Pınar Öztürk [email protected] Özgeçmiş Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ankara Üniversitesi 2001 Y. Lisans Gelişim Psikolojisi Hacettepe Üniversitesi 2005 Doktora Spor Bilimleri Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 2011 -­‐.... Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Psikolog Balıkesir Doğum ve Çocuk Bakımevi 2004-­‐2005 Psikolog Balıkesir Sağlık Müdürlüğü, Ruh Sağlığı ve Sosyal Hastalıklar 2005-­‐2006 Şubesi Uzman Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Psikoloji Bölümü 2006-­‐2010 Psikolog Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Mediko Birimi 2010-­‐2011 Araştırma Görevlisi Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi 2011-­‐ Projelerde Yaptığı Görevler : • Kadın Sporcu Üçlemesinin Fizyolojik, Psikolojik ve Sosyo-­‐Kültürel Etmenler Bağlamında İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Bap, (Proje Yürütücüsü: Dr. Canan Koca), 013A407001, Proje Asistanı, 2013-­‐… • Üç Kuşak Kadının Spor ve Fiziksel Aktivite Deneyimlerinin Sosyo-­‐Ekolojik Model Çerçevesinde Feminist Kültürel Çalışmalar Yaklaşımıyla İncelenmesi, KOÇ-­‐KAM Projesi, (Proje Yürütücüsü: Dr. Canan Koca), Yardımcı Araştırmacı, 2013-­‐2014. • Egzersize Katılan Kadınların Motivasyonlarının Kendini Belirleme Kuramı ve Feminist Kültürel Çalışmalar Çerçevesinde İncelenmesi, TÜBA, (Proje Yürütücüsü: Dr. Canan Koca), Proje Asistanı, 2012-­‐2014. • Okulöncesi dönemdeki çocukların ebeveynleri ve öğretmenlerinin sosyalleştirme hedefleri, gelişimsel beklentileri ve kullandıkları kontrol stratejilerinin çocukların gelişimleri üzerindeki etkilerinin çalışılması, Abant İzzet Baysal Üniversitesi BAP, (Proje Yürütücüsü: Dr. Asiye Kumru), Proje Asistanı, 2007. 1 Çocukların bilişsel, duygusal ve olumlu sosyal gelişimlerinin boylamsal çalışılması, TÜBİTAK Kariyer Projesi, (Proje Yürütücüsü: Dr. Asiye Kumru), Proje Asistanı, 2007-­‐
2011. Yayınlar •
1. Kitap Bölümü Koca, C. & Öztürk P. (baskıda). Women physical activity participation in Turkey. History of Women and Sport: From Past to Future. The Qatar Olympic and Sports Museum and Media Collection, Doha. Koca, C. & Öztürk P. (2013). Construction of masculinities in Turkish physical education. In J. Piedra (Ed.), Masculinities in Physical Education and Sport (pp. 226-­‐246). Spain: University of Seville Publication. Kumru, A., & Öztürk, P. (2012). Çocuklukta olumlu sosyal davranış ve ahlak gelişiminde ana baba davranışlarının etkileri. İçinde: M. Sayıl & B. Yağmurlu (Ed.), Ebeveynlik El Kitabı: Kuram ve Araştırma. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları. 2. Hakemli Dergilerde Basılan Makaleler Öztürk, P. & Koca, C. (2013). Sporcu Kimliği Ölçeğinin Türkçe formunun psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Spor Bilimleri Dergisi, 24 (1), 1–10. Öztürk, P. & Kındap, Y. (2011). Lezbiyenlerde İçselleştirilmiş Homofobi Ölçeği’nin psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Türk Psikoloji Yazıları, 14 (28), 24-­‐35. Koca, C. & Öztürk, P. (Kabul_Revizyon). Gendered perceptions about women managers in Turkish sport, European Sport Management Quarterly. 3. Kongreler Öztürk, P. & Koca, C. (7-­‐9 Kasım, 2014). Geçmişten geleceğe fiziksel aktivitenin kuşaklararası değişen seyri: Torunlar, anneler, anneanneler. 13. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Konya, Türkiye. Öztürk, P., Güzel, Y., Güngör, T. N., Koşar, Ş. N. & Koca, C. (7-­‐9 Kasım, 2014). Spor Yapan ve Yapmayan Kadınlarda Kadın Sporcu Üçlemesi Risk Faktörlerinin Psikolojik Boyutlarıyla İncelenmesi. 13. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Konya, Türkiye. Güzel, Y., Güngör, T. N., Öztürk, P., Koca, C. & Koşar, Ş. N. (7-­‐9 Kasım, 2014). Adölesan Kızlarda Fiziksel Aktivite ve Vücut Kompozisyonu. 13. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Konya, Türkiye. Çevik, A. & Öztürk, P. (4-­‐5 September, 2014). Experiences of women with breast cancer in the Dragon Boat Program in Turkey. International Gender and Sport Symposium: IAPESGW Regional Symposium, Ankara, Turkey. Sim, H., Öztürk, P. & Koca, C. (4-­‐5 September, 2014). Understanding women’s exercise dropout: A qualitative study within the framework of socioecological model. International Gender and Sport Symposium: IAPESGW Regional Symposium, Ankara, Turkey. 2 Güzel, Y., Güngör, T. N., Öztürk, P., Koca, C., & Koşar, Ş. N. (4-­‐5 September, 2014). Risk factors for the female athlete triad in athlets and non-­‐athletes. International Gender and Sport Symposium: IAPESGW Regional Symposium, Ankara, Turkey. Güngör, T. N., Güzel, Y., Öztürk, P., Koca, C., & Koşar, Ş. N. (4-­‐5 September, 2014). Investigation of body composition in female athlete. International Gender and Sport Symposium: IAPESGW Regional Symposium, Ankara, Turkey. Öztürk, B., Öztürk, P. & Koca, C. (Mayıs, 2014). Okçuluk sporunun Osmanlı Devleti yükselme döneminde günlük hayattaki yeri ve önemi. Sözel Bildiri, 7. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, Karaman. Öztürk, P. & Koca, C. (19-­‐21 Aralık, 2013). Yaşlı kadınların yaşam boyu fiziksel aktivite deneyimlerini anlamlandırmalarında etkili olan faktörler. Sözel Bildiri, International Council for Health, Physical Education, Recreation, Sport, and Dance (ICHPER•SD), İstanbul, Turkey. Sim, H., Öztürk, P. & Koca, C. (2013). Kadınların egzersiz deneyimlerinin toplumsal cinsiyet yaklaşımıyla incelenmesi. Sözel Bildiri, 6. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri. Öztürk, P. & Koca, C. (2013, April). A qualitative study of the motivation of the women participating in exercise within the frame of Self-­‐determination Theory. Oral Presentation, International Association of Physical Education and Sport for Girls and Women (IAPESGW) 17th World Congress, Havana, Cuba. Karaçam, Ş. M., Öztürk, P. & Koca, C. (2013, April). Turkish girls’ and boys’ perceptions of gender appropriateness of sports. Poster Presentation, International Association of Physical Education and Sport for Girls and Women (IAPESGW) 17th World Congress, Havana, Cuba. Öztürk, P. & Koca, C. (10-­‐12 Aralık, 2012). Egzersize katılan kadınların motivasyonlarının kendini belirleme kuramı ve feminist kültürel çalışmalar çerçevesinde incelenmesi. Sözel Bildiri, 12. Spor Bilimleri Kongresi, Denizli. Öztürk, P. & Koca, C. (31 Mayıs-­‐2 Haziran, 2012). Sporda Temel İhtiyaçlar Doyum Ölçeğinin Türkçe formunun psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Poster Bildiri, II. Uluslararası Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi, Gazi Üniversitesi, Ankara. Öztürk, P. & Koca, C. (10-­‐12 Mayıs 2012). Sporcu Kimliği Ölçeğinin Türkçe formunun psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Sözel Bildiri, 5. Uluslararası Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, Muğla, Türkiye (Bildiri ödülü). Öz, Ö., Öztürk, P. & Koca, C. (10-­‐12 Mayıs, 2012). Kadınlara özel spor merkezlerinde egzersize katılan kadınların rekreasyonel egzersize güdülenmeleri, 5. Uluslararası Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, Muğla. Kumru, A., Öztürk, P. & Gülseven, Z. (25-­‐28 Nisan 2012). Okulöncesi dönemdeki çocukların olumlu sosyal ve bilişsel sonuç davranışlarında annelerin sosyalleştirme hedefleri, gelişimsel beklentileri ve psikolojik kontrol davranışlarının rolleri. Sözel Bildiri, 17. Ulusal Psikoloji Kongresi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul. 3 Öztürk, P., Koca, C. & Gürbüz, B. (12–15 Nisan 2012). Sosyal fizik kaygı ve rekreasyonel egzersize güdülenme arasındaki ilişkinin incelenmesi. Sözel Bildiri, I. Rekreasyon Araştırma Kongresi, Kemer, Antalya (Bildiri ödülü). Kındap, Y., Öztürk, P. & Sayıl, M. (Eylül, 2011). Öğretmenin ergeni destekleyici ve kontrol edici sınıf uygulamaları ve ergenin akademik uyumu arasındaki ilişkide özerk motivasyonun aracı rolü. Sözel Bildiri, V. Psikoloji Lisansüstü Kongresi, İstanbul. Öztürk, P., & Kındap, Y. (14-­‐16 Nisan, 2010). Lezbiyenlerde İçselleştirilmiş Homofobi Ölçeği’nin psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Poster Sunumu, 16. Ulusal Psikoloji Kongresi, Mersin. Öztürk, P. & Kumru, A. (July, 2008). Examining the effects of mother's socialization goals, developmental expectations, and psychological control in Turkish preschool children's social competences. Paper symposia presented at the XXIX International Congress of Psychology, Berlin, Germany. Öztürk, P. & Güre, A. (Eylül, 2006). Çocukların kendi cinsiyetini ayrıştırma düzeyleri ile toplumsal cinsiyet kalıpyargı esneklik düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Sözel Bildiri Sunumu, 14. Ulusal Psikoloji Kongresi, Ankara. Öztürk, P. & Güre, A. (May, 2006). The Relations Between Sex typing of Self Levels and Flexibilty of gender Stereotypes For Children. Paper symposia presented at the Xth European Association for Research on Adolescence Conference, Antalya, Turkey. 4. Diğer Yazılar Koca, C., Öztürk, P., Arslan, B. (2012). Türkiye’de kadınlar ve kız çocuklarının spor ve fiziksel aktiviteye katılımı. Kadınlar için Spor ve Fiziksel Aktivite Derneği Raporu. Öztürk, P. & Karaçam, M. (Güz, 2012). Cinsiyet Testinin Niyeti. Amargi Feminist Dergi, 26, 71-­‐
74. Öztürk, P. (22.07.2012). Londra Cinsiyet Oyunları. Radikal İki Eki. Online erişim: http://www.radikal.com.tr/radikal2/londra_cinsiyet_oyunlari-­‐1095039 5. Seminerler Öztürk, P. (Aralık, 2013). Toplumsal Cinsiyet ve Spor, Birleşmiş Milletler Kadın Dostu Kentler Projesi Hibe Programı Haydi Kızlar Futbola Projesi, Malatya Kadın Futbol Takımı, Malatya. Öztürk, P. (Mayıs, 2012). Sanatçının ilk adımları, NİHA-­‐ ECD Etkinlikleri, Ankara. 6. Katıldığı Eğitimler IP-­‐SMEC Sport as Mean For European Citizenship Course, Faculty of Sport Science and Physical Education,University of Comibra, Portugal (27 January – 7 February, 204). Copenhagen Summer, School Human and Social Sport Sciences: Issues, Approaches, Challenges and Implementations, Denmark (1–5 July 2013). 7. Üyesi olduğu Kuruluşlar: • Kadınlar için Spor ve Fiziksel Aktivite Derneği • International Association of Physical Education and Sport for Girls and Women 4 
Download

Pinar Ozturk_ozgecmis_2014