Měření hmotnosti tělesa
značka m
základní jednotka kg
1) Porovnávání hmotnosti tělesa.
a) Podle velikosti prodloužení pružiny, na níž tělesa zavěsíme.
b) Pomocí rovnoramenných vah.
2) Rovnoramenné váhy.
a) tělesa mají různou hmotnost =>
jazýček zůstane vychýlen
b) tělesa mají stejnou hmotnost =>
jazýček se ustálí ve středu stupnice
3) Jednotky hmotnosti.
základní
díly
násobky
jednotka
kilogram
dekagram
gram
decigram
centigram
miligram
mikrogram
metrický cent
tuna
značka jednotky
kg
dag
g
dg
cg
mg
µg
q
t
převody jednotek
1dag = 10g = 0,01kg
1g = 0,001kg
1dg = 0,1g
1cg = 0,01g
1mg = 0,001g
1µg = 0,000001g
1q = 100kg
1t = 1000kg
4) Měření hmotnosti.
a) Těleso má hmotnost 1kg rovná - li se jeho hmotnost hmotnosti mezinárodního prototypu kilogramu.
b) Princip vážení - při měření hmotnosti tělesa porovnáváme neznámou hmotnost tělesa se známou
hmotností závaží.
c) Závaží je těleso z určitého kovu na kterém je vyznačena jeho hmotnost.
d) Postup při měření hmotnosti (vážení) pevného tělesa.
1) Zjistíme jakou největší hmotnost můžeme na vahách měřit (vyznačeno).
2) Těleso položíme na levou misku aretovaných vah.
3) Vhodná závaží položíme na pravou misku.
4) Odaretujeme (odjistíme váhy).
a) miska se závažím klesne => hmotnost závaží je větší než hmotnost tělesa =>
po aretaci snížíme hmotnost závaží
b) miska s tělesem klesne => hmotnost tělesa je větší než hmotnost závaží =>
po aretaci přidáme další závaží
5) Po vyvážení vah určíme hmotnost tělesa součtem hmotností všech závaží.
e) Postup při měření hmotnosti (vážení) kapalného tělesa.
1) Na levou misku postavíme suchou nádobu a váhy vyvážíme.
2) Do nádoby nalijeme kapalinu.
3) Dále hmotnost kapaliny měříme stejným způsobem jako hmotnost pevného tělesa.
list 7
Hustota látky
základní jednotka  kg3 
značka ρ
m 
1) Tělesa z různých látek mají rozdílné hmotnosti při stejném objemu.
1m3
1m3
1m3
hliník m = 2700kg
olovo m = 11300kg
1m3
voda m = 1000kg
korek m = 250kg
2) Tělesa z různých látek mají při stejné hmotnosti různý objem.
1kg
1kg
1kg
1kg
olovo
hliník
voda
korek
3) Definice hustoty tělesa.
Hustota je fyzikální veličina, která říká jakou hmotnost má jeden m3 dané látky.
Každá látka má jinou hustotu a její hodnota je uvedena v tabulkách F 10, hustoty
prvků najdeme v tabulkách CH 1.
4) Výpočet hustoty.
m

V
 kg 
 m 3 
  m :V
 kg 
 m 3 
m = hmotnost tělesa v kilogramech
V = objem tělesa v m3
 kg 
ρ = hustota tělesa v  3 
m 
5) Jednotky hustoty.
 kg 
 m 3 
kilogram na metr krychlový
 g  gram na centimetr krychlový
 cm 3 
1
kg
g
 0,001 3
3
m
cm
1
g
kg
 1000 3
3
cm
m
6) Výpočet hmotnosti tělesa ze známé hustoty.
m   .V kg
m = hmotnost tělesa v kilogramech
V = objem tělesa v m3
 kg 
ρ = hustota tělesa v
3
 m 
Download

Měření hmotnosti tělesa značka m základní jednotka kg