RADAR GÖRÜNTÜLEME EKRANI
KULLANIM KILAVUZU
IRIS QLW (Quick Look Window)
MGM radarları, Vaisala&Sigmet firmasına ait IRIS yazılımı kullanılarak işletilmektedir.
IRIS yazılımı, radar verisi ve sinyalini işleyerek radar ürünlerini üreten çok güçlü bir yazılımdır.
IRIS (Interactive Radar Information System).
QUICK LOOK WINDOW (QLW)
QLW görüntüleme ekranı, radar ürünlerinin görüntülendiği ekrandır. IRIS yazılımı tarafından
üretilen radar ürünleri otomatik olarak QLW’a gönderilir. Kullanıcılar buradan istediği radar
ürünlerini görüntüleyebilir ve inceleyebilir.
Radar ürünleri görüntüleme ekranımız 4 ana bölümden oluşur:
1. Üst Başlık Çubuğu
2. Tool (Araç) Bölümü
3. Legend (Gösterge) Bölümü
4. Görüntü Penceresi
2
1
3
4
1. Üst Başlık Çubuğu: QLW penceresinin adı, görüntünün zoom (yakınlaştırma) miktarı,
boyutu ve GMT olarak ürünün zamanını içerir.
2. Tool (Araç) Bölümü: File, View, Legend Tool On/Off, Cursor Tool, Track/Annotate Tool,
Animation Tool, Slide Show Tool, Forecast Tool, Cross-Section (XSect) Tool, Display Options
Tool, Product Output Options Tool (OPT), Mode, Yardım Menüsü (?) bulunur.
3. Legend (Gösterge) Bölümü: Radar saha seçimi (SITE), ürünlerin seçimi (Product), Live
Action Tool, Ürün zamanı (Product Times), animasyon, iki görüntü arasında ileri-geri alma
(Toggle), renk skalası ve ayarları (Color Scale Tool) bulunur.
4. Görüntü Penceresi : Seçilen ürünün gösterildiği alandır.
TOOL BÖLÜMÜ
File: IRIS yazılımını Observer yada Operator olarak kullanma seçeneği, mevcut ürünün
yazdırılması, ürünü istenilen bir formatta kaydetme seçenekleri bulunur.
Operator: IRIS yazılımının günlük çalıştırılmasından sorumludur. Radarların task’larını
tanımlar ve programlar, hangi ürünlerin alınacağını belirler.
Observer (Gözlemci): Radarların tasklarını tanımlama ve programla hakkına yetkili değildir.
View: Yakınlaştırma (zoom) ve görüntü boyutunu belirleme seçenekleri.
Legend ON/OFF: Legend bölümünü isteğe bağlı olarak görüntüler yada görüntülemez.
Cursor Tool: Set Home’da tanımlanan noktayı merkez alarak mouse yardımıyla görüntü
üzerindeki herhangi bir noktanın data ve konum değerlerini, radar merkezinden uzaklığını ve
yönünü, radar sinyalinin o noktada eriştiği yüksekliği gösterir. Plant Home butonu ile istenilen
bir nokta cursor ile işaretlenerek merkez olarak tanımlanabilir.
1
Track/Annotate Tool: Set Target’da tanımlı noktayı merkez alarak fırtına takibi yapmayı
sağlar. Mouse yardımıyla yüksek reflektiviteli bir hücre merkezi seçildiğinde, verilen tahmin
zamanında bu hücrenin nereye hareket edeceğini gösterir. İstenen özelliklere göre bir yol
oluşturularak Name butonundan isimlendirilebilir.
Animation Tool:
Animasyon Başlatma
Animasyon Durdurma
Toggle
(◄►) : Animasyonu geriye doğru ve ileriye doğru başlatır.
(■) : Animasyonu durdurur.
(▼▲) : Ardışık iki görüntü arasında gidip gelmeyi sağlar.
(ı◄ ►ı): Görüntülerin ileri veya geri tek tek gösterilmesini sağlar.
İleri/Geri
Frames
: Animasyon içerisinde yer alan görüntü sayısı.
Span
: Animasyon içerisindeki görüntülerin başlama ve bitiş zamanı arasındaki süre
(kaç dakikalık/saatlik bir animasyon olduğu).
Skip
: İki görüntü arasındaki zaman aralığı. Örneğin Skip Time 1 saat seçilirse
animasyon 24 saati kapsar.
Max Time
: Animasyonun maksimum zaman aralığı.
Speed
: Animasyon hızı.
Pause
: Her animasyon tamamlandığında diğeri başlayıncaya kadar geçen bekleme
süresi.
Grab Time
: Seçilen grab time’a kadar olan görüntülerin animasyonu yapılır (Flush butonu).
Grab time Most Recent (en son alınan ürün) veya Current Frame (ekranda
görülen ürün) olarak kısa yoldan seçilebilir.
2
Slide Show Tool:
Tahmincilerin radar ekolarının hareketini, gelişimini ve dağılmasını gözlemlemesini sağlayan
bir araçtır. Tek bir ürünün animasyonundan farklı olarak, farklı zamanlardaki farklı radar
ürünlerinden isteğe bağlı seçilenleri ardışık olarak görüntüler.
Time Lag: En son alınan ürün için 0, sondan bir önceki ürün için 1, iki önceki ürün için 2, …
şeklinde girilir.
Dwell Time: Gösterim sırasında bir ürünün ekrandaki bekleme süresi.
3
Forecast Tool:
FCAST ürünü kullanılarak ya da kullanılmayarak gelecekteki radar ekosunun pozisyonunu
tahmin eder.
Not: Güvenilir ve kullanışlı bir özellik değildir. Belirli bir yönde ve hızda ekoyu hareket ettirir.
Eko yoğunluğunda bir değişme olmamaktadır. Ancak genel olarak bir fikir verebilir. (MAX
ürününde bu tool çalışmaz).
Solda FCAST ürünü kullanılarak çalıştırılan Forecast Tool penceresi, sağda FCAST ürünü kullanılmayarak
(hareket hızını ve yönünü kendimiz giriyoruz) çalıştırılan Forecast Tool penceresi.
Cross-Section (XSect) Tool:
Hücre yapısı ve eko yüksekliklerini detaylı olarak gösterir. RAIN1, RAINN gibi belirli bir
zamana sahip olmayan ürünler için kullanılamaz.
Size
Data
Height
Smoother
Make Cut
: Büyük veya küçük pencere seçeneği.
: Data tipi seçeneği.
: Kesit grafiğinin yükseklik ölçüsü.
: Kesit grafiğindeki ekoyu düzgünleştirir.
: Yapılan konfigürasyon sonucunda kesit işlemini yapar.
Width : Kesit uzunluğu.
Orient: Kesit alınan yön.
Range: Kesit doğrusunun orta noktasının radar merkezine olan uzaklığı.
Azimuth: Kesit doğrusunun orta noktasının radar merkezine göre yönü.
Solda IRIS Yazılımının eski sürümünde XSect Tool penceresi, sağda IRIS Yazılımının yeni sürümünde XSect
Tool penceresi.
4
Display Options:
Farklı görüntüleme özelliklerini tanımlama imkanı sağlar. Bunlar; bir kaç ürünün çakıştırması,
zaman, birim, menzil daireleri, radar merkezi, legend, gölge, coğrafi çakıştırmalar, v.b.
Solda IRIS Yazılımının eski sürümünde Display Options penceresi, sağda IRIS Yazılımının yeni sürümünde
Display Options penceresi.
Product Output Options (OPT) Tool:
Bazı ürünler için ekstra özellikler sunar. Örneğin CAPPI ürününde Multi-Layer olarak belirir ve
1’er km aralıklarla seviyelerin görüntüleri elde edilebilir. OPT, aşağıdaki ürünler için
kullanılabilir:
VVP (Time-Height): Radar bölgesindeki dikey rüzgar profilini zaman-yükseklik (km) grafiği
şeklinde gösterir (diverjans, reflektivite, vs. parametreler de seçilerek).
VVP (Line Graphs): Radar bölgesindeki dikey rüzgar profilini rüzgar hızı, yönü, diverjans, vs.
parametrelerden istenildiği gibi seçilerek grafik olarak gösterilir.
WIND ve FCAST: Ortalama rüzgar vektörü, rüzgar barbs/strings seçeneği sunulmuştur.
CAPPI: Bulut tabanından yukarıya kadar belirli seviyelerde görüntüleme yapılır.
5
NDOP: İki radardan faydalanılarak (dual doppler) yatay rüzgar alanlarının tahmin edildiği bu
ürün ile ilgili özellikler seçilebilir.
WARN: Uyarı alanının merkezi, yüzey alanı, tahmin süresi gibi otomatik uyarı ürününün
gösterimi ile ilgili uygulamaları kapsar.
Yardım (?): Quick Look Window yardım menüsü.
Auto (Yeşil arka fon): ürünler otomatik güncellenir.
Mode (Window Mode) <
User (Kırmızı arka fon): ürünler otomatik güncellenmez.
6
LIVE ACTION TOOL
2 bölümden oluşur. İlk bölümde Tarama Bilgileri yer alır. Burada tarama adı, veri türleri, tarama
modu, maksimum menzil, ve tarama açıları gösterilir.
Antenin tarama şekli doppler ve intensity modda olmak üzere iki farklı taramadan meydana
gelir. Doppler modda 120 km menzilde ardışık 3 bölümden oluşan hibrid task çalışır. Bu
taramalar MON_A,B,C şeklinde adlandırılmıştır. A, alt, seviye taramalarını, B orta seviye
taramalarını, C yukarı seviye taramalarını kapsar. Intensity moddaki PPI taraması genellikle 0°
elevasyon açısıyla antenin 360°’lik bir tam dönüşüyle SURVEILLANCE olarak adlandırılan 370
km menzile sahip tarama şeklidir. Bu taramalar DMİ radar operasyon merkezinden yönetilir.
İkinci bölümde Ürün konfigürasyon parametreleri yer alır. Bu parametreler ürün tipi, veri türü,
maksimum menzil, CAPPI yüksekliği, elevasyon açısı, XY Smoother (ekoların yumuşatılması),
dBZ kontur değeri, shear tipi, Z-R bağıntısı, cross-section (Make XSect) vs. bir çok özelliği içine
alır. Make XSect kutucuğuna tıklandığında, alt bölümde XSect konfigürasyon parametreleri ile
birlikte aynı anda kesit ekranı belirir. Bu bölümde kesit ekranının küçük yada büyük olması, veri
türü, yükseklik ve XZ Smoother yer alır.
Live Action Tool, kullanıcılara interaktif olarak bazı IRIS ürünlerini konfigürasyonunu yapma,
üretme ve görüntüleme imkanı sağlar. Bunlar BASE, CAPPI, PPI, RAINN, SHEAR, SRI, TOPS,
VIL ve XSECT ürünleridir. Aşağıda Live Action Tool kullanılarak alınan reflektivite (dBZ) ve hız
(V) görüntüleri görülmektedir.
7
Single radarlar için Live Action Tool’da yer alan parametreler: dBZ, dBT, V, W, dBZ:R, dBT:R
Polarimetrik (dual polarizasyonlu) radarlarda, single radar parametrelerine ek olarak Live Action Tool’da ZDR, Kdp,
PhiDP, RhoHV, SQI, HClass, Kdp:R veri türleri de mevcuttur.
8
IRIS Web Look Window Uygulaması:
IRIS Web Look penceresi, işlevsellik bakımından QLW özelliklerine göre oldukça kısıtlıdır. Acil
durumlarda alternatif olarak kullanıcıların web üzerinden radar ağı içerisindeki tüm radarların
ürünlerine ve birleşik (composite) ürünlere erişimini sağlar. Ürünler otomatik güncellenir.
Animasyon ve zaman seçimi yapılabilir. Coğrafik veri katmanına sahip İmleç özellikleri
eklenmiştir. Görüntü boyutu seçilebilir ve yakınlaştırma (zoom) özelliği mevcuttur. 500
kullanıcıya aynı anda destek sağlayabilir.
ÖNEMLİ NOT: İhtiyaç durumunda (IRIS Web Look Window uygulamasına erişimde problem
yaşanması durumunda) Intranet (http://intranet.mgm.gov.tr) sayfalarındaki UYDU VE RADAR
bağlantısı/linki üzerinden RADAR ÜRÜNLERİ (IRISWeb) uygulamasını kullanabilirsiniz.
9
İletişim:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Tahminler Dairesi Başkanlığı
Uzaktan Algılama Şube Müdürlüğü
(312) 302 26 20-23
[email protected]
10
Download

Radar Görüntüleme Ekranı Kullanım Kılavuzu