Nemocnice Sušice o.p.s. podala žádost o dotaci z Programu implementace švýcarsko-české
spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR na projekt „Modernizace IT infrastruktury
oddělení následné péče“.
Konkrétně se jedná o zavedení elektronizace lékařské i ošetřovatelské dokumentace a s tím
související nákup hardwarového vybavení, vč. WIFI připojení.
Projekt byl Hodnotící komisí pro výběr sub-projektů MZČR schválen a doporučen
k financování. Celková výše grantu je cca 1.085.000,--Kč, což je 90% celkových výdajů
projektu.
Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce
Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged
European Union
Download

Podrobné informace zde