Sani Cid conc
Prost edek pro ist ní koupelen, i pro tvrdou vodu - koncentrát.
Použití:
TASKI Sani Cid conc je vysoce koncentrovaný prost edek na bázi kyseliny
citrónové pro denní išt ní povrch odolných v i kyselinám v koupelnách,
vhodný i pro oblasti s tvrdou vodou. Jeho speciální složení zajiš uje
vynikající istící výkon a zabra uje tvorb vápenných usazenin obzvlášt
v oblastech s tvrdou vodou. Balení Exact umož uje p esné dávkování a
kontrolu výdaj .
P ednosti a výhody:
• mírn kyselý s kyselinou citrónovou
• p íjemn voní
• obsahuje p ísadu potla ující korozi
• snadno se dávkuje
Výhody použití:
• Velmi dob e istí, snadno odstra uje vodní kámen.
• Je vhodný i v oblastech s tvrdou vodou.
• Zanechává p íjemnou v ni.
• P i dodržení doporu eného dávkování lze použít na išt ní
smaltovaných, pochromovaných a nerezových povrch .
• Dávkovací uzáv r umož uje p esné dávkování a kontrolu výdaj .
Návod k použití:
Jen pro profesionální použití.
Dávkování:
Dávkování závisí na stupni zne išt ní.
na malé zne išt ní:
2 uzáv ry do 10 L vody (0,2%)
na silné zne išt ní:
zvyšte dávkování
rozprašovací láhev:
1 uzáv r do 500 ml vody (2%)
Použití:
Sprejové išt ní:
Prost edek nadávkujte do vody v rozprašovací láhvi. P ipravený roztok
nast íkejte na vlhkou tkaninu a vy ist te. Pravideln máchejte nebo
vym te tkaninu. Na úporné ne istoty použijte houbi ku s padem
Kbelík:
Prost edek dávkujte do kbelíku s vodou. Na išt ní použijte tkaninu, nebo
houbi ku. Aplikujte isticí roztok a set ete. Na úporné usazeniny použijte
vhodný pad. Na úporné ne istoty použijte houbi ku s padem.
Mokré stírání:
Prost edek dávkujte do kbelíku s vodou. Na išt ní použijte mop. Aplikujte
isticí roztok a set ete.
W1d
TASKI Sani Cid conc.
Vliv na povrchy:
Nejd íve vyzkoušejte na malém skrytém míst . Neaplikujte na povrchy citlivé na p sobení kyselin, nap .
mramor, terrazzo, travertin a ostatní materiály obsahující vápenec.
Fyzikáln chemické vlastnosti:
vzhled: irá ervená kapalina
relativní hustota p i 20°C: 1,14
pH (ne ed ný): 2,5 – 3,0
pH (1% roztok): 3,2 – 4,2
Bezpe nost práce:
Dráždivý. R41: Nebezpe í vážného poškození o í. S26: P i zasažení o í okamžit d kladn vypláchn te
vodou a vyhledejte léka skou pomoc. S39: Používejte osobní ochranné prost edky pro o i a obli ej.
Po práci si umyjte a osušte ruce. P i déle trvajícím kontaktu chra te pokožku.
Skladování:
Skladujte v p vodních obalech mimo extrémní teploty.
Balení:
Kanystr, láhev.
JohnsonDiversey eská republika, s. r. o.
K Háj m 1233/2
155 00 Praha 5 - Stod lky
Tel.: 296357111
Fax: 296357112
www.johnsondiversey.cz
Download

TASKI Sani Cid conc.