Trysky
s
rozst
ikem
plného
kužele
Trysky s rozst ikem plného kužele
absorpce
požární ochrana
chemické technologie
srážení plynného chlóru
odvzdušn ní kapaliny
velkoplošné rozprašování
skráp ní výplní
úprava plynu
chlazení horké páry
chlazení
post!ik výplní v "isti"kách
vzduchu
"isticí a prací procesy
srážení p ny
odstra#ování prašnosti
úprava vody
a mnohem více ...
Trysky s rozst ikem plného kužele
Axiální trysky s rozst ikem
plného kužele
Trysky Lechler s rozst!ikem
plného kužele se vyzna"ují
p!edevším mimo!ádn
rovnom rným rozptýlením
kapaliny po celé ploše kruhu.
Vysoká rozptylovací schopnost
je docílena soust!ed ním proudu
kapaliny do st!edu prostoru,
kde dochází k rotaci kapaliny.
Vestav né pevné t lísko
optimálního tvaru zaru"uje
vysokou provozní jistotu díky
velkým pr$to"ným otvor$m.
Axiální trysky s rozst!ikem
plného kužele dodáváme
s r$znými úhly rozst!iku
a v mnoha úrovních
objemového pr$toku. Pro
p!íslušné provozní podmínky
je možné bez problém$ nalézt
vhodné !ešení.
% velmi rovnom rné rozptýlení
kapaliny
% velký rozsah objemového
pr$to"ného množství
Zvláštní forma pro požární ochranu:
trysky s odrážecím diskem
% velký výb r úhl$ rozst!iku
Tangenciální trysky
s rozst ikem plného kužele
Tangenciální trysky s rozst!ikem
plného kužele jsou vhodné
zvlášt pro rozprašování nap!.
cirkulovaných kapalin, kapalin
s vysokým obsahem pevných
látek nebo pro požární ochranu.
Rozprašované médium je
tangenciáln p!ivedeno do
ví!ivé komory a tam je uvedeno
do rotace. Tangenciální trysky
s rozst!ikem plného kužele
pracují bez vnit!ní vestavby
a díky tomu se velmi málo
ucpávají. Forma plného kužele
je docílena speciálními drážkami
v t lese trysky. Tím je kapalina
soust!ed na ke st!edu paprsku,
"ímž je dosaženo rovnom rného
pokrytí plochy s velmi stabilním
úhlem paprsku.
% provozní jistota
% nízká náchylnost k ucpávání
% stabilní úhel rozst!iku
Rozd lení kapaliny
Svazkové trysky
Svazkové trysky Þrmy Lechler
dosahují ú"elným složením více
jednotlivých trysek s jemným
rozst!ikem velké ost!ikované
plochy. Když záleží na jemném,
mlhovém rozprašování ve form
plného kužele s relativn velkým
objemovým pr$tokem, nap!.
p!i procesech sorpce plyn$, p!i
chlazení páry nebo p!i procesech
zachycování prachu, mají
svazkové trysky Þrmy Lechler
následující p!ednosti: trysky
dutého kužele umíst né do jedné
hlavice vytvá!ejí jemné kapkové
spektrum, které celkov vytvá!í
formu plného kužele
s hustou vrstvou vodního ví!ení.
Toho není možné dosáhnout
obvyklými tryskami, které mají
stejný výkon a jen jeden otvor.
Zv tšená plocha povrchu kapek
rozprašované kapaliny zajiš&uje
co možná nejlepší ú"innost,
nap!. p!i p!ímém zachycování
plynných médií do kapaliny.
Kumulované rozd lení objemu
3.2
Ukazatel rozd lení "etnosti
Trysky s rozst ikem plného kužele
Axiální trysky s rozst ikem
Série
plného kužele
Tangenciální trysky s
rozst ikem plného kužele
<)
# [l/min]
p!i p = 2 bar
460
45°
60°
90°
120°
0,63 – 63,00
(p!i p = 7 bar)
405
60°
90°
120°
403
468
Série
422
Napojení
Použití/
konstrukce
Strana
R 1/8 DIN 2999
R 1/4 DIN 2999
R 3/8 DIN 2999
R 1/2 DIN 2999
G 3/4 A ISO 228
G 1 A ISO 228
'isticí a prací procesy,
chlazení plynných a pevných
látek, ost!ik plochy, post!ik
výplní v "isti"kách vzduchu,
zlepšení chemických reakcí.
Velké volné pr! ezy vzniklé
pomocí optimalizovaných
vírník!.
3.5
100,00 – 315,00
G 11/4 ISO 228
G 11/2 ISO 228
G 2 ISO 228
Ost!ik plochy, skráp ní
výplní, "isticí a prací procesy,
chemické technologie,
chlazení plynných a pevných
látek, úprava vody.
Zvlášt" rovnom"rné
rozprašování ve form"
plného kužele.
3.7
90°
120°
400,00 – 1250,00
G 21/2 A ISO 228
G 3 A ISO 228
G 31/2 A ISO 228
G 4 A ISO 228
Ost!ik plochy, skráp ní
výplní, "isticí a prací procesy,
chemické technologie,
chlazení plynných a pevných
látek, úprava vody.
Zvlášt" rovnom"rné
rozprašování ve form"
plného kužele.
3.8
60°
90°
120°
1,00 – 12,50
montáž pomocí
p!evle"né matice 3/8“
Ost!ik plochy, skráp ní
výplní, chemické technologie,
"isticí a prací procesy,
chlazení plynných a pevných
látek, úprava vody.
Zvlášt" rovnom"rné
rozprašování ve form"
plného kužele.
3.9
<)
# [l/min]
p!i p = 2 bar
60°
90°
120°
1,00 – 63,00
Napojení
R 1/4
R 3/8
R 1/2
R 3/4
DIN 2999
DIN 2999
DIN 2999
DIN 2999
Použití/
konstrukce
Strana
'isticí a prací procesy,
chlazení plynných a pevných
látek, ost!ik plochy, post!ik
výplní v "isti"kách vzduchu,
zlepšení chemických reakcí,
chlazení p!i kontilití.
Žádné vnit ní vestavby,
neucpávají se.
3.3
3.10
3.11
Trysky s rozst ikem dutého kužele
Tangenciální trysky s
rozst ikem plného kužele
<)
# [l/min]
p!i p = 2 bar
60°
90°
120°
1,00 – 4,00
Série
<)
# [l/min]
p!i p = 2 bar
502
503
70°
130°
1,25 – 60,00
G 1/2 ISO 228
G 3/4 ISO 228
Chlazení plynných a pevných
látek, chlazení horké páry,
srážení plynného chlóru,
absorpce, zachycování prachu.
Odvzdušn ní kapalin a zlepšení
chemických reakcí zv tšením
povrchu. Jemné rozprašování
ve form" plného kužele
zp!sobené rozst ikem více
trysek s formou paprsku
dutého kužele umíst"ných
v jedné hlavici.
3.13
520
523
130°
8,5 0 – 90,00
G 1 ISO 228
Požární ochrana, chlazení
plynných a pevných látek,
srážení plynného chlóru,
vázání prachu.
Velice jemné rozprašování
ve form" plného kužele
n"kolika spole#n"
st íkajícími tryskami
s rozst ikem dutého kužele.
Na poptávku.
Vyžádejte si
prosím naši
brožurku
„Trysky
Lechler
v požární
ochran"“.
Série
<)
# [l/min]
p!i p = 2 bar
Napojení
Použití/
konstrukce
Strana
525
180°
7,10 – 80,00
G 1/2 A ISO 288
Série
422
s bajonetovým
rychlouzáv"rem
Svazkové trysky
Tryska s odrážecím
diskem
3.4
Napojení
montáž pomocí
bajonetového
rychlouzáv ru
Napojení
Použití/
konstrukce
'isticí úkony, chladicí
procesy, srážení p ny
Rychlá a jistá montáž bez
ná adí. Úsporná montáž.
Použití/
konstrukce
Požární ochrana a ost!ik
velkých ploch
Axiální nátok kapaliny na
odrážecí disk. Neucpávají se.
S osv"d#ením VDS
Strana
3.12
Strana
3.14
Axiální trysky s rozst ikem plného kužele
Série 460 / 461
Zvlášt" rovnom"rné
rozprašování kapaliny
ve form" plného kužele.
Velké volné pr! ezy díky
optimalizovaným vírník!m.
Použití:
"isticí a prací procesy, chlazení plynných a pevných látek,
ost!ik plochy, post!ik výplní
v "isti"kách vzduchu, zlepšení chemických reakcí.
Série 460
Série 461
Plastové provedení
Rozm ry [mm]
Kód
G
CA
CC
CE
CG
AK
AM
Kód
CA-CG
typ
". materiálu
18,0
22,0
24,5
32,5
42,0
56,0
6,5
10,0
10,0
13,0
15,0
17,0
10,0
13,0
16,0
21,0
32,0
40,0
11
14
17
22
27
36
Hmotnost
mosaz
15 g
17 g
30 g
67 g
170 g
360 g
B
Ø
[mm]
R 3/8 DIN 2999
R 1/2 DIN 2999
G 3/4A ISO 228
G 1A
45°
460. 403
460. 523
460. 603
460. 643
460. 683
460. 703
460. 723
460. 783
460. 843
●
●
●
●
●
-
●
●
●
●
●
●
●
●
●
-
CA
CA
-
CC
CC
CC
-
CE
CE
CE
CE
CE
-
CG
CG
CG
-
-
1,20
1,50
1,90
2,15
2,40
2,55
2,70
3,20
3,80
0,85
1,35
1,80
2,00
2,00
2,20
2,35
3,20
3,70
0,57
1,15
1,81
2,30
2,87
3,22
3,62
5,17
7,18
0,76
1,52
2,39
3,03
3,79
4,24
4,77
6,82
9,47
1,00 1,18 1,44 1,65 1,90
2,00 2,35 2,89 3,30 3,81
3,15 3,70 4,54 5,20 6,00
4,00 4,70 5,77 6,60 7,61
5,00 5,88 7,21 8,25 9,52
5,60 6,59 8,08 9,24 10,66
6,30 7,41 9,09 10,40 11,99
9,00 10,58 12,98 14,85 17,12
12,50 14,70 18,03 20,63 22,80
160
160
160
160
160
160
160
160
160
400
400
400
400
400
400
400
400
400
60°
460. 404
460. 444
460. 484
460. 524
460. 604
460. 644
460. 684
460. 724
460. 764
460. 804
460. 844
460. 884
460. 924
460. 964
461. 044
461. 084
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
-
CA
CA
CA
CA
CA
-
CC
CC
CC
-
CE
CE
CE
CE
CE
CE
-
CG
CG
-
AK
AK
-
AM
AM
1,20
1,30
1,45
1,60
2,05
2,40
2,60
2,90
3,25
3,60
4,00
4,50
5,20
5,80
7,20
8,60
0,85
1,05
1,15
1,20
1,40
1,90
2,00
2,00
2,85
2,95
3,30
3,70
4,50
4,90
5,40
6,50
0,57
0,72
0,92
1,15
1,81
2,30
2,87
3,62
4,59
5,74
7,18
9,19
11,49
14,36
22,97
28,72
0,76
0,95
1,21
1,52
2,39
3,03
3,79
4,77
6,06
7,58
9,47
12,13
15,16
18,95
30,31
37,89
1,00
1,25
1,60
2,00
3,15
4,00
5,00
6,30
8,00
10,00
12,50
16,00
20,00
25,00
40,00
50,00
1,90
2,38
3,05
3,81
6,00
7,61
9,52
11,99
15,22
19,04
22,80
30,46
38,07
47,59
76,15
95,18
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
B = pr$m r otvoru ( E = nejužší pr$!ez
ISO 228
R 1/4 DIN 2999
Pr$m r
paprsku D
p!i p = 2 bar
R 1/8 DIN 2999
kód
.
V [l/min]
E
Ø
[mm]
PVDF
5E
SW
Mosaz
30
D
1.4571
17
DIN 2999
DIN 2999
DIN 2999
DIN 2999
ISO 228
ISO 228
L2
Technické zm ny vyhrazeny.
P!i kritické montážní situaci poptávejte p!esné stavební rozm ry!
Objednací "íslo
Úhel rozst iku
<)
Kód
AK-AM
R 1/8
R 1/4
R 3/8
R 1/2
G 3/4
G1A
L1
H
p [bar]
B
D
* Jen v materiálu 30
P epo#ítávací vzorec pro tuto sérii:
($ 10 bar)
.
.
V2 = V1 *
0,5
1,0
2,0
3,0
1,18
1,47
1,88
2,35
3,70
4,70
5,88
7,41
9,41
11,76
14,70
18,82
23,52
29,40
47,04
58,80
5,0
1,44
1,80
2,31
2,89
4,54
5,77
7,21
9,09
11,54
14,43
18,03
23,08
28,85
36,07
57,71
72,14
7,0
1,65
2,06
2,64
3,30
5,20
6,60
8,25
10,40
13,20
16,51
20,63
26,41
33,01
41,26
66,02
82,53
10,0
H=
200
mm
H=
500
mm
Pokra"ování tabulky na další stránce
( )
p2
p1
0,4
3.5
Axiální trysky s rozst ikem plného kužele
Série 460 / 461
<)
Objednací "íslo
". materiálu
AK
AK
AK
AK
-
AM
AM
AM
0,80
1,20
1,30
1,45
1,65
1,85
2,05
2,30
2,60
2,95
3,30
3,30
3,70
4,05
4,70
5,20
5,80
6,40
7,20
8,20
9,30
9,90
0,55
0,85
1,00
1,20
1,30
1,30
1,45
1,80
1,80
2,00
1,90
2,40
2,70
3,20
3,10
3,80
3,80
3,80
5,30
5,30
6,50
6,70
0,23
0,57
0,72
0,92
1,15
1,44
1,81
2,30
2,87
3,62
4,08
4,59
5,74
7,18
9,19
11,49
14,36
18,09
22,97
28,72
36,18
40,78
0,30
0,76
0,95
1,21
1,52
1,89
2,39
3,03
3,79
4,77
5,38
6,06
7,58
9,47
12,13
15,16
18,95
23,87
30,31
37,89
47,75
53,81
0,40
1,00
1,25
1,60
2,00
2,50
3,15
4,00
5,00
6,30
7,10
8,00
10,00
12,50
16,00
20,00
25,00
31,50
40,00
50,00
63,00
71,00
0,47
1,18
1,47
1,88
2,35
2,94
3,70
4,70
5,88
7,41
8,35
9,41
11,76
14,70
18,82
23,52
29,40
37,05
47,04
58,80
74,09
83,50
0,58
1,44
1,80
2,31
2,89
3,61
4,54
5,77
7,21
9,09
10,24
11,54
14,43
18,03
23,08
28,85
36,07
45,45
57,71
72,14
90,89
102,43
0,66
1,65
2,06
2,64
3,30
4,13
5,20
6,60
8,25
10,40
11,72
13,20
16,51
20,63
26,41
33,01
41,26
51,99
66,02
82,53
103,98
117,19
0,76
1,90
2,38
3,05
3,81
4,76
6,00
7,61
9,52
11,99
13,52
15,22
19,04
22,80
30,46
38,07
47,59
59,97
76,15
95,18
119,93
135,16
380
380
380
380
380
380
380
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
860
860
860
860
860
860
860
960
960
960
960
960
960
960
960
960
960
960
960
960
960
960
●
●
●
●
●
●*
●
●
●
●
●
●**
●
X
-
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
-
CC
CC
CC
-
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
-
CG
CG
CG
-
AK
AK
-
0,95
1,20
1,30
1,50
1,65
1,90
2,10
2,45
2,75
3,10
3,30
3,50
3,80
4,20
4,60
5,30
5,90
7,60
AM 9,60
AM 10,00
0,70
0,85
0,90
1,00
1,20
1,35
1,40
1,60
1,80
1,90
1,90
1,90
2,40
2,70
3,10
3,30
4,10
4,90
6,60
6,60
0,36
0,57
0,72
0,92
1,15
1,44
1,81
2,30
2,87
3,62
4,08
4,59
5,74
7,18
9,19
11,49
14,36
22,97
36,18
40,78
0,48
0,76
0,95
1,21
1,52
1,89
2,39
3,03
3,79
4,77
5,38
6,44
7,58
9,47
12,13
15,16
18,95
30,31
47,75
53,81
0,63
1,00
1,25
1,60
2,00
2,50
3,15
4,00
5,00
6,30
7,10
8,00
10,00
12,50
16,00
20,00
25,00
40,00
63,00
71,00
0,74
1,18
1,47
1,88
2,35
2,94
3,70
4,70
5,88
7,41
8,35
9,41
11,76
14,70
18,82
23,52
29,40
47,04
74,09
83,50
0,91
1,44
1,80
2,31
2,89
3,61
4,54
5,77
7,21
9,09
10,24
11,54
14,43
18,03
23,08
28,85
36,07
57,71
90,89
102,43
1,04
1,65
2,06
2,64
3,30
4,13
5,20
6,60
8,25
10,40
11,72
13,20
16,51
20,63
26,41
33,01
41,26
66,02
103,98
117,19
1,20
1,90
2,38
3,05
3,81
4,76
6,00
7,61
9,52
11,99
13,52
15,22
19,04
23,80
30,46
38,07
47,59
76,15
119,93
135,16
680
680
680
680
680
680
680
680
680
680
680
680
680
680
680
680
680
680
680
680
1220
1220
1220
1220
1220
1220
1220
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
ISO 228
G 1A
CG
CG
CG
CG
-
DIN 2999
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
-
DIN 2999
CC
CC
CC
-
DIN 2999
●
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
-
DIN 2999
G 3/4 A ISO 228
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
-
R 1/2
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●**
●
●
●
●
●
R 3/8
460. 368
460. 408
460. 448
460. 488
460. 528
460. 568
460. 608
460. 648
460. 688
460. 728
460. 748
460. 768
460. 808
460. 848
460. 888
460. 928
460. 968
461. 048
461. 128
461. 148
●
●
●
●
●
●
●*
●
●
●
●
●
●
●
X
5E
4
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
-
R
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●***
●
●
1/
460. 326
460. 406
460. 446
460. 486
460. 526
460. 566
460. 606
460. 646
460. 686
460. 726
460. 746
460. 766
460. 806
460. 846
460. 886
460. 926
460. 966
461. 006
461. 046
461. 086
461. 126
461. 146
B = pr$m r otvoru ( E = nejužší pr$!ez
●
*
**
***
materiál PP ("íslo materiálu 53), napojení R ¾“ DIN 2999 (kód CK)
dodávané pouze s kódem CE
dodávané pouze s kódem CG
dodávané pouze s kódem AM
P íklad objednání: typ
H
p [bar]
D
B
0,5
1,0
2,0
3,0
5,0
7,0
10,0
H=
200
mm
H=
500
mm
Vazbová stránka na konci katalogu Vám nabízí p ehled r!zných montážních možností. Rozsáhlé p íslušenství k montáži
naleznete v kapitole “p íslušenství“.
+ #íslo materiálu + kód = objednací #íslo
460.406. +17
3.6
Pr$m r
paprsku D
p!i p = 2 bar
R 1/8
mosaz
120°
30
1.4571
90°
17
kód
.
V [l/min]
E
Ø
[mm]
PVDF
Úhel rozst iku
typ
B
Ø
[mm]
+CA
= 460.406.17.CA
P epo#ítávací vzorec pro tuto sérii:
($ 10 bar)
.
.
V 2 = V1 *
( )
p2
p1
0,4
Axiální trysky s rozst ikem plného kužele
Série 405
Zvlášt" rovnom"rné
rozprašování ve form"
plného kužele.
Použití:
ost!ik ploch, ost!ik plnidel,
chemické technologie, "isticí
a prací procesy, chlazení
plynných a pevných látek,
úprava vody.
Rozm ry [mm]
Objednací "íslo
17
L1
L2
D
SW
1 1/4 A
1 1/2 A
G2A
50
60
78
19
19
24
49
59
68
41
50
60
G
"íslo
materiálu
typ
Úhel rozst iku
<)
G ISO 228
ISO 228
B
Ø
[mm]
.
V [l/min]
E
Ø
[mm]
Pr$m r paprsku
D
p!i p = 2 bar
30
H
p [bar]
1.4571
mosaz
B
D
60°
405. 204
405. 284
405. 324
405. 364
405. 404
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
1 1/4 A
1 1/2 A
2A
2A
2A
11,20
14,30
16,40
18,40
20,00
5,80
7,00
7,50
8,50
7,00
47
75
94
117
147
57
92
115
144
181
76
121
152
189
239
100
160
200
250
315
118
188
235
294
370
144
231
289
361
454
560
580
580
580
580
1040
1080
1080
1080
1100
90°
405. 206
405. 286
405. 326
405. 366
405. 406
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
1 1/4 A
1 1/2 A
2A
2A
2A
12,00
15,20
17,20
19,50
22,00
5,00
6,20
7,70
8,70
9,50
47
75
94
117
147
57
92
115
144
181
76
121
152
189
239
100
160
200
250
315
118
188
235
294
370
144
231
289
361
454
780
800
850
850
850
1450
1550
1600
1600
1600
120
405. 208
405. 288
405. 328
405. 368
405. 408
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
1 1/4 A
1 1/2 A
2A
2A
2A
12,70
16,00
17,80
20,10
22,40
5,00
6,60
7,90
8,80
9,10
47
75
94
117
147
57
92
115
144
181
76
121
152
189
239
100
160
200
250
315
118
188
235
294
370
144
231
289
361
454
1450
1500
1500
1500
1500
2600
2700
2800
2800
2800
0,3
0,5
1,0
2,0
3,0
5,0
H=
0,5 m
H=
1m
B = pr$m r otvoru ( E = nejužší pr$!ez
P íklad objednání: typ
405.204
+ #íslo materiálu
= objednací #íslo
+17
= 405.204. 17
.
P epo#ítávací vzorec pro tuto sérii: .
V2 = V1 *
($ 10 bar)
Vazbová stránka na konci katalogu Vám nabízí p ehled r!zných montážních možností. Rozsáhlé p íslušenství k montáži
naleznete v kapitole “p íslušenství“.
( )
p2
p1
0,4
3.7
Axiální trysky s rozst ikem plného kužele
Série 403
Zvlášt" rovnom"rný
rozst ik ve form" plného
kužele.
Použití:
ost!ik ploch, zkráp ní výplní,
chemické technologie, "isticí
a prací procesy, chlazení
plynných a pevných látek.
90° - verze
G
L1
L2
Rozm ry [mm]
G ISO 228
L1
L2
D
SW
403. 446/403. 486
403. 526
403. 606
G 2 1/2 A
G3A
G 3 1/2 A
52
60
70
27
30
32
83
98
118
75
85
105
120° - verze
øB
SW
typ
Rozm ry [mm]
øD
typ
G ISO 228
L1
L2
D
SW
403. 448/403. 488
403. 528
403. 568/403. 608
403. 628
G 2 1/2 A
G3A
G 3 1/2 A
G4A
124
153
156
165
27
30
32
36
83
98
118
128
75
85
105
110
90° verze
Objednací "íslo
"íslo mat.
typ
Úhel rozst iku
<)
05
B
Ø
[mm]
120° - verze
.
V [l/min]
E
Ø
[mm]
Pr$m r paprsku D
p!i p = 2 bar
17
H
p [bar]
GG
1.4571
B
D
90°
403. 446
403. 486
403. 526
403. 606
-
●
●
●
●
25,00
29,50
32,00
40,00
12,00
12,00
13,80
15,00
187
234
295
468
230
287
362
574
303
379
477
758
400
500
630
1000
470
588
741
1176
577
721
909
1443
660
825
1040
1651
900
900
900
980
1700
1700
1700
1750
120°
403. 448
403. 488
403. 528
403. 568
403. 608
403. 628
●
●
●
-
●
●
●
●
●
●
25,50
29,50
32,00
38,00
42,00
45,00
10,00
11,00
15,00
12,00
12,00
15,00
187
234
295
375
469
585
230
287
362
459
574
718
303
379
477
606
759
947
400
500
630
800
1000
1250
470
588
741
941
1176
1470
577
721
909
1154
1443
1903
660
825
1040
1320
1651
2063
1500
1500
1500
1500
1500
1600
2850
2850
2850
2850
2850
2900
0,3
0,5
1,0
2,0
3,0
5,0
7,0
H=
0,5 m
H=
1m
B = pr$m r otvoru ( E = nejužší pr$!ez
P íklad objednání: typ
403.446.
3.8
+ #íslo materiálu
= objednací #íslo
+17
= 308.446. 17
Vazbová stránka na konci katalogu Vám nabízí p ehled r!zných montážních možností. Rozsáhlé p íslušenství k montáži
naleznete v kapitole “p íslušenství“.
P epo#ítávací vzorec pro tuto sérii:
($ 10 bar)
.
.
V 2 = V1 *
( )
p2
p1
0,4
Axiální trysky s rozst ikem plného kužele
uchycení p evle#nou maticí
Série 468
Trysky s rozst ikem plného
kužele pro montáž pomocí
p evle#né matice. Rovnom"rné rozprašování ve
form" plného kužele.
Použití:
ost!ik plochy, skráp ní výplní,
chemické technologie, "isticí
a prací procesy, chlazení
plynných a pevných látek.
14,8
2
L
12,65
Hmotnost (mosaz): 18 g
Objednací "íslo
"íslo materiálu
typ
Úhel rozst iku
<)
17
30
B
Ø
[mm]
.
V [l/min]
E
Ø
[mm]
5E
Pr$m r paprsku
D
p!i p = 2 bar
p [bar]
H
B
mosaz
PVDF
H=
500
mm
1.4571
H=
200
mm
60°
468. 644
468. 724
●
●
●
-
2,40
2,90
1,90
2,00
2,30
3,62
3,03
4,77
4,00
6,30
4,70
7,41
5,77
9,09
6,60
10,40
7,61
11,99
24,5
24,5
220
220
560
560
90°
468. 526
468. 846
●
-
●
●
●
-
1,65
4,05
1,30
3,20
1,15
7,18
1,52
9,47
2,00
12,50
2,35
14,70
2,89
18,03
3,30
20,63
3,81
23,80
18
24,5
380
380
860
960
120°
468. 408
468. 488
468. 528
●
●
●
●
●
●
-
1,20
1,50
1,65
0,85
1,00
1,20
0,57
0,92
1,15
0,76
1,21
1,52
1,00
1,60
2,00
1,18
1,88
2,35
1,44
2,31
2,89
1,65
2,64
3,30
1,90
3,05
3,81
18
18
18
680
680
680
1540
1540
1540
0,5
1,0
2,0
3,0
5,0
7,0
10,0
L
[mm]
B = pr$m r otvoru ( E = nejužší pr$!ez
P íklad objednání: typ
468.644.
+ #íslo materiálu
= objednací #íslo
+5E
= 468.644. 5E
Vazbová stránka na konci katalogu Vám nabízí p ehled r!zných montážních možností. Rozsáhlé p íslušenství k montáži
naleznete v kapitole “p íslušenství“.
Instala"ní možnosti viz vazbová
stránka
P epo#ítávací vzorec pro tuto sérii:
($ 10 bar)
.
.
V2 = V1 *
( )
p2
p1
0,4
3.9
Tangenciální trysky s rozst ikem plného kužele
Série 422
Tangenciální p ívod
kapaliny. Bez vnit ních
vestaveb. Neucpávají se.
Stabilní úhel rozst iku.
Rovnom"rné rozprašování
Použití:
"isticí a prací procesy, chlazení plynných a pevných látek,
ost!ik ploch, ost!ik výplní
v "isti"kách vzduchu, zlepšení chemických reakcí, chlazení p!i kontilití, srážení p ny
Materiál: mosaz/1.4571
Rozm"ry [mm]
Objednací "íslo
"íslo materiálu
L3
H1
H2
SW
R 1/4 DIN 2999
R 3/8 DIN 2999
R 1/2 DIN 2999
28,0
36,0
48,5
20,0
25,0
33,5
10,0
10,0
13,0
8,0
11,0
20,0
20,5
26,5
38,5
12,0
19,0
27,0
.
V [l/min]
43 g
105 g
250 g
R 1/2 DIN 2999
Pr$m r paprsku
D
p!i p = 1 - 10 bar
R 3/8 DIN 2999
E
Ø
[mm]
Hmotnost
mosaz
R 1/4 DIN 2999
kód
L2
1.4571
typ
B
Ø
[mm]
L1
mosaz
Úhel rozst iku
<)
G
60°
422. 644
●
●
-
CE
-
3,00
3,00
2,00
2,83
4,00
4,90
6,32
7,48
8,94
225
510
90°
422. 406
422. 486
422. 566
422. 606
422. 646
422. 686
422. 726
422. 766
422. 806
422. 846
422. 886
422. 966
●
●
●
●
●
●
●
●
●
-
●
●
●
●
●
●
●
CC
CC
CC
-
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
-
CG
1,50
1,90
2,30
2,60
3,00
3,30
3,70
4,15
4,65
5,20
5,80
8,00
1,45
1,80
2,20
2,50
2,90
3,20
3,60
4,10
4,60
5,10
5,70
8,00
0,50
0,80
1,25
1,57
2,00
2,50
3,15
4,00
5,00
6,25
8,00
12,50
0,71
1,13
1,77
2,23
2,83
3,54
4,45
5,66
7,07
8,84
11,31
17,68
1,00
1,60
2,50
3,15
4,00
5,00
6,30
8,00
10,00
12,50
16,00
25,00
1,22
1,96
3,06
3,86
4,90
6,12
7,72
9,80
12,25
15,31
19,60
30,62
1,58
2,53
3,95
4,98
6,32
7,91
9,96
12,65
15,81
19,76
25,30
39,53
1,87
2,99
4,68
5,89
7,48
9,35
11,79
14,97
18,71
23,39
29,93
46,77
2,24
3,58
5,59
7,04
8,94
11,18
14,09
17,89
22,36
27,95
35,78
55,90
380
380
380
380
390
390
390
390
390
390
390
390
860
860
860
860
960
960
960
960
960
960
960
960
422. 488
422. 568
422. 608
422. 728
422. 808
422. 848
422. 888
422. 928
422. 968
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
-
CC
CC
-
CE
CE
CE
CE
CE
-
CG
CG
1,90
2,30
2,60
3,70
4,65
5,20
5,80
7,30
8,00
1,80
2,20
2,50
3,60
4,60
5,10
5,70
7,30
8,00
0,80
1,25
1,57
3,15
5,00
6,25
8,00
10,00
12,50
1,13
1,77
2,23
4,45
7,07
8,84
11,31
14,14
17,68
1,60
2,50
3,15
6,30
10,00
12,50
16,00
20,00
25,00
1,96
3,06
3,86
7,72
12,25
15,31
19,60
24,49
30,62
2,53
3,95
4,98
9,96
15,81
19,76
25,30
31,62
39,53
2,99
4,68
5,89
11,79
18,71
23,39
29,93
37,42
46,77
3,58
5,59
7,04
14,09
22,36
27,95
35,78
44,72
55,90
680
680
680
680
680
680
680
680
680
1220
1220
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
120°
30
17
H
p [bar]
D
B
0,5
1,0
2,0
3,0
5,0
7,0
10,0
H=
200
mm
B = pr$m r otvoru ( E = nejužší pr$!ez
P íklad objednání: typ
3.10
Plastové provedení na další stránce
+ #íslo materiálu + kód = objednací #íslo
422.606. +30
H=
500
mm
+ CE
= 422.606.30 CE
Vazbová stránka na konci katalogu Vám nabízí p ehled r!zných montážních možností. Rozsáhlé p íslušenství k montáži
naleznete v kapitole “p íslušenství“.
.
.
P epo#ítávací vzorec pro tuto sérii: V2 = V1 *
p2
p1
Tangenciální trysky s rozst ikem plného kužele
Plastové provedení
Série 422 / 423
Tangenciální p ívod
kapaliny. Bez vnit ních
vestaveb. Neucpávají se.
Stabilní úhel rozst iku.
Rovnom"rné rozprašování
Použití:
"isticí a prací procesy, chlazení plynných a pevných látek,
zlepšení chemických reakcí,
chlazení p!i kontilití, srážení
p ny
Materiál: PVDF
Rozm"ry [mm]
<)
Objednací "íslo
"íslo
mat.
L2
L3
H1
H2
SW
R 1/4 DIN 2999
R 3/8 DIN 2999
R 1/2 DIN 2999
28,0
36,0
49,5
20,0
25,0
33,5
9,8
10,1
13,2
8,0
11,2
19,2
16,0
23,0
38,0
16,0
22,0
32,0
.
V [l/min]
7g
16 g
40 g
R 3/4 DIN 2999
Pr$m r paprsku
D
p!i p = 1 - 10 bar
R 1/2 DIN 2999
E
Ø
[mm]
Hmotnost
PVDF
R 3/8 DIN 2999
kód
L1
R 1/4 DIN 2999
Úhel rozst iku
typ
B
Ø
[mm]
G
60°
422. 724
●
-
CE
-
-
3,60
3,15
4,45
6,30
7,72
9,96
11,79
14,09
225
510
90°
422. 406
422. 566
422. 606
422. 646
422. 726
422. 806
422. 846
422. 886
422. 926
422. 966
423. 006
423. 126
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
CC
CC
-
CE
CE
CE
CE
CE
CE
-
CG
CG
CG
-
1,50 1,45
2,30 2,20
2,60 2,50
3,00 2,90
3,70 3,60
4,65 4,60
5,20 5,10
5,80 5,70
7,30 7,30
8,00 8,00
8,70 8,70
CK 12,00 12,00
0,50
1,25
1,57
2,00
3,15
5,00
6,25
8,00
10,00
12,50
15,75
31,50
0,71
1,77
2,23
2,83
4,45
7,07
8,84
11,31
14,14
17,68
22,27
44,55
1,00
2,50
3,15
4,00
6,30
10,00
12,50
16,00
20,00
25,00
31,50
63,00
1,22
3,06
3,86
4,90
7,72
12,25
15,31
19,60
24,49
30,62
38,58
77,16
1,58
3,95
4,98
6,32
9,96
15,81
19,76
25,30
31,62
39,53
49,81
99,61
1,87
4,86
5,89
7,48
11,79
18,71
23,39
29,93
37,42
36,77
58,93
117,86
2,24
5,59
7,04
8,94
14,09
22,36
27,95
35,78
44,72
55,90
70,44
140,87
380
380
380
390
390
390
390
390
390
390
390
390
860
860
860
960
960
960
960
960
960
960
960
960
120°
422. 408
422. 448
422. 488
422. 568
422. 728
422. 888
423. 008
423. 128
●
●
●
●
●
●
●
●
CC
CC
CC
CC
-
CE
CE
-
CG
-
1,50 1,45
1,65 1,60
1,90 1,80
2,30 2,20
3,70 3,60
5,80 5,70
8,70 8,70
CK 12,70 12,30
0,50
0,62
0,80
1,25
3,15
8,00
15,75
31,50
0,71
0,88
1,13
1,77
4,45
11,31
22,27
44,55
1,00
1,25
1,60
2,50
6,30
16,00
31,50
63,00
1,22
1,53
1,96
3,06
7,72
19,60
38,58
77,16
1,58
1,98
2,53
3,95
9,96
25,30
49,81
99,61
1,87
2,34
2,99
4,68
11,79
29,93
98,93
117,86
2,24
2,80
3,58
5,59
14,09
35,78
70,44
140,87
680
680
680
680
680
680
680
680
1220
1220
1220
1220
1600
1600
1600
1600
PVDF
5E
H
p [bar]
D
B
3,60
0,5
1,0
2,0
3,0
5,0
7,0
10,0
H=
200
mm
H=
500
mm
B = pr$m r otvoru ( E = nejužší pr$!ez
P íklad objednání: typ
Vazbová stránka na konci katalogu Vám nabízí p ehled r!zných montážních možností. Rozsáhlé p íslušenství k montáži
naleznete v kapitole “p íslušenství“.
.
.
P epo#ítávací vzorec pro tuto sérii: V2 = V1 *
p2
p1
+ #íslo materiálu + kód = objednací #íslo
422.406. +5E
+ CC
= 422.406.5E CC
3.11
Tangenciální trysky s rozst ikem plného kužele
Plastové bajonetové provedení
Série 422
Rychlá a p esná montáž bez
ná adí.
Neucpávají se a nejsou
náro#né na obsluhu.
Odolnost v!#i vysokým
teplotám a chemikáliím.
Použití:
"isticí úkony, chladicí procesy,
srážení p ny
Typ 422.644 / 422.606 / 422.608
Hmotnost (PVDF): 20 g
Typ 422.406 / 422.408 / 422.528
Hmotnost (PVDF): 14 g
Objednací "íslo
typ
Úhel rozst iku
<)
"íslo mater. kód
bajonetový
rychlouzáv r
Pr$m r paprsku
D
p!i p = 1 - 10 bar
PP
53
.
V [l/min]
E
Ø
[mm]
PVDF
5E
B
Ø
[mm]
60°
422. 644
-
●
KB
2,90
2,90
2,00
2,83
4,00
4,90
6,32
7,48
8,94
225
510
90°
422. 406
422. 606
●
●
-
KB
KB
1,50
2,60
1,45
2,50
0,50
1,57
0,71
2,23
1,00
3,15
1,22
3,86
1,58
4,98
1,87
5,89
2,24
7,04
380
380
860
860
120°
422. 408
422. 528
422. 608
●
●
●
-
KB
KB
KB
1,50
2,10
2,60
1,45
2,00
2,50
0,50
1,00
1,57
0,71
1,41
2,23
1,00
2,00
3,15
1,22
2,45
3,86
1,58
3,16
4,98
1,87
3,74
5,89
2,24
4,47
7,04
680
680
680
1220
1220
1600
p [bar]
H
D
B
0,5
1,0
2,0
3,0
5,0
7,0
10,0
H=
H=
200 mm 500 mm
B = pr$m r otvoru ( E = nejužší pr$!ez
Jednoduchá montáž “oto"ením ruky“
Nainstalované na trubce
Vazbová stránka na konci katalogu Vám nabízí p ehled r!zných
montážních možností. Rozsáhlé
p íslušenství
k montáži naleznete v kapitole
“p íslušenství“.
3.12
.
.
P epo#ítávací vzorec pro tuto sérii: V2 = V1 *
p2
p1
Svazkové trysky
Série 502 / 503
Jemné rozprašování ve
form" plného kužele, které
je docíleno více st íkajícími
tryskami ve tvaru dutého
kužele
Použití:
chlazení plynných a pevných
látek, chlazení horké páry,
srážení plynného chlóru,
absorpce, vázání prachu, odvzdušn ní kapaliny, zlepšení
chemických reakcí zv tšením
povrchu.
Rozm"ry
1/2”
<) 70°
3/4”
SW1
46
65
SW2
38
55
H
25
46
D1
50
75
Hmotnost
(mosaz)
250 g
870 g
Rozm"ry
1/2”
<) 130°
<)
Objednací "íslo
G
B
Ø
[mm]
"íslo mater.
Úhel rozst iku
typ
17
SW1
27
50
SW2
36
55
H
28
53
D1
40
60
Hmotnost
(mosaz)
150 g
410 g
.
V [l/min]
E
Ø
[mm]
30
3/4”
Pr$m r paprsku D
p!i p = 2 bar
p [bar]
H
1.4571
Mosaz
ISO 228
B
70°
502. 445
502. 985
503. 065
●
●
●
-
1/2“
3/4“
3/4“
1,00
3,50
5,00
0,50
2,00
2,00
14,00
22,10
19,80
31,80
1,25
28,00
45,00
1,53
34,29
55,11
1,98
44,30
71,10
2,80
62,60
100,60
400
1200
1200
400
1500
1800
130°
502. 448
502. 548
502. 748
502. 798
502. 838
502. 908
503. 028
503. 118
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
1/2“
1/2“
3/4“
3/4“
3/4“
3/4“
3/4“
3/4“
1,00
1,80
2,00
2,50
3,00
4,00
4,00
6,00
0,50
0,50
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
3,50
4,60
4,60
8,80
17,70
30,00
1,58
5,00
6,70
8,30
12,70
25,10
42,00
1,25
2,24
7,10
9,50
11,80
18,00
35,50
60,00
1,53
2,74
8,70
11,60
14,50
22,05
43,48
72,80
1,98
3,54
11,20
15,00
18,70
28,40
56,10
95,00
2,80
5,01
15,90
21,20
26,40
40,20
79,40
134,00
500
700
1100
1200
1400
1500
1600
2000
500
700
1200
1300
1600
1800
1800
3000
H=
0,5
1,0
2,0
3,0
5,0
10,0
B = pr$m r otvoru ( E = nejužší pr$!ez
+ #íslo materiálu
= objednací #íslo
+30
= 502.445.30
Diagram pr!m"ru
paprsku
<) 70°, p = 2 bar
0
1000 mm 2000 mm
Vazbová stránka na konci katalogu Vám nabízí p ehled r!zných montážních možností. Rozsáhlé p íslušenství k montáži
naleznete v kapitole “p íslušenství“.
502. 445
1000
502. 985
Vzdálenost ost!iku [mm]
typ
502.445.
Vzdálenost ost!iku [mm]
P íklad objednání:
<) 130°, p = 2 bar
0
502. 908
503. 028
.
2000
1000
0
500
500
1000
2000
2000
1000
0
500
500
1000
2000
503. 118
2000
Pr$m r paprsku [mm]
Pr$m r paprsku [mm]
.
P epo#ítávací vzorec pro tuto sérii: V2 = V1 *
p2
p1
502. 448
502. 548
502. 748
502. 798
502. 838
1000
503. 065
2000
H=
3.13
Trysky s odrážecím diskem
Série 525
Rozprašování ve form"
plného kužele. Nemají
vnit ní vestavby.
Neucpávají se.
Použití:
požární ochrana a zavlažování, velkoplošné rozprašování
Hmotnost: 68 g, pouzdro: mosaz
t!men + odrážecí disk: 1.4310
Objednací "íslo
524. 809
525. 049*
525. 109*
525. 169*
525. 229
525. 269
17
mosaz/1.4571
180°
30
mosaz/1.4310
"íslo
materiálu
typ
Úhel rozst iku
<)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
.
V [l/min]
B
Ø
mm
525.049.
H
p [bar]
D
4,00
8,00
9,30
10,90
12,20
12,30
0,5
1,0
2,0
3,0
5,0
10,0
H=
1m
H=
3m
5,00
20,00
28,00
40,00
56,00
70,00
7,10
28,30
40,00
57,00
79,00
99,00
10,00
40,00
56,00
80,00
112,00
140,00
12,20
49,00
69,00
98,00
137,00
171,00
15,80
63,20
89,00
126,00
177,00
221,00
22,40
89,40
125,00
179,00
250,00
313,00
5,80 m
12,80 m
14,00 m
15,20 m
15,20 m
16,60 m
9,20 m
15,80 m
15,80 m
17,40 m
17,40 m
19,20 m
B = pr$m r otvoru
P íklad objednání: typ
Pr$m r paprsku
D
p!i p = 3 bar cca
+ #íslo materiálu
= objednací #íslo
+30
= 525.049. 30
* Trysky s odrážecím diskem Lechler mají osv"d#ení VDS.
VDS-schválená #ísla pro všechny t i trysky: A 4870876
Další trysky pro požární
ochranu najdete v naší
brožu e „Trysky Lechler
v požární ochran"“.
Vyžádejte si ji faxovým
formulá em, který je na
konci katalogu.
3.14
Download

Trysky s plným kuželem