Výchova v antickém Řecku
Sparta:


Cíle: Výchova jednotlivce podřízeného státu. Výchova bojovníka.
Obsah výchovy: Tělesná výchova; Hudba; Tanec a zpěv.
Atény:


Cíle: Výchova krásného a mravného člověka (Kalokagathia – ideál krásy a dobra). Výchova svobodného občana. Byl
zde třístupňový systém škol.
Škola:
 Škola gramatistova: čtení, psaní, počítání (od 7 do 14 let věku – 1. stup)
 Škola kitharistova: hudba, zpěv a poezie(od 7 do 14 let věku – 1. stup)
 Palaistron: zápas, běh, skok, disk, kopí, plavání (od 14 do 17 let věku - 2. stup)
 Gymnasion: příprava na státní úřad (od 17 let věku - 3. stup)
 Efébie: vojenská služba (od 18 do 20 let)
Pojetím výchovy zamýšlí mnoho filozofů. V Řecku se rozvíjí teorie výchovy – pedagogiky (pais – dítě; agein – vésti).
Soukromí učitelé – tzv. SOFISTÉ (sofos – moudrý) → učili řečnictví (rétoriku), přírodní vědy a jejich aplikaci praktickou
v řemesle, obchodu a při námořní platbě. Vytvořili soubor tří základních studijních oborů, zahrnující gramatiku, rétoriku a
dialektiku (tj. umět vést rozhovor).
Sokrates (469 – 399 př. n. l.)
Vystupoval proti sofistickému relativu. Učil o absolutní pravdě a mravní dokonalosti, nejvyšší mravní ctností je
podle něho moudrost. (projevuje se v činnostech jako statečnost a v citech jako uměřenost). Výchova má usilovat o rozvoj
mravní stránky osobnosti, o stálé sebezdokonalování a o hledání pravdy. Při vyučování používal dialogické metody – dnes
označujeme jako sokratovská metoda.
Platón (427 – 347 př. n. l.)
Byl Sokratův žák a pokračovatel, uvedl podněty svého učitele do uceleného filozofického systému. Od roku
380 př. n. l. vedl filozofické besedy v athénském gymnáziu Akademii. Ve své filozofii chápe reálný svět jako pouhý odraz
dokonalého světa idejí. Nejvyšší ideo je idea dobra, které jsou podřízeny idea pravdy, idea krásy a idea spravedlnosti →
Platónův dualismus: svět idejí + reálný svět.
http://www.akropolis.cz/default.asp?page=document&4=10003352
V ústavě vytvořil ideu dokonalého státu, který řídí vládci-filozofové, brání strážci a výrobci za pomoci otroků
produkují materiální statky. Do svého systému převzal Platón prvky athénské i spartské výchovy. Žádá předškolní výchovu
dětí od 3 do 6 let (Chůvy vedou k otužování, cvičení, vypráví se jim pohádky, báje, učí se hudebně, tanci, zpěvu a základům
aritmetiky, geometrie, HRA.
Školy státní jako ve Spartě, systém škol převzat z Athén – všestranná výchova pro hochy (dívky částečně vzdělání). 7
let – státní elementární škola:
1. Stupeň (7-15 let): čtení, psaní, počty, hra, zpěv, tělesná výchova
2. Stupeň (asi 16-18 let): tělesný výcvik, otužování, bojové hry, aritmetika, geometrie, astronomie (válečnictví)
[1]
Zdroj: http://www.akropolis.cz/default.asp?page=document&4=10003352
Download

Výchova v antickém Řecku