PLNÁ MOC
Já, níže podepsaný/á
………………………………………………..
trvale bytem:
nar. dne:
(dále jako zmocnitel)
zplnomocňuji tímto
………………………………………………..
trvale bytem:
nar. dne:
(dále jako zmocněnec)
ve věci vyzvednutí SIM karty na tel. číslo …………………objednané zmocnitelem dne
…………… od společnosti Plus4U Mobile s.r.o., IČ: 28496175, se sídlem V Kapslovně
2767/2, 130 00 Praha 3.
V ………………. dne …………
………………………………………………..
(Podpis zmocnitele)
V ………………. dne ………………… zmocnění přijímám
…………………………………………………..
(Podpis zmocněnce)
Download

PLNÁ MOC - vyzvednutí SIM karty.pdf