YRD. DOÇ. DR. MÜGE AKBAĞ
ÖĞRENİM DURUMU
Lisans
Üniversite
İstanbul
Üniversitesi
Giriş
Fakülte/Yüksekokul
Bölüm
Edebiyat Fakültesi
Psikoloji 1987 1991
Yılı
Mezuniyet Yılı
Lisansüstü
Tür
Tez Konusu
Tez Danışmanı
Yüksek
Liseli Ergenlerin Anne-Baba Tutumlarını Algılamaları İle Uyum
Doç.Dr. Nurder
Lisans
Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Erturan
Stresle Başaçıkma Tarzlarının Üniversite Öğrencilerinde
Doktora
Prof.Dr. Adnan
Olumsuz Otomatik Düşünceler, Transaksiyonel Analiz Ego
Kulaksızoğlu
Durumları ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Akademik Deneyim
Ünvan
Başlangıç
Bitiş
Araştırma Görevlisi
1993
2000
2000
2002
2002
-
Öğretim Görevlisi
Doktor
Yardımcı Doçent
Doktor
Üniversite
Fakülte
Bölüm
Marmara
Atatürk Eğitim
Eğitim
Üniversitesi
Fakültesi
Bilimleri
Marmara
Atatürk Eğitim
Eğitim
Üniversitesi
Fakültesi
Bilimleri
Marmara
Atatürk Eğitim
Eğitim
Üniversitesi
Fakültesi
Bilimleri
İdari Görevler
Görev Yeri
Unvan
Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri
Bölüm Başkan
Bölümü
Yardımcılığı
YAYINLAR
Başlangıç
Bitiş
Tarihi
Tarihi
2004
2006
Kitap




Akbag, M. (2008). Bireyi Tanıma Teknikleri. Psikolojik Danışma ve Rehberlik. Deniz, M. &
Erözkan, A. (Ed) Maya Akademi Yayın Dağıtım (sf 233-276). Ankara
Akbag, M. (2007). Gelim Psikolojisi Konularına Giriş: Kavramlar, İlkeler,Dönemler. Eğitim
Psikolojisi. Deniz, M. (Ed) Maya Akademi Yayın Dağıtım (sf 27-54). Ankara
Akbag, M. (2005). İnsan ve Davranışı. Gelişim ve Öğrenme. Aydın, B. (Ed) Nobel Yayın Dağıtım
(sf 1-27). Istanbul
Akbağ, M. (2005). Geştalt ve İnsancıl Yaklaşımda Öğrenme. Gelişim ve Öğrenme. Aydın, B.
(Ed) Nobel Yay (sf 257-282). Istanbul
Makale / Derleme
 Akbag, M. & İmamoğlu, S. E. (2010). Cinsiyet ve Bağlanma Stillerinin Utanç, Suçluluk ve
Yalnızlık Duygularını Yordama Gücünün Değerlendirilmesi (The Prediction of Gender and
Attachment Styles on Shame, Guilt, and Loneliness). Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri
(Educational Sciences: Theory & Practice). Sayı 2. Cilt 10 sf 651-682
 Akbag, M. & Barakas, R. (2010). An Examination on the Perception of Violence and Its
Relation to Self-Esteem among Turkish Women..International Journal of Human Sciences
(Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi). Sayı 2. Cilt 7 sf 717-730
 Yıldız, A. K. & Akbag, M. (2008). Lise Öğrencilerinde Mükemmeliyetçi Kişilik Özellikleri ve
Rekabetçi Tutumun Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. M. Ü. Eğitim Bilimleri Dergisi.
Sayı 28. Cilt 1 sf 141-155
 Akbag, M. (2007). Psikolojik Danışma/Terapi Sürecinde Kontrat. M. Ü. Eğitim Bilimleri Dergisi.
Sayı 26. Cilt 1 sf 1-9
 Akbag, M., Sayıner, B. & Sözen, D. (2005). Üniversite Öğrencilerinde Stres Düzeyi, Denetim
Odağı ve Depresyon Düzeyi Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir İnceleme. M.Ü. Eğitim Bilimleri
Dergisi. Sayı 21. Cilt 1 sf 59-74
 Akbag, M. & Deniz, L. (2003). Öğretim Elemanı ve Öğretmen Adaylarının Birbirlerine Yönelik
Algıları: Transaksiyonel Analiz Açısından Bir Değerlendirme. Kuram ve Uygulamada Eğitim
Bilimleri Dergisi. Sayı 2. Cilt 3 sf 263-293
 Erturan, N. & Akbag, M. (1997). Spastik, Otistik ve Zihinsel Engelli Çocukların Annelerinin ve
Kardeşlerinin Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. M. Ü. Eğitim Bilimleri Dergisi.
Sayı 9. Cilt 1 sf  Akbag, M. & Hesapçıoğlu, M. (1996). Eğitimde Özgürlükçü Paradigma. M.Ü. Eğitim Bilimleri
Dergisi. Sayı 8. Cilt 1 sf 1-13
 Akbag, M. (1995). Liseli Ergenlerin Anne-Baba Tutumlarına İlişkin Algıları İle Uyum Düzeyleri
Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. M.Ü. Eğitim Bilimleri Dergisi. Sayı 7. Cilt 1 sf 1-15
Kongre(Sempozyum) Etkinlikleri
Bildiriler
 Göktan, B. & Akbag, M. (2010). An Investigation on Turkish Military School Students: Are
There Associations among Big Five Personality Factors, Perceived Family Environment and
Hopelessness? World Conference on Educational Sciences,( Procedia Soical and Behavioral
Sciences, 2(2) , p.5458-5462). Istanbul, Turkey
 Çelebi, N. & Akbag, M. (2010). Genel Liselerde Çalışan Öğretmenlerin Etik Davranışlarını
Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma 19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. Lefkoşa, Kıbrıs
 Köroğlu, A. & Akbag, M. (2009). Lise Öğrencilerinde Mükemmeliyetçi Kişilik Özellikleri ve
Rekabetçi Tutum Üzerine Bir İnceleme The 5th International Balkan Education and Science
Congress, (Uluslararası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi Bildiri Kitabı). Edirne, Turkey











Akbag, M. & Çelik, H. (2007). Parental Acceptance Rejection and Personality Factors: Their
Impacts on Interpersonal Sensitivity and Romantic Relationship Xth European Congress of
Psychology. Prague, Czech Republic
Akbag, M. & Çelik, H. (2007). Ebeveyn Kabul-Red Algısı ve Bağlanma Tarzlarının Kişilik
Özellikleri ve Kişilerarası Duyarlılık Düzeyi Üzerindeki Etkisi IX. Ulusal PDR Kongresi. Çeşme,
İzmir, Türkiye
Akbag, M. & İkizoğlu, Y. (2006). Mathematic Anxiety and Mathematic Attitude of Turkish
Students Preparing for University Entrance Exam27th International Conference of Stress and
Anxiety Research Society. Crete, Athens
Tataroğlu, D. C. & Akbag, M. (2006). Anger and Anger Expression in Adolescents: A
Perspective of Transactional Anlaysis 27th International Conference of Stress and Anxiety
Research Society. Crete, Athens
Akbag, M. & İmamoğlu, S. (2006). Attachment Styles, Shame, Guilt and Loneliness Kişilerarası
İlişkilerde Kabul ve Red Kuramı 1. Uluslararası Kongresi. İstanbul, Türkiye
Akbag, M., , B. S. & Sözen, D. (2005). Üniversite Öğrencilerinde Stres Düzeyi, Denetim Odağı
ve Depresyon Düzeyi Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir İnceleme VIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve
Rehberlik Kongresi. Istanbul, Türkiye
Akbag, M. (2004). Coping, Anger Expression and Psychological Well-Being Among Police
Officers 25nd International Conference of STAR. Amsterdam, The Netherlands
Akbag, M. & Deniz, L. (2002). Öğretim Elemanı ve Öğretmen Adaylarının BirbirlerineYönelik
Algıları: Transaksiyonel Analiz Açısından Bir Değerlendirme XI. Ulusal Eğitim Bilimleri
Kongresi. Lefkoşa, Kıbrıs
Akbag, M. (2001). An Examination of the Relationship between Ego States of Transactional
Analysis, Coping Styles and Negative Automatic Thoughts Among University Students 22nd
International Conference of STAR. Palma de Mallorca, Spain
Kulaksızoğlu, A., Şirin, A., Akbag, M. & diğerleri, v. (2000). Serbest Zamanları Değerlendirme
Alt Komisyon Raporu I. İstanbul Çocuk Kurultayı. İstanbul, Türkiye
Aydın, B. & Akbag, M. (1997). Aşırı Rekabetçi Tutum Ölçeğinin Ülkemiz Koşullarına
Uyarlanması II. Ulusal Eğitim Sempozyumu Bildiri Kitabı. Istanbul, Türkiye
Atıf
Nitelik
Ortam
Atıf Yapan
Uluslararası
Dergi
Başkası
Uluslararası
Dergi
Başkası
Nurse Education Today
Uluslararası
Dergi
Başkası
Nurse Education Today
Ulusal
Dergi
Başkası
Ulusal
Dergi
Başkası
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri
Ulusal
Dergi
Kendisi
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Ulusal
Dergi
Başkası
Marrmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Üye Olunan Dernekler ve Meslek Kuruluşları
Kitap / Dergi Adı
Social Behavior and Personality: an
international journal
SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri
Dergisi
Dernek Adı/Kuruluş
Türk Psikologlar Derneği
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği
Aile Hukuku Derneği
International Transactional Analysis Derneği (Uluslararası Transaksiyonel Analiz Derneği)
Stress Anxiety Research Society
Projektif Testler Derneği
Akademik Dergilerdeki Görevler
Dergi Adı
Marmara Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Dergisi
Yansıtma
International Journal of Human
Sciences
Görev
Hakemlik
Akademik Danışma Kurulu
Üyesi
Hakemlik
Başlangıç
Bitiş
Tarihi
Tarihi
2005
2010
2004
2010
2009
2010
Verdiği Dersler
Dersin Adı
Seviye
Psikolojik Testler
Lisans
Rehberlik
Yüksek Lisans
Eğitim Psikolojisi
Lisans
Sınıf Yönetimi
Yüksek Lisans
Danışma Kuramları
Lisans
Temel Psikoloji
Lisans
Gelişim ve Öğrenme
Lisans
Psikoloji Teorileri
Lisans
Transaksiyonel Analize Giriş
Yüksek Lisans
Öğretmenlik Uygulaması
Lisans
Yürüttüğü Tezler
Öğrenci
Adı
Sümeyra
Tüfekçi
Tez Başlığı
Romantik İlişkilerde Genç Yetişkinlerin Aşka İlişkin Tutumları
ve Kişilik Özellikleri: Transaksiyonel Analiz Ego Durumları
Liseli Ergenlerin Transaksiyonel Analiz Ego Durumları İle
Keler
Bağlanma Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Ayfer
Lise Öğrencilerinin Mükemmeliyetçilik Özellikleri ile Rekabetçi
Köroğlu
Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Göktan
Aysel
2008
Açısından Bir Değerlendirme
Hüseyin
Bahattin
Tarihi
2008
2008
Deniz Lisesi Öğrencilerinin Kişilik Özellikleri, Aile Ortamını
Algılamaları ve Gelecek Kaygıları Arasındaki İlişki Üzerine Bir
2007
İnceleme
Depremzede Anneler ve Çocuklarının Depresyon Düzeylerinin
Güvercin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Akademik İlgi Alanları
Başaçıkma(coping)
Transaksiyonel Analiz (Kişiler arası İlişkilerde Psikolojik Çözümleme)
Kısa Süreli Terapiler
Psikolojik Testler
Projektif Teknikler
Ölçek Geliştirme
Erken Dönem Ebeveyn Çocuk Etkileşimi(Kabul-Red Kuramı ve Bağlanma)
Kişilik Psikolojisi
Otantik ve Öğrenilmiş Duyguların Gelişimi
Genç Yetişkinlik Dönemi ve Romantik İlişkiler
2006
Download

Detaylı özgeçmiş için tıklayınız