Univerzita třetího věku
Na fakultě probíhá Univerzita třetího věku formou Dialogu generací (společná výuka pro juniory i seniory). Vybírat
lze jakýkoliv předmět z akreditovaných studijních oborů (semináře, cvičení a jazyky pouze po domluvě s vyučujícím).
Předměty je možné vybírat z aktuální Karolínky (seznamu přednášek, seminářů a cvičení HTF UK) i online v PDF .
Zájemci z řad seniorů, kteří dosáhli důchodového věku, mohou podat přihlášku do akademického roku 2015/16 na
studijní oddělení fakulty do konce června 2015. Senioři budou na základě přihlášek pozváni na zápis, kde obdrží
podrobnější informace a zaplatí 500 Kč zápisného.
Speciálně pro seniory je od roku 2008 pořádán navíc pro posluchače U3V v každém semestru kulturně-historický cyklus
přednášek a vzdělávací exkurze. Při absolvování nejméně čtyř předmětů včetně nejméně jednoho kulturně-historického
cyklu přenášek U3V má posluchač nárok na Osvědčení o absolvování U3V na UK HTF.
Přihláška ke studiu
Cyklus přednášek Univerzity třetího věku na UK HTF
•
„Jan Hus, jeho odkaz a reflexe“
Vždy v úterý 17. 2. – 12. 5. 2014, 10.15 -12.30 – aula H109 v přízemí hlavní budovy UK HTF
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
17. 2. – Prof. ThDr. Jan B. Lášek: Mistr Jan Hus a jeho odkaz
ThDr. Pavel Helan, Th.D.: Seznámení s programem semestru
24. 2. – Doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.: Husovo pojetí predestinace a církve
3. 3. – Mgr. Pavlína Cermanová, Ph.D.: Husité v apokalyptických proroctvích
10. 3. – ThDr. Jaroslav Hrdlička: Hus a teologie čtyř pražských artikulů
17. 3. – Doc. RNDr. Martin Šolc, CSc.: Zatmění slunce během Husova procesu
24. 3. – Mgr. Ing. Štefan Šrobár, CSc.: Husité na Slovensku
31. 3. – Petr Hanzlík, ThDr. Mgr. Pavel Helan, Th.D.: Hudba českého středověku a reflexe husitství v hudbě
14. 4. – Mgr. Ondřej Kolář, Th.D.: Odkaz Husa v protestantské teologii
21. 4. - ThDr. Kamila Veverková, Th.D.: Husův obraz v osvícenství a 19. století
28.4. – PhDr. Dagmar Hájková, Ph.D.: T.G. Masaryk a jeho pojetí M.J. Husa
ThDr. Mgr. Pavel Helan, Th.D.: Reflexe Husa v románském prostředí
5. 5. – Prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc.: Hus a Lucemburkové Václav a Zikmund
12. 5. – ThDr. Mgr. Pavel Helan, Th.D.: Reflexe Jana Husa v televizních projektech
ke stažení (.doc)
•
„Uvedení do latinského jazyka a římských reálií“
Vždy v úterý v 13:00–14:30 v učebně L 303
Vyučující: Mgr. Lucie Kopecká, Mgr. Ladislava Říhová
•
Anotace:
Náplní kursu je výuka latinského jazyka doplněná o tematické okruhy z římských dějin.
Vyučuje se podle učebnice M. Přecechtělové Latina nejen pro teology (Praha 2009). Studenti jsou postupně
seznamováni s problematikou latinské morfologie a syntaxe a metodikou překladu z latiny. V rámci procvičování
probrané látky se překládají jednotlivé věty a souvětí, později, v závislosti na aktuálním množství zvládnuté
mluvnice, i souvislé latinské texty rozmanité délky a druhu. Výuka jazyka tvoří cca dvě třetiny kursu. Je doplněna
tematickými okruhy z římských dějin zahrnujícími původ Římanů, jejich kultury a jazyk, římské náboženství,
období království, republiky a císařství, vztah římské říše a křesťanství, aspekty rozpadu impéria a přínos římské
říše pro evropskou civilizaci.
ke stažení (.doc)
Compiled 14.4.2015 15:49:09 by Document Globe ®
1
•
„Angličtina pro Univerzitu třetího věku“
Vždy v úterý, 13.00–14.30 hod. v učebně L306, zač. 17.2. do 12.5. 2015
Vyučující: Mgr. Hana Ptáčková
•
Anotace:
Náplní kursu je výuka anglického jazyka doplněná o základní teologickou slovní zásobu.
Vyučuje se podle učebnice New English File Pre-Intermediate, autoři Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig,
Paul Seligson.
Studenti se naučí/zopakují si základy angličtiny, tj. základní slovní zásobu, skladbu anglické věty, základní časy.
Výuka je rozšířena o základní teologickou terminologii a jednoduché texty dle úrovně a zájmu studentů.
ke stažení (.docx)
Vzdělávací exkurze U3V
Krajem Jana Husa a jeho následovníků
termín: 13.-14. květen 2015
cena: 870,- Kč (podmíněna vypracováním tematické relace dle zadání, v opačném případě cena činí 1390,-Kč)
Uskutečněné cykly přednášek
Dramatický závěr třicátých let
Společnost v krizi v nástupu let třicátých
Poklidný konec dvacátých let?
Od Velké války k letům dvacátým, bouřlivým i zlatým
Belle Époque a Velká válka
Závěr století telegrafu a páry
Historické přelomy druhé třetiny 19. století
Památka jako kulturní pramen
Kapitoly z období romantismu
"Osvícenství – post tenebras spero lucem?"
Baroko – období temna?
Renesance - znovuzrození antiky?
Svět středověku v politickém i duchovním kontextu
Antický svět a jeho dědictví
Náboženství a společnost od osvícenství až po moderní dobu
Uskutečněné exkurze
"Ve stínu příprav na světovou válku + klášter Kladruby"
"Zlatou érou lázeňských šviháků"
"Přes Čechy do Míšně a Drážďan"
"Kraj Bible Kralické a Jakuba Demla"
Jednodenní tuzemská exkurze "Pardubice"
Adventní jihozápad Čech
Metropole a významná místa podunajské monarchie
"Od Velké Moravy k Tomáši Baťovi"
Kouřim a Lipany
Kalokagathia pro starší a pokročilé - Kutnohorsko
Města Horní Lužice a severní Čechy
Nejen po stopách zakladatelů ČSR
Mezi stříbrem a husitstvím
Po stopách Královehradecka
Přes téměř ztracená města po místa bájných legend
Compiled 14.4.2015 15:49:09 by Document Globe ®
2
Download

Univerzita třetího věku