tekuté chladivo přijímá pomocí výměníku tepla energii
ze zdroje tepla – země, vody nebo vzduchu, přičemž se s
vzrůstající teplotou vypařuje.
ZDROJ TEPLA/Absorbér tepla
(voda, zemina, vzduch)
4 DEKOMPRESE (SNÍŽENÍ TLAKU):
Teplé tekuté chladivo se přivede k expanznímu ventilu.
V expanzním ventilu se rázem sníží tlak. Tím se rovněž
prudce sníží i teplota chladiva, aniž by došlo k odevzdání
energie. Tekuté palivo se vede do výparníku a koloběh
začíná znovu.
2 KOMPRESE:
Vypařené avšak ještě studené chladivo ve formě páry
se pomocí přiváděné elektrické energie zhušťuje a tím i
zahřívá. Chladivo vystupuje z kompresoru jako takzvaný
horký plyn.
ROZLOŽENÍ TEPLA
Podlahové / stěnové vytápění nebo radiátory
3 KONDENZACE/ ZKAPALNĚNÍ:
Horký plyn se nyní dostává do kondenzátoru
(zkapalňovače) ještě jako teplé, tekuté chladivo, předá
energii do topného systému, kondenzuje a opustí ještě
jako teplé, tekuté chladivo kondenzátor.
Horká anebo teplá voda se tím ohřeje na požadovanou
teplotu.
Tepelné čerpadlo jako multiplikátor (násobitel) energie
Tepelná čerpadla OCHSNER jsou k dostání s možností obrácení chladicího okruhu: Tím se teplo přečerpává z budovy ven do „jímače tepla“ a budova se aktivně ochlazuje. K
dosažení nejvyšší účinnosti se používá systém OCHSNER
OA-X2.
7
Výkonnostní číslo tepelného čerpadla udává, kolik užitečné
energie je dodáváno s jednotkou hnací energie. Výkonnostní číslo 4 znamená, že s pomocí 1 kW proudu jsou dodány
4 kW topného výkonu a tak se bezplatně získají 3 kW ze
slunce a okolního prostředí nebo země.
OCHSNER
Zdroje Tepla
» ZDROJ TEPLA VODA
» TEPLO ZE ZEMĚ – PŘÍMÉ VYPAŘOVÁNÍ
Pokud je k dispozici spodní voda v dostupné hloubce a
dostačujícím množství s odpovídající teplotou, dosahuje se
nejvyšších ročních pracovních výkonů. Konstantní teplota
od 8 do 12 °C zaručuje optimální provoz vytápění.
Země je bezplatným a vydatným zásobníkem tepla a proto představuje ideální zdroj tepla. U plochých kolektorů se
především využívá akumulovaná sluneční energie – trvale
a nezávisle zda je den nebo noc. Při odborném dimenzování je i v nejhlubší zimě k dispozici dostatečné množství
zdrojové energie.
Topný výkon od 7 do 91 kW
K tomu jsou zapotřebí 2 studny: zdrojová a vsakovací studna. Vsakovací studna má být vzdálena alespoň 15 m od
zdrojové studně a to ve směru proudu spodní vody,
Pro 10 kW topného výkonu je zapotřebí zhruba 2 m3 vody za
hodinu. Disponibilnost tohoto množství je nutné prokázat
dlouhodobou zkouškou čerpání, Určité mezní hodnoty ve
vodě obsažených látek nesmí být pře- popř. podkročeny,
proto je nutné zpracovat analýzu vody. Je zapotřebí patřičné
vodoprávní povolení.
Voda je rovněž vhodná jako akumulátor tepla pro aktivní
anebo pasivní chlazení budovy.
www.ochsner.cz / www.ochsner.at
Topný výkon od 5 do 18 kW
Se systémy přímého ohřevu jako přímé vypařování) dosáhnete nejnižších provozních nákladů všech dnes známých
systémů zemních kolektorů. Tyto využívají až 4/5 bezplatné
sluneční energie.
Chlór neobsahující a na ozón neutrální pracovní médium okruhu tepelného čerpadla přímo přijímá zemní teplo
dvoustěnnými bezešvými trubkami (měď, polyetylenový
ochranný plášť) deskového kolektoru a vypařuje se.
Pouze OCHSNER nabízí systém využívající teplo ze země
přímým vypařováním také pro aktivní chlazení. Obrácením
chladicího okruhu se země stává akumulátorem tepla a tak v
létě regeneruje popř. je „nabíjena“ teplem
8
» TEPLO ZE ZEMĚ – SOLANKA
» ZDROJ TEPLA: VZDUCH
Topný výkon od 7 do 65 kW
Topný výkon od 7 do 60 kW
U tohoto systému se teplo ze země zachycuje přes pomocný
okruh solanky a odtud je vedeno k tepelnému čerpadlu.
Pokud nelze použít spodní vodu nebo zemi jako zdroj tepla, lze jako zdroj tepla použít venkovní vzduch. Vzduch je
všude neomezeně k dispozici.
Zemní kolektory se solankou mohou být uloženy trojím
způsobem:
Při dostačující ploše zahrady jsou ploché kolektory cenově
nejvýhodnějším řešením. Plocha pokládky se řídí podle
druhu stavby a tepelné izolace domu popř. povahy půdy.
Jako alternativa se nabízejí spirálové kolektory (slinky),
které vyžadují poněkud méně plochy.
Tento systém je také speciálně vhodný pro rekonstrukci topení ve stávajících budovách, tam jsou dodatečné zásahy
do země většinou nežádoucí nebo nákladné.
Technické inovace OCHSNER umožňují účinně využívat
vzduch jako zdroj tepla i při nízkých venkovních teplotách.
Tento výrobek charakterizují vysoká provozní spolehlivost
a nízké emise hluku.
Pomocí hlubinných vrtů lze v zemi uložit tepelné (geotermální) sondy. Tyto se obvykle realizují do hloubky 100
metrů a jsou ideálně vhodné při nedostatečném rozsahu
nabízeného místa. Zapotřebí je stavební povolení.
Využívání tepla z okolí je vhodné zejména pro dodatečné
vybavení nebo pro bivalentní provozovaná zařízení.
Při aktivním chlazení se v létě „čerpá“ teplo z obytných
místností přes stávající topnou soustavu do země. Při aktivním chlazení je maximální chladící výkon i po týdny trvajících periodách horka ještě plně daný.
Při aktivním chlazení se teplo, které má být odvedeno,
předává přes venku umístěný výparník – který se stává
kondenzátorem.
9
OCHSNER
Zdroj Tepla Vzduch
Výparník Eco
(provedení Split)
Výparník Standard
(provedení Split)
Výparník Millenium
(provedení Split)
www.ochsner.cz / www.ochsner.at
10
Teplota okolí
Venkovní vzduch je ideálním zdrojem tepla, pokud není
k dispozici zemní teplo a spodní voda. Teplotu okolí tvoří
sluneční energie, která je vhodná obzvláště při dostavbách
anebo bivalentně provozovaných zařízeních.
OCHSNER využívá vzduch jako zdroj tepla pomocí dělených
tepelných čerpadel (Split). U dělených zařízení (Split) je vzduchový výměník tepla (Super výparník Split) proveden
jako samostatná jednotka a spojovacím potrubím spojen s
tepelným čerpadlem.
OCHSNER doporučuje použití dělených systémů, která ve
vztahu k energetické účinnosti a vzniku hluku předstihují
kompakty). Proto je nutno dbát na rozměry výparníku pro
správný provoz tepelného čerpadla.
11
OCHSNER
Vítěz Testů
Vzduchová špičková technika v novém miléniu
» DĚLENÝ SYSTÉM:
Tepelné čerpadlo se umísťuje chráněné před vlivy počasí
v budově, výparník jímající teplo z okolí se umísťuje beze
ztrát na volném prostoru. Výhody oproti kompaktnímu systému: žádné vzdušné kanály, velmi tichý provoz, a vyšší
hospodárnost.
Výparník Millenium® odebírá ze vzduchu okolí potřebné
teplo, přičemž optimalizované, automatické rozmrazovací
zařízení v případě potřeby udržuje výparník bez ledu, a to
bez velké spotřeby energie.
Na základě velkorysého dimenzování a optimálního
způsobu konstrukce se odebírá ze vzduchu maximum
tepla, a to i při extrémních teplotách pod nulou. Žádné
jiné, na trhu nabízeném zařízení nenabízí obdobně velké plochy výparníku tepla! Pomaluběžné speciální ventilátory nabízejí velmi tichý provoz při vysoké energetické
účinnosti.
Kromě toho plně modulovaný provoz ventilátoru zabez­
pečuje bezstupňové přizpůsobování výkonu výparníku.
Napojení venku umístěného výparníku na uvnitř umístěné
tepelné čerpadlo se nejlépe provede pomocí dvou izolovaných měděných trubek a kabelového svazku. Tyto se
většinou pokládají v pažnicové trubce pod zemský povrch,
přičemž se tyto dají bez problémů instalovat dodatečně (při
sanaci topení).
» SVĚTOVÝ REKORD
Tepelné čerpadlo Golf (GMLW) dosáhlo společně se samostatným) výparníkem OCHSNER Millenium® výkonnostního čísla 4,4 (špičková hodnota – změřena u L2/W35 při
rozdílu 10 K ve zkušebním středisku tepelných čerpadel
Buchs/Švýcarsku)
Splitverdampfer Millennium®
www.ochsner.cz / www.ochsner.at
12
Tabulka výkonnostních údajů – vzduch / voda
Tepelná čerpadla pro topení GOLF Maxi plus – zdroj tepla VZDUCH
Golf Maxi plus
GMLW 9 plus
Typ zařízení
GMLW 14 plus
Max. přiváděná teplota
Topný výkon
L2/W35
[kW]
Ukazatel výkonu
Topný výkon
GMLW 25 plus
GMLW 35 plus
65°C
EN14511/EN255
L2/W50
GMLW 19 plus
[kW]
Ukazatel výkonu
EN14511/EN255
8,5
11,6
16,8
22,1
29,5
4,0 / 4,3
3,9 / 4,1
3,9 / 4,2
3,9 / 4,2
3,9 / 4,1
8,1
10,7
15,9
19,7
27,0
2,8 / 3,0
2,7 / 2,9
2,8 / 3,0
2,7 / 2,9
2,7 / 2,8
Tepelná čerpadla pro topení Golf Midi, Golf Maxi a Standard – zdroj tepla VZDUCH
Golf Midi
GMLW 5
Typ zařízení
Golf Maxi
GMLW 9
Max. přiváděná teplota
Topný výkon
L2/W35
[kW]
Ukazatel výkonu
Topný výkon
Ukazatel výkonu
EN14511/EN255
GMLW 19
GMLW 60
55°C
EN14511/EN255
L2/W50
GMLW 14
Standard
[kW]
5,1
8,5
12,7
55°C 17,1
60,1
3,6 / 3,9
4,0 / 4,3
3,8 / 4,1
3,8 / 4,1
3,6 / 3,9
4,3
7,8
11,5
15,6
59,0
2,4 / 2,5
2,5 / 2,6
2,3 / 2,5
2,4 / 2,6
2,5 / 2,6
Provozní údaje se vztahují na naměřené údaje tepelného čerpadla za normálních podmínek (topný výkon, ukazatel výkonu/COP) s přihlédnutím k uvedeným tolerancím. Hodnoty výkonnostních čísel podle EN 14511 s rozdílem 5 K. Energetická účinnost zařízení a tím i provozní náklady
spadají do sféry odpovědnosti zřizovatele zařízení. Topná zařízení s tepelnými čerpadly je nutné
instalovat podle směrnic OCHSNER. U zařízení, která nebyla vybudována podle směrnic OCHSNER, nemůže být převzata záruka funkce tepelného čerpadla. Proto OCHSNER doporučuje využít
pro instalaci tepelného čerpadla školené systémové partnery firmy OCHSNER. I u zařízení instalovaných podle směrnic OCHSNER mohou hodnoty účinnosti se odchylovat od podnikových
údajů, protože tyto spočívají na měřeních za normálních podmínek. Dále hraje významnou roli
i chování uživatele.
Na ochranu ventilátoru před vlivy počasí jako jsou déšť, sníh, listí atd., se doporučuje
bezpodmínečně příslušenství „Kryt vnější části“.
13
OCHSNER
Teplo ze země
Golf Midi plus
www.ochsner.cz / www.ochsner.at
Golf Maxi (plus)
14
Zdroj tepla země
U systému s přímým ohřevem odpadá pomocný okruh se
solankou sestávající z oběhového čerpadla, výměníku tepla
a expanzní nádoby.
Zde se pomocí plochých kolektorů popř. hlubinných sond
využívá sluneční energie akumulovaná v nitru země.
Podle teplonosného média v zemním kolektoru se rozlišují
systémy pracující se solankou a systémy pracující s přímým
ohřevem. U varianty se solankou cirkuluje v kolektorech
směs vody a ochranného prostředku proti zamrzání jako
teplonosné médium, které pojímá teplo a dopravuje toto k
tepelnému čerpadlu.
To vede v důsledku menšího počtu součástí k ještě vyšší
provozní spolehlivosti, jakož i k vyšším stupňům účinnosti.
Zde nestandardně uplatňují ploché kolektory.
Je možná i kombinace se sondami s CO2.
Tabulka výkonostních údajů
Tepelná čerpadla pro topení Golf Midi plus a Golf Maxi plus – zdroj tepla přímé vypařování
Golf Midi plus
Typ výrobku
Golf Maxi plus
GMDW 5 plus
GMDW 8 plus
GMDW 11 plus
GMDW 15 plus
GMDW 18 plus
6,3
8,8
12,3
14,5
17,7
21,2
4,8 / 5,3
5,1 / 5,5
5,3 / 5,6
5,3 / 5,6
5,4 / 5,7
5,2 / 5,6
5,8
7,6
11,0
12,6
15,7
18,5
3,4 / 3,6
3,6 / 3,8
3,7 / 3,9
3,7 / 3,9
3,7 / 3,9
3,7 / 3,9
Max. přiváděná teplota
Topný výkon
E4/W35
65°C
[kW]
Ukazatel výkonu
EN14511/EN255
Topný výkon
E4/W50
GMDW 13 plus
[kW]
Ukazatel výkonu
EN14511/EN255
Tepelná čerpadla pro topení Golf Midi Plus, Golf Maxi Plus a Standard – zdroj tepla země
Golf Midi plus
Typ výrobku
GMSW
5 plus
GMSW
7 plus
GMSW
10 plus
Max. přiváděná teplota
Topný výkon
S0/W35
[kW]
Ukazatel výkonu
Topný výkon
Ukazatel výkonu
EN14511/EN255
GMSW
10
plus S
GMSW
12 plus
GMSW
15 plus
Golf Maxi
GMSW
17 plus
GMSW
28
65°C
5,3
7,2
10,2
11,1
Standard
GMSW
38
OSWP
56
OSWP
96
55°C
12,2
14,7
16,8
19,8
28,8
39,9
R
OSWP
96 R
65°C
65,4
40,7
4,2 / 4,6 4,2 / 4,8 4,4 / 4,9 4,8 / 5,3 4,5 / 4,9 4,6 / 4,9 4,6 / 4,9 4,3 / 4,5 4,2 / 4,5 3,7 / 4,0 3,8 / 4,1 3,5 / 3,8
EN14511/EN255
S0/W50
Golf Maxi plus
[kW]
4,9
6,3
9,2
9,7
10,6
13,3
15,3
18,5
25,5
38,0
60,7
39,3
3,0 / 3,3 3,0 / 3,3 3,1 / 3,4 3,3 / 3,6 3,2 / 3,4 3,2 / 3,4 3,3 / 3,5 3,0 / 3,1 2,9 / 3,1 2,7 / 2,9 2,6 / 2,8 2,6 / 2,8
Provozní údaje se vztahují na naměřené údaje tepelného čerpadla za normálních podmínek (topný výkon, ukazatel výkonu/COP) s přihlédnutím k uvedeným tolerancím. Hodnoty výkonnostních čísel
podle EN 14511 s rozdílem 10 K. Další odkazy viz stranu 13.
15
OCHSNER
Zdroj tepla voda
Golf Midi plus
www.ochsner.cz / www.ochsner.at
Golf Maxi (plus)
16
Zdroj tepla voda
Tepelná čerpadla pracující se spodní vodou jako zdrojem
tepla dosahují nejvyšších ukazatelů účinnosti. Spodní voda
má po celý rok přibližně stálou teplotu mezi 8 a 12 °C. Proto
musí být hladina teploty pro vytápění ve srovnání s jinými
zdroji tepla jen relativně málo zvýšena.
Použití spodní vody jako zdroje tepla musí být povoleno
příslušným vodoprávním úřadem. Při žádosti u úřadu Vám
pomohou studnař, firma provádějící vrtné práce a Váš systémový poradce firmy OCHSNER.
K využívání spodní vody jako zdroje tepla musí být splněny
tyto předpoklady:
» dostatečné množství vody
» jakost vody (na základě analýzy)
» vodoprávní povoleni
» těžební a vsakovací studny
TABULKA PROVOZNÍCH ÚDAJŮ
Tepelná čerpadla pro topení Golf Midi plus a Golf Maxi plus, Maxi, Standard, R zdroj tepla VODA
Golf Midi plus
Typ výrobku
GMWW
7 plus
GMWW
10 plus
GMWW
13 plus
Max. přiváděná teplota
Topný výkon
W10/W35
[kW]
Ukazatel výkonu
Topný výkon
[kW]
Ukazatel výkonu
Topný výkon
Ukazatel výkonu
EN14511/EN255
GMWW
19 plus
GMWW
23 plus
GMWW
28
7,0
9,7
13,6
Standard
GMWW
38
OWWP
56
OWWP
96
55°C
15,4
19,1
22,8
26,8
37,6
R
OWWP
96 R
65°C
54,4
91,4
56,6
5,3 / 5,8 5,5 / 6,1 5,6 / 6,2 5,6 / 6,2 5,7 / 6,2 5,8 / 6,2 5,3 / 5,7 5,4 / 5,7 5,1 / 5,5 5,2 / 5,5 4,9 / 5,2
6,2
8,6
12,4
14,3
17,6
20,5
25,5
34,7
50,4
82,2
53,3
3,6 / 3,9 3,7 / 4,1 3,9 / 4,3 4,0 / 4,3 4,0 / 4,3 4,1 / 4,3 3,5 / 3,7 3,5 / 3,7 3,4 / 3,6 3,4 / 3,6 3,5 / 3,6
EN14511/EN255
W10/W60
GMWW
15 plus
Golf Maxi
65°C
EN14511/EN255
W10/W50
Golf Maxi plus
[kW]
5,9
8,1
11,6
13,1
16,5
19,2
2,8 / 3,0 2,8 / 3,1 3,0 / 3,2 2,9 / 3,1 3,0 / 3,2 3,1 / 3,2
-
-
-
-
51,6
-
-
-
-
2,7 / 2,8
Provozní údaje se vztahují na naměřené údaje tepelného čerpadla za normálních podmínek (topný výkon, ukazatel výkonu/COP) s přihlédnutím k uvedeným tolerancím. Hodnoty výkonnostních čísel
podle EN 14511 s rozdílem 10 K. Další odkazy viz stranu 13.
17
OCHSNER
Kompaktní Systém
Combi Universal® 2
- jedinečné kompaktní řešení
Combi Universal® je ideálním řešením pro topení, aktivní
chlazení a přípravu teplé vody při těsných prostorových
poměrech. Technika firmy OCHSNER zabezpečuje mini­
mální provozní náklady tím, že odpadá elektrická topná tyč,
která je obvyklá u běžných kompaktních tepelných čerpadel.
Topný výkon zařízení Combi Universal®, spočívajícího na
typové řadě OCHSNER Golf, dosahuje až 13 kW.
Společnost OCHSNER jako jediný výrobce nabízí kompaktní
systém s Combi Universal®:
» pro všechny zdroje tepla,
» pro topení, aktivní chlazení a přípravu teplé vody,
» pro plošné vytápění (podlahové a stěnové vytápění) nebo
radiátory,
» s přívodní teplotou do 65°C a teplotou teplé vody do 52°C
(150 litrový akumulační nádrž z nerezové oceli),
» s novým zásobníkem zásobníkem v elegantním designu
(150l zásobník z ušlechtilé oceli)
» s modulárním uspořádáním pro rychlou a jednoduchou
montáž.
» s el.patronou v zásobníku pro program Legionela
(součástí dodávky)
Přehled typů (WQ = zdroj tepla)
WQ vzduch
WQ zemní teplo, přímý ohřev
GMLW 5
GMLW 9 plus
GMDW 5 plus
GMDW 8 plus
GMDW 11 plus
WQ Země
WQ voda
GMSW 5 plus
GMSW 7 plus
GMSW 10 plus
GMWW 7 plus
GMWW 10 plus
GMWW 13 plus
Nezbytný nosný rám pro montáž zásobníku.
Combi Universal®2
www.ochsner.cz / www.ochsner.at
18
OCHSNER
Příprava Teplé Vody
Příprava teplé vody
- nepřetržitě po celý den
Využívejte sluneční energii kdykoli v denní i noční době –
při každém počasí!
Pro ještě účinnější přípravu teplé vody Vám společnost
OCHSNER doporučuje tepelná čerpadla pro užitnou vodu
typové řady EUROPA, která jsou ideální alternativou k solárním zařízením a topným kotlům! Nejvyšší účinnost v
každé době a při každém počasí.
Výhradně u společnosti OCHSNER lze získat tepelná
čerpadla na teplou vodu podle volby jako dělená zařízení –
pro externí zásobníky až do 1.000 litrů (velké domácnosti,
živnosti) – nebo jako kompakty s integrovaným 300 litrovým zásobníkem teplé vody.
Nová typová řada tepelných čerpadel na užitkovou vodu
EUROPA nabízí jako jediná na trhu následující rozhodující
výhody:
» TECHNOLOGICKÝ NÁSKOK
nejvyšší dosud testované ukazatelé výkonu (www.wpz.ch)
» VYŠŠÍ TEPLOTA VODY
teplota užitné vody až do 65 °C v provozu tepelných
čerpadel (bez napojení elektrické topné tyče) Vám v
případě potřeby nabízí více disponibilní teplé vody.
» V ZDUCH/ODPADNÍ VZDUCH NEBO
ŹEMNÍ TEPLO
jako zdroj tepla
» FUNKCE VĚTRÁNÍ
je možná u typu Europa 313 DK
»M
ožná kombinace se solárními
panely
Příprava teplé vody může být na vyžádání prováděna
tepelným čerpadlem pro vytápění. Teplá voda se v
tomto případě připravuje v externí akumulační nádrži.
Regulace vytápění zajišťuje, aby kdykoliv byl přednostně k dispozici dostatek teplé vody.
Europa Mini EWP
Europa 313 DK
19
OCHSNER
Přehled Výrobků
» TEPELNÁ ČERPADLA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ
Golf MIDI plus
Golf MAXI a Golf MAXI Plus
STANDARD a R
-zdroje tepla: voda, solanka, přímé
zemní teplo, vzduch
-vhodné pro: topení, přípravu teplé vody
- topný výkon: až do 13,6 kW
- přívodní teplota: až 65°C
-ideální pro rodinné domy a domy pro více
rodin s nízkou potřebou topného výkonu
-zdroje tepla: voda, solanka, přímé
zemní teplo, vzduch
-vhodné pro: topení, aktivní chlazení,
přípravu teplé vody
- topný výkon: až 38 kW
- zařízení plus: přívodní telota do 65°C
- zdroje tepla: voda a solanka
-vhodné pro: topení, aktivní chlazení,
přípravu teplé vody
-topný výkon: až 91,4 kW
-typ R: pro teplotu přívodního média do 65°C
-vhodné pro: budovy s vysokou potřebou
topného výkonu
Výparník Eco (provedení Split)
Výparník Millennium
Dvojitý výparník Millenium
(v provedení Split)
(v provedení Split)
- vysoce výkonný výparník vzduch-voda
-světový rekord v účinnosti s úředně
ověřenými výsledky zkoušek
- velmi tichý provoz
-plně modulárně řízené otáčky
ventilátoru EC–regulátorem OTE,
-vynikající design, nejvyšší kvalita
materiálů
- vysoce výkonný výparník vzduch-voda
-světový rekord v účinnosti s úředně
ověřenými výsledky zkoušek
- velmi tichý provoz
-plně modulárně řízené otáčky
ventilátoru EC–regulátorem OTE,
-vynikající design, nejvyšší kvalita
materiálů
- vysoce výkonný výparník pro dělená tepelná čerpadla (Split) se vzduchem jako
zdrojem tepla pro nižší potřebu topné
ho výkonu
-ventilátor chráněný proti vodním
srážkám
-volně stojící
- design výrobků typu Millenium
www.ochsner.cz / www.ochsner.at
20
» KOMPAKTNÍ SYSTÉM
» TEPELNÁ ČERPADLA pro výrobu TV
Combi Universal® 2
- pro všechny zdroje tepla
-vytápění, aktivní chlazení, příprava
teplé vody v jednom zařízení
- topný výkon: do 13,4 kW
-přívodní teplota: do 65°C
-ideální pro domy s nízkou spotře­
bou energie, pro montované stavby a malé domy jakož pro domy s
omezenými prostorovými poměry
a menší spotřebou teplé vody
-teplota užitkové vody 52°C bez
elektrické topné tyče
-rychle se plnicí zásobník z
ušlechtilé oceli
-elektrická topná tyč v zásobníku na
ochranu před legionelami
Europa 303 DK und 313 DK
Europa Mini IWP und Mini EWP
-kompaktní tepelné čerpadlo s integrovaným 300 litrovým zásobníkem
-zdroj tepla: vzduch/odpadní vzduch
- pro domácnosti do 5 osob
- teplá voda do 65°C
-303 DK: Elektronická regulace Tiptronic light
-313 DK: Elektronická regulace Tiptronic E s
rozmrazovací funkcí
-dělené tepelné čerpadlo (Split) pro
externí zásobníky až do 500 litrů
- pro domácnosti do 5 osob
- elektronická regulace Tiptronic light
-IWP: zdroj tepla vzduch / odpadní
vzduch, teplá voda do 65°C
-EWP: zdroj tepla: přímé zemní teplo,
teplá voda: až do 60°C
» Průmyslová tepelná čerpadla
Výparník Standard (Split)
-výparník pro dělená tepelná čerpadla (Split) se
vzduchem jako zdrojem tepla
- plně modulující, přes regulátor OTE
ventilátor EC řízený podle otáček
- velmi přesný OCHSNER Liquid-Control
- nehlučný chod na základě optimálních otáček
21
Tepelná čerpadla pro
velké výkony
-Tepelná čerpadla pro výkony
do 1.000 kW
- Šroubové nebo Turbokompresory
- pro velké objekty pro živnosti, průmysl a komunální oblast
- topení, aktivní chlazení a příprava teplé vody
- přívodní teplota: do 65°C
- OVi-technika pro nejvyšší účinnost
- zdroje tepla: solanka, voda a vzduch
OCHSNER
Regulace
Otázka nastavení Nová regulace OCHSNER O-TRONIC EASY PLUS usnadňuje
inteligentní optimální obsluhu při regulaci Vašeho zařízení
s tepelným čerpadlem. Nejmodernější regulační technologie Vám nabízí nejvyšší komfort, maximální energetickou
účinnost a nejvyšší provozní spolehlivost.
Nejjednodušší obsluha na základě interakčního postupu:
Nezašifrované zobrazení Vás jistě spolehlivě provádí skrz
menu. Na základě grafů je systém snadno srozumitelný.
Vedle speciálních funkcí pro tepelné čerpadlo reguluje řídící
zařízení OTE podle požadavku přípravu teplé vody, provoz
chlazení a až 16 okruhů spotřebičů (topení/chlazení). Řídící
zařízení OTE je též schopné řídit doplňkové zdroje tepla jako
topné kotle (doplňkový modul) a solární zařízení.
Nezašifrované zobrazení Vás jistě spolehlivě provádí skrz
menu. Na základě grafů je systém snadno srozumitelný.
» Plně grafický displej s perfektním zobrazením
» Nejjednodušší obsluha i bez příručky – pouze dvě funkční
tlačítka s jednoduchou a logickou strukturou menu
» Dálkové ovládací zařízení s grafickým displejem a integrovanými senzory pro topení a chlazení (opce)
» Nejjednodušší uvedení do provozu s asistentem uvádění
do provozu
» Maximální provozní spolehlivost tepelného čerpadla pomocí managementu spolehlivosti
» Možná evidence množství tepla pro výpočty dle programu pro motivaci trhu.
» Technika dálkového
ovládání
www.ochsner.cz / www.ochsner.at
22
OCHSNER
Specializovaný zákaznický servis
OCHSNER služba zákazníkům
- je Vám vždy k dispozici!
U nás nekončí osobní péče o zákazníky s prodejem
zařízení.
I nadále bude o Vás kompetentně a spolehlivě pečovat podniková odborná servis OCHSNER.
» UVEDENÍ DO PROVOZU
Náš odborný servis uvede Vaše tepelné čerpadlo OCHSNER
pro topení do provozu a namístě Vás seznámí se zařízením.
Vaše nové zařízení s tepelným čerpadlem přizpůsobí Vašim
individuálním poměrům a podmínkám.
» ÚDRŽBA
Tepelné čerpadlu zásadně nevyžaduje údržbu. Přesto se
doporučuje pravidelná kontrola, aby se zabezpečila práce
systému v optimální provozní stavu. To zabezpečuje co
možná nejnižší provozní náklady a prodlužuje životnost
zařízení.
» DOSTUPNOST
Odborný servis zákazníkům firmy OCHSNER je pro Vás
celoplošně dosažitelný na hlavních trzích po 365 dní v
roce – tedy také o nedělích a svátcích. Telefonní čísla
horkých linek servisu naleznete na naší webové stránce
www.ochsner.cz nebo www.ochsner.at.
23
W 691cz P 04/2011
identity.co.at
OCHSNER
Wärmepumpen GmbH
(Seznam firem)
A-4020 Linz
Krackowizerstraße 4
[email protected]
www.ochsner.at
Centrála/Výroba
A-3350 Haag
Ochsner-Straße 1
Tel: +43 (0)5 042458
Fax: +43 (0)5 04245-349
Endkunden-Hotline:
+43 (0)820 201000
[email protected]
www.ochsner.at
Váš Ochsner partner
OCHSNER
Wärmepumpen GmbH
Německo
D-99310 Arnstadt
Elxlebener Weg 10
Tel: +49 (0)3628 6648-0
Fax: +49 (0)3628 6648-497
Endkunden-Hotline:
+49 (0)1805 624763
[email protected]
www.ochsner.de
OCHSNER East
PL 30-198 Kraków
Zakliki z Mydlnik 16
Tel: +48 (0)12 4214527
Fax: +48 (0)12 4212809
[email protected]
www.ochsner.pl
Download

HigH-tecH TEPELNÁ ČERPADLA