13. ledna 2014
INFORMAČNÍ
LIST O B C E
číslo 1/14
ŘÍMOV
Úspěšný rok 2014 Vám přeje Vaše
zastupitelstvo!
USNESENÍ
z 39. zasedání Zastupitelstva obce Ř Í M O V, dne 11. 12. 2013
Zastupitelstvo obce souhlasí:
- s předloženým návrhem rozpočtu na rok 2014 s celkovými příjmy 7 734 700,- Kč a
celkovými výdaji 7 636 000,- Kč a to bez výhrad. ZO schvaluje rozpočet obce na
rok 2014 jako přebytkový o roční splátku půjčky ve výši 98,7 tis. Kč;
- s předloženým návrhem rozpočtové změny č. 9 (závěrečná úprava rozpočtu +
zaúčtování dotace);
- s předloženým návrhem p. K. N. bytem České Budějovice s odprodejem pozemku
parc.č. 198 v k.ú. Dolní Stropnice. Jedná se o pozemek pod a okolo chaty č.e. 73
o celkové výměře 100 m2;
- po projednání doručených nabídek pana J.G. Komařice –Strádov a pana Mgr.Bc.
M.M. s odprodejem 3 pozemků z vlastnictví obce Římov. Jedná se o pozemky
parc.č. 609 o výměře 3559 m2 a parc.č.608/1 o výměře 15209 m2 v k.ú. Sedlo u
Komařic a dále poz. parc.č. 1060/3 o výměře 6167 m2 v k.ú. Dolní Stropnice.
ZO souhlasí s odprodejem těchto parcel pro p J.G., který dlouhodobě na těchto
pozemcích hospodaří;
- se smlouvou o bezúplatném převodu nemovitosti bez omezujících podmínek
z majetku státu do vlastnictví obce Římov. Jedná se o pozemek parc.č.1356/10
vedený jako ostatní plocha, ostatní komunikace;
- se zveřejňováním smluv o dílo nad 500.000,- Kč na profil zadavatele veřejných
zakázek do 15 dnů od uzavření smlouvy;
- s proplacením večeří zaměstnanců obce a členů komisí a výborů;
s proplacením vánočních balíčků pro žáky MŠ a ZŠ Římov.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- a nemá připomínek k předloženému návrhu rozpočtu SMO Pomalší na rok 2014,
v příjmech 163 tis.Kč a výdajích 120 tis.Kč;
- a souhlasí s přijetím daru od ČEZ a.s. ve výší 100 tis. Kč na opravu a údržbu
sportovišť a dětských hřišť;
- došlý návrh cen vodného a stočného pro rok 2014 předložený spol. Čevak a.s. a
souhlasí se změnou přílohy k vyhlášce č.1/2011 k úhradě vodného a stočného, kde
dochází k nepatrnému navýšení obou složek a to:
 částka 29,69 Kč se nahrazuje částkou 30,18 Kč u stočného
 částka 33,87 Kč se nahrazuje částkou 34,32 Kč u vodného
u pevných složek vodného a stočného podle hodnoty trvalého průtoku vodoměru
mění
 částka 455,- Kč zůstává neměnná pro vodné i pro rok 2014
 částka 620,- Kč zůstává neměnná pro stočné i pro rok 2014
Všechny hodnoty jsou uvedeny v současné platné sazbě bez DPH;
- předložené příjmy i výdaje týkající se zejména odpadového hospodářství. Přesto
jsou náklady na svoz a provoz sběrného místa stále vyšší než příjmy, souhlasí ZO
s ponecháním částky za svoz pro občany stejný jako v roce 2013;
- informace k uzavírání poboček České pošty. Obec Římov se připojuje k této situaci
formou petičních podpisů;
- informaci starosty o proběhlé částečné kontrole dílčího hospodaření obce Římov,
která se uskutečnila dne 27. 11. 2013. Tato dopadla dobře bez zjevných závad, bylo
pouze vytknuto, že se musí zveřejňovat smlouvy se zhotovitelem prací nad
500 000,-Kč bez DPH na jeho profil. V této souvislosti ZO bere na vědomí a
souhlasí se zveřejňováním smluv o dílo nad 500 000,- Kč na profil zadavatele
veřejných zakázek do 15 dnů od uzavření smlouvy;
- najmenování inventarizačních komisí pro závěrečné inventury 2013:
-
Hlavní inventarizační komise: Ing. Miroslav Slinták, Ing. Tomáš Hluštík, Ing. Radek
Mácha, Vladimír Koupal, Jan Carda, Lenka Petrová.
Služby: Jan Carda, Ing. Jan Panocha, (pro D. Stropnici Mgr. Marcela Krychová),
hostinští – vedoucí
SDH: MUDr. Lubomír Zdařil + starostové sborů a jejich zástupci
Knihovny: v osadách Ing. Miroslav Slinták, Marie Hlachová
Mgr. Marcela Krychová, František Hamberger
Římov + muzeum, tábořiště: Jan Carda, Petr Mikoláš, Vilém Bártů, Gerhart Höchtl
ZŠ, MŠ: Vladimír Koupal, Mgr. Jitka Pražáková, Alena Prokešová, Marie Tilovová
Správa obce - sklady: Ing. Tomáš Hluštík, Čeněk Kaštil, Vratislav Nožička,
Jaroslav Thiele
Správa obce - OÚ: Ing. Miroslav Slinták, Vladimír Koupal, Jan Carda, Lenka Petrová
- podaný návrh na pojmenování nové ulice v Římově. Jedná se o ulici vycházející
z ulice K Loučení směrem ke kapli sv. Trojice v areálu ZD k ulici Do Boru. Návrh
na pojmenování „Trojická“ nebo „K Trojici“ byl předběžně konzultován ze staviteli
RD v této části;
- došlé výsledky soutěže obcí „Jihočeši třídí odpady“ za rok 2013, kde se obec
pravidelně umisťuje v první polovině výsledkové listiny;
- obeznámení o vzniku Matice Římovské, občanského sdružení Římov u Českých
Budějovic se sídlem Kostelní 10, Římov;
- pozvání starosty k tradičnímu přátelskému posezení na závěr roku pro zaměstnance
obce, předsedy a členy jednotlivých komisí a výborů.
MALÁ STATISTIKA
ZA ROK 2013
Narození v roce 2013
Babka František
Fialová Lucie
Hlach Václav
Klícha Jakub
Kourová Kristýna
Kourová Viktorie
Langerová Nikol
Přitasilová Klára
Římov
Průběžná (není trvale hlášen)
Římov
Krumlovská
Římov
K Přehradě
Římov
Na Hájcích
Branišovice
Branišovice
Římov
Do Boru
Římov
Betlém
Úmrtí v roce 2012
Fialová Ludmila
Houška Václav
Jašek Karel
Kožantová Marie
Krištof František
Matysová Marie
Persan František
Šťastný Radomil
Viktor Jiří
Římov
Krumlovská
Římov
Nám. J. Gurreho
Římov
Nám. J. Gurreho
Branišovice
Římov
Krumlovská
Římov
Krumlovská
Římov
Třeboňská
Římov
K Loučení
Římov
Nám. J. Gurreho
Přihlášeno: 19 osob
Odhlášeno: 22 osob
Hlášeno na ciz. víza: 21 osob Celkem: 836 obyvatel (statisticky neověřeno)
Rádi přetiskujeme (Českobudějovický deník)
„První letošní jihočeši“ Jejich datum
narození zapomene jen málokdo.
Dominik a Deniel Fošumovi z Římova
(Betlém) totiž přišli na svět 1.1.2014, a
stali se tak prvními Jihočechy
narozenými v letošním roce. Jako první
vykoukl v českobudějovické nemocnici
ve 4 hodin a 10 minut na svět Deniel
(2340 gramů), minutu
po něm
následoval Dominik (2520 gramů). Na
sourozence se doma těší osmiletá Sofie.
Srdečně blahopřejeme!
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZŠ ŘÍMOV
Pro koho?
 pro děti narozené v období od 01. 09. 2007 do 31. 08. 2008
 pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku
Jak na to?
1. Dostavte se se svým dítětem 4.2. 2014 od 13:00 do 18:00 hodin k zápisu do ZŠ
2. Vezměte s sebou svůj OP a rodný list dítěte.
3. Vyplníte na místě zápisu : Žádost k zápisu, Zápisní list do 1. třídy
Odklad plnění povinné školní docházky……
1. Rodič, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, se musí dostavit i s
dítětem k zápisu v řádném termínu zápisu.
2. Rodič obdrží formulář Žádost o odklad povinné školní docházky . Vyplněný podá
zpět na vedení ZŠ a MŠ Římov nejpozději do 31.5.2014.
3. Rodiče dětí, kterým byl odklad ve školním roce 2013/2014 povolen, nemusí
s dítětem zápis absolvovat znovu, dostaví se pouze sami vyplnit Žádost o přijetí.
Náhradní termín zápisu: Pokud se nemůžete z jakéhokoli důvodu k zápisu dostavit,
nezoufejte, máme pro Vás náhradní termín. Kdy: dne 5.2. 2014 od 7.00 do 11.00 hod.
TŘÍKRÁLOVÁ KOLEDA V ŘÍMOVĚ
Světlo dnes zazáří nad námi, neboť se nám narodil Pán!
Letošní Tříkrálová koleda v Římově byla pravdivým naplněním Bohem přislíbeného
Mesiáše lidské rodině. Celá lidská rodina, židé i pohané, čekali na Spasitele, který přinese
lidskému rodu blaho. Biblická zpráva o klanění se mudrců Božskému Spasiteli v Betlémě
velmi zevrubně svědčí, že Tři králové jsou na cestě vztahu na Boha, který dá člověku
blaho a štěstí.
Tomuto tajemství života lidské rodiny pravdivě porozuměly děti římovské farnosti,
zatoužily mít účast na Bohem přislíbeném štěstí a vše zářivým způsobem vyzpívaly
k úžasu nás Římovských i okolních osadníků. Osm odpovědných dospělých si nemohlo
vynachválit 28 koledníků ve skupinkách, jak byli hodní a jak byli zlatí.
Velikou zásluhu na krásném koledování Ježíšku Pacholátku v jesličkách měli rodiče
těchto dětí, kteří je odpovědně připravili dobrým oblečením a obutím. Převelice moc Vám,
drazí rodiče, za to děkuji. Stav radosti, který si Vy, průvodci Tří králů, odnášíte, je Vám
poděkováním. Dík blaha nesou v sobě královští koledníci, a jen taktak jim vystačí čas
nového roku všem kolem vyzpívat úžas Tříkrálový.
V odpověď za krásné trylkování vy Římovští, Branišovičtí i Krasejovičtí jste dali
štědrou koledu 27 247,-Kč. Z toho připadá na Krasejovku dar 6 737,-Kč a na Branišovice
dar 2 551,-Kč.
Jménem trpících, strádajících a potřebných, kterým jste svými milodary životně
pomohli, volám: Pán Bůh zaplať!
P. Tomáš Koňařík O.Cr. duchovní správce, v Římově 10.1.2014
DOUDLEBSKÉ NÁŘEČÍ A SLOVNÍK
Výňatky z knihy Prof. Zbyňka Holuba a kol. Zajímavosti, vyprávění-zvyky, významné
osobnosti, nářečí, aneb co bychom mohli znát o Doudlebsku vybral V. Koupal
O oživlém svatém, aneb jak se socha prozradila
Ve Střížově na faře měli dříve dost velké hospodářství, asi 5 krav. A tu kuchařka
zjistila, že snad jim někdo chodí v noci na smetanu. Pan farář se moc zlobil, co že je to za
zloděje, ale nic se nedalo vypátrat.
Když dali potom přes noc krajáče hlídat kostelníkem, smetana se neztrácela, ale
když nehlídali, smetana byla pryč.
Jednou šel v noci na obchůzku i sám pan farář. Kostelník, když viděl, že pan farář
prochází farou, popadl sochu sv. Bartoloměje, namazal milému světci ruce i pusu od
smetany, postavil jej ke krajáči a chutě (rychle) se schoval. Tu pan farář vzal hůl a milého
Bartoloměje roztřískal, urazil mu hlavu i ruce.
Druhý den měla být ve Střížově pouť. Svatý Bartoloměj, který měl stát na oltáři, byl
rozbitý a na opravu už nebyl čas.
Tu pan farář přemluvil kostelníka, že prý ho obleče do šatů jako má svatý
Bartoloměj, a aby stál na oltáři místo něho, že prý mu zaplatí tři zlaté. Všecko šlo hladce,
kostelník po celou mši stál na oltáři jako socha a ani se nehnul. Ještě po mši svaté bylo
v kostele nějaké modlení, kterých bylo tehdy plno. Babičky měly rozžaté svíčičky, ty
lepily svatému Bartoloměji na nohy. Pokud svíčičky hořely, bylo dobře, ale horší bylo,
když potom dohořívaly. Tu to začalo domnělého svatého Bartoloměje tak pálit, že se
pohnul. Babičky se radovaly, že je svatý vyslyší. A zase se modlily k svatému
Bartoloměji: „Vyslyš nás, svatý Bartoloměji, oroduj za nás!“ Tu už to nemohl svatý
Bartoloměj vydržet a počural se, a ony se radovaly: „Mana teče, mana teče!“ a chtěly to
lízat. A potom babičky zas: „Svatý Bartoloměji, oroduj za nás, ochraňuj nás!“ Tu už toho
měl „svatý Bartoloměj“ dost, skočil dolů a zařval: Za tři zlatý…podělal bych vás!“ A vše
bylo odhaleno.
Podle Anny Krátké z Komařic (1960), motiv se objevuje i u jiných sběratelů pověstí, poř. i
v dalších (dochovaných) pohádkových vyprávěních z jihu Čech, obd. ale také jinde (u
vyprávění o sv. Florianovi) na Chodsku (podle J. Š. Baara: Chodské písně a pohádky,
oddíl Pověsti z Chodka, Vo svatým Floryjánu nejfrkoutským) a na východě Čech (podle J.
Š. Kubína: Strakatý máslo, Švec svatým Frolijánem).
Hrádek u Roudného
Za dávných časů stával nedaleko Vidova naproti křižovatce, kudy se chodívalo do
Roudného, malý hrádek. Dnes tam v tom kopci vede železniční trať. Malý hrádek byl prý
dlouho pustý a zchátralý. Dnes už nevíme, ve kterém století našeho letopočtu se tam do
něho nastěhoval jakýsi rytíř. Byl to voják, samotář drsného jednání i vzezření. Najal si
k hrstce svých žoldáků čeládku, a to převážně z mladých chlapců, kteří neměli doma
nikoho, kdo by je mohl postrádat a oplakávat. A ti mu tento zchátralý hrádek znovu
zbudovali. A co navíc, pod ním prokopali spoustu chodeb a kobek. Často se rytíř
vychloubal českobudějovickým radním, že prý má tolik peněz, že dá vydláždit cestu
zlaťáky od jeho hrádku až do Budějovic. Na to radní nepřistoupili a chtěli, aby jim nějaké
zlato dal rovnou, ale neuspěli. A rozhněvat si zlého pána nechtěli, neboť, jak se mu někdo
postavil, byl nalezen mrtev.
Když tedy jeho lidé všechny stavební práce na hrádku pečlivě vykonali, dal ještě hradní
pán zbudovat vysokou zeď kolem opevnění. Potom teprve odkudsi přivezl několik vozů
s truhlicemi plnými peněz, zlata a drahého kamení. Celý život bojoval rytíř jako voják,
tenkrát bylo vojen víc než dost, a tak měl i válečné kořisti požehnaně. Ale on nezabíjel jen
své protivníky v boji. Vraždil také nevinné lidi, o kterých věděl, že mají nějaký majetek.
Co mohl vzít, to sebral. A podobně loupil i na cestách.
Když tedy jeho lidé uklidili všechny truhlice s poklady hluboko v těch sklepeních hrádku,
o kterých chtěl vědět jen sám pán, dal vchody zazdít. A nalíčil na své lidi v jednom
sklepení past. Nechal tam hromadu peněz, zapálil louče a pozval je, aby si šel každý
nabrat, kolik kdo chce. Pak zatarasil těžké dveře podzemní kobky a všechny postřílel jako
králíky.
Ale to ještě dříve, než tento hrůzný čin vykonal, děly se věci! Každou chvíli přišel některý
z jeho dělníků záhadným způsobem o život. Jeden se utopil ve studni, druhý zas spadl ze
skály, jiný zase byl zasažen trámem. A jiný zase, ač byl zdráv, z ničeho nic zemřel, jako
by byl otráven. K těmto neštěstím jim jistě dopomáhal onen zlý rytíř prý společně se svým
němým pomocníkem.
Zanedlouho poté, kdy pobil své sluhy, odjel zase hradní pán do války. A víc se nevrátil.
Byli však svědkové jeho skonu ve válce. Ti vyprávěli, že prý si jej odnesl sám čert.
Hrádek chátral, neboť lidé se mu zdaleka vyhýbali, až se rozpadl docela. Ale poklady toho
černého, vražedného rytíře jsou prý zazděné v kopci dodnes.
Podle vyprávění Martina Lence z Komařic.
Významné osobnosti
Hobizal František (1933 – 2001); rodák z Bavorova; katolický kněz (farář v Bavorově a
na Lomečku). Dílo: Apoštolský poutník (1992), Bomby na Budějovice (2000), Budějovické nálady (1997), Cesta k nebi (2003), Dopisy z Brazílie (2003), Humor v církvi
dovolen (2003), Moje Doudlebsko (1999), Schöningerské pastviny (1997), Svatá země
s Františkem Hobizalem (2003), Údolí Vogelsang (1999), Volání budějovických zvonů
(1998).
Znáte doudlebské nářečí? Slýchávali jste nářečí od svých rodičů, prarodičů, sousedů či
sousedek? Některá slova jsou pro nás již úplně neznámá a tak opět jen malý výběr ze
stovek uvedených v slovníku:
Mrťafa –hloupý, přihlouplý člověk. Mrtohlavý – hloupý, omámený. Mucký – muž.
Muďatý – mající moudě. Mušet – muset. Nábližka – zkratka. Nacuclý – nasátý, opilý.
Načáchnout – chytit pach.Načáplý – o člověku, který je cítit pachem. Náčínek - krajíc,
skrojek chleba. Načuřený – zamračený. Nadírat – odporovat, provokovat. Nahemovat –
natlačit. Nachmoustaný – nacpaný, zmačkaný. Nakřáplý – nemocný. Náký – nějaký.
Ňamka – cukroví, sladkost. Natahovat fuc – začínat plakat. Navšesvaté rohlíky tradiční
pečivo ke svátku Všech svatých. Nedovřitý – nevyspalý. Nehdá – někdy. Nejčin – nejčky
– nyní, teď. Nemehlo – druh koštěte. Obkročák – název jihočeského (i doudlebského)
tance. Obříkaný – zamluvený. Obžerek – ohryzek ovoce, ale i součást hrdla člověka.
Ocajď – odsud. Ocmrdat se – otálet, párat se s něčím. Odklada – nerozhodný. Odnekad
– odněkud. Odr – patro nad vjezdem do stodoly. Održky - draní peří. Ochcápek –
škraloup na mléce. Oklešek – suchá větev. Omětek – překážet. Oringle – náušnice.
Ošouch – bramborová placka. Otrejch – nechutný nápoj. Outerej - úterý. Ozer ozrán –
nosní hlen. Páč – poněvadž. Padlina – prasklina, rozpraskané místo na pokožce.
Pajdlovat – třást se, klepat se. Páračka – postup při jídle (nejčastěji při obírání ryby).
Pastušina – rozpadlá chalupa. Pazdřivák – nespolehlivý, nepoctivý. Peckař – pěstitel
ovoce. Pejšit se – vyvyšovat, pyšnit se. Penál – rakev, truhla. Petenčit – pelášit.
Petrachtovat – sledovat, hlídat. Piglovat – žehlit (prádlo), vylepšovat, žehlit si něco, u
někoho. Píchlý (ej) – praštěný, ztřeštěný. Pjívo – pivo. Pláchnout - máchat prádlo.
Plonkovní – přebytečný, osamocený. Podělat dělat drobné práce, něco málo. Podnášet se
- přeneseně o ženě, pyšnit se. Podškrtnout – zapálit, podpálit oheň v kamnech.
V.K.
ŘÍMOVSKÝ ZELŇÁK 2013
Když jsme koncem minulého století uskutečnili soutěž o nejlepší římovský zelňák,
ani ve snu nás nenapadlo, že se v budoucnu bude těšit takové přízni. Každoroční oblibě se
těší nejenom soutěžící s porotou, ale i ostatní zájemci. Setkání v době vánoční a ke konci
roku má vždy nenapodobitelnou atmosféru. Toho letošního již 16. ročníku se zúčastnilo 25
soutěžících. Chuťové rozdíly mezi zelňáky byly letos skutečně nepatrné. Rozdíl mezi 1. až
20. zelňákem byl pouhých 13 bodů.
Pořadí: 1. Jitka Kučerová; 2. Jindřiška Houšková; 3. Vladimír Koupal; 4. Ruda Zíka Jn.;
5. Sandra Divišová; 6. Jana Kučerová; 7. Marta Novotná; 8. František Babka;
9. Ludmila Petrová; 10. Marie Petrlíková.
Dále se zúčastnili (řazeno abecedně): Jana a Lukáš Babkovi, Alena Cvrčková, Oldřich
Diviš, Božena Hudová, Mirka Maršíková, Alena Melounková, Standa Petr, Líba
Persanová, Lucie Reitingerová, Miroslav Slinták, Jaroslav Thiele, Olina Thielová, Eva
Tomanová, Bohouš Vaněček, Alena Zíková.
V.K.
SPORT
Děkujeme občanům obce Římov za spolupráci a podporu naší TJ v roce
2013. Rádi bychom vás také touto cestou informovali, že se nám podařilo
ve spolupráci s obcí a naším senátorem Ing. Tomášem Jirsou získat dotaci
od Nadace ČEZ, jejímž prostřednictvím bude již v první polovině tohoto
roku realizována stavba nového dětského hřiště v obci Římov.
Přejeme všem občanům obce Římov mnoho osobních i pracovních úspěchů
v roce 2014.
Za TJ Sokol Římov Pavel Crkva
VEŘEJNÁ SBÍRKA NA POMOC TÝRANÝM PSŮM
„Rafael“ První dočasný domov pro týrané psy – terapie, léčení a osvěta o.p.s. je unikátní
projekt v ČR na záchranu týraných psů. (další bližší informace na stránkách obce, ve
vývěsních skříňkách a www.rafael-ops.cz)
Veřejná sbírka je povolená Krajským úřadem v ČB čj: KUJCK/64862/2013/OLVV-2
č. účtu 2200502363/2010 (pro dárce z ČR)
Pojďte se s námi podílet na vzniku tohoto nového, jedinečného projektu a přestaňme
společně zavírat oči před utrpením zvířat.
FOTOGALERIE: Byla cesta ušlapaná
KALENDÁRIUM
24.1. XIX. Repezentační obecní ples, hraje Corso
19:30 hod.
1.2. Společenský ples v Dolní Stropnici, hraje Radek Žalud
19:00 hod.
4.2. Zápis dětí do 1. třídy ZŠ Římov
8.2. Hasičský ples v Římově, hraje Ševětínka
20:00 hod.
14.2. III. Branišovická Valentýnská zábava v Dolní Stropnici, hraje P. Maršík 20:00 hod.
28.2. Zájezd turistů a příznivců do lázní Bad Füssing
1.3. Římovská koleda, zahájení v 8:00 hod. před kostelem Sv. Ducha v Římově
2.3. Dětský maškarní karneval
4.3. Masopustní úterý
15.3. Sportovní ples, hraje Pavel Maršík
19:30 hod.
WWW.RIMOV.CZ
Navštěvujte pravidelně stránky obce Římov. Najdete zde všechny důležité zprávy,
vyhlášky, ale především aktuality. Veškeré aktivity jsou zde blíže specifikovány a
nedílnou součástí je taktéž fotogalerie k již uskutečněným akcím.
Uzávěrka příštího čísla: 20.2.2014
Vydává OÚ Římov, PSČ 373 24, tel. 387 987 236, [email protected]
Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 10040.
Neprodejné.
Download

Info list 14-7.pdf