abstract pro akci: 17. KONGRES O ATEROSKLERÓZE, 05.12.2013 - 07.12.2013 - Hotel
Harmony Club, Špindlerův Mlýn
téma: Regrese aterosklerózy
forma prezentace: ústní prezentace
vložil: Doc. MUDr. Robert Holaj CSc.
DLOUHODOBÝ EFEKT SPECIFICKÉ
LÉČBY PRIMÁRNÍHO
HYPERALDOSTERONISMU NA
INTIMO-MEDIÁLNÍ TLOUŠŤKU
SPOLEČNÉ KAROTIDY
autoři: R. Holaj, J. Rosa, T. Zelinka, B. Štrauch, O. Petrák, D. Michalský, K, Novák a J.
Widimský Jr.
Východisko
Aldosteron výrazně přispívá k akumulaci různých typů kolagenních vláken a růstových
faktorů do cévní stěny, což zvyšuje její intimo-mediální tloušťku ve společné karotidě (IMT).
Cílem studie bylo zjistit dlouhodobý efekt chirurgické a medikamentózní léčby nemocných s
primárním hyperaldosteronismem (PA) na snížení IMT.
Metoda
Ultrazvukové vyšetření karotid jsme provedli 42 nemocným s potvrzeným PA v době
stanovení diagnózy, rok poté a za šest let po specifické léčbě. Jednalo se o 21 nemocných s
adenomem produkujícím aldosteron, kteří byli léčeni adrenalektomií a o 21 nemocných
léčených spironolaktonem,
Výsledky
IMT se významně snížila o 0,052 mm (-5,5%; P
Závěr
Po šesti letech sledování jsme zjistili významné snížení IMT u nemocných s PA léčených jak
chirurgicky tak i medikamentózně, nicméně významného snížení IMT bylo dosaženo již rok
po adrenalektomii. Na druhou stranu se jednalo o první studii dokladující významný pokles
IMT u hypertenzních nemocných po šestileté terapii spironolaktonem.
Podpořeno grantem IGA MZČR NT/14155-3/2013
Download

Holaj Robert