AGROKOMPLEX OHŘE, akciová společnost
Bohušovice nad Ohří
Představenstvo akciové společnosti AGROKOMPLEX OHŘE svolává
řádnou
valnou hromadu
na sobotu 28.června 2014 od 10.00 hodin
Zasedání se koná v zasedací místnosti v sídle společnosti v Bohušovicích n. O.
Program jednání :
1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, volební komise,návrhové komise, zapisovatele, dvou
ověřovatelů zápisu a skrutátorů
2. Rozhodnutí o schválení úplného znění stanov upravených podle zákona o obchodních korporacích
3. Volba členů dozorčí rady na další volební období
4. Výroční zpráva představenstva za rok 2013 a výhled na rok 2014
5. Zpráva dozorčí rady k přezkoumání roční účetní závěrky a k hospodářskému výsledku
6. Věcné připomínky k projednávaným skutečnostem
7. Hlasování o schválení :
a) účetní závěrky včetně návrhu na rozdělení zisku
b) činnosti představenstva a dozorčí rady
c) schválení auditora k ověření řádné účetní závěrky za rok 2014
8.Schválení usnesení
9. Závěr
Prezence akcionářů začíná již od 9.00 hodin. Pro účely zastupování je třeba předat u prezence
plnou moc.
V sídle společnosti je od 28.5.2014 k nahlédnutí řádná účetní závěrka za rok 2013 a
úplné znění stanov. Stanovy jsou též umístěny na internetových stránkách společnosti
www.agrokomplex-ohre.cz
Hlavní údaje roční účetní závěrky za rok 2013 v tisících Kč
AKTIVA
Hmotný investiční majetek
Zásoby
Pohledávky
Finanční majetek
Ostatní aktiva
PASIVA
Základní jmění
79 300
Zák. rezervní fond
5 164
Ostatní fondy
12 845
Závazky
22 867
Ostatní pasiva
-143
Úvěry
3 175
Hospodářský výsledek-zisk
5 253
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem
128 461
128 461
61 992
22 012
40 176
4 281
0
Hospodářský výsledek nebyl ke dni odeslání pozvánky ověřen auditorem
Další informace ke konání valné hromady viz příloha
Bohušovice nad Ohří dne 26.5.2014
Ing. Jaroslav Zeman
předseda představenstva
Plná moc
Já níže podepsaný(á)………………………………………………… r.č………………………………
Adresa bydliště…………………………………………………………………………………………...
Zplnomocňuji pana/paní………………………………………………….. r.č………………………….
Adresa bydliště…………………………………………………………………………………………..
Ke všem právním úkonům na řádné valné hromadě AGROKOMPLEX OHŘE a.s. konané dne
28.6.2014 v Bohušovicích
Plná moc
Já níže podepsaný(á)………………………………………………… r.č………………………………
Adresa bydliště…………………………………………………………………………………………...
Zplnomocňuji pana/paní………………………………………………….. r.č………………………….
Adresa bydliště…………………………………………………………………………………………..
Ke všem právním úkonům na řádné valné hromadě AGROKOMPLEX OHŘE a.s. konané dne
28.6.2014 v Bohušovicích
Plná moc
Já níže podepsaný(á)………………………………………………… r.č………………………………
Adresa bydliště…………………………………………………………………………………………...
Zplnomocňuji pana/paní………………………………………………….. r.č………………………….
Adresa bydliště…………………………………………………………………………………………..
Ke všem právním úkonům na řádné valné hromadě AGROKOMPLEX OHŘE a.s. konané dne
28.6.2014 v Bohušovicích
Download

zde - AGROKOMPLEX OHŘE as