Univerzita Palackého
v Olomouci
I N V E S T I C E
D O
R O Z V O J E
V Z D Ě L Á V Á N Í
Rozšíření kvalifikačních kompetencí absolventů doktorských studijních
programů na LF UP.
CZ.1.07/2.3.00/09.0020
Program konference vědeckých prací studentů DSP
na LF UP v Olomouci
6. a 7. září 2011
Úterý 6. 9. 2011 – Posluchárna Dětské kliniky
Stomatologická sekce
9:00 Kamila Foukalová:
Hodnocení správnosti registrace centrálního vztahu čelistí
Klinika zubního lékařství LF UP a FN Olomouc
9:15 Lucie Gábrlíková:
Epidemiologie ageneze zubů
Klinika zubního lékařství LF UP a FN Olomouc
9:30 Eva Kaplová:
Kaz raného dětství a jeho následky na stálém chrupu
Klinika zubního lékařství LF UP a FN Olomouc
9:45 Piotr Kowalski:
Ortodonticko-protetická spolupráce – vliv tvaru frontálních zubů na
estetiku
Klinika zubního lékařství LF UP a FN Olomouc
10:00 Petr Michl:
Infekce dutiny ústní virem HPV ve vztahu k životnímu stylu
Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF UP a FN Olomouc
Přestávka: občerstvení, káva
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
1 fondem a státním rozpočtem České republiky.
Univerzita Palackého
v Olomouci
I N V E S T I C E
D O
R O Z V O J E
V Z D Ě L Á V Á N Í
Rozšíření kvalifikačních kompetencí absolventů doktorských studijních
programů na LF UP.
CZ.1.07/2.3.00/09.0020
10:30 Julie Morozovová:
Vliv vybraných nealkoholických nápojů typu soft drink na mechanické
vlastnosti skloviny lidských extrahovaných zubů
Klinika zubního lékařství LF UP a FN Olomouc
10:45 Agnieszka Predko-Engel:
Míra shody v hodnocení skeletálního věku metodou CVM
Klinika zubního lékařství LF UP a FN Olomouc
11:00 Michaela Schneiderová:
Zhodnocení stavu výživy při orofaryngeálních karcinomech
Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF UP a FN Olomouc
11:15 Irena Vájová:
Estetika implantátů
Klinika zubního lékařství LF UP a FN Olomouc
11:30 Iva Voborná:
Hodnocení protézního lože
Klinika zubního lékařství LF UP a FN Olomouc
Přestávka: oběd
Klinická sekce
13:00 Jana Fialová:
Revaskularizace chronického uzávěru femoropopliteální oblasti u osob
s intermitentními klaudikacemi: srovnání chirurgického bypassu a
subintimální rekanalizace
II. chirurgická klinika LF UP a FN Olomouc
13:15 Šárka Fritscherová:
Můžeme snadno a rychle předpovědět obtížnou intubaci?
Klinika anesteziologie a resuscitace LF UP a FN Olomouc
13:30 Jarmila Indráková:
Paraanastomotické aneurysma komplikované akutním tepenným uzávěrem a
kritickou končetinovou ischémií – kazuistika
II. chirurgická klinika LF UP a FN Olomouc
13:45 Petr Neoral:
Analýza souboru 50 selhaných ASK stabilizací ramenního kloubu
Ortopedická klinika LF UP a FN Olomouc
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
2 fondem a státním rozpočtem České republiky.
Univerzita Palackého
v Olomouci
I N V E S T I C E
D O
R O Z V O J E
V Z D Ě L Á V Á N Í
Rozšíření kvalifikačních kompetencí absolventů doktorských studijních
programů na LF UP.
CZ.1.07/2.3.00/09.0020
14:00 David Ondra:
Problematika diagnostiky renálního ložiska
Urologická klinika LF UP a FN Olomouc
14:15 Monika Váchalová:
Přínos radionuklidových metod ke sledování infekcí cévních protéz
k hemodialýze
II. chirurgická klinika LF UP a FN Olomouc
Přestávka: občerstvení, káva
14:45 Lenka Humplíková:
Analýza exprese miR-15a a miR-16-1 u pacientů s CLL
Hemato-onkologická klinika LF UP a FN Olomouc
15:00 Radka Chytilíková:
Význam a přínos metody ArrayCGH pro prognostickou stratifikaci
difůzního velkobuněčného lymfomu (DLBCL).
Hemato-onkologická klinika LF UP a FN Olomouc
15:15 Pavla Mičková:
Delece TP53 u nemocných s mnohočetným myelomem – srovnání nálezů
v době diagnosy a relapsu onemocnění
Hemato-onkologická klinika LF UP a FN Olomouc
15:30 Andrea Smržová:
Intima media thickness jako ukazatel subklinické aterosklerózy u
pacientů se systémovým Lupus erythematodes
III. interní klinika LF UP a FN Olomouc
15:45 Zdeňka Blažková:
Kontinuální sledování a popis interakce psychiatrických a
neurologických projevů u pacientů s Huntingtonovou chorobou
v jednotlivých stádiích nemoci
Ústav normální anatomie LF UP Olomouc
16:00 Martina Studničková:
Vliv věku rodičky, parity, délky trvání těhotenství a hmotnosti plodu na
fetomaternální hemoragii při spontánním porodu
Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN Olomouc
16:15 Jiří Pudich:
Metabolický syndrom a pohybová aktivita
Kardiovaskulární oddělení FN Ostrava
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
3 fondem a státním rozpočtem České republiky.
Univerzita Palackého
v Olomouci
I N V E S T I C E
D O
R O Z V O J E
V Z D Ě L Á V Á N Í
Rozšíření kvalifikačních kompetencí absolventů doktorských studijních
programů na LF UP.
CZ.1.07/2.3.00/09.0020
Středa 7. 9. 2011 – Posluchárna Dětské kliniky
Teoretická sekce
9:00 Andrea Benediková:
Detekce a klinický význam minimální reziduální choroby u pacientů
s karcinomem plic – pilotní studie
Ústav molekulární a translační medicíny LF UP a FN Olomouc
9:15 Magdalena Čížková:
Gene expression profiling reveals new aspects of PIK3CA mutation in
ERα
α-positive breast cancer: major implication of the Wnt signaling
pathway
Ústav molekulární a translační medicíny LF UP a FN Olomouc
9:30 Barbora Fialová:
Analýza metylace DNA genu androgenového receptoru v prostatických
nádorových buňkách DU145 a PC3 po ovlivnění 5-Aza-2´deoxycytidinem a butyrátem sodným
Laboratoř klinické a molekulární patologie LF UP Olomouc
9:45 Mária Janíková:
Exprese miR-21, miR-126 a miR-205 u paientů s NSCLC
Laboratoř klinické a molekulární patologie LF UP Olomouc
10:00 Tereza Tománková:
miRNA expresní profil u plicní sarkoidózy
Ústav molekulární a translační medicíny LF UP a FN Olomouc
Přestávka: občerstvení, káva
10:30 Regina Fillerová:
Exprese regulátorů a produktů Th17 buněk u plicní sarkoidózy
Ústav molekulární a translační medicíny LF UP a FN Olomouc
10:45 Hana Krätschmerová:
Diagnosis of inherited metabolic disorders using a targeted metabolomic
approach
Ústav molekulární a translační medicíny LF UP a FN Olomouc
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
4 fondem a státním rozpočtem České republiky.
Univerzita Palackého
v Olomouci
I N V E S T I C E
D O
R O Z V O J E
V Z D Ě L Á V Á N Í
Rozšíření kvalifikačních kompetencí absolventů doktorských studijních
programů na LF UP.
CZ.1.07/2.3.00/09.0020
11:00 Kateřina Mičová:
Flow injection analysis coupled with tandem mass spectrometry for
determination of tyrosine kinase inhibitors in human plasma
Laboratoř dědičných metabolických poruch LF UP a FN Olomouc
11:15 Miroslava Htoutou Sedláková:
Prevalence karbapenem-rezistentních enterobakterií ve Fakultní nemocnici
Olomouc a jejich analýza
Ústav mikrobiologie LF UP a FN Olomouc
11:30 Markéta Šenkyříková:
Průkaz bakterií Pseudomonas Aeruginosa s produkcí karbapenemáz
Ústav mikrobiologie LF UP a FN Olomouc
Přestávka: oběd
13:00 Adéla Dašková:
Fotodynamická antimikrobiální terapie aplikovaná na bakteriální kmeny S.
Aureus a P. Aeruginosa
Ústav lékařské biofyziky LF UP Olomouc
13:15 Iveta Poljaková:
Přínos kontinuálního monitoringu glykemie (CGM) pro pacienty
operované pro cévní komplikace diabetu
Ústav fyziologie LF UP Olomouc
13:30 Petra Sachová:
Hluk – rizikový faktor pro pedagogy školských zařízení?
Centrum pro poruchy sluchu a rovnováhy
13:45 Jaromír Vachutka:
Analýza vlivu poruch sondy sonografu na kvalitu diagnostické informace
Ústav lékařské biofyziky LF UP Olomouc
14:00 Daniela Mošová:
Formální vymezení podnikatelských subjektů ve zdravotnictví v
českém právu
Ústav soudního lékařství a medicínského práva LF UP Olomouc
Přestávka: káva
Ukončení konference, závěrečné slovo k projektu KVAKOM.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
5 fondem a státním rozpočtem České republiky.
Download

Program konference DSP 2011 - Rozšíření kvalifikačních