PLNÁ MOC
Já, níže podepsaný (á)
Jméno, příjmení: ...........................................................................
Adresa:
…..........................................................................
Zplnomocňuji paní
Kateřinu Kepkovou, administrátorku společnosti
Česká telekomunikační společnost - ČETES a. s.
sídlem: Jungmannova 562, Dobřany, 334 41, Česká republika,
K veškerým právním úkonům spojených se zastupováním mé osoby při
jednáních se společností Telefónica O2 Business Solutions, spol. s r. o. Za
Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle.
Tato plná moc je vydávána s účinností ode dne podpisu do 31.12.2011.
V Dobřanech dne ….... 2011
.......................................
Plnou moc přijímám
……………………………………
Kateřina Kepková
Download

Plná moc