Česká neurologická společnost
Sekce neuromuskulárních chorob ČNS
Slovenská neurologická spol’očnosť
Sekcia pre neuromuskulárne ochorenia
Neurologická klinika MU a FN Brno
pořádají společný česko-slovenský
Neuromuskulární
kongres
25. neuromuskulární sympozium
XV. konferencia o neuromuskulárnych
ochoreniach
15. - 16. května 2014
Hotel Voroněž I, Křížkovského 47, Brno
Kongres se koná pod záštitou
ředitele FN Brno
MUDr. Romana Krause, MBA.
a děkana LF MU
prof. MUDr. Jiřího Mayera, CSc.
Program
Odborný program
14.00 – 15.00 Mononeuropatie a radikulopatie
Předsedající: Vyletelka J., Ehler E.
Čtvrtek 15. května 2014
Poškození loketního nervu – dvouleté zkušenosti se zavedením
standardu do praxe
[10 min.]
Je elektrofyziologické vyšetření přínosné v diferenciální diagnostice
lumbální spinální stenózy a diabetické polyneuropatie? [10 min.]
Poruchy plexus brachialis, novorozenecká paresa plexus brachialis
[10 min.]
Radikulárny syndróm v lumbosakrálnej oblasti podmienený
pseudoaneuryzmou aorty - kazuistika [10 min.]
Kongresový sál A
08.00 – 09.00
Registrace účastníků
09.00 – 09.30
Slavnostní zahájení kongresu
Špalek P., Voháňka S. a členové výborů
SEKCE LÉKAŘŮ
09.30 – 11.00
Ehler E.1, Nakládalová M.2, Urban P.3,4, Ridzoň P.3,5
1
Neurologická klinika PKN, a.s. a FZS Univerzity Pardubice
2
Klinika pracovního lékařství, lékařská fakulta Palackého Univerzity a FN Olomouc
3
Klinika pracovního lékařství, 1. lékařská fakulta UK a VFN Praha
4
Státní zdravotní ústav Praha
5
Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice, Praha
Traumata periferních nervů
Předsedající: Kučera P., Mazanec R.
Možnosti neurofyziologického vyšetření traumat periferních nervů [15 min.]
Vybraná poranění periferních nervů na dolních končetinách
[15 min.]
Traumata periferních nervů – posudkové hledisko
[15 min.]
Ehler E.
Neurologická klinika PKN, a.s. a FZS Univerzity Pardubice
Mazanec R., Potočková V., Nedělka T.
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Ehler E.
Neurologická klinika PKN, a.s. a FZS Univerzity Pardubice
Traumatické neuropatie u dětí
[10 min.]
Staněk J.
Oddělení dětské neurologie FN Ostrava
Iatrogenní poranění periferních nervů při radikálních
gynekologických operacích (přehled + kazuistika)
[10 min.]
Potočková V., Mazanec R.
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Adamová B.1,2, Kopáčik R.1,2, Voháňka S.1,2, Dušek L.3, Bednařík J.1,2
1
Neurologická klinika LF MU a FN Brno
2
CEITEC – Středoevropský technologický institut MU Brno
3
Institut biostatiky a analýz MU Brno
Kalous K.
Neurologie-elektrofysiologické laboratoře s.r.o., Praha
Martinka I.1, Jurčaga F.1, Grunt J.2, Marton E.3, Penxová B.1, Špalek P.1
1
Neurologická klinika SZU a UN Bratislava - Ružinov, Univerzitná nemocnica Bratislava, SK
2
Rádiodiagnostická klinika, pracovisko Ružinov, Univerzitná nemocnica Bratislava, SK
3
Angiochirurgická klinika, NÚSCH, Bratislava, SK
15.00 – 15.15
Přestávka na kávu
15.15 – 16.15
Satelitní sympozium firmy CSL Behring s.r.o.
Předsedající: Bednařík J., Voháňka, S.
Chronické zánětlivé dysimunitní neuropatie (NNM, CIDP)
[25 min.]
[25 min.]
11.00 – 11.30
Přestávka na kávu
Bednařík J.
Neurologická klinika LF MU a FN Brno
11.30 – 12.30
Satelitní sympozium firmy Genzyme a Sanofi Company
Guillainův – Barrého syndrom a jeho varianty
Předsedající: Špalek P., Voháňka S.
Jak poznáme adultní formu Pompeho nemoci
[20 min.]
Voháňka S.
Neurologická klinika LF MU a FN Brno
Chyby a omyly v diagnostike adultnej formy Pompeho choroby v SR
[20 min.]
Špalek P.
Neurologická klinika SZU a UNB Blava-Ružinov, SK
Diferenciální diagnostika svalových dystrofií s využitím možností
automatických prediktivních metod (ALDA)
Latta J.
Neurologická klinika PKN, a.s. a PZS Univerzity Pardubice
12.30 – 14.00
Přestávka na oběd
Voháňka S.
Neurologická klinika LF MU a FN Brno
16.15 – 16.45
Přestávka
16.45 – 18.00
E-postery
Přesedající: Hajaš G., Voháňka S.
Validace české verze komplexního protokolu kvantitativního
testování senzitivity [15 min.]
Šrotová I.1,2, Kincová S.1,2, Vlčková E.1,2, Bednařík J.1,2
1
Neurologická klinika LF MU a FN Brno
2
CEITEC - Středoevropský technologický institut MU Brno
[6 min.]
Validace české verze neuophatic pain symptom inventory (NPSI)
[6 min.]
Kincová S.1,2, Šrotová I.1,2, Vlčková E.1,2, Straková J.1, Ryba L.3, Bednařík J.1,2
1
Neurologická klinika LF MU a FN Brno
2
CEITEC - Středoevropský technologický institut MU Brno
3
Ortopedická klinika LF MU a FN Brno
Relapsujúca izolovaná myozitída m.rectus lateralis – kazuistika
[6 min.]
[6 min.]
Mrázová L.1, Vondráček P.1, Fajkusová L.2, Hermanová M.3, Ošlejšková H.1
1
Klinika dětské neurologie FN Brno a LF MU
2
Centrum molekulární biologie a genové terapie FN Brno a LF MU Brno,
CEITEC MU Brno
3
1.anatomicko-patologický ústav FN u sv. Anny a LF MU Brno
Polyneuropatia pri Parkinsonovej chorobe
[6 min.]
Grofik M., Kurča E., Tučanová Koprušáková M.
Neurologická klinika JLF UK a UN Martin, SK
Vzácná místní komplikace gynekologické operace:
postižení nervus obturatorius. Kazuistika.
[6 min.]
Matulová H.
Neurologická klinika, FN Hradec Králové
Flekční cervikální myelopatie (Hirayamova choroba) - skutečnost
nebo mýtus? Dvě kazuistiky
[6 min.]
Kadaňka Z. ml., Adamová B.
Neurologická klinika LF MU a FN Brno
Mononeuropatie n. suprascapularis u dítěte: kazuistika
[10 min.]
Bolest u pacienta s AIDP (2. část)
[10 min.]
Je přínosné indikovat k EMG vyšetření větší počet kořenů?
[15 min.]
Havelka D.
Neurologická klinika LF MU a FN Brno
Turčanová Koprušáková M., Grofik M., Kurča E.
Neurologická klinika JLF UK a UN Martin, SK
Kazuistika pacientky s prokázanou mutací v genu pro selenoprotein
Bolest u pacienta s AIDP (1. část)
[6 min.]
Bálintová Z., Mrázová L., Ošlejšková H.
Klinika dětské neurologie FN Brno a LF MU Brno
Havelková K.
FN Brno
Dufková E., Kasalová M., Šimková M.
EMG/EP laboratoř, Privátní poliklinika Dr. Kopáče, Brno
15.55 – 16.15
Přestávka na kávu
16.15 – 18.00
SEKCE SESTER II
Předsedající: Havelka D., Tichá A.
Elektrofiziologie Radikulopatií HKK
[20 min.]
Elektrofyziologie radikulopatií na DKK
[20 min.]
Vyšetření tenkých senzitivních vláken a autonomního
nervového systému
[15 min.]
Kvantitativní testování senzitivity – přehled používaných metod
[10 min.]
Využití rehabilitace u periferních paréz způsobených úrazem
[15 min.]
Kadaňka Z.
Neurologická klinika LF MU a FN Brno
Adamová B.
Neurologická klinika LF MU a FN Brno
Divišová Š.
Neurologická klinika LF MU a FN Brno
Novohradská J.
FN Brno
Tichá A.
FN Brno
Kongresový sál C
Pátek 16. května 2014 – společný program s lékaři
14.00 – 15.55 SEKCE SESTER I
19.00 – 24.00Společenský večer v prostorech PALACE Hlinky, Hlinky 110, Brno
Předsedající: Voborná M., Dufková E.
Vyšetření v EMG laboratoři
[15 min.]
Spolupráce při vyšetření v EMG laboratoři – pacient, lékař, sestra
[10 min.]
Šestáková M.
FN Brno
Pátek 16. května 2014
Švestková M.
FN Brno
Vliv bolesti na psychiku u pacienta s neurologickým postižením (1. část) [10 min.]
Pekárová S.
FN Brno
Vliv bolesti na psychiku u pacienta s neurologickým postižením (2. část) [10 min.]
Engelbrechtová J.
FN Brno
Kongresový sál A
SEKCE LÉKAŘŮ
09.00 – 10.45
Bolest
Předsedající: Kurča E., Vlčková E.
Vyšetření senzitivity – přehled používaných metod
Vlčková E.1,2, Šrotová I.1,2, Bednařík J.1,2
1
CEITEC - Středoevropský technologický institut MU Brno
2
Neurologická klinika LF MU a FN Brno
[15 min.]
Postižení tenkých senzitivních nervových vláken u kritického stavu
dokumentované pomocí sériového hodnocení kožních biopsií [10 min.]
Termín „length-dependent“ aneb postižení závislé na délce nervu
u diabetické neuropatie
[10 min.]
Vliv teploty na kožní periodu útlumu
[10 min.]
Bednařík J.1,2, Škorňa M.1, Kopáčik R.1, Vlčkova E.1,2, Adamová B.1,2, Koštálová M.1,2
1
Neurologická klinika LF MU a FN Brno
2
CEITEC – Středoevropský technologický institut MU Brno
Divišová Š.1, Vlčková E.1, Němec M.1, Bělobrádková J.2, Dubový P.3, Bednařík J.1
1
Neurologická a 2 gastroenterologická klinika LF MU a FN Brno
3
Anatomický ústav LF MU Brno
Štětkářová I.1, Kofler M.2, Vaško P.1, Boček V.1, Valls-Solé J.3
Neurologická klinika 3. LF UK, Praha
2
Department of Neurology, Hochzirl Hospital, Zirl, Austria
3
Hospital Clinic I Provincial de Barcelona, Spain
1
Svalové krče
[15 min.]
Eozinofilná fasciitida – naše skúsenosti s diagnostikou a liečbou
[10 min.]
Špalek P.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia,
Neurologická klinika SZU a UNB, Bratislava – Ružinov, SK
Špalek P.1, Mečiarová I.2, Martinka I.1
1
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU,
UN Bratislava -Ružinov, SK
2
Alpha medical patológia, UN Bratislava - Ružinov, SK
10.45 – 11.15
Přestávka na kávu
11.15 – 12.00
Satelitní sympozium firmy Pfizer, spol. s r.o.
Neuropatická bolest – častá komponenta řady onemocnění
Předsedající: Bednařík J., Mazanec R.
Neuropatická bolest – častá komplikace diabetu
[20 min.]
Bednařík J.
Neurologická klinika LF MU a FN Brno
Neuropatická bolest – častá komponenta bolesti zad
[20 min.]
Mazanec R.
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
12.00 – 13.30
Přestávka na oběd
13.30 – 15.30
Varia
Thon V.
Ústav klinické imunologie FN U sv. Anny, Brno
PŘEDNÁŠKA SPONZOROVANÁ FIRMOU BAXTER Czech spol. s r.o.
[15 min.]
Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova-Barrého
syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných
v české národním registru GBS.
[10 min.]
Betametazón v liečbe algických muskuloskeletálnych ochorení
[10 min.]
Spektrum méně známých klinických potíži pacientů
s myotonickou dystrofii [10 min.]
Autoimunitný syndróm dolného motoneurónu – kazuistika
[10 min.]
ALS s pozitivitou anti-AChR protilátok – kazuistik
(motor neuron disease v asociácii s myasténiou gravis?)
[10 min.]
Špalek P.1, Cibulčík F.1, Vincent A.2
1
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU,
UN Bratislava – Ružinov, SK
2
Neuroscience Group, Institute of Molecular Medicine,
John Radcliffe Hospital, Oxford, UK
Bednařík J.1, 2, Škorňa M.1, Kuchyňka J.3, Mazanec R.4, Haberlová J.5, Otruba P.6,
Junkerová J.7, Staněk J.8, Božovský T.9, Ehler E.10, Vávra A.10, Ridzoň P.11,Forgáč M.12,
Vaško P.13, Pátá M.14, Suchý M.14
1
Neurologická klinika LF MU a FN Brno
2
CEITEC – Středoevropský technologický institut MU Brno
3
Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové
4
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol Praha
5
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol Praha
6
Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
7
Neurologická klinika FN Ostrava
8
Oddělení dětské neurologie FN Ostrava
9
Neurologická klinika LF UK a FN Plzeň
10
Neurologická klinika PKN, a.s. a FZS Univerzity Pardubice
11
Neurologické oddělení Thomayerovy nemocnice v Praze
12
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
13
Neurologická klinika 3. LF UK a FNKV v Praze
14
Inaverz, o.p.s.
Špalek P.1, Satko M.2
1
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU,
Univerzitná nemocnica Bratislava – Ružinov, SK
2
Pracovisko magnetickej rezonancie, Univerzitná nemocnica Bratislava – Ružinov, SK
Parmová O.1, Voháňka S.1
1
Neurologická klinika LF MU a FN Brno
Kurča E., Grofik M., Turčanová-Koprušáková M.
Neurologická klinika JLF UK a UN, Martin, SK
Předsedající: Špalek P., Bednařík J.
Principy imunoglobulinové léčby
Lambert-Eatonov myastenický syndróm – literárny prehl’ad
a súbor 5 pacientov
[20 min.]
Hajaš G.1, Virágová M.1, Gregorovičová E.1, Királová S.2, Veselý B.1,
Dean Z.1,Brozman M.1
1
Neurologická klinika, FSVaZ UKF a Fakultnej nemocnice v Nitre, SK
2
Ústav klinickej psychológie, FSVaZ UKF a Fakultnej nemocnice v Nitre, SK
15.30
Závěr kongresu
Download

Program kongresu ke stažení ve formátu PDF - ta