WWW. PRODOPRAVCE. CZ
TRANSPORT MAGAZÍN
Bulletin Sdružení automobilových dopravců
VydáVá
Sdružení ČESMAD BOHEMIA
RedAKČNÍ RAdA
Šéfredaktor
6/2013
OBSAH
Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
Aktivity Sdružení ..............................................................................................3
Aktuální stav legislativních prací .......................................................................6
Pomáháme vám… ............................................................................................8
Martin Felix
Tel: +420 731 131 331
E–mail: [email protected]
Inkaso pohledávek ČESMAD BOHEMIA ...........................................................9
Členové
Passenger transport council - CTP ................................................................... 11
Jana Sláčalová
Michaela Havelková,
Ing. Martin Špryňar,
Mgr. Vojtěch Hromíř,
Ing. Jan Medveď
Ing. Zdeněk Pikous
Martin Cihelka
Carlos Sardá
PřÍjeM iNZeRce
Carlos Sardá
odbor public relations
Tel.: +420 241 040 119
Fax: +420 241 040 180
E–mail: [email protected]
[email protected]
GRAficKá ÚPRAVA, SAZBA & ZLOM
Carlos Sardá
Foto na obálce: Martin Felix
AdReSA RedAKce
Nad Sokolovnou 117/1
147 00 Praha 4
Tel.: +420 241 040 119
Fax: +420 241 040 180
E–mail: [email protected]
http://www.prodopravce.cz
TiSK
T–STUDIO, s. r. o.
Děkanská Vinice I. 5/987, Praha 4
SiLNiČNÍ dOPRAVA
Novinky z Evropské unie ................................................................................12
Upozornění na změny v zákazech jízd............................................................14
Jarní zasedání IRU ..........................................................................................15
Zprávy ze světa ..............................................................................................17
Elektronický výběr mýtného ...........................................................................19
Mýtný systém v Bělorusku ..............................................................................20
eKONOMiKA &LeGiSLATiVA
Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele ...........................................................21
ŠKOLeNÍ & BeZPeČNOST
Školení, kurzy, semináře .................................................................................26
TecHNiKA
Iveco Bus ......................................................................................................29
SsangYong Rexton W ....................................................................................30
Scania Streamline ..........................................................................................34
TC eMap® ......................................................................................................36
Nová sezóna, nový design ..............................................................................39
S Arocsem po stopách neandrtálců .................................................................41
Toto číslo bylo předáno
do tisku dne 11. 6. 2013
Italsko-španělský začátek ...............................................................................43
Cesta vznětového motoru ...............................................................................47
Podávání novinových zásilek povoleno Českou
poštou, s. p. odštěpný závod Přeprava, č. j.
2116/99 ze dne 20. 5. 1999. Zapsáno do evidence
periodického tisku pod číslem MK ČR E 0037.
Najdete nás i na Facebooku
Regionální pracoviště Sdružení
Praha - Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4, Tel: 241 040 126, Fax: 241 040 188, E–mail: [email protected] com
Brno - Podhájí 1a, 621 00 Brno – Řečkovice, Tel: 549 274 350, Fax: 541 227 005, E–mail: [email protected] com
Ostrava - Kafkova 8, 702 00 Ostrava, Tel: 596 618 930, Fax: 596 618 929, E–mail: [email protected] com
Hradec Králové - Koutníkova 272, 501 01 Hradec Králové, Tel: 495 537 221, Fax: 495 521 027, E–mail: [email protected] com
Ústí nad Labem - U Trati 3448/10, 400 01 Ústí nad Labem, Tel: 475 209 102, Fax: 475 214 446, E–mail: [email protected] com
Č. Budějovice - Pekárenská 77, areál ČSAD Jihotrans, 370 04, Tel: 387 425 949, Fax: 387 426 867, E–mail: [email protected] com
Plzeň - Domažlická 174, 314 55 Plzeň, Tel: 377 388 488, Fax: 377 388 491, E–mail: [email protected] com
ÚVOdNÍK
Vážení členové a přátelé Sdružení ČESMAD BOHEMIA,
místo obvyklých 400 hodin svítilo letos sluníčko asi jen 80, tedy pětkrát méně, než
je v kraji obvyklé. I kdyby to někdo tak pěkně nespočítal, všimli jsme si toho všichni,
protože z toho máme deprese. Kdyby to někomu na deprese nestačilo, přišly povodně.
Při této příležitosti si politici vzpomněli i na náklaďáky. Oni tedy na ně myslí stále,
především v případech, když potřebují od někoho vybrat peníze, případně se populisticky blýsknout před veřejností, když pro kamiony vymýšlí různé zákazy a omezení.
Jenže tentokrát se pod hrozbou hučících řek začali rozvzpomínat na protipovodňová opatření a záhy zjistili, že bez nákladních vozidel budou těžko realizovatelná.
Ani protipovodňové hráze předem vyrobené, ani ty improvizované v podobě pytlů
s pískem jaksi samy na místo určení nedojdou. V Praze si to ještě zkomplikovali tím,
že si týden před velkou vodou vyhodili na hodinu primátora, a organizace tak byla
o to chaotičtější. Prý tedy krizové štáby v uplynulých letech cosi secvičovaly, když jim však začalo téci do
bot, tentokráte doslova, na secvičená vystoupení si nikdo nevzpomněl. Vzpomněli si pouze na ČESMAD
BOHEMIA, jestli by naši členové nějaká vozidla na pomoc nesehnali. Samozřejmě sehnali a budiž jim za
to poděkováno alespoň zde na stránkách Transport magazínu, protože jinak si žádný z představitelů města
nevzpomněl. Přestože nikdo ze zastupitelů nevěděl, co má dělat, moc dobře všichni věděli, kdo za to může.
Vzájemnému osočování tak věnovali více úsilí, než běsnícímu živlu. Připojili se i bývalí politikové, kteří
připomínali své zásluhy z roku 2002, i když se jim podařilo z metra udělat největší podzemní akvárium.
Stranou trapností nezůstali ani prezident s premiérem, kteří v rámci utužování svých kompetencí posílali
a vzájemně si pak zase vyháněli svá vojska mající pomoci zaplaveným.
Ovšem nejen politici, ale i většina obyvatel bere na milost a mnohdy i volá o pomoc nákladní automobily
jen v dobách nouze nejvyšší, když se dostaví živelní pohromy. I zákon se nad nimi ustrnul a v takových
případech dokonce ruší zákazy jízd a možná i mýto promine. Jako by běžné služby zajišťující denní životní
potřeby pro nikoho důležité nebyly a veškerá distribuce se děla toliko za účelem zničit pokojnému obyvatelstvu životní prostředí a nervovou soustavu. Povodně pominou, a i když budou stále častější, tak časté, aby
byla silniční nákladní doprava uznána za prospěšnou a v současné době nenahraditelnou, zase nebudou.
Ještě ani voda neopadne a už Evropu čeká další zavedení mýtného. Tentokráte to bude v Maďarsku a Bělorusku, na spadnutí je během podzimu i ve Francii. Tam se jim to stále nedaří nějak rozběhnout, takže už
jsme svědky několikátého odkladu. V tom je snad přístup Francouzů zodpovědnější, neboť Maďarsko se ve
svém spěchu co nejdříve podojit všechny náklaďáky vydalo cestou již dříve vyzkoušenou u nás i v okolních
zemích. Informace o fungování systému, distribuci palubních jednotek či kontaktních místech se k dopravcům, kteří to opět všechno zaplatí, dostávají jen pár dní před spuštěním mýtného provozu. Podle toho to
také bude nepochybně vypadat a připravme se na nemalé komplikace na hranicích a možná i ve vnitrozemí.
Kontrolní orgány však budou nepochybně v pohotovosti a bankovky jen pošustí.
Věřme, že s běsnícími živly máme pro tento rok již vybráno a budeme se moci plně věnovat boji proti
běsnícím politikům, kteří na nás valí stále nové a nové povinnosti. Po odstranění škod po povodních nás
čekají neméně náročné úkoly při odstraňovaní škod plynoucích z některých špatných rozhodnutí. Veřejně
se již na evropské půdě začíná mluvit o škodlivosti nuceně zaváděných
biopaliv. Tahle ekologicko ekonomická katastrofa nás asi už stále víc
než všechna velká voda dohromady.
Martin Felix
2
Z ČINNOSTI
SDRUŽENÍ
Z
ČiNNOSTi
SDRUŽENÍ
AkTIvITy SDRUŽENÍ
V OBLASTi LeGiSLATiVy A MeZiNáROdNÍcH VZTAHů
jan Medveď
vedoucí odboru legislativy a mezinárodních vztahů
• PřiPOmínkOVAli jSmE
V květnu jsme dostali k připomínkám návrh zákona o volném pohybu občanů EU a jejich rodinných příslušníků. Zásadní připomínka se týká navrhované povinnosti dopravce „na
základě pokynu policie zajistit v souladu s přímo použitelným
právním předpisem Unie dopravu občana Unie nebo rodinného příslušníka občana Unie do ciziny, pokud byl občanu Unie
nebo rodinnému příslušníkovi občana Unie odepřen vstup na
území České republiky“.
Podle našeho názoru (a podle zdravého rozumu) je nereálné,
aby řidič autobusu při nástupu cestujících jednak měl čas na
kontrolu dokladů, ale zejména není jasné (možné), jak má řidič posoudit platnost předkládaných dokladů (je vůbec cestující
povinen mu doklady předkládat?). Požadovat po řidiči, aby měl
kvalifikaci pasového úředníka, je absurdní. Vůbec se nedá srovnávat situace na letišti a v silniční dopravě. Na letištích je vždy
pozemní vyškolený personál, který nedělá nic jiného, než kontroluje cestující, s technickými pomůckami a možností přístupu
k informačním zdrojům např. k internetu nebo s telefonem na
kontaktní osobu, VV, pasovou službu.
Ale kontrola nastupujících cestujících řidičem autobusu na
zastávce v polích, v noci atd. je nemožná. Návrh ukládat navrhované povinnosti řidiči a sankce silničnímu dopravci je prostě
nesmyslný a dá se označit za značně neférové přenášení úřednické/státní odpovědnosti na soukromou osobu dopravce.
• DEREgulAční BAlíčEk mPO
V rámci aktivity Ministerstva průmyslu a obchodu navrhujeme/podporujeme změnu v prokazování finanční způsobilosti
zejména malých dopravců. „Dopravci, kteří vedou daňovou
evidenci, budou moci dokládat finanční způsobilost přehledem
obchodního majetku a závazků i v průběhu výkonu činnosti.“
Zda bude balíček skutečně realizovaný, je ve hvězdách, může
se jen jednat o politické zviditelnění se, ale zkusili jsme to.
Foto: Carlos Sardá
• PROfESní PRůkAZ
V dubnovém čísle jsme zveřejnili informaci o tom, že jednáme
s ministerstvem o odpuštění poplatku ve výši 700 korun za
výdej paměťové karty řidiče v případě, že tato karta se mění
z důvodu řidičem nezaviněné výměny řidičského průkazu
např. při zaznamenání profesní způsobilosti. Oficiální stanovisko k našemu právnímu názoru jsme zatím nezískali a bohužel došlo i k personální změně na MD, kdy byl odvolaný
ředitel příslušného odboru. Musíme se proto pokusit celou věc
vysvětlit řediteli novému. Většina obcí proto správní poplatek
ve výši 700 Kč od řidičů vybírá.
• Paměťová karta řidiče
V souvislosti s výměnami průkazů profesní způsobilosti se
objevily komplikace i ve vztahu k paměťovým kartám řidičů.
Zaznamenali jsme případy, kdy řidič v zahraničí při kontrole
dob řízení a odpočinku předložil jednak novou paměťovou
kartu, kterou získal při obnově průkazu profesní způsobilosti
a současné výměně řidičského průkazu, jednak pro kontrolu předchozích 28 dnů pak řidiči využili starou kartu, která
byla vydaná k číslu starého řidičského průkazu. Tato karta je
úředně prohlášená za neplatnou, řidič jí nesmí používat, ale
protože byla vyměněná dříve, než uplynula její původní doba
platnosti, je funkční. Kontrolní orgány, konkrétně v Německu
a v Nizozemí, však minimálně ve třech případech posoudily
situaci jako porušení nařízení, protože podle jejich názoru měli
řidiči dvě platné karty, což je zakázané. Bohužel neexistuje
žádné oficiální řešení nebo návod této situace, požádali jsme
tedy české ministerstvo dopravy, aby partnery ve státech EU
upozornilo na fakt, že českým řidičům skutečně stará karta
zůstává ještě měsíc pro kontrolní účely. Doufejme, že informace se ke všem kontrolním složkám dostane co nejrychleji,
aby řidiči neměli zbytečné problémy. Doporučujeme, aby se
staré karty viditelně označily jako neplatné ustřižením rohu,
výrazným přeškrtnutím nebo jiným zřetelným způsobem, aby
řidič starou kartu nemohl použít ani omylem.
Transport magazín 6/2013
3
Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
• Z BruseLu- taChografy aktuáLně
Jednání ve věci nových (smart) tachografů se opět posunulo.
Nové nařízení, které nahradí 3821/85 si oficiálně dává za cíl
omezit možnosti falšování záznamů a snížit administrativní zatížení jak dopravců, tak kontrolních složek. Současná povinnost
zaznamenávat začátek a konec směny bude nahrazená automatickým ukládáním polohy každé tři hodiny řízení. Kromě toho
satelitní sledování umožní i kontrolu manipulace s tachografem.
Kontrolní složky budou moci i na dálku zjistit, zda je tachograf
funkční a zda je v něm založená platná karta. Přísnější budou
i pravidla pro dílny. Nové smart tachografy budou povinné 36
měsíců po vydání technické specifikace, pravděpodobně od
roku 2017 nebo 2018. Všechna do té doby registrovaná vozidla
v mezinárodním provozu budou muset být vybavená novými
tachografy do 15 let, což znamená do roku 2032. Vozidla ve
vnitrostátní dopravě budou moci do konce životnosti používat
i předchozí verze digitálních tachografů.
• LegisLativa
V návaznosti na vyhlášku 79/2013Sb. upozorňujeme na povinnou lékařskou prohlídku v případě delší pracovní neschopnosti.
§ 12
(1) Mimořádná prohlídka se provádí za účelem zjištění zdravotního stavu posuzovaného zaměstnance v případě důvodného
předpokladu, že došlo ke ztrátě nebo změně zdravotní způsobilosti k práci nebo pokud dojde ke zvýšení míry rizika již
dříve zohledněného rizikového faktoru pracovních podmínek.
(2) Mimořádná prohlídka se provádí, pokud
a) ji nařídil orgán ochrany veřejného zdraví podle zákona
o ochraně veřejného zdraví nebo tak stanoví zákon upravující využívání jaderné energie a ionizujícího záření,
b) to v daném období vyžaduje zdravotní náročnost konkrétních pracovních podmínek,
c) došlo ke zhoršení pracovních podmínek ve smyslu zvýšení
míry rizika u rizikového faktoru, k němuž již byla posuzována zdravotní způsobilost zaměstnance,
d) bylo opakovaně zjištěno překročení limitní hodnoty ukazatelů biologického expozičního testu, popřípadě na základě závěrů jiných vyšetření prováděných za účelem sledování zátěže organizmu působením rizikových faktorů
pracovních podmínek,
e) byla při pracovnělékařské prohlídce zjištěna taková změna
zdravotního stavu zaměstnance, která předpokládá změnu zdravotní způsobilosti k práci v době kratší, než je interval periodické prohlídky, nebo
f) byl výkon práce přerušen
1. z důvodu nemoci po dobu delší než osm týdnů, s výjimkou výkonu práce v kategorii první podle zákona
o ochraně veřejného zdraví a nejde-li o práci nebo činnost, jejíž součástí je riziko ohrožení zdraví nebo nestanoví-li jiný právní předpis jinak,
2. v důsledku úrazu s těžkými následky, nemoci spojené
s bezvědomím nebo jiné těžké újmy na zdraví, nebo
3. z jiných důvodů na dobu delší než šest měsíců.
(3) Mimořádná prohlídka se dále provádí na základě
a) žádosti předložené zaměstnavatelem z vlastního podnětu nebo podnětu zaměstnance,
b) informace sdělené ošetřujícím lékařem o důvodném
podezření, že změnou zdravotního stavu zaměstnance
došlo ke změně zdravotní způsobilosti.
4
• OPERAční PROgRAm DOPRAVA
Hosty sekce nákladní dopravy byli pánové Michal Kokeš a Ivan
Novák z ministerstva dopravy a Jiří Landa z AF Consult. Tématem bylo financování silniční infrastruktury. Z jejich vystoupení
vyplynulo, že problém je s velkými projekty nad 50 mil. EUR,
které musí schválit Evropská komise. Výstavbu zdržuje i ŘSD,
které nepředkládá dostatek projektů. Z velkých projektů se
v nejbližší době soustředí na D3, dostavbu D1 a spojnici Třinec na slovenskou hranici. S částí Pražského okruhu 511 od D1
do Běchovic se v tomto operačním období nepočítá. Ukončení všech projektů musí být do konce roku 2017.
Na další období OPD II. do roku 2022 bude na základě dopravní sektorové strategie pravděpodobně prioritní síť TEN T a R35,
D3 a úsek 511 Pražského okruhu. Počítá se s podporou multimodální dopravy, výstavby veřejných překladišť i potřebné
techniky včetně podpory přepravních jednotek. Konkrétní
údaje zatím nejsou známé, ani výše finančních prostředků. Jedná se o dvou formách podpory překladišť veřejných
(SŽDC) a s veřejným přístupem (soukromé). Zatím se nepředpokládá, že by musela být nutná notifikace Komisí (notifikace/schválení by celý proces zdržovala). O dalších podprogramech není zatím rozhodnuto. Notifikace by byla určitě nutná
u podpory pořízení dopravních prostředků. Pro dopravce
jsou podstatné přístupnost překladišť, rozmístění a podpora
pořízení multimodálních technologií. MD by uvítalo odhad
zájmu dopravců o přepravní jednotky - nástavby.
• PříLežitostná PřePrava osoB
Magistrát hlavního města připravil vyhlášku k taxislužbě, která
se ale může týkat i dopravců, našich členů, kteří poskytují
příležitostnou osobní dopravu osobními vozidly. Proto jsme
poslali dopis na magistrát s požadavky, aby vzhledem k novelizaci zákona 111/1994 Sb. a zařazení nepravidelné OD do devíti míst pod taxislužbu byla formulovaná vyhláška pozitivně
tak, že by se vztahovala pouze na řidiče taxislužby při výkonu
taxislužby vozidlem taxislužby vybaveným taxametrem, což
by bylo znění v souladu se zákonným zmocněním. Ve vztahu
k obsahu zkoušky - obsluha taxametru zvláště u vozidel bez
taxametru je zbytečný požadavek. Ani u velké dopravy není
požadavek na obsluhu tachografu. I místopis je u dopravy na
smlouvu nadbytečný, řidič má vždy čas si trasu před jízdou
najít. Znalost předpisů u řidičů v pracovním poměru a vykonávajících jen nepravidelnou dopravu na smlouvu by měla
být ponechána na zaměstnavateli. Kromě toho u nepravidelné
dopravy tito řidiči jsou často držiteli průkazu profesní způsobilosti s pravidelným ročním školením. Řidiči, kteří nejezdí
s taxametrem, by měli mít maximálně povinnost se registrovat
a požádat o průkaz řidiče taxislužby.
• Cemt
V květnu proběhlo tradiční pravidelné setkání ministrů dopravy
států ITF/CEMT v Lipsku. Předpokládalo se, že ruský ministr dopravy se pokusí zneužít neznalosti ostatních ministrů a prosadit
jednostranné výhody pro ruské dopravce při využívání povolení
CEMT. Nestalo se tak, ministři žádné rozhodnutí v tomto směru
nepřijali, takže na pravidlech pro využívání povolení CEMT se (zatím) nic nemění. Od roku 2014 bude platit nový průvodce využíváním povolení CEMT, konečný text bude k dispozici na podzim.
Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
• Z jednání sekCe nákLadní doPravy
Protože jednání o třetí registrační značce zatím nevedla k souhlasu MD s výdejem za ztracenou, jen za zničenou, a protože účinnost se předpokládá až od 1. ledna 2015, sekce rozhodla, že se bude i nadále jednat s ředitelem odboru legislativy ministerstva.
13. května proběhlo jednání s ŘSD. Vymáhání nedoplatků státem bude pokračovat, legislativa údajně ŘSD neumožňuje neplacení
tolerovat. ŘSD se vymlouvá na nevypověditelnou dohodu se společností Kapsch. Požadujeme od ŘSD rozšíření funkcionality IWP
i na další, ne jen na kontrolní brány, což by umožnilo on-line doplácet všechny dlužné úseky. ŘSD konečně přislíbilo poskytnout
celníkům seznamy dopravců,
kteří opakovaně neplatí mýto.
Ve věci rozsahu, sazeb nebo
typu nového mýta zatím žádná
jednání neprobíhají. Případná
a námi požadovaná interoperabilita OBU s jinými zahraničními systémy se řeší stále jen teoreticky, termín žádný není daný.
Posun k lepšímu nastal u (ne)
vracení kaucí za, často údajně,
poškozený premid. ŘSD slíbilo
zaslat nové usměrnění distribučním místům, co se považuje
za poškození. Zásada by měla
být, že pokud je strojově kód
čitelný, nejedná se o poškození.
Na firemní poznámky lze využít nalepený štítek (nepopisovat
přímo jednotku). A řidiči by neměli opravovat odlepené suché
zipy, protože tím obvykle krabičku poškodí. Vybitý akumulátor není důvodem pro nevrácení
kauce.
Dopravci by uvítali, kdyby přehledy na mýtném portále byly
uspořádané podle SPZ, jinak je
vyhledávání velice obtížné. ČB
tento požadavek uplatní při dalším jednání s ŘSD.
Předseda sekce jednal s GŘC
a ŘSD o možnostech kontrol zahraničních dopravců. Podařilo
se přesvědčit vedoucí obou institucí, aby upravili dohodu s cílem, že ti celníci, kteří kontrolují
mýto, budou moci kontrolovat
i přepravní povolení a další náležitosti, které musí mít zahraniční řidiči u sebe. Kromě toho
celní správa slíbila zvýšenou
kontrolu i při zaclívání zboží.
Podobná jednání probíhají i na
úrovni krajů i s prvními kladnými výsledky viz dopis celního
úřadu z Hradce Králové.
Sekce projednala závěry zprávy
NKÚ k mýtnému systému v ČR.
Transport magazín 6/2013
5
ŠKOLENÍ A BEZPEČNOST PROVOZU
AKTuáLNÍ STAV
LeGiSLATiVNÍcH PRAcÍ
jan Medveď
vedoucí odboru legislativy a mezinárodních vztahů
D
ne 1. 5. 2013 nabyla účinnosti novela
zákona č. 102/2013,
kterou se mění zákon
č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, která mimo jiné mění
přestupkový zákon a vypouští pro řidiče postih možného
zákazu činnosti za přestupky
řidičů proti dobám řízení a odpočinku, které tak lze nově
v ČR od 1. 5. 2013 řešit i blokově na silnici.
Novela dále zavadí dle
požadavku směrnice EUč.
15/2002 „pracovní dobu“ pro
řidiče - OSVČ. Pro poskytovatele příležitostné osobní
přepravy vozidly M1 je důležité zařazení mezi taxislužbu
s povinností registrace vozidla a povinnost řidiče být
držitelem průkazu řidiče taxi.
Novela vypustila ze zákona
111/1994 Sb. oprávnění SUIP
kontrolovat dle 111/1994 Sb.
bezpečnost práce (je obsahem jiných předpisů) a povinnost dopravce zajistit
školení řidičů a přezkoušení
z pravidel silničního provozu
(je obsahem jiných předpisů).
Do 28. února 2017 se čl. 8, 19
a 21 nařízení EU č. 181/2011
o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě
nepoužijí na provozování vnitrostátní linkové dopravy.
6
V návaznosti na novelu zákona 111/1994 Sb. byla schválená i novela č. 106/2013,
kterou se mění vyhláška
478/2000 Sb., nově upravuje způsob vedení záznamů
o výkonu řidičů-OSVČ a vzor
průkazu řidiče taxi. Dnem
1. 7. 2013 nabývá účinnosti novela č. 101/2013 Sb.,
kterou se mění zákon
č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích
a kromě dalších úprav stanoví, že náklady na psychologická vyšetření u zaměstnanců
hradí zaměstnavatel.
Splatnost faktur – navrhovaná změna obchodního
zákoníku byla vrácená Senátem zpět do PSP s požadavkem na úpravu vztahů u dodavatelů zdravotnických zařízení, zařazeno na jednání
Sněmovny, takže účinnost
se opět odkládá (1. 7. 2013?).
činností, a to od prvního dne
měsíce následujícího po vyhlášení sdělení Ministerstva
práce a sociálních věcí ve
Sbírce zákonů, s výjimkou
zaměstnavatele:
a. na kterého byl nejpozději k tomuto dni prohlášen konkurs,
b. který k tomuto dni zaměstnává více než 50
% fyzických osob se
zdravotním postižením,
c. který k tomuto dni zaměstnává méně než
20 zaměstnanců,
d. u kterého došlo k mimořádné události, jejíž
následky k tomuto dni
trvají, nebo
e. pro kterého je závazná
jiná kolektivní smlouva vyššího stupně. (viz
§ 7a zákona č. 2/1991
Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění
pozdějších předpisů).
Dne 4. 4. 2013 bylo vyhlášené sdělení MPSV č.
16/2013 o rozšíření kolektivní smlouvy vyššího typu
v dopravě na roky 2013 až
2016. Kolektivní smlouvy
vyššího stupně jsou závazné pro další zaměstnavatele
s převažující činností v odvětví označeném kódem
klasifikace
ekonomických
Kromě této kolektivní
smlouvy existuje ještě podobná kolektivní smlouva,
která se vztahuje na městskou hromadnou dopravu,
která byla vyhlášení stejným
sdělením MPSV č. 16/2013.
Ministerstvo dopravy zpracovalo návrh na zrušení státem nařízených slev v přepravě některých kategorií
Foto: Carlos Sardá
cestujících. K tomuto návrhu
Sdružení vyjádřilo názor,
že zásadně odmítá zrušení
povinnosti poskytovat slevy
z jízdného a návazné povinnosti státu tyto slevy kompenzovat. MD ale na zrušení trvá, byť se jedná o necelých 200 milionů korun
(celkem stát, kraje a obce
podporují osobní dopravu
částkou kolem 32 mld. korun ročně). Zveřejněna vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb.,
o specifických zdravotních
službách. Vyhláška stanoví
podrobnosti k obsahu, organizaci a rozsahu pracovnělékařských služeb, které
zaměstnavatelé
potřebují
k tomu, aby mohli v souladu s právní úpravou uzavřít
písemné smlouvy o poskytování pracovnělékařských
služeb. Vyhláška specifikuje
účel lékařských prohlídek
ke zjištění zdravotního stavu
ke vzdělávání a v průběhu
vzdělávání a pracovnělékařských prohlídek. Stanoví,
co se při nich hodnotí a posuzuje, upravuje základní
vyšetření a další odborné
vyšetření. Upravuje, kdy se
prohlídky, případně v jaké
frekvenci, provádějí a stanoví náležitosti některých do-
Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
kumentů, které se používají při
vysílání k prohlídkám a o lékařských prohlídkách. Zveřejněna vyhláška č. 22/2013 Sb.,
o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání. V § 6 se
upravují podmínky pro odborný kurz pro získání osvědčení o způsobilosti pro řidiče
a průvodce silničních vozidel
v souvislosti s hospodářskou
činností. Slovinsko oznámilo
povinnost registrace k DPH
u přeprav osob.
Ukrajina je od března členem dohody Interbus (ale
jsou problémy při kontrolách, ne všechny ukrajinské
orgány o přístupu k Interbus
vědí, ukrajinské MD požádalo
o přechodnéobdobí).
Připravovaná legislativa
Bruselské ředitelství pro
dopravu se zajímalo o problematiku tzv. lehkého tahače,
na popud Sdružení vzneslo
dotaz na české ministerstvo
dopravy, které po několika
odkladech odpovědělo, že
bude český předpis upravený
v rámci převádění směrnic
2012/24/EU a 2013/8/EU do
české vyhlášky č. 341/2002
Sb. a „lehký tahač“ jako kategorie a možný přestupek tak
bude minulostí. Novelizace
zákona č. 56/2001 Sb., o provozu na pozemních komunikacích byla schválená Sněmovnou 15. 5., třetí registrační
značku bude možné získat jen
v případě jejího poškození,
výdej duplikátu za ztracenou
se nepodařilo prosadit.
Ministerstvo dopravy zpracovává
novelizaci
zákona
247/2000 Sb., který se týká školení řidičů. Do návrhu se dostávají absurdní kombinace, kdy
i školitelé školicích organizací
by měli být pravidelně školeni
a přezkušováni. Na druhé straně
se navrhuje zrušení povinné autoškoly a zrušení vstupního školení pro získání profesního průkazu, což podporujeme. Je potřeba ohlídat kvalitu samotného
produktu (školení). Bez toho se
budou sebelépe nastavené regulační mechanismy obcházet.
Ministerstvo práce a sociálních
věcí navrhuje nařízení vlády,
kterým se mění nařízení vlády
č. 567/2006 Sb., o minimální
mzdě, o nejnižších úrovních
zaručené mzdy. U řidičů se navrhuje zvýšení zaručené mzdy
na 61,70 korun za hodinu, resp.
10 400 korun za měsíc. CEMT
- přetrvávají potíže s Ruskem,
které si klade stále nové a nové
podmínky, není jasné, zda se
zvýší počet povolení do Ruska
použitelných ve druhé polovině roku, nebo v roce 2014.
I v roce 2014 by měla být, sice
v omezeném počtu, pro české
dopravce k dispozici povolení
pro vozidla kategorie EURO III.
Od ledna 2014 bude (pokud
ho pracovní skupina schválí)
platit nový „Průvodce používáním povolení CEMT“. Od ledna
2013 se vydávají atesty i pro vozidla EURO VI.
Očekává se zpracování manuálu na odbornou přípravu
pracovníků autobusové dopravy
na základě požadavků nařízení
EU 181/2011 o právech cestujících v autobusové dopravě.
inzerce
upcoming exhibitions
Turkey 2014
Latin America 2014
Eastern Europe 2014
Asia 2014
Transport magazín 6/2013
7
Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
NOvé SlUŽby SDRUŽENÍ
POMáHáMe VáM…
V OBLASTi LeGiSLATiVy A MeZiNáROdNÍcH VZTAHů
ing. Květa Batovcová
vedoucí odd. pojištění
N
a základě častých dotazů našich
členů, týkajících se rozboru pojistných událostí a určení správnosti výše odškodnění od pojišťoven, jsme
se rozhodli navázat spolupráci s advokátní
kanceláří, která by byla schopna poradit,
pomoci a následně i zastoupit naše členy
za finančně výhodných podmínek.
Z tohoto důvodu byla vybrána a oslovena Advokátní kanceláří Jehne, Vodák
a partneři, se sídlem Washingtonova
1567/25, Praha 1, která se od svého vzniku zaměřuje na poskytování kompletního
právního servisu pro klienty z řad fyzických i právnických osob. Kancelář je registrována u České advokátní komory a je
členem Mezinárodního sdružení advokátů
zabývajících se náhradami škod (PEOPIL).
V rámci advokátní kanceláře působí samostatný úsek zastoupení poškozených
dopravními nehodami, přičemž co do počtu klientů v této oblasti se řadí Advokátní
kancelář Jehne, Vodák a partneři mezi největší v České republice. Za dobu své existence zajistila pro své klienty odškodnění
v řádech desítek milionů korun českých.
Ve spolupráci s nimi vám tak nabízíme novou službu právního poradenství
a zastoupení, kdy nejdůležitějším aspektem je rychlé a bezplatné poradenství
pro členy ČESMAD BOHEMIA.
•
•
•
•
Pro členy Sdružení zdarma:
Prvotní posouzení a vyhodnocení nároků z pojistných událostí souvisejících s činností dopravce (havárie, odpovědnost za škodu, odcizení vozidla).
Kontrola správnosti plnění a postupu
pojišťovny, a to až 4 roky zpětně.
Doporučení dalších kroků směřujících k řádnému odškodnění.
Posouzení nároků z pracovních úrazů
zaměstnance dopravce vůči pojišťovně.
Za poplatek:
• Zastupování dopravce při soudním či
mimosoudním vymáhání nároků
z pojištění.
• Zastupování zaměstnanců dopravce
při uplatňování nároků z pracovních
úrazů vůči pojišťovně.
8
Se slevou pro členy Sdružení:
• V ostatních právních věcech jsme vyjednali pro členy Sdružení slevu 40 %
z hodinové sazby.
A jak to celé funguje?
Zašlete do AK Jehne, Vodák a partneři
email s popisem události a problému s pojišťovnou a přiložíte potřebnou dokumentaci. Advokát vám podá stručné bezplatné
posouzení a navrhne podmínky zastoupení ve sporu s pojišťovnou. Ty se určují
samozřejmě individuálně v závislosti na
okolnostech případu, obvykle se jedná
o podílovou odměnu z vymožených doplatků.
Pro vaši představu uvádíme následující příklad:
Dne 10. 1. 2013 došlo k dopravní nehodě. Řidič dopravní firmy, která byla v pozici poškozeného, sepsal řádný záznam
s určením viníka. Vozidlo bylo převezeno k opravě do autorizovaného servisu
a pojišťovna následně obdržela fakturu.
Následovalo oznámení pojišťovny o proplacení jen části faktury, kdy pojišťovna
odečetla korekce nákladů na materiál.
Z požadovaných 40 000 Kč proplatila
pojišťovna jen 26 000 Kč. Dopravní firma
reagovala zasláním nesouhlasného stanoviska, to však zůstalo bez odpovědi.
Stanovisko AK Jehne, vodák a partneři:
Pokud byly opravovány pouze díly
poškozené při nehodě, nebyly poškozeny již dříve a opravou nedošlo ke zhodnocení vozidla, není důvod jakoukoliv
korekci z výsledné faktury za opravu
odečítat.
Postup dopravce byl zvolen správně,
tedy žádat o revizi likvidace pojistné
události a poskytnutí doplatku. Pokud
přesto pojišťovna nic nedoplatila, nezbývá, než se doplatku domáhat soudně. Dopravci bylo ve sporu nabídnuto
zastupování za smluvní odměnu ve výši
20 % z vymoženého doplatku s tím, že
nejdříve bude zaslána předžalobní upomínka a v případě negativního výsledku
podána na pojišťovnu žaloba.
Výsledek:
Pojišťovna 14 dnů od obdržení předžalobní upomínky doplatila zbývajících
14 000 Kč, advokát si odečetl smluvní
odměnu 2 800 Kč + DPH a zbývající část
vymožených prostředků odeslal klientovi. Od obdržení dotazu bylo vše vyřešeno za 30 dnů.
co říci závěrem?
Život nám často nepřináší jen příjemné chvíle. Dopravní nehody, pracovní
úrazy, nemoci z povolání, či následky
profesního pochybení jsou bohužel nedílnou součástí našeho života a mohou
zcela zásadním způsobem změnit život
náš i osob blízkých. Pokud se do takové situace již ale dostanete, nenechte
se připravit o odškodnění, které vám
po právu náleží. Kontaktujte specialisty
z AK Jehne, Vodák a partneři a oni se
vám postarají o dosažení maximálního
možného odškodnění. Právní pomoc
můžete nárokovat při pojistných událostech v rámci celé Evropské unie.
Navíc systém odměny advokátní
kanceláře je v dané oblasti založen na
principu „No win, No fee“, neplatíte
tedy žádné zálohy a odměnu. AK inkasuje až z případně vymožených částek.
První konzultace je vždy poskytována
bezplatně.
V případě vašeho zájmu o tuto službu či jakýchkoliv dotazů je možno volat přímo na kontaktní telefon advokátní kanceláře Jehne, Vodák a partneři,
kterým je tel.: +420 777 254 994 nebo
prostřednictvím emailové korespondence na e-mail: [email protected]
nebo písemně poštou na adresu advokátní kanceláře Jehne, Vodák a partneři, Washingtonova 1567/25, Praha 1,
PSČ 110 00.
Doufáme, že budete s tímto novým
produktem spokojeni.
Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
iNKASO POHLedáVeK
ČeSMAd BOHeMiA
Sdružení automobilových dopravců ČESMAD bOHEMIA
OHEMIA ve spolupráci se specializovanou firmou
fiNANce cONSuLTiNG
NG PRAHA, a.s. – dlouholetým partnerem nabízí svým členům komplexní spolupráci
a služby v oblasti řešení pohledávek po splatnosti.
Česká republika patří mezi nejrizikovější země v Evropě z hlediska opožděného placení závazků a nedobytnosti
plateb a doprava je jedním z nejpostiženějších oborů. Nejdůležitější při správě
pohledávek je soustavná péče a rychlost
a důraz při jejich vymáhání. Služba INKASO POHLEDÁVEK ČESMAD BOHEMIA tyto parametry splňuje a členským
firmám může uspořit čas a personální
náklady spojené se správou pohledávek
a v konečném důsledku peníze ze zbytečně nedobytných pohledávek.
Každý člen Sdružení může využít jednoho nebo více stupňů vymáhání pohledávek po splatnosti, které mu vznikají
z obchodní činnosti. První tři stupně mimosoudního vymáhání zajišťuje společnost FINANCE CONSULTING PRAHA
(FCP), právní vymáhání pak provádějí
právníci Sdružení a případně exekutor.
Sdružení a FCP (u právníků je to samozřejmostí) garantují uchování všech
svěřených údajů v tajnosti a jejich použití pouze pro dohodnutý účel vymáhání pohledávek.
i. Bezplatný audit pohledávek po
splatnosti
FCP zajistí všem členům, kteří projeví zájem, bezplatné posouzení salda
jejich pohledávek po splatnosti. V praxi
to znamená, že prověří předané pohledávky z hlediska jejich stáří, dobytnosti
a z hlediska bonity odběratele, který se
stal dlužníkem. Na základě analýzy jsou
pak pohledávky rozděleny do několika
kategorií podle míry rizika jejich neuhrazení: od pohledávek běžných, nerizikových, přes pohledávky vyžadující
péči, až po pohledávky nedobytné.
Výsledkem je doporučení, jak s pohledávkami dále nakládat. Některé lze
řešit mimosoudně, jiné vyžadují právní
řešení a u některých je bohužel každá
pomoc marná.
Cena: zdarma
ii. Mimosoudní vymáhání pohledávek
ve zkráceném režimu
FCP na základě výsledku auditu zajistí
v průběhu dvou měsíců aktivní vymáhání
všech pohledávek po splatnosti s cílem
zajistit co nejvyšší inkaso a specifikovat
důvody u pohledávek, které nebudou
v dané lhůtě zaplaceny. Současně bude
navržen u každého dlužníka další postup
a budou připraveny všechny dostupné
podklady pro eventuální právní vymáhání. Celá činnost probíhá v úzké součinnosti s věřitelem, který je pravidelně
o výsledcích informován. Věřitel naopak
informuje dohodnutým způsobem FCP
o úhradách a jiných okolnostech v souvislosti s dlužníky. Spolupráce probíhá
na základě Mandátní smlouvy uzavřené
přímo s FCP. FCP obdrží od druhé smluvní strany plnou moc pro zastupování při
jednání s dlužníky. fcP se zavazuje postupovat tak, aby nedošlo k narušení dodavatelsko – odběratelských vztahů.
Výkon FCP obsahuje:
a/ převzetí podkladů pohledávek,
kterých se smlouva týká
b/ zpracování a odesílání výzev
k úhradě dlužníkům
c/ telefonický kontakt s dlužníky
d/ osobní jednání s dlužníky vč.
osobní návštěvy v případech, kdy
to je efektivní
e/ posouzení aktuální bonity dlužníků a případně další zajištění pohledávek vhodným zajišťovacím
instrumentem
f/ závěrečnou zprávu konkrétních
zjištění u konkrétních případů
a návrh na další postup
g/ doba výkonu jsou dva měsíce od
podpisu smlouvy
Cena:
500 Kč
za jednoho předaného dlužníka s pohledávkami do celkové sumy 20 000 Kč,
1 000 Kč
za jednoho předaného dlužníka s pohledávkami s celkovou sumou nad 20 000 Kč.
iii. Správa pohledávek
– dlouhodobá spolupráce
Nejefektivnějším způsobem ochrany
před nedobytnými pohledávkami je soustavná péče o ně a prevence. Správu vykonává FCP, která komunikuje pravidelně
s dlužníky, vyžaduje po nich úhrady, informuje věřitele a navrhuje mu další kroky
při správě pohledávek, o nichž je potřeba
rozhodnout, např. při uzavírání splátkových kalendářů nebo předávání k právnímu vymáhání.
Spolupráce probíhá na základě Mandátní smlouvy uzavřené přímo s fcP.
FCP obdrží od druhé smluvní strany plnou
moc pro zastupování při jednání s dlužníky. fcP se zavazuje postupovat tak, aby
nedošlo k narušení dodavatelsko – odběratelských vztahů.
Správa pohledávek může navázat na
provedený audit (bod I.) nebo na vymáhání pohledávek ve zkráceném režimu
(bod II.) a zajišťuje dohled nad uhrazením
zbylých pohledávek (z bodu I.) a vymáhá
platby u nových splatných pohledávek,
které vznikají v době platnosti smlouvy.
Dlužník je hned, jakmile má závazek po
splatnosti, osloven a jsou řešeny důvody,
proč není faktura v termínu zaplacena.
Dlužník je pod trvalým dohledem.
Cena:
6 000 Kč/měsíc
do 20 spravovaných předaných dlužníků, individuální u většího počtu předaných dlužníků do správy.
iV.Právní vymáhání pohledávek
V případě, že mimosoudní prostředky
(body II. a III.) na vymožení pohledávky
nestačí nebo je nelze použít, jsou předány
právníkům Sdružení se zkušeností s postupy vedoucími k zajištění úhrad dlužných
částek. Po pečlivém posouzení, zda má
smysl pohledávku právně vymáhat a volbě vhodného postupu, je dlužník obesílán
předžalobní upomínkou (podepsanou věřitelem). Pokud nereaguje nebo neplní po-
Transport magazín 6/2013
9
Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
žadované, vystavuje věřitel právnímu zástupci plnou moc
k zastupování a je podávána žaloba. V některých případech
se využívá podávání návrhu na zahájení insolvenčního řízení nebo se s dlužníkem sepisují právně validní dohody
k zajištění dluhu nebo jeho úhradě (přistoupení třetích osob
k dluhu, splátkový kalendář, apod....).
každý krok je s věřitelem konzultován a s ohledem na
vyvolané náklady za právní služby a soudní nebo jiné poplatky je činěn až po jeho odsouhlasení. Právní vymáhání
zahrnuje úkony vedoucí k převzetí zastoupení, podání žaloby, zastupování před soudem, podání insolvenčního návrhu v zastoupení, přihlašování pohledávek do insolvenčního řízení, uzavírání notářských zápisů s vykonatelností,
uzavírání právně ošetřených uznání závazků a splátkových
kalendářů, apod.
Kontakty pro spolupráci
dle bodů iV. a V.
Mgr. Jan Svoboda,
241 040 128, 731 131 328,
[email protected]
Sdružení automobilových dopravců
ČESMAD BOHEMIA
Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4
inzerce
Cena:
zdarma – příprava právně validní předžalobní upomínky, cena za další úkony dle advokátského, notářského tarifu nebo paušály individuálně dohodnuté s věřitelem na
základě posouzení konkrétní záležitosti, poplatky podle
zákona o soudních poplatcích.
VŠECHNY VYVOLANÉ NÁKLADY JSOU PŘEDEM
KONZULTOVÁNY S VĚŘITELEM A JÍM SCHVALOVÁNY.
Čerstvé na Váš stůl!
V. exekuční výkon
Pro pohledávky, ke kterým existuje exekuční titul (rozsudek, exekutorský zápis, notářský zápis) a které i přesto nebyly ve lhůtě uhrazeny, je k dispozici smluvní exekutor s působností po celé České republice. Vždy je posuzována účelnost postupu cestou návrhu na exekuci majetku povinného.
V některých případech by takový postup nebyl z hlediska
vynaložených nákladů a pravděpodobnosti vymožení dluhu
výhodný. Proto je věřiteli vždy další postup doporučen ve
variantách a podle jeho rozhodnutí pak použit.
Za exekuční řízení se platí paušální platba (nižší než dle
tarifu), a to v případě, že náklady exekutora nejsou uspokojeny z prostředků povinného. V opačném případě žádné
náklady věřiteli nevznikají.
Cena:
zdarma při vymožení pohledávky a příslušenství od
dlužníka,
6 500 Kč při nevymožení pohledávky
Pokud máte zájem o další bližší informace k nabízené
službě iNKASO POHLedáVeK ČeSMAd BOHeMiA, využijte níže uvedených kontaktů.
Kontakty pro spolupráci
dle bodů i., ii. a iii.
Miroslav Horník, 602 242 553,
[email protected]
Petr Komárek, 602 366 401,
[email protected]
Pavel Král, 602 242 552,
[email protected]
FINANCE CONSULTING PRAHA, a.s.
Zelený pruh 99, 140 50 Praha 4
10
Snadno s návěsem Kögel Cool – PurFerro-kvalita
Efektivní chlazení, robustnost a dlouhá
životnost nástavby
Úspora pohonných hmot
Neomezená přeprava téměř veškerého zboží
v teplotním režimu, v souladu s HACCP
= Vysoká hospodárnost
Váš partner Kögel v ČR
Kögel Trailer GmbH & Co. KG
generální zastoupení v ČR:
Cukrovarská 883, 19600 Praha
[email protected]
Proč Kögel Cargo dodrží,
co slíbí, se dozvíte na www.koegel.cz
z
l.c
ww
w.
ge
koe
Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
PASSeNGeR TRANSPORT cOuNciL - cTP
ZPRáVA Z jedNáNÍ RAdy PRO OSOBNÍ dOPRAVu iRu
jan Medveď
vedoucí odboru legislativy a mezinárodních vztahů
Ženeva, 11. dubna 2013
ČESMAD BOHEMIA na jednání zastupovali viceprezident
pro osobní dopravu Jaroslav
Hanák a Jan Medveď za sekretariát. IRU reprezentovali tajemník Rady Oleg Kamberski,
vedoucí bruselské kanceláře
Michael Nielsen a části jednání
se zúčastnil generální tajemník
IRU Martin Marmy a prezident
IRU Janusz Lacny. Celkově bylo
přítomných 39 delegátů, zástupců jednotlivých národních
svazů a sdružení. Jednání vedl
Yves Mannaerts z Belgie, prezident Rady CTP.
výsledky jednání:
Rada
1) Schválila „Akční plán na rok
2013“.Prioritami jsou propagace kampaně Smart Move,
důraz na autokarovou dopravu a bezpečnost provozu.
I nadále bude pracovat HLG
skupina a vypracuje doporučení na postupy v letech
2013–2015. V druhé polovině roku 2013 by se mělo zorganizovat Fórum na podporu
a propagaci autobusové dopravy. K tomu bude sloužit
i přepracovaná „Příručka
bezpečnosti autobusové dopravy“. Členská sdružení budou podporovat zapojení
dopravců do dobrovolné
„Charty bezpečnosti“ a sekretariát IRU v druhé polovině 2013 spustí webovou
aplikaci k výměně „best
practices“ mezi dopravci.
Sekretariát IRU také shromáždí relevantní statistiky
o bezpečnosti provozu autobusů v jednotlivých státech.
2) Podpořila dokončení procesu přípravy dohody EHK
OSN o pravidelných linkách
OmniBus.
3) Požádala dopravce ze států
s vnější hranicí EU o zasílání informací o problémech
při odbavování cestujících
a o podporu při jednání se
státními orgány ve věci
urychlení a usnadnění přestupu hranic.
4) Odsouhlasila pokračování
práce skupiny pro zóny
s omezením vjezdu (za ČB
je členem Jan Medveď), konečný návrh jednotných
pravidel pro Komisi skupina
má předložit do konce
června 2013.
5) Vyslechla zprávu o stavu
vyjednávání o úpravě dob
řízení a odpočinku pro řidiče autobusů. Jednání prakticky nepokročila, evropští
odboráři stále návrhy IRU,
včetně změny pravidla
o dvanáctidenním týdnu,
blokují. Od členů dopravců
jsou nezbytné podpůrné informace a argumenty.
6) Potvrdila konečné stanovisko k podpoře zvýšení hmotnosti dvounápravových autobusů na 19,5 tuny. Členové
dopravci, pokud mají k dispozici, byli požádáni zaslání
podpůrných argumentů pro
zvýšení hmotnosti.
7) Přijala zprávu skupiny pro taxi (ČESMAD se na práci v oblasti taxi vůbec nepodílí).
8) Diskutovala o „spacích autobusech“, 12 států projevilo
zájem o legalizaci jejich provozu v rámci EU. V průběhu
roku 2013 výrobci slíbili
udělat testy sedadel, a pokud testy dopadnou úspěšně, návrh bude předložený
nejprve do EHK OSN.
9) ČESMAD BOHEMIA požádal sekretariát IRU o podrobnosti a věnování pozor-
nosti při úpravách pravidel
pro podporu „de minimis“.
10) Rumunští zástupci požádali
o vyjasnění v rámci EU
možností a podmínek pro
mezinárodní přepravy zboží
autobusy. (Dle názoru ČB je
nutná v těchto případech
eurolicence i pro přepravu
nákladu).
11) Vyžádala si od sekretariátu
intervenci v Komisi ve věci
slibovaných prováděcích
pravidel k nařízení o veřejných službách v přepravě
cestujících 1370/2007.
12) Pozvala všechny dopravce
na pravidelné 8th European
bus and coach forum,
“Group tourism by coach:
Driving seniors and out of
season tourism”, Kortrijk,
17 October 2013
Další jednání Rady CTP je
naplánované v Ženevě 7. listopadu 2013.
Transport magazín 6/2013
11
SILNIČNÍ DOPRAVA
SILNIČNÍ DOPRAVA
SiLNiČNÍ
dOPRAVA
NOViNKy Z eVROPSKé uNie
Foto: Carlos Sardá
ing. jiří Kladiva, cSc.
cBc
V eVROPSKéM PARLAMeNTu
OdPOR PROTi RefORMĚ
kAbOTÁŽE
Znepokojivý obraz evropského kabotážního trhu popisují
experti a zástupci svazů při
slyšení v dopravním výboru Evropského parlamentu (EP). Jeho
členové organizovali debatu
s ohledem na reformu kabotáže, kterou ohlásila Evropská
komise nejpozději na červen.
Výsledky diskuse přinesly spíše
rozčarování a posílí existující
odpor v parlamentu a v radě
ministrů dopravy proti další liberalizaci. Proti větší kabotážní volnosti se rovněž vyslovili
přítomní zástupci evropských
svazů – jen s výjimkou zástupce
Evropského společenstva speditérů Clecat. Existující rozdíly
v sociálních a daňových zákonech mezi členskými státy Evropské unie, chybějící aplikace
předpisů v některých zemích,
platných od roku 2009 a zcela
rozdílné sankce za porušování
práva jsou hlavní překážky férové konkurence v silniční dopravě zboží.
12
Vedly údajně k tomu, že situace v konkurenci pro podniky
ze „starých“ členských zemí se
zhoršuje a naopak pro později
přistoupivší země se zlepšuje.
Kvůli zmenšování nevýhod zakládaly podniky ze „starých“
členských států formální firmy
(jen s poštovní schránkou) v přístupových zemích nebo změněné pracovní smlouvy v neprospěch jejich řidičů. Z tohoto
důvodu nemůže dojít k další
liberalizaci kabotáže – tvrdili zástupci Evropského svazu zaměstnanců v dopravě EFT a Mezinárodní unie silniční dopravy IRU.
Před tím by muselo dojít v Unii
k harmonizaci sociálního zákonodárství a členské státy by měly
pečovat o dodržování platných
předpisů. Zástupce organizace
Eurocontrol podtrhl obtíže při
účinných kontrolách.
Poslanci konzervativců, sociálních demokratů i zelených
prohlašovali, že si sotva umějí
představit další liberalizaci kabotáže. Mírné zlepšení současných předpisů by bylo za
vysokou sociální cenu. Jen kon-
zervativní seskupení ECR a liberálové varovali před tržní izolovaností na společném trhu.
KOMiSe NAVRHLA NOVá
PRAVidLA PRO NáKLAdNÍ
AuTOMOBiLy
Dne 15. 4. 2013 navrhla Evropská komise nová pravidla,
která by měla podpořit evropské výrobce, aby vyvinuli aerodynamičtější nákladní automobily. Měla by se tak snížit jejich
spotřeba o 7–10 %, což dále
povede ke snížení produkce
skleníkových plynů a díky novému tvaru by se měl zlepšit
i výhled řidiče, což pomůže
každoročně zachránit 300
až 500 životů nechráněných
účastníků silničního provozu,
jako jsou chodci a cyklisté. Snížení nákladů na provoz jednoho kamionu při ujetí 100 000
kilometrů odhaduje zhruba na
5 000 euro.
Místopředseda Komise odpovědný za dopravu Siim Kallas k tomu uvedl: „Krychle má
vůbec nejhorší aerodynamické
vlastnosti, a proto musíme dát
nákladním automobilům na
našich silnicích lepší tvar. Díky
těmto změnám bude silniční
doprava bezpečnější a čistší.
Sníží se náklady autodopravců
na pohonné hmoty a evropští
výrobci získají náskok při navrhování nákladních automobilů
budoucnosti – ekologičtějších
automobilů určených pro celosvětový trh.“
Místopředseda Kallas poskytl v červnu 2012 pokyny
týkající se podmínek, za nichž
mohou delší nákladní automobily překračovat hranice. Jako
hlavní bod tyto pokyny zdůrazňovaly, že otázka používání delších vozidel je podle zásady subsidiarity na rozhodnutí jednotlivých členských států,
a to v závislosti na různých
místních podmínkách. Žádný
členský stát nemá povinnost
používání delších vozidel povolit, pokud to nepovažuje za
vhodné. V pokynech se však
uvádí, že sousedící členské
státy používání delších vozidel
mohou povolit, pokud zůstane
omezeno pouze na dopravu
SILNIČNÍ DOPRAVA
mezi těmito dvěma členskými státy, které to již umožňují,
a významně neovlivní mezinárodní hospodářskou soutěž.
Tyto pokyny jsou nyní začleněny do revidované směrnice.
Co bude následovat?
Stávající návrh musí přijmout
Evropský parlament a členské
státy, teprve poté může nabýt
právní účinnosti. Lze očekávat,
že nové nákladní automobily
se na silnicích objeví v roce
2018–2020.
uiRR HLedÍ Se SKePSÍ NA
deLŠÍ SiLNiČNÍ SOuPRAVy
Se starostmi sleduje Mezinárodní společenstvo kombi dopravy (UIRR) debatu o délkách
a hmotnostech nákladních automobilů, která právě započala
v EU. Obecně by neměly být
povoleny žádné změny rozměrů, jež by byly proti žádoucímu
převodu nákladní dopravy na
železnici - potvrzuje organizace. Má obavu, že reforma předpisů o délkách by byla proti tak
zvané Ro-La (kamiony na vagonech) a proti nedoprovázené
dopravě. Proto zůstává UIRR
při tom, že výrobci nákladních
automobilů mají využít všech
alternativ pro účinnou aerodynamiku v rámci existujících
délek, než budou pomýšlet na
prodlužování vozidel.
ScHeNGeNSKÝ
iNfORMAČNÍ SySTéM ii
SPuŠTĚN
Dne 9. dubna 2013 byla spuštěna druhá generace Schengenského informačního systému
(SIS II), který má posílit bezpečnost a usnadnit volný pohyb
uvnitř Schengenského prostoru.
Systém SIS II umožňuje snadnou výměnu informací mezi
státními orgány hraniční kontroly, celní správou a policií o pohřešovaných osobách, lidech,
kteří by mohli být zapleteni do
vážných zločinů a majetku, který byl ukraden, zpronevěřen či
ztracen (především auta, zbraně a identifikační dokumenty).
PODPORA PODNIkÁNÍ:
„PRACOVNÍ VZTAHY
A SOCIÁLNÍ DIALOG“
Evropská komise zveřejnila
výzvu k předkládání návrhů
s názvem „Pracovní vztahy
a sociální dialog“. Rozpočtová
položka má dva podprogramy:
Podpora evropského sociální-
ho dialogu a zvýšení odborné
způsobilosti v pracovně-právních vztazích. Za způsobilé
žadatele jsou považováni:
sociální partneři, organizace
působící v oblasti pracovních
vztahů, veřejné orgány a mezinárodní organizace. Pro rok
2013 byla vyčleněna částka
ve výši 13 975 000 EUR. Pro
podání žádostí v roce 2013
je stanoven jeden termín:
20. června 2013 pro akce,
které budou zahájeny nejdříve 20. října 2013 a nejpozději
31. prosince 2013.
jana Sláčalová
vedoucí odboru informací
ČeSTNé diPLOMy iRu 2013
IRU každoročně oceňuje vzorné řidiče v silniční dopravě, kteří plní své povinnosti ke spokojenosti zaměstnavatele a nezpůsobili
vlastní vinou žádnou dopravní nehodu. Nominovaní řidiči musejí vykonávat svoji profesi minimálně 20 let, z toho nejméně pět let pro
stejnou dopravní společnost, která je nominuje, a na svém kontě musejí mít milion ujetých kilometrů v mezinárodní nebo tuzemské
dopravě.
V ČR je každoročně oceněn větší počet řidičů (v loňském roce to bylo 40 řidičů), což je důkazem toho, že čeští řidiči, co se podávání kvalitní práce týká, obstojí i ve srovnání se zahraniční konkurencí.
I v letošním roce jsou přijímány nominace na toto čestné ocenění. Možnost nominovat svoje řidiče mají pouze členské firmy ČESMAD
BOHEMIA, a to prostřednictvím on-line formuláře, který je umístěn na našich webových stránkách www.prodopravce.cz
Případné dotazy k ocenění směřujte na:
tel.: 241 040 114
nebo e-mail:
[email protected]
VÍZuM dO TuRecKA
Konzulární oddělení Velvyslanectví Turecké republiky požaduje od května 2013 jako další doklad k žádosti o vízum
kopii rodného listu žadatele. K vyplněné žádosti o vízum,
včetně přiložené fotografie, je nutné dále přiložit platný
cestovní pas a jeho fotokopii, potvrzení firmy o zaměstnání
řidiče, kopii pojištění léčebných výloh v zahraničí a kopii řidičského průkazu.
Informace podají všechna regionální pracoviště ČESMAD
BOHEMIA, případně jsou zveřejněny na webových stránkách.
Transport magazín 6/2013
13
SILNIČNÍ DOPRAVA
SILNIČNÍ DOPRAVA
uPOZORNĚNÍ NA ZMĚNy
V ZáKAZecH jÍZd
jana Sláčalová
vedoucí odboru informací
Rakousko
Rakouská strana doplnila informace k zákazům jízd pro letní období a další stanovené dny. Dodatečné zákazy jízd platí
pro motorová vozidla a soupravy vozidel
s celkovou povolenou hmotností nad 7,5.
Dodatečné zákazy jízd pro rok 2013:
9. 8. 2013 od 16.00 do 23.00 h.
21. 12. 2013 od 10.00 do 15.00 h.
A12 Inntalská dálnice, pro vozidla, jejichž
cílem cesty je Itálie nebo jiná země, k jejíž
dosažení je nutný tranzit přes Itálii;
A13 Brennerská dálnice, pro vozidla, jejichž cílem cesty je Itálie nebo jiná země,
k jejíž dosažení je nutný tranzit přes Itálii
Letní dopravní omezení platí pro rok
2013 v tomto rozsahu:
Soboty
od 6. 7. 2013 do 27. 7. 2013 (včetně) a od
10. 8. 2013 do 31. 8. 2013 (včetně) v době
od 09.00 do 15.00 h.;
2. 8. 2013 v době od 18.00 h. do 24.00 h.
a 3. 8. 2013 v době od 00.00 do 15.00 h.,
pokud je cílem cesty Itálie nebo jiná země,
k jejímuž dosažení je nutný tranzit přes Itálii
Dne 3. 10. 2013 od 00.00 do 22.00 h.,
pokud je cílem cesty Německo nebo pokud je k dosažení cílové destinace nutný
tranzit přes Německo
Území:
A12 Intalská dálnice
A13 Brennerská dálnice
Výjimky:
Kromě výjimek níže mají výjimku ze zákazu jízdy vozidla, která mohou prokázat, že
pro ně v uvedeném období platí výjimka
ze zákazu jízdy v Itálii nebo Německu.
Období zákazu:
Soboty
14
od 6. 7. 2013 do 31. 8. 2013 (včetně) od
08.00 do 15.00 h. v obou směrech na následujících komunikacích, mimo obce:
B178 Loferer Strasse v úseku Lofer-Wörgl;
B320 Ennstal Strasse, začátek na km 4 500;
B177 Seefelder Strasse po celé délce;
B179 Fernpassstrasse od Nassereith do
Biberwier;
B181 Aachensee Strasse po celé délce
Období zákazu:
Soboty
od 29. 6. 2013 do 31. 8. 2013 (včetně) od
08.00 do 15.00 h.
Území:
Dálnice A4 od křižovatky Schwechat
k hranici v Nickelsdorf, v obou směrech
Výjimky:
Vozidla, nakládající nebo vykládající,
v oblastech Neusiedl am See, Eisenstadt,
Eisenstadt Umgebung (okolní oblast), Rust,
Mattersburg, Bruck an der Leitha, Gänserndorf a Wien-Umgebung (okolní oblast).
Vozidla, přepravující maso nebo dobytek
na porážku (netýká se přepravy dobytka
po dálnici), rychle se kazící zboží (netýká
se hluboko zmrazeného zboží), periodický
tisk, dodávky občerstvení do turistických
oblastí, nutné opravy chladících zařízení
podniku, odtahové služby (ve všech případech v souladu s § 46 StVO, je povinné
opustit dálnici na nejbližším exitu), vozidla
asistenční služby, pohotovostní vozidla,
vozidla dopravních firem, jedoucí podle
jízdního řádu (pravidelné linky), záchranné
činnosti, poskytované akreditovanými společnosti. Jízdy, uskutečněné jako součást
kombinované dopravy železnice – silnice
(jako doklad slouží dokumet CIM/UIRR).
ČR
Od července začínají platit letní zákazy
jízd, během kterých platí navíc dopravní
omezení během pátků a sobot. Letní zákazy jízd platí v období od 1. 7. do 31. 8.
Přehled zákazů:
pátek 17.00 h–21.00 h;
sobota 7.00 h–13.00 h;
neděle a státní svátky 13.00 h–22.00 h.
Upozorňujeme, že ve dnech 5. a 6. července (jedná se o státní svátky v pátek a sobotu) platí zákaz jízdy jako ve státní svátek.
Bulharsko
K již zveřejněným zákazům jízd doplňujeme omezení, platná v letním období
pro všechna vozidla nad 12 t (nákladní vozidla a soupravy vozidel, včetně přívěsů
a návěsů) s více než dvěma nápravami, samohybné zemědělské a speciální stavební
stroje.
Období zákazu:
• všechny státní svátky v období od
7. června do 30. září 2013 celodenně;
• pátky v období od 7. června do
30. září 2013 od 16:00 do 22:00 hod;
• neděle v období od 7. června do
30. září 2013 od 14:00 do 20:00 hod;
• ve dnech 5. a 8. září od 14:00 do
20:00 hod;
Území:
• všechny dálnice
• všechny silnice I. třídy
• následující úseky silnic II. třídy:
o silnice II-55 Debelets–Gurkovo
o silnice II-99 Burgas–Tsarevo
o silnice II-11 a II-15 Oryahovo–Mizia
o silnice II-86 Plovdiv–Smolyan
o silnice II-19 Simitli–Gotse Delchev
o silnice II-29 Dobrich–rumunská
hranice
Výjimky:
přeprava rychle se kazícího zboží pod
kontrolovanou teplotou, přeprava ADR
a přeprava živých zvířat.
SILNIČNÍ DOPRAVA
jARNÍ ZASedáNÍ iRu
Michaela Havelková
Ve dnech 11.–12. dubna 2013
se uskutečnilo v Ženevě pravidelné
podzimní zasedání orgánů
Mezinárodní unie silniční dopravy – iRu.
Rada pro nákladní dopravu
V úvodu jednání vystoupil prezident
Rady p. Padrosa, prezident španělského sdružení ASTIC se zahajovacím
projevem. Ekonomická data potvrdila
předpověď pro rok 2012 o dvojité recesi v zemích EU a v roce 2013 HPD
a přepravní objemy budou místo postupného nárůstu stagnovat. Naopak
v zemích BRIC bude v roce 2013 pokračovat mírný nárůst jak v HDP, tak
v objemu přepravených tun. Není tedy
žádným překvapením, že registrace
nových vozidel stagnovala v zemích
EU, zatímco dopravci v zemích BRIC
pokračovali v investicích do nového
vozového parku. Důvodem této skutečnosti je, že vlády zemí BRIC pochopily, že silniční doprava propojuje
všechny oblasti obchodu ve všech
regionech. Prohlubovala se také spolupráce s OSN. IRU bylo vyzváno
k přednesení ústředního projevu na
ministerském setkání Výboru pro vnitrozemskou dopravu na téma „Udělejme Euro-asijskou silniční síť funkční“.
EHK OSN také ve spolupráci s IRU
zorganizovalo diskusní fórum o silniční bezpečnosti na téma „bezpečných
parkovišť“ v únoru 2013 se zaměřením
na aplikace IRU TRANSPark. Byly také
zveřejněny první výsledky iniciativy
NELTI-4, která monitorovala fyzické
a nefyzické bariéry pro obchod a mezinárodní silniční dopravu v arabském světě. Uskutečnilo se 62 jízd do
a z 11 arabských zemí. Bylo opětovně
potvrzeno, že hraniční přechody zůstávají nadále hlavní překážkou pro
volný obchod po silnici s tím, že 44 %
času přepravy je ztraceno na hranicích
a někteří řidiči čekají na hranicích až
dva týdny.
Poté následovala problematika TIR.
Vedoucí odboru TIR, p. Retelski, informoval, že zemí zapojených do bezplatné internetové aplikace TIR-EPD
a počet pre-deklarací zaslaných jejím
prostřednictvím stále stoupá. Nicméně
i přes značný nárůst v jejím používání
počet zadaných pre-deklarací pokrývá
pouze 10 % všech operací TIR. V 90 %
operací TIR jsou stále zainteresováni
služby celních agentů, které jsou zpoplatněné. V dubnu byla spuštěna nová
verze aplikace a na turecko-bulharských hranicích, na hraničním přechodu Kapikule, byl spuštěn pilotní projekt
„TIR-EPD Green Lines“, tzv. zelené
pruhy TIR-EPD. Již 18 let uplynulo od
přijetí Přílohy 10 Úmluvy TIR týkající se
elektronického kontrolního systému na
karnety TIR, avšak systém SafeTIR stále
nepokrývá všechna ukončení operací
TIR. V 10 % IRU neobdrží od celních
správ elektronické potvrzení o ukončení vůbec, nebo není obdrženo v reálném čase. Členská sdružení v zemích,
kde systém SafeTIR není zcela funkční,
byla vyzvána, aby urychleně jednala
o nápravě se svými celními správami.
V roce 2012 došlo opět k 4% nárůstu
ve výdeji 4 listých karnetů TIR EU v porovnání s rokem 2011. Karnet EU tvoří
v současnosti 70 % všech vydávaných
karnetů TIR. V průběhu roku by mělo dojít k rozšíření systému TIR na území Spojených arabských emirátů a Saudské Arábie. V nejbližších týdnech bude provedeno školení v Afghánistánu, kde by mělo
letos dojít k revitalizaci systému TIR.
Zatím nebylo dosaženo podpory návrhu IRU na znovuzavedení možnosti
použití systému TIR v rámci Evropské
unie jako konkurenčnímu dokladu T.
Zástupci IRU v minulých dnech navštívili vice-prezidenta Evropské komise p.
Kallase, kde žádali o politickou podporu tomuto návrhu.
IRU stále ve spolupráci s Výborem pro
euroasijskou celní unii analyzuje možnost použití dodatečné záruky v případech přepravy zboží, kdy případný celní
dluh převyšuje ručení karnetu TIR tzv.
certifikátem TIR+ 100 000 euro.
Co se týče vztahů s EHK/OSN zástupce IRU p. Azymbakiev konstatoval,
že mezi EHK/OSN a IRU byla podepsá-
na smlouva na správu systému TIR na
léta 2014–2016 včetně. Vedla se také
diskuse o používání karnetů TIR pro
zboží pod celní kontrolou v rámci celní unie, ale také v rámci jednoho státu.
Pojišťovatelé systému TIR jsou připraveni tyto přepravy krýt. Zájem projevuje
Ukrajina, kde by bylo takto možno přepravovat zboží z ukrajinských přístavů.
Umožnění těchto přeprav by bylo možné i pro některé státy střední Asie, Balkánu a Středního východu.
Viceprezident Rady, p. Peter Collum
(anglické sdružení RHA) informoval
radu o návrhu turecké vlády na úmluvu
„spojující bilaterální dohody o mezinárodní silniční dopravě s mnohostrannými nástroji řídící mezinárodní silniční
dopravu v tranzitu“. Tento návrh byl
předložen tureckou vládou Skupině
silniční dopravy EHK OSN, neboť řada
zemí EHK OSN má řadu dvoustranných
smluv o silniční dopravě a tyto dohody se týkají také mezinárodní dopravy.
Někdy dochází k situacím, kdy tyto dohody jsou v rozporu s mnohostrannými
dohodami. Nicméně tento návrh byl zamítnut skupinou expertů, která se sešla
v březnu t. r. v Ženevě. Turecká strana
se rozhodla tento dokument stáhnout
ze všech orgánů EHK OSN a doporučila zpracovat národní analýzu nákladů a přínosů liberalizace oboru silniční
dopravy. Rada vzala tuto skutečnost na
vědomí a doporučila sekretariátu IRU,
aby sledoval vývoj této analýzy.
K problematice povolení CEMT p. Hügel, zástupce IRU, informoval, že v průběhu konference IRU v Moskvě byl se
zástupci ruské vlády přijat návrh řešení
současné situace, který byl zaslán sekretariátu CEMT. Tento návrh je založen
na třech bodech: ruská strana obdrží, již
v roce 2013, 596 povolení, ruská strana
stáhne všechna svá současná omezení
v rámci kvóty CEMT s tím, že bude navýšena kvóta pro ruskou stranu v roce
2014, aby došlo k rovnováze mezi povoleními v jednotlivých zemích. Tento
návrh bude projednán na zasedání ITF
fóra v Lipsku v květnu t. r. Rada uvítala
pozitivní vývoj v kvótách CEMT.
Transport magazín 6/2013
15
SILNIČNÍ DOPRAVA
Dalším bodem programu byly operace na nakládacích rampách. Zvláště
dodávky „just in time“ anebo „just in
sequence“ vyžadují, aby tyto služby
byly efektivní. Zástupce IRU p. Hügel
prezentoval pravidla IRU a vysvětlil,
že se opírají o tři pilíře: dobrovolná
pravidla, zvláštní ustanovení v přepravních smlouvách a odvolávky na IT
aplikace, které umožní dopravcům si
zabukovat dobu nakládky a vykládky.
Členové rady byli vyzváni, aby přeložili do svých národních jazyků tato pravidla a distribuovala je mezi dopravce
a informovala je, aby je zařazovali do
svých přepravních smluv.
P. Nielsen, vedoucí zastoupení IRU
v Bruselu, informoval, že IRU ve spolupráci s Vnitrozemským výborem EHK/
OSN zorganizovaly Diskusní fórum
silniční bezpečnosti o bezpečných
parkovacích plochách. Nejlepší cestou jak situaci posunout dopředu, je
přimět odpovědné orgány, aby systematicky poskytovaly informace aplikace jako je TRANSPARK o umístění,
bezpečnosti a vybavení takovýchto
parkovacích ploch pro komerční vozidla. Byly také zahájeny práce na ruské
verzi TRANSPARKu. Členská sdružení byla vyzvána, aby si udělala link na
TRANSPark na svých webových stránkách a vyzvala své členy, aby využívali
informace obsažené v této aplikaci. Zároveň sdružení mají motivovat dopravce ve využívání této aplikace.
Poté vystoupil s prezentací p. Sebastian Schmucker, vyšetřovatel odboru
pátrání po vozidlech a drog INTERPOLu. P. Schmucker prezentoval databázi
ztracených vozidel, školící programy
INTERPOLu pro boj s mezinárodní
kriminalitou týkající se krádeží vozidel
a zdůraznil potřebu bezpečných parkovacích ploch pro nákladní vozidla.
V současné době se práce INTERPOLu
účastní 190 zemí, přičemž 126 zemí
pravidelně aktualizuje databáze ukradených vozidel. V databázi nejsou údaje
ze severní Afriky. V roce 2012 v databázi kradených vozidel bylo provedeno 77
milionů kontrol 155 zeměmi.
Rada se pak dále zabývala problematikou škodlivosti rentgenových kontrol vozidel na hranicích a v přístavech.
Rentgenové certifikáty zpracované IRU
byly předloženy Mezinárodnímu dopravnímu fóru (ITF) a Pracovní skupině
30 pro celní otázky týkající se dopravy
16
SILNIČNÍ DOPRAVA
EHK/OSN (WP.30). Nicméně zástupci
Evropské komise na jednání WP.30 byli
proti začlenění těchto certifikátů do
Úmluvy o harmonizaci pohraničních
kontrol a pro další posuzování chce komise další konkrétní data.
V různém na základě vystoupení
zástupce INTERPOLu pak byla řešena
otázka možnosti vytvoření „black listu“
řidičů, kteří byli zainteresováni v krádežích vozidel či dalších podvodných aktivitách. Dle vyjádření zástupců rakouského, litevského a německého sdružení
takovéto údaje spadají pod ochranu
údajů. Nicméně sekretariát IRU byl pověřen, aby na příští jednání předložil
analýzu tohoto problému a případně
i akční plán.
Příští zasedání Rady se uskuteční
v Ženevě dne 7. listopadu 2013.
valné shromáždění
Před schválením programu jednání
prezident IRU p. Lacny oznámil, že prezident nizozemského sdružení TLN p.
Alexander Sakkers odchází do důchodu
a jménem Valného shromáždění poděkoval za jeho přínos silniční dopravě
a práci IRU.
Poté vystoupil s projevem prezident
IRU p. J. Lacny, polské sdružení ZMPD.
Ve svém projevu zhodnotil některé aktivity IRU, které se uskutečnily od minulého zasedání, jako např. přednesení
ústředního projevu na ministerském
setkání Výboru pro vnitrozemskou dopravu EHK OSN, po jehož přednesení
zástupci Číny oznámili, že jsou opět blíže ratifikaci Úmluvy TIR a dalších mezinárodních dohod. Dále se uskutečnilo
také setkání s viceprezidentem Evropské komise p. Siimem Kallase, kde byla
diskuse zaměřena na opětovné zavedení systému TIR na území Evropské unie
a autobusovou kampaň „Smart move“
do strategie EU 2020. Dále IRU ve spolupráci s tureckou vládou zorganizovalo
mezinárodní konferenci na téma „Vyhlídky obchodu a rozvoje mezinárodní silniční dopravy v regionu Černého
moře, střední Asie a Střední východ“.
Této akce se zúčastnilo 25 ministrů dopravy z BSEC a Kavkazského regionu.
Podařilo se také postoupit v otevření
zastoupení IRU v New Yorku při OSN.
Zároveň byl změněn statut IRU v OSN
ze „zvláštního konzultanta“ na „generálního konzultanta“.
Vedoucí delegace pro Euro-asijský region p. Rounova informoval, že
v prosinci 2012 byla podepsána dohoda s Euroasijskou ekonomickou komisí,
což umožní IRU mít vliv na předpisy
v různých oblastech silniční dopravy
tohoto regionu. Zastoupení také iniciovalo meziparlamentní dialog s cílem
umožnit členských sdružením setkávat
se na pravidelné bázi se zástupci národních legislativních orgánů a diskutovat regulační opatření. Informoval také,
že pravidelná roční konference IRU
v Moskvě byla věnována autobusové
dopravě, které se zúčastnil rekordní počet účastníků z 20 států tohoto regionu.
Vedoucí Delegace pro region Středního
Východu p. Ozkan informoval o přípravě podpisu memoranda o spolupráci
mezi Ligou arabských států a IRU, ke
kterému dojde v červnu t. r. v rámci setkání arabských ministrů dopravy
v Ammánu. Díky tomuto memorandu
by mělo dojít k rozšíření systému TIR
v arabském světě. Akademie IRU byla
také v této oblasti aktivní. Uskutečnil
se výcvik instruktorů pro bezpečné
ukládání nákladu a pro tachografové
programy a také pro instruktory ADR.
Ve spolupráci se sekretariátem ECO
se připravuje revitalizace systému TIR
v Afghánistánu. Vedoucí stálé delegace
IRU u EU p. Nielsen informoval o aktivitách ohledně znovuzavedení systému
TIR v EU. Zdá se však, že tento návrh
nebude přijat vzhledem k negativnímu
postoji odboru TAXUD Evropské komise. Na druhé straně však zřejmě bude
podpořen návrh na zvýšení maximálních rozměrů nákladních vozidel a autokarů pro umožnění aerodynamických
prvků, hybridní zdroje a přepravu 45
stopových kontejnerů.
V závěru jednání p. Lacny informoval
o připravovaných akcích IRU:
1. 7. euro-asijské konferenci o dopravě a ministerském setkání organizovaném v Ammánu ve
dnech 12.–13. června 2013,
2. Mezinárodní silniční konferenci
IRU/ AsMAP Ukrajina v Jaltě 5. 6. září 2013,
3. Silniční konferenci IRU/EU,
Vilnius, 24.-25. září 2013.
Příští zasedání Valného shromáždění se uskuteční dne 8. listopadu 2013
v Ženevě.
SILNIČNÍ DOPRAVA
ZPRáVy Ze SVĚTA
ing. jiří Kladiva, cSc.
cBc
fRANcie
PřicHáZÍ eKO-MÝTNé
Nová ekologická daň na francouzských
silnicích dostává obrysy. Příslušný zákon
schválily v dubnu obě komory parlamentu.
Na základě toho musejí domácí a zahraniční nákladní auta přes 3,5 tuny platit od
1. října na síti o 15 000 kilometrech nové
poplatky. Jde téměř o všechny národní
silnice a dosud nezpoplatněné dálnice.
Systém se bude od 1. července celostátně
testovat. Provozovatelem systému je konsorcium Ecomouv. Bude řízeno italskou
dálniční společností Autostradale. Výše
mýtného má být stanovena teprve v květnu. Pro jízdy do Bretaně má paušálně platit
40% sleva kvůli odlehlosti. Podle znalců
mýtné je ekologické jen podle názvu a nezafunguje k převodům zboží ze silnice na
železnici. Tu teprve čeká obnova a modernizace infrastruktury.
NĚMecKO
GANGSTeři NA SiLNicÍcH
každých 10 minut je v SRN ukraden náklad. Gangsteři přicházejí v noci s připraveným malým nákladním autem. S ním jedou těsně za jedoucí soupravou, vyvracejí
zadní dveře návěsu a vykrádají ho za jízdy.
Řidič, který se vydal na klidnou noční jízdu, náklad nedoveze. Jenom ve spolkové
zemi Severní Porýní – Vestfálsko zaznamenala policie za dvanáct měsíců kolem 50
přepadů jedoucích kamionů. V této zemi
ustavila speciální jednotku pro uvedený
druh přepadů.
V průměru každých deset minut dochází
v Německu k loupeži nákladu ať již z kami-
Foto: Carlos Sardá
onu nebo ze skladu. Toto uvedl dřívější policejní důstojník na páté logistické konferenci
v listopadu 2012 ve Stuttgartu. „Každý den,“
řekl, „je ukradeno více než pět naložených
nákladních aut nebo návěsů.“ V roce 2011
bylo v Německu hlášeno 1891 takovýchto
krádeží. Stojí to ve zprávě o „Globálním
ohrožení cestou krádeží zásilek“ od Freight
Watch International – firmy zaměřené na
bezpečnost služeb v logistice.
Neoficiální statistiky. Zpráva potvrzuje,
že statistické zhodnocení dopravní kriminality v samotné Evropě je nedostatečné
a musí vycházet z vysokých neoficiálních
čísel. Také v Německu chybí oficiální statistika o loupežích zásilek. Přesto experti
FW věří, že na základě informací z místních policejních míst mohou prokázat, že
se počet dopravních přepadů mezi Severním mořem a Alpami za loňský rok víc než
zdvojnásobil.
Německo je v Evropě nejatraktivnější zemí
pro bandity, kteří se specializují na loupeže zásilek. Přepady probíhají relativně bez
násilí – na rozdíl od Francie a Itálie, kde
jsou gangsteři brutálnější. Pachatelé využívají nehlídaných parkovišť kolem dálnic
a kradou, aniž by vůči řidičům použili velké násilí. Stále více používají bojový plyn,
jehož složení není dostatečně známo.
Předpokládá se, že jedovatou látku vženou
do kabiny ventilací. Pravdou je, že později
řidiče probudí. Kamion je potom otevřen
a vykraden. Používá se dále falešných
policejních kontrol. Krádeže návěsů jsou
v SRN nejčastější formou dopravní kriminality. Ve více než pětině případů je návěs
kompletně ukraden.
Těžiště krádeží: Severní Porýní – Vestfálsko. Loni zde bylo registrováno 131 přepadů. Následují Dolní Sasko (14) a Bavorsko
(12). Pro Hamburk konstatuje FW pozoruhodně malý počet hlášených krádeží zási-
lek, i když podle zkušeností patří přístavní
města kvůli vysokým dopravním množstvím mezi tzv. „hot spots“. Mezi nejoblíbenější kradené komodity patří měď
(ukradená 6 tunová zásilka měla hodnotu
1 milion EUR (cca 25 milionů Kč), elektronika, značkové parfémy a hodnotné pleťové krémy.
V Itálii dominuje mafie. Pro tuto zemi
a Francii jsou typické hodně brutální přepady. Dopravní kriminalita tu je velmi dobře organizována. Průměrná hodnota takové
krádeže v Evropě je kolem 300 tisíc EUR.
Nejdále v boji s kriminalitou v dopravním
sektoru je Nizozemsko, kde se postupuje
systematicky. Je zde kupř. státní zástupce
výlučně specializovaný na organizované
krádeže zásilek. K tomu třeba přičíst třeba
kamerami sledované úseky dálnic.
cLeNÍ V HAMBuRKu
Skončila zde éra svobodného bezcelního
přístavu; změna na námořní celní přístav
vede m. j. k tomu, že celní inspektoři jsou
mobilní v minibusech VW, kde mají přístup k elektronickým hlášením a mohou
zboží na místě kontrolovat. Posláním celníků je dohled nad přeshraniční dopravou
zboží. Jde především o dávky na dovoz
zboží nebo o případy pašování a tržního
pirátství. Na území hamburského přístavu
vykonávají tuto úlohu nyní tři celní úřady:
ve Waltershofu a na Windhukkai se kontrolují importy, celní úřad Ericus dohlíží
na exporty. U cca 90 procent importů se
může jejich cesta kontrolovat přes IT systém Atlas. Chtějí-li celníci skutečně kontrolovat, mají nyní podniky tři možnosti:
- jezdit nadále do celního dvora
- kontrolu aranžovat na povolených
úředních místech (HHLA – kontejnerové terminály Burchardkai,
Altenwerder, Tollerort a Eurogate)
- objednat si kontrolní skupinu přímo
v podniku.
Transport magazín 6/2013
17
SILNIČNÍ DOPRAVA
AuTOdOPRAVci SASKA POd TLAKeM
Klesající dopravní objemy, vysoké náklady
a údajně rostoucí konkurence z východní
Evropy: nákladní silniční doprava na východě Německa se v současnosti nachází
v problémech. Prezident zemského svazu
dopravy LSV W. Richter prohlásil na výroční
plenárce svazu v Lipsku: „Pro naše členy nebyl rok 2012 vůbec úspěšný. Členstvo bojuje
o přežití a řada podniků končí.“ Podle Richtera hlavně rumunské a bulharské podniky
se podílejí na zničující konkurenci. Existenci
ohrožuje též cenový tlak přes burzy nákladů. Požaduje proto, aby podniky „uvedly
dopravní ceny do pořádku“. Jsou příliš nízké
a sotva stačí kompenzovat růst ceny nafty.
Po volbách do spolkového sněmu je třeba
počítat s dalším zatížením oboru: „Zvýšení
mýtného o 50 % není vyloučené.“ Nelze ani
podcenit nedostatek řidičů. Podniky se musejí více uplatňovat na sociálních sítích jako
facebook k získání vlivu na mladé lidi.
SPOlkOvÁ ZEMĚ SPv POŽADUJE vÍCE
iNVeSTic dO dOPRAVNÍcH ceST
Apelem na politiky ve věci udržení dopravní infrastruktury varuje spolková země Severní Porýní – Vestfálsko před ohrožením
jejího hospodářského postavení. Země
s nejvíce obyvateli má husté, silně zatížené
dopravní cesty, a tím i vysoké požadavky
na investice. Přitom nůžky mezi jejich potřebou a skutečnými prostředky k dispozici
se stále více otvírají. Jen loni šly požadavky
na stavbu silnic dolů o 5 %. SPV má největší sanační potřeby ze všech spolkových
zemí. 23 dálničních mostů se zde nechá
používat s omezením kamionů. Kolem
375 dálničních mostů platí za poškozené.
Jenom na ně by bylo zapotřebí v příštích
deseti letech přibližně 3,5 miliard EUR (88
miliard Kč). Ale i na železnici hrozí úzká
hrdla. Jejich počet vzroste do roku 2025
o 40 % na přibližných 110.
POkUTA ZA UŽITÍ NAvIGACE
V MOBiLu
Kdo u volantu vozidla bere při jízdě do
ruky mobilní telefon, porušuje dopravní
předpisy. Platí to také tehdy, když nepoužívá přístroj k telefonování, ale jen k navigaci. Rozhodl tak vrchní zemský soud v Hammu. Případ: policejní hlídka pozorovala,
že muž při jízdě držel v pravé ruce mobilní
telefon na úrovni očí a současně přitom
cosi vyvolával. Příslušný úřední soud jej
za to odsoudil k peněžité pokutě 40 EUR.
Muž se bránil, že použil mobil jako navigační pomůcku. Také toto je zakázáno –
řekli soudci.
NĚMeČTÍ ZáKAZNÍci PLATÍ
NejRycHLeji
18
SILNIČNÍ DOPRAVA
Německé podniky volají své zákazníky
v evropském srovnání nejrychleji k pokladně: obchodní zákazníci musí své účty
vyrovnat během 21,1 dní. Nejdelší platební
lhůty potřebují řecké podniky s 90,1 dny.
Evropský průměr činí 41,68 dne. Jde o výsledek studie analytika trhů firmy Ipsos.
RuSKO
dáLNiČNÍ OKRuH MOSKVy PřeS deN
BeZ VOZideL NAd 12 TuN
Od 1. března platí na moskevské okružní
dálnici MKAD přes den paušální zákaz jízd
pro těžké nákladní automobily. Nedodržování je zatím postihováno jen mírně. Pokuty se mají brzy zvýšit. Zákaz platí mezi
6. a 22. hodinou. Od května do října se
zákaz jízd dokonce prodlužuje o pátcích,
sobotách, nedělích a svátcích na 24 hodin.
Podle organizací, hodnotících důsledky
nového opatření, prý nedošlo v prvních
týdnech března na okružní dálnici k výraznějšímu zlepšení. Logistické firmy se nové
situaci přizpůsobují a dle možností zintenzivňují noční dodávky. Městská správa
měla sdělit na dotaz Svazu ruských mezinárodních autodopravců Asmap, že denní
zákazy se nemají vztahovat na nákladní
vozidla v mezinárodní dopravě.
LOGiSTici STAVÍ PRůMySLOVÝ PARK
u SMOLeNSKA
V obci Stabna u Smolenska rozvíjí ruský
poskytovatel logistických služeb Alfa Trans
na rozloze 300 ha průmyslový a distribuční park. Na hranici s Běloruskem a jen 390
km západně od Moskvy získává oblast Smolenska na významu s ohledem na celní unii
Ruska, Běloruska a Kazachstanu pro dopravu zboží. K získání zahraničních investorů
do regionu ověřuje skupina podniků Alfa
Trans ve spolupráci s regionální vládou novou koncepcí pro zmíněné zařízení: jsou již
k dispozici zplanýrované a uzavřené pozemky pro zahraniční investory, kteří mají zcela
volné ruce ve volbě jednacích partnerů. Při
získávání pozemků má jít o otevřenou cenovou diskusi až k jejich získání zdarma.
V provozním komplexu Stabna již funguje
moderní dopravní a logistický terminál s celnicí. Alfa Trans, který existuje od roku 1997,
provozuje tento terminál od roku 2009.
Na rozloze 15 ha poskytuje služby, včetně
průběžného celního odbavování, 800 pracovníků. Podle zahraničních ohlasů nejen
dobré dopravní napojení, ale i připravenost
ostatní infrastruktury jsou zajímavé zejména
jako stanoviště pro distribuční sklady.
SiLNice NeOdPOVÍdAjÍ MOdeRNÍM
POŽADAvkŮM
Co znalci uváděli neoficiálně, bylo nyní
sděleno z úst povolaných: ruská silniční infrastruktura je na úrovni rozvojové země.
Podle zprávy Světového hospodářského
fóra zaujímá kvalita silnic Ruské federace
130. místo ze 140 zkoumaných zemí. Ze
strany ruského ministerstva dopravy se
vyslovují pochyby, pokud jde o objektivitu uvedeného zjištění. Nic to nemění na
tom, že Rusko má narůstající problémy se
silnicemi. Přesto silniční doprava narůstá
a přepravuje i na vzdálenosti několika tisíc kilometrů. Nejdůležitější předností nákladního auta před železnicí je především
rychlost dodání a dále cena, jež je pod
trvalým konkurenčním tlakem. Důležitá je
rovněž pružnost dopravy zboží po silnici.
Překážkou jsou časté zákazy jízd hlavně z důvodů podzimního tání sněhu, ale
i kvůli nedobrému stavu vozovek. Nová
výstavba federálních silnic, jež jsou důležité pro mezinárodní tranzit, má zajistit celoroční sjízdnost i pro těžké soupravy. Dále
je rovněž důležitý boj s korupcí v silničním
hospodářství.
ŠVÝcARSKO
uMBeRTO de PReTTO NOVÝM
GeNeRáLNÍM SeKReTářeM iRu
Dnem 1. června převezme tuto funkci
v Mezinárodní unii silniční dopravy IRU.
Valné shromáždění organizace ho zvolilo jako nástupce Martina Marmy, který
tuto funkci vykonával po 20 let. 51letý de
Presto je v IRU činný 18 let jako zástupce
gen. tajemníka. Předtím pracoval v mezinárodní obchodní komoře v Paříži a také
pro kanadský parlament v Ottawě. Narozený v Kanadě má kanadské a italské státní
občanství. „Umberto získal v minulých 18
letech hluboké znalosti a zkušenosti o činnosti IRU a užitkové silniční dopravy,“ řekl
polský prezident IRU Janusz Lacny. Poděkoval také dlouholetému generálnímu
tajemníkovi Marmymu za činnost v jeho
35leté kariéře v této světové profesní organizaci.
Generální tajemník odpovídá za operativní
činnost organizace. Je přitom podpořen týmem spolupracovníků v generálním sekretariátu v Ženevě a delegaturami IRU v Bruselu, Moskvě, Istanbulu a Casablance.
SILNIČNÍ DOPRAVA
eLeKTRONicKÝ VÝBĚR MÝTNéHO
MAďARSKO
Zdroj: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Infrastruktúráért Felelős Államtitkárság
O
d 1. července 2013
bude zaveden i v Maďarsku systém elektronického výběru mýtného
(UD), jehož výše bude úměrná
ujeté vzdálenosti. Mýtné se týká
celkem 6513 km dlouhého označeného úseku v maďarské silniční
a dálniční síti (dálnice, rychlostní komunikace a hlavní silnice).
Nový systém, který nese jméno
Hu-GO, odpovídá technologickým požadavkům Evropské unie
a směrnicím Evropské služby
elektronického mýtného (eeTS).
Foto: Carlos Sardá
Maďarská vláda pověřila firmu
Állami Autópálya Kezelő Zrt (ÁAK)
výběrem mýtného a plněním všeobecných úkolů poskytovatele
služeb spojených s mýtným, společnost však sehraje důležitou roli
i při následných kontrolách.
jak se lze v novém systému
přihlásit k placení mýtného?
V systému HU-GO se lze přihlásit k povinnosti placení mýtného dvojím způsobem:
(1) Prostřednictvím palubního přístroje (ve spolupráci
s maďarským zprostředkovatelem)
(2) Pomocí předem zakoupeného úsekového lístku
Povinnost uhradit mýtné ve
výši úměrné ujeté vzdálenosti
se vztahuje na nákladní automobily s celkovou povolenou
hmotností převyšující 3,5 tuny
(tedy na současné kategorie vozidel D1 a B2 NE!). Výše placeného mýtného úměrného ujeté
vzdálenosti závisí na typu použité silnice (dálnice, rychlostní
silnice nebo hlavní silnice), na
kategorii motorového vozidla
(J2, J3, J4) a na jeho zařazení dle
emisní normy. Systém HU-GO
se týká 6513 km dlouhé silniční
sítě, která prakticky úplně pokryje trasy vhodné pro nákladní
dopravu, proto se platbě mýtného nelze vyhnout.
Upozorňujeme, že bez registrace u poskytovatele mýtných
služeb (Állami Autópálya Kezelő
Zrt.) si můžete zakoupit lístek
opravňující k použití silnic pouze
v druhém případě, tedy úsekový
lístek. Registrace bude možná
od 20. června 2013 na portálu
(www.hu-go.hu) a na předem určených prodejních místech.
1. využití služeb zprostředkovatelů
Ti, kteří často používají domácí zpoplatněné silniční úse-
ky, mohou využít pohodlné
řešení maďarské služby založené na sledování vozového
parku, takzvané použití palubního přístroje zajišťované prostřednictvím zprostředkovatelů.
Předpokladem jeho použití je
předchozí registrace uživatele
u poskytovatele mýtných služeb
(ÁAK) a uzavření smlouvy s některým ze zprostředkovatelů.
Uživatelé si mohou předplatit (prepaid) svůj debet, co
znamená, že běžný účet založený (a vedený u poskytovatele
mýtných služeb, tudíž u ÁAK)
v průběhu registrace musí předem nabít. Jeho zůstatek totiž
zajišťuje krytí k použití zpoplatněných silnic.
2. Úsekový lístek
Účastníci silničního provozu
budou mít možnost předem si
naplánovat svou trasu v rozhraní systému HU-GO dostupném
na internetu (na stránkách www.
hu-go.hu) nebo ve zřízených
prodejních místech (zákaznické
služby, prodejci) na terminálech
(kiosky). K tomu je nutné zadat
výchozí a cílový bod (dále maximálně čtyři průjezdní body)
a nejdůležitější údaje vztahující
Hrubá cena za použití komunikace HUF/km
Emisní kategorie
J2
J3
J4
Dálnice
Silnice I. tř.
Dálnice
Silnice I. tř.
Dálnice
Silnice I. tř.
A (≥ EURO III.)
42,41
18,04
59,52
31,23
86,70
54,07
B (EURO II.)
49,89
21,23
70,02
36,75
108,38
67,60
C (EURO I.)
57,38
24,41
80,53
42,26
130,06
81,11
se k vozidlu (registrační značka,
značka státní příslušnosti, emisní norma, počet náprav, nejvyšší povolená hmotnost, prohlášení o zastávkách kamionu,
výška vozidla, atd.).
Úsekový lístek je třeba zakoupit před použitím placeného úseku silnice (zakoupit ho
lze maximálně 30 dnů před použitím). Platnost úsekového lístku zakoupeného předem jsou
2 dny, platnost úsekového lístku
zakoupeného těsně před použitím zpoplatněného silničního
úseku je do konce následujícího kalendářního dne a v obou
případech zajišťuje oprávněnost
pouze jednorázového použití.
Tato služba je výhodná pro
ty, kteří hodlají použít maďarské
zpoplatněné silniční úseky nikoliv pravidelně, ale na předem
naplánované trase. Toto řešení
funguje podobně jako metoda,
která se využívá v Německu,
ovšem s tím významným rozdílem, že zákazníci, kteří nejsou
registrováni, mohou zaplatit
odpovídající hodnotu nikoliv na
zařízení pro plánování trasy (terminálu), ale na pokladně zákaznických služeb nebo prodejců.
Zákaznické služby
a prodejní místa
Firma Állami Autópálya Kezelő Zrt. bude své zákazníky
obsluhovat celkem ve 20 kancelářích zákaznických služeb
při vyřizování záležitostí souvisejících se systémem HU- GO
a prodeji úsekových lístků. Kromě toho budou otevřena další 3 prodejní místa v blízkosti
Transport magazín 6/2013
19
SILNIČNÍ DOPRAVA
hraničních přechodů Hegyeshalom a Rajka (způsob platby:
forint a euro, platební karta, karty k platbě pohonných hmot
smluvních partnerů).
Firma navíc vybuduje rozsáhlou prodejní síť na celém
území republiky, která bude sestávat až z 1 700 prodejních
míst a pokryje i hraniční přechody. Některá z nich nabídnou kromě možnosti zakoupit úsekový lístek také možnost
pořídit palubní přístroj tuzemských zprostředkovatelů služeb.
Úsekové lístky bude dále možné zakoupit i na zákaznickém
portálu HU-GO na adrese www.hu-go.hu.
Kontrola uhrazení poplatku
V maďarském UD systému bude kontrola neoprávněného
použití zpoplatněných silnic probíhat pomocí pevně instalovaných kontrolních stanic (portálů) a mobilních kontrolních
zařízení zabudovaných do vozidel (bez zastavení silničního
provozu). Technická infrastruktura, která doplňuje, respektive rozšiřuje stávající systém ÁAK, bude schopna kdykoli
(nonstop) a nezávisle na počasí plnohodnotně sbírat údaje nutné k určení platební povinnosti motorových vozidel.
Pevně instalované kontrolní stanice rozpoznají a zaznamenají
všechny důležité údaje vozidel projíždějících přes kontrolované úseky (fotografie, značka státní příslušnosti, počet náprav
atd.). Mobilní kontrolní zařízení zabudovaná do motorových
vozidel se od pevných portálů liší tím, že mohou kontrolovat
vozidla v silničním provozu v kterémkoliv místě zpoplatněné
silniční sítě, aniž by bylo možné předem určit termín nebo
místo kontroly (ty se budou neustále měnit).
Za pomoci údajů zaznamenaných výše uvedenými prostředky a na základě jimi identifikované kategorie vozidel lze
jednoznačně určit, který poplatek musí dané vozidlo jedoucí
na dotčeném silničním úseku uhradit. Na zpoplatněných úsecích bude ke kontrole využito 74 nových pevných kontrolních
portálů a 45 nových mobilních kontrolních jednotek. Zákroky
proti neoprávněným uživatelům budou v kompetenci policie.
Ta bude pro tyto účely vybavena 50 novými mobilními jednotkami pro výběr pokut. Kromě toho budou na výjezdu z hraničních přechodů používaných danými vozidly zřízeny další
kontrolní body. Za neoprávněné použití silničního úseku bude
vyměřena správní pokuta.
V případě zjištění porušení předpisů lze vyměřit správní
pokutu dvěma způsoby:
• při místní kontrole – prováděné při zastavení – uživatele
silničního úseku;
• bez zastavení na základě použití tzv. principu objektivní
zodpovědnosti vůči majiteli/provozovateli vozidla zaznamenaného v registru vozidel.
V případě cizinců lze pokutu vyměřenou bez zastavení
vybrat i následně, tedy v případě, kdy se neoprávněný uživatel opakovaně vrátí do země.
další informace
Podrobné informace získáte na webových stránkách zákaznického systému HU-GO, na portálu www.hu-go.hu,
který bude brzy zprovozněn, nebo osobně v kancelářích
zákaznického servisu ÁAK.
20
SILNIČNÍ DOPRAVA
MÝTNÝ
SySTéM
V BĚLORuSKu
V Bělorusku bude mýtný systém platit na dálnici M1/ E30 a vymezených silnicích. Do systému elektronického mýta se musejí zaregistrovat
všechna nákladní vozidla, autobusy a karavany s nejvyšší přípustnou
hmotností nad 3,5 t. Do systému se musejí registrovat rovněž všechna
osobní vozidla s nejvyšší přípustnou hmotností nižší než 3,5 t, registrovaná mimo Celní unii (Bělorusko, Rusko, Kazachstán).
Na rozdíl od ostatních mýtných systému nezávisí tarif mýtného na
emisní kategorii vozidla, ale pouze na typu vozidla, resp. počtu náprav.
Sazby mýtného
1. vozidla s nejvyšší přípustnou hmotností nižší než 3,5 t-0,04 EUR/km
2. vozidla se dvěma nápravami a nejvyšší přípustnou hmotností vyšší než 3,5 t-0,08 EUR/km
3. vozidla se třemi nápravami a nejvyšší přípustnou hmotností vyšší
než 3,5 t-0,10 EUR/km
4. vozidla se čtyřmi nebo a více nápravami a nejvyšší přípustnou
hmotností vyšší než 3,5 t-0,12 EUR/km
On-line registrace do mýtného sytému byla spuštěna 3. června 2013
na webových stránkách www.beltoll.by
Při registraci je doporučeno uvést, jaký způsob následné komunikace
s operátory mýtného systému klient preferuje.
Registraci, resp. vytvoření uživatelského účtu, je možné realizovat
také na zákaznických centrech.
Přehled kontaktních, distribučních a distribučních hraničních bodů
najdete na webových stránkách mýtného systému.
eKONOMiKA
&LeGiSLATiVA
EKONOMIKA A LEGISLATIVA
POjiŠTĚNÍ OdPOVĚdNOSTi
ZAMĚSTNAVATeLe
dr. Mgr. Milan Hradec
dr. Mgr. Milan Hradec
Právník, soudní znalec a expert v oboru motorových vozidel, uznávaný odborník
na pojišťovací a automobilovou problematiku a problematiku bezpečnosti provozu (přednáší
na VŠFS a ZČU PR), autor několika publikací a skript.
E–mail: milan. [email protected] cz
P
rovozovatel mezinárodní silniční dopravy je zainteresován na tom, aby
činnost, kterou provádí a která
s sebou nese značná rizika, měl
řádně zajištěnou.
K tomu zajištění slouží především odpovídající pojištění.
Pojištění odpovědnosti dopravce je pojištěním nepovinným
a sjednává se smlouvou mezi
dopravcem a zvolenou pojišťovnou. Dopravce se ovšem
může rozhodnout i pro takový
postup, že příslušnou pojistnou
smlouvu na pojištění své odpovědnosti nesjedná a zajistí se
jiným způsobem - samopojištěním. Avšak tím se nijak nemění
obsah jeho odpovědnosti vůči
příkazci. Nepojištěný dopravce
musí však počítat s tím, že jeho
nabídka pro přepravce zřejmě
neobstojí v konkurenci, neboť
přepravce a nebo jím pověřený
zasilatel si bude vybírat pro obstarání, případně realizaci přepravy jen takového dopravce,
který rizika škod, které mohou
vzniknout v průběhu přepravy,
bude mít kryta odpovídajícím
smluvním pojištěním.
cHARAKTeRiSTiKA
NEŽIvOTNÍHO POJIŠTĚNÍ
Neživotní pojištění zahrnuje krytí velkého množství rizik
neživotního charakteru. Neživotní pojištění je velice různorodé a lze ho členit z různých
hledisek, například na pojištění
osob, majetku, odpovědnosti.
Přitom jednotlivé typy pojistných produktů jsou v současné době vzájemně propojeny
a kombinovány (např. s produkty životního pojištění).
Základní odlišností životního
a neživotního pojištění z hlediska kalkulace lze formulovat do
těchto pěti hlavních bodů:
• u životního pojištění může
dojít k realizaci pouze jednoho z rizik - dožití nebo úmrtí,
z těchto variant nastane pouze jedna a její nastoupení je
•
•
•
•
jisté, zatímco v neživotním
pojištění počet a velikost
škod jsou nejisté;
v životním pojištěním je při
pojistné události vyplácena
pevně stanovená pojistná
částka, některých neživotních pojištění může být naproti tomu nejvyšší možná
(katastrofální) škoda pouze
odhadována;
na rozdíl od životního pojištění může v neživotním výše
škody stoupat až nad ryzí
pojistné a to z důvodů nezávislých na kalkulaci pojišťovny, jako jsou růst cen, legislativní úpravy atd.;
za řádově stejnou částku pojistného je v neživotním pojištění kryto riziko, které
mnohdy hodnotou mnohonásobně překračuje pojistnou
částku životního pojištění;
neživotní pojištění jsou vlastně sjednávána na dobu jednoho roku, i když se plynule
prodlužují. Většina životních
pojištění se naproti tomu sjed-
nává na předem pevně stanovenou dobu a pokud pojištěný řádně platí pojistné, nemá
pojišťovna prakticky žádnou
možnost smlouvu zrušit.
Pojištění můžeme třídit podle
celé řady hledisek:
• neživotní pojištění osob (úrazové pojištění, nemocenské
pojištění)
• pojištění majetková
• pojištění odpovědnostní
• pojištění právní ochany
• cestovní pojištění
Zákon č. 277/2009 Sb. upravuje v rámci přílohy 1, část
B a C, takto:
ČáST B
Odvětví neživotního pojištění
1. Úrazové pojištění
2. Pojištění nemoci
3. Pojištění škod na pozemních
dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech
4. Pojištění škod na drážních
vozidlech.
Transport magazín 6/2013
21
EKONOMIKA A LEGISLATIVA
5. Pojištění škod na leteckých
dopravních prostředcích.
6. Pojištění škod na plavidlech
7. Pojištění přepravovaných
věcí včetně zavazadel a jiného majetku bez ohledu na
použitý dopravní prostředek.
8. Pojištění škod na majetku jiném než uvedeném v bodech 3 až 7 způsobených
9. Pojištění jiných škod na majetku jiném než uvedeném
v bodech 3 až 7
10. Pojištění odpovědnosti za
škodu vyplývající
11. Pojištění odpovědnosti za
škodu vyplývající z vlastnictví nebo užití leteckého dopravního prostředku, včetně
odpovědnosti dopravce.
12. Pojištění odpovědnosti za
škodu vyplývající z vlastnictví nebo užití říčního, průplavového, jezerního nebo
námořního plavidla, včetně
odpovědnosti dopravce.
13. Všeobecné pojištění odpovědnosti za škodu jinou než
uvedenou v odvětvích č. 10
až 12
14. Pojištění úvěru
15. Pojištění záruky (kauce)
16. Pojištění různých finančních ztrát vyplývajících
17. Pojištění právní ochrany.
18. Pojištění pomoci osobám
v nouzi během cestování
nebo pobytu mimo místa
svého bydliště, včetně pojištění finančních ztrát bezprostředně souvisejících s cestováním.
ČáST c
Skupiny neživotních pojištění:
a) „Pojištění úrazu a nemoci“
pro odvětví uvedená v části
B bodech 1 a 2,
b) „Pojištění motorových vozidel“ pro odvětví uvedená
v části B bodu 1 písm. d),
bodech
3, 7 a 10,
c) „Námořní a dopravní pojištění“ pro odvětví uvedená
v části B bodu 1 písm. d),
bodech 4, 6, 7 a 12,
d) „Letecké pojištění“ pro odvětví uvedená v části B bodu 1 písm. d) bodech 5,
7 a 11,
22
e) „Pojištění proti požáru a jiným majetkovým škodám“
pro odvětví uvedená v části
B bodech 8 a 9,
f) „Pojištění odpovědnosti za
škody“ pro odvětví uvedená
v části bodech 10,11,12 a 13,
g) „Pojištění úvěru a záruky“
pro odvětví uvedená v části
B bodech 14 a 15,
h) „Souhrnné neživotní pojištění“ pro všechna odvětví
uvedená v části B bodech
1 až 18.
Pojištění odpovědnosti za
škody, hlavně pak pojištění odpovědnosti za škodu silničního
dopravce.
POjiŠTĚNÍ OdPOVĚdNOSTi
ZA ŠKOdy
Pojištění odpovědnosti za
škody kryje rizika související se skutečností, že pojištěný
subjekt může způsobit svou
činností škody jinému subjektu,
a to škody na majetku, na zdraví a na životě, nebo finanční
škody za které poškozenému
odpovídá. Předmětem pojištění odpovědnosti je tedy právní
vztah - odpovědnost za škodu.
Odpovědnost za škodu je
upravena řadou norem českého
právního řádu a jednotlivá odvětví práva zpracovávají vlastní
systém kvalifikace odpovědnosti za způsobenou škodu.
Obchodní zákoník upravuje
například odpovědnost za vady
výrobku, zákoník práce specifikuje odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou
pracovním úrazem a nemocí
z povolání a odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou při výkonu povolání. Občanský zákoník se pak zabývá
odpovědností za škodu v nejširší míře, upravuje obecnou
odpovědnost fyzických i právnických osob.
Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, zařazuje pojištění odpovědnosti za škody
jednoznačně mezi pojištění,
která mohou být sjednána pouze jako škodová, avšak v případě škody na životě, tedy
odškodnění pozůstalých, je
občanských zákoníkem pevně
stanoveno, jaký obnos pozůstalí obdrží. Z toho důvodu nemůžeme zcela s jistotou říci, že
pojištění odpovědnosti za škody je právě a jen škodové.
Předcházení hrozícím
škodám
Každý je povinen počínat si
tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na
přírodě a životním prostředí.
Komu škoda hrozí, je povinen
k jejímu odvrácení zakročit způsobem přiměřeným okolnostem
ohrožení. Kdo způsobil škodu,
když odvracel přímo hrozící nebezpečí, které sám nevyvolal,
není za ni odpovědný, ledaže
bylo možno toto nebezpečí za
daných okolností odvrátit jinak
anebo jestliže je způsobený
následek zřejmě stejně závažný
nebo ještě závažnější než ten,
který hrozil. Rovněž neodpovídá za škodu, kdo ji způsobil
v nutné obraně proti hrozícímu
nebo trvajícímu útoku.
Odpovědnost můžeme rozdělit na:
• subjektivní odpovědnost (za
zavinění) - předpokladem
vzniku odpovědnosti ekonomického subjektu za škodu
je zavinění škody
• objektivní odpovědnost (za
výsledek) - odpovědnost za
škodu vzniká bez ohledu na
zavinění nebo nezavinění
• zvláštní odpovědnost mezi
niž patří například odpovědnost za škodu na věcech
převzatých (autoopravna,
čistírna), odpovědnost nezletilého, odpovědnost za
škodu způsobenou provozem dopravních prostředků,
odpovědnost za škodu způsobenou zvlášť nebezpečným provozem (jedy, chemikálie, radioaktivní látky),
odpovědnost za škodu způsobenou na vnesených nebo
odložených věcech (ubytovací a restaurační služby).
Pro stanovení subjektivní odpovědnosti, tj. „za zavinění“, jsou
nutné následující předpoklady:
• jedná se o protiprávní úkon,
o vznikla vyčíslitelná škoda,
• existuje příčinná souvislost
mezi protiprávním úkonem
a vzniklou škodou, o zavinění škůdce.
Objektivní odpovědnost, tj.
„za výsledek“, je dána pouhým
provozováním činností od samého počátku a jsou naplněny
předpoklady:
• nastala škodná událost,
o vznikla vyčíslitelná škoda,
• existuje souvislost mezi škodnou událostí a vzniklou škodou (kauzalita).
Zákonná ustanovení upravují
i společnou odpovědnost vícero škůdců (odpovědnost společná a nerozdílná), spoluzavinění poškozeného a způsob
a rozsah náhrady škody. I když
zákon připouští realizaci náhrady škody uvedením v předešlý
stav (naturální restituci), preferuje úhradu v penězích.
Škodu můžeme rozdělit na
skutečnou, tedy majetkovou
újmu, na ušlý zisk, tj. čeho by
mohl poškozený dosáhnout, pokud by nedošlo ke vzniku škody.
Škoda může nastat i na zdraví,
v těchto případech se jednorázově odškodňuje bolestné, ztráta výdělku po dobu pracovní neschopnosti nebo při invaliditě, či
náklady vynaložené na uzdravení. Součástí škod na zdraví mohou být také náhrady nákladů
na pohřeb, výživu pozůstalých
a jednorázové odškodnění pozůstalých, jehož výše je stanovena zákonem v závislosti na příbuzenském vztahu. Jak je uvedeno výše, touto problematikou
se zabývá občanský zákoník,
který je upravován vyhláškou
na základě dohody Ministerstva
zdravotnictví a Ministerstva práce a sociálních věcí.
Jako formy pojištění odpovědnosti za škodu lze uplatnit:
• zákonné pojištění, jehož počátek, trvání i zánik jsou
upraveny právním předpisem (zákonem),
• povinné smluvní, kdy sjednání je uloženo právní nor-
EKONOMIKA A LEGISLATIVA
mou (např. pojišťovací zprostředkovatel, notář, lékař,
dražitel, myslivec), o dobrovolné smluvní, uzavřené podle vlastní vůle pojistníka.
Pojištění odpovědnosti za
škodu je však nutno přísně
rozlišit od pojištění finančních
ztrát, příp. jiných majetkových
hodnot. Není jej možno sjednat
pro případy, kde nejde o odpovědnost za škodu, ale o jiný
Odpovědnostní vztah, např.
smluvní pokuta, pokuta podle
zákona o přestupcích, peněžitý
trest apod. Taková nebezpečí
by bylo možno pojistit v souladu se zákonem o pojišťovnictví
jako „pojištění různých finančních ztrát“.
Pojmy a terminologie
Při sjednávání pojištění může
někdy dojít k nepřesné interpretaci a označování jak subjektů vystupujících v přepravním procesu, tak i některých
úkonů. Díky definici pojmů
a výrazů bude pro obě smluvní
strany, tj. pojistitele a pojištěného, jednodušší se orientovat
nebo napomůže se vyhnout
případným nedorozuměním,
které by mohly nastat například
při řešení pojistné události.
• cílený pohyb dopravních
prostředků nebo činnost dopravních zařízení
• přemisťování věcí (zboží,
zásilek) a osob jako výsledek dopravy,
• doprava charakterizovaná
určitým organizačním celkem a řízením používající
převážně určitý druh dopravního prostředku,
• technický prostředek, jehož
pohybem se uskutečňuje
přemísťování věcí (zboží)
a osob,
• provozovatel dopravy, který
zabezpečuje přepravu věcí
(zboží) pro cizí subjekty,
• uživatel dopravních služeb,
jedná se zejména o příkazce, tj. osoby, které mají zájem využít služeb dopravce
- přemístění věcí nebo osob.
Dále se jedná o osoby, které
vystupují jako odesílatelé
a příjemci,
• obor podnikatelské činnosti,
která spočívá v obstarávání
přepravy vlastním jménem
na účet příkazce. S obstaráváním přepravy mohou být
spojeny další činnosti, které
s přepravou bezprostředně
souvisejí (skladování, překlady, celní řízení)
• přeprava prováděná pouze
v rámci území jediného státu, bez překročení hranic,
• přeprava prováděná na území minimálně dvou států,
nebo transitu přes tyto státy,
kdy jsou překročeny hranice
jiného státu; mezinárodní
(vnitrostátní) silniční dopravou se pak rozumí silniční
doprava včetně manipulace,
vykládky a nakládky přepravovaného nákladu,
• dočasné provozování vnitrostátní silniční přepravy zboží
pro cizí potřebu v jiném
členském státě, aniž by tam
měl dopravce sídlo nebo byl
jinak usazen,
• intermodální přeprava s převažující železniční, říční, námořní či leteckou dopravou,
kdy počáteční a konečná
silniční doprava je podle
možností co nejkratší,
• změna stavu věci, kterou je
objektivně možno odstranit
opravou (lze používat k původnímu účelu),
• změna stavu věci, kterou
objektivně není možno odstranit opravou (nelze používat k původnímu účelu),
• období jednoho kalendářního roku, který počíná běžet
dnem počátku pojištění,
• horní hranice plnění pojistitele pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného roku.
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu - obecné výluky
z pojištění
1. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou:
(a) úmyslně;
(b) převzetím nad rámec stanovený právními předpisy nebo převzetím ve
smlouvě nebo prodlením
se splněním smluvní povinnosti;
(c) na věcech, které pojištěný nebo oprávněná osoba užívá neoprávněně;
(d) v důsledku trestné činnosti pojištěného nebo jakéhokoliv podvodného nebo nepoctivého jednání;
(e) v případě, že vznikl nárok na pojistné plnění na
pojistné plnění z pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu
nebo nemoci z povolání;
(f) v souvislosti s válečnými
událostmi, občanskými
nepokoji, vzpourami,
stávkami nebo terorismem;
(g) účinky jaderné energie,
účinky silikátů, formaldehydu nebo azbestu, účinky toxických látek a plísní,
působením elektromagnetických polí;
(h) rozšířením nebo přenosem nakažlivé choroby
lidí, zvířat nebo rostlin;
(i) genetickými změnami organismu nebo geneticky
modifikovanými organismy včetně jakéhokoliv
z nich získaného proteinu nebo produktu obsahujícího modifikovaný
genetický prvek GMO
nebo protein;
(j) sesouváním půdy, erozí,
poddolováním, odstřelem
nebo otřesy v důsledku
demoličních prací;
(k) znečištěním životního
prostředí nebo postupným působením unikajících látek nebo postupným působením teploty,
vlhkosti, hluku, zářením
všeho druhu;
(I) v souvislosti s jakoukoliv
náhradou škody přisouzenou soudem Spojených
států americký nebo
Kanady
(m) přerušním, omezením
nebo kolísáním dodávek
vody, plynu, elektřiny nebo tepla;
(n) jinak než na zdraví, usmrcením, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci, která nemá
původ ve škodě na zdraví
nebo na věci (tzv. čistá
finanční škoda);
(o) poškozením, zničením
nebo pohřešováním záznamů na zvukových,
obrazových a datových
nosičích;
(p) na dopravním prostředku, který pojištěný oprávněně užívá;
(q) kybernetickým nebezpečí
2) Není-li v pojistné smlouvě
uvedeno jinak, pojištění se
dále nevztahuje na odpovědnost za škodu:
(a) vzniklou jinak než na
zdraví, usmrcením, poškozením, zničením nebo
pohřešováním věci, která
má původ ve škodě na
zdraví nebo na věci;
(b) vzniklou na věcech, které
nejsou ve vlastnictví pojištěného, které však pojištěný převzal za účelem
provedení objednané
činnosti (zpracování,
oprava, úprava, úschova,
prodej, uskladnění, poskytnutí odborné pomoci
apod.), dojde-li k jejich
poškození, zničení nebo
pohřešování;
(c) vzniklou na věcech, které
sice nejsou ve vlastnictví
pojištěného, které však
pojištěný oprávněně užívá, dojde-li k jejich poškození, zničení nebo
pohřešování;
(d) vzniklou vyrobením vadného výrobku; na věci
oddané pojištěných nebo
na věci, na které pojištěný vykonával objednanou činnost, pokud ke
škodě došlo proto, že objednaná činnost byla vadně provedena nebo dodaná věc byla vadná;
(e) vzniklou na přepravovaných věcech nebo vyplývající z přepravních nebo
zasílatelských smluv;
(f) vzniklou v souvislostí
s činností, u které právní
předpis ukládá povinnost
uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu;
(g) vzniklou provozováním
profesionální sportovní
činnosti a aktivním účastní kům organizované
sportovní soutěže;
Transport magazín 6/2013
23
EKONOMIKA A LEGISLATIVA
(h) vzniklou na věcech zaměstnanců při plnění pracovních úkolů v pracovněprávních vztazích nebo
v přímé souvislosti s nimi;
(i) vzniklou na pozemcích,
porostech, plodinách, zemědělských kulturách
a zvířatech pasoucími se
hospodářskými zvířaty
nebo volně žijící zvěří;
(j) vzniklou provozem létajících zařízení a plavidel;
(k) vzniklou uplatněním regresních nároků v souvislosti s pracovní neschopností nebo regresních
nároků uplatněných zdravotní pojišťovnou v souvislosti s pracovním úrazem ne bo nemocí
z povolání.
3) Pojistitel neposkytne pojistné plnění za škodu, za kterou pojištěný odpovídá:
(a) svému manželu nebo příbuzným v řadě přímé nebo osobám, které s ním
žijí ve společné domácnosti;
(b) svým společníkům a osobám jim blízkým nebo
spolupojištěným osobám;
(c) podnikatelskému subjektu,
ve kterém má pojištěný nebo osoby jemu blízké většinovou majetkovou účast.
4) Pojistitel dálen nehradí škodu způsobenou:
(a) uložením nebo uplatňováním pokut, penále či
jiných smluvních, správních nebo trestních sankcí, není-li v DPP nebo
pojistné smlouvě ujednáno jinak;
(b) následkem požití alkoholu nebo užitím psychotropní, omamné nebo jiné návykové látky nebo
léku označeného varovným symbolem.
V pojistné smlouvě lze ujednat, že pojištění se nevztahuje na
odpovědnost za škodu vzniklou
i jinak než způsoby uvedenými
v odstavci 1) až 4).
Výluky uvedené bodě 2 jsou
pro dopravce upraveny doplň-
24
kovými pojistnými podmínkami. To samé by platilo i pro jiné
druhy odpovědnostního pojištění, tedy nejen pro dopravce.
Pojištění odpovědnosti za škody silničního dopravce
Jedním z několika kritérií, ze
kterých vychází způsob pojištění a rozsah pojištěných rizik,
je druh dopravního prostředku,
kterým je zajišťována přeprava.
Pro základní členění jsou uvedeny dále jednotlivé druhy přeprav.
Silniční přeprava
Používanými dopravními prostředky jsou nákladní motorová
vozidla (plachtové nebo skříňové nástavby, nekrytý ložný prostor - valník); soupravy tahače
a návěsu nebo přívěsu nebo
kontejnerovými podvozky.
Silniční nákladní přeprava se
v zásadě dělí do skupin:
• celovozová přeprava, o sběrná služba (sdružené kusové
zásilky), o nadgabaritní přeprava (nadrozměrné zásilky),
• speciální přeprava (živá zvířata, nebezpečné věci a látky, zboží s kontrolovanou
teplotou).
Nákladní list cMR
Nákladní list CMR je dokladem o uzavření přepravní
smlouvy. List se vyhotovuje
v několika vyhotoveních, základním počtem jsou tři - odesílatel, dopravce, příjemce.
Vstoupí-li do přepravy další
subjekt, znamená to další vyhotovení.
Obligatorní (povinné) údaje
nákladního listu CMR:
a) místo a datum výstavní nákladního listu CMR,
b) jméno a adresa odesílatele,
c) jména a adresa dopravce,
d) místo a datum převzetí zásilky a místo jejího určení,
e) jméno a adresa příjemce,
f) obvyklé pojmenování přepravované věci a druh obalu
(u věci nebezpečné povahy
jejich obecně uznávané
označení),
g) počet kusů, jejich zvláštní
značky a čísla (zvlášť důležité pro investiční zásilky
a veletržní zboží),
h) hrubá váha zásilky nebo jiným způsobem vyjádřené
množství zboží,
i) náklady spojené s přepravou
(dovozné, vedlejší poplatky,
cla a ostatní výdaje, vznikající od okamžiku uzavření
smlouvy, až po vydání zásilky), j) pokyny potřebné pro
celní a jiná úřední jednání,
k) údaje o tom, že přeprava
i přes jakoukoli opačnou doložkou podléhá ustanovením Úmluvy CMR.
Pojistné riziko
Dopravce odpovídá za úplnou nebo částečnou ztrátu
zásilky nebo za její poškození,
které vznikne od okamžiku převzetí zásilky k přepravě až do
okamžiku jejího vydání, jako
i za překročení dodací lhůty.
Obecně se pojištění vztahuje
na nahodilé události (pojistné riziko), které mohou nastat
během provádění přepravy, za
něž lez dopravce činit odpovědným vyjma obecně právně vyloučených tak, jak jsou
citována příslušnými právními
předpisy.
způsobenou jejich pojistníkem
uhradí stím, že uplatní přechod
práva na náhradu škody po provedení výplaty pojistného plnění.
V uvedeném pojištění je rovněž nutné rozlišovat územní
rozsah silniční dopravy, tedy
zda se jedná o vnitrostátní přepravu či přepravu mezinárodní,
a to z důvodu příslušných právní norem, které danou přepravu
upravují. Mezinárodní přepravu totiž upravuje mezinárodní
Úmluva CMR - Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční dopravě, která byla
upravena vyhláškou 11/1975 Sb.
tehdejšího ministra zahraničních věcí ČSSR a vstoupila tak
v platnost roku 1974. Tím se její
ustanovení stala nadřazenými
národním právním předpisům.
Veškeré pojistné podmínky
v pojištění odpovědnosti mezinárodního silničního dopravce,
které jsou na našem pojistném
trhu nabízeny, odkazují na
ujednání a obsah této Úmluvy,
vyjma specielně upravených
a pojišťovaných nadstandardních rizik.
Odpovědnost dopravce
Pojištění je určeno pro specializované dopravní firmy pro
případ právním předpisem stanovené odpovědnosti za škodu na
přepravované zásilce vyplývající
z přepravních smluv. Pojištění
tedy nekryje škody způsobené
živelní událostí nebo zaviněné jiným účastníkem silničního
provozu. Někteří pojistitelé však
škodu při dopravní nehodě ne-
Pokračování v příštím čísle
Můžete zasílat různé dotazy na níže uvedené kontakty
či do redakce, na které vám autor rád odpoví nebo v případě nutnosti poradí s upřesněním celé škodní události, ať
už se týká pojištěného nebo poškozeného.
Případné dotazy můžete směrovat na:
www.lpuassistance. cz
www.ikep.cz
Tel.: +420 731 157 400
Autor:
milan. [email protected] cz
Mobil: +420 603 840 061
inzerce
inzerce
inzerce
Zabezpečení přívěsů
Zabezpečení přívěsů 22KR
75
• systém ochrany přívěsů s automatickým
zapojováním: zabraňuje zapojení přívěsu za
jakékoliv nákladní vozidlo
• materiál ušlechtilá ocel INOX AISI 304 - nelze
rozřezat, odvrtat, reaguje pouze na styk s plazmou
• zámek kAbA, sada tří neduplikovatelných klíčů
• lze objednat i více zařízení se stejným zámkem
00
Kč
Zabezpečení přívěsů 32KR
č
K
00
79
PRO dOPRAVce
www.obchod.prodopravce.cz
Ceny jsou uvedeny bez DPH
ŠKOLENÍ A BEZPEČNOST PROVOZU
ŠKOLeNÍ
& BeZPeČNOST
ŠKOLeNÍ, KuRZy, SeMiNáře
ČeRVeNec-SRPeN 2013
vladislava Rážová
Školicí středisko ČeSMAd BOHeMiA
OdBORNé KuRZy & SeMiNáře
AdR–přeprava nebezpečných věcí
Absolvent získá nejen potřebné osvědčení, ale
i nezbytné praktické znalosti. Nezmeškejte
termín obnovovacího školení.
05. 07.–07. 07. ..................................... Praha
05. 07.–07. 07. ................................. Šumperk
05. 07.–07. 07. ....................................Liberec
12. 07.–14. 07. ...................... Hradec Králové
12. 07.–14. 07. ......................................Plzeň
12. 07.–14. 07. .......................................Brno
19. 07.–21. 07.........................Ústí nad Labem
19. 07.–21. 07..................................... Ostrava
19. 07.–21. 07. ...................................... Praha
26. 07.–28. 07. ........................................Brno
26. 07.–28. 07. ...................České Budějovice
02. 08.–04. 08. .................................... Praha
02. 08.–04. 08................................ Olomouc
02. 08.–04. 08............................... Chomutov
09. 08.–11. 08. ......................................Brno
09. 08.–11. 08. ..................... Hradec Králové
09. 08.–11. 08. ......................................Plzeň
16. 08.–18. 08. ..................................... Praha
16. 08.–18. 08. .................................. Ostrava
16. 08.–18. 08. ......................Ústí nad Labem
23. 08.–25. 08. .......................................Brno
30. 08.–01. 09. .................. Valašské Meziříčí
30. 08.–01. 09. ...............................Pardubice
30. 08.–01. 09. ...................České Budějovice
Obsluha digitálního tachografu
Seznamte se s digitálním tachografem bez
předsudků. Naučte se ho ovládat a vaše záznamy budou OK.
03. 08. ............................................. Ostrava
03. 08. .................................Ústí nad Labem
26. 08. ..................................................Brno
26. 08. .................................................Plzeň
Pracovní režimy řidičů
Limity doby řízení a odpočinku vypadají na
první pohled komplikovaně. Po absolvování
výkladu pro vás bude Nařízení EU 561 a Dohoda AETR nepochybně přehlednější.
15. 07. ..................................................Brno
19. 07. ................................. Hradec Králové
19. 07. .................................................Plzeň
20. 07. .................................Ústí nad Labem
22. 07. ............................................. Ostrava
05. 08. ................................................ Praha
24. 08. ............................................. Ostrava
31. 08. .................................................Plzeň
31. 08. .................................Ústí nad Labem
Uložení a upevnění nákladu na vozidle
Fyzikální zákony a příslušné normy jsou vysvětleny pro bezpečné naložení a upevnění
každého nákladu.
06. 07. ..................................................Brno
07. 08. .................................Ústí nad Labem
17. 08. .................................Ústí nad Labem
Uložení a upevnění nákladu z pohledu dopravce
Předmětem je výklad působnosti předpisu
v ČR, EU a speciálně v Německu.
07. 08. .................................Ústí nad Labem
Poskytování cestovních náhrad
Zvláště v mezinárodní přepravě je náhrada
stravného a další cestovní náhrady důležitou
kapitolou zaměstnaneckých i podnikatelských
podmínek. Jak správně účtovat tyto položky
vysvětlí kompetentní odborník.
11. 07. .................................................Plzeň
dispečer autobusové dopravy
Přehled předpisů a jejich výklad pro dispečery
a střední management společností, zajišťujících silniční přepravu osob.
03. 07. .................................Ústí nad Labem
Pracovní režimy–povinnosti dopravců
Předmětem je podrobný výklad působnosti
sociálních předpisů, limity doby řízení a doby
odpočinku, používání tachografu, pracovní
doba řidiče a její evidence a další.
10. 07. ..............................................Liberec
Personální agenda dopravní firmy (zaměstnávání cizinců)
Zabývá se otázkami uzavření pracovního poměru s občany členských a nečlenských států
EU, zájmena v případě pozice řidiče mezinárodní silniční dopravy.
15. 07. ................................................ Praha
14. 08. ................................. Hradec Králové
Pohledávky
Seminář vám pomůže se lépe orientovat v ekonomických vazbách a naučí vás se s pohledávkami vhodně vypořádat.
17. 07. .................................Ústí nad Labem
řešení mimořádných situací
Seminář popisuje bezpečnostní rizika při provozu vozidel a důsledky dopravních nehod.
Popisuje pravidla při dopravní nehodě, základy první pomoci, postup při likvidaci požárů.
26. 07. ................................................ Praha
dispečer nákladní dopravy
Jaké předpisy by měl znát každý dispečer silniční nákladní dopravy? Jejich přehled a působnost získáte na uvedeném semináři.
21. 08. .................................Ústí nad Labem
Kontroly v dopravní firmě
Obsahově je seminář zaměřen na výkon státního odborného dozoru, dále se seminář zabývá
kontrolami prováděnými Státním úřadem inspekce práce a oblastními inspektoráty práce.
14. 08. .................................Ústí nad Labem
ŠKOLeNÍ řidiČů POdLe ZáKONA 374/2007 SB.
Termín
01. 07.
06. 07.
06. 07.
08. 07.
12. 07.
13. 07.
15. 07.
19. 07.
26
Téma.............................................................................. Místo
Silniční kontroly ............................................................. Praha
Uložení a upevnění nákladu ............................................Brno
Silniční kontroly .......................................................... Ostrava
Mezinárodní dopravní předpisy .....................................Plzeň
Bezpečná a defenzivní jízda ........................České Budějovice
Bezpečná a defenzivní jízda ...........................Ústí nad Labem
Pracovní režimy řidičů .....................................................Brno
Pracovní režimy řidičů .................................... Hradec Králové
19. 07.
20. 07.
20. 07.
20. 07.
22. 07.
27. 07.
27. 07.
03. 08.
03. 08.
Pracovní režimy řidičů ...................................................Plzeň
Pracovní režimy řidičů ....................................Ústí nad Labem
Doklady řidiče, vozidla a nákladu ................České Budějovice
První pomoc .................................................................. Praha
Pracovní režimy řidičů ............................................... Ostrava
Bezpečná a defenzivní jízda ...........................................Plzeň
Hospodárná a ekologická jízda .......................Ústí nad Labem
Digitální tachografy .................................................... Ostrava
Digitální tachografy.........................................Ústí nad Labem
ŠKOLENÍ A BEZPEČNOST PROVOZU
05. 08.
05. 08.
10. 08.
10. 08.
12. 08.
17. 08.
17. 08.
17. 08.
19. 08.
Bezpečná a defenzivní jízda ........................... Hradec Králové
Pracovní režimy řidičů ................................................... Praha
Dopravní předpisy aktuálně ............................Ústí nad Labem
Mezinárodní dopravní předpisy ...................České Budějovice
Dopravní nehody ............................................................Plzeň
Uložení a upevnění nákladu ...........................Ústí nad Labem
Dopravní nehody ........................................................... Praha
Silniční kontroly ...............................................................Brno
Hospodárná a ekologická jízda ............................... Prachatice
23. 08.
23. 08.
24. 08.
24. 08.
26. 08.
26. 08.
31. 08.
31. 08.
Hospodárná a ekologická jízda ...................................... Praha
Hospodárná a ekologická jízda ....................... Hradec Králové
Pracovní režimy řidičů ............................................... Ostrava
Únava, stres, životospráva ...............................Ústí nad Labem
Digitální tachografy.........................................................Plzeň
Digitální tachografy..........................................................Brno
Pracovní režimy řidičů ....................................................Plzeň
Pracovní režimy řidičů ....................................Ústí nad Labem
cyklus odborných kurzů
Zveme vás na
„Akademie silniční dopravy“
Pro odborné pracovníky silniční nákladní a osobní dopravy
Kurz lze využít jako efektivní přípravu na zkoušku odborné způsobilosti oprávněných osob. Je akreditován MŠMT jako rekvalifikační vzdělávací program a lze jej tedy financovat např. z fondů vzdělávacích
projektů či prostředků od Úřadu práce.
Pro účastníky cyklu je připraven nově zpracovaný sborník podkladů, obsahující hlavní informace ke všem tématům.
Blok 1
10.-11. 9. 2013
Marketing dopravní firmy
Řízení firmy a lidských zdrojů
Beroun
Blok 2 8.–9. 10. 2013
Beroun
Legislativa silniční dopravy
Sociální předpisy, technická základna, BOZP
Blok 3
25.-26. 6. 2013
29.-30. 10. 2013
Brno
Blok 4A 10.-11. 9. 2013
12.-13. 11. 2013
Brno
Právní rámec ČR pro podnikání
Ekonomika dopravní firmy
Beroun
Blok 4N 24.-25. 9. 2013
12.-13. 11. 2013
Brno
Zkouška 22. 10. 2013
26. 11. 2013
Blansko
Nákladní doprava
Smluvní vztahy při přepravě nákladu
Celní režimy
Zvláštní druhy přepravy nákladu
Náklady a ceny
Beroun
Beroun
Beroun
Autobusová doprava
Předpisy pro přepravu osob a dopravní obslužnost
Pracovní režimy řidičů – přeprava osob
Náklady a ceny
Cena celého cyklu školení:
16 000 Kč
12 000 Kč pro člena Sdružení ČB
cena je bez dPH, zahrnuje vstup, školicí materiály a občerstvení.
Případné ubytování se hradí samostatně a cena se odvíjí od místa konání.
www.prodopravce.cz/skoleni.php
• Praha 241 040 127, [email protected] • brno 549 274 229, [email protected] • Ostrava 596 618 930, [email protected]
Transport magazín 6/2013
• Hradec králové 495 537 221, [email protected] • Ústí nad labem 475 209 102, [email protected]
• Č. budějovice 387 425 949, [email protected] • Plzeň 377 388 489, [email protected]
27
Členové ČeSMAd BOHeMiA , přihlaste se do našeho
nového e-shopu a využijte vedle členské slevy i jednorázovou slevu 10 % na veškerý sortiment zboží.
vaše přihlašovací údaje vám byly odeslány poštou. bližší informace získáte na našich regionálních pracovištích.
Zvýhodněná cena
82 800 Kč
66 606 Kč
Platní do vyprodání zásob
PLNiČK A KLiMATiZAcÍ K610e
obchod.prodopravce.cz
inzerce
CO V NĚM NAJDETE:
� představení truck novinek
� testy užitkových vozidel
� nové technologie
� změny právních předpisů
� unikátní rozhovory s lidmi ze showbusinessu a sportovci
� elektronika na cestách
� cestopisné reportáže
ČTENÍ
www.truckmagazin.cz
PRO OPRAVDOVÉ ŘIDIČE
TecHNiKA
TECHNIKA
iVecO BuS
NOVÝ NáZeV ZNAČKy uRČeNÝ HROMAdNé PřePRAVĚ
iveco
I
veco Bus se stává oficiálně novým jménem
značky pro podnikání
společnosti iveco v oblasti
hromadné přepravy osob,
čímž potvrzuje závazek společnosti k tomuto sektoru.
Název iveco Bus tímto nahrazuje předcházející jméno
značky iveco irisbus.
Tento okamžik znamená počátek nové etapy působení společnosti Iveco
v oblasti hromadné přepra-
vy osob s cílem globální expanze. Je to poslední krok
rozsáhlého procesu konsolidace, jehož kořeny sahají
hluboko do historie společnosti, výsledek více než sta
let zkušeností. Iveco Bus je
v zásadě postavený na prestižním evropském dědictví,
jež společnosti umožnilo
stát se jedním z hlavních
hráčů dodávajících dopravní prostředky k přepravě
osob po celé Evropě.
Nová značka Iveco Bus
posiluje identitu tohoto podnikání spolu s ostatními mezinárodními aktivitami společnosti. Podporuje tak ještě
více rozvoj a vnímání celé
produktové řady autobusů
jako jednoznačnou součást
Iveco, zejména na trzích jakými jsou Evropa, Jižní Amerika a Čína, kde má společnost důležité postavení.
Tato nová identita značky souvisí s uvedením na trh
zcela nového městského autobusu Euro VI, který měl světovou premiéru na 60. světovém kongresu a výstavě UITP
o mobilitě a městské dopravě
v Ženevě (Švýcarsko) ve dnech
26. až 30. května 2013, což je
důležitá událost pro celosvětovou síť hromadné dopravy.
iveco Bus
v České republice
Největším výrobním závodem pro Iveco Bus je výrobní
závod ve Vysokém Mýtě. Společnost Iveco Czech Republic,
a. s. navazuje na dnes již 85letou tradici výroby autobusů
v tomto městě a na 118letou
historii firmy založené Josefem Sodomkou. Firma, známá
od roku 1948 pod jménem
Karosa, se již v druhé polovině čtyřicátých let minulého
století orientovala převážně na výrobu autobusů a je
spojena s řadou úspěšných
a dnes legendárních vozidel.
Jedná se o řadu 706 RTO, ale
i o další řady ŠM, 700, 900.
Na tyto úspěšné typy vozidel
navázala vozidla řady Crossway, CrosswayLowEntry, Arway a Citelis, vyráběná v řadě
motorizací a modifikací. Dnes
společnost, známá od roku
2007 jako Iveco Czech Republic, a. s., exportuje více
než 90 % své produkce do
zhruba 30 zemí světa. Firma
je významným zaměstnavatelem v regionu a vytváří další
pracovní místa u svých tuzemských dodavatelů
Transport magazín 6/2013
29
TesT
SSANGyONG REXTON W
STARONOVé SeTKáNÍ
Text a foto: Martin Felix
K
dyž mi dovozce nabídl možnost vyzkoušet nového Rextona, nadšeně jsem souhlasil. Při
jeho přejímání jsem však trochu zaváhal, zda se nedostavilo déja vu. Že by novinka byla
až tak nová, se na první pohled moc nezdálo. „Jen se projeďte a klidně to vemte i do polí,
uvidíte ten rozdíl,“ povzbuzoval mne předávající. Musím říct, že to nebyl špatný nápad.
30
Transport magazín 6/2013
31
TECHNIKA
SsangYong Rexton W, to
zní už exoticky podle názvu.
Bodejť ne. Původně korejská
automobilka oblékla techniku
Mercedes-Benz do slušivého
obleku od Giugiara a jala se dobývat svět SUV. Pak se to nějak
zvrtlo, majiteli se stali Číňané,
které nedávno vystřídali Indové.
To je, myslím už samo o sobě
exotika, jak se patří. Navíc před
vámi stojí dvoutunový obr s rámovou konstrukcí hodnou echt
offroadů, stálým pohonem zadních kol s elektricky přiřaditelným pohonem přední nápravy,
pětistupňovým automatem, koženým a navíc sedmimístným
interiérem a zadním přítlačným
křídlem jak vypůjčeným z vozů
DTM. No nevyzkoušejte to.
SsangYong Rexton nikdy přes
svůj italský designový původ
nebyl krasavec, do kterého by
se člověk na první pohled zamiloval. Na druhou stranu měl
na míle daleko do ještě většího
MPV Rodius, které přesvědčivě
vítězilo v anketách o nejošklivější automobil. Naopak oceníme
nadčasovost původního řešení, neboť
bez problémů přečkalo 12 let a stále
nepůsobí nijak archaicky. Vlastně došlo pouze k drobným změnám, jež se
týkají světlometů, zrcátek, ve kterých
jsou dnes i blinkry, mřížky chladiče, či
zmíněného ukrutného spojleru pátých
dveří. Z interiéru zmizela dřevěná imitace, pochopitelně se změnilo ovládání rádia (hraje výborně) a klimatizace
(duální automatická). Přibyly nezbytné
32
komunikační vymoženosti jako Bluetooth nebo vstup pro USB, poněkud
kuriózně působí absence palubního
počítače. Prostorný interiér je pohodlný a při jeho návštěvě i opouštění
oceníme masivní boční nášlapy. Co
ovšem ocení pouze někdo, jsou další
dvě sedadla v zavazadlovém prostoru.
Nemůžeme od nich očekávat plnohodnotnou funkci, ale co bych očekával, že se při sklopení někam ztratí,
případně půjdou vyjmout. Bohužel
TECHNIKA
ani jedno není pravda, a i když
jezdíte v pěti, máte v zavazadlovém prostoru ošklivý a věčně překážející schod.
Zásadnější inovaci najdeme
pod kapotou. Pětiválec od Mercedesu nedokázal překročit normu Euro 4, a tak se na jeho místě
usadil dvoulitrový přeplňovaný vznětový čtyřválec vlastní
konstrukce, který disponuje
výkonem 114 kW/155 k a maximálním točivým momentem
360 Nm při 1 500–2 800 ot/min.
Na tak velké auto to nejsou nijak ohromující hodnoty, stačí na
maximálku 175 km/h a zrychlení na stovku za 13,2 vteřiny, ale
v reálu jsou zcela dostatečné. Již
při nastartování překvapí velmi
kultivovaný běh dieselového
motoru a i při jízdě si v autě
dopřáváte až benzinového komfortu. Ten zvyšuje i automatická
převodovka, která je původní
pětistupňová „mercedesí“ a pracuje bezproblémově. Pohon již
není stálá čtyřkolka, ta ustoupila
ve prospěch přiřaditelné přední
nápravy. To na silnici nijak nevadí a patrně to má za následek, že
se dá jezdit okolo deseti litrů na
sto. Mezinápravový diferenciál
chybí, rozděle-
ní hnacích sil mezi nápravy je
pevné v poměru 50:50. Nechybí ovšem redukční převodovka
(2,483:1) a elektronická kontrola
trakce, která dokáže zastat funkci uzávěrek nápravových diferenciálů. Pohyb v terénu usnadňuje i dobrých čtvrt metru světlé
výšky. Stačí tedy otočit kolečkem na palubní desce, zaměstnat všechna čtyři kola a vydat
se po stopách zemědělské techniky do lůna přírody. Po poli to
s rextonem jde snad lépe než
po silnici a s přehledem si poradí v lesních partiích, kde kola
traktorů vyryla hluboké brázdy.
S výbornou křižitelností náprav
se nemusíte bát ani velmi brutálních výmolů, a to, že se na silnici karoserie nakláněla víc než
v městských SUV, je rázem zapomenuto. Tohle auto je opravdu pro toho, kdo alespoň občas
využije jeho terénní schopnosti.
Na vození dětí do školky křehkými dámami by to nebylo už
jen pro to, že mezi krajními
polohami opravdu velkorysého
převodu řízení jsou dobré čtyři
otáčky volantu. Prakticky tak při
každém pravoúhlém odbočování musíte ručkovat po volantu.
T
E
S
T
SsangYong Rexton W je pořádně velké auto s bytelnou
technikou, které je na silnici
mile komfortní, ale v terénu
překvapivě dobré. Má pár více
méně úsměvných nedostatků, které pramení ja k z jeho
korejského původu, tak z dřívějšího roku narození. Kdo by
si ho pořídil jako imidžovku,
asi by mu lezly brzo na nervy,
kdo opravdu potřebuje auto
do terénu i na silnici, brzy nad
nimi mávne rukou a ocení jeho
nesporné kvality. Navíc cena
oproti dřívějším předchůdcům
se poroučela výrazně dolů,
a tak 820 tisíc korun za docela luxusně vybavený offroad je
vlastně svým způsobem bezkonkurenční nabídka.
Transport magazín 6/2013
33
TECHNIKA
ScANiA STReAMLiNe
K ÚSPORáM Vede VÍce ceST
Text a foto
Martin felix
P
říchod nové normy euro
s sebou vždy přináší
očekávání a nejistotu,
kolik nás to zase bude stát.
Automobilky investují do
vývoje obrovské sumy, nové
technologie vyžadují složité
systémy, jejich výroba mnohdy velmi ušlechtilé a patřičně drahé materiály (nerezové
nádrže, drahé kovy v katalyzátorech a další a další).
logicky tak těžko lze očekávat, že nastupující generace
o něco nepodraží, i když trh
s výslednou cenou mnohdy
udělá větší kotrmelce než
skutečné náklady.
Nicméně je vidět zřetelná
snaha kompenzovat vyšší
pořizovací náklady snížením
nákladů provozních. Velmi
komplexně se touto cestou
ubírá nová řada vozidel Scania nazvaná poeticky Streamline. Scania Streamline
je pojmenování nákladních
vozidel Scania řady G a R,
určených pro dálkovou dopravu. Na šetření jde, jak
34
už bylo řečeno, z více stran
a výsledek by mohl dosahovat až 8 %. A pozor! Jedná
se pouze o technická řešení,
to, že proškolený řidič by
mohl úspory logicky ještě
navýšit, zde není započítáno. O co tedy jde? V prvé
řadě jsou to nové motory
Euro VI, dále pak systém
Scania Opticruise a Scania
Active Prediction a samozřejmě také snížení aerodynamického odporu a také
odporu převodovek.
Scania nabízí v současnosti
možnost výběru z devíti výkonových úrovní Euro VI - od
devítilitrového motoru s výkonem 250 k až po motor V8
s výkonem 580 k. V budoucnu
společnost uvede motory s dodatečnými výkonovými úrovněmi. 13litrové motory Euro VI
by měly být v porovnání s prvními ještě o 2 až 3 procenta
úspornější. V případě motorů
450 a 490 k se dokonce již
mluví o druhé generaci Euro
VI. Přestože na našich silnicích
jsme se s nimi ještě nesetkali,
ve Švýcarsku již najezdily tolik kilometrů, že mohly projít
natolik zásadními úpravami,
aby marketing o nich mohl
hovořit jako o druhé generaci.
Zatím unikátním zjevením jsou
osmiválce V8 ve výkonových
variantách 520 a 580 koní,
které rovněž plní Euro VI, samozřejmě za použití současně
technologie EGR i SCR. I v této
silácké verzi lze u vozidel Streamline dosáhnout slibované
úspory paliva až osm procent.
Dalším důležitým pomocníkem pro splnění tohoto
cíle je převodovka Opticruise spolupracující s inteligentním tempomatem Scania Active Prediction. Nebu-
TECHNIKA
du se pouštět do filozofického rozebírání pojmu umělé
inteligence, ale minimálně
velmi chytrý tento systém
opravdu je. Vyzkoušeli jsme
si ho ve zvlněné švédské
krajině poblíž městečka Södertälje, což je vývojové
i výrobní centrum Scanie,
ležící pár desítek kilometrů
od Stockholmu. Normální
tempomat se snaží udržovat
nastavenou rychlost i během
celého sjezdu z kopce, což
znamená, že vozidlo bude
mít na začátku sjezdu cestovní rychlost. V důsledku
toho může dojít k nechtěnému brzdění, aby se předešlo překročení maximální
povolené rychlosti, a to i při
sjezdu z malého kopce. Stejně jako v případě jakéhokoli brzdění, je výsledkem
plýtvání palivem. Když řidič
přemýšlí, na začátku kopce
začne s vozidlem stoupat
s trochu vyšší rychlostí, aby
na kopci nebylo nutné měnit převodový stupeň, a tím
plýtvat palivem i časem.
Pokud řidič zná trasu,
krátce před zahájením sjezdu pravděpodobně uvolní
plynový pedál a s využitím
hybnosti a hmotnosti vozi-
dla tak „zdarma“ získá rychlost pro jízdu z kopce. Toto
předvídavé chování je součástí lidského charakteru
a je těžké ho zakomponovat
do zařízení nebo systému.
Normální tempomat si pochopitelně neuvědomuje,
jaká bude cesta za následující zatáčkou, systém Active
Prediction však takovou
výhodu má. Někdy může
být pro řidiče těžké posoudit, zda cesta je, nebo není
vodorovná, ale tento systém
to dokáže, a to s využitím
topografických dat z map
silniční sítě. V současnosti
má tento systém úplné pokrytí pro západní a střední
Evropu. V případě chybějících údajů se systém přepne na funkci normálního
tempomatu. Topografické
informace se zkombinují
s údaji GPS na určení polohy vozidla a topografie
nadcházející cesty. Na základě těchto informací se
každou sekundu vypočítává
nejhospodárnější rychlostní
profil. Aby tohle fungovalo,
je třeba si nastavit rychlostní mantinely, kam až může
vozidlo zajít. Pochopitelně
jsme neměli čas na objektivní srovnávací testy běž-
ného tempomatu a chytrého, který čte výškové rozdíly dopředu, nicméně jeho
použití je okamžitě rozpoznatelné a skutečně řazení
i korekce rychlosti probíhaly přesně tak, jak bych to
při maximálním soustředění
dělal i já.
Nehledě na nedávnou
aktivitu Evropské komise,
která prozřela, že krychlové
kabiny nákladních vozidel
nemají zcela ideální aerodynamický tvar a začala se
zabývat návrhem prodloužit
maximální délky kamionových souprav, aby se na silnice vrátily nosaté náklaďáky,
Scania vylepšuje i stávající
trambusovou koncepci. Nepřekvapí kompletní „ospojlerování“ mezi budkou tahače a návěsem, novinkou
je, že zmizely deflektory na
bocích kabiny vedle masky
chladiče. Vozidlo tak působí
velmi celistvým a kompaktním dojmem, a co je důležitější, působí tak nejen na oči,
ale především na aerodynamické síly. Jak mocné jsou
tyto síly, jsme se mimoděk
přesvědčili při fotografování,
kdy byl k dispozici otevřený
kabriolet VW New Beeatle.
Fotilo se z něj sice báječně,
ale i v šedesátikilometrové
rychlosti byli především pasažéři na zadních sedadlech
vystaveni solidní vichřici.
Scania Streamline nás při
praktických zkouškách přesvědčila, že je zde stále prostor k inovacím vedoucím
ke snižování spotřeby a že
tento prostor umí švédský
výrobce náležitě využít.
Transport magazín 6/2013
35
TECHNIKA
Tc eMAP®
VÝKONNé řeŠeNÍ PRO PLáNOVáNÍ A SLedOVáNÍ VOZideL
Timocom
T
akové řešení ještě
žádná burza nákladů
nenabízela – sledování vozidel pro všechny běžné
telematické systémy! Ať dopravci či zasilatelé - výhody
aplikace Tc eMap® mohou
využít všichni účastníci v dopravě. Platforma pro sledování vozidel od Timocom
je totiž nezávislá na výrobci
a umožňuje přesné určení
polohy vozidla. firmy tak budou vždy vědět, kde přesně
se jejich vozy nachází.
důvěra díky Tc eMap®
Při zadávání vozidel mohou firmy obzvláště zdůraznit, že u svých vozů umožňují
sledování vozidel v TC eMap®
– a to je silný argument pro
přidělení zakázky.
výhody řešení od TimoCom:
- rozdílné telematické systémy na jednom místě
- větší bezpečnost přeprav
- bez instalace, bez nákladů
na implementaci – jednoduše využijete stávající palubní jednotku a zavedenou platformu od
TimoCom
- v zaváděcím období pro
všechny zákazníky
TimoCom zdarma
36
S Tc eMap® je doprava transparentnější a efektivnější
Díky přehledu všech sledovaných vozů se zdlouhavé a drahé telefonáty mezi
speditéry a dopravci stávají
minulostí. Tím se zásadně
zkrátí a zefektivní informační tok mezi dodavatelem
a zadavatelem a případná
nedorozumění bude možno
okamžitě napravit.
Osvědčené funkce Tc eMap®
zůstávají
To však zdaleka není
všechno. Kromě nové funkce
sledování vozidel jsou v TC
eMap® vylepšeny také známé
možnosti kalkulace výdajů
a plánování tras. Zákazníci
TimoCom mohou i nadále
přímo z burzy nákladů a volných vozů TC Truck&Cargo®
zjistit trasu k příslušné relaci
s odpovídajícími přímými
i nepřímými výdaji. Mezi další skvělé funkce patří možnost
přidávat místa trasy nebo určit další parametry, například
zvolit nejkratší nebo nejrychlejší variantu. Nově se přímo
v plánovači tras v TC eMap®
zobrazují aktuální dopravní
informace. Před kalkulací výdajů tak mají zákazníci možnost zjistit, zda je zvolená trasa skutečně ta nejlepší.
TECHNIKA
Krátký rozhovor s Marcelem fringsem o Tc eMap®
Firma TimoCom Soft- und
Hardware GmbH představí
na veletrhu transport logistic
v Mnichově nový TC eMap®
s funkcí sledování vozidel.
O produktu jsme hovořili se
zástupcem firmy TimoCom
Marcelem Fringsem.
Otázka: Pane Fringsi, na
začátku června uvede Timocom na trh nový Tc eMap®
s funkcí sledování vozidel.
co je na funkci sledování
vozidel tak mimořádného?
Marcel Frings: Těch věcí
je vícero. V první řadě je
funkce sledování vozidel
výjimečná již sama o sobě.
Jsme jediným poskytovatelem zadávacích platforem
pro dopravu, který nabízí
tento produkt. Díky tomu se
mohou naši zákazníci přímo
z burzy nákladů a volných
vozů TC Truck&Cargo® přepnout do TC eMap® s funkcí
sledování vozidel a zůstanou
přitom celou dobu v zavedené platformě TimoCom.
Jedna z nejdůležitějších funkcí ale je, že u nás mohou
zákazníci sledovat rozdílné
telematické systémy najednou. Spolupracujeme přitom
s nejběžnějšími poskytovateli
telematických služeb v Evropě. Takovéto řešení sledování
vozidel nezávislé na výrobci
tu ještě žádná burza nákladů
nenabízela.
Otázka: komu je přesně
tento produkt určen? Speditérům nebo dopravcům?
Frings: Jako všechny naše
zadávací platformy je také
TC eMap® obecně určen
všem firmám, působícím
v dopravě. Speditéři šetří díky sledování vozidel
v TC eMap® především čas.
Všichni vědí, jak to dnes
chodí: zadavatel zavolá dopravci a chce vědět, kde se
právě nachází jeho zboží.
Dopravce pak zadavatele informuje. V budoucnu to však
bude podstatně efektivnější.
Dopravce jednoduše udělí
svému zadavateli oprávnění
ke sledování daného vozidla
a ten pak může bez zdlouhavého telefonování vidět, kde
přesně se vozidlo s jeho zbožím nachází – a to přesně
tehdy, kdy to potřebuje. Kromě toho je sledování vozidel
přes TC eMap® jednoduché
a přehledné. Speditér popř.
disponent má k dispozici
přehled vozidel ze všech telematických systémů v jednom okně a nemusí se tak
překlikávat mezi různými
platformami.
Otázka: A jak mohou z produktu profitovat dopravci?
Frings: Pro dopravce bude
možnost „nechat se sledovat“ konkurenční výhodou!
Všechny firmy mohou při
zadávání vozidel uvést, že
disponují vozy, které lze
sledovat. V dopravním odvětví je bezpečnost na prvním místě, a pokud mám
jako zadavatel k dispozici
dva dopravce, z nichž jeden
umožňuje sledování svých
vozidel, pak si vyberu právě jeho. Možnost „nechat
se sledovat“ je transparentní a může se stát základem
pro důvěryhodný obchodní
vztah – právě toto může dát
dopravce v TC eMap® zadavateli najevo.
Více informací o novém Tc eMap® a produktech Timocom
naleznete na www.timocom.cz.
Transport magazín 6/2013
37
Zkroťte léto s našimi chladničkami
Waeco Cool Freeze CDF 35 - objem 35 litrů
Napětí (příkon): 12/24 v(45 W)
Rozměry: (vxšxh): 380x340x560 mm
Hmotnost: 17 kg
Waeco Cool Freeze CDF 45 - objem 45 litrů
Napětí (příkon): 12/24 v(45 W)
Rozměry: (vxšxh): 475x340x560 mm
Hmotnost: 20 kg
9
0
49
Kč
11
Waeco CoolFun CD 28 - objem 25 litrů
Napětí (příkon): 12(48 W)/230 v(55 W)
Rozměry: (vxšxh): 520x280x390 mm
Hmotnost: 4,7 kg
0
59
Waeco Cool Freeze CFX 50 - objem 46 litrů
Napětí (příkon): 12/24/230 v(52 W)
Rozměry: (vxšxh): 250x440x730 mm
Hmotnost: 20,4 kg
1
0
69
Kč
13
Waeco TropiCool TC 35Fl - objem 33 litrů
Napětí (příkon): 12 (46W)/24(50W)/230 v(64 W)
Rozměry: (vxšxh): 460x376x550 mm
Hmotnost: 10 kg
Kč
0
99
Kč
Waeco CoolMatic CD 30 šuplík - objem 30 litrů
Napětí (příkon): 12/24 v(40 W)
Rozměry: (vxšxh): 250x440x730 mm
Hmotnost: 18 kg
4
89
0
Kč
9
0
99
Kč
PRO dOPRAVce
zvýhodněné ceny platí pouze pro členy
ČeSMAd BOHeMiA
Platí do konce července 2013
Všechny ceny jsou uvedeny bez dPH
Najdete ve všech našich prodejnách
Praha - tel: 241 040 196, 731 131 396, brno - tel: 549 274 350, 731 131 384, Ostrava - tel: 596 618 928, 731 131 388,
Hradec králové - tel: 495 537 221, 731 131 381, Ústí nad labem - tel: 475 209 102, 731 131 382,
České budějovice - tel: 387 425 949, 731 131 341, Plzeň - tel: 377 388 493, 731 131 335
www.obchod.prodopravce.cz
TECHNIKA
NOVá SeZóNA, NOVÝ deSiGN
Renault Trucks
U
příležitosti zahájení
nové závodní sezóny
2013 byl v italském
Misanu představen zcela nový
design závodních tahačů týmu
Renault Trucks-MKR Technology vytvořený designovým
ateliérem (Hdd) společnosti
Renault Trucks.
Renault Trucks chce tímto designem posílit svou přítomnost
na závodních okruzích. Nový
styl odpovídá výtvarnému pojetí
nové modelové řady, která bude
odhalena 11. června v Lyonu.
Zahájení nové závodní sezóny
se zúčastnil i generální ředitel
společnosti Renault Trucks Bruno Blin a více než tisícovka pozvaných zákazníků. Pilot Adam
Lacko zahájil novou závodní sezónu druhým místem.
V pátek 17. května zůstaly brány padoku týmu Renault Trucks-MKR Technology uzavřeny.
Až večer po tiskové konferenci
byly za přítomnosti generálního ředitele společnosti Renault
Trucks Bruna Blina a majitele
MKR Technology Maria Kresse
odhaleny závodní tahače pro
ročník 2013. Design vytvořený
Designovým ateliérem (HDD)
společnosti Renault Trucks byl
přítomnými novináři jednomyslně přivítán a již další den byl
vystaven obdivu publika. ,,Prostřednictvím tohoto nového designu jsme chtěli posílit vizuální
přítomnost společnosti Renault
Trucks a zejména pak příbuznost
mezi těmito závodními tahači
a vozidly naší nové modelové
řady“, vysvětluje Hervé Bertrand,
designový ředitel společnosti Renault Trucks, ,,nová modelová
řada bude představena 11. června v Lyonu a je logické, že součástí designu našich budoucích
vozidel bude i duch a vizuální
jazyk závodních tahačů.“
Design však není pro společnost Renault Trucks nikdy
pouze otázkou stylu: ,,Máme
zkušenosti z tříleté spolupráce
se společností MKR Technology„
pokračuje Hervé Bertrand, ,,ve
světle diskusí vedených s našimi
závodními piloty jsme se rozhodli některé díly nově navrhnout. Naším cílem bylo umožnit
týmu snadnější a rychlejší výměnu prvků karoserie poškozených
Transport magazín 6/2013
39
TECHNIKA
během závodů. Jedná se zejména o díly umístěné pod mřížkou
chladiče nebo o boční kapotáž, které v průběhu závodu trpí
především následkem nevyhnutelných agresivních kontaktů.“
Oba závodní piloti Adam Lacko i Markus Bösiger vynaložili na okruhu veškeré úsilí, nicméně tento víkend pro ně nebyl
příliš úspěšný. Adamu Lackovi se však podařil krásný závěr
víkendu, když poprvé v sezóně dosáhl na stupně vítězů a ve
4. závodu obsadil výborné druhé místo. Společnost Renault
Trucks a její italská pobočka přivítaly na okruhu během víkendu více než tisíc zákazníků. Tito návštěvníci mohli především spatřit nový závodní speciál vystavený hned vedle jeho
staršího bratra v ,,silničním“ provedení: modelu limitované
série Renault Premium Truck Racing.
Společnost Renault Trucks Itálie rovněž využila závodu
v Misanu k uspořádání finále akce Optifuel Challenge. Toto
finále, pořádané na čtyřicetikilometrové trase v okolí závodního okruhu, bylo kláním šesti nejlepších italských řidičů za
volantem ojetého vozidla zvláštní série Optifuel modelu Premium Route splňujícího normu EEV. Tři nejlepší vyhráli cestu do Lyonu v doprovodu manažerů svých firem na oficiální
prezentaci nové modelové řady Renault Trucks, připravovanou na 11. června.
Společnost Renault Trucks se těší na setkání se svými fanoušky a zákazníky na dalším závodu, konaném 1. a 2. června tohoto roku v Navaře.
40
kalendář ročníku 2013 Evropského poháru tahačů:
datum
Místo
Země
1. a 2. června
Navarra
Španělsko
15. a 16. června
Nogaro
francie
6. a 7. července
Spielberg
Rakousko
13. a 14. července
Nürburgring
Německo
27. a 28. července
Smolensk
Rusko
31. srpna a 1. září
Most
Česká republika
21. a 22. září
Zolder
Belgie
5. a 6. října
jarama
Španělsko
12. a 13. října
Le Mans
francie
TECHNIKA
S AROcSeM PO STOPácH NeANdRTáLců
Text a foto
Martin felix
J
istě je známo, že Arocs
není expediční automobil, ale nová stavební řada vozidel Mercedes-Benz. Přesto jsme se s ním
vydali po stopách neandrtálců. Shodou okolností totiž
německý výrobce zvolil pro
jízdní prezentaci drsné podmínky vápencového lomu
v těsné blízkosti údolí Neanderthalu. Zde v roce 1856
objevil při jedné ze svých
procházek profesor carl
fuhlrott dělníky vyhazující při práci v kamenolomu
zbytky lidské kostry, které se
nedaly přiřadit k žádnému
dosud známému předku člověka. Nově objevený pravěký člověk dostal jméno jednoduše podle místa nálezu
a neandrtálec byl na světě.
Neandrtálci jsou podle
posledních výzkumů slepá
vývojová větev. Žili po jistou dobu současně s našimi
přímými předky, a přestože
byli silnější a možná i chytřejší, vyhynuli. Arocs je větev rodiny nových nákladních vozů Merceds-Benz
představená po nové řadě
silničních tahačů Actros
a nových vozidlech těžké
rozvážkové služby Antos.
I když je stavebnictví v sou-
časné době ve složité situaci,
Mercedes do vývoje stavebních vozidel investoval obrovské částky a zákazníkům
posílá zcela nová vozidla,
kompletně osazená motory
Euro VI. Vyhynutí této větve
v dohledné budoucnosti určitě nehrozí, byť je jako neandrtálci silnější a rozhodně
také chytřejší.
Modelová řada Arocs těží
ze skutečnosti, že konstrukce připravila dvě základní
strategie konfigurace vozů:
Grounder a Loader. Zatímco
ta první je zaměřena na co
nejvyšší schopnost vozidla
poradit si v těžkém terénu,
ta druhá je zaměřena na co
možná nejvyšší užitečnou
hmotnost. Ke snížení vlastní
hmotnosti vozu slouží celá
řada konstrukčních opatření
od pečlivého výběru materiálu až po optimalizaci
jednotlivých konstrukčních
podskupin. Tato marketingová strategie není vycucaná
z prstu, ale vychází z exaktních zjištění, že v rámci stavebního průmyslu se vozidla
ze 45 % pohybují po stavbách a stavebních dílech, ze
30 % plní tzv. podpůrnou
dopravu, z 15 % vozí betonové směsi a ze zbývajících
10 % se pohybují v extrémním terénu.
Nové dump trucky, plněpohonná sklápěcí vozidla,
domíchávače
betonových
směsí, tahače stavebních návěsů a další varianty vozů jsou
k dispozici s dvounápravovými, třínápravovými a čtyřnápravovými podvozky. K pohonu jsou připra-
veny řadové šestiválce s maximálními výkony v šestnácti
hladinách, od 175 kW/238
k do 460 kW/625 k. Všechny
motory jsou striktně v emisní
specifikaci Euro VI. Motory
s přívlastkem BlueTec 6 dopované výfukovým turbodmychadlem poskytují vysoký
Transport magazín 6/2013
41
TECHNIKA
točivý moment již od nízkých
otáček, které leží velmi blízko oblasti chodu na prázdno. Ostatně rozmezí maxima točivého momentu, od
1 000 N.m do 3 000 N.m je
dostatečně výmluvné. V nabídce budou řadové šestiválce se zdvihovým objemem 7,
7 l, 10,7 l, 12,8 l a také očekávaný 15,6 l. Tím se definitivně uzavře obnova motorů
Mercedes-Benz určených pro
pohon nákladních vozidel.
Na přenosu výkonu a točivého momentu na kola hnaných náprav se podílí další
varianta skvělé automatizované převodovky Mercedes-Benz PowerShift 3 s dvěma
základními módy řazení: power nebo offroad. Převodovka navíc umí plíživou rychlost (crawler) a rozhoupání
v těžkých situacích uvíznutí
(rocking). Ke všemu má ještě
novou spojku s ochranou proti přetížení a varujícím systémem. Nová spojka je ostatně
k dispozici i manuálně řazené
16stupňové převodovce, která je ovšem za příplatek (standardně bude dodávána automatizovaná). Pokud je vozidlo
dvou nápravové, je spojka
jednokotoučová, dimenzovaná na přenos 2 600 N.m. Pokud je vozidlo vícenápravové
a pracuje s točivým momentem až 3 000 N.m, je spojka
dvoulamelová.
Pro správnou prezentaci
možností stavebních vozidel
řady Arocs výrobce vybral
v lomu tři okruhy. Jednalo se
o okruh s několika demonstračními překážkami, kde
bylo možno vyzkoušet nové
funkce automatizované převodovky PowerShift 3, druhý
okruh simuloval nejběžnější
využití vozidel, kdy se částečně pohybují po nezpevněném terénu, ale značnou část
své práce odvádí na běžných
silnicích, naposled jsme si
nechali „těžký terén“, který
byl určen čtyřnápravovým,
plněpohonným variantám.
Zde přišlo ke slovu využití
42
uzávěrek mezinápravového
a osových diferenciálů, motorové brzdy kombinované se
sekundárním hydraulickým
retardérem a dalších technických vymožeností plně naložených vozidel.
Na demonstračním okruhu jsme se přesvědčili, že
automatizovaná převodovka
PowerShift 3 dospěla do takového stadia, kdy opravdu
patří do standardní výbavy.
Nejenže změny převodů
jsou dostatečně rychlé, aby
vozidlo neztratilo rychlost
ani v obtížných terénních
podmínkách a plně naložené, dokáže se ale také
vyhrabat z opravdu ošemetných situací. Funkce “Rocking“, při jejímž zvolení lze
jednoduchým přidáváním
a ubíráním plynu rozhoupat
zapadnuté auto a vydolovat
jej třeba ze štěrkové pasti,
byla pro automatizované
nebo automatické převo-
dovky v minulosti pouhým
snem, případně se při podobných snahách daly zničit. Druhý, z části silniční
okruh, bylo možné absolvovat v plně automatickém
módu, zde přišla často ke
slovu pro změnu funkce
EcoRoll, která po ubrání plynu dovoluje při správném
sklonu plachtit vozidlu bez
zařazené rychlosti, tak říkajíc zadarmo. V netěžším
terénu nás ve vozidle 8x8
čekala příplatková manuální 16rychlostní převodovka.
Klasické uspořádání – dvě
H vedle sebe není nic nového, zato ovládání lanovody
nové je a umožňuje velmi
snadné řazení jednotlivých
stupňů. Dalším bonusem
pro řidiče je nový systém
elektrohydraulického posilovače řízení předních náprav,
u čtyřnápravových vozidel
lze i na stojícím naloženém
voze točit volantem za pomoci jednoho prsty. Řídící
jednotka systému vyhodnotí
rychlost jízdy a nabídne tolik silové podpory, kolik je
opravdu potřeba. S takovým
vozidlem pak bylo opravdovou lahůdkou zdolávání
extrémních stoupání dosahujících až 40 stupňů a další
úskalí rozeklaných vápencových lomů.
Žádné další archeologické
nálezy osídlení tohoto území
člověkem neandertálským
jsme v okolí Nenderthalu
bohužel již neučinili. Zato
se nám zde dostalo poznání, že stavební vozidla řady
Arocs jsou pro svou těžkou
službu skvěle připravena
a jejich výkony jak v terénu,
tak mimo něj slibují vysokou
rentabilitu svým majitelům
a velmi příjemné uživatelské
podmínky jejich řidičům.
TECHNIKA
iTALSKO-ŠPANĚLSKÝ ZAČáTeK
Text: Emil lánský
Foto: archiv
D
va úvodní víkendové podniky závodů tahačů na
okruzích fiA otevřely novou sezonu. Klasické Misano a premiérová španělská
Navarra nám nastínily, na
co se můžeme v průběhu
dalšího šampionátu těšit.
Jochen Hahn (MAN) by jistě rád zaznamenal na konci sezony 2013 opět mistrovský titul –
byl by to pro něj čistý hattrick (2011, 2012 a...). Kdo ví zda se mu to povede
přišel do týmu Lutze Bernaua právě z MKR Technology týmu Mario Kresse.
A co česká stopa? Adam
Lacko obhajuje celkové třetí místo z uplynulé sezony
opět s vozem Renault a David Vršecký, jako již tradič-
ně, žene k vítězství svoji Buggyru. Mimochodem, ještě
před začátkem sezony se
David Vršecký postaral o tři
nové rychlostně vytrvalostní
rekordy se speciálem osazeným motorem původně
vyvinutým pro pověstnou
soutěž Dakar. Je zřejmé, že
roudnický tým má dobře našlápnuto do dalšího závodění s nejtěžšími monstry. Ve
startovním poli mistrovství
Evropy se, pro někoho nečekaně, opět objevil nezmar
František Vojtíšek, který po
vleklých finančních problémech nyní našel nové mož-
A věru, že je to lepší začátek než loni, kdy všechny
své soupeře deklasovalo duo
jezdců se speciály MAN.
Převaha Jochena Hahna
není tak drtivá, i když je
nepochybné, že si Němec
brousí zuby na třetí titul
v řadě. Také v souboji týmů
došlo ke změnám. Vypadá
to, že aspirant na vítězství
v tzv. Poháru konstruktérů,
židovický tým MKR Technology s vozy Renault dostal
z tohoto pohledu více než
skvělou konkurenci v podobě týmu Truck Sport Lutz
Bernau s vozy MAN.
Ironií osudu je fakt, že
muž, který přinesl do týmového klání podstatnou výhodu na stranu jezdců s tahači
MAN, Markus Oestreich,
MKR Technology týmu Maria Kresse se podařilo utajit podobu nových závodních speciálu Renault až
do posledních chvil. Bylo také proč, tvary jistě korespondují s novými vozy z Lyonu představovanými
veřejnosti právě v těchto dnech
Transport magazín 6/2013
43
TECHNIKA
nosti u polského dovozce
vozidel MAN a hned také
angažovat historicky prvního Poláka v kolotoči závodů
tahačů na okruzích Gregory
Ostaszewskiho.
Drobným
osvěžením
startovního pole jsou dvě
ženy závodnice. Stephanie
Halmová jedoucí s tahačem MAN a velezkušená
navrátilkyně Elen Lohrová
s vozem Mercedes-Benz.
Nejmladším účastníkem závodů je Maďar Benedek Major, kterému je šestnáct let!
Sobota v Misanu
Již v sobotním superpole
v italském Misanu se ukázalo, že tahače MAN jsou
opět velmi dobře připravené.
I když mezi Jochenem Hahnem a ostatními piloty mnichovských speciálů nebyl
takový rozdíl jako loni, mezi
první čtyři bavorské rychlíky
(Jochen Hahn, Norbert Kiss
a Antonio Albacete) se dokázal k naší velké radosti vklínit
na druhém místě náš David
Vršecký s Buggyrou (letos se
startovním číslem 33!).
První pohárový závod víkendu vyhrál Jochen Hahn
(MAN), David Vršecký (Buggyra) byl druhý a Markus
Oestreich třetí (MAN). Prakticky se jelo bez velkých
předjížděcích manévrů, na ty
si museli návštěvníci okruhu
v Misanu počkat až do handicapového závodu, v němž
si prvních osm jezdců vyměnilo své pozice na startu.
Bylo to sice divočejší, ale
stupně vítězů ovládli tentokrát již zcela jezdci tahačů
MAN, a to v pořadí Mika
Makinen, Markus Ostreich
a Jochen Hahn. David Vršecký získal čtvrté místo. Sobota
tedy vyzněla zcela jasně pro
značku MAN, které dokázala
vzdorovat pouze Buggyra.
italská neděle
Neděle v Misanu začala podobně jako sobota.
Jen s tím rozdílem, že první
44
David Vršecký udržel konzistentní jízdou, i přes technické potíže, druhé místo v průběžné klasifikaci
tři místa v superpole obsadili jezdci na tahačích
MAN (Norbert Kiss, Markus
Oestreich a Anotonio Albacete). Čtvrtý byl David Vršecký. Španěl Albacete dokázal
třetí místo na startovním roštu přetavit v důležité vítězství
za plné body v nedělním
pohárovém závodě. Druhé
místo obsadil Norbert Kiss,
od něhož můžeme očekávat
lepší a lepší výsledky a je
rozhodně černým koněm
šampionátu. Třetí místo obsadil David Vršecký. Ostatně
stejně jako v následujícím
handicapovém klání. V něm
získal druhé vítězství víkendu Mika Makinen (MAN)
a na druhé místo se konečně
prosadil Adam Lacko s novým renaultem.
Misano vyznělo nejlépe
pro Jochena Hahna, dvojnásobného mistra Evropy z posledních dvou let. V Itálii na
úvod sezony získal Němec
solidních 44 bodů a vede
průběžnou klasifikaci. Na
průběžné druhé příčce je
David Vršecký, který dosáhl
zisku jen o dva body nižšího, a to je velmi dobrý vstup
do sezony. Průběžně třetí je
Mika Makinen se 32 body.
Mezi prvními čtyřmi tahači MAN je vklíněn David
Vršecký s Buggyrou. Adam
Lacko figuruje po prvním
závodním víkendu letošní
sezony s tahačem Renault
na průběžném šestém místě.
Velká neznámá
Prakticky všichni účastníci
nejtěžších závodních speciálů byli na okruhu ve španělské Navaře poprvé, snad jen
Antonio Albacete mohl těžit
z faktu, že startuje vlastně
„doma“. Sobotní superpole
zcela ovládli jezdci s tahači MAN. Maďarský rychlík
Norbert Kiss získal první pozici, za ním se seřadili hned
tři mistři Evropy: Markus
Oestreich, Antonio Albacete
a Jochen Hahn. Teprve do
třetí řady na startu se měl
postavit David Vršecký s Buggyrou a za ním oba dva
renaulty MKR Technology
týmu. Leč Markus Oestreich
byl potrestán za hříchy z Misana třemi ztracenými místy
na startu a tak se Vršeckého
Buggyra dostala do druhé
řady.
Hned na startu sobotního pohárové závodu se však
David Vršecký propadl o dvě
místa, když se kolem něj prohnala dvojice Adam Lacko
a Markus Oestreich. Nicméně
zadostiučinění přišlo o něco
později po divoké kolizi Norberta Kisse s Antoniem Albacetem, která Vršeckého posunula opět o dvě místa kupředu
za třetího Adama Lacka. Jenže Norbert Kiss byl opravdu
rychlý a roudnického rodáka
opět předjel, stejně tak naložil
i s Lackem. Kterého nakonec
v poslední zatáčce závodu
„obložil“ ještě skvěle jedoucí
Vršecký, bojující až do poslední chvíle. A ukázalo se, že
důslednost a hlad po pozicích
se vyplatí. Z bramborové medaile se po penalizaci Kisse za
střet s Albacetem Vršecký vyhoupl na bezvadné třetí místo!
V handicapovém závodě
došlo na pořádnou tlačenici,
z níž profitoval Adam Lacko,
který nakonec závod vyhrál
a „zařídil“ tak první českou
hymnu letošní sezony. Jeho
renault byl také jediný, který
dokázal porazit čtveřici tahačů MAN.
TECHNIKA
Pěkné závody
Nedělní superpole bylo
téměř přes kopírák toho sobotního, jen na první pozici
se tentokráte zjevil Antonio
Albacete a před Davida Vršeckého, kterého zlobila
elektronika jeho speciálu, se
dostal Adam Lacko.
Do pohárového závodu
šel David Vršecký s jasnými
ambicemi a modifikovanou
strategií, vzhledem k jistým
technickým problémům chtěl
první tři kola vyčkávat a poté
zaútočit. Bylo by se to zřejmě
povedlo, kdyby tentokrát nebyla proti opět technika. Problémy s chladícím systémem
a hlavně brzdami Vršeckého
výrazně brzdily. Dojezd do
cíle na šestém místě se v daném rozpoložení závodního speciálu rovnal malému
zázraku. Stupně vítězů tak
opět obsadila trojice jezdců
s tahači MAN: Antonio Albacete, Norbert Kiss a Mar-
kus Oestreich, čtvrté místo
patřilo Adamu Lackovi s Renaultem a páté (neobvykle)
Jochenu Hahnovi. Nedělní
handicapový závod vyhrál
systémem start-cíl Markus
Bosiger s Renaultem týmu
MKR Technology, a to považte, měli v boxech chlapci
ze Židovic co dělat, aby během hodiny vyměnili u jeho
speciálu rozbitý diferenciál
z pohárového závodu! Druhé vítězství pro tým MKR
Technology jistě vykouzlil
úsměv na tváři jeho majitele
a konstruktéra Maria Kresse.
Navarra tak znamenala
především udržení průběžného vedení pro Jochena
Hahna, ale též průběžnou
druhou příčku pro našeho
Davida Vršeckého. Třetí
a čtvrtá pozice je vyrovnaná
a dělí se o ni se stejným počtem bodů Markus Oestreich a Antonio Albacete.
Průběžné pořadí jezdců FIA ETRC 2013
Po 2 z 10 závodních víkendů
poř.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pilot
Jochen Hahn
David Vršecký
Markus Oestreich
Antonio Albacete
Adam Lacko
Mika Makinen
Norbert Kiss
Markus Bosiger
René Reinert
Antony Janiec
Vůz
MAN
Buggyra
MAN
MAN
Renault
MAN
MAN
Renault
MAN
Renault
body
80
75
64
64
58
51
46
40
25
13
Pohár konstruktérů 2013, po 2. z 10. závodních víkendů
Tým
Značka jezdci
body
Truck Sport Lutz Bernau
MAN
Albacete-Oestreich 143
Castrol Team Hahn racing MAN
Hahn-Makinen
138
MKR Technology
Renault Lacko-Bosiger
109
OxxoEnergy Truck Race
MAN
Kiss-Major
58
Team Blaise-Janiec
Renault Blaise-Janiec
32
Markus Bosiger (Renault) zlatý, David Vršecký (Buggyra) stříbrný a Jochen Hahn (MAN) bronzový
Transport magazín 6/2013
45
inzerce
TECHNIKA
Downloadbox TDT - slouží ke stažení dat z tachografů
(český výrobek)
Download box Plus - s integrovanou čtečkou karet slouží
k vyčtení karet řidičů a zároveň
ke stažení dat z tachografů
(český výrobek)
POMOZTE DĚTEM,
pozůstalým po obětech dopravních
nehod řidičů profesionálů,
způsobených při výkonu povolání
nákladní a autobusové dopravy.
flash downloadkey Pro - zařízení pro stahování dat
z tachografu (VdO Siemens)
inzerce
SeT downloadkey Pro - zařízení pro stahování dat
Zasláním dárcovské sms na číslo 87777
ve tvaru DMS TRUCKHELP v celkové
ceně 30 Kč a 27 Kč bude přičteno
na účet nadace.
Službu DMS zajišťuje Fórum dárců.
Více informací na www.darcovskasms.cz
z karty řidiče i tachografu (VdO Siemens)
500,-
Zakoupením barevné samolepky
v hodnotě 50, 100, 200, 500 Kč
Zakoupením plyšové hračky
v hodnotě 220 Kč (100 Kč je příspěvek nadaci)
GSM download
ownload Box Plus - zařízení pro stahování
dat z karty řidiče i tachografu, s automatickým
Převodem částky na transparentní
účet nadace:
1399088001/5500
přenosem dat pomocí GMS
www.nadacetruckhelp.cz
Partneři nadace:
Digi - fob čtečka - okamžitě zobrazí potřebné
informace pro řidiče nebo správce
vozového parku
EUROPETRANS, s.r.o.
Děkujeme našim stálým přispěvovatelům, mezi které patří:
PROFI AUTO CZ a.s.
inzerce
HARDWARE
PRO PřeNOS dAT
46
Najdete ve všech našich prodejnách
Mediální partneři:
66
TECHNIKA
ceSTA VZNĚTOVéHO MOTORu
lXIv. DÍl
emil Lánský
Foto: archív
P
o konci druhé světové
války vyvstala vyšší poptávka také po osobních
vozidlech vybavených vznětovými motory. Zájem byl především o užitkové verze či alespoň provedení kombi, které
mohlo sloužit pro rozvoz zboží.
Zdravotníci potřebovali ambulantní vozy, taxíkáři zase
„drožky“ a drobní živnostníci
automobily k rozvozu svých
produktů či zboží. V rámci nedostatku všeho a nutnosti přijmout jakákoliv úsporná opatření, která byla jen logickým
důsledkem konce doposud historicky největšího válečného
požáru, se zvýšila poptávka po
vozech vybavených vznětovými motory.
Nejlépe a nejrychleji na tento požadavek v segmentu osobních automobilů zareagoval
kupodivu německý koncern
Daimler-Benz AG. Kupodivu
obecně proto, že Německo,
tentokrát nacistické, prohrálo
ve dvacátém století již podruhé
válku. Kupodivu konkrétně proto, že koncern Daimler-Benz
O dieselový pohon osobních automobilů měli zájem především živnostníci, státní instituce a větší společnosti.
Teprve později se rozjel obchod ve větším měřítku směrem k soukromým osobám
AG byl výstavní společností byla funkčně zařazena do voTřetí říše a jako takový také jenských sil Wehrmachtu (unifiutrpěl velké materiální ztráty kované armádní síly Německa
vinou bombardování spojenec- sestávající z Heer, Kriegsmarikými letadlovými svazy. Navíc ne a Luftwaffe, 1935 – 1945) či
celá řada jeho představitelů dokonce zbraní SS (Schutzstastranicky patřila k NSDAP (Na- ffel, počátky v roce 1920 jako
tionalsozialistische Deutsche „Saal-Schutz“, v roce 1945 byla
Arbeiterpartai, 1920 – 1945) či jako zločinecká organizace
rozpuštěna). Po válce si tak někteří vedoucí pracovníci museli
projít tzv. denacifikací (Entnazifizierung).
Jenže nic není tak jednoduché, jak se to jednoduše pojmenuje nebo řekne. Pozice
výstavní společnosti Německé
Automobily Benz a Mercedes hrály ve dvacátých a třicátých letech dvacátého století na německém automobilovém trhu již dávno první housle, není tedy divu, že si je oblíbili mocní i nemocní té doby
Transport magazín 6/2013
47
TECHNIKA
republiky (1918 – 1933), Třetí říše (1933 – 1945), období
německého
hospodářského
zázraku
(Wirtschaftswunder
1948 až 1958), NSR (1949
– 1994), EHS (Evropské hospodářské společenství 1953
– 1993, ekonomická integrace
včetně jednotného trhu mezi
Belgií, Francií, Německem,
Itálií, Lucemburskem a Nizozemím do jejího čela usedli
v roce 1953 právníci z IG Farben – další výstavní společnosti
Třetí říše), spojeného Německa
(1994 – doposud) či Evropské
unie (1993 – doposud) zajistila koncernu Daimler-Benz AG
vždy hospodářský rozkvět.
Role jednotlivců
Bylo by však na druhou stranu bláhové se domnívat, že
záleželo jen na společenském
postavení. Kdepak, do správného mixu životaschopnosti tak
velké průmyslové společnosti
patřily též výrazné a mnohdy
v rámci světaběhu rozporuplné osobnosti, a to nejen z řad
Mohl Adolf Hitler sám řídit svůj Mercedes-Benz? Fyzicky toho byl jistě schopen, otázkou je
zda by ho soukmenovci vystavili takovému riziku či nekomfortu
konstruktérů a techniků. Jedním
z těch, kteří výrazným způsobem ovlivnili vývoj koncernu
Daimler-Benz AG a vlastně
celý německý automobilový
Dr. Wilhelm Kissel působil u firmy Benz & Cie, později v koncernu Daimler-Benz AG jako prokurista, předseda představenstva a generální ředitel. Po vstupu do NSDAP dosáhl též v SS zajímavé hodnosti: SS-Obersturmbannführer, byť
šlo o hodnost řekněme „honoris causa“, něco jako později hodnosti v Lidových
milicích. Zemřel za divných okolností v roce 1942
48
průmysl, byl Dr. Wilhelm Kissel
(22. 12. 1885, Pfaltz, Císařské
Německo – 18. 7. 1942, Stuttgart,
Třetí Říše) pracující v různých
funkcích ve společnosti Benz &
Cie od roku 1904. V roce 1926
Dr. Kissel sehrál významnou
roli při fúzi společností Benz &
Cie a D.M.G. a stal se předsedou představenstva koncernu
Daimler-Benz AG. Po převzetí
moci nacisty v Německu v roce
1933 vstoupil do NSDAP a stal
se členem paramilitárních jednotek SS, zde dosáhl hodnosti
SS-Obersturmbannführer (český ekvivalent: vůdce útočné
jednotky, mezi nejznámější
nositele této hodnosti je možné
jmenovat velitele koncentračního tábora Osvětim Rudolfa
Hösse, držitele rytířského kříže s dubovými ratolestmi Otto
Skorzenyho a jednoho z hlavních organizátorů holocaustu
Adolfa Eichmanna).
Podle
jistých
svědectví
Dr. Wilhelm Kissel vstoupil do
NSDAP a jednotek SS především proto, aby udržel koncernu
Daimler-Benz AG jistou míru
nezávislosti. Jeho protipólem
a snad též protivníkem byl Jakob
Werlin (10. 5. 1886, Andritz, Rakousko-Uhersko – 23. 9. 1965,
Saltzburg, Rakouská republika)
tzv. „koncernový nacista“, kte-
rého podporovala nejvyšší místa
z Berlína a sám Führer.
Jakob Werlin byl rakouský
prodejce automobilů, který od
roku 1921 pracoval pro společnost Benz & Cie v Mnichově. V roce 1923 se seznámil
s Adolfem Hitlerem neboť dealerství, ve kterém byl zaměstnán, bylo v těsném sousedství
kanceláře, kde se tiskl list Völkischer Beobachter (vydávaný
od roku 1920, původně jako týdeník, od roku 1923 jako denník, 25 let formoval vnější tvář
nacistické strany NSDAP). Ve
stejném roce prodal automobil
Benz Adolfu Hitlerovi, pročež
se v dalších letech strana již
nadále obracela při zakoupení
vozidla pro Führera výhradně
na Jakoba Werlina.
Po fúzi obou německých
výrobců automobilů se Jakob
Werlin stal šéfem dceřiné společnosti koncernu Daimler-Benz AG a dealerství vozidel
Mercedes-Benz v Mnichově.
V roce 1933 se dostal s pomocí
tlaku z Berlína na místo člena
představenstva koncernu a následující rok vstoupil do partaje a stal se spolupracovníkem
Adolfa Hitlera. Jakob Werlin
zaujal pozici prostředníka mezi
Führerem a vedením koncernu
ve Stuttgartu. Nutno však dát
TECHNIKA
prostor také dobovému názoru
jeho souputníků, podle nichž
Werlin vystupoval vždy více
nežo člen představenstva koncernu než jako člen NSDAP.
Což snad dokládá též jeho úloha, kterou sehrál v ošemetném
případě Dr. Wilhelma Haspela
(29. 4. 1898, Stuttgart, Císařské
Německo – 6. 1. 1952, Stuttgart,
NSR, předseda představenstva
Daimler-Benz AG 1942 - 1952),
pozdějšího předsedy představenstva koncernu v době zlomu druhé světové války a přechodu do mírového uspořádání
společnosti.
Už v šestatřicátém roce bylo
poměrně nesnadné dostat Dr.
Haspela do představenstva
koncernu bez pomoci NSDAP,
tu zařídil velmi pravděpodobně Werlin. V roce 1942 zemřel
neočekávaně SS-Obersturmbannführer Dr. Wilhelm Kissel
(56) na inspekční cestě po nových fabrikách koncernu. Oficiálně na infarkt, neoficiálně se
spekulovalo o sebevraždě.
Logickým následovníkem na
jeho místo generálního ředitele
měl být čtyřiačtyřicetiletý Dr.
Haspel, jenže v cestě stála skutečnost, že jeho žena Bimbo
byla židovka. Naštěstí se vyhnula koncentračnímu táboru
a nakonec i Dr. Haspel získal
místo generálního ředitele. Na
druhou stranu musel ve stejné
době z představenstva odstoupit Otto Hoppe – jedna židovská manželka byla na představenstvo takové firmy až dost.
To, zda a jakou roli v případě
„Haspel“ sehrál Jakob Werlin
nejlépe dokumentuje fakt,
že mu
koncern z vděčnosti po válce
a jeho návratu z amerického internačního tábora zřídil zastoupení značky Mercedes-Benz
v podobě Vertriebsgemeinschaft Werlin na ulici Hochstrasse č. p. 14 v Mnichově.
Z válečného popela
Rozhodně to byla nelehká
doba. První spojenecké bomby
dopadly na koncern v dubnu
1943, tehdy to odnesla fabrika
v Mannheimu, která lehla z poloviny popelem. Jenže v září
1944 podnikla americká osmá
letecká armáda dvoutýdenní
bombardovací kampaň – dnem
a nocí kosily nálety vše, co
přišlo bombometčíkům do zaměřovačů. Ve zprávě představenstvu koncernu ve Stuttgartu z oněch dní stojí: „Fabriky
Daimler-Benz v Untertürkheimu, Sindelfingenu a Geggenau
blízko Baden-Baden leží v ruinách.“ Dr. Wilhelm Haspel na
to konto začal organizovat tajný
výbor vedoucích pracovníků
koncernu s cílem připravit tok
peněz, dnes bychom řekli ošetřit cash flow tak, aby bylo možno po válce sdružit prostředky
na obnovu továrny.
Konec druhé světové války
však přinesl do koncernu téměř zmar.
Dr. Wilhelm Haspel byl generálním ředitelem koncernu Daimler-Benz AG
od roku 1942 do roku 1952. Byl to on, kdo řídil „povstání koncernu z válečného popela“ a uvedl na trh první poválečný osobní automobil Mercedes-Benz se vznětovým motorem, model 170 D
Továrna v Marienfelden ležela v rozděleném Berlíně,
Untertürkheim, Sindelfingen a Mannheim
byly součástí americké
okupační zóny, s Gaggenau ležící ve francouzské zóně bylo
téměř nemožné komunikovat a továrny a zařízení, které se staly součástí sovětské okupační
zóny, byly ztraceny nadobro.
Vypadalo to, že koncern přestal jednoduše existovat. Nicméně již 20. 5. 1945,
Transport magazín 6/2013
49
TECHNIKA
dva týdny po bezpodmínečné
kapitulaci, přišlo 1 240 zaměstnanců společnosti Daimler-Benz AG odstraňovat sutiny
z fabriky v Untertürkheimu. Do
října 1945 vedl práce na obnově továren Dr. Wilhelm Haspel,
poté jej vedení americké okupační zóny z fabriky odvolalo
a poslalo na tzv. denacifikaci.
Jistou ironii osudu lze spatřit
v tom, že Haspel, který zřejmě
dělal během války vše proto,
aby uchránil koncern od nacistů,
musel nyní řídit firmu na černo
dva roky z domova, zatímco ten,
komu americká správa povolila
návrat na své místo ve společnosti, byl Otto Hoppe – ten, kterého
nacisti vyhodili z představenstva
koncernu pro jeho židovskou
manželku. Nicméně Wilhelm
Haspel byl „po úspěšné odvykací kůře“ jmenován 1. 1. 1948
zpět do původní funkce.
V rámci obnovení poválečné výroby osobních automobilů sáhl generální ředitel koncernu Daimler-Benz
AG, Dr. Wilhelm Haspel po osvědčené konstrukci MB 170 V, která byla stavěna a prodávána již před
druhou světovou válkou a osadil ji vznětovým motorem OM 636
Trojcípá
hvězda
mercedesu byla ještě celá pokrytá válečným popelem, když
Dr. Wilhelm Haspel sdružil
pracovníky, prostředky a myšlenky k opětovné výrobě automobilů. Ještě z domova Haspel
řídil zmrtvýchvstání výroby.
Koncern se jednoduše vrátil
v segmentu osobních automobilů k tomu, co vyráběl před
druhou světovou válkou. Ještě
v roce 1946 bylo postaveno 214
automobilů
Mercedes-Benz
170 V. V roce následujícím
to bylo 1 045 vozidel. V této
době pracovalo v koncernu na
20 000 lidí a každý měsíc jich
celá další stovka přibývala.
Významným krokem v obnově německého hospodářství a celého průmyslu byla
měnová reforma v roce 1948,
tou se nastartoval Německý
hospodářský zázrak a koncern
Daimler-Benz AG byl u toho
a nejen to, měl se stát opět výstavní výrobní a obchodní společností.
Koncernový šéfkonstruktér
Fritz Nahlinger zastával stejně
jako Dr. Wilhelm Haspel, předseda představenstva a gene-
50
však výrazně přibylo též soukromých osob, které si mohly
dovolit zakoupit první poválečný dieselový osobní německý
automobil. Mezi léty 1949 až
1953 bylo vyrobeno a prodáno
33 822 automobilů Mercedes-Benz 170 D včetně podvozků
a dodávkových variant kombi.
Mercedes-Benz 170 V s dodávkovou karosérií byl vhodným objektem
k vybavení vznětovým motorem
rální ředitel, názor, že nejlépe
je na automobilový trh vyjít
s čímkoliv, a to velmi rychle.
Vývoj se bude řešit až poté, co
dostanou dělníci práci a zákazníci svá vozidla.
Mercedes-Benz opět první
V roce 1949 tak vznikla
dieselová varianta osobního
automobilu
Mercedes-Benz
170 D z původního automobilu
170 V, který firma vyráběla již
v letech 1936 až 1942. Automobil dostal čtyřválcový diesel
OM 636 se zdvihovým objemem 1,8 l schopným maximál-
ního výkonu 28 kW/38 k při
3 200 min-1. Na začátku roku
1950 mercedes vylepšil rychloběžný vznětový čtyřválec
tak, že dával maximální výkon 29 kW/40 k. To stačilo na
zvýšení maximální rychlosti
sedanu ze 100 km/h na celých
105 km/h.
První Mercedes-Benz 170
D byl předán svému majiteli
1. srpna 1949. Z počátku vozidla kupovali zákazníci rekrutující se z řad průmyslových
a obchodních společností či
veřejného sektoru, později
Komfortnější varianta sto sedmdesátky přišla na trh v roce
1953 a nesla označení Mercedes-Benz 170 S, opět měla také
vznětovou variantu. Mercedes-Benz 170 DS (W 136 VIII DS)
byl vyráběn až do roku 1955.
Pod kapotou měl dieselový motor OM 636 VIII o maximálním
výkonu 29 kW/40 k. Z důvodů
výrobních nákladů a tedy i snížení ceny vznětové varianty byl
motor OM 636 VIII vyráběn
ve velkých sériích a využíván
k pohonu nejen osobních automobilů 170 D a 170 DS, ale
též univerzálu Unimog. Koncern Daimler-Benz AG jej nabízel též jako stacionární motor
vhodný pro pohon různých připojitelných zařízení a strojů.
CENY
PLOŠNÉ
INZERCE
2013
A4
/2 A4
1
/2 A4
1
1
/4 A4
zrcadlo
187 x 275
185 x 135
90 x 275
90 x 135
190 x 60
spad
220 x 307
220 x 145
100 x 307
220 x 75
INZERTNÍ PODKLADY
Inzeráty je třeba dodat ve formátu tiskového PDF s ořezovými
značkami (e-mailem do 8 MB), případně je možné dodat podklady
pro inzerci na nosičích: CD, DVD, FLASH a to ve formátu: PDF,
InDesign, Adobe Illustrator (text musí být v křivkách), Adobe
Photoshop, PageMaker, QuarkXPress.
Obrázky stažené z internetu nelze pro tisk použít! Obrázky
je třeba dodávat ve formátu JPG nebo TIFF při rozlišení 300 dpi
a velikosti alespoň 90 x 130 mm. Loga pokud možno v křivkách
(CorelDraw nebo Illustrator). Texty ve formátu RTF, DOC nebo
TXT. Nevyžádané podklady nevracíme.
CENY INZERCE
dvoustrana
1 strana
1/2 strany
1/4 strany
(bez DPH)
85 000
50 000
30 000
20 000
Kč
Kč
Kč
Kč
OBÁLKA
2., 3. a 4. strana (A4) 55 000 Kč
· U opakované inzerce je zadavateli poskytována sleva ve výši 20 % u každého opakovaného vydání.
· U celoroční inzerce je možné domluvit individuální slevu.
· Členové Sdružení ČESMAD BOHEMIA mají nárok za uveřejnění vlastní inzerce na slevu ve
výši 25 % z celkově vypočtené částky.
Dodá–li inzerent již vyhotovený reklamní list, je cena za vložení 40 000 Kč
Při opakované celostránkové inzerci nabízíme možnost umístit do časopisu
také doprovodný PR článek o velikosti A4.
Rozměr časopisu: standardní A4 (210 x 297 mm)
Rastr: 150 lpi
Cílová skupina: dopravní a spediční firmy
Kontakt:
Carlos Sardá, tel: 241 040 119, e-mail: [email protected],
Martin Felix, tel: 241 040 131, e-mail: [email protected], nebo [email protected]
Download

stáhnout - TruckJobs.cz