30 let transplantací ledvin u dětí ve Fakultní nemocnici Motol
Ako sa darí našim deťom po transplantácii pečene?
Akú úlohu má kardiológ v manažmente OLTx?
Akutní cholecystitida u pacientů po transplantaci ledviny
Allotransplantace cévních štěpů ve VFN – dvouleté zkušenosti
Analýza počtu jaderných buněk z pupečníkové krve impedanční nebo optickou metodou?
Anti-­‐tissue transglutaminase antibodies (tTGAs) in patients after liver transplantation Antibody-­‐mediated rejection in kidney retransplantation and restricted antigens (pilot study)
Aseptický způsob zpracování muskuloskeletální tkáně AV fistula po biopsii transplantovanej obličky
Beneficial Impact of MP on 3 year Graft Survival for DBD kidneys
Beznádej a bezmocnosť u pacientov u pacientov pred transplantáciou obličiek
Bimodální kontrastní látky určené pro sledování Langerhansových ostrůvků pomocí magnetické rezonance a fluorescenční mikroskopie
Časné urologické komplikace po transplantacích ledvin
Chirurgické komplikace po transplantaci ledvin
Chirurgické komplikácie v súbore 61 pacientov po Ortotopickej transplantácii pečene v TC Banská Bystrica
Dárce orgánů -­‐ rozdělení podle nového názvosloví, statistické zpracování nabídek jednotlivých orgánů v ČR, počty akceptací a kontraindikací za rok 2011, mezinárodní výměna orgánů
Definování zakázaných antigenů u pacientů čekajících na retransplantaci
Domino transplantácia v transplantačnom centre Banská Bystrica
DONOR-­‐SPECIFICKÉ INTERFERON-­‐GAMA PRODUKUJÍCÍ BUŇKY A PREDIKCE REJEKCE TRANSPLANTOVANÉ LEDVINY
Duální blokáda renin-­‐angiotenzinového systému snižuje nefrotoxicitu indukovanou takrolimem v experimentálním modelu normotenzních a hypertenzních potkanů
Duální transplantace ledvin – dlouhodobé výsledky IKEM
ECMO"bridge to transplant" u pacienta s dilatačnou kardiomyopatiou
Eculizumab v léčbě rekurence aHUS u dítěte po transplantaci kadaverózní ledviny
ENDOSKOPICKÁ SUBMUKOSNÍ INJEKCE KOPOLYMERU DEXTRANOMERU A KYSELINY HYALURONOVÉ U NEMOCNÝCH S VUR A MOČOVOU INFEKCÍ PO TRANSPLANTACI LEDVINY
Erektilní dysfunkce u mužů do 50 let léčených pro chronické renální selhání hemodialýzou, zařazených na waiting list k transplantaci ledviny
Fokálne segmentálna glomeruloskleróza u pacientov po transplantácii obličky Funkční adaptace ledviny transplantované dětem
Hepatocelulární karcinom jako indikace k ortotopické transplantaci jater
IMUNOADSORPCE V TRANSPLANTAČNÍ MEDICÍNĚ
Interpersonální variabilita při hodnocení zisku Langerhansových ostrůvků pomocí digitální analýzy obrazu
Intra-­‐Individual Variability of the modified Schwartz and novel CKiD GFR Equations in Pediatric Renal Transplant Patients
Jak málo stačí k životu? Kazuistika
Jaká je skutečná příčina lymfokély u nemocných s adultní polycystózou?
Je současný léčebný režim po transplantaci srdce více myelotoxický?
JEDINCI SE SMRTÍ MOZKU VHODNÍ K ODBĚRU ORGÁNŮ. VÝSLEDKY PROJEKTU D.A.R.
Jednoduché redukcie veľkosti pečene pred vlastnou transplantáciou
Kalcifylaxia u pacientky po transplantácii obličky -­‐ kazuistika
Klinické využití čerstvých cévních allograftů
KLINICKÉ VYUŽITÍ SKÓROVACÍCH SYSTÉMŮ K PREDIKCI FUNKCE TRANSPLANTOVANÉ LEDVINY
KOMPLIKÁCIE PO BIOPSII TRANSPLANTOVANÝCH OBLIČIEK – NAŠE SKÚSENOSTI
Laparoskopická nefrektómia od žijúceho darcu – prvé skúsenosti
Lymfoproliferativní onemocnění po transplantaci srdce v dětském věku
Lze po transplantaci srdce lépe stratifikovat rizikové pacienty pro výskyt CMV infekce?
Modifikované arteriálne revaskularizácie pri transplantácii pečene
Molecular phenotypes of borderline changes in kidney grafts: genome-­‐wide association study
NAŠE ŠTVORROČNÉ SKÚSENOSTI S TRANSPLANTÁCIOU PEČENE. PERIOPERAČNÉ A POOPERAČNÉ KOMPLIKÁCIE
Naše zkušenosti s použitím "čerstvých" alogenních cévních štěpů
Nejčastější příčiny srdečního selhání u dětí, které mohou vést k transplantaci srdce
Nové možnosti léčby akutní protilátkami zprostředkované rejekce
Odběr a zpracování sterna
Odběr srdce na chlopenní štěpy ve světle nové legislativy
Odberová a transplantačná aktivita v SR 2011
Pacienti po transplantácii obličky s polycystickým ochorením obličiek – naše skúsenosti
Parametry spermiogeneze a jejich vývoj u hemodialyzovaných pacientů do 49 let zařazených na čekací listinu k transplantaci ledviny
Perforácia tenkého čreva ako komplikácia liečby akútnej rejekcie u pacienta po tranplantácii pečene pre PSC kazuistika
Perkutannej biopsie transplantovaneho pankreasu vykonana pod sonografickou kontrolou a jej uloha v po transplantacnom managemente
Peroperačná racionalizácia transfúznej a hemostatickej liečby pri trasplantácii heparu pomocou trombelastografie
Počáteční zkušenosti s užitím bronchiálních biodegradabilních stentů u pacientů s komplikacemi v dýchacích cestách po transplantaci plic
Porovnání působení takrolimu a cyklosporinu na glukózový metabolizmus po kombinované transplantaci ledviny a pankreatu v pozdním potransplantačním období
Post transplantačné protilátky-­‐riziko pre prežívanie obličkového štepu
Protilátky proti MICA antigénom a ich vzťah k akútnej rejekcii
Protokolární biopsie transplantované ledviny jako prostředek kontroly adekvátnosti imunosupresivní terapie
První úspěšná gravidita nemocné po transplantaci srdce v České Republice
Pulzatilní perfuze a transplantace ledvin – LifePort systém
Rekonstrukce dárce po multitkáňovém odběru
Retransplantace jater
Řízený (neléčený) průběh CMV infekce u pacienta po transplantaci srdce
Rizika přechodu (tranzice) pacientů po transplantaci ledviny z pediatrického pracoviště na dospělé
Seniori a transplantácie obličiek
Sériové kompresívne fraktúry stavcov ako negácia transplantácie srdca
Sledování částic superparamagenetické kontrastní látky po transplantaci značených potkaních pankreatických ostrůvků
Snížení exprese tkáňového faktoru: Porovnání metod transfekce siRNA do buněk izolovaných Langerhansových ostrůvků
Spolupráce TC IKEM s lékaři a ostatními zdravotníky dárcovských nemocnic Stabilizácia vaskulopatie štepu po zmene imunosupresívnej liečby?
STANOVENÍ ANTI-­‐HLA PROTILÁTEK V PŘEDTRANSPLANTAČNÍM OBDOBÍ PREDIKUJE PROTILÁTKAMI ZPROSTŘEDKOVANOU REJEKCI U PACIENTU PO TRANSPLANTACI SRDCE
Stanovenie vybratých biomarkerov (granzýmu A a B, FOXP3 a OX40) v biopsii obličiek u pacientov po transplantácii obličky
Steroidorezistentná rejekcia s ťažkou dysfunkciou štepu po transplantácii srdca
Syndróm nepokojných nôh po transplantácii obličky
Tako-­‐Tsubo kardiomyopatie u pacientky po transplantaci jater
Tolerance markers in kidney transplantation: prospective study
Transdiferenciace lidských neendokrinních pankreatických buněk na inzulín produkující β-­‐buňky po podání genů pro pankreatické transkripční faktory
Transkriptom u ischemicko/reperfuzního poškození. Role tubulárního postižení u štěpů ledvin s opožděným rozvojem funkce
Transplantace Langerhansových ostrůvků v IKEM 2005-­‐2011
Transplantace pankreatu a Langerhansových ostrůvků provedených v IKEM v letech 2000 -­‐ 2012
Transplantácia rohovky v Slovenskej republike Transplantácie pečene v TC Banská Bystrica 2008 – 2012 z pohľadu hepatológie
Tubulointersticiální změny dárcovské ledviny nepříznivě ovlivňují funkci štěpu po transplantaci ledviny u dětí
Urologický management pacientov pred a po transplantácii obličky
ÚSKALÍ INDIKACE K ORTOTOPICKÉ TRANSPLANTACI JATER
Úspešná transplantácia obličiek en bloc od mŕtveho darcu – novorodenca /kazuistika/
Vliv mesenchymálních kmenových buněk na prokrvení místa pro transplantaci pankreatických ostrůvků
Vliv předoperační lokoregionální terapie na výsledky transplantací jater pro HCC -­‐ třináctileté zkušenosti v IKEM
Vysazení prednisonu po srdeční transplantaci; naše zkušenosti u 60 pacientů
Výsledek transplantace ledviny a možnosti ovlivnění nutriční podporou – pilotní studie
Výsledky kombinované transplantace pankreatu a ledviny u pacientů starších 60 let
Výsledky nemocných na čekací listině transplantace plic: chronická obstrukční plicní nemoc vs. idiopatická plicní fibróza
Výsledky transplantací srdce u pacientů po předchozí implantaci mechanické srdeční podpory Heart Mate II v IKEM Praha
Výsledky transplantácii obličiek u detí na Slovensku v rokoch 2003-­‐2011
Využití imunoadsorpce při transplantaci ledviny od žijícího dárce s AB0 inkompatibilitou
VÝVOJ POHLEDU NA REJEKCI ŠTĚPU PO TRANSPLANTACI SRDCE
Význam hodnocení znaků Banffské klasifikace v předimplantační biopsii pro predikci opožděné funkce transplantované ledviny
Význam systolického tlaku při reperfuzi štěpu a v časném poreperfuzním období na rozvoj funkce štěpu ledviny
Vztah kardiorenálních biomarkerů k predikci renální dysfunkce u pacientů po transplantaci srdce
Zahájení provozu Národního Tkáňového Centra
Zařazování na čekatelskou listinu na transplantaci ledvin
Zajištění kvality a bezpečnosti při odběru a konzervaci buněk a tkání lidského původu určených k použití u člověka – přehled vlastních zkušeností
Zvládání zátěže u rodičů dětí po transplantaci ledviny
Download

Beznádej a bezmocnosť u pacientov u pacientov - Farmi