Gymnázium J.Š.Baara v Domažlicích
PROTOKOL TEORETICKÉHO CVIČENÍ Z FYZIKY
Teoretické cvičení číslo: 1
Strana číslo: 1
Téma cvičení: Archimédův zákon
Příjmení a jméno:
Varianta:
Třída:
Datum:
Spolupracovníci:
Úkol:
1) Seznámení s laboratorním řádem, BOZP a PO
2) Použijte Archimédův zákon pro určení vztlakové síly FVZ a pro určení chování
těles v kapalině
Teorie:
Vztah pro výpočet vztlakové síly: · · Pomůcky: MFCH tabulky, kalkulačka
Postup:
1. Pozorně sledujte postup řešení v Příkladech 1 a 2.
2. Vypracujte Úlohy dle zadání.
Vypracování:
Gymnázium J.Š.Baara v Domažlicích
PROTOKOL TEORETICKÉHO CVIČENÍ Z FYZIKY
Teoretické cvičení číslo: 1
Strana číslo:
Příjmení a jméno:
Varianta:
Teoretické cvičení – Archimédův zákon - Zadání
Skupina A
Teoretická příprava
Příklad 1.
Na vodní hladině plove ledová kra. Jaká část objemu ledové kry vyčnívá nad volný povrch
vody? Hustota ledu je 900 kg · m, hustota vody je 1000 kg · m.
Příklad 2.
Na volné hladině vody plove papírová loďka o hmotnosti 3 , na dně loďky je závaží
o hmotnosti 15 . Určete a) Objem ´ ponořené části loďky, b) změnu objemu ∆
ponořené části loďky, jestliže z ní závaží vyjmeme.
Úlohy
1. Cihla o rozměrech 30 cm, 15 cm a 6 cm je zcela ponořena v kapalině o hustotě ρ.
Nakreslete tabulku a zapište do ní hustoty uvedených kapalin a velikosti vztlakové
síly, kterou je cihla v kapalině nadlehčována.
Kapalina
kg · m
N
voda
petrolej
glycerin
2. Na jednom konci vahadla rovnoramenných vah je zavěšeno mosazné závaží, na
druhém konci vahadla hliníkové závaží o stejné hmotnosti. Váhy jsou v rovnováze.
Poruší se rovnováha, ponoříme-li současně obě závaží do nádoby s vodou?
Zdůvodněte.
3. Žulová kostka o hraně 10 cm a hmotnosti 2,5 kg je zcela ponořena do nádoby s vodou.
a) Jak velkou vztlakovou silou na ni voda působí? b) Jak velkou tlakovou silou působí
kostka na dno nádoby?
4. Jak velkou vztlakovou silou působí na těleso o objemu 1 m3: a) voda, b) vzduch?
5. Hustota mořské vody je 1030 · , hustota ledu při zamrznutí mořské vody
915 · . Kolik % objemu ledovce vyčnívá nad volnou hladinu moře?
6. Na siloměr zavěsíme sklenici, kterou naplníme po okraj vodou. Změní se tíha
sklenice, vložíme-li do vody dřevěný špalík, přičemž část vody vyteče? Zdůvodněte.
7. Oční kapátko naplníme částečně vodou tak, aby po vložení do odměrky s vodou
plovalo těsně pod volným povrchem vody. V tom případě je průměrná hustota kapátka
nepatrně menší než hustota vody. Nyní doplníme odměrku po okraj vodou a uzavřeme
ji pružným víkem, na které tlačíme rukou. Změnou tlakové síly ruky dosáhneme toho,
že kapátko klesá ke dnu, nebo se volně vznáší ve vodě, nebo stoupá vzhůru.
Vysvětlete chování kapátka.
Teoretické cvičení – Archimédův zákon - Zadání
Skupina B
Teoretická příprava
Příklad 1.
Na vodní hladině plove ledová kra. Jaká část objemu ledové kry vyčnívá nad volný povrch
vody? Hustota ledu je 900 kg · m, hustota vody je 1000 kg · m.
Příklad 2.
Na volné hladině vody plove papírová loďka o hmotnosti 3 , na dně loďky je závaží o
hmotnosti 15 . Určete a) Objem ´ ponořené části loďky, b) změnu objemu ∆
ponořené části loďky, jestliže z ní závaží vyjmeme.
Úlohy
1. Těleso o hmotnosti m a objemu 20 cm3 ponoříme do vody. Nakreslete tabulku a
zapište do ní, ze které látky je pravděpodobně těleso zhotoveno a jak se bude těleso
v kapalině chovat.
g
Látka
Chování
18,4
54
12
2. Na koncích vahadla rovnoramenných vah jsou zavěšena dvě stejná závaží z téhož
materiálu. Váhy jsou v rovnováze. Poručí se rovnováha, jestliže ponoříme jedno
závaží do vody a druhé do petroleje? Zdůvodněte.
3. Žulová kostka o hraně 10 cm a hmotnosti 2,5 kg je zcela ponořena do nádoby s vodou.
a) Jak velkou vztlakovou silou na ni voda působí? b) Jak velkou tlakovou silou působí
kostka na dno nádoby?
4. Jak velkou vztlakovou silou působí na těleso o objemu 1 m3: a) voda, b) vzduch?
5. Hustota mořské vody je 1030 · , hustota ledu při zamrznutí mořské vody
915 · . Kolik % objemu ledovce vyčnívá nad volnou hladinu moře?
6. Na siloměr zavěsíme sklenici, kterou naplníme po okraj vodou. Změní se tíha
sklenice, vložíme-li do vody dřevěný špalík, přičemž část vody vyteče? Zdůvodněte.
7. Oční kapátko naplníme částečně vodou tak, aby po vložení do odměrky s vodou
plovalo těsně pod volným povrchem vody. V tom případě je průměrná hustota kapátka
nepatrně menší než hustota vody. Nyní doplníme odměrku po okraj vodou a uzavřeme
ji pružným víkem, na které tlačíme rukou. Změnou tlakové síly ruky dosáhneme toho,
že kapátko klesá ke dnu, nebo se volně vznáší ve vodě, nebo stoupá vzhůru.
Vysvětlete chování kapátka.
Download

Teoretické cvičení M12.pdf