K zájezdu íslo 79-151-124
JIŽNÍ FRANCIE – PROVENCE
Vážení rodi e,
zasíláme vám „Podrobné pokyny“ ke školnímu zájezdu do Francie.
Za CK Adventura – Andrea Sedlá ková (duben 2014)
CHARAKTER ZÁJEZDU
Zájezd zasahuje svým programem do západní Provence a
východního Languedocu. Po celou dobu budete ubytováni na
jednom míst a s pomocí autobusu budete vyjížd t do okolí na
výlety. Program obsahuje pestrou nabídku p írodních krás,
historických památek a kulturních zajímavostí. Navštívíte rovinatou ást okolí Rhôny, s jejími rozsáhlými vinicemi, pob eží
St edozemního mo e s krajinov neopakovatelnými sceneriemi, starobylá m sta a památky od dob antického íma, horské
vesnice s typicky kamennou provensálskou architekturou.
žišt m zájezdu je p ímo ské m ste ko Palavas-les-Flots
(na jih od známého m sta Montpellier). Bydlet budeme
v kempu Les Roquilles (v mobilhomech) u mo e s krásnou
píse nou pláží. Všude na trase budeme navšt vovat významné historické i krajinné lokality, jejichž krásy vás budou do jižní
Francie lákat i nadále.
ODJEZD
obj. íslo
datum
odjezdu
hodina
odjezdu
hodina srazu
79-151-124
7. 6. 2014
17:00
16:30
Místo odjezdu: ulice Na Florenci (od bývalé budovy Odeonu), u Masarykova nádraží (blíž k výstupu z metra Nástí Republiky), 110 00 Praha 1.
Prosíme rodi e, aby d ti byly na míst srazu nejpozd ji o
l hodiny d íve, než je as odjezdu.
NÁVRAT
Doba p íjezdu zp t bude 15. 6. 2014 v odpoledních hodinách
(kolem 16h, záleží na hodin odjezdu z Francie) na stejné
místo.
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE
1 pr vodce CK Adventura
1 kucha CK Adventura
doprava autobusem v etn poplatk
6x ubytování, 6x polopenze, 7x ob dový balí ek
informa ní materiály, pot ebné mapy
všechny výlety uvedené v programu
pojišt ní lé ebných výloh a pojišt ní proti stornu
pojišt ní odpov dnosti za škodu, pojišt ní CK proti úpadku
organizace a zajišt ní zakázky, DPH
všechny položky odstavce „Cena zájezdu zahrnuje“ pro 5
osob pedagogického dozoru
CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE
vstupné do památkových a jiných objekt
ípadné další fakultativní výlety
ostatní položky neuvedené v odstavci „Cena zájezdu zahrnuje“
CESTOVNÍ DOKLADY
Cílová zem : FR; tranzitní: SRN.
Pro ob any R sta í platný cestovní pas nebo nový obanský pr kaz (pouze karti ka se strojov itelnými údaji)
s minimální platností alespo 6 m síc po plánovaném návratu.
Nejnov jší informace naleznete na: www.mzv.cz.
Ob ané cizí státní p íslušnosti s trvalým pobytem v eské
republice mají vstup do Francie bezvízový. Tedy jim sta í
cestovní doklad.
DOPRAVA
Pojedeme klimatizovaným autobusem, s tónovanými skly
a polohovatelnými sedadly, vybaveným kávovarem, lednicí
(nápoje idi i prodávají za K , proto drobné s sebou) a videem
i DVD p ehráva em. P ipravte se na to, že cestu do Francie
absolvujeme prakticky nonstop. Jízda bude p erušována minimáln , budeme d lat povinné bezpe nostní p estávky po asi
3–4 hodinách na 30 minut. ast jší p estávky velmi zdržují
jízdu a ohrožují p esun vzhledem k p edpis m AETR, proto
izp sobte hlavn sv j pitný režim.
Po ítejte také s tím, že po cest nebudete mít p ístup ke
svým zavazadl m. Proto si nechte d ležité v ci u sebe (p edevším doklady). Na cestu si vezm te k ruce i jídlo na celou
dobu jízdy (asi 18 hod.).
2
UBYTOVÁNÍ – KEMP, MOBILHOMY
Kemp v p ímo ském Palavas-les-Flots má francouzské standardy, to znamená velkokapacitní sociální za ízení udržované
v trvalé istot a s teplou vodou. Leží na pob eží St edozemního mo e a pláž (hrubší písek) je pouze p es ulici, kam se
ch ze po ítá na minuty. Vzdálenost od centra a p ístavu je cca
4 km (u kempu je zastávka autobusu, který jezdí p es p ístav
ípadn až do Montpellier –zpáte ní lístek stál v lo ském
roce asi €3).
Sou ástí kempu jsou 3 bazény (vyh ívaný d tský bazén, bazén se 4 skluzavkami, bazén pro dosp lé), dále pak h išt
(d tské, basketbal, tenis, pétanque, volejbal), d tská diskotéka. V areálu kempu je kavárna, snack bar, zmrzlina, pizzerie,
obch dek se suvenýry (pohledy aj.), obch dek s ovocem a
zeleninou, erstvým pe ivem, mlé nými výrobky, drogerií,
kempinkovými dopl ky atd.
Recepce v kempu bývá otev ena od 8–12h, 14.30–20h. Kemp
je bezpe ný, nicmén si své v ci dob e hlídejte. Na recepci
bohužel není žádný trezor pro cennosti. V kempu funguje Wi-fi
v okolí recepce, ale jen omezen a nelze se na to spolehnout.
Na recepci lze v dob provozní doby za poplatek využít internet na PC.
Dovolujeme si vás upozornit, že v kempu je vyhlášená doba
no ního klidu (22h–07h). Vzhledem k velikosti skupiny to nebude snadné, ale p esto v íme, že to p ijmete s pochopením
a budete tuto dobu respektovat.
VYBAVENÍ MOBILHOM
Bydlet budeme ve 4–5 l ž. mobilhomech – což je n co mezi
chati kou a trvale parkovaným velkým karavanem.
Vybavení mobilhomu:
2 odd lené 2l ž. ložnice, spole ná vybavená kuchy ka
s jídelním koutem a l žkem menšího rozm ru (vhodným na
sezení i na spaní), spole ná koupelna (sprcha, umyvadlo,
WC), úložné prostory, zahradní nábytek.
Kuchy ský kout:
Je vybaven kuchy ským d ezem, pultem, sporákem, lednicí,
nádobím (hrnce, talí e, p íbory, sklenice aj.). V mobilhomu
není varná konvice, ale ve spole né kuchyni bude k dispozici
stále „zásobník“ s horkou vodou. Je pot eba mít vlastní jar,
houbi ku a ut rku.
Ložnice:
Jsou vybaveny lehkou p ikrývkou (rozm r 200x150 cm), polštá em (rozm r 50x60 cm). POZOR!!! Je nutné vzít si
s sebou vlastní povle ení. P edem upozor ujeme na to, že
jde o atypické rozm ry p ikrývky i polštá e od nábytkové
firmy IKEA. V mobilhomech jsou klasické dvoud rové zásuvky, stejn jako v R.
Záv re ný úklid mobilhom :
ZÁV RE NÝ ÚKLID MOBILHOM
Prosíme všechny ú astníky, aby p ed svým odjezdem
uklidili mobilhomy (jedná se p edevším o úklid podlahy,
kuchy ského koutu v etn umytého nádobí, kompletní
údržbu sprchového koutu a WC, vynesení odpadkového
koše). Každý mobilhome má všechny prost edky na úklid.
V p ípad , že zjistíte n jakou závadu b hem nebo p i
ukon ení vašeho pobytu, neprodlen ji hlaste hlavnímu
pr vodci.
Ve stejný den vašeho odjezdu ve v tšin p ípadech p ijíždí
nová skupina klient , prosíme vás, abyste v tomto ohledu byli
ohleduplní. D kujeme.
STRAVOVÁNÍ
Po celou dobu pobytu budou podávány ve e a snídan
ipravované na míst naším kucha em. Stravování za íná
ve í po p íjezdu, kon í ob dovým balí kem v den odjezdu.
Formu našich snídaní ozna ujeme tzv. „ eským stolem“.
Základ tvo í vždy erstvé pe ivo a výborná pomazánka, zeleninový i ovocný salát, kompot nebo erstvé ovoce – vše je
pestré a denn se obm uje. Na stole je pak vždy máslo a
džem, cornflakes aj., aj, mléko a horká voda (na kávu).
Ve e budou sestaveny z hlavního teplého jídla a nápoje
aj nebo nealko).
V pr hu celého pobytu bude k dispozici studený nebo
teplý nápoj (sirup, aj apod.).
Ob dové balí ky – zajistíme na každý den v etn odjezdového dne do R. Doporu ujeme dob e uzavíratelnou
cestovní láhev!!!
estože mobilhomy disponují základním kuchy ským
vybavením, vezm te si pro jistotu své p íbory, další jídelní
vybavení – talí , misku, hrnek – vám poskytneme my. Budete
jej mít po celou dobu zájezdu u sebe a tím pádem i mýt, nezapome te tedy jar, houbi ku a ut rku!
DEVIZOVÉ VYBAVENÍ
Doporu ujeme vám vybavit se p ímo m nou euro (€). Peníze
budeme pot ebovat na vstupné (to se pohybuje nej ast ji
v rozmezí €3–7, n kdy i více), p ípadn na dokupování n kterých potravin (ceny jsou mírn vyšší než v R). Vzhledem ke
skupinovým i studentským slevám na vstupné bude sta it asi
€45/os.
Množství kapesného na drobnou útratu a dokup potravin (tzn.
nad rámec €45) necháváme na uvážení rodi . Dále doporuujeme drobné K na nápoje u idi .
PR VODCE
Pr vodkyní na zájezdu bude Iveta Bo ánková. Má pot ebnou
kvalifikaci pro vedení zájezd . Bude na vás ekat na míst .
PO ASÍ
3
Teplé a slune né po así (22–25°C ve stínu), minimum srážek.
že foukat siln jší vítr, tzv. mistral, bývá chladný a je typický
pro tuto oblast.
DOPORU ENÉ VYBAVENÍ
Krom jiného zd raz ujeme: platný cestovní doklad, peníze
(K , Euro), legitimace na slevy, pevn uzavíratelné p íru ní
zavazadlo na m stskou turistiku, vhodná obuv a oble ení na
stskou turistiku, deštník nebo plášt nku, slune ní brýle,
opalovací krém s vyšším ochranným faktorem, repelent, pokrývku hlavy, osobní léky, osobní a hygienické pot eby, toaletní
papír, ru ník!, dob e uzavíratelnou láhev na pití (na výlety),
nabíje ky k elektronice, sešit na poznámky, zvýraz ova , tužku
i propisku aj.
ZAVAZADLA
Nejlepší je si všechny v ci zabalit do pevných uzavíratelných
tašek, kufr nebo batoh . Neskladné jsou krosny s rámem.
ležité upozorn ní: Autobusy nesm jí být z bezpe nostních
vod p et žovány a jsou policií namátkov p evažovány.
etížený bus nebo vlek je pokutován a p i p ekro ení
váhy nad 10 % odstaven na silnici, na hranicích vrácen
zp t. Naléhav vás žádáme, abyste rozumn šet ili váhou a
velikostí zavazadel.
ZDRAVOTNICKÉ ZABEZPE ENÍ
Doporu ujeme, aby si každé dít vzalo s sebou léky, které
pravideln užívá. Prosíme rodi e, aby informovali pedagogický
dozor o t chto lécích a o p ípadných zdravotních obtíží dít te
(alergie aj.).
POJIŠT NÍ
Cena zájezdu zahrnuje balí ek cestovního pojišt ní a zákonné pojišt ní pro p ípad úpadku CK. Oba tyto druhy pojišt ní má CK ADVENTURA zajišt no u pojiš ovny UNIQA.
Balí ek cestovního pojišt ní v hodnot 33 K /den zahrnuje: pojišt ní lé ebných výloh, asisten ní službu, úrazové pojišní, pojišt ní odpov dnosti za škodu na zdraví a v ci t etí
osoby a pojišt ní storna zájezdu. Toto pojišt ní kryje i rizika
spojená s provozováním všech sportovních aktivit na našich
zájezdech – tzn., že není nutné uzavírat speciální sportovní
ipojišt ní!
Karti ku s íslem pojistky a vaším jménem obdržíte p i
odjezdu od pr vodce.
Rozsah tohoto pojišt ní: pojišt ní lé ebných výloh – pln ní
až do výše 3 000 000 K ; pojišt ní asisten ních služeb – do
3 000 000 K ; pojišt ní smrti následkem úrazu – do 300 000
; trvalých následk úrazu – do 600 000 K ; odpov dnosti za
škodu – do 5 000 000 K ; pojišt ní storna zájezdu – 80 % ze
stornovacích poplatk do max. ástky 15 000 K , pojišt ní
zachra ovacích náklad - do 500 000 K . (Pojišt ní storna se
vztahuje na zrušení zájezdu z d vodu vážného akutního one-
mocn ní nebo úrazu, smrti, závažného násilného trestného
inu i p i podstatné škod na majetku z d vodu živelní události.)
V p ípad , že budete mít zájem o více informací, pošleme na
vyžádání leták se Všeobecnými pojistnými podmínkami pro
cestovní pojišt ní, které zárove naleznete i na našich webových stránkách.
Když budete nuceni využít služeb léka e na míst , vždy ukazujte karti ku s íslem pojistky a s kontaktem na asisten ní
službu, kterou dostanete p i odjezdu od pr vodce! Nezapome te zavolat i na asisten ní službu a oznámit jí vaše zraní nebo d vod návšt vy léka e, aby v p ípad , že vám dopošlou fakturu za služby, o této záležitosti pojiš ovna v la a
dala se úhrada u ní nárokovat.
LEŽITÁ POZNÁMKA
Výlety uvedené v itinerá i zájezdu (dle smlouvy) mohou být
realizovány (p íp. kombinovány) i v jiném po adí – podle po así, aktuálních kulturních akcí a dalších okolností.
DALŠÍ POZNÁMKY
Další dotazy týkající se školního zájezdu vám ráda zodpoví
jeho garantka Andrea Sedlá ková, nejlépe e-mailem: [email protected], na p ímém telefonu
+420 733 507 237, +420 234 704 721.
Velvyslanectví R ve Francii – Pa íž
Ambassade de la République Tchèque
15, Avenue Charles Floquet, Paris 75007 – Pavel Fischer
Tel: +33/01/40651300, Fax: +33/01/40651313
E-mail: [email protected]; www.mzv.cz/paris
Po–Pá: 9.00–13.00, 14.00–18.00 hod.
Download

JIŽNÍ FRANCIE – PROVENCE