Sani Clonet
isticí prost edek na toalety
Použití:
TASKI Sani Clonet je prost edek na odstra ování vápenatých usazenin
a ostatních ne istot z toalet a pisoár .
P
•
•
•
ednosti a výhody:
ú inná kombinace t í rozdílných kyselin
ideální viskozita podmi ující optimální p ilnavost
zahnuté hrdlo láhve
Výhody použití:
• Rychle a zcela odstraní úporné usazeniny.
• Dlouho p sobí i na svislém a naklon ném povrchu.
• Snadno se dostává i do obtížn p ístupných míst, jako je nap . okraj
toaletní mísy.
Návod k použití:
Jen pro profesionální použití.
Dávkování:
Používejte ne ed ný.
Použití:
Toalety spláchn te, ne ed ný prost edek nast íkejte pod okraj mísy,
do odtoku a p ítoku vody a na všechna zne išt ná místa, nechte
cca 5 – 10 minut p sobit, vydrhn te št tkou a spláchn te. Na silné
usazeniny prodlužte dobu p sobení až na 1 – 2 hodiny.
Vliv na povrchy:
Nepoužívejte spole n s prost edky na bázi chloru. Nejd íve vyzkoušejte
na malém skrytém míst . Neaplikujte na povrchy citlivé na p sobení
kyselin, nap . mramor, smalt, maltu. Pot ísn ní z citlivých povrch okamžit
spláchn te nebo set ete vlhkou tkaninou. M že se používat na intaktní
porcelán a glazované sanitární za ízení.
Fyzikáln chemické vlastnosti:
vzhled: irá ervená kapalina
relativní hustota p i 20°C: 1,06
pH (ne ed ný): 1,0 – 1,5
Bezpe nost práce:
Dráždivý. R36/38: Dráždí o i a k ži. S26: P i zasažení o í okamžit
d kladn vypláchn te vodou a vyhledejte léka skou pomoc. S37:
Používejte vhodné ochranné rukavice.
W4f
TASKI clonet
Skladování:
Skladujte v p vodních obalech mimo extrémní teploty.
Balení:
Kanystr, láhev.
JohnsonDiversey eská republika, s. r. o.
K Háj m 1233/2
155 00 Praha 5 - Stod lky
Tel.: 296357111
Fax: 296357112
www.johnsondiversey.cz
Download

Sani Clonet