ZMOCNĚNÍ pro
MAGISTRÁT
ODSA
GENERÁLNÍ PLNÁ MOC
Já, níže podepsaný(á) ............................................ , r.č.: ........................./........... ,
jako jednatel(ka) společnosti ................................................................................ ,
se sídlem ............................................................................. , IČO: ...................... ,
zplnomocňuji firmu Martin Tatoušek, IČO: 86592025,
k jednání na MHMP ODSA Praha ve všech věcech spojených s evidencí vozidel
a ke všem úkonům s tímto souvisejících.
V ............................... dne ...............................
........................................
podpis, (razítko)
Download

GENERÁLNÍ PLNÁ MOC Já, níže podepsaný(á