abstract pro akci: 17. KONGRES O ATEROSKLERÓZE, 05.12.2013 - 07.12.2013 - Hotel
Harmony Club, Špindlerův Mlýn
téma: Varia
forma prezentace: poster
vložil: MUDr. Ondřej Auzký Ph.D.
Vztah preklinické aterosklerózy a
tromboembolických příhod u pacientů s
trombofilním stavy – longitudinální studie
autoři: Auzký O., Piťha J., Pagáčová L., Nováková Š, Mrázková J., Dembovská R.
Úvod: Jedním z možných rizikových faktorů žilní trombózy je přítomnost aterosklerotických
změn. V předchozí průřezové studii jsme prokázali souvislost žilní trombózy s krevním
tlakem a tělesnou váhou u pacientů s trombofiliemi. Nyní jsme analyzovali vztah žilních
trombóz k progresi aterosklerotických změn a ke změnám dalších rizikových faktorů
longitudinálně.
Metoda: Soubor tvořilo 91 žen a 49 mužů, průměrného věku 41,6±11 let. Hodnotili jsme
změny preklinické aterosklerózy stanovené ultrazvukem na periferně uložených tepnách a
kategorizovaných dle Belcaro skore. Současně jsme sledovali změny tradičních rizikových
faktorů a jejich terapii se zaměřením na sytolický krevní tlak (STK) a body mass index
(BMI).
Výsledky: U všech pacientů došlo k významnému vzestupu STK a BMI, hodnota Belcaro
score se výrazně nezměnila. Nebyl nalezen významný rozdíl mezi změnami STK, BMI a
Belcaro skore mezi pacienty, kteří prodělali a neprodělali žilní trombózu (6±14 vs. 4±11
mmHg, p=0,38; 1,02±2.2 vs. 1,20±0,2 kg*m-2, p=0.59;-0,007±0,60 vs. 0,0054±0,42, p=0,92).
Pacienti s žilní trombózou byli více léčeni statiny (15 vs. 1,5 %, p=0,02). Závěr: Pacienti s
žilní trombózou nejevili známky progrese aterosklerotických změn a většího vzestupu
krevního tlaku a tělesné váhy. Tento nález mohl být ovlivněn častější terapií statiny u pacientů
s žilní trombózou.
Podpořeno pr. NT/12185-5/2011(IGA MZ, CR)
Download

Auzký Ondřej