Zpracování náslechové hospitace
Obor: Informační technologie ve vzdělávání
Vypracoval
Jan Katriniok
Jan Katriniok: Náslechová hospitace
Obsah
Úvod ........................................................................................................................................... 3
Vyučovací hodina matematiky ................................................................................................... 4
Přehled ................................................................................................................................... 4
Přípravná fáze vyučovací hodiny ............................................................................................ 4
Realizační fáze ........................................................................................................................ 4
Kontrolně hodnotící fáze ........................................................................................................ 5
Celkový dojem z vyučovací hodiny ......................................................................................... 5
Vyučovací hodina počítačové grafiky ......................................................................................... 6
Přehled ................................................................................................................................... 6
Přípravná fáze vyučovací hodiny ............................................................................................ 6
Realizační fáze ........................................................................................................................ 6
Kontrolně hodnotící fáze ........................................................................................................ 7
Celkový dojem z vyučovací hodiny ......................................................................................... 7
Závěr ........................................................................................................................................... 8
-2-
Jan Katriniok: Náslechová hospitace
Úvod
Jako místo návštěvy hospitace jsem si vybral Střední školu průmyslovou a uměleckou
v Opavě, kterou jsem sám rovněž navštěvoval a studoval zde informační technologie. Vyučují
se zde tři obory. Informatika, strojírenství a umělecké obory.
Zúčastnil jsem se hodiny matematiky, a poté dvouhodinu počítačové grafiky. V další
části popíšu detaily z těchto vyučovacích hodin.
-3-
Jan Katriniok: Náslechová hospitace
Vyučovací hodina matematiky
Přehled
Předmět: Matematika
Ročník: 3. ročník
Vyučující: Mgr. Květoslava Víchová
Téma: Derivace
Datum hospitace: 19. 3. 2014
Přípravná fáze vyučovací hodiny
Stanovený výukový cíl: Žák umí používat derivace o vyřešení příkladů, bude se jen opakovat
a dále procvičovat učivo z minulé hodiny.
Vymezení učiva: Sčítání, odčítání, součin, podíl a složené funkce derivací.
Vyučovací metody: Metody slovní (monologické, dialogické, metoda práce s učebnicí).
Společné řešení příkladů a samostatné práce.
Formy výuky: Výuka je hromadná a kolektivní. Klasická výuka ve třídě (lavice, tabule). Výuka
trvá celkově 45 minut.
Realizační fáze
Začátek hodiny není zrovna nějak ukázkový. Žáci se sice radují, ale učitel dochází do
hodiny o pět minut později. „Je možné, si všimnou, že píšu v mužském rodě. Budu v tom i
nadále pokračovat, děkuji za pochopení.“ Žádná motivace zde neproběhla, ihned se začíná
počítat na tabuli. Čerpá se z učebnice. Učitel dokonce nezapsal datum na tabuli. Později
v průběhu hodiny zjistil, že žáci neumí základy učiva a pořád listují v sešitě a tak jim jako trest
oznámil písemku na příští hodinu. Následuje velké zklamání, ze strany žáků. Celá hodina mi
přijde dost stereotypní, ano chápu, jedná se o matematiku, ale někteří žáci pomalu usínají,
kvůli toho, že se příklady píšou pořád a pořád dokola. Třída se rozdělila na rychlejší a
pomalejší. Učitel s tím nic nedělá a ptá se, jestli má někdo nějaké otázky k učivu, samozřejmě
žádná reakce ze strany žáků. Učitel dále pochoduje mezi žáky a zjišťuje, jaké mají problémy
při řešení příkladů. Učitel pozívá žáka k tabuli aby řešil příklad sám. Zadá mu příklad, a když si
není jist co dál, tak mu radí, co má dělat. Průběžně ho pochvaluje za každý krok, který udělá
správně. Pokládá otázky co dělat dál. Domácí úkol učitel zadal tak, že si mají žáci sami najít
na internetu zadání 5 derivací a tyto příklady vypočítat. Příklady musí mít nějaké podmínky, 2
podílové a 3 součinové derivace. Dokonce se mohou vymyslet i svoje příklady a vypočítat je.
Učitel na konci děkuje za spolupráci a prosí službu o smazání tabule.
-4-
Jan Katriniok: Náslechová hospitace
Kontrolně hodnotící fáze
Učitel si podle mě vedl dobře. Kromě toho začátku, zvládnul zopakovat předešlé
učivo, zjistil, že si žáci dokonce i něco pamatují. Líbilo se mi, jak dokázal pochválit za každý
správný krok ve vypočítaném příkladu a žákům určitě taky.
Celkový dojem z vyučovací hodiny
Celkový dojem z hodiny je kladný. Hodina byla sice trochu stereotypní, ale atmosféra
byla pohodová, dokonce i velmi příjemná. Díky střídavosti počítání, mezi samostatnou prací a
prací u tabule, se žáci aspoň někdy probrali a dokázali udržet pozornost.
-5-
Jan Katriniok: Náslechová hospitace
Vyučovací hodina počítačové grafiky
Přehled
Předmět: Počítačová grafika
Ročník: 1. ročník
Vyučující: Ing. Radovan Vladík Ph.D.
Téma: Zmenšování fotografie a obrázků
Datum hospitace: 19. 3. 2014
Přípravná fáze vyučovací hodiny
Stanovený výukový cíl: Žák umí pracovat s grafický programem. V této hodině se bude
procvičovat úprava fotek.
Vymezení učiva: Grafická úprava fotografií.
Vyučovací metody: Metody slovní (monologické, dialogické, metoda práce s učebnicí).
Společné řešení a samostatné práce.
Formy výuky: Výuka je hromadná a kolektivní. Klasická výuka ve třídě (lavice, tabule). Výuka
trvá celkově 90 minut.
Realizační fáze
Na začátku hodiny si žáci sedají do předních lavic a učitel se ptá, kdo chybí a zapisuje
plán a cíl výuky do třídní knihy. Žáci prezentují dané téma zvolené učitelem prostřednictvím
prezentace. Je to trest za nedodržení termínu odevzdání nějakého úkolu z minulé hodiny.
Učitel se ptá žáků, co se probíralo minulou hodinu a tahá z nich rozumy. Slibuje jim test na
další hodinu. Výuka probíhá metodou výkladu, ze strany žáků. Služba odnáší třídnici druhé
skupině do jiné hodiny. Žáci komunikují s učitelem jak se má a jak je naladěn na hodinu.
Učitel si sedá mezi žáky a poslouchá prezentaci, v průběhu prezentace ptá na různé otázky
k tématu. Po prezentaci následuje potlesk a názor učitele. Učitel vyčítá chyby žáka v klidu,
má vtipné poznámky. Jde vidět, že učitel svoji práci dělá s radostí a nenechá se ničím vytočit.
Učitel po prezentaci dodává další informace o daném tématu prezentace. Vyučování trvá
hodinu a půl, proto v polovině dává učitel povel k přestávce a odchází z učebny.
Po přestávce se učitel se ptá žáků, jak by napravily chyby prezentujícího, a začíná
skupinová diskuze. Upozorňuje na chyby prezentace a vysvětluje čemu se vyhnout při její
tvorbě. Zadává úkoly na další hodinu. Začíná s výkladem a poté odchází v průběhu hodiny
neznámo kam bez ohlášení. Přichází asi po minutě. Zadává úkol, který budou žáci plnit.
Vysvětluje, co si mají stáhnout a co mají dělat. Bohužel to nemůže napsat na tabuli, protože
nemá fix, a proto zapisuje zadání úkolu do Wordu a ukazuje jej přes projektor. Názorně
potom ukazuje prostřednictvím projektoru a výkladem začátek postupu práce. Přitom sedí
na židli, v předu učebny. Upozorňuje, že žáci mají dávat pozor a neklikat myší. Žáci doplňují
informace postupu práce a poté začínají sami pracovat a učitel postupně zadává další úkoly.
Někteří žáci ihned nezačínají pracovat podle zadání, ale čtou si novinky na internetu. Čehož
-6-
Jan Katriniok: Náslechová hospitace
se učitel vůbec nemůže, všimnou. Učitel odpovídá na případné dotazy. Dále se zjistilo, že na
některých počítačích není nainstalovaný program, který se má používat k práci. Je
doinstalován přímo v hodině a může se pokračovat v práci. Celková atmosféra hodiny je
pohodová, žáci v klidu pracují a učitel pracuje na počítači. Na závěr, jim děkuje, za spolupráci
připomíná jim úkoly na další hodinu a loučí se.
Kontrolně hodnotící fáze
Je vidět že má učitel dobrý vztah s žáky. To je velmi působivé i překvapivé, že to
stihnul za skoro půl roku. Začátek a celý průběh vyučování je v naprostém pořádku. Žáci si
dost pamatují z minulých hodin a to učitele velmi těší a pochvaluje celou třídu. I tresty
dokáže pochválit. Celkové hodnocení je tedy velmi kladné.
Celkový dojem z vyučovací hodiny
Celkový dojem z vyučovací hodiny je výborný. Hodina probíhá v klidu a atmosféra je
díky příležitostným vtipům velmi pohodová. Díky možnosti práce na počítači žáci dávají celou
dvouhodinu pozor a učitel dokáže udržet jejich pozornost.
-7-
Jan Katriniok: Náslechová hospitace
Závěr
Jak jsem již psal v úvodu, tak jsem na této škole sám studoval. Paní učitelku z matiky
jsem neměl, takže nemám pohled jako žák, ale vypadá na celkem pohodového člověka,
kterého tato práce baví a určitě ji nedělá jen z ekonomických důvodů.
V druhém případě jsem pana učitele na grafiku sám zažil, a musím říct, že je velmi
zajímavé se na něj dívat a poslouchat z pohledu žáka anebo náslechu. Po těch letech se
vlastně vůbec nezměnila jeho forma výuky. Akorát ten pohled na něj ano. Teď jej už spíše
beru jako kamaráda na pivo a ne jako autoritu.
Je to zvláštní, ale náslech ve vyučování mě velmi zaujal ba dokonce se mi i líbil.
Nedělalo by mi problém si jej zopakovat v budoucnu.
-8-
Download

Zpracování náslechové hospitace