NÁVOD NA INSTALACI A OBSLUHU
ECOMATIC ESC 16
SALT WATER POOL SYSTEMS
I. POKYNY K INSTALACI
INSTALACE ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY
Pro instalaci zařízení vyberte vhodné, dobře větrané místo v rozmezí jednoho metru od filtračního zařízení.
Zařízení není určeno pro venkovní instalaci. Případné kyselinové a chemické výpary způsobují korozi
elektroniky uvnitř článku. Řídící jednotka musí být namontována vertikálně (řídící jednotka se zavěsí pomocí
držáků umístěných na zadní straně). Hlavní přívod elektrické energie k napájecímu zdroji je na levé spodní
straně panelu realizován síťovým kabelem. Řídící jednotka musí být zapínána současně s oběhovým čerpadlem
filtračního zařízení. V případě, že se čerpadlo (filtrace) vypne, přeruší se také dodávka elektrické energie do
jednotky.
PŘIPOJENÍ ELEKTROLYTICKÉHO ČLÁNKU K ŘÍDÍCÍ JEDNOTCE
Elektrolytická cela se instaluje jako poslední zařízení na výtlaku filtrace. Musí být namontována
horizontálně, vždy umístněná ve směru proudění a v nejvyšším bodě (viz obrázek). Tímto se předejde
nesprávné funkci plynového senzoru. Z řídící jednotky vystupují dva kabely s mosaznými konektory a kabel pro
připojení plynového senzoru (modrý). Kabely musí být správně upevněné k vývodům na vnitřní straně hlavy
článku. Plynový senzor je součástí elektrolytické cely. Nezapojujte kabely je-li přívod energie zapnutý, mohlo
by dojít k poškození. Jakmile se průtok vody zastaví či nebude dostatečný (např. zanesený pískový filtr, ucpaný
košíček ve skimmeru, čerpadle, …), plyn uvolněný v článku se začne hromadit v nejvyšším bodě (u plynového
senzoru). Nahromadí-li se dostatek plynu, činnost článku se zastaví, až do té doby než se dostatečný průtok
obnoví.
POSTUP PŘED SPUŠTĚNÍM
Před spuštěním systému musí být ve vodě koncentrace soli alespoň 3000 ppm - min 3kg soli (chlorid
sodný) na 1m3 vody. Koncentrace soli by neměla přesáhnout 7000 ppm (7kg soli na 1m3). Správné koncentrace
lehce dosáhnete dodržíte-li následující postup.
1. Zjistěte objem vody v bazénu.
2. Nadávkujte do bazénu příslušné množství soli (min. obsah soli je 3kg/m3 vody) → množství soli (kg) = 4x
objem vody v bazénu (m3) (např. na 25 m3 vody = 100kg soli).
3. Jedna z dobrých možností jak nasolit vodu v bazénu je pomalé dávkování soli do skimmeru při zapnutém
filtračním zařízení.
4. Zařízení spouštějte až po důkladném rozpuštění soli ve vodě.
5. Pokud přístroj nereaguje, nebo problikává kontrolka (červená/zelená) může se jednat o chybný výpočet
(množství soli je nedostatečné), přidejte sůl.
6. Upravte hodnotu pH bazénové vody na 6,5-6,8.
II. SPUŠTĚNÍ SYSTÉMU
Zařízení Ecomatic vede elektrický proud přes elektrolytický článek, který je naplněn vodním roztokem
soli. Elektrolýza, která tu probíhá, vytváří množství sloučenin, které působí jako oxidační činidla a biocidy.
Produktem vznikajícím při elektrolýze je mimo jiné chlór, který se následně ve vodě opět slučuje na sůl. Tato
reakce však již není stoprocentní a ve vodě tak zůstávají stopové prvky chlóru, které zajišťují její desinfekci.
Dalšími produkty jsou běžné sloučeniny kyslíku. Některé z nich jsou mimořádně reaktivní a účinné. Pomáhají
při likvidaci kontaminačních látek, které chlór sám osobě není schopen úplně zničit. Proto je voda v systémech,
založených na bázi soli kvalitnější, něž v systémech kde se používá pouze chlór.
Popis kontrolního panelu:
- výstup článku se zobrazuje na digitálním displeji
- indikátor pohotovostní plohy (STAND-BY)
- indikátor zimního režimu (WINTER MODE)
- indikátor průtoku (FLOW)
- Kontrolní LED diody (OPERATION LED´S)
- přepínač zimního režimu (WINTER MODE ON/OFF)
- nastavení výkonosti zařízení (SYSTEM CONTROL, PRODUCTION)
- pojistka 3A (3A FUSE HOLDER)
- vypínač zažízení (POWER)
Je-li obsah soli v bazénové vodě správný, můžeme zařízení spustit. Kontrolka STAND-BY se rozsvítí a cca
30 vteřin bude zařízení stále mimo provoz. Toto umožní dostatečné zavodnění filtračního okruhu. Po této
časové prodlevě se displej rozsvítí a číselné hodnoty na něm budou kolísat okolo 100 (mimo zimního režimu,
zde budou hodnoty kolísat okolo 85). Obě kontrolní LED diody by měly svítit zeleně. Není-li tomu tak,
následující tabulka ukazuje možné problémy.
Display/Indikátor
STAND-BY - svítí
Kolísání hodnot okolo 100
V zimním režimu kolísání
okolo 85
STAND-BY - svítí
displej nic nezobarzuje
STAND-BY - svítí
FLOW – svítí
LED 2
zelená
LED 2
zelená
Možná příčina
Zařízení pracuje správně
zelená
zelená
zelená
zelená
Zařízení v režimu
prodlevy po spuštění
Plynový senzor není k
článku připojen
Zjištěný zvýšený obsah
plynu v článku
zelená
červená
červená
červená
Odstranění
Tento stav po chvíli
pomine
Překontrolujte připojení
plynového senzoru
Průtok celou je příliš
nízký, properte písek v
filtrační nádobě
Přidejte do bazénu sůl
Článek stále pacuje:
-koncentrace soli ve vodě Přepněte zařízení do
zimního módu
je příliš nízká
-teplota vody je příliš
nízká
Článek je vypnutý, aby se Přidejte do bazénu sůl
předešlo poškození
Přepněte zařízení do
zařízení
zimního módu
-koncenntrace soli ve
vodě je příliš nízká
-teplota vody příliš nízká
Při snižující se koncentraci soli v bazénu roste opotřebení článku! Sůl se v samotném procesu systému
nespotřebovává. Ztrácí se při zpětném praní filtru, průplachu, koncentrace se také snižuje vlivem deště či
dopouštěním. Blíží-li se koncentrace soli k minimu, rozsvítí se LED2 kontrolka červeně. Nyní je potřeba
koncentraci soli zvýšit o 1000 ppm. Toho můžete jednoduše dosáhnout tak, že přidáte 1kg soli na 1m3
bazénové vody. Nebude-li sůl přidána a klesne-li její koncentrace pod minimální hodnotu, rozsvítí se červeně
také LED1 a zařízení se jako prevence před poškozením vypne. Odpovědnost za celoroční udržování
odpovídající hladiny soli a případná odpovědnost za tímto způsobem poškozené zařízení je však na vlastníkovi.
Každou hodinu se poté zařízení pro kontrolu změny tohoto nepříznivého stavu několikrát samo zapne a bude-li
již koncentrace soli v pořádku, zařízení začne dále pracovat.
Zařízení Ecomatic ESC 16 je vybaveno samočisticí elektrolytickou celou. Toto je zajištěno přepínáním
polarit a tím odpuzováním usazených nečistot. Symboly + a - zobrazující se na displeji znázorňují v jaké
polaritě systém momentálně pracuje. Tímto odpadá nutnost manuálního čištění elektrolytické cely. Při
používání extrémně tvrdé vody, je však nutné celu přečistit ručně.
Faktory které můžou způsobit vypnutí zařízení
-
hustý děšť – může dočasně vyřadit článek z provozu do té doby, než se dešťová voda promíchá s
bazénovou
zanesený článek
studená voda – nutno přepnout do zimního režimu
III. NASTAVENÍ A PROVOZ SYSTÉMU
Pokyny pro správné nastavení zařízení
První hodnotu kterou po zapnutí přístroje musíte zjistit je teplota vody v bazénu. Je-li teplota nižší než 220 C
přepněte přístroj do zimního režimu (Winter mode – on), je-li teplota vyšší zimní mód vypněte (Winter mode –
off). Je-li teplota vody nižší než 100C, není potřeba přístroj zapínat, protože takto studená voda se již nekazí .
Docházelo by tedy k zbytečnému opotřebení článku. Nejdůležitější ovládací prvek, který slouží pro nastavení
výkonu zařízení je otočný ovladač SYSTEM CONTROL. Regulovatelnost výkonu zařízení je zde instalována z
důvodu různých velikostí bazénů a různé filtrační doby. Jelikož zařízení Ecomatic je v provozu pouze při
zapnutém filtračním zařízení, musí být schopen se těmto vnějším podmínkám přizpůsobit. Při otáčení tímto
ovladačem (min až max) se na displeji ukazuje výkon zařízení (10%, 20%, 30%, ... 100%).
Po napuštění bazénu novou vodou, nadávkování příslušného množství soli a jejím důkladném rozpuštění,
zapněte zařízení a nastavte výkon na cca 50%. Po jednom dni filtrování (cca 6hod) změřte k tomu určeným
testerem obsah chloru v bazénové vodě, jehož koncentrace nesmí přesahovat 0,3mg/l a upravte k tomu
určenými přípravky hodnotu pH bazénové vody na 6,5-6,8. Výkon přístroje snižte na 20% - 30%. Následující
den opakujte měření pH (případně opět zkorigujte) a obsahu chloru. Bude-li obsah chloru vyšší než 0,3mg/l
snižte výkon zařízení.
Pamatujte, že ideální stav nastává v okamžiku, kdy testerem nenaměříte téměř žádný obsah chloru a vodu
máte přesto křišťálově čistou. Tohoto dosáhnete pouze v případě udržování správného pH a dostatečné doby
filtrování. Doba filtrování se zvyšuje v závislosti na teplotě vody a počtu koupajících se osob. Při případných
problémech s kvalitou vody, je vždy lepší prodloužit dobu filtrování, než zvyšovat výkon zařízení.
POZOR!!! Při špatném nastavení zařízení (nastaven příliš velký výkon) je možno bazén těžce přechlorovat
nadbytečným množstvím zbytkového chloru. Je potřeba si také uvědomit, že je-li bazén zakryt plachtou, obsah
chloru v bazénové vodě výrazně stoupá! Typ chloru, který Ecomatic vytváří přitom není z vody cítit (chlor
začíná být cítit až při koncentracích od 8mg/l!). Jeho obsah zjistíte pouze k tomu určeným testerem. Při
přechlorování vody škodíte nejen své pokožce, ale také samotnému bazénu. Při dlouhodobém přechlorování
dojde k vybělení povrchu bazénu a následně k jeho možnému poškození. Při nedodržení hodnoty pH, může též
dojít k poškození bazénu (skvrny na povrchu, atd.). Dodržujte tedy maximální povolenou hodnotu obsahu
chloru ve vodě 0,3mg/l a správnou hodnotu pH 6,5-6,8. Zjistíte-li zvýšenou hladinu chloru v bazénu (např.
2mg/l), zařízení vypněte a nechte při odkrytém bazénu spuštěnou filtraci. Až klesne obsah chloru pod povolený
limit, zapněte zařízení a nastavte nižší výkon.
Download

návod na instalaci a obsluhu ecomatic esc 16