Orcad PCB Designer
návrh plošných spojů – část 6
Návrh plošného spoje krok za krokem:
1. Nakreslení elektrického schématu, použití utility ANNOTATE pro pojmenování součástek
v poli Reference jednotlivých součástek ve schématu, pokud jsme to neudělali ručně během
kreslení.
2. Přidání pouzder (Footprints) k jednotlivým součástkám. Nejjednodušší způsob je označení
všech součástek ve schématu a přes pravé tlačítko myši vybrat volbu Edit Properties…
3. V záložce Parts nadefinovat pouzdra (Footprints) jednotlivým součástkám.
4. Provést kontrolu návrhových pravidel spuštěním utility Design Rules Check. A pokud ve
schématu nejsou žádné chyby spustit utilitu pro generování netlistu Create Netlist. Abychom
mohli některou ze zmíněných utilit pustit musíme být v okně Project Manager a mít vybraný
správný projekt.
5.
Pro správnou funkci netlistu je potřeba přistoupit k jeho generování až v
okamžiku, kdy jsou v poli Reference správně označené všechny součástky a kdy všechny
součástky mají správně přiřazeno pouzdro v poli PCB Footprint.
Generování netlistu se spouští příkazem Tools→Create Netlist nebo tlačítkem Create
Netlist. V dialogovém okně Create Netlist je pak na výběr několik typů netlistů, kde je možné
zvolit konkrétní netlist pro převod do požadovaného systému :
• V Netlist File Directory zvolit allegro
• Zatrhnout volbu Create or Update PCB Editor Board (Netrev)
• V Input Board File můžeme zadat cestu k souboru, ve kterém jsme si předem
nadefinovali obrys plošného spoje a montážní otvory. Pokud jsem si takový soubor
nepřipravili necháme pole prázdné
• V Output Board File musíme zadat cestu a název souboru, kam se nám uloží naše
navrhnutá deska plošného spoje
• V Board Launching Option je nutné zatrhnout volbu Open Board in OrCAD PCB
Editor (This option will not transfer any high-speed properties to the board)
V případě, že při generování netlistu se neobjeví žádné chyby, objeví se následující okno po
němž se již spustí automaticky OrCAD PCB Designer Lite.
A protože jsem si předem připravil soubor s obrysem desky plošného spoje a montážními
otvory, rovnou se mi to objeví na pracovní ploše.
6. Rozmístění součástek na desce plošného spoje. Příkazem Place→Manually se nám otevře
okno Placement, kde nejdříve v záložce Advanced Settings je nutné zatrhnout volbu Library a
následně zvolíme v záložce Placement List Components by refdes a objeví se seznam pouzder
součástek, které manuálně rozmístíme na desce plošného spoje.
Po zaškrtnutí daného pouzdra se nám objeví v okně Quickview a máme možnost ho
„vytáhnout“ pomocí myši na pracovní plochu a následně umístit. Součástku můžeme rotovat,
po umístění ji kdykoliv můžeme posunout nebo přemístit na zcela jiné místo na desce
plošného spoje.
Již během umísťování je vidět, jak jsou jednotlivé součástky spojeny s druhými, což nám do
značné míry zjednodušuje vlastní práci. Již v této fázi je důležité přemýšlet o tom, jakým
způsobem následně povedu vlastní spoje atd.
V případě, že se nezobrazují spoje související s napájením a zemí, je nutné z menu zvolit
příkaz Edit→Net properties… Otevře se nám okno ve kterém je nutné zrušit volbu On u
všech spojů ve sloupci No Rat a zvolit Clear.
Po umístění všech součástek můžu začít spojovat jednotlivé součástky pomocí plošných
spojů a to příkazem Connect (F3) z menu Route.
Před vlastním zahájení routování (kreslení vlastních plošných spojů) je nutné v záložce
Options nadefinovat vrstvu, ve které chceme vést plošné spoje a jejich šířku (Line Widt),
eventuelně typ čáry v Line Lock.
Při vlastním kreslení můžu z výhodou používat klávesových zkratek, pokud si je ze začátku
nepamatuji, kdykoliv mohu použít pravé tlačítko myši a objeví se mi nabídka možných
příkazů. Spoj je zahájen kliknutím na počátečním padu a ukončen kliknutím na koncovém
padu.
Příkazem Manufacture→Dimension Enviroment se aktivuje vkládání kót s rozměry. Po stisku
pravého tlačítka myši vybereme Linear dimension a po volbě Parametrs se nám otevře další
okno Dimensioning Parameters. V tomto okně můžeme volit základní parametry kót.
Příkazem Manufacture → NC → NC Drill… vyvoláme dialogové okno NC drill
umožňující vygenerování dat pro souřadnicové vrtání kliknutím na tlačítku Drill.
Pro vytvoření vlastního souboru technologických dat zvolíme v menu příkaz Manufacture →
Artwork…
Literatura:
1. Ing. Vít Záhlava, CSc. – Metodika návrhu plošných spojů, skriptum
2. Vít Záhlava – OrCAD 10, Grada Publishing, a.s., 2004
3. Ing. Vítězslav Novák, Ph.D., Ing. Petr Bača, Ph.D. - Počítačové návrhové systémy,
VUT Brno, 2010
4. Professor John H. Davies - A basic introduction to Cadence OrCAD PCB Designer
Version 16.3
5. Kraig Mitzner – Complete PCB Design Using OrCAD® Capture and PCB Editor
Download

Orcad PCB Designer návrh plošných spojů – část 6