PLNÁ MOC
Zplnomocňuji paní
Martinu Polovou, Kasárna 1476, 696 81 Bzenec, IČ.: 01999559
Doručovací adresa: Kovářská 1409, 696 62 Strážnice
k tomu, aby mě zastupovala ve věci vyřízení stavebního řízení v plném rozsahu mým jménem
vyjma právních úkonů vyžadujících ze zákona nebo z jiného obecně závazného právního předpisu
zvláštní plnou moc.
Tato plná moc se vztahuje též na zajištění všech potřebných dokladů: vyjádření dotčených úřadů,
souhlasy, rozhodnutí, prohlášení, podávání souvisejících žádostí včetně žadostí o přípojky,
vodohospodářská díla, NN, plyn a podobně, současně opravňuje tato plná moc k přebírání
písemností souvisejících s těmto dokumenty.
Plná moc se vztahuje výhradně k pozemku č. ….................................................................................
v katastrálním území …........................................................................................................................
Jméno a příjmení:
rodné číslo:
adresa:
Zmocnění ve výše uvedeném rozsahu přijímám:
podpis Martina Polová
Download

P L N Á M O C Zplnomocňuji paní Martinu Polovou