B3-11/2-SR
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
B3-11/2-SR
SMĚRNICE REKTORA UP (SR)
DODATEK č. 2
ke směrnici rektora UP č. B3-09/3
Zásady studentské grantové soutěže na UP
Seznam schválených projektů v roce 2011
Obsah:
I. Úvodní ustanovení
Seznam schválených projektů v roce 2011
II. Závěrečná ustanovení
Zpracoval:
Prorektorka UP pro vědu a výzkum
Platnost:
Účinnost:
dnem 3. března 2011
dnem 7. března 2011
Oznámení o účinnosti nové normy obdrží podle stávajícího rozdělovníku:
rektor, prorektorky a prorektoři, kvestorka, kancléř,
děkanky a děkani fakult, tajemnice a tajemníci fakult,
ředitelka SKM UP,
vedoucí zaměstnanci CVT UP, KUP, VUP, PS UP, VTP UP,
ASC UP,
vedoucí zaměstnanci EO RUP, PMO RUP, ORV UP, PTO UP,
OVZ UP, OPDV UP, Archivu UP, OPOP,
OK
Právní oddělení UP,
Oddělení interního auditu a kontroly UP,
Oddělení organizace a řízení UP.
2
Směrnice rektora UP č. B3-11/2
DODATEK č. 2
ke směrnici rektora UP č. B3-09/3
Zásady studentské grantové soutěže na UP
Seznam schválených projektů v roce 2011
I. Úvodní ustanovení
V souladu s ustanovením čl. 5 odst. 4 směrnice rektora UP č. B3-09/3 Zásady studentské grantové soutěže
na UP a na základě doporučení Grantové rady UP rozhodl rektor UP o přidělení finanční podpory následujícím projektům Studentské grantové soutěže na UP v roce 2011:
Seznam schválených projektů
Registrační číslo
projektu
Název projektu
LF_2010_002
Molekulární detekce mikrobů a jejich
vlastností
LF_2010_004
Molekulární podstata vybraných
hematologických onemocnění
LF_2010_005
Pokročilá studia molekulární
a translační medicíny
LF_2010_007
Vlastnosti a význam enzymů
metabolismu léčiv
LF_2010_008
LF_2010_009
LF_2010_013
LF_2010_014
LF_2010_019
LF_2010_022
Molekulární mechanismy zánětlivých
nemocí kardiopulmonálního
systému a komplikací implantační/
transplantační léčby: příspěvek
mezioborového integrovaného týmu
Přínos kontinuálního monitoringu
glykémie (CGMS) pro pacienty
operované pro cévní komplikace
diabetu
Molekulární podstata a diagnostické
markery vybraných hematologických
a systémových chorob
Konstrukce a testování
nelipidizovaných forem antigenů pro
vývoj vakcíny proti Lymeské borelióze
Revaskularizace chronického uzávěru
femoropopliteálního oblasti: srovnání
chirurgického bypassu a subintimální
rekanalizace
Řešitel
Prof. MUDr.Milan KOLÁŘ
Ph.D. (Ústav mikrobiologie)
Prof. MUDr. Karel INDRÁK
DrSc. (Hemato-onkologická
klinika)
Doc. MUDr. Marián
HAJDÚCH Ph.D. (Dětská
klinika)
Prof. RNDr. Pavel
ANZENBACHER DrSc.
(Ústav farmakologie)
Prof. MUDr. Martin PETŘEK
CSc. (Ústav imunologie)
MUDr. Iveta POLJAKOVÁ
(Ústav fyziologie)
Schválená dotace
2011
13 620,00
413 553,60
499 939,97
191 490,90
2 495 612,56
45 548,40
Doc. RNDr. Vladimír
DIVOKÝ Ph.D. (Ústav
biologie)
509 999,77
Mgr. Michal KŘUPKA
(Ústav imunologie)
70 443,20
MUDr. Jana FIALOVÁ
(Lékařská fakulta)
70 591,60
Využití přírodních látek a nových
Prof. RNDr. Jitka
materiálů pro studium signálních
ULRICHOVÁ CSc. (Ústav
drah, biomarkerů a modulace toxicity lék. chemie a biochemie)
15 000,00
3
Směrnice rektora UP č. B3-11/2
LF_2011_002
LF_2011_003
LF_2011_004
LF_2011_005
LF_2011_006
LF_2011_007
LF_2011_009
LF_2011_011
LF_2011_012
LF_2011_014
LF_2011_015
LF_2011_016
LF_2011_017
Molekulární detekce mikrobů a jejich
vlastností, konstrukce a testování
polyepitopových antigenů
B. burgdorferi
Vliv vybraných nápojů typu soft drink
na mechanické vlastnosti skloviny
lidských extrahovaných zubů
Kvantifikace gonozomálních genů
TSPY a TSPX
Studium metabolismu léčiv jako
jedna z cest k pochopení podstaty
lékových interakcí a k optimalizaci
farmakoterapie
Genetika a biologie maligních
i nemaligních hematologických
onemocnění
Možnosti zobrazovacích metod
u vybraných typů onemocnění
Studium buněčné signalizace
a buněčného požkození ve vztahu
k jejich potenciálnímu diagnostickému
a terapeutickému využití
Molekulární podstata a diagnostické
markery vybraných hematologických
a systémových chorob
Výzkum neurodegenerativních
onemocnění
Přírodní látky a nanomateriály
s protizánětlivými účinky
Prof. MUDr. Milan KOLÁŘ
Ph.D.
1 787 895,00
MUDr. Zdeňka
ZAPLETALOVÁ Ph.D.
163 456,00
Doc. RNDr. Radek VRTĚL
Ph.D.
451 413,00
Prof. RNDr. Pavel
ANZENBACHER DrSc.
810 399,00
MUDr. Luděk RAIDA Ph.D.
Prof. MUDr. Miroslav
HEŘMAN Ph.D.
1 386 737,00
161 808,00
Ing. Ivo ÜBERALL Ph.D.
2 585 999,00
Doc. RNDr. Vladimír
DIVOKÝ Ph.D.
1 996 181,00
MUDr. Kateřina
FARNÍKOVÁ
Prof. RNDr. Jitka
ULRICHOVÁ CSc.
Studium Gastrointestinálního
Stromálního Tumoru (GIST) a jeho
potencionálního diagnostického
Mgr. Ilona Hapková
markeru RNA binding proteinu,
RBPMS2
Revaskularizace chronického uzávěru
femoropopliteální oblasti u osob
s intermitentními klaudikacemi:
MUDr. Jana FIALOVÁ
srovnání chirurgického bypassu
a subintimální rekanalizace
Kontinuální sledování a popis
interakce psychiatrických
a neurologických projevů u pacientů Mgr. Zdeňka BLAŽKOVÁ
s Huntingtonovou chorobou
v jednotlivých stádiích nemoci.
LF_2011_018
Pokročilá studia molekulární
a translační medicíny II.
Doc. MUDr. Marián
HAJDÚCH Ph.D.
FF_2010_023
Otázka národní identity šlechty
a její postoje k Československu
v letech 1918–1945 na příkladu
německých šlechtických rodů rytířů
Bauerů, Chlumeckých-Bauerů,
rytířů Gutmannů a hrabat Des Fours
Walderode
Mgr. Lucie LANÍKOVÁ
(Filozofická fakulta)
96 616,00
1 517 538,00
91 291,00
312 587,00
158 913,00
2 267 947,00
12 688,40
4
Směrnice rektora UP č. B3-11/2
FF_2010_026
Mladá generace středoevropských
prozaiků a prozaiček. Komparativní
studie polsky, německy, česky,
slovensky a ukrajinsky psané
literatury.
Mgr. Jan Jeništa
(Kat. slavistiky)
26 065,20
FF_2010_037
Prosodická transkripce Učebnice
čínské konverzace
Mgr. David UHER
Dr. (Katedra asijských studií)
36 546,76
FF_2010_038
Sinojaponské „čtení“ fonogramů
v Původu znaků
Mgr. David UHER
Dr. (Katedra asijských studií)
15 169,96
FF_2010_047
FF_2010_062
Hudební život Čechů a Němců
v Praze na přelomu 19. a 20. století
v zrcadle kritické činnosti Richarda
Batky
Souvislosti Velké finanční krize v USA
po r. 2007 s hospodářským vývojem
ČR v letech 2007–2010
FF_2010_064
Vývoj politických systémů I
FF_2011_003
Skotská próza v letech 1900–1980
Johann Heinrich Alsted – prostředník
mezi Franceskem Patrizim
a J. A. Komenským?
Britské detektivky – od románu
k televiznímu seriálu
Nová paradigmata studia moderních
slovanských jazyků a literatur
v evropském kontextu.
Virtuální šikana a její psycho-sociální
konsekvence u vysokoškolských
studentů
Test Hanojské věže a nové normy
pro efektivní diagnostiku
exekutivních funkcí
FF_2011_006
FF_2011_009
FF_2011_011
FF_2011_012
FF_2011_014
FF_2011_021
FF_2011_022
FF_2011_023
FF_2011_034
FF_2011_039
FF_2011_041
FF_2011_050
FF_2011_053
FF_2011_055
Hugo Haas – mezi středoevropskou
a americkou kulturou
Současná hovorová řeč mladých
Japonců
Evropský rozměr moravské německé
literatury
Filosofie přírody mezi aristotelismem
a darwinismem
Podmínky práce školních psychologů
v Olomouckém a Moravskoslezském
kraji
Záchrana a katalogizace historických
knihoven litoměřické diecéze
PhDr. Jiří Kopecký
Ph.D. (Kat. muzikologie)
Ing. Jiří Klvač CSc. (Katedra
aplikované ekonomie)
4 688,40
67 163,00
Doc. PhDr. Jiří LACH Ph.D.,
M.A (Kat. politologie a evr.
studií)
Mgr. Markéta GREGOROVÁ
499 998,00
Mgr. Jan ČÍŽEK
146 635,00
Mgr. Michal SÝKORA Ph.D.
325 722,00
Doc. Alla Arkhanhelská
492 234,00
Jan Šmahaj
307 717,00
PhDr. Radko
OBEREIGNERŮ Ph.D.
189 796,00
Mgr. Jan Křipač Ph.D.
174 156,00
Mgr. Ivona Barešová Ph.D.
151 465,00
Mgr. Martin Farkaš
497 365,00
HOBZA, Pavel Mgr. Ph.D.
485 419,00
KAVENSKÁ, Veronika PhDr.
268 187,00
OPPELTOVÁ, Jana
Mgr. Ph.D.
185 861,00
Genderové stereotypy v animovaných
seriálech z produkce studia Walta
HUDEC, Zdeněk Mgr. Ph.D.
Disneyho (Kačeří příběhy, Letohrátky,
Gumídci, Malá mořská víla)
Postoje ke smrti
Pechová, Olga PhDr. Ph.D.
„Hanáci, držte se!“ Cesta
olomouckého pluku první světovou
KOLÁŘ, Ondřej Mgr.
válkou
60 851,40
269 522,00
79 783,00
200 635,00
5
Směrnice rektora UP č. B3-11/2
FF_2011_058
Opasky raného středověku. Souborná
studie k problematice vývoje, proměn,
výzdoby a symbolického významu
KOHOUTKOVÁ, Kateřina
opaskových nákončí a kování
Mgr.
v období od 6. do 10. století na území
Čech a Moravy.
230 478,00
FF_2011_059
Karlovy Vary. Architektura města
do poloviny 19. století
ŠREK, Robert
254 122,00
UHER, David Mgr. Dr.
176 455,00
SLAMĚNÍKOVÁ, Tereza
Mgr.
145 226,00
LEBEDA, Tomáš
Doc. PhDr. Ph.D.
358 226,00
ŽÍDKOVÁ, Markéta
Mgr. Ph.D., M.A
145 256,00
MICHLOVSKÁ, Nina Mgr.
280 536,00
FF_2011_061
FF_2011_064
FF_2011_066
FF_2011_075
FF_2011_076
FF_2011_079
FF_2011_080
FF_2011_086
PrF_2011_001
Rytmické členění vět a jejich
prozodický přepis v moderní
hovorové čínštině
Učební slovník čínských znaků
(prototyp)
Vliv médií na vytváření politických
postojů a na volební chování české
veřejnosti
Vztahy Spojených států amerických
a Ruské federace s důrazem na jejich
bezpečnostní aspekty
Grotta v české a moravské
architektuře 17. a 18. století
Text jako dynamická souhra textových
MOLNÁR, Ondřej Mgr.
parametrů a jazykových prostředků
Konformita a konflikt v kultuře
raného novověku
Kanonické právo jako složka
argumentace polemické literatury
11. a 12. století
Studium interakcí xenobiotik
s regulačními drahami cytochromu
P450.
MATĚJKOVÁ, Hana Mgr.
VOTOČEK, Hynek Bc.
1 624 018,00
Prof. RNDr. Aloisie
POULÍČKOVÁ CSc.
PrF_2011_004
Nové cytokininové deriváty: izolace,
identifikace, biologická aktivita
Mgr. Karel DOLEŽAL Dr.
PrF_2011_005
Moderní optika a její aplikace
Prof. RNDr. ZDENĚK
HRADIL CSc.
PrF_2011_009
PrF_2011_010
PrF_2011_012
PrF_2011_013
PrF_2011_014
PrF_2011_015
44 065,00
1 243 000,00
Biodiverzita rostlin a jejich interakce
s prostředím
Krajina jako geosystém: změny
v časové a prostorové struktuře
a jejich hlavní mechanismy
Koherenční a nelineární optika –
vybrané kapitoly II
Fluidní systémy moldanubika
Českého masivu
Interakce mezi ptáky a jejich
predátory
Inovace měřicích metod
a metodických postupů
v nanomateriálovém výzkumu
Biologicky aktivní a magneticky
zajímavé komplexy vybraných
přechodných kovů
Kvantová optika a kvantové
zpracování informace
295 699,00
Prof. RNDr. Zdenek
DVORÁK Ph.D.
PrF_2011_003
PrF_2011_006
497 118,00
RNDr. Tatiana MINTÁLOVÁ
Ph.D.
Bc. Petr HAMAL
768 391,00
2 320 000,00
250 000,00
1 623 000,00
RNDr. Zdeněk DOLNÍČEK
Ph.D.
195 000,00
Mgr.Vladimír REMEŠ Ph.D.
833 280,00
Doc. RNDr. Libor
MACHALA Ph.D.
1 014 140,00
Prof. RNDr. Zdeněk
TRÁVNÍČEK Ph.D.
1 157 860,00
Prof. RNDr. Miloslav
DUŠEK Dr.
1 945 000,00
6
Směrnice rektora UP č. B3-11/2
PrF_2011_016
PrF_2011_017
PrF_2011_018
Analýza české rozvojové pomoci
prostřednictvím ukazatele
Commitment to Development Index
Teorie a algoritmy pro zpracování
informací
Odpověď na genotoxický stres
v různých genetických pozadích
u lidských buněčných linií
Mgr. Miroslav SYROVÁTKA
45 000,00
Mgr. Petr OSICKA
696 000,00
Prof. MUDr. Jiří BÁRTEK
CSc.
620 000,00
313 356,00
PrF_2011_019
Syntéza pyrazolových inhibitorů
cyklin dependentních kinas
Mgr. Lukáš JEDINÁK
PrF_2011_020
Nanosystémy II
Doc. RNDr. Michal
OTYEPKA Ph.D.
2 298 000,00
PrF_2011_021
Optometrie a její aplikace
RNDr. Mgr. František
PLUHÁČEK Ph.D.
1 132 000,00
PrF_2011_022
Matematické modely a struktury
Syntéza biotinylovaných struktur
na pevné fázi
Doc. RNDr. Jan KÜHR Ph.D.
Mgr. Naděžda
CANKAŘOVÁ
Nové trendy v molekulární a obecné
biofyzice
Prof. RNDr. Jana
KAŠPÁRKOVÁ Ph.D.
1 043 000,00
Analýza izomerů biologicky aktivních
látek
Studium účinků derivátů
fytohormonů na buněčný cyklus
a molekulární mechanismy
Ekologické procesy v terestrických
populacích
Populace metanogenních archeí
a metanotrofních bakterií a jejich
prostorová distribuce v hyporheických
sedimentech
Studium proteinů zapojených
do metabolismu cytokininů,
odstraňování laktosy, biotypizace
fytopatogenů a stresu rostlin
Prof. RNDr. Karel LEMR
Ph.D.
1 935 220,00
Prof. Ing. Miroslav STRNAD
CSc., DSc.
1 476 196,00
Prof. MVDr. Emil TKADLEC
CSc.
201 126,00
PrF_2011_023
PrF_2011_024
PrF_2011_025
PrF_2011_026
PrF_2011_027
PrF_2011_030
PrF_2011_031
2 302 619,00
486 000,00
Doc. RNDr. Martin RULÍK
Ph.D.
99 678,00
RNDr. Petr TARKOWSKI
Ph.D.
965 000,00
PdF_2011_002
Kniha jako jeden z prostředků rozvoje
ZOWADOVÁ, Iva Mgr.
sociálních dovedností.
94 257,00
PdF_2011_003
Problematika efektivnosti využití
DOSOUDIL, Jakub Mgr.
technických stavebnic ve výuce na ZŠ
80 367,00
PdF_2011_004
PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ
V TEMATICKÉM OKRUHU SVĚT
PRÁCE
ZUBATÁ, Anna Mgr.
70 856,00
PdF_2011_005
Inventarizace požadavků
k inkluzívnímu vzdělávání
POTMĚŠIL, Miloň
Prof. PhDr. PaedDr. Ph.D.
91 338,00
PdF_2011_006
Apercepce tonálního centra
Krejčí, Filip Mgr.
v nejednoznačném tonálním prostředí
73 877,00
PdF_2011_010
Logopedická intervence u osob
s poruchou autistického spektra
ŘÍHOVÁ, Alena
75 535,00
PdF_2011_014
Výzkum hodnotové orientace žáků
2. stupně základní školy
HOLOUŠOVÁ, Drahomíra
Doc. PhDr. CSc.
85 075,00
PdF_2011_016
Etická výchova v přípravě budoucích
učitelů
Křížová, Vladimíra Mgr.
56 537,00
7
Směrnice rektora UP č. B3-11/2
PdF_2011_018
Výzkum ICT kompetencí učitelů
mateřského jazyka v Olomouckém
a Východočeském kraji
Terminologická gramotnost studentů
speciální pedagogiky na UP
v Olomouci
Herní náměty pro výuku
vzdělávacího oboru Český jazyk
a literatura
Didaktické znalosti obsahu u učitelů
Výchovy k občanství a učitelů
Společenskovědního základu
Zjišťování přístupu různých aktérů
k předmětu Základy společenských
věd na gymnáziích v České republice
a odpovídajících předmětů na lyceích
ve Francii
UČEBNÍ ÚLOHY PRO VÝUKU
SPOJENOU S VYUŽITÍM
STAVEBNIC NA 2. STUPNI ZŠ
Hodnocení vědomostí žáků
a studentů v oblasti ochrany
obyvatelstva za mimořádných
událostí v Olomouckém regionu
Kvalita pedagogických funkcí
školních informačních systémů
na základních školách v Olomouckém
kraji
Deskripce a analýza vybraných
etických profesních kodexů jako
podnět pro výuku předmětů Úvod
do profesní etiky a Profesní etika
Učební pomůcka ve vyučování
matematice
PUSTINOVÁ, Zuzana
49 005,00
KRAHULCOVÁ, Kristýna
Bc.
94 343,00
Mikulíková, Vendula Mgr.
68 394,00
ŠKODOVÁ, Pavlína Mgr.
55 039,00
BAČÍKOVÁ, Alice Mgr.
59 871,00
MINARČÍK, Josef Mgr.
69 945,00
SNOPKOVÁ, Denisa Mgr.
94 052,00
Daněk, Jindřich
78 126,00
TICHÁ, Zuzana PhDr. Ph.D.
94 595,00
JANKŮ, Magdalena
69 751,00
Analýza implementace sexuální
výchovy do výuky na ZŠ
KADLČÍKOVÁ, Kateřina
Mgr.
86 661,00
Heuristika ve vyučování matematice
Analýza pedagogické způsobilosti
studentů ve vztahu k jejich budoucí
praxi
Porozumění žáků pojmům oblasti ICT
Analýza postojů a potřeb učitelů
základních škol ve vztahu k edukaci
sociálně znevýhodněných žáků
Ověřování vybraných nástrojů jako
možnost dalšího zkoumání klimatu
třídy a výuky
ŠŤASTNÁ, Alena
72 512,00
Kaštanová, Hana
87 293,00
DVOŘÁK, Ondřej
82 080,00
ŠAFRÁNKOVÁ, Anna Mgr.
87 940,00
TYLOVÁ, Eva
56 298,00
PdF_2011_037
Nové trendy v biologické systematice
a biologii člověka
BOCÁKOVÁ, Milada
Doc. Ing. Ph.D.
79 688,00
PdF_2011_038
Editace zvuku pomocí MIDI
kontrolerů a softwaru Ableton Live
Vávra, Martin Mgr.
94 193,00
PdF_2011_039
Problematika následné edukace
dospělých osob s mentálním
postižením v období střední a pozdní
dospělosti
KŘÍŽKOVSKÁ, Petra Mgr.
74 521,00
PdF_2011_020
PdF_2011_021
PdF_2011_022
PdF_2011_024
PdF_2011_025
PdF_2011_026
PdF_2011_027
PdF_2011_028
PdF_2011_029
PdF_2011_030
PdF_2011_032
PdF_2011_033
PdF_2011_034
PdF_2011_035
PdF_2011_036
8
Směrnice rektora UP č. B3-11/2
PdF_2011_040
PdF_2011_041
PdF_2011_042
PdF_2011_044
PdF_2011_046
PdF_2011_047
PdF_2011_048
Problematika profesijnej ašpirácie
u žiakov so sluchovým postihnutím
Ovlivňování kompetencí rodičů
dítěte s kombinovaným postižením
speciálněpedagogickými přístupy
k zefektivnění přípravy dítěte
na školní docházku
Pedagogicko-psychologické aspekty
připravenosti dětí k zahájení školní
docházky
Kvalitativní výzkum faktorů
ovlivňujících zájem žáků o literaturu
Evaluace vytvořené baterie testů
zaměřené na zjišťování specifik
schopnosti rytmické reprodukce u dětí
se sluchovým postižením
Biologický a ekologický výzkum
a jeho aplikace při vzdělávání
budoucích učitelů
AUTORSKÉ KOMPOZIČNÍ
VÝSTUPY POPULARNÍ HUDBY
A JEJICH APERCEPCE
HORVÁTHOVÁ, Ivana Mgr.
93 395,00
KUNHARTOVÁ, Monika
85 470,00
ÚTLÁ, Lenka Mgr.
59 297,00
STUDENÁ, Kristina Mgr.
82 676,00
ČERMÁKOVÁ, Martina
Mgr.
71 000,00
HLADKÁ, Martina Mgr.
94 022,00
MAREČEK, Lukáš
82 886,00
FTK_2011_001
Psycho-sociální charakteristika členů
tanečního uskupení
Mgr. Tereza VRBOVÁ
197 776,00
FTK_2011_006
Agrese jako komplexní fenomén
ve sportu
Mgr. Lucie KOZLEROVÁ
164 026,00
FTK_2011_007
Specifičnost pohybu ve vodním
prostředí z hlediska spirituality
Prof. PhDr. Ivo JIRÁSEK
Ph.D.
221 243,00
FTK_2011_010
Vliv dechové rehabilitace a pravidelné
pohybové aktivity na kvalitu života
Jakub ZATLOUKAL
a dechové funkce pacientů s plicními
nemocemi
174 970,00
FTK_2011_011
Interkončetinová koordinace u jedinců
Mgr. Barbora KOLÁŘOVÁ
po amputaci dolní končetiny
166 440,00
FTK_2011_012
FTK_2011_014
FTK_2011_015
FTK_2011_016
Vztah zážitkově pedagogického
kurzu k vybraným ukazatelům zdraví
a kvality života účastníků
Hodnocení stavu kostní tkáně
proximálního femuru u žen s odlišnou
úrovní pohybové aktivity
Vliv vybraných parametrů nohy
na krokový cyklus
Tvorba interpretací výsledků
sebehodnotících testů tělesné
zdatnosti a adekvátních doporučení
druhu a množství pohybové aktivity
Lucie KREJČÍKOVÁ
162 556,00
Mgr. Aleš GÁBA
198 350,00
Mgr. Zdeněk SVOBODA
Ph.D.
229 833,00
Mgr. Martin NOSEK
100 093,00
FTK_2011_017
Aktivní transport 15 až 16letých žáků
související se školní docházkou
Mgr. Petra NOVÁKOVÁ
LOKVENCOVÁ
206 118,00
FTK_2011_018
Vnímání interpersonálních vztahů
u vrcholových a rekreačních
sportovních kolektivů v kulturně,
ekonomicky a sociálně různých
prostředích II
Mgr. Anastasiya
KHOMUTOVA
233 480,00
9
Směrnice rektora UP č. B3-11/2
FTK_2011_019
Aktuální stav tělesné výchovy
s účastí žáků s tělesným postižením
v integrovaném i segregovaném
prostředí
Mgr. Lucie RYBOVÁ
249 652,00
FTK_2011_020
Posouzení inkluzivních vyučovacích
hodin Tv pomocí DIC-CIT
Mgr.Radka BARTOŇOVÁ
190 732,00
FTK_2011_024
Analýza podmínek pro pohybovou
aktivitu ve školách ČR – HBSC studie
Mgr.Zdeněk HAMŘÍK
140 312,00
Prof. RNDr. Miroslav
JANURA Dr.
226 471,00
Mgr. Jitka KOZÁKOVÁ
158 011,00
Prof. Ctirad V. POSPÍŠIL
Th.D. (Kat. systematické
teologie)
146 130,40
Určení vlivu hipoterapie na změnu
motorických vzorů a psychických
funkcí u pacientů s DMO
Hodnocení vlivu typu a rozsahu
FTK_2011_031 operace u pacientů s hallux valgus
na provedení chůzi
Překlad prozatím do češtiny
CMTF_2010_007 nepřeložených dokumentů MTK
a komentář k nim
FTK_2011_027
CMTF_2010_013
Podněty starozákonní literatury
pro výchovu a formaci
ThLic. Stanislav PACNER
(Kat. biblických věd)
127 065,20
CMTF_2010_014
Jan 9 – výklad a papyrologický
kontext
ThLic. Dominik Opatrný
(CM teologická fakulta)
34 000,00
Prof. Pavel AMBROS
Th.D. (Kat. pastorální
a spirit. teol.)
Liturgická a ekleziální pluralita
Prof. Dr. František
na území Československa v 1. pol. 20. KUNETKA Th.D. (Kat.
století
liturgické teologie)
Vybrané otázky metafyziky a etiky
CAJTHAML, Martin Dr.
Obraz Ježíše Krista v Lukášově
MAREČEK, Petr
evangeliu
Doc. Dr. Th.D.
Disciplína svatosti svěcení
Botek, Libor Th.D.
Vybrané aspekty sociální práce
VOTOUPAL, Miloš Mgr.
s rodinami
Olomoucká (arci)diecéze v dějinném
PARMA, Tomáš Mgr. Ph.D.
vývoji
Diference v pojetí krizové
DOLEŽEL, Jakub ThLic.
a humanitární pomoci
Ekumenismus a velehradská tradice
ŠPAČEK, Michael Dr.
CMTF_2010_015 Východ – Západ, teologie v dialogu
CMTF_2010_016
CMTF_2011_001
CMTF_2011_002
CMTF_2011_003
CMTF_2011_004
CMTF_2011_005
CMTF_2011_006
CMTF_2011_007
CMTF_2011_008
CMTF_2011_009
CMTF_2011_010
CMTF_2011_011
CMTF_2011_012
CMTF_2011_013
CMTF_2011_014
CMTF_2011_016
442 301,20
85 000,00
109 963,00
49 000,00
40 000,00
45 000,00
48 000,00
35 377,00
47 000,00
Česká christologie a mariologie
v letech 1901–1925
KRUMPOLC, Eduard Dr.
Ing. CSc. Th.D.
80 688,00
Františkánská pneumatologie
a spiritualita 13. století
Sepulkrání památky Moravy a Slezska
– město Olomouc
Hodnoty a volný čas v současnosti
Didaktické pomůcky výuce
náboženství a v katechezi
Thaumaturga Brunensis
Sympozium k dokumentům MTK
o přirozeném zákoně
CINCIALOVÁ, Marta
Mgr. Th.D.
51 377,00
POJSL, Miloslav Prof. PhDr.
40 000,00
POSPÍŠIL, Jiří PhDr. Ph.D.
91 000,00
ROUBALOVÁ, Marcela Mgr.
98 000,00
FILKA, Jaroslav ThLic. PhDr.
POSPÍŠIL, Ctirad V.
Prof. Th.D.
110 721,00
Mt 5,48 a J 17 v Klementově koncepci
připodobnění Bohu
ČERNUŠKOVÁ, Veronika
Mgr.
34 000,00
58 377,00
10
Směrnice rektora UP č. B3-11/2
PF_2011_003
PF_2011_004
PF_2011_005
PF_2011_006
PF_2011_002
PF_2011_007
PF_2011_008
FZV_2010_001
FZV_2010_002
FZV_2010_003
FZV_2010_004
FZV_2011_001
FZV_2011_002
FZV_2011_003
Kvantifikace míry vlivu EU na český
právní řád
Modernizace finančního práva ve 21.
století
Výživné pro děti
Nová koncepce institutu dovolání
v civilním soudním řízení v kontextu
komparace se zahraničními právními
úpravami
ŠMÍD, Ondřej Mgr.
KŘIVÁČKOVÁ, Jana JUDr.
172 693,00
Antidiskriminační právo a doktrína
margin of appreciation
SKARKOVÁ, Tereza Mgr.
180 330,00
HAMUĽÁK, Ondrej Mgr.
160 016,00
Vztahy a interakce mezi českým
právem a právem Evropské unie –
východiska a aktuální otázky
Ochrana osobních údajů ve veřejné
správě
Limity životního stylu chronicky
nemocných v diagnostických
ošetřovatelských doménách
Reakce na zvládání zátěže dětskými
pacienty jako ošetřovatelský
diagnostický fenomén a NOC
komponenty sledování efektu péče.
Výsledky ošetřovatelské
diagnostiky NANDA– International
v ošetřovatelské péči a v porodní
asistenci.
Ověření přesnosti diagnostického
závěru u vybraných ošetřovatelských
problémů NANDA – International
Návrh systému péče o rodiče
sluchově postižených dětí v NANDA
doménách
Objektivizace modifikovaného
senzorického vstupu v klinické
rehabilitaci
Metodologie zkoumání životního
stylu v ošetřovatelství
Příprava výzkumu vlivu OPT modelu
s 3N terminologií na klinickou
rozvahu
Systém řízení opatrovnické
péče o nekompetentní seniory
FZV_2011_006
ve vybraných regionech České
republiky
Schválené dotace 2011 celkem
FZV_2011_005
ZBÍRAL, Robert JUDr.PhDr.
75 450,00
RADKOVA, Martina JUDr.
182 172,00
99 802,00
MELOTÍKOVÁ, PETRA Mgr.
90 117,00
Mgr. Jan CHRASTINA
(Fakulta zdravotnických
věd)
10 409,40
Mgr. Lenka MAZALOVÁ
(Fakulta zdravotnických
věd)
21 863,80
Doc. PhDr. Jana
MAREČKOVÁ Ph.D. (Ústav
ošetřovatelství)
11 898,00
Mgr. Petra STEFANOVÁ
(Fakulta zdravotnických
věd)
13 906,40
OLECKÁ, Ivana Mgr.
40 771,00
KOLÁŘOVÁ, Barbora Mgr.
65 291,00
CHRASTINA, Jan Mgr.
49 196,00
MAREČKOVÁ, Jana
Doc. PhDr. Ph.D.
49 009,00
JURÍČKOVÁ, Lubica PhDr.
Mgr.
28 418,00
60 321 613,52
11
Směrnice rektora UP č. B3-11/2
II. Závěrečné ustanovení
Tento Dodatek č. 2 ke směrnici rektora UP č. B3-09/3 Zásady studentské grantové soutěže na UP – Seznam
schválených projektů v roce 2011 – nabývá platnosti dnem jeho podpisu rektorem UP a účinnosti dnem jeho
zveřejnění na oficiálních internetových stránkách UP, tj. druhým dnem od nabytí platnosti.
V Olomouci dne 3. března 2011
Prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc., v. r.
rektor UP
Download

seznam schválených projektů 2011