až
úť ru
s
ii
ná umo GU ndr
d
o
o
ár ho h OZ och
n
i
M
p
dz né E hy
r
Me resle NI ie k
ou
A
m
ť
k H th pä
Hu
C aga a s
n
Ý
o
K alok
rto ion NG
a
k
I o
t
i
C
d
al pet EZ hia t ck
-o
n
tio om NE gat ba
S
d
na C
r
e
N aloka a an
t
I
n
I
A k ri
BRfrom hond
1
01 US
- oc
2
p
ic IZM M
hy
op
L
IS
a/T EA AL
m
D
E
Té L a I d ID
an
EÁ
ID EAL
ID
Vydal Park kultúry a oddychu v Prešove. Zostavili Peter Rázus a Ladislav
Kišelák. Grafická úprava Fedor Vico, počítačové spracovanie Bohdan Vico.
September 2011.
Park kultúry a oddychu v Prešove
vyhlasuje medzinárodnú súťaž kresleného humoru
Park kultúry a oddychu in Prešov
announces the International Cartoon Humour Competition
Kýchanie mozgu
Brain Sneezing
- od kalokagathie k hypochondrii a späť
- from kalokagathia to hypochondria and back
Téma 2011
Topic 2011
Ideál a idealizmus
Ideal and idealism
Propozície súťaže:
Competition terms :
1. Každý autor môže súťaž oboslať najviac piatimi pôvodnými
prácami
2. Súťaž je otvorená pre každého a nie je obmedzený spôsob
výtvarného spracovania
3. Formát prác by nemal presahovať rozmer A4
4. Súťaž je neanonymná. Každý príspevok je potrebné označiť
na jeho zadnej strane menom a úplnou adresou autora.
Pri odosielaní mailom vyplniť elektronickú prihlášku.
5. Ocenené príspevky sa stávajú majetkom organizátora
1. Each author can send maximum 5 original works.
2. The competition is open to everybody and it is not restricted
in terms of artistic design methods.
3. The format of works should not exceed the A4 dimension.
4. The competition is non-anonymous. Each work should be
signed on the reverse with the author´s name and full
address. Electronic application form needs to be filled in
when sending by email.
5. The awarded works will become the property of the
organisers.
Vernisáž výstavy sa uskutoční v decembri 2011 a bude spojená
s vyhlásením výsledkov a odovzdávaním cien najúspešnejším
autorom podľa rozhodnutia poroty nasledovne:
1. cena 500,00 EUR
2. cena 300,00 EUR
3. cena 100,00 EUR
Porota súťaže si vyhradzuje právo udeliť ďalšie zvláštne ceny
resp. neudeliť niektorú z cien.
Organizátor prijme do súťaže všetky práce, ktoré budú doručené
poštou, alebo elektronicky na adresu:
PKO Prešov
Mgr. Ladislav Kišelák
Hlavná 50
080 01 Prešov
Slovensko
Obálku s príspevkami označte viditeľne heslom:
Kýchanie mozgu / Brain Sneezing
The exhibition of the works and the announcement of the results
will take place in December 2011. The most successful authors
will be awarded by the jury as follows:
1st prize 500.00 EUR
2nd prize 300.00 EUR
3rd prize 100.00 EUR
The competition Jury reserves the right to grant other special
prizes or not to grant some of the prizes.
The organizers will accept all works that will be delivered by
regular mail or email at the address:
PKO Prešov
Mgr. Ladislav Kišelák
Hlavná 50
08001 Prešov
Slovakia
Uzávierka: 31.10.2011
On the envelope with drawings, please,
write the competition motto:
Kýchanie mozgu / Brain Sneezing
e-mail: [email protected]
Deadline: 31.10.2011
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo použiť vybrané práce pre
publikovanie v propagačných materiáloch a reinštalácie výstav
s tým, že výstavný katalóg zašle každému autorovi súťaže,
ktorého práce budú prijaté do súťaže.
e-mail : [email protected]
The organizers reserve the right to publish the selected works in
promotional materials and to re-install the exhibition, with each
competitor receiving a catalogue of exhibited works.
Download

Pdf - propozície súťaže