ToR broj:
2013-07
(određuje IR/LD)
Inicijativa za izradu propisa
1.
Radni naziv propisa
Pravilnik o Zborniku vazduhoplovnih informacija Bosne i
Hercegovine (radni naslov)
2.
Datum:
16.09.2013.godine
3.
Podnosilac ToR-a
ANAD/ANS (Odjek za vazduhoplovnu navigaciju);
Biljana Pavić, Stručni saradnik za vazduhoplovne publikacije,
organizaciju vazdušnog prostora i prilazne i odlazne procedure
letenja AIP/LSSIP/RNAV/SID/STAR
4.
Referentni propis
5.
Svrha propisa
6.
Obrazloženje
 Zakon o vazduhoplovstvu Bosne i Hercegovine Službeni
glasnik BiH Broj 39/09, od 19.05.2009.godine;
 Zakon o Agenciji za pružanje usluga u vazdušnoj
plovidbi Bosne i Hercegovine,Službeni glasnik broj
43/09, od 20.05.2009.godine;
 Pravilnik o uslugama vazduhoplovnog informisanja u
Bosni i Hercegovini, Službeni glasnik BiH, broj 33/11, od
30.04.2013.godine.
 Aneks 15 Konvencije o međunarodnom civilnom
vazduhoplovstvu, kojim su propisani uslovi za rad
službe vazduhoplovnog informisanja;
 Aneks 4 Konvencije o civilnom
vazduhoplovstvu,Vazduhoplovne karte;
 Aneks 3 Konvencije o međunarodnom civilnom
vazduhoplovstvu, Meteorološke usluge za
međunarodni vazdušni saobraćaj;
 ICAO Doc 8126 AN/872 Aeronautical Information
Services Manual;
U skladu sa Zakonom o vazduhoplovstvu BiH, član 14. Stav (1) i
stav (2), Sektor za vazduhoplovnu navigaciju i aerodrome
(ANAD), Odsjek za vazduhoplovnu navigaciju (ANS) u sklopu
planiranih aktivnosti pristupiće izradi propisa iz oblasti koju
definiše Pravilnik o Zborniku vazduhoplovnih informacija Bosne
i Hercegovine. Pravilnik će biti usklađen sa standardima i
preporučenom praksom Međunarodne organizacije za civilno
vazduhoplovstvo (ICAO).
Nedostatak dokumentacije, utvrđen tokom ICAO USOAP Audita, nalaže izradu dokumenta koji će otkloniti jedan od ICAO
finding-a.
1
7.
Predlog sastava tima za
izradu propisa
 Stručno osoblje Odsjeka za vazduhoplovnu navigaciju
(ANS).
 Stručno osoblje Odjeljenja za međunarodnu saradnju,
harmonizaciju i pravne poslove (IR/LD);
U slučaju procjene o potrebi, timu se mogu priključiti i
predstavnici iz drugih vazduhoplovnih organizacija, udruženja,
avio prevoznika, industrije itd.
Radom tima rukovodi Šef odsjeka vazduhoplovne navigacije
(ANS).
8.
Rok za izvršenje zadatka
Decembar 2013.godine.
9.
Forma budućeg propisa
Propis će biti izrađen u formi pravilnika.
(zakon, pravilnik, procedura,
uputstvo, odluka, naredba, itd.)
Rok za usaglašavanje propisa je 60 dana.
Focal Point za praćenje postupka izrade propisa(iz IR/LD): ____Milena Mićić
2
Na osnovu čl. 16. i 61. stav (2) Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH“,broj 32/02 i 102/09),
te člana 14. stav (1) Zakona o vazduhoplovstvu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“,
broj 39/09), Pravilnika o uslugama vazduhoplovnog informisanja u Bosni i Hercegovini
(„Službeni glasnik BiH“, broj 33/11), i Aneksa I i Aneksa IV Dodatka I Pravilnika o utvrđivanju
zajedničkih zahtjeva za pružanje usluga vazdušne plovidbe („Službeni glasnik BiH“,broj
05/11), generalni direktor Direkcije za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine, donosi:
PRAVILNIK
O ZBORNIKU VAZDUHOPLOVNIH INFORMACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
Član 1.
(Predmet)
(1) Ovim pravilnikom se utvrđuju osnovni elementi Zbornika vazduhoplovnih publikacija
Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: „AIP“), kao što što su: kompozicija/forma AIP-a, jezik,
dizajn i sadržaj AIP-а.
Član 2.
(Odgovornosti pružaoca usluga vazduhoplovnog informisanja)
(1) U sladu sa Članom 5., stav (6) Pravilnika o uslugama vazduhoplovnog informisanja u
Bosni i Hercegovini, pružalac usluga vazduhoplovnog informisanja Bosne i Hercegovine je
odgovoran za publikovanje Zbornika vazduhoplovnih informacija Bosne i Hercegovine (AIP).
(2) Postupcima utvrđenim operativnim priručnikom, pružalac usluga vazduhoplovnog
informisanja u Bosni i Hercegovini, će osigurati publikovanje Zbornika vazduhoplovnih
informacija, kao i izmjene i dopune navedenog dokumenta. Vazduhoplovne informacije koje
su sastavni dio Zbornika publikovaće se u skladu s odgovarajućim razdobljima primjene,
zavisno o njihovom operativnom značaju.
Član 3.
(Pojmovi i skraćenice)
(1) Pojmovi koji se upotrebljavaju u ovom pravilniku imaju slijedeće značenje:
a) Aerodrom (Aerodrome): Unaprijed definisano područje na kopnu ili vodi (uključujući
sve objekte, instalacije i opremu) namijenjeno za slijetanje, polijetanje i kretanje
vazduhoplova u bilo kojem dijelu ili cijelini;
b) Amandman na AIP (AIP Ammendmet): Trajne izmjene informacija sadržanih u AIPu.
3
c) Direkcija za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine (Bosnia and Herzegovina
Directorate of Civil Aviation): Nadležna vazduhoplovna vlast Bosne i Hercegovine.
d) Dodaci na AIP (AIP Supplement): Privremene izmjene informacija u AIP-u, koje se
objavljuju posebnim stranicama.
e) Geoid (Geoid): Površina jednakih potencijala (ekvipotencijalna površina) u polju
Zemljine gravitacije koja se poklapala sa mirnom površinom srednjeg nivoa mora
(MSL) kontinuirano produženom kroz kontinente.
f) Integrisani paket vazduhoplovnih informacija (Integrated Aeronautical Information
Package): Paket koji se sastoji od slijedećih elmenata:
1)
2)
3)
4)
5)
Zbornik vazduhoplovnih informacija, uključujući amandmane na AIP,
Dodataka na AIP,
NOTAM i PIB,
AIC,
Kontrolne liste i liste važećih NOTAM-a.
g) Integritet vazduhoplovnih podataka (Integrity (aeronautical data)): Stepen
bezbjednosti da nije došlo do promjene ili gubitka vazduhoplovnog podatka i njegove
vrijednosti od trenutka kada je odobrena njegova izmjena i dopuna, odnosno kada je
podatak izdat.
h) Kontrolisana zona (Control zone): Kontrolisani vazdušni prostor koji se prostire od
zemlje do određenog nivoa u visinu.
i) Kontrolisana oblast (Control area): Kontrolisani vazdušni prostor koji se prostire iznad
utvrđene granice iznad zemlje.
j) Ograničena zona (Restricted area): Dio vazdušnog prostora definisanih dimenzija
iznad zemlje i teritorijalnih voda neke države unutar kojeg je letenje vazduhoplova
ograničeno u skladu sa određenim uslovima.
k) Opasna zona (Danger area): Vazdušni prostor definisanih dimenzija unutar kojeg, u
određenim periodima, mogu postojati aktivnosti opasne po letenje vazduhoplova.
zl) Poletno-sletna staza (Runway): Definisana pravougaona površina na kopnenom
aerodormu pripremljena za slijetanje i polijetanje vazduhoplova.
m) Prepreka (Obstacle): Svi nepokretni (privremeni ili stalni) i pokretni objekti ili njihovi
dijelovi koji:
1) su smješteni na površini namjenjenoj za kretanje vazduhoplova po tlu; ili
2) probijaju definisanu površinu koja će biti slobodna od prepreka zbog bezbjednosti
vazduhoplova u letu; ili
3) se nalaze izvan definisanih površina i ocjenjeni su kao opasni za vazduhoplovnu
navigaciju.
n) Pretpoletni informativni bilten (Pre-flight information bulletin): Sadrži rekapitulaciju
važećih NOTAM-a i drugih hitnih informacija koje su od operativnog značaja za letačko
osoblje.
4
o) Prelazna apsolutna visina (Transition Altitude): Apsolutna visina na kojoj, odnosno,
ispod koje se vertikalna pozicija vazduhoplova izražava u vidu apsolutne visine
(mjerena na osnovu QNH pritiska).
p) Pružalac usluga vazduhoplovnog informisanja: Agencija za pružanje usluga u
vazdušnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (BHANSA) ili druga organizacija koja
posjeduje važeći sertifikat za pružanje usluga vazduhoplovnog informisanja, a
imenovana je od strane nadležne vazduhoplovne vlasti.
r) Regulisanje i kontrola vazduhoplovnih (AIRAC): Sistem dostavljanja vazduhoplovnih
informacija čiji je cilj najavljivanje promjene u vazduhoplovnom sistemu koje zahtjevaju
izmjene u oparativnoj praksi. Zasnovan je na unaprijed utvrđenim datumima izlaska
informacije i stupanja na snagu.
s) Tačnost (Accuracy): Stepen podudaranja između predviđene ili izmjerene vrijednosti
i stvarne vrijednosti.
t) Vazduhoplovni podatak (Aeronautical data): Formalni način prikaza vazduhoplovnih
činjenica, koncepata ili instrukcija koji je pogodan za komunikaciju, tumačenje i obradu.
u) Vazduhoplovna informacija (Aeronautical information): Informacija koja proističe iz
prikupljanja, analize i formatiranja vazduhoplovnog podatka.
z) Vazduhoplovni informativni cirkular (Aeronautical Information Circular): Obavještenje
koje sadrži informaciju koja ne može da bude uključena u NOTAM ili AIP, ali se odnosi
na bezbjednost letenja, vazduhoplovnu navigaciju, tehničke, administrativne ili pravne
poslove.
aa) Vazduhoplov (Aircraft): Svaka mašina koja se održava u atmosferi zbog reakcije
vazduha, osim reakcije vazduha u odnosu na zemljinu površinu.
bb) Zbornik vazduhoplovnih informacija (Aeronautical Information Publication): Zbornik
koji izdaje organ države ili se izdaje uz dozvolu države i sadrži vazduhoplovne
informacije trajnog karaktera koje su bitne za vazdušnu plovidbu.
cc) Zabranjena zona (Prohibited area): Vazdušni prostor određenih dimenzija iznad
zemlje ili teritorijalnih voda neke države u kojem je letenje vazduhoplova zabranjeno.
(2) Skraćenice upotrebljene u ovom pravilniku imaju slijedeće značenje:
а) AIC (Aeronautical Information Circular) – vazduhoplovni informativni cirkular;
b) AIP (Aeronautical Information Publication) – zbornik vazduhoplovnih informacija;
c) AIRAC – (Aeronautical Information Regulation and Control) – regulisanje i kontrola
vazduhoplovnih informacija;
d) AMDT (Amendment (AIP Amendment) – AIP Amandman;
e) ATS (Air Traffic Services) – usluge kontrole vazdušnog saobraćaja;
f) AIP SUP (AIP Supplement) – AIP dodaci;
5
g) BHANSA (Bosnia and Herzegovina Air Navigation Services Agency) – agencija za
pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi Bosne i Hercegovine;
h) BHDCA (Bosnia and Herzegovina Directorate of Civil Aviation) – direkcija za civilno
vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine;
i) H24 (Continuous day and night service) – danonoćna služba;
j) FIS (Flight Information Service) – služba informisanja u letu;
k) IAIP (Integrated Aeronautical
vazduhoplovnih informacija;
Information
Package)
–
integrisani
paket
l) ICAO (International Civil Aviation Organisation) – međunarodna organizacija civilnog
vazduhoplovstva;
m) ILS (Instrument Landing System) – sistem za instrumentalno slijetanje;
n) IFR (Instrument Flight Rules) – pravila instrumentalnog letenja;
o) MSL (Mean Sea Level) – srednji nivo mora;
p) NOF (International NOTAM Office) – međunarodna NOTAM kancelarija;
r) NAVAID (Navigation Aid) – navigaciona sredstva;
s) NSA (National Supervisory Authority) – nacionalno nadzorno tijelo;
t) PIB (Pre-flight Information Bulletin) – pretpoletni informativni bilten;
u) R (Resctricted Area) – ograničena zona;
v) RWY (Runway) – poletno-sletna staza;
z) SARPs (Standard and Recommended Practices) – standardi i preporučena praksa
(ICAO);
aa) SID (Standard Instrument Departure) – standardni instrumentalni odlazak;
bb) SSR (Secondary Surveillance Radar) – sekundarni nadzorni radar;
cc) STAR (Standard Instrument Arrival) – standardni instrumentalni dolazak;
dd) WGS-84 (World Geodetic System 1984) – svjetski geodetski sistem 1984;
ee) UTC (Coordinated Universal Time) – univerzalno koordinisano vrijeme;
Član 4.
(Usklađenost)
Ovaj pravilnik je u skladu sa standadima i preporučenom praksom ICAO-a, sadržanim u
navedenim dokumentima:
6
а) Анекс 15 – Usluge vazduhoplovnog informisanja (ICAO Annex 15, Aeronautical
Information Services),
b) ICAO Dokument 8126 – Priručnik za AIS (Aeronautical Information Services Manual,
Doc 8126 AN/872),
c) ICAO Dokument 8400 – ICAO skraćenice i kodovi (ICAO Abbreviations and Codes).
Član 5.
(Sadržaj AIP-а)
(1) AIP je publikacija koja sadrži zbirku trajnih podataka od značaja za vazduhoplovni sistem
Bosne i Hercegovine, odnosno prostora nadležnosti.
(2) Namjenjen je zadovoljenju međunarodnih zahtjeva za razmjenom vazduhoplovnih
informacija trajnog karaktera bitnih za vazdušnu plovidbu.
(3) AIP sadrži, u tri dijela , odjeljke i pododjeljke koji su ravnomjerno raspoređeni, kako bi se
omogućilo standardizovano skladištenje, pohrana, čuvanje i pretraživanje elektronskih
podataka.
(4) Aktuelne informacije koje se odnose na, i koje su pripremljene prema predmetima
navedenim u Prilogu br. 1 pravilnika, pojavljuju se kao tekst u fontu ROMAN, osim u slučaju
kada je AIP, ili svezak AIP-a dizajniran kako bi se olakšala operativna upotreba u letu, a
precizan format i raspored može biti prepušten na slobodu odlučivanja države, pod uslovom
da je uključena odgovarajuća tabela sadržaja.
(5) AIP u prvom dijelu – Uopšteno (GEN) će uključivati slijedeće:
а) izjavu nadležnog tijela odgovornog za vazduhoplovno navigaciona sredstva, usluge
ili postupke koji su obuhvaćeni AIP-om,
b) opšte uslove pod kojima su usluge ili sredstva dostupni za međunarodnu upotrebu;
c) popis značajnih razlika/odstupanja između nacionalnih propisa i prakse Bosne i
Hercegovine i povezanih ICAO standarda, preporučene prakse i postupaka, u obliku
koji će omogućiti korisniku da lakše razlikuje zahtjeve Bosne i Hercegovine i povezanih
ICAO odredbi;
d) izbor načinjen od strane Bosne i Hercegovine za svaki značajan slučaj za koji
postoje alternativne akcije, kako je predviđeno ICAO standardima, preporučenom
praksom i procedurama.
(6) Vazduhoplovne karte navedene abecednim redom u nastavku, će, kada su dostupne za
određene aerodrome/helidrome, činiti dio AIP-а, ili će se odvojeno distribuirati primaocima
AIP-а:
а) ICAO karta aerodroma/helidroma ( Aerodrome/Heliport Chart – ICAO);
7
b) ICAO karta aerodromske površine za kretanje (Aerodrome Ground Movement Chart
– ICAO);
c) ICAO karta aerodromskih prepreka tip А (Aerodrome Obstacle Chart – ICAO Type
A);
d) ICAO aerodromska karta terena i prepreka – (elektronska) (Aerodrome Terrain and
Obstacle Chart – ICAO (Electronic) );
e) ICAO karta parkiranja/pristajanja vazduhoplova (Aircraft Parcking/Docking Chart –
ICAO);
f) ICAO karta područja (Area Chart - ICAO);
g) ICAO karta nadzora minimalnih visina ATC (ATC Surveillance Minimum Altitude
Chart – ICAO);
h) ICAO karta instrumentalnog prilaza (Instrument Approach Chart – ICAO);
i) ICAO karta terena za precizni prilaz (Precision Approach Terrain Chart – ICAO),
j) karta standardnog dolaska – instrumentalna (STAR) – ICAO (Stndard Arrival Chart –
Instrument (STAR) – ICAO );
k) karta standardnog odlaska – instrumentalna (SID) – ICAO (Standard Departure
Chart – Instrument (SID) – ICAO );
l) ICAO karta vizuelnog prilaženja (Visual Approach Chart – ICAO).
(7) Karte, mape ili dijagrami će se koristiti, kada je to prikladno, kao nadopuna ili zamjena za
tabele ili tekst AIP-а.
Član 6.
(Opšte specifikacije)
(1) AIP će biti zaseban i uključivaće tabelu sadržaja.
(2) Ako je potrebno AIP objaviti u dva ili više dijelova ili svezaka zbog obima ili praktičnosti, u
svakom od njih treba naznačiti da se preostali dio informacija može naći u drugom dijelu ili
svesku.
(3) AIP neće duplirati podatke unutar sebe ili iz drugih izvora.
(4) U koliko Bosna i Hercegovina izdaje zajednički AIP sa dvije ili više država, to će biti jasno
naznačeno na naslovnoj stranici i u sadržaju AIP-a.
(5) AIP će imati naveden datum. U slučaju da je AIP izdan u obliku slobodnih listova, svaka
stranica će biti datirana. Datum, koji se sastoji od dana, mjeseca (po nazivu) i godine, biće
datum objave ili datum na koji informacija stupa na snagu.
8
(6) Lista provjere koja daje važeći datum svake stranice u AIP-u biće ponovo izdana kako bi
se pomoglo korisniku u održavanju aktuelne publikacije. Broj stranice/naslov karte i datum
liste provjere naćiće se na samoj listi za prvojeru.
(7) Ako je AIP izdan kao jedan svezak i ako je svaka stranica AIP-a izdana u obliku
slobodnih listova, biće označena tako da je jasno istaknut:
a) identitet Zbornika vazduhoplovnih informacija (AIP);
b) pokriveno područje i pododjeljke, kada je to potrebno;
c) identifikaciju države izdavanja i nadležne organizacije;
d) broj stranice/naslov karte;
e) stepen pouzdanosti, ako je informacija sumnjiva.
(8) Veličina listova ne bi trebala biti veća od 210 x 297 mm, s tim da se veći listovi mogu
koristiti pod uslovom da su presavijeni na navedenu veličinu.
(9) Sve promjene AIP-а, ili nove informacije na ponovo štampanoj stranici, biće označene
simbolom ili komentarom.
(10) Operativno značajne promjene AIP- a će biti objavljene u skladu s AIRAC procedurama
i biće jasno označene akronimom – AIRAC (Aeronautical Information Regulation and
Control).
(11) AIP će biti izmjenjen ili ponovo izdan u redovnim intervalima kada je to potrebno, kako bi
ostao redovno ažuriran. Pribjegavanje ručnim izmjenama ili primjedbama biće svedeno na
minimum. Uobičajeni metod izmjena biće putem zamjene listova.
(12) Redovni intervali izmjena iz stava (11) ovog člana će biti navedeni u AIP-u, Dio – Opšte
(GEN).
(13) Smjernice o uspostavljanju intervala između datuma objavljivanja Izmjena AIP–a
sadržane su u Priručniku za AIS (Aeronautical Information Services Manual, Doc 8126
AN/872).
Član 7.
(Specifikacije za Izmjene AIP-a (AIP AMDT))
(1) Trajne promjene u AIP-u će biti objavljene kao izmjene AIP-a.
(2) Zbornik vazduhoplovnih informacija ažurira se putem dvije vrste izmjena (AIP AMDT):
a) redovne izmjene (AIP AMDT) koje obuhvataju stalne promjene u Zborniku na
naznačeni datum objave;
9
b) izmjene koje se objavljuju u skladu s AIRAC (Aeronautical Information Regulation
and Control) sistemom i uključuju stalne promjene od operativnog značaja, na
naznačeni AIRAC datum stupanja na snagu;
(3) Svakoj izmjeni AIP-a će biti dodjeljen serijski broj, koji će biti dodjeljivan uzastopno.
(4) Svaka stranica Izmjene AIP-a, uključujući i naslovnu stranicu, imaće naveden datum
objave.
(5) Svaka stranica AIRAC Izmjene AIP-a, uključujući i naslovnu stranu, imaće naveden
datum stupanja na snagu. Kada se vrijeme stupanja na snagu razlikuje od 0000 UTC,
također će biti navedeno na naslovnici.
(6) Kada je izdana izmjena AIP-a, ista će sadržavati broj onih elemenata Integrisanog
paketa vazduhoplovnih informacija, ako takvi postoje, koji su uključeni u izmjenu.
(7) Kratka naznaka subjekta, na koje izmjene imaju uticaja, će biti navedena na naslovnoj
strani izmjene AIP-а.
(8) Kada izmjena AIP-a neće biti objavljena u skladu sa utvrđenim intervalima ili na određeni
datum objavljivanja, obavijest NIL će biti izdana i distribuirana putem mjesečne liste važećih
NOTAM-а.
Član 8.
(Specifikacije za Dopune AIP-a)
(1) Privremene promjene dužeg trajanja (tri mjeseca ili duže) i informacije kratkog trajanja
koje sadrže obiman tekst i/ili slike će biti objavljene kao dopune AIP-a (AIP SUP).
Privremene promjene Zbornika od operativnog značaja objavljuju se u skladu sa utvrđenim
AIRAC datumima, te su jasno označene akronimom „AIRAC AIP SUP“.
(2) Svakoj dopuni AIP-a će biti dodjeljen serijski broj koji će biti uzastopan i određen na
temelju kalendarske godine.
(3) Stranice dopune AIP-a će se čuvati u AIP-u sve dok su svi ili neki od dijelova njenog
sadržaja važeći (na snazi).
(4) Kada se dogodi greška u dopuni AIP-a ili kada se promjeni period važenja AIP dopune,
biće objavljena nova dopuna AIP-a kao zamjena.
(5) Zahtjevi za primjenom NOTAM-a nastupaju kada nema dovoljno vremena za distribuciju
dopune AIP-a.
(6) Kada je dopuna AIP-a poslana kao zamjena za NOTAM, ona će sadržavati referencu na
serijski broj NOTAM-а.
(7) Lista provjere važećih dopuna AIP-a biće izdana u intervalima ne većim od mjesec dana.
Ova informacija se izdaje putem mjesečne liste važećih NOTAM-а.
Član 9.
(Distribucija)
10
AIP, AIP izmjene i dopune AIP-a će biti dostupne najbržim sredstvima prenosa.
Član 10.
(Elektronski AIP (еAIP))
(1) AIP, izmjene AIP-a, dopune AIP-a i AIC trebali bi biti objavljeni u obliku koji omogućuju
prikazivanje na ekranu računara i ispis na papiru.
(2) Ovaj složeni elektronski dokument naziva se „Elektronski AIP“ (еAIP) i može se temeljiti
na formatu koji omogućuje razmjenu digitalnih podataka.
(3) Kada se pruža, sadržaj informacija u еAIP-u i struktura poglavlja, odjeljaka i pododjeljaka,
pratiće se sadržaj i struktura AIP-а u štampanoj formi. еAIP će sadržavati datoteke koje
omogućuju ispis AIP-a u štampanoj formi.
(4) Kada se pruža, еAIP trebao bi biti dostupan putem fizičkih distribucijskih medija (CD,
DVD i sl.) i/ili putem interneta.
(5) Smjernice za izradu i pružanje еAIP-а sadržane su u Priručniku za AIS (Aeronautical
Information Services Manual, Doc 8126 AN/872).
(6) Smjernice za upotrebu interneta u svrhu upotrebe vazduhoplovnih aplikacija su sadržane
u ICAO dokumentu 9855 (Guidelines on the Use of the Public Internet for Aeronautical
Applications, Doc 9855).
Član 11.
(Stupanje na snagu)
Pravilnik stupa na snagu osmi dan od dana objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“.
Broj :
Banja Luka,
Generalni diorektor
Đorđe Ratkovica
11
PRILOG br. 1 – SADRŽAJ ZBORNIKA VAZDUHOPLOVNIH INFORMACIJA
DIO1 – OPŠTE (GEN)
Ako je AIP izrađen i stavljen na raspolaganje u više od jednog sveska od kojih svaki ima
zasebne izmjene i dopune, odvojene predgovore, zapise, zapise izmjena AIP-a, zapise
dopuna AIP-a, liste provjere AIP stranica i liste postojećih ručnih izmjena i dopuna, tada će
navedene zasebne izmjene i dopune biti uvrštene u svaki svezak.
GEN 0.1 Predgovor (Preface)
Kratak opis Zbornika vazduhoplovnih informacija (AIP), uključujući i:
1) naziv nadležnog izdavača / name of the publishing authority;
2) primjenjeni ICAO dokumenti / applicable ICAO documents;
3) struktura AIP-a i intervali publikovanja redovnih amandmana / the AIP structure
and established regular amendment interval; i
4) služba za kontakt u slučaju uočenih grešaka ili propusta u AIP-u / service to
contact in case of detected AIP errors or omissions.
GEN 0.2 Pregled izmjena AIP-a (Record of AIP Amendments)
Zapis AIP izmjena i AIRAC AIP izmjena (objavljenih u skladu s AIRAC sistemom) sadrži:
1) broj izmjene /amendment number;
2) datum objavljivanja /publication date;
3) datum unošenja (za AIRAC AIP izmjene, datum stupanja na snagu / date inserted
(for the AIRAC AIP Amendments, effective date); i
4) inicijale službenika koji je unosio izmjenu / initials of officer who inserted the
amendment .
GEN 0.3 Pregled dopuna AIP-a (Record of AIP Supplements)
Evidencija izdanih dopuna AIP-a sadrži:
1) broj dopune /supplement number;
2) predmet dopune / supplement subject;
3) AIP odljeljak(ci) na koje se odnosi / AIP section(s) affected;
4) period važenja / period of validity; i
12
5) zapis o poništenju / cancellation record.
GEN 0.4 Kontrolna lista AIP stranica (Checklists of AIP Pages)
Kontrolna lista AIP stranica sadrži:
1) broj stranice/naslov karte / page number/chart title, i
2) datum objavljivanja ili datum stupanja na snagu (dan, mjesec po nazivu i godina)
vazduhoplovne informacije / publication or effective date (day, month by name and
year) of the aeronautical information.
GEN 0.5 Lista ručnih ispravki AIP-а (List of Hand Amendments to the AIP)
Postojeća lista ručnih ispravki AIP-a sadrži:
1) stranica/e AIP-a na koje se odnosi / AIP page(s) affected,
2) tekst izmjene / amendment text; i
3) broj AIP ispravke kojim je uvedena ručna izmjena / AIP Amendment number by
which a hand amendment was introduced).
GEN 0.6 Sadržaj prvog dijela (Table of Contents to Part 1)
Popis odjeljaka i pododjeljaka koji se nalaze u Dijelu 1 – Opšte (GEN)
Napomena: Pododjeljci mogu biti navedeni abecednim redom.
GEN 1. DOMAĆI PROPISI I ZAHTJEVI (National Regulations and Requirements)
GEN 1.1 Nadležni organi (Designated Authorities)
Adrese organa nadležnih za međunarodni vazdušni saobraćaj (civilni vazdušni saobraćaj,
meteorologija, carina, imigracija, zdravstvo, rutne naknade i aerodromske/helidromske
naknade, fitosanitarna i veterinarska inspekcija, ispitivanje udesa vazduhoplova), sadrže
slijedeće:
1) nadležni organ /designated authority;
2) naziv nadležnog organa / name of the authority;
3) poštansku adresu /postal address;
4) broj telefona telephone number;
5) broj telefaksa / telefax number;
13
6) е-mail adresu /e-mail address;
7) adresu fiksne vazduhoplovne veze (AFS) / aeronautical fixed service (AFS)
address, i
8) adresu internet stranice, ako je dostupna / website address, if available.
GEN 1.2 Dolazak, tranzit i odlazak vazduhoplova (Entry, transit and departure of
aircraft)
Propisi u vezi sa dolaskom, tranzitom i odlaskom vazduhoplova na međunarodnim linijama
GEN 1.3 Dolazak, tranzit i odlazak putnika i posade (Entry, transit and departure
of passenger ad crew)
Propisi (uključujući carinu, imigraciju, karantin i zahtjeve za prethodno odobravanje i zahtjeve
za dozvole) koji se tiču dolaska, tranzita i odlaska ne imigrantskih putnika i članova posade.
GEN 1.4 Uvoz, prevoz i izvoz robe (Entry, transit and departure of cargo)
Propisi (uključujući carinu i zahtjeve za prethodno odobrenje i zahtjeve za dozvole) koji se
tiču uvoza, prevoza i izvoza robe/tereta.
GEN 1.5 Instrumenti, oprema, isprave i knjige vazduhoplova (Aicraft instruments,
equipment and flight documents)
Kratak opis instrumenata, operme i dokumentacije vazduhoplova, uključujući:
1) instrumente i opremu, (vazduhoplovnu, komunikacijsku, navigacijsku i opremu za
nadzor) i letnu dokumentaciju koja se nosi u vazduhoplov, uključujući i neke posebne
zahtjeve koji su navedeni u Aneksu 6, Dio 1, poglavlja 6 и 7 (ICAO Annex 6,
Operation of Aircraft, Part I International Commercial Air Transport – Aeroplanes,
Cahpter 6 and 7).
2) predajnik za otkrivanje pozicije u slučaju nužde (ELT – Emergency locator
transmitter), signalni uređaji i oprema za spasavanje kao što je prikazano u Aneksu 6,
Dio 1, 6.6 i Dio 2, 6.4, kako je određeno na regionalnim sastancima vezanim za
vazdušnu plovidbu, za letove iznad određenih površina.
14
GEN 1.6 Zbirka domaćih propisa i međunarodni sporazumi/konvencije
(Summary of national regulations and international agreements/conventions)
Popis naslova i referenci i, prema potrebi, sažetaka domaćih propisa koji se odnose na
vazdušnu plovidbu, zajedno sa popisom međunarodnih sporazuma/konvencija ratifikovanih
od strane države.
GEN 1.7 Odsupanja od ICAO standarda, preporučene prakse i postupaka
(Differences from ICAO standards, recommended practices and procedures)
Lista značajnih odstupanja između domaćih propisa i prakse države i vezanih ICAO odredbi,
uključujući:
1) zahvaćene odredbe (Aneks i njegovo izdanje, paragraf) / provision affected
(Annex and edition number, paragraph, i
2) razlike navedene punim tekstom / difference in full text.
Sve značajne razlike će biti navedene u ovom pododjeljku. Svi ICAO Aneksi će biti navedeni
numeričkim redoslijedom, čak i ukoliko odstupanje ne postoji u odnosu na neki od Aneksa. U
tom slučaju se pružaju NIL obaviještenja. Domaće razlike ili stepen neprimjenljivosti
regionalnih dopunskih procedura (SUPPS) će biti naznačen odmah iza ICAO Aneksa na koji
se dopunske procedure odnose.
GEN 2. Tabele i kodovi (Tables and Codes)
GEN 2.1 Mjerni sistem, oznake vazduhoplova, praznici (Measuring System,
Aircraft Markings, Holidays)
GEN 2.1.1 Mjerne jedinice (Units of Measurement)
Opis mjernih jedinica koje se koriste, uključujući i tabele mjernih jedinica.
GEN 2.1.2 Vremenski referntni sistem (Temporal Reference System)
Opis vremenskog referentnog sistema (kalendar i vremenski sistem) koji se primjenjuje, uz
naznaku da li se računa ljetno radno vrijeme i kako je referentni sistem prikazan u AIP-u.
GEN 2.1.3 Horizontalni referentni sistem (Horizontal reference system)
Kratak opis horizontalnog referentnog sistema koji se koristi, uključujući i:
1) naziv/oznaku referentnog sistema /name/designation of the reference system;
15
2) identifikaciju projekcije / identification of the projection;
3) identifikaciju elipsoida u upotrebi /identification of the elipsoid used;
4) identifikaciju referentnog podatka u upotrebi /identification of the datum used;
5) područje/a primjene /area(s) of application; i
6) pojašnjenje, ako je primjenljivo, sa zvjezdicom korištenom za identifikaciju onih
koordinata koje nisu uskladu sa zahtjevima za tačnost u Aneksu 11 i 14. / an
explanation, if applicable, of the asterisk used to identify those coordinates that
not meet Annex 11and 14 accuracy requirements;
GEN 2.1.4 Visinski referentni sistem (Vertical reference system)
Kratak opis visinskog referentnog sistema koji se koristi, uključujući i:
1) naziv/oznaku referentnog sistema /name/designation of the reference system;
2) opis modela geioda koji se koristi uključujući zahtjevane parametre za transformaciju
visine između korištenog modela i EGM-96 / description of the geoid model used
including the parameters required for height transformation between the model
used and EGM-96; i
3) pojašnjenje, ako je primjenljivo, sa zvjezdicom korištenom za identifikaciju one
nadmorske visine/geoidne undulacije koja nije u skladu sa zahtjevima za tačnost iz
Aneksa 14 / an exsplanation, if applicable, of the asterisk used to identify those
elevations/geoid undulations that do not meet Annex 14 accuracy requirements.
GEN 2.1.5 Oznake državne pripadnosti i oznake registracije vazduhoplova
(Aircraft nationality and registration marks)
Oznake državne pripadnosti i oznake registracije vazduhoplova koje su usvojene od strane
države.
GEN 2.1.6 Državni praznici (Public Holiday)
Popis državnih praznika s naznakom službi na koje se odražavaju/koje zahvataju.
GEN 2.2 Skraćenice koje se koriste u AIS publikacijama (Abbreviations used in
AIS publications)
Popis, abecednim redom poredanih skraćenica i njihovih značenja, kojeg koriste države u
svojim AIP-ima te u distribuciji vazduhoplovnih informacija/podataka s odgovarajućom
16
napomenom za one domaće skraćenice koje se razlikuju od onih sadržanih u Procedurama
usluga vazdušne plovidbe – ICAO skraćenice i kodovi (PANS-ABC, Doc 8400).
Napomena: Može biti dodat i opis abecednim redom poredanih definicija/riječnik pojmova.
GEN 2.3 Kartografski znaci (Chart symbols)
Popis kartografskih znakova uređen u skladu sa serijama karata u kojima se znaci/simboli
primjenjuju.
GEN 2.4 Lokacijski indikatori (Location indicators)
Popis abecednim redom lokacijskih indikatora koji su dodjeljeni vazduhoplovnim fiksnim
stanicama, koje se koriste u svrhe kodiranja i dekodiranja. Napomene za lokacije koje nisu
povezane sa AFS će biti navedene.
GEN 2.5 Spisak radio-navigacionih uređaja (List of radio navigation aids)
Spisak radio – navigacionih uređaja abecednim redom, sadrži i:
1) identifikator /identifier;
2) naziv stanice /name of the station;
3) vrstu objekta/uređaja /type of facility/aid;
4) naznaku da li uređaj služi za rutne (Е), aerodromske (А) ili dvojne (АЕ) svrhe
/indication whether aid serves en-route (E), aerodrome (A) or dual (AE) purposes.
GEN 2.6 Tablice za pretvaranje mjera (Conversion tables)
Tablice za konverziju između:
1) nautičkih milja i kilometara, i obrnuto /nautical miles and kilometres and vice
versa;
2) stopa i metara, i obrnuto /feet and metres and vice versa;
3) decimalnih minuta luka i sekundi luka, i obrnuto / decimal minutes of arc and
seconds of arc and vice versa; i
4) ostale tabele konverzije /other conversion tables, as appropriate.
17
GEN 2.7 Tablice izlaska i zalaska sunca (Sunrise/sunset tables)
Kratak opis kriterija koji se koriste za određivanje vremena navedenih u tablicama izlaska i
zalaska sunca, zajedno sa abecednom listom lokacija za koje su vremena navedena s
referencom na vezanu stranicu u tablici i u tablicama izlaska i zalaska sunca za odabrane
stanice/lokacije, uključujući:
1) naziv stanice /station name;
2) ICAO lokacijski indikatori / ICAO location indicator;
3) geografske koordinate u stepenima i minutama / geographical coordinates in
degrees and minutes;
4) datume za koje su navedena vremena / date(s) for which times are given;
5) vrijeme početka građanskog sumraka / time for beginning of morning civil
twilight;
6) vrijeme izlaska sunca / time for sunrise;
7) vrijeme zalaska sunca / time for sunset; i
8) vrijeme završetka građanskog sumraka / time for the end of evening civil twilight.
GEN 3. Usluge (Services)
GEN 3.1 Usluge vazduhoplovnog informisanja (Aeronautical Information Services)
GEN 3.1.1 Nadležna služba (Resposible service)
Opis pruženih usluga vazduhoplovnog informisanja i njihovih glavnih komponenti, uključujući:
1) naziv službe/jedinice / service/unit name;
2) poštansku adresu / postal address;
3) broj telefona / telephone number;
4) broj telefaksa / telefax number;
5) e-mail adresu / e-mail address;
6) AFS adresu / AFS address;
7) adresu web stranice, ako je dostupna / website address, if available;
8) izjavu vezanu uz ICAO dokumente na temelju kojih je služba utemeljena i referencu
na AIP lokaciju gdje su razlike, ako postoje, navedene / a statement concerning the
18
ICAO documents on which the service is based
location where differences, if any, are listed); i
and a reference to the AIP
9) naznaku ako služba nije H24 / an indication if service is not H24;
GEN 3.1.2 Oblast nadležnosti (Area of responsibility)
Područje odgovornosti za pružanje usluga vazduhoplovnog informisanja.
GEN 3.1.3 Vazduhoplovne publikacije (Aeronautical publications)
Opis elemenata integrisanog paketa vazduhoplovnih informacija, uključujuči i:
1) AIP i sa njim povezane izmjene AIP-a /AIP and related amendment service;
2) Dopune AIP-a /AIP Supplement;
3) AIC – vazduhoplovni informativni cirkular /Aeronautical Information Circular;
4) NOTAM i pretpoletni informativni bilteni (PIB) / NOTAM and pre-flight information
bulletins (PIB);
5) kontrolne liste i liste važećih NOTAM-a /checklists and lists of valid NOTAM;
6) prodaja publikacija /how they may be obtained.
Kada se putem AIC-a pružaju podaci o cijeni publikacija, to će biti navedeno u ovom odjeljku
AIP-a.
GEN 3.1.4 AIRAC sistem(AIRAC system)
Kratak opis AIRAC sistema uključujući tabele aktuelnih i AIRAC datuma za bližu budućnost.
GEN 3.1.5 Pretpoletne informacije na aerodormima/helidromima (Pre-flight
information service at aerodromes/helidromes)
Lista aerodroma/helidroma na kojima su dostupne pretpoletne informacije, ukljkučujući i
naznaku relevantnih:
1) elemenata integrisanog paketa vazduhoplovnih informacija / elements of the
Integrated Aeronautical Information Packages held;
2) karti i mapa / maps and charts held; i
3) područja koja su pokrivena navedenim podacima /general area of coverage of
such data.
19
GEN 3.1.6 Podaci o terenu i preprekama u elektronskom obliku (Electronic terrain and
obstacle data)
Detalji o tome kako se mogu dobiti podaci o terenu i preprekama u elektronskom obliku:
1) ime i prezime odgovorne osobe, službe ili organizacije / name of the individual,
service or organization responsible);
2) tačnu adresu i e-mail adresu odgovorne osobe, službe ili organizacije / street
address and e-mail address of the individual, service or organization
responsible;
3) broj telefaksa odgovorne osobe, službe ili organizacije / telefax number of the
individual, service or organization responsible;
4) kontakt telefon odgovorne osobe, službe ili organizacije / contact telephone
number of the individual, service or organization responsible;
5) radno vrijeme pružanja usluge (vremensko razdoblje, uključujući vremensku zonu
kada se može ostvariti konatkt) / (hours of service (time period including time zone
when contact can be made);
6) online informacije koje se mogu koristiti u svrhu kontaktiranja osobe, službe ili
organizacije / online information that can be used to contact the individual,
service or organization;
7) dodatne informacije, ako je potrebno, o tome kako i kada kontaktirati osobu, službu
ili organizaciju / supplemental information, if necessary, on how and when to
contact the individual, service or organization.
GEN 3.2 Vzduhoplovne karte (Aeronautical charts)
GEN 3.2.1 Odgovorna/e služba/e (Responsible service(s))
Opis odgovornih službi/usluga za izradu vazduhoplovnih karata, uključujući:
1) naziv službe / service name;
2) poštansku adresu / postal address;
3) broj telefona / telephone number;
4) broj telefaksa / telefax number;
5) e-mail adresu / e-mail address;
6) AFS adresu / AFS address;
7) adresu web stranice, ako je dostupna / website address, if available;
8) izjavu vezanu uz ICAO dokumente na temelju kojih je služba utemeljena i referencu
na AIP lokaciju gdje su razlike, ako postoje, navedene, i / a statement concerning the
20
ICAO documents on which the service is based and a reference to the AIP
location where differences, if any, are listed;
9) naznaku ako služba nije H24 / an indication if service is not H24.
GEN 3.2.2 Ažuriranje karata (Maintenance of charts)
Kratak opis načina na koji su vazduhoplovne karte revidirane i izmjenjene.
GEN 3.2.3 Prodaja karata (Purchase arrangements)
Detalji o načinu prodaje karata, koji sadrže:
1) agenciju/e usluge prodaje / service/sales agency(ies);
2) poštansku adresu /postal address ;
3) broj telefona telephone number;
4) broj telefaksa /telefax number;
5) е-mail adresu /e-mail address;
6) AFS adresu /AFS address; i
7) adresu web starnice, ako je dostupna /website address, if available.
GEN 3.2.4 Vrste vazduhoplovnih karata (Aeronautical chart series available)
Popis raspoloživih vrsta vazduhoplovnih karata zajedno sa opisom serije i naznakom
najmjeravane upotrebe.
GEN 3.2.5 Raspoložive vrste vazduhoplovnih karata (List of aeronautical charts
available)
Popis raspoloživih vazduhoplovnih karata, uključujući:
1) naslov serija / title of series;
2) skalu serija / scale of series;
3) naziv i/ili broj svake karte ili svakog lista u seriji / name and/or number of each
chart or each sheet in a series;
4) cijenu po listu / price per sheet; and; i
5) datum zadnje verzije / date of last revision.
21
GEN 3.2.6 Indeks svjetske vazduhoplovne karte - ICAO 1:1 000 000 (Index to the
world aeronautical chart (WAC) – ICAO 1:1 000 000)
Indeksna karta, koja prikazuje pokrivenost i izgled lista za WAC 1:1 000 000, proizvedena je
od strane države. Ako se izradi vazduhoplovna karta – ICAO 1: 500 000 umjesto WAC 1: 1
000 000, indeksne karte će se koristiti za označavanje pokrivenosti i izgleda lista za
vazduhoplovnu kartu – ICAO 1: 500 000.
GEN 3.2.7 Topografska karta (Topographical charts)
Pojedinosti o raspoloživosti topografskih karata, uključujući:
1) agenciju/е usluge/prodaje / name of service/agency(ies);
2) poštansku adresu / postal address;
3) broj telefona / telephone number;
4) broj telefaksa / telefax number;
5) е-mail adresu/ e-mail address;
6) AFS adresu / AFS address; i
7) adresu web stranice, ako je dostupna / website address, if available.
GEN 3.2.8 Ispravke na kartama koje nisu dio AIP-а (Corrections to charts not
contained in the AIP)
Popis ispravki na vazduhoplovnim kartama koje nisu sadržane u AIP-а, ili naznaka gdje se
takva informacija može naći.
GEN 3.3 Usluge kontrole vazdušnog saobraćaja (Air Traffic Services)
GEN 3.3.1 Nadležna služba (Responsible sevice)
Opis operativnih usluga kontrole vazdušnog saobraćaja, te njihovih glavnih komponenti,
uključujući:
1) naziv službe / service name;
2) poštansku adresu / postal address,
3) broj telefona / telephone number;
4) broj telefaksa / telefax number;
22
5) е-mail adresu / e-mail address;
6) AFS adresu / AFS address; i
7) adresu web stranice, ako je dostupna / website address, if available.
GEN 3.3.2 Oblast nadležnosti (Area of Responsibility)
Kratak opis oblasti nadležnosti za koje su uspostavljene operativne usluge kontrole
vazdušnog saobraćaja.
GEN 3.3.3 Vrste usluga (Types of Services)
Kratak opis glavnih vrsta usluga kontrole vazdušnog saobraćaja.
GEN 3.3.4 Koordinacija između operatora i ATS-а (Coordination between the
operator and ATS)
Opšti uslovi pod kojima se vrši koordinacija između operatora i usluga kontrole vazdušnog
saobraćaja.
GEN 3.3.5 Minimalna apsolutna visina leta (Minimun flight altitude)
Kriterijumi za utvrđivanje minimalne apsolutne visine leta.
GEN 3.3.6 Popis adresa ATS jedinica (ATS units address list)
Popis ATS jedinica i njihovih adresa, abecednim redom, uključuje:
1) naziv jedinice / unit name;
2) poštansku adresu / postal address;
3) broj telefona / telephone number;
4) broj telefaksa / telefax number;
5) е-mail adresu / e-mail address;
6) AFS adresu / AFS address;
7) adresu web stranice, ako je dostupna / website address, if available.
23
GEN 3.4 Komunikacijske usluge (Communication services)
GEN 3.4.1 Nadležna služba (Responsible service)
Opis odgovorne službe za osiguravanje telekomunikacijskih i navigacijskih sadržaja,
uključujući:
1) naziv službe / service name;
2) poštansku adresu / postal address;
3) broj telefona / telephone number;
4) broj telefaksa / telefax number;
5) е-mail adresu / e-mail address;
6) AFS adresu / AFS address;
7) adresu web stranice, ako je dostupna / website address, if available;
8) izjavu vezanu uz ICAO dokumente na temelju kojih je služba utemeljena i referencu
na AIP lokaciju gdje su razlike, ako postoje, navedene, / a statement concerning the
ICAO documents on which the service is based and a reference to the AIP
location where differences, if any, are listed; i
9) naznaku ako služba nije H24 / an indication if service is not H24;
GEN 3.4.2 Oblast nadležnosti (Area of Responsibility)
Kratak opis oblasti nadležnosti za koju se pružaju usluge telekomunikacija
GEN 3.4.3 Vrste usluga (Types of Service)
Kratak opis glavnih vrsta pruženih usluga i sadržaja, uključujući:
1) radionavigacijske usluge / radio navigation services,
2) glasovne i/ili podatkovne usluge / voice and/or data link services;
3) usluge emitovanja / broadcasting service;
4) jezik/jezike u upotrebi / language(s) used;
5) naznaka gjde se može pronaći detaljna informacija / an indication of where detailed
information can be obtained.
24
GEN 3.4.4 Zahtjevi i uslovi (Requirements and conditions)
Kratak opis vezan za zahtjeve i uslove pod kojima su dostupne komunikacijske usluge.
GEN 3.5 Meteorološke usluge (Meteorological services)
GEN 3.5.1 Nadležne službe (Responsible Services)
Kratak opis meteoroloških službi odgovornih za pružanje meteoroloških informacija,
uključujući:
1) naziv službe / service name;
2) poštansku adresu / postal address;
3) broj telefona / telephone number;
4) broj telefaksa / telefax number;
5) е-mail adresu / e-mail address;
6) AFS adresu / AFS address;
7) adresu web stranice, ako je dostupna / website address, if available;
8) izjavu vezanu uz ICAO dokumente na temelju kojih je služba utemeljena i referencu
na AIP lokaciju gdje su razlike, ako postoje, navedene, / a statement concerning the
ICAO documents on which the service is based and a reference to the AIP
location where differences, if any, are listed; i
9) naznaku ako služba nije H24 / an indication if service is not H24;
GEN 3.5.2 Oblast nadležnosti (Area of responsibility)
Kratak opis oblasti i/ili vazdušnih puteva za koje se pružaju meteorološke usluge.
GEN 3.5.3 Meteorološka osmatranja i izvještaji (Meteorological observations and
reports)
Detaljan opis meteoroloških osmatranja i izvještaja predviđenih za međunarodnu vazdušnu
plovidbu, uključujući:
1) naziv meteorološke stanice i ICAO lokacijski indikator / name of the stationand the
ICAO location indicator;
2) vrstu i učestalost osmatranja uključujući i naznaku o automatskoj opremi za
osmatranje / type and frequency of observation including an indication of
automatic observing equipment;
25
3) vrst meteoroloških izvještaja (npr. METAR) i dostupnost trend prognoza / types of
meteorological reports (e.g. METAR) and availability of trend forecast;
4) specifičnu vrstu sistema osmatranja i broj osmatračkih mjesta koji se koriste za
osmatranje i prijavljivanje prizemnog vjetra, vidljivosti, vidljivosti duž poletno-sletne
staze, baze oblaka, temperature i, prema potrebi, smicanja vjetra (npr. Anemometar na
presjeku poletno-sletnih staza, transmisiometar uz područje dodira, itd.) / specific type
of observation system and number of observation sites used to observe and
report surface windy, visibility, runway visual range, cloud base, temperature
and, where applicable, wid shear (e.g. anemometer at intersection of runways,
transmissometer next to touchdown zone etc.;
5) vrijeme rada / hours of operation; i
6) naznaku o raspoloživoj vazduhoplovnoj klimatološkoj informaciji / indication of
aeronautical climatological information available.
GEN 3.5.4 Vrste usluga (Types of services)
Kratak opis glavnih vrsta usluga koje se pružaju, uključujući i pojedinosti o informisanju,
konsultacijama, prikazivanju meteoroloških informacija, letnoj dokumentaciji koja je
rasploživa za operatore i članove letačke posade, te o metodama i sredstvima koja se koriste
za prikupljanje meteoroloških informacija.
GEN 3.5.5 Najava zahtjeva za MET uslugom (Notification required from
operators)
Minimalan sadržaj zahtjeva korisnika koji traži meteotrološke usluge, ili mijenja zahtjev u
odnosu na postojeće meteorološke usluge, u odnosu na pružaoca meteoroloških usluga.
GEN 3.5.6 Izvještaji iz vazduhoplova (Aircraft reports)
Prema potrebi, zahtjevi meteorološke vlasti za izradu i distribuciju izvještaja iz vazduhoplova.
GEN 3.5.7 VOLMET (VOLMET service)
Opis VOLMET i/ili D-VOLMET usluge, uključujući:
1) naziv stanice emitovanja / name of transmitting station;
2) pozivni znak ili identifikaciju i kraticu za radiokomunikaciona emitovanja / call sign
or identification and abbreviation for the radio communication emission;
3) frekvenciju ili frekvencije korištene za emitovanje / frequency or frequencies used
to broadcast:
4) period emitovanja / broadcasting period;
5) radno vrijeme / hours of service;
26
6) popis aerodroma/helidroma za koje su uključeni izvještaji i/ili prognoze / list of
aerodrome/heliports for which reports and/or forecast are included; i
7) izvještaji, prognoze i SIGMET informacije, kao i komentari/opažanja / reports,
forecast and SIGMET information included and remarks.
GEN 3.5.8 SIGMET i AIRMET (SIGMET and AIRMET)
Opis meteorološkog bdijenja koje se pruža unutar oblasti informisanja u letu ili kontrolisanog
područja za koje su pružene usluge vazdušne plovidbe, uključujući i popis kancelarija
meteorološkog bdijenja i to:
1) naziv kancelarije meteorološkog bdijenja, ICAO lokacijski indikator / name of
meteorological watch office, ICAO location indicator;
2) vrijeme rada / hours of service;
3) opsluživane oblasti informisanja u letu ili kontrolisana područja / flight information
region(s) or control area(s) served;
4) razdoblja važenja SIGMET-a / SIGMET validity periods;
5) posebne procedure primjenjene na SIGMET informacije (npr. za vulkanski pepeo i
tropske ciklone) / specific procedures applied to SIGMET information (e.g.
volcanic ash and tropical cyclones;
6) procedure primjenjene na AIRMET informacije (u skladu sa relevantnim
sporazumima regionalne vazdušne plovidbe) / procedures applied to AIRMET
information (in accordance with relevant regional air navigation agreements;
7) jedinice operativnih usluga vazdušne plovidbe kojima su pružene SIGMET i AIRMET
informacije / the air traffic services unit(s) provided with SIGMET and AIRMET
information; i
8) dodatne informacije (npr. o ograničenjima usluge i sl.) / additional information (e.g.
concerning any limitation of service, etc..
GEN 3.5.9 Druge automatizovane meteorološke usluge (Other automated
meteorological services)
Opis dostupnih automatizovanih usluga za pružanje meteoroloških informacija (npr.
automatizovane usluge pretpoletnog informisanja dostupne putem telefona i/ili računalnog
modema), uključujući:
1) naziv usluge /service name;
2) dostupne informacije / information available;
3) područja, rute i aerodrome koji su obuhvaćeni / areas, routes and aerodromes
covered; i
4) broj telefona i telefaksa, е-mail adresu, ako je dostupna, web adresu / telephone
and telefax number(s), e-mail address, and, if available, website address.
27
GEN 3.6 Traganje i spasavanje (Search and Rescue)
GEN 3.6.1 Nadležna služba (Responsible service(s))
Kratak opis službi koje su nadležne za obavljanje traganja i spasavanja (SAR), uključujući:
1) naziv službe/jedinice / service/unit name;
2) poštansku adresu / postal address;
3) broj telefona / telephone number;
4) broj telefaksa / telefax number;
5) е-mail adresu / e-mail address;
6) AFS adresu / AFS address;
7) adresu web stranice, ako je dostupna / website address, if available;
8) izjavu vezanu uz ICAO dokumente na temelju kojih je služba utemeljena i referencu
na AIP lokaciju gdje su razlike, ako postoje, navedene, / a statement concerning the
ICAO documents on which the service is based and a reference to the AIP
location where differences, if any, are listed.
GEN 3.6.2 Područje odgovornosti (Area of responsibility)
Kratak opis područja odgovornosti unutar kojega su pružene usluge traganja i spasavanja.
GEN 3.6.3 Vrste usluge (Types of services)
Kratak opis i geografski prikaz, gdje je to moguće, vrste usluga i objekata koje su pružene
uključujući indikacije gdje vazdušna pokrivenost SAR-om značajno zavisi od
raspoređenosti/dostupnosti letjelica
GEN 3.6.4 Sporazumi o traganju i spasavanju (SAR agreements)
Kratak opis SAR sporazuma na snazi, uključujući i odredbe za olakšavanje odlaska i dolaska
vazduhoplova iz drugih država namjenjenih za traganje i spasavanje izgubljenog ili
oštećenog vazduhoplova, bilo samo na temelju obavjesti iz vazduha ili nakon zaprimanja
obavjesti o planu leta.
GEN 3.6.5 Uslovi raspoloživosti (Conditions of availability)
Kratak opis usluga za traganje i spasavanje, uključujući i generalne/opšte uslove pod kojima
su usluge i sredstva dostupni za međunarodnu upotrebu, uključujući i indikaciju o tome da li
su sredstva koja su dostupna za traganje i spasavanje specijalizovana za SAR, ili se koriste
u druge svrhe, ali su adaptirani/prilagođeni SAR svrhama putem treninga i opreme ili su
samo povremeno dostupni i nemaju poseban trening ili pripreme za SAR operacije.
28
GEN 3.6.6 Procedure i signali u upotrebi (Procedures and signals used)
Kratak opis procedura i signala koje koriste vazduhoplovi za spasavanje i tablea koje
prikazuje signale u upotrebi od strane preživjelih.
GEN 4. Aerodromske/helidromske naknade i naknade za usluge u vazdušnoj
plovidbi (Charges for aerodromes/heliports and air navigation services)
Može postojati refernca gdje se detalji naknada mogu pronaći, ako nije navedeno u ovom
poglavlju.
GEN 4.1 Aerodromske/helidromske naknade (Aerodromes/heliports charges)
Kratak opis naknada koje se mogu
aerodromima/helidromima, uključujući:
primjeniti
na
raspoloživim
međunarodnim
1) slijetanje vazduhoplova / landing of aircraft;
2) parkiranje, upotreba hangara i dugoročno parkiranje vazduhoplova / parking,
hangarage and long-term storage of aircraft;
3) usluge putnicima / passenger service;
4) osiguranje / security;
5) naknade u vezi sa bukom / noise-related items;
6) ostalo (carina, zdravstvo, imigracija, itd.) / other (custom, health, immigration,
etc);
7) izuzeća i umanjenja / exemptions and reductions;
8) načini plaćanja / methods of payment.
GEN 4.2 Naknade za usluge u vazdušnoj plovidbi (air navigation services
charges)
Kratak opis naknada koje se mogu primjeniti za usluge u vazdušnoj plovidbi na
međunarodnom nivou, uključujući:
1) prilaznu kontrolu / approach control;
2) usluge vazduhoplovne navigacije na ruti / route air navigation services;
3) pravnu osnovu za usluge u vazdušnoj plovidbi i izuzećai umanjenja / cost basis for
air navigation services and exemptions/reductions; i
4) načini plaćanja / methods of payment.
29
DIO 2 – NA RUTI (ENR)
Ako je AIP izrađen i stavljen na raspolaganje u više od jednog sveska, koji pritom imaju
zasebne izmjene i dopune, odvojene predgovore, zapise AIP izmjena, zapise AIP dopuna,
liste provjere AIP stranica i popise postojećih ručnih izmjena i dopuna, tada će to biti
uključeno u svakom svesku. U slučaju da je AIP objavljen kao jedan svezak, napomena „nije
primjenljivo“, će biti uvedena nasuprot svakog od gore navedenih pododjeljaka.
Referenca će biti navedena u odgovarajućem pododjeljku i ukazivaće da razlike između
domaćih propisa i ICAO SARP-a i procedura postoje, te da su detaljno navedene u GEN 1.7.
ENR 0.6 Sadržaj drugog dijela (Table of contents to part 2)
Popis odjeljaka i pododjeljaka nalazi se u Dijelu 2 – Na ruti.
Napomena: pododjeljci mogu biti navedeni abecednim redom.
ENR 1. Opšta pravila i postupci (General rules and procedures)
ENR 1.1 Opšta pravila (General rules)
Zahtjev vezan za publikaciju opštih pravila kako je primjenjeno unutar države.
ENR 1.2 Pravila vizuelnog letenja (Visual flight rules)
Zahtjev vezan za publikaciju pravila vizuelnog letenja kako je primjenjeno unutar države.
ENR 1.3 Pravila instrumentalnog letenja (Instrumental flight rules)
Zahtjev vezan za publikaciju pravila instrumentalnog letenja kako je primjenjeno unutar
države.
ENR 1.4 Klasifikacija vazdušnog prostora (ATS airspace classification)
Opis klasa vazdušnog prostora ATS-a, u obliku tabele ATS klasifikacije vazdušnog prostora
u ICAO Aneksu 11, Dodatak 4, te na odgovarajući način naznačene klase vazdušnog
prostora koje se ne koriste od strane države.
ENR 1.5 Postupci čekanja, prilaženja i odlaženja (Holding, approach and departure
procedures)
ENR 1.5.1 Opšte (General)
Kriterijumi po kojima su utvrđeni postupci čekanja, prilaženja i odlaženja. Ukoliko se razlikuju
od ICAO odredbi, uslov je da se kriterijumi navedu u formi tabele.
ENR 1.5.2 Letovi u dolasku (Arriving flights)
30
Zahtjev da se prikažu procedure (konvencionalne ili RNAV ili obje) za dolazeći saobraćaj,
koje su zajedničke za letove u ili unutar istog tipa vazdušnog prostora. Ukoliko se primjenjuju
različite procedure unutar vazdušnog prostora terminala, napomena o tome će biti navedena
zajedno sa uputstvom gdje se specijalne procedure mogu naći.
ENR 1.5.3 Letovi u odlasku (Departing flights)
Zahtjev da se prikažu procedure (konvencionalne ili RNAV ili obje) za odlazni saobraćaj,
koje su zajedničke za odlazne letove s bilo kojeg aerodroma/helidroma.
ENR 1.6 Radarske usluge i postupci (ATS surveillance and procedures)
ENR 1.6.1 Primarni radar (Primary radar)
Opis usluga i procedura primarnog radara, uključujući:
1) dodatne usluge / supplementary services;
2) primjena usluge radarske kontrole / the application for radar control service;
3) postupak u slučaju otkaza radio veze vazduh-zemlja / radar and air-ground
comminication failure procedures;
4) zahtjevi za glasovno i izvještavanje CPDLC / Controller- pilot data link
communications) положаја (voice and CPDLC position reporting requirements;
5) grafički prikaz područja pokrivenosti radarom / graphic portrayal of area of radar
coverage.
ENR 1.6.2 Sekundarni nadzorni radar (Secondary surveillance radar (SSR))
Kratak opis operativnih procedura sekundarnog nadzornog radara (SSR), uključujući:
1) procedure u hitnim slučajevima / emergency procedures;
2) otkaz komunikacije vazduh-zemlja i procedure nezakonitog ometanja / air-ground
failure and unlawful interference procedures;
3) sistem dodjeljivanja koda/šifre SSR / the system of SSR code assignment;
4) zahtjevi za glasovno i izvještavanje CPDLC / voice and CPDLC position reporting
requirements; i
5) grafički prikaz područja pokrivenosti sekundarnim nadzornim radarom / graphic
portrayal of area of SSR coverage.
31
ENR 1.6.3 (Automatic dependent surveillance-broadcast (ADS-B))
Opis operativnih procedura sistema automatskog nadzora vazduhoplova – emitovanje (ADSB), uključujući:
1) procedure u hitnim slučajevima / emergency procedures;
2) otkaz komunikacije vazduh-zemlja i procedure nezakonitog ometenja / air-ground
communication failure and interference procedures;
3) zahtjeve identifikacije vazduhoplova / aircraft identification requirements;
4) zahtjeve glasovnog izvještavanja i izvještavanja CPDLC položaja / voice and
CPDLC position reporting requirements;
5) grafički prikaz područja pokrivenosti ADS-B-om / graphic portrayal of area of ADSB coverage.
Napomena: Opis ADS-B-а je od posebne važnsoti u područjima ili na rutama gdje postoji
mogućnost presretanja.
ENR 1.7 Postupci podešavanja visinomjera (Altimeter settings procedures)
Zahtjev postoji za izjavu o postupcima koji se koriste za postavljanje visinomjera, a sadrži:
1) kratak uvid s izjavom o ICAO dokumentima na kojima se temelje procedure zajedno
sa razlikama u ICAO odredbama, ako postoje / brief introduction with a statement
concerning ICAO documents on which the procedures are based together with
differences to ICAO provision, if any;
2) osnovne postupke postavljanja visinomjera / basic altimeter setting procedures;
3) opis područja postavljanja visinomjera / description of altimeter settings
region(s);
4) procedure koje se primjenjuju kod operatora (uključujući i pilote) / procedures
applicable to operators (including pilots); i
5) tabelu nivoa krstarenja / table of cruising levels.
ENR 1.8 Regionalni dopunski postupci (Regional Supplementary Procedures (Doc
7030))
Zahtjev da se prikažu regionalni dopunski postupci (SUPPS) koji zahvataju cijelo područje
odgovornosti, s naznačenim domaćim razlikama, ako postoje.
ENR 1.9 Upravljanje protokom vazdušnog saobraćaja (ATFM) (Air traffic flow
management (ATFM))
32
Kratak opis upravljanja protokom vazdušnog saobraćaja (ATFM), uključujući:
1) ATFM strukturu, područje opsluživanja, pružene usluge, lokaciju jedinice/a, te radno
vrijeme / ATFM structure, service area, service provided,location of unit(s) and
hours of operation;
2) vrste protoka poruka, te opisi formata / types of flow messages and descriptions
of the formats;
3) procedure primjenljive na odlaznim letovima, koje sadrže: / procedures applicable
for departing flights, containing:
а) službu odgovornu za pružanje informacija o primjenjenim mjerama ATFM-a /
service responsible for provision of information on applied ATFM measures;
b) zahtjeve za plan leta / flight plan requirements;
c) alokacije slotova / slot allocations.
ENR 1.10 Planiranje leta (Flight planning)
Zahtjev postoji radi naznake bilo kakvog ograničenja, zabrane ili savjetodavne informacije
vezane uz planiranje leta, koji mogu pomoći korisnicima u uvođenju planirane letne
operacije, uključujući:
1) procedure za podnošenje plana leta / procedures for the submission of a flight
plan;
2) sistem skupnog plana leta / repetitive flight plan system;
3) promjene na podnešenom planu leta / changes to the submitted flight plan.
ENR 1.11 Adresiranje poruka plana leta (Addresing of flight plan messages)
Zahtjev postoji radi naznake, u obliku tabele, adrese locirane na palnu leta, koji sadrži:
1) kategoriju leta (IFR, VFR ili obje) / category of flight (IFR, VFR or both);
2) rutu (unutar ili preko FIR-a i/ili TMA) / route (into or via FIR and/or TMA); i
3) adresu poruke / message address;
ENR 1.12 Presretanje civilnih vazduhoplova (Interception of civil aircraft)
33
Zahtjev postoji radi cjelovite izjave o procedurama presretanja i vizuelnim signalima koji se
koriste, uz jasnu naznaku da li su ICAO odredbe primjenjene ili ne, te cjelovita prezentacija
razlika.
ENR 1.13 Nezakonito ometanje (Unlawful interference)
Zahtjev postoji u svrhu prikazivanja odgovarajućih procedura koje će se koristiti u slučaju
nezakonitog ometanja.
ENR 1.14 Nezgode u vazdušnom saobraćaju (Air traffic incidents)
Opis sitema izvještavanja u vazdušnom saobraćaju, uključujući:
1) definicije nezgoda u vazdušnom saobraćaju / definition of air traffic incidents;
2) upotrebu „Obrasca izvještavanja o nezgodi u vazdušnom saobraćaju“ / use of the
„Air Traffic Incident Report Form;
3) procedure izvještavanja (uključujući i procedure tokom leta) / reporting procedures
(including in-flight procedures; i
4) svrhu izvještavanja i obrade obrasca / purpose of reporting and handling of the
form;
ENR 2. Vazdušni prostor u kojem se pružaju operativne usluge vazdušne plovidbe (Air
Traffic Services Airspaces)
ENR 2.1 FIR, UIR,TMA
Detaljan opis oblasti informisanja u letu (FIR), gornjih oblasti informisanja u letu (UIR), i
(terminalnih) kontrolisanih područja (ТМА), uključujući:
1) naziv, geografske koordinate u stepenima i minutama FIR/UIR lateralnih granica i u
stepenima, minutama i sekundama TMA lateralnih granica, vertikalnih granica i klase
vazdušnog prostora / name, geographical coordinates in degrees and minutes of
the FIR/UIR lateral limits and in degrees, minutes and seconds of the TMA lateral
limits, vertical li,its and class of airspace;
2) identifikaciju jedinice koja pruža uslugu / identification of unit providing the
service;
3) pozivni znak vazduhoplovne stanice koja opslužuje jedinicu i jezik/jezici u upotrebi,
koji specifikuje područje i uslove, kada i gdje koristiti isti, ako je primjenljivo / call sign
of aeronautical station serving the unit and language(s) used, specifying, when
and where to be used, if applicable;
4) frekvencije/namjena / frequencis supplemented by indications for specific
purposes;
5) primjedbe (remarks)
34
Kontrolisan područja oko vojnih vazduhoplovnih baza, koja nisu drugačije opisana u AIP-u će
biti uključene u ovom pododjeljku. Gdje se zahtjevi iz Aneksa 2, koji se odnose na planove
leta, dvosmjernu komunikaciju i izvještavanje o položaju, primjenjuju na svim letovima kako
bi se eliminisala ili smanjila potreba za presretanjem i/ili gdje postoji mogućnost presretanja i
gdje je potrebno praćenje na kanalu za hitne slučajeve VHF121,5 MHz, izjava u vezi toga će
biti uključena za relevantna područja ili dijelove područja.
Opis određenih područja iznad kojih je zahtjevano nositi odašiljač položaja u nuždi (ELT) i
kada vazduhoplov kontinuirano prati VHF frekvenciju 121,5 MHz za hitne slučajeve, osim u
razdobljima kada vazduhoplov obavlja komunikaciju na drugim VHF kanalima ili kada
ograničenje vazduhoplovne opreme ili obaveze u pilotskoj kabini ne dopuštaju istovremeno
praćenje oba kanala.
Napomena: Ostale vrste vazdušnog prostora oko državnih aerodroma/helidroma, ako što su
kontrolisane zone i aerodormske zone, opisane su relevantnim aerodromskim ili
helidromskim odjeljcima.
ENR 2.2 Ostali regulisani vazdušni prpstor (Other regulated airspace)
Gdje je ustanovljeno, postoji detaljan opis ostalih vrsta vazdušnog prostora i klasifikacije
vazdušnog prostora.
ENR 3. ATS rute (ATS routes)
ENR 3.1 Donje ATS rute (Lower ATS routes)
Detaljan opis donjih ATS ruta, uključujući:
1) oznaku rute, oznaku navigacijske specifikacije/a primjenljive na specifičnom
segmentu/ima, nazivi, šifrirane oznake ili naziv-kod i geografske koordinate u
stepenima, minutama, sekundama svih značajnih tačaka koje definišu rutu uključujući
„obaveznu“ ili tačku izvještavanja „na zahtjev“ / route designator, designation of the
navigation specification(s) applicable to a specified segment(s), names, coded
designators or name-codes and the geographical coordinates in degrees,
minutea and seconds of all significant points defining the route including
„compulsory“ or „on-request“ reporting points;
2) puteve ili VOR radijale izražene u najbližem stepenu, geodetsku udaljenost najbližoj
desetini kilometra ili desetini nautičke milje između svake uzastopne određene tačke i,
u slučaju VOR radijala, tačke zamjene / tracks or VOR radials to the nearest
degree, geodesic distance to the nearest tenth of a kilometre or tenth of a
nautical mile between each sucessive designated significatnt point and, in the
case of VOR radials, changeover points;
3) više ili niže granice ili minimalne visine ruta, najbliže višoj od 50 m ili 100 ft, i
klasifikaciju vazdušnog prostora / upper and lower limits or minimum en-route
altitudes, to the nearest higher 50 m or 100 ft, an aispace classification;
4) bočne granica i minimalne visine nadvišavanja prepreka / lateral limits and
minimum obstacle clearens altitudes;
35
5) pravac nivoa krstarenja / direction of cruising levels;
6) primjedbe, uključujući i naznaku kontrolne jedinice, njen operativni kanal, i ako je
primjenljiva, adresu za prijavu, te bilo kakva ograničenja u smislu navigacijskih
specifikacija / remarks, including an inndication of the controlling unit, its
operating channel and, if applicable, is logon address, and any navigation
specification(s) limitations.
Napomena – Vezano uz Aneks 11, Dodatak 1, i u svrhe planiranja leta, definisane
navigacione specifikacije se ne smatraju dijelom oznake rute.
ENR 3.2 Gornje ATS rute (Upper ATS routes)
Detaljan opis gornjih ATS ruta, uključujući:
1) oznaku rute, oznaku navigacijske specifikacije/a primjenljive na specifičnom
segmentu/ima, nazivi, šifrirane oznake ili naziv-kod i geografske koordinate u
stepenima, minutama i sekundama svih značajnih tačaka koje definišu rutu uključujući
„obaveznu“ ili tačku izvještavanja „na zahtjev“ / route designator, designation of the
navigation specification(s) applicable to a specified segment(s), names, coded
designators or name-codes and the geographical coordinates in degrees,
minutea and seconds of all significant points defining the route including
„compulsory“ or „on-request“ reporting points ;
2) puteve ili VOR radijale izražene u najbližem stepenu, geodetsku udaljenost najbližoj
desetini kilometra ili desetini nautičke milje između svake uzastopne određene
značajne tačke i, u slučaju VOR radijala, tačke izmjene / tracks or VOR radials to the
nearest degree, geodesic distance to the nearest tenth of a kilometre or tenth of
a nautical mile between each sucessive designated significatnt point and, in the
case of VOR radials, changeover points;
3) više i niže granice, i klasifikaciju vazdušnog prostora / upper and lower limits and
airspace classification;
4) bočne granice / lateral limits;
5) pravac nivoa krstarenja / direction of cruising level;
6) primjedbe, uključujući i naznaku kontrolne jedinice, njen operativni kanal, i ako je
primjenljiva, adresu za prijavu, te bilo kakva ograničenja u smislu navigacijskih
specifikacija / remarks, including an inndication of the controlling unit, its
operating channel and, if applicable, is logon address, and any navigation
specification(s) limitations.
Napomena – Vezano uz Aneks 11, Dodatak 1, i u svrhe planiranja leta, definisane
navigacione specifikacije se ne smatraju integralnim dijelom oznake rute.
ENR 3.3 Rute prostorne navigacije (RNAV) (Area navigation (RNAV) routes)
Detaljan opis ruta prostorne navigacije, uključujući:
36
1) oznaku rute, oznaku navigacijske specifikacije/a primjenljive na specifičnom
segmentu/ima, nazivi, šifrirane oznake ili naziv-kod i geografske koordinate u
stepenima, minutama i sekundama svih značajnih tačaka koje definišu rutu uključujući
„obaveznu“ ili tačku izvještavanja „na zahtjev“ / route designator, designation of the
navigation specification(s) applicable to a specified segment(s), names, coded
designators or name-codes and the geographical coordinates in degrees,
minutes and seconds of all significant points defining the route including
„compulsory“ or „on request“ reporting points;
2) s obzirom na tačke vazdušnog puta koje definišu VOR/DME rutu prostorne
navigacije, u dodatku / in respect of waypoints defining a VOR/DME area
navigation route, additionaly:
a) identifikaciju stanice/položaja referntnog VOR/DME / station identification of
the reference VOR/DME;
b) udaljenost do najbliže desetine kilometra ili desetine nautičke milje od referentnog
VOR/DME, ako tačka vazdušnog puta nije kolocirana sa njim / bearing to the
nearest tenth of a kilometre or tenth of a nautical mile from the refrence
VOR/DME, if the waypoint is not collocated with it;
c) visinu DME antene u krugu od 30 m (100 ft) / elevation of the transmitting
antenna of DME to the nearest 30 m (100 ft);
3) geodetsku udaljenost najbližoj desetini kilometra ili desetini nautičke milje između
definisanih krajnjih tačaka i udaljenosti između svake određene značajne tačke /
geodesic distance to the nearest tenth of a kilometre or tenth of a nautical mile
between defined end-points and distance between each sucessive designated
significant point;
4) više i niže granice i klasifikaciju vazdušnog prostora / upper and lower limits and
airspace classification;
5) smjer nivoa krstarenja / direction or cruising levels;
6) primjedbe, uključujući naznaku kontrolne jedinice i njenog operativnog kanala i, ako
je primjenljivo, adresu logovanja, te bilo kakva ograničenja u smislu navigacijskih
specifikacija / remarks, including an indication of the contolling unit, its operating
channel and, if applicable, its logon address, and any navigation specification(s)
limitations;
Napomena – Vezano uz Aneksa 11, Ddatak 1., i u svrhe planiranja leta, definisane
navigacijske specifikacije se ne smatraju integralnim dijelom ozanke rute.
ENR 3.4 Rute helikoptera (Helicopter routes)
Detaljan opis ruta helikoptera, uključujući:
1) oznaku rute, oznaku navigacijske specifikacije/a primjenljivih na specifičnom
segmentu/ima, nazivi, šifrovane oznake ili nazivi-kod i geografske koordinate u
stepenima, minutama i sekundama svih značajnih tačaka koje definišu rutu uključujući
37
„obaveznu“ ili tačku izvještavanja „na zahtjev“ / route designator, designation of the
navigation specification(s) applicable to a spacified segment(s), names, coded
designators or name-codes and the geographical coordinates in degrees,
minutes and seconds of all significant points defining the route including
„compulsory“ or „on-request“ reporting points;
2) putevi ili VOR radijali izraženu u najbližem stepenu, geodetsku udaljenost najbližoj
desetini kilometra ili desetini nautičke milje između svake određene značajne tačke i, u
slučaju VOR radijala, tačka zamjene / tracks or VOR radials to the nearest degree ,
geodesic distance to the nearest tenth of a kilometre or a tenth of a nautical mile
between each sucessive designated significant point and, in the case of VOR
radials, changeover points;
3) više i niže granice, i kalsifikaciju vazdušnog prostora / upper and lower limits and
airspace classification;
4) minimalne apsolutne visine ruta, najbliže višoj od 50 m ili 100 ft / minimum flight
altitudes to the nearest higher 50 m or 100 ft;
5) primjedbe, uključujući nazanku kontrolne jedinice i njenog operativnog kanala, te bilo
kakva ograničenja u pogledu navigacijskih specifikacija / remarks, including an
indication of the controlling unit and its operating frequency, and any navigation
spesification(s) limitations.
Napomena – Vezano uz Aneks 11, Dodatak 1., i u svrhe planiranja leta, definisane
navigacijske specifikacije se ne smatraju integralnim dijelom oznake rute.
ENR 3.5 Ostale rute (Other routes)
Zahtjev postoji radi opisa ostalih specifično određenih ruta koje su obavezne unutar
specifičnih područja.
Napomena – Rute dolaska, tranzita i odlaska su naznačene u vezi sa procedurama za
promet do i od aerodroma/helidroma i ne trebaju biti opisane, budući da se nalaze u
odgovarajućem odjeljku Dijela 3 – Aerodromi.
ENR 3.6 Čekanje na ruti (En-route holding)
Zahtjev postoji za detaljnim opisom procedura vezanih za čekanje na ruti, i sadrži:
1) identifikacija čekanja (ako postoji), te fiksne tačke (navigacioni uređaj) ili tačke s
geografskim koordinatama u stepenima, minutama i sekundama / holding
identification (if any) and holding fix (navigation aid) or waypoint with
geofraphical coordinates in degrees, minutes and seconds;
2) dolaznu putanju / inbound track;
3) pravac/smjer proceduralnog zaokreta / direction of the preocedure turn;
4) maksimalnu zadanu brzinu / maximum indicated airspeed;
38
5) minimalni i maksimalni nivo holdinga / minimum and maximum holding level
6) vrijeme/udaljenost za odlazak / time/distance outbound;
7) naznaku kontrolne jedinice i njene operativne frekvencije / indication of the
controlling unit and its operating frequency.
Napomena – Kriterijum za provjeru čistine od prepreka se odnose na procedure za holding
koje se nalaze u Procedurama usluga vazdušne plovidbe – Operacije vazduhoplova (PANSOPS,Doc 8168), Svezak I i II.
ENR 4. Radio-navigacioni uređaji/sistemi (Radio navigation aids/systems)
ENR 4.1 Radio-navigacioni uređaji na - ruti(Radio navigation aids - en-route)
Popis stanica koje pružaju radionavigacijske usluge utvrđen je u rutne svrhe i organizovan
abecednim redom po imenu stanice, uključujući:
1) naziv stanice i magnetno odstuanje zaokruženo na najbliži stepen i za VOR,
deklinaciju stanice zaokruženu na najbliži stepen koja služi za kontrolu uređaja / name
of station and magnetic variation to the nearest degree and for VOR, station
declination to the nearest degree used for technical line-up of the aid;
2) identifikaciju / identification;
3) frekvenciju/kanal za svaki element / frequency/channel for each element;
4) časovi rada / hours of operation;
5) geografske koordinate u stepenima, minutama i sekundama položaja antene
emitovanmja / geographical coordinates in degrees, minutes and seconds of the
position of the transmitting antenna;
6) nadmorsku visinu DME antene u krugu od 30 m (100 ft) / elevation of the
transmitting antenna of DME to the nearest 30 m (100 ft);
7) primjedbe / remarks.
ENR 4.2 Specijalni navigacioni sistemi (Special navigation systems)
Opis stanica povezanih sa specijalnim navigacionim sistemima (DECCA, LORAN itd.),
uključujući:
1) naziv stanice ili niza stanica / name of station or chain;
2) vrstu dostupnih usluga (glavni signal, pomoćni signal, boja) / type of service
available (master signal, slave signal, colour);
3) frekvenciju (broj kanala, osnovni puls, stopa povratka, kako je primjenljivo) /
frequency (channel number, basic pulse rate, recurrence rate, as applicable;
39
4) časovi rada / hours of operational;
5) geografske koordinate u stepenima, minutama i sekundama položaja stanice
emitovanja / geographical coordinates in degrees, minutes and seconds of the
position of the transmitting station;
6) primjedbe / remarks.
ENR 4.3 Globalni navigacioni satelitski sistem (Global navigation satellite system)
(GNSS)
Popis i opis elemenata globalnog navigacionog satelitskog sistema (GNSS) koji služi za
pružanje usluga ustanovljenih na rutama i abecednim redom poredane nazive elemenata,
uključujući:
1) naziv elemenata GNSS-a (GPS, GLONASS, EGNOS, MSAS, WASS, itd.) / the
name of the GNSS element (GPS, GLONASS, EGNOS, MSAS, WASS, ect.;
2) frekvenciju/e, ako je primjenljivo / frequency(ies), as appropriate;
3) geografske koordinate u stepenima, minutama i sekundama nominalnog područja
usluga i područja pokrivenosti / geographical coordinates in degrees, minutes and
secondes of the nominal service area and coverage area;
4) primjedbe / remarks.
ENR 4.4 Kodne oznake značajnih tačaka (Name-code designators for significant
points)
Abecedni popis označava naziv-kod (petosolvi „naziv-kod“) za određivanje značajnih tačaka
na položajima koji nisu označeni položajem radionavigacionih uređaja, uključujući:
1) naziv-kod oznaka / name-code designator;
2) geografske koordinate položaja u stepenima, minutama i sekundama
geografphical coordinates in degrees, minutes and seconds of the position;
/
3) pozivanje na АТС ili drugi vazdušni put/rutu, gdje se tačka nalazi / reference to ATS
or other routes where the point is located.
ENR 4.5 Vazduhoplovna zemaljska svjetla- na ruti (Aeronautical ground lights – enroute)
Popis vazduhoplovnih zemaljskih svjetala i ostalih svjetlećih farova koji označavaju
geografske položaje odabrane od strane države kao značajna, uključujući:
40
1) ime grada ili druge identifikacije fara / name of the city or town or other
identification of the beacon;
2) vrstu fara i intenzitet svjetala u hiljaditim dijelovima kandele / type of beacon and
intensity of the light in thousands of candelas;
3) karakteristike signala / characteristic of the signal;
4) časovi rada / operational hours;
5) primjedbe / remarks.
ENR 5. Navigaciona upozorenja (Navigation warnings)
ENR 5.1 Zabranjena, ograničena i opasna područja (Prohibited, restricted and danger
areas)
Opis, dopunjen fizičkim prikazom gdje je to primjerno, zabranjenih, ograničenih i opasnih
područja zajedno sa informacijama o njihovoj uspostavi, uključujući:
1) identifikaciju, naziv i geografske koordinate bočnih granica u stepenima, minutama i
sekundama, ako su iste unutar kontrolisanog područja/granica kontrolisane zone, i u
stepenima i minutama ako su izvan kontrolisanog područja/granica kontrolisane zone /
identification, name and geographical coordinates of the lateral limits in degrees,
minutes and seconds if inside and in degrees and minutes if outside control
area/control zone boundaries;
2) gornje i donje granice / upper and lower limits;
3) primjedbe, uključujući i vrijeme aktivnosti zone / remarks, including time of
activity;
Vrsta ograničenja ili priroda opasnosti i rizika od presretanja u slučaju prodora će biti
navedena u koloni primjedbe/napomene. / type of restriction or nature of hazard and risk
of interception in the event of penetration must be indicated in the remarks column.
ENR 5.2 Područja vojnih vježbi i obuke (Military exercise and training areas and air
defenceidentification zone (ADIZ))
Opis, dopunjem grafičkim prikazom, gdje je moguće, ustanovljene zone za vojne vježbe i
obuke koje se održavaju u redovnim intervalima, i uspostavljenih zona identifikacije za
potrebe vazdušne odbrane (ADIZ), uključujući:
1) geografske koordinate bočnih granica u stepenima, minutama i sekundama, ako su
iste unutar kontrolisanog područja/granica kontrolisane zone, i u stepenima i minutama
ako su izvan kontrolisanog područja/granica kontrolisane zone / geographical
coordinates of the lateral limits in degrees, minutes and seconds if inside and in
degrees and minutes if outside control area/control zone boundaries;
41
2) gorje i donje stanice, te sistem i sredstva najave aktivacije zajedno sa informacijama
u vezi sa civilnim letovima i primjenljivim ADIZ procedurama / upper and lower limits
and system and means of activation announcements together with information
pertinent to civil flights and applicable ADIZ procedures;
3) primjedbe, uključujući i vrijeme aktiviranosti zone i rizik od presretanja u slučaju
prodora u ADIZ / remarks, including time of activity and risk of interception in the
event of penetration of ADIZ.
ENR 5.3 Ostale aktivnosti opasne prirode i ostale potencijalne opasnosti (Other
activities of a dangerous nature and other potential hazards)
ENR 5.3.1 Ostale aktivnosti opasne prirode (Other activities of a dagerous nature)
Opis, dopunjen kartama, gdje je potrebno, aktivnosti koje bi mogle imati uticaja na letove,
uključujući:
1) geografske koordinate središta područja u stepenima i minutama i raspon uticaja /
geographical coordinates in degrees and minutes of centre of area and range of
influence;
2) vertikalne granice / vertical limits;
3) savjetodavne mjere / advisory measures;
4) nadležno tijelo za pružanje informacija / authority responsible for the provision of
information;
5) primjedbe, uključujući i vrijeme djelovanja / remarks, including time of activity.
ENR 5.3.2 Ostale potencijalne opasnosti (Other potential hazards)
Opis, dopunjen kartama gdje je potrebno, drugih potencijalnih opasnosti koje bi mogle imati
uticaja na letove (npr. Aktivni vulkani, nuklearne elektrane, itd.), uključujući:
1) geografske koordinate lokacije potencijalnih opasnosti u stepenima i minutama /
geographical coordinates in degrees and minutes of location of potential hazard;
2) vertikalne granice / vertical limits;
3) savjetodavne mjere / advisory measures;
4) nadležno tijelo za pružanje informacija / authority responsible for the provision of
information;
5) primjedbe / remarks.
ENR 5.4 Prepreke značajne za vazdušnu plovidbu (Air navigation obstacles)
42
Popis prepreka koje imaju uticaja na vazdušnu plovidbu u Području 1 (teritorija države),
uključujući:
1) identifikaciju prepreka ili oznaku / obstacle identification or designation;
2) vrstu prepreke / type of obstacle;
3) položaj prepreke u geografskim koordinatama (stepenima, minutama i sekundama) /
obstacle position, represented by geographical coordinates in degrees, minutes
and seconds;
4) nadmorsku visinu prepreke, i visinu zaokruženu na najbliži metar ili stopu / obstacle
elevation and height to the nearest metre or foot;
5) tip i boju osvjetljenja prepreke (ako postoji) / type and colour of obstacle lighting
(if any);
6) ako je moguće, naznaku da je popis prepreka dostupan u elektronskom obliku, te
pozivanje na GEN 3.1.6 / if appropriate, an indication that the list of obstacle is
available in electronic form, and reference to GEN 3.1.6.
Napomena 1.- Prepreka čija visina iznad tla iznosi 100 m i više smatra se preprekom za
Područje 1. / An obstacle whose height above ground is 100 m and higher is
considered an obstacle for Area 1.
Napomena 2.- Specifikacije za utvrđivanje i prijavljivanje (tačnost terenskog rada i integritet
podataka) položaja (geografska širina i dužina) i nadmorske visine/visina prepreke/a u
Području 1 navedene su u Aneksu 11, Dodatak 5, Tabele 1 i 2. / Specification governing
the determination and reporting (accuracy of field work and data itegrity) of positions
(latitude and longitude) and elevation/heights for obstacles in Area 1 are given in
Annex 11, Appendix 5, Tables 1 and 2, respectively.
ENR 5.5 Vazduhoplovne sportske i rekreativne aktivnosti (Aerial sporting recreational
activities)
Kratak opis, dopunjen grafičkim prikazom , gdje je to moguće, vazduhoplovnih sportskih i
rekreativnih aktivnosti, zajedno sa uslovima pod kojima se iste provode, uključujući:
1) oznaku i geografske koordinate bočnih granica u stepenima, minutama i
sekundama, ako su iste unutar kontrolisanog područja/granica kontrolisane oblasti, i u
stepenima i minutama ako si izvan kontrolisanog područja/granica kontrolisane oblasti.
/ designation and geographical coordinates of the lateral limits in degrees,
minutes and second if inside and in degrees and minutes if outside control
area/control zone boundaries;
2) vertiklane granice / vertical limits;
3) telefonski broj operator/korisnik / operator/user telephone number;
4) primjedbe, uključujući i vrijeme izvođenja aktivnosti / remarks, including time of
activity;
43
Napomena – Ova stavka se može podijeliti u različite odjeljke za svaku pojedinu kategoriju
aktivnosti, dajući naznačene detalje u svakom pojedinom slučaju. / This paragraph may be
subdivided into different sections for each different category of activity, giving the
indicated details in each case.
ENR 5.6 Kretanje ptica i oblasti sa osjetljivom faunom (Bird migration and areas with
sensitive fauna)
Opis, dopunjen kartama gdje je to moguće, kretanja ptica povezanih s migracijama,
uključujući i migracijske puteve i područja stalnog odmora, te područja sa osjetljivom faunom.
ENR 6. Karte vazdušnih puteva (En-route charts)
Ako je AIP izrađen i stavljen na raspolaganje u više od jednog sveska koji pritom ima
zasebne izmjene i dopune, odvojene predgovore, zapise AIP izmjena, zapise AIP dopuna,
kontrolne liste provjere AIP stranica i popise postojećih ručnih izmjena i dopuna, tada će to
biti uključeno u svakom svesku. U slučaju da je AIP objavljen u jednom svesku, napomena
„nije primjenljivo“, će se navesti nasuprot svakog od navedenih pododjeljaka.
DIO – AERODROMI (AD)
AD 0.6. Sadržaj trećeg dijela (Table of contents to Part 3)
Popis odjeljaka koji se nalaze u Dijelu 3 – Aerodromi (AD).
Napomena.- Pododjelci mogu biti navedeni abecednim redom.
AD 1. Aerodrom/helidrom - uvod (Aerodromes/heliports - introduction)
AD 1.1 Rapoloživost aerodroma/helidroma (Aerodrome/heliport availability)
Kratak opis državnog nadležnog tijela odgovornog za aerodrome i helidrome, uključujući: /
Brief description of the State's designated authority for aerodromes and heliports,
including:
1) opšte uslove pod kojima su aerodromi/helidromi i pripadajući objekti raspoloživi za
upotrebu / the general conditions under which aerodromes/heliports and
associated facilities are available for use;
44
2) izjavu o primjenjenim ICAO dokumentima na kojima se temelje usluge te pozivanje
na lokaciju u AIP-u gdje su navedene razlike, ukoliko ih ima / a statement concerning
the ICAO documents on which the services are based and a reference to the AIP
location where differences, if any, are listed;
3) propise, ako ih ima, koji se odnose na civilnu upotrebu vojnih vazduhoplovnih baza /
regulations, if any, concerning civil use of military air bases;
4) opšte uslove pod kojima se primjenjuju procedure u slučaju smanjene vidljivosti za
operacije vazduhoplova kategorije CAT II/III na aerodormima, ako ih ima / the genaral
conditiones under which the low visibility procedures applicable to CAT II/III
oprations at aerodromes, if any, are applied;
5) uređaj za mjerenje koeficijenta trenja koji je u upotrebi, te nivo trenja poletno-sletne
staze ispod koga će se proglasiti staza klizavom kada je mokra / friction measuring
device used and the runway frictin level below which the State will declare the
runway to be slippery when wet;
6) druge podatke od sličnog interesa / other informtion of a similar nature;
AD 1.2 Službe spasavanja, vatrogasne službe i plan čišćenja snijega (Rescue and
firefighting services and snow plan)
AD 1.2.1 Službe spasavanja i vatrogasne službe (Rescue and firefighting services)
Kratak opis pravila koja uređuju uspostavu službi spasavanja i vatrogasnih službi na
aerodromima i helidromima raspoloživim za javnu upotrebu, zajedno sa naznakom kateforije
spasavanja i vatrogasne kategorije utvrđene od strane države.
AD 1.2.2 Plan čišćenja snijega (Rescue and firefighting services)
Kratak opis planiranja u slučaju snijega za aerodrome/helidrome raspoložive za javnu
upotrebu na kojima je vjerovatno da će se ostvariti sniježni uslovi, uključujući:
1) organizaciju zimske službe / organization of the winter service;
2) nadzor površina za kretanje / surveillance of movements areas;
3) metode mjerenja i dobivena mjerenja /measuring methods and measurements
taken;
4) mjere poduzete za održavanje upotrebljivosti površina za kretanje / actions taken to
maintain the usability of movemnts areas;
5) sistem i sredstva izvještavanja / system and means of reporting;
6) slučajeve zbog kojih može doći do zatvaranja poletno-sletne staze / the cases of
runway closure;
45
7) distribuciju informacija o sniježnim uslovima / distribution of information about
snow conditions.
AD 1.3. Popis aerodroma i helidroma (Index to aerodromes and heliports)
Popis, dopunjen grafičkim prikazom aerodroma i helidroma unutar države, uključujući:
1) naziv aerodroma/helidroma i ICAO lokacijski indikator / aerodrome/heliport name
and ICAO location indicator;
2) vrsta saobraćaja za koji je dozvoljeno korištenje aerodroma/helidroma
(međunarodnog/nacionalnog, IFR/VFR, redovnog/vanrednog, privatnog) / type of
traffic permittedto use aerodrome/heliport (international/national, IFR/VFR,
sceduled/non-scheduled, private);
3) pozivanje na AIP pododjeljak Dijela 3 u kojem su prikazani detalji o
aerodromu/helidromu / reference to AIP, Part 3 subsection in which
aerodrome/heliport details are presented.
AD 1.4. Podjela aerodroma/helidroma (Grouping of aerodrome/heliports)
Kratak opis kriterijuma koje primjenjuje država za grupisanje aerodroma/helidroma u svrhe
proizvodnje/distribucije/pružanja
informacija
(npr.
međunarodni,
nacionalni;
primarni/sekundarni; veliki/mali; civilni/vojni, itd.).
AD 1.5. Status sertifikacije aerodroma (Status of certification of aerodromes)
Popis aerodroma u državi, koji ukazuje na status sertifikacije, uključujući:
1) naziv aerodroma i ICAO lokacijski indikator / aerodrome name and ICAO location
indicator;
2) datum i, ako je primjenljivo, valjanost sertifikata / date and, if applicable, validity of
certification;
3) primjedbe, ako ih ima / remarks, if any.
AD 2. AERODROMI (AERODROMES)
Napomena. - **** zamjenjuje se relevantnim
ICAO lokacijskim indiaktorom / is to be
replaced by the relevant ICAO location
indicator
46
**** AD 2.1 Lokacijski indikator i naziv aerodroma (Aerodrome location indicator
name)
Aerodmom će imati dodijeljen ICAO lokacijski indikator i naziv aerodroma. ICAO lokacijski
indikator će biti sastavni dio referentnog sistema koji se primjenjuje na sve pododjeljke u
odjeljku AD 2.
**** AD 2.2 Geografski i administrativni podaci o aerodromu (Aerodrome geographical
and administrative data)
Zahtjevani geografski i administrativni podaci o aerodromu uključuju:
1) aerodromsku referentnu tačku (geografske koordinate u stepenima, minutama i
sekundama), te njegovu lokaciju / aerodrome reference point (geographical
coordinatesin degrees, minutes and seconds) and its site;
2) smjer i udaljenost aerodromske referentne tačke od centra grada ili mjesta koje
aerodrom opslužuje / direction and distance of aerodrome reference point from
centre of the city or town which the aerodrome serves;
3) nadmorsku visinu aerodroma zaokruženu na najbliži metar ili stopu, i referentnu
temperaturu / aerodrome elevation to the nearest metre or foot, and reference
temperature;
4) geoidnu undulaciju na položaju nadmorske visine aerodroma zaokruženu na najbliži
metar ili stopu / geoid undulation at the aerodrome elevation position to the
nearest metre or foot;
5) magnetno odstupanje zaokruženo na najbliži stepen, datum informacije, te godišnje
promjene / magnetic variation to the nearest degree, date of information and
annual change;
6) naziv operatora aerodroma, adresu, brojeve telefona i telefaksa, e-mail adresu, AFS
adresu i, ako je dostupna, web adresu / name of aerodrome operator, address,
telephone and telefax numbers, e-mail address, AFS address and, if availbale,
website address;
7) vrste saobraćaja koje us dozvoljene na aerodromu (IFR/VFR) / types of traffic
permitted to use the aerodorme;
8) primjedbe / remarks.
**** AD 2.3 Časovi rada (Opeartional hours)
Detaljan opis radnog vremena za pružanje usluga na aerodromu, uključujući:
1) aerodromskog operatora / aerodrome operator;
2) carinu i imigracije / customs and immigration;
47
3) zdravstvo i sanitarno održavanje / health and sanitation;
4) AIS brifing kancelarija / AIS briefing office;
5) ATS prijavni biro (ARO) / ATS reporting office (ARO);
6) MET brifing kancelarija / MET briefing office;
7) usluge kontrole vazdušnog saobraćaja / air traffic service;
8) snabdijevanje gorivom / fuelling;
9) upravljanje/nadzor / handling;
10) zaštitu / security;
11) odleđivanje / de-icing;
12) primjedbe / remarks.
**** AD 2.4 Službe i sredstva za prihvat i otpremu (Handling services and facilities)
Detaljan opis usluga i sadržaja dostupnih na aerodromu, uključujući:
1) sadržaje za prihvat i otpremu / cargo-handling facilities;
2) vrste goriva i ulja / fuel and oil types;
3) objekte i kapacitete za snabdjevanje gorivom / fuelling facilities and capacity;
4) sredstva za odleđivanje / de-icing facilities;
5) hangarski prostor za vazduhoplove u prolazu / hangar space for visiting aircraft;
6) objekte za popravak vazduhoplova u prolazu / repair facilities for visiting aircraft;
7) primjedbe / remarks.
**** AD 2.5 Pogodnosti za putnike (Passenger facilities)
Kratak opis pogodnosti za putnike dostupnih na aerodromu, uključujući:
1) hotel/e na ili u blizini aerodroma / hotel(s) at or in the vicinity of aerodrome;
2) restoran/e na ili u blizini aerodroma / restaurant(s) at or in the vicinity of
aerodrome;
3) mogućnost prevoza / transportation possibilities;
4) zdravstvene ustanove / medical facilities;
48
5) banku/e i poštu/e na ili u blizini aerodroma / bank and post office at or in the
vicinity of aerodorme;
6) turističku agenciju / tourist office;
7) primjedbe / remarks.
**** AD 2.6 Službe spasavanja i vatrogasne službe (Rescue and rirefighting services)
Detaljan opis usluga spasavanja i vatrogasnih službi i opreme dostupne na aerodromu,
uključujući:
1) vatrogasnu kategoriju aerodroma / aerodrome category for firefighting;
2) opremu za spasavanje / rescue equipment;
3) sredstva za uklanjanje nepokretnog vazduhoplova / capability for removal of
disabled aircraft;
4) primjedbe / remarks;
**** AD 2.7 Godišnja upotrebljivost - čišćenje (Seasonal availability - clearing)
Detaljan opis opreme i operativnih prioriteta utvrđenih radi čišćenja aerodromske površine za
kretanje, uključujući:
1) vrstu opreme za raščišćavanje / type(s) of clearing equioment;
2) prioriteti raščišćavanja / clearance priorities;
3) primjedbe / remarks;
**** AD 2.8 Pristanišne platforme, rulne staze i mjesta provjere položaja (Approns,
taxiways and check locations/position data)
Pojedinosti vezane za fizičke karakteristike pristanišne platforme, rulne staze i mjesta
provjere položaja, uključujući:
1) površinu i opterećenje pristanišne platforme / surface and strenght of aprons;
2) širinu, površinu i opterećenje rulnih staza / width, surface and strenght of
taxiways;
3) lokaciju i nadmorsku visinu zaokruženu na najbliži metar ili stopu visinomjera
kontrolne tačke / location and elevation to the nearest metre or foot of altimeter
checkpoint;
4) lokacija VOR mjesta provjere položaja / location of VOR checkpoints;
49
5) položaj INS kontrolnih tačaka u stepenima, minutama i sekundama te stotinkama
sekunde / position of INS checkpoints in degree, minutes, seconds and
hundredths os seconds;
6) primjedbe / remarks.
Ako su kontrolna mjesta/položaji naznačeni na aerodromskoj karti, bilješke će biti navedene
u ovom pododjeljku.
**** AD 2.9 Sistem za vođenje i kontrolu kretanja i dnevne oznake (Surface movement
guidance and control system and control system and markings)
Kratak opis sistema za vođenje i kontrolu i oznake poletno-sletnih staza, uključujući:
1) upotrebu stacioniranih znakova identifikacije vazduhoplova, linije za navođenje, po
voznim stazama i vizuelni sistem navođenja za pristajanje/parkiranje vazduhoplova na
parkirna mjesta / use of aircraft stand identification signs, taxiway guide lines and
visual docking/parking guidance system at aircraft stands;
2) oznaku poletno-sletne staze i staza za vožnju, te rasvjetu / runway and taxiway
markings and lights;
3) trake za zaustavljanje (ako postoje) / stop bars (if any);
4) primjedbe / remarks.
**** AD 2.10 Aerodromske prepreke (Aerodroms obstacles)
Detaljan opis prepreka, uključujući:
1) prepreke u Području 2: / obstacles in Area 2
a) identifikaciju prepreka ili oznaku / obstacle identification or designation;
b) vrstu prepreke / type of obstacle;
c) položaj prepreke, izražen u geografskim koordinatama u stepenima, minutama,
sekundama i desetinkama sekundi / obstacle position, represented by
feoraphical coordinates in degrees, minutes, seconds and tenth of seconds;
d) nadmorsku visinu i visinu prepreke zaokruženu na najbliži metar ili stopu /
obstacle elevation and height to the nearest metre or foot;
e) označavanje prepreke, te vrstu i boju rasvjete prepreke (ako postoji) / obstacle
marking, and type and colour of obstacle lightining (if any);
50
f) ako je moguće, naznaku da je popis prepreka dostupan u elektronskom obliku, i
pozivanje na GEN 3.1.6 / if appropriate, an indication that the list of obstacles is
available in electronic form, and reference to GEN 3.1.6;
g) naznaku NIL, ako je potrebno / NIL indication, if appropriate.
Napomenа 1. – Poglavlje 10.,10.1.1., daje opis Područja 2., dok Dodatak 8., slika D8-2.,
sadrži grafičke ilustracije površina prikupljanja podataka o preprekama i kriterije koji se
koriste za identifikaciju prepreka u Području 2.
Napomena 2.- Specifikacije za utvrđivanje i izvještavanje (tačnost trenskog rada i integritet
podataka) položaja (geografska širina i dužina) i nadmorske visine za za prepreke u
Području 2. Date su u Aneksu 11, Dodatak 5., tabele 1. i 2., te u Aneksu 14, Dio I., Dodatak
5., tabele D5-1. i D5-2.
2) nedostatke skupa podataka za Područje 2 za aerodrom koji mora biti jasno naveden, i
gdje će podaci o preprekama biti osigurani za: / the absence of an Afea 2 data set for the
aerodrome is to be clearly stated and obstacle data are to be provided for :
а) prepreke koje prodiru u površine ograničenja prepreka / obstacles that
penetrate the obstacle limitations surfaces;
b) prepreke koje prodiru u odletne površine područja identifikacije prepreka /
obstacles that penetrate the take-off flight path area obstacle identification
surface;
c) ostale prepreke procijenjene kao opasne za vazdušnu plovidbu / other obstacles
assessed as being hazardous to air navigation.
3) naznaku da informacije o preprekama u Području 3 nisu osigurane, ili ako jesu to su tada:
/ indication that information on obstacles in Area 3 is not provided, or if provided:
а) identifikacije prepreke ili oznaka / obstacle identification or designation;
b) vrsta prpepreke / type of obstacle;
c) položaj prepreke, izraženim u geografskim kooordinatama u stepenima,
minutama, sekundama i desetinkama sekundi / obstacle position, represented by
geographical coordinates in degrees, minutes, seconds and tenth of seconds;
d) nadmorska visina i visina prepreke zaokružena na najbliži metar ili stopu /
obstacle elevation and height to the nearest metre or foot;
e) označavanje prepreke, te vrsta i boja rasvjete prepreke (ako postoji) / obstacle
marking, and type and colour of obstacle lighting (if any);
f) ako je mmoguće, naznaka da je popis prepreka dostupan u elektronskom obliku, i
pozivanje na GEN 3.1.6 / if appropriate, an indication that the list of obstacles is
available in electornic form, and a reference to GEN 3.1.6.;
g) nazanaka NIL, ako je potrebno / NIL indication, if appropriate;
51
Napomena 1. – Poglavlje 10.,10.1.1., daje opis Područja 3., dok Dodatak 8., slika D8-3.,
sadrži grafičke ilustracije površina prikupljanja podataka o preprekama i kriterije koji se
koriste za identifikaciju prepreka u Području 3.
Napomena 2.- Specifikacije za utvrđivanje i izvještavanje (tačnost terenskog rada i integritet
podataka) položaja (geografska širina i dužina) i nadmorske visine za prepreke u Području 3.
date su u Aneksu 14, Dio I., Dodatak 5., tabele D5-1. i D5-2.
**** AD 2.11 Meteorološke informacije (Meteorological information provided)
Detaljan opis meteoroloških informacija koje se pružaju na aerodromu i naznaka koji je
meteorološka kancelarija odgovorna za navedene usluge, uključujući:
1) ime pripadajuće meteorološke
meteorological office;
kancelarije
/
name
of
the
associated
2) radno vrijeme pružanja usluge, i prema potrebi, određivanje nadležne meteorološke
kancelarije izvan navedenog radnog vremena / hours of service and, where
applicable, the designation of the responsible meteorological office outside
these hours;
3) kancelarija odgovorna za pripremu TAF-a, te period važenja i razdoblje izdavanja
prognoza / office responsible for preparation of TAF and periods of validity and
interval of issuance of the forecast;
4) raspoloživost trend prognoza za aerodrom, te razdoblje izdavanja / availability of
the trend forecast for the aerodrome, and interval of issuance;
5) informaciju o tome kako se pruža informacija i/ili savjetovanje / information on how
briefing and/or consultation is provided;
6) vrste dostavljene letne dokumentacije i jezik/e koji se koriste u letnoj dokumenatciji /
types of flight documentation supplied and language(s) used in flight
documentation;
7) karte i ostale informacije prikazane ili dostupne za informisanje ili savjetovanje /
charts and other information displayed or available for briefing or consultation;
8) dodatnu opremu na raspolaganju za pružanje informacija o meteorološkim uslovima,
npr. radari i prijemnik za satelitske snimke / supplementary equipment available for
providing information on meteorological conditions, e.g. weather radar and
receiver for satellite images;
9) jedinicu/e operativnih usluga vazdušnog saobraćaja kojima se dostavljaju
meteorološke informacije / the air traffic services unit(s) provided with
meteorological information;
10) dodatne informacije (npr. koje se odnose na ograničenja usluge i sl.) / additional
information (e.g. concerning any limitation of service, etc.).
**** AD 2.12 Fizičke karakteristike poletno-sletne staze (Runway physical
characteristic)
52
Detaljan opis fizičkih karakteristika poletno-sletne staze, za svaku stazu, uključujući:
1) oznake / designations;
2) stvarne nagibe izražene u stotim diejlovima stepena / true bearings to onehudredth of a degree;
3) dimenzije poletno-sletne staze zaokružene na najbliži metar ili stopu / dimensions
of runways to the nearest metre or foot;
4) nosivost betona (PCN i pripadajući podaci) i površine za svaku poletno-sletnu stazu i
pripadajućih staza za zaustavljanje / strenght of pavement (PCN and associated
data) and surface of each runway and associated stopways;
5) geografske koordinate izražene u stepenima, minutama, sekundama i stotinkama
sekunde za svaki prag i kraj poletno-sletne staze, te geoidnu
undulaciju: /
geographical coordinates in degrees, minutes, seconds and hundreths of
seconds for each treshold and runway end, and geoid undulation:
- Pragova poletno-sletne staze za neprecizni prilaz zaokružene na najbliži metar ili
stopu / tresholds of a non-precision approach runway to the nearest metre or
foot;
- Pragova poletno-sletne staze za precizni prilaz zaokruženu na najbližu desetinu
metra ili stope / tresholds of a precision approach runway to the nearest tenth of a
metre or tenth of a foot;
6) nadmorske visine: / elevations of:
- Pragova poletno-sletne staze za neprecizni prilaz zaokružene na najbliži metar ili
stopu / tresholds of a non-precision approach runway to the nearest metre or
foot;
- Pragova i najviše nadmorske visine zone dodira poletno-sletne staze za precizni
prilaz zaokružene na najbližu dsetinu metra ili desetinu stope / tresholds and the
highest elevation of the touchdown zone of a precision approach runway to the
nearest tenth of a metre or tenth of a foot;
7) nagib za svaku poletno-sletnu stazu i pripadajuće staze za zaustavljanje / slope of
each runway and associates stopways;
8) dimenzije staze za zaustavljanje (ako postoji) zaokružene na najbliži metar ili stopu /
dimensions of stopway (if any) to the nearest metre or foot;
9) dimenzije čistine (ako postoji) zaokružene na najbliži metar ili stopu / dimension of
a clearway (if any) to the nearest metre or foot;
10) dimenzije osnovne staze / dimensions of strips;
11) postojanje zone bez prepreka / the existence of an obstacle-free zone;
12) primjedbe / remarks.
53
**** AD 2.13 Deaklarisane dužine (Declared distances)
Detaljan opis deklarisanih dužina zaokruženih na najbliži metar ili stopu za svaki smjer i za
sve poletno-sletne staze, uključujući:
1) oznaku poletno-sletne staze / runway designators;
2) raspoloživu dužinu za zalet / take-off run available;
3) raspoloživu dužinu za uzlijetanje / take-off distance available;
4) rasploživu dužinu za ubrzanje i zaustavljanje / accelerate-stop distance available;
5) raspoloživu dužinu za slijetanje / landing distance available;
6) primjedbe / remarks.
**** AD 2.14 Prilazna i svjetla poletno-sletne staze (Approach and runway lighting)
Detaljan opis prilaznih i svjetala poletno-sletene staze, uključujući:
1) ozanku poletno-sletne staze / runway designator;
2) vrstu,dužinu i intenzitet sastava rasvjete prilaza / type, length and intensity of
approach lighting system;
3) rasvjetu praga poletno-sletene staze, boju i krajeve krila / runway treshold lights,
colour and wing bars;
4) vrstu sistema određivanja nagiba za vizuelni prilaz / type of visual approach slope
indicator system;
5) dužinu između svjetala u području dodira / length runway touchdown zone lights;
6) dužinu, razmak, boju i intenzitet svjetala centralne linije poletno-sletne staze /
lenght, spacing, colour and intensity of runway centre line lights;
7) dužinu, razmak, boju i intenzitet rubnih svjetala poletno-sletne staze / lenght,
spacing, colour and intensity of runway edge lights;
8) boju svjetala kraja poletno-sletne staze / colour of runway end lights and wing
bars;
9) dužinu i boju svjetala staze za zaustavljanje / lenght and colour of stopway lights;
10) primjedbe / remarks.
**** AD 2.15 Ostale svjetlosne oznake, rezervno napajanje (Other lighting, secondary
power supply)
Opis ostalih svjetlosnih oznaka i rezervnog napajanja, uključujući:
54
1) mjesto, karakteristike i sate rada aerodromskog fara/identifikacijskog fara (ako
postoji) / location, characteristic and hours of operation of aerodrome
beacon/identification beacon (if any);
2) mjesto i rasvjetu (ako postoji) pokazivača smjera anemometra /pokazivača smjera
slijetanja / location and lighting (if any) of anemometer/landing direction indicator;
3) rubna svjetla staze za vožnju i rasvjetu centralne linije staze za vožnju / taxiway
edge and taxiwaycentre line lights;
4) sekundarno energetsko napajanje, uključujući i vrijeme prelaza / power supply
including switch-over time;
5) primjedbe / remarks.
**** AD 2.16 Površine za slijetanje helikoptera (Helicopter landing area)
Detaljan opis površina za slijetanje helikoptera, uključujući:
1) geografske koordinate izražene u stepenima, minutama i sekundama i stotinkama
sekundi i geoidnu undulaciju geometrijskog središta područja dodira i uzdizanja (TLOF)
ili svakog praga završnog prilaza i područja uzlijetanja (FATO) (gdje je to moguće) /
geographical coordinates in degrees, minutes, seconds and hundreths of
seconds and geoid undulation of the geometric centre of touch-down and lift-off
(TLOF) or each treshold of final approach and take-off (FATO) area (where
appropriate):
-
Za neprecizne prilaze zaokruženu na najbliži metar ili stopu / for non-precision
approaches, to the nearest metre or foot;
-
Za precizne prilaze zaokruženu na najbližu desetinu metra ili desetinu stope / for
precision approaches, to the nearest tenth of a metre or tenth of a foot;
2) nadmorske visine TLOF i/ili FATO područja: / TLOF and/or FATO area elevation:
-
Za neprecizne prilaze zaokružene na najbliži metar ili stopu / for non-precision
approaches, to the nearest metre or foot;
-
Za precizne prilaze zaokružene na najbližu desetinu metra ili desetinu stope / for
precision approaches, to the nearest tenth of a metre or tenth of a foot;
3) dimenzije TLOF i FATO područja zaokružene na najbliži metar ili stopu, vrstu
površine, opterećenje i oznake / TLOF and FATO area dimension to the nearest
metre or foot, surface type, bearing strenght and marking;
4) stvarno opterećenje u stotim dijelovima stepena za FATO / true bearing to onehundredth of a degree of FATO;
5) raspoložive objavljene dužine, zaokružene na najbliži metar ili stopu / declared
distances available, to the nearest metre or foot;
6) prilaz i rasvjetu FATO područja / approach and FATO lighting;
55
7) primjedbe / remarks.
**** AD 2.17 Vazdušni prpstor u nadležnosti ATS-а (Air traffic service airspace)
Detaljan opis organizacije vazdušnog saobraćaja, operativnih usluga kontrole vazdušnog
saobraćaja (ATS) na aerodromu, uključujući:
1) oznaku vazdušnog prostora i geografske koordinate bočnih granica u stepenima,
minutama i sekundama / airspace designation and geohraphical coordinates in
degrees, minutes and seconds of the lateral limits;
2) vertikalne granice/ vertical limits;
3) klasifikaciju vazdušnog prostora / airspace classification;
4) pozivni znak i jezik/e jedinice/a ATS-a koji pruža uslugu / call sign and language(s)
of the ATS unit providing service;
5) prelaznu visinu / transition altitude;
6) primjedbe / remarks.
**** AD 2.18 Komunikacijske službe ATS-а (Air traffic services communication
facilities)
Deataljan opis komunikacijskih službi operativnih usluga kontrole vazdušnog saobraćaja
uspostavljenih na aerodromu, uključujući:
1) oznaku usluge / service designation;
2) pozivni znak / call sign;
3) kanal/e / channel(s);
4) adresu prijave, ako je dostupna / logon address, as appopriate;
5) časovi rada / hours of operation;
6) primjedbe /remarks.
**** AD 2.19 Radio-navigacioni uređaji i uređaji za slijetanje (Radio navigation and
landing aids)
Detaljan opis radio-navigacionih uređaja i uređaja za slijetanje s pripadajućim
instrumentalnim prilazom i procedurama u terminalnom području aerodroma. Uključujući:
1) vrstu pomagala, magnetsko odstupanje zaokruženo na najbliži stepen, prema
potrebi, i vrstu operacije za ILS/MLS, osnovni GNSS, SBAS i GBAS te za
VOR/ILS/MLS deklinaciju stanice zaokruženu na stepen, koja se koristi za poredak
tehničkih pomagala / type of aids, magnetic variation to the nearest degree, as
56
appropriate, and type of supported operation for ILS/MLS, basic GNSS,SBAS and
GBAS and for VOR/ILS/MSL also station declination to the nearest degree used
for technical line-up of the aids;
2) identifikaciju, ako je zahtjevano / identification, if required;
3) frekvenciju/e, ako je potrebno / frequency(ies), as appropriate;
4) sate rada, ako je potrebno / hours of operation, as appropriate;
5) geografske koordinate položaja antene emitovanja u stepenima, minutama,
sekundama i desetim dijelovima sekunde, ako je potrebno / geographical
coordinates in degrees, minutes, seconds and thents of seconds of the position
of the transmitting antenna, as aappropriate;
6) nadmorsku visinu DME antene u krugu od 30 m i antene DME/P u krugu 3 m (10 ft)
/ elevation of the transmitting antenna of DME to the nearest 30 m(100ft) and of
DME/P to the nearest 3m (10 ft);
7) primjedbe / remarks.
**** AD 2.20 Lokalni saobraćajni propisi (Local traffic regulations)
Detaljan opis propisa će biti naveden koji su primjenljivi u saobraćaju na aerodromu,
uključujući standardne rute za rulanje vazduhoplova, propise parkiranja, školski letovi i letovi
za obuke i slične procedure, ali bez procedura letenja.
**** AD 2.21 Postupci za smanjenje buke (Noise abtement procedures)
Detaljan opis postupaka za smanjenje buke koji su uspostavljeni na aerodromu
**** AD 2.22 Postupci letenja (Flight procedures)
Deataljan opis uslova i postupaka letenja, uključujući radar i/ili ADS-B postupke, zasnovane
na konceptu organizacije vazdušnog prostora na aerodromu. Nakon što su uspostavljeni,
slijedi detaljan opis postupaka pri smanjenoj vidljivosti na aerodromu,uključujući:
1) poletno-sletnu stazu/e i prateću opremu koja je dozvoljena za upotrebu u
postupcima pri smanjenoj vidljivosti / runway(s) and associated equipment
authorized for use under low visibility procedures;
57
2) definisane meteorološke uslove pod kojima se pokreće i prekida/završava sa
upotrebom postupaka pri smanjenoj vidljivosti / defined meteorological conditions
under which initiation, use and terimnation of low visibility procedures will be
made;
3) opis oznka/rasvjete tla za upotrebu po postupcima pri smanjenoj vidljivosti /
description of ground marking/lighting for use under low visibility procedures.
**** AD 2.23 Dodatne informacije (Additional information)
Dodatne informacije na aerodromu, kao što je pokazatelj koncentracije ptica na aerodromu,
zajedno sa naznakom značajnog dnevnog kretanja ptica između mjeta odmora i mjesta
hranilišta.
**** AD 2.24 Karte koje se odnose na aerodrom (Charts related to an aerodrome)
Karte koje se odnose na aerodrom treba da su navedene sljedećim redoslijedom:
1) ICAO karta aerodroma/helidroma / Aerodrome/Heliport Chart – ICAO;
2) ICAO karta parkiranja/pristajanja vazduhoplova / Aircraft Parking/Docking Chart –
ICAO;
3) ICAO karta aerodromske površine za kretanje / Aerodrome Ground Movement
Chart –ICAO;
4) ICAO karta aerodromskih prepreka tip A (za svaku poletno-sletnu stazu) /
Aerodrome Obstacle Chart –ICAO Type A (for each runway);
5) ICAO aerodromska karta terena i prepreka (elektonska) / Aerodrome Terrain and
Obstacle Chart – ICAO (Electronic);
6) ICAO karta terena za precizni prilaz (precizni prilaz za Cat II i III poletno-sletne
staze) / Precision Approach Terrain Chart – ICAO (precision approach Cat II and
III runways);
7) ICAO karta područja (odlazne i tranzitne rute) / Area Chart – ICAO (departure and
transit routes);
8) Karta standardnog odlaska-instrumentalna – ICAO / Standard Departure Chart –
Instrument –ICAO;
9) ICAO karta područja (dolazne i tranzitne rute) / Area Chart – ICAO (arrival and
transit routes);
10) ICAO karta standardnog dolaska / Standard Arrival Chart – Instrument – ICAO;
11) ICAO karta nadzora minimalnih visina ATC / ATC Surveillance Minimum
Altitude Chart – ICAO;
58
12) ICAO karta instrumentalnog prilaza / Intrument Approach Chart –ICAO (foe each
runway and procedure type);
13) ICAO karta vizuelnog prilaza / Visual Approach Chart – ICAO;
14) koncentracija ptica u blizini aerodroma / bird concentration in the vicinity of the
aerodrome;
Ako neke od karata nisu izrađene, izjava o tome mora biti navedena u odjeljku GEN 3.2.,
vazduhoplovne karte.
AD 3. HELIDROMI (HELIPORTS)
Kada na aerodromu postoji područje za sllijetanje helikoptera pripadajući podaci će biti
navedeni pod **** AD 2.16.
Napomena. - **** zamjenuje se relevantnim
ICAO lokacijskim indikatorom / is to be
replaced by the relevant ICAO location
indicator
****AD 3.1 Lokacijski indikatro i naziv (Heliport location indicator and name)
Helidrom mora imati dodjeljen ICAO lokacijski indikator i naziv helidroma. ICAO lokacijski
indikator mora biti sastavni dio referentnog sistema koji se primjenjuje na sve pododjeljke u
odjeljku AD 3.
****AD 3.2 Geografski i administrativni podaci o helidromu (Heliport geographical and
administrative data)
Zahtjeva se da geografski i administrativni podaci o helidromu uključuju:
1) referentnu tačku helidroma (geografske koordinate u stepenima, minutama i
sekundama), te njegovu lokaciju / heliport reference point (geographical
coordinates in degrees, minutes and seconds) and it site;
2) smjer i udaljenost referentne tačke helidroma od centra grada ili mjesta koje
helidrom opslužuje / direction and distance of heliport reference point from centre
of the city or town which the heliport serves;
3) nadmorsku visinu helidroma zaokruženu na najbliži metra ili stopu, i referentnu
temperaturu / heliport elevation to the nearest metre or foot, and reference
temperature;
4) geoidnu undulaciju na položaju nadmorske visine helidroma zaokruženu na najbliži
metar ili stopu / geoid undulation at the heliport elevation position to the nearest
metre or foot;
59
5) magnetno odstupanje zaokruženo na najbliži stepen, datum informacije, te godišnje
promjene / magnetic variation to the nearest degree, date of information and
annual change;
6) naziv operatora helidroma, adresu, brojeve telefona i telefaksa, е-mail adresu, AFS
adresu, i ako je dostupna web adresu / name of heliport operator, address,
telephone and telefax number, e-mail address and, if available website address;
7) vrste saobraćaja koje su dozvoljene na helidromu (IFR/VFR) / types of traffic
permitted to use the heliport (IFR/VFR);
8) primjedbe / remarks.
****AD 3.3 Časovi rada (Operational hours)
Detaljan opis radnog vremena za pružanje usluga na helidromu, uključujući:
1) operatora helidroma / heliport operator;
2) carinu i imigracije / customs and immigration;
3) zdravstvo i sanitarno održavanje / health and sanitation;
4) AIS brifing kancelarija / AIS briefing office;
5) ATS prijavni biro (ARO) / ATS reporting office (ARO);
6) МЕТ brifing kancelarija / MET briefing office;
7) služba kontrole letenja / air traffic service;
8) punjenje gorivom/snabdijevanje gorivom / fuelling;
9) upravljanje/nadzor / handling;
10) osiguranje / security;
11) odleđivanje / de-icing;
12) primjedbe / remarks.
****AD 3.4 Usluge i sredstva za prihvat i otpremu (Hndling services and facilities)
Detaljan opis usluga i sadržaja dostupnih na helidromu, uključujući:
1) sadržaje za prihvat i otpremu / cargo-handling facilities;
2) vrste goriva i ulja / fuel and oil types;
3) objekte i kapacitete za snabdijevanje gorivom / fuelling facilities and capacity;
60
4) sredstva za odleđivanje / de-icing facilities;
5) hangarski prostor za helikoptere u prolazu / hangar space for visiting helicopter;
6) objekte za popravak helikoptera u prolazu / repair facilities for visiting helicopter;
7) primjedbe / remarks.
****AD 3.5 Pogodnosti za putnike (Passenger facilities)
Kratak opis pogodnosti za putnike dostupnih na helidromu uključujući:
1) hotel/e na ili u blizini helidroma / hotel(s) at or in the vicinity of heliport;
2) restoran/e na ili u blizini helidroma / restaurant(s) at or in the vicinity of heliport;
3) mogućnost prevoza / transportation possibilities;
4) zdravstvene ustanove / medical facilities;
5) banku/e i poštu/e na ili u blizini helidroma / bank and post office at or in the
vicinity of heliport;
6) turistička agencija / tourist office;
7) primjedbe / remarks.
**** AD 3.6 Usluge spasavanja i vatrogasne uluge (Rescue and rirefighting services)
Detaljan opis usluga spasavanja i vatrogasnih usluga i opreme dostupne na helidromu,
uključujući:
1) vatrogasnu kategoriju helidroma / heliport category for firefighting;
2) opremu za spasavanje / rescue equipment;
3) sredstva za uklanjanje nepokretnog helikoptera / capability for removal of
disabled helicopter;
4) primjedbe / remarks;
**** AD 3.7 Godišnja upotrebljivost - čišćenje (Seasonal availability - clearing)
Detaljan opis opreme i operativnih prioriteta utvrđenih radi čišćenja helidromske površine za
kretanje, uključujući:
1) vrstu opreme za rašćišćavanje / type(s) of clearing equioment;
2) prioriteti rašćišćavanja / clearance priorities;
61
3) primjedbe / remarks;
**** AD 3.8 Pristanišne platforme, rulne staze i mjesta provjere položaja (Approns,
taxiways and check locations/position data)
Pojedinosti vezane za fizičke karakteristike pristanišne platforme, rulne staze i mjesta
provjere položaja, uključujući:
1) površinu i opterećenje pristanišne platforme, parkirališnih mjesta za helikoptere /
surface and strenght of aprons, helicopter stands;
2) širinu, vrstu površine i oznaku helikopterskih voznih staza na tlu / width, surface
type an designation of helicopter ground taxiways;
3) širinu i oznaku vazdušnog puta helikoptera i tranzitne rute / width and designation
of helicopter air taxiway and air transit route;
4) lokaciju i nadmorsku vsinu zaokruženu na najbliži metar ili stopu visinomjera
kontrolne tačke / location and elevation to the nearest metre or foot of altimeter
checkpoints;
5) lokaciju kontrolne tačke VOR-а / location of VOR checkpoints;
6) položaj INS kontrolnih tačaka u stepenima, minutama, sekundama te stotinkama
sekunde / position of INS checkpoints in degrees, minutes, seconds and
hundredths of second;
7) primjedbe / remarks.
Ako su kontrolne lokacije/pozicije prikazane na karti helidroma, zabilješka o tome će biti
naznačena u okviru ovog pododjeljka.
**** AD 3.9 Sistem vođenja i kontrole kretanja (Markings and markers)
Kratak opis završnog prilaza i odletnog područja te oznaka i označivača voznih staza,
uključujući :
1) oznake završnog prilaza i polijetanja / final approach and take-off markings;
2) oznake vozne staze, označavanje vazdušnih puteva i označavanje tranzitne rute /
tawiways markings, air taxiway markers and air transit route marker;
3) primjedbe / remarks.
**** AD 3.10 Helidromske prepreke (Heliport obstacles)
62
Detaljan opis prepreka, uključujući:
а) identifikaciju prepreka ili oznaku / obstacle identification or designation;
b) vrstu prepreke / type of obstacle;
c) geografske koordinate položaja prepreke, izražene u stepenima, minutama, sekundama i
desetinkama sekundi / obstacle position, represented by geographical coordinates
indegrees, minutes, seconds and tenths of seconds;
d) nadmorsku visinu prepreke čija je vrijednost zaokružena na najbliži metar ili stopu /
obstacle elevation and height to the nearest metre or foot;
e) označavanje prepreke, te vrstu i boju rasvjete prepreke, (ako postoji) / obstacle marking,
and type and colour of obstacle lighting (if any);
f) ako je moguće, naznaku da je popis prepreka dostupan u elektronskom obliku, i pozivanje
na GEN 3.1.6 / if appropriate, an indication that the list of obstacles is available in
electronic form, and a reference to GEN 3.1.6;
g) naznaku NIL, ako je potrebno / NIL indication, if appropriate.
**** AD 3.11 Meteorološke informacije (Meteorological information provided)
Detaljan opis meteoroloških informacija koje se pružaju na helidromu i naznaka koji je
meteorološki ured odgovoran za navedene usluge, uključujući:
1) ime pripadajuće meteorološke
meteorological office;
kancelarije
/
name
of
the
associated
2) radno vrijeme pružanja usluge, i prema potrebi, određivanje nadležne meteorološke
kancelarije izvan navedenog radnog vremena / hours of service and, where
applicable, the designation of the responsible meteorological office outside
these hours;
3) kancelarija odgovorna za pripremu TAF-a, te period važenja i interval izdavanja
prognoza / office responsible for preparation of TAF and periods of validity and
interval of issuance of the forecast;
4) raspoloživost trend prognoza za helidrom, te interval izdavanja / availability of the
trend forecast for the aerodrome, and interval of issuance;
5) informaciju o tome kako se pruža informacija i/ili savjetovanje / information on how
briefing and/or consultation is provided;
6) vrste dostavljene letne dokumentacije i jezik/e koji se koriste u letnoj dokumentaciji /
types of flight documentation supplied and language(s) used in flight
documentation;
7) karte i ostale informacije prikazane ili dostupne za informisanje ili savjetovanje /
charts and other information displayed or available for briefing or consultation;
8) dodatnu opremu na raspolaganju za pružanje informacija o meteorološkim uslovima,
npr. radari i prijemnik za satelitske snimke / supplementary equipment available for
63
providing information on meteorological conditions, e.g. weather radar and
receiver for satellite images;
9) jedinicu/e operativnih usluga vazdušnog saobraćaja kojima se dostavljaju
meteorološke informacije / the air traffic services unit(s) provided with
meteorological information;
10) dodatne informacije (npr. koje se odnose na ograničenja usluge i sl.) / additional
information (e.g. concerning any limitation of service, etc.).
**** AD 3.12 Podaci o helidromu (Heliport data)
Detaljan opis dimenzija helidroma i sa tim povezanih informacija,uključujući:
1) vrstu helidroma-nivo površine, povišeni ili na platformi / heliport type – surface
level, elevated or helideck;
2) dimenzije područja dodira i uzdizanja (TLOF) zaokružene na najbliži metar ili stopu /
touchdown and lift-off (TLOF) area dimension to the nearest metre or foot;
3) stvarni nagib u stotim dijelovima stepena područja završnog prilaza i uzlijetanja
(FATO) / true bearings to one- hundredth of a degree of a final approach and
take-off (FATO) area;
4) dimenzije FATO zaokružene na najbliži metar ili stopu, te vrsta površine /
dimensions to the nearest metre or fot of FATO, and surface type;
5) površinu i opterećenje TLOF-a u tonama (1000 kg) / surface and bearing strenght
in tonnes (1000 kg) of TLOF;
6) geografske koordinate u stepenima, minutama, sekundama i stotinkama sekunde, te
geoidnu undulaciju geometrijskog centra TLOF-a ili svakog praga FATO-a (gje je
moguće): / geographical coordinates in degrees, minutes, seconds and
hundredths of seconds and geoid undulation of the geometric centre of TLOF or
of each treshold of FATO (where appropriate):
-
za neprecizni prilaz zaokruženu na najbliži metar ili stopu / for non-precision
approach, to the nearest metre or foot;
-
za precizni prilaz zaokruženu na najbližu desetinu metra ili desetinu stope / for
precision approaches, to the nearest tenth of a metre or tenth of a foot;
7) nadmorsku visinu i nagib TLOF i/ili FATO: / TLOF and/or FATO slope and
elevation:
-
za neprecizni prilaz zaokruženu na najbliži metar ili stopu / for non-precision
approaches, to the nearest metre or foot;
-
za precizni prilaz zaokruženu na najbližu desetinu metra ili desetinu stope / for
precision approaches, to the nearest tenth of a metre or tenth of a foot;
8) dimenzije sigurnosnog područja / dimension of a safety area;
64
9) dimenzije čistine, zaokružene na najbliži metar ili stopu / dimensions, to the
nearest metre or foot, of helicopter clearway;
10) postojanje zone bez prepreka / the existance of an obstacle-free sector;
11) primjedbe / remarks.
**** AD 3.13 Objavljene udaljenosti (Declared distances)
Detaljan opis objavljenih udaljenosti koje su zaokružene na najbližu vrijednost metra ili stope,
gdje je to relevantno za helidrom, uključujući:
1) rasploživu dužinu za polijetanje / take-off distance available;
2) raspoloživu dužinu za uzlijetanje / rejected take-off distance available;
3) raspoloživu dužinu za slijetanje / landing distance available;
4) primjedbe / remarks.
**** AD 3.14 Prilazna svijetla i FATO osvjetljenje (Approach and FATO lighting)
Detaljan opis prilaznih svjetala i rasvjete FATO područja, uključujući:
1) vrstu, dužinu i intenzitet sistema rasvjete prilaza / type, lenght and intesityof
approach lighting system;
2) vrstu sistema određivanja nagiba za vizuelni prilaz / type of visual approach slope
indicator system;
3) karakteristike i lokaciju svjetla FATO područja / characteristic and location of
FATO area lights;
4) karakteristike i lokaciju svjetla ciljne tačke / characteristic and location of aiming
point lights;
5) karakteristike i lokaciju sistema rasvjete TLOF područja / characteristic and
location of TLOF lighting system;
6) primjedbe / remarks.
**** AD 3.15 Ostala osvjetljenja i sekundarni izvor električne energije (Other
lighting,secondary power supply)
Opis ostale rasvjete i sekundarnog izvora električne energije, uključujući:
1) mjesto, karakteristike i časove rada helidromskog fara / location, characteristic
and hours of operation of heliport beacon;
65
2) mjesto i rasvjetu (ako postoji) pokazivača smjera vjetra/vjetrokaza (WDI) / location
and lighting of wind direction indicator (WDI);
3) rubna svjetla staze za vožnju i rasvjetu centralne linije staze za vožnju / taxiway
edge and taxiway centre line lights;
4) sekundarno energetsko napajanje, uključujući i vrijeme prelaza / secondary power
supply including switc-over time;
5) primjedbe / remarks.
**** AD 3.16 Vazdušni prostor u nadležnosti ATS-a (Air traffic services airspace)
Detaljan opis organizacije vaudušnog prostora operativnih usluga vazdušnog saobraćaja
(ATS) na helidromu, uključujući:
1) oznaku vazudušnog prostora i geografske koordinate bočnih granica u stepenima,
minutama i sekundama / airspace designation and geographical coordinates in
degrees, minutes and seconds of the lateral limits;
2) vertikalne granice / vertical limits;
3) klasifikaciju vazdušnog prostora / airspace classification;
4) pozivni znak i jezike/e jedinice/a ATS-a koji pruža uslugu / call sign and
language(s) of ATS unit providing service;
5) prelazna visina / transition altitude;
6) primjedbe / remarks.
**** AD 3.17 Komunikacijske službe ATS-a (Air traffic services communication
facilities)
Detaljan opis komunikacijskih službi operativnih usluga kontrole vazdušnog saobraćaja
uspostavljenih na helidromu, uključujući:
1) oznaku usluge / service designation;
2) pozivni znak / call sign;
3) frekvenciju/e / frequency(ies);
4) časovi rada / hours of operation;
5) primjedbe / remarks.
66
**** AD 3.18 Radionavigacijski i uređaji za slijetanje (Radio navigation and landing
aids)
Detaljam opis radionavigacijskih i u ređaja za slijetanje s instrumentalnim prilazom i
procedurama u terminalnom području helidroma, uključujući:
1) vrstu pomagala, magnetsko odstupanje (za VOR, deklinacija stanice koja se koristi
za poredak tehničkih pomagala) zaokruženo na najbliži stepen, i vrstu operacije za ILS,
MLS, osnovni GNSS, SBAS i GBAS / type of aids, magnetic variation (for VOR,
station declination used for tecnical čine-up of the aid) to the nearest degree,
and type of operation for ILS, MLS,basic GNASS, SBAS, and GBAS;
2) identifikaciju, ako je zahtjevano / identification, if required;
3) frekvenciju/e, ako je moguće / frequency(ies),as appropriate;
4) časovi rada, ako je moguće / hours of operation, as appropriate;
5) geografske koordinate izražene u stepenima, minutama, sekundama i desetinkama
sekunde za prenosnu antenu/predajnik, ako je moguće / geographical coordinates in
degrees, minutes, seconds and tenth of seconds of the position of the
trasmitting antenna, as appropriate;
6) nadmorska visina DME predajne antene / elevation of the transmitting antenna
DME to the nearest 30m (100 ft) and DME/P to the nearest 3m (10 ft); i
7) primjedbe / remarks;
**** AD 3.19 Propisi za lokalni saobraćaj (Local traffic regulations)
Detaljan opis propisa koji su primjenljivi na saobraćaj koji se odvija na helidromu, uključujući
školske letove i trening letove i slične propise, ali bez procedura letenja / detailed
description regulations applicable to traffic at the heliport, including standard routes
for taxiing helicopters, parking regulations, school and training flights but excluding
flight procedures.
**** AD 3.20 Postupci za smanjenje buke (Noise abtement procedures)
Detaljan opis postupaka za smanjenje buke ha helidromu / detailed description of noise
abtament procedures established at the heliport.
**** AD 3.21 Procedure letenja (Flight procedures)
Detaljan opis uslova i procedura letenja, uključujuću radar i/ili ADS-B procedure, koje su
ustanovljene na osnovu organizacije vazdušnog prostora na helidromu. Kada su
ustanovljene, detaljan opis procedura pri slaboj vidljivosti na helidromu, uključuje:
1) TLOF područje/a i sa njima povezanu opremu koja se upotrebljava pri slaboj
vidljivosti/ touchdown and lift-off (TLOF) area(s) and associated equipment
authorized for use under low visibility procedures;
67
2) definisane meteorološke uslove pod kojima se može ili pod kojima se prekida
upotreba procedura pri smanjenoj vidljivosti / defined meteorological conditions
under which initiation, use and termination of low visibility procedures would be
made;
3) opis svjetala/označivača na zemlji, koja se koriste u uslovima slabe vidljivosti /
description of ground/lighting for use under low visibility procedures;
**** AD 3.22 Dodatne informacije (Additional information)
Dodatne informacije o helidromu, kao što su indikacije o koncentraciji ptica na helidromu
zajedno sa značajnim dnevnim kretanjima i oblastima za hranjenje / additional information
about heliport, such as an indication of bird concentrations at the heliport together
with an indication of significant daily movement between resting and feedind areas, to
the extent practicable.
**** AD 3.23 Propratne karte helidroma
(Charts related to a heliport)
Zahtjev je da propratne karte helidroma budu uključene slijedećim redom:
1) ICAO karta aerodroma/helidroma / Aerodrome/Heliport Chart – ICAO;
2) ICAO karta područja / Area Chart – ICAO (departure and transit routes);
3) ICAO Karta standardnog odlaska – instrumentalna / Standarad Departure Chart –
Instrument – ICAO;
4) ICAO karta područja (dolazne i odlazne rute) / Area Chart – ICAO (arrival and
transit routes);
5) ICAO Karta standardnog dolaska – instrumentalna / Standard Arrival Chart –
Instrument – ICAO;
6) ICAO karta nadzora minimalnih visina ATC / ATS Surveillance Minimum Altitude
Chart – ICAO;
7) ICAO arta instrumentalnog prilaza / Instrument Approach Chart – ICAO (for each
procedure type);
8) ICAO karta vizuelnog prilaženja / Visual Approach Chart – ICAO; and
9) koncentracija prica u blizini aerodroma / bird concentration in the vicinity of
heliport
Ako se neke karte ne proizvode, izjava o tome treba biti data odjeljku GEN 3.2 / If some of
the charts are not produced, a statement to this effect must be given in section GEN
3.2, Aeronautical Charts.
68
Download

Pravilnik o zborniku zrakoplovnih informacija BiH